Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2174 Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни Теорія держави і права, НАВС

Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни Теорія держави і права, НАВС

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

ЗАТВЕРДЖУЮ

начальник кафедри  

теорії держави та права НАВС,

полковник міліції                                                                             

С.Д. Гусарєв 

« ____»  _____________2012р.

  

Методичні вказівки для виконання курсових робіт з навчальної дисципліни "Теорія держави і права"

 

Київ 2012 

 

Методичні вказівки (рекомендації) для виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Теорія держави і права» / Укладачі: к.ю.н., професор Осауленко О.І.; викл. Юрковська Л.Г. – Київ: Національна академія внутрішніх справ, ННІПП , 2012. – 74 с. 

Методичні вказівки (рекомендації) для виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Теорія держави і права» обговорені та схвалені на засіданні кафедри теорії держави та права НАВС 14 вересня 2012 року, протокол № 2.

 

1. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

1. Поняття предмету теорії держави та права.

2. Система юридичних наук і місце в ній ТДП.

3. Методологія теорії держави та права.

4. Влада і норми поведінки в первісному суспільстві.

5. Загальні закономірності виникнення держави і права.

6. Загальна характеристика теорій походження держави і права.

7. Типологія та основні типи держав.

8. Сутність та соціальне призначення держави.

9. Держава і політична система суспільства.

10. Функції держави.

11. Механізм держави.

12. Форми держави.

13. Державна влада.

14. Правова держава і громадянське суспільство.

15. Поняття та сутність права.

16. Праворозуміння та його значення для юридичної практики.

17. Право в системі соціальних норм.

18. Система права та її основні елементи.

19. Система права і система законодавства.

20. Норми права та їхня структура.

21. Правоутворення та форми (джерела) права.

22. Нормативно-правові акти та їх систематизація.

23. Дія нормативно-правових актів.

24. Реалізація норм права.

25. Застосування норм права як особлива форма їх реалізації.

26. Поняття правовідносин та їх види.

27. Юридичні факти.

28. Правова поведінка: поняття та види.

29. Правомірна поведінка: поняття, структура, види.

30. Правопорушення: поняття, склад, види.

31. Юридична відповідальність: поняття, підстави, види.

32. Прогалини в праві і шляхи їх усунення.

33. Законність: поняття , принципи та система гарантій.

34. Правопорядок як мета і результат правового регулювання суспільних  відносин.

35. Роль правоохоронних органів в охороні та зміцненні законності, правопорядку та суспільного порядку.

36. Поняття, структура та види правосвідомості.

37. Правова культура та правове виховання.

38. Предмет, метод, способи і типи правового регулювання.

39. Механізм правового регулювання та його елементи.

40. Тлумачення норм права.

41. Основні правові системи сучасності.

42. Принцип верховенства права як засада правового розвитку сучасної України.

43. Основні типи правопорушення: легістський (законницький) та юридичний.

44. Норма права в контексті двох основних типів праворозуміння.

45. Правова держава як форма втілення принципу верховенства права.

46. Проблема формування правового мислення в сучасній Україні.

47. Юридичне (юснатуралістичне) праворозуміння: поняття, основні цінності та принципи.

48. Проблема реформування правової системи сучасної України.

49. Європейські стандарти прав людини в контексті правозастосування сучасної України.

 

ТЕМА 35. РОЛЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В ОХОРОНІ ТА ЗМІЦНЕННІ ЗАКОННОСТІ, ПРАВОПОРЯДКУ ТА СУСПІЛЬНОГО ПОРЯДКУ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Поняття, система та основні функції правоохоронних органів.

2. Основні напрямки діяльності правоохоронних органів щодо зміцнення законності.

3. Роль та значення правоохоронних органів у забезпеченні правопорядку та суспільного порядку.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Афанасьєв К. К. Дисципліна як важливий чинник забезпечення правопорядку / К. К. Афанасьєв // Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри: тези Міжнар. наук.-практ. конф., 13−14 черв. 2008 р. – Одеса: Фенікс, 2008. – С. 185−187.

 2. Афанасьєв К. Правопорядок і законність як суттєві ознаки правової держави / К. Афанасьєв // Юридична Україна. − 2008. − № 2. − С. 17−23.

 3. Вовраженцева К. П. Сучасний правопорядок як юридична основа функціонування правової держави / К. П. Вовраженцева  // Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри: тези Міжнар. наук.-практ. конф., 13−14 черв. 2008 р. – Одеса: Фенікс, 2008. – С. 58−62.

 4. Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження. –                К.: Юстініан, 2004. – 211 с.

 5. Кміта О. В. Формування системи гарантій законності та правопорядку в процесі становлення незалежної України / О. В. Кміта // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2005. − Вип. 27. − С. 241−249.

 6. Крижанівський А. Ознаки сучасного правопорядку в контексті трансформаційних викликів / А. Крижанівський  // Право України. − 2008. −     № 6. − С. 47−51.

 7. Крижанівський А. Ф. Правовий порядок в Україні: витоки, концепції, засади, інфраструктура / А. Ф. Крижанівський. – Одеса: Фенікс, 2009. – 502 с. 

 8. Крижанівський А. Ф. Правопорядок у суспільно-правничих контекстах: спроби системного бачення / А. Ф. Крижанівський  // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. статей за матеріалами 1V міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 1−2 черв. 2007 р. – Луцьк: Волинський держ. ун-т, 2007. – Т. 1. − С. 61−66.

 9. Крижанівський А. Типологія правопорядку: підстави класифікації та їх загальна характеристика / А. Крижанівський   // Вісник Академії правових  наук. − Харків, 2007. − № 2. − С. 25−33.

 10. Крисюк Ю. Соціальний і правовий порядок як реалізація ідеї права /                 Ю. Крисюк // Право України. − 2004. − № 8. − С. 25−30.

 11. Крисюк Ю. Соціальний та правовий порядок і стабільність суспільства: взаємозв’язки і взаємообумовленість / Ю. Крисюк // Право України. − 2007. − № 7. − С. 30−34.

 12. Маліков В. Особливості правового регулювання суспільних відносин у сфері громадського правопорядку / В. Маліков  // Право України. − 2005. − № 12. −    С. 49−53.

 13. Панаріна Н. В. Правопорядок в системі правових категорій / Н. В. Панаріна // Держава і право. – Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,  2007. − Вип. 36. − С.101−108.

 14. Савонюк Р. Ю. Правопорядок і влада / Р. Ю. Савонюк  // Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри: тези Міжнар. наук.-практ. конф., 13−14 черв. 2008 р. – Одеса: Фенікс, 2008. – С. 83−85.

 15. Ушаков О. М. Стан правового порядку в сучасному українському суспільстві та етапи його формування / О. М. Ушаков  // Держава і право. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2004. – С. 66−71.

 16. Шакун В. И. Украина: преступность и правопорядок / В. И. Шакун // Труды Современного гуманитерного университета. – Х., 2001. − Вып. 35. –  С. 151−166.

  

ТЕМА 36. ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА ТА ВИДИ ПРАВОСВІДОМОСТІ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Загальнотеоретична характеристика правосвідомості.

2. Правова психологія та правова ідеологія як основні елементи правосвідомості.

3. Основні види правосвідомості. Правосвідомість та правова культура.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Боднар В. Є. Правосвідомість як детермінанта суспільного буття та функціонування правової держави // Науковий вісник Київського національноо університету внутрішніх справ. – К., 2010. − № 2. – С. 24−29.

 2. Войнов В. Проблеми формування правосвідомості в сучасному українському суспільстві  / В. Войнов // Сучасна українська держава: історичні імперативи становлення, тенденції та проблеми розвитку: збірник. – К.: Ін-т політ. і етнонац. досліджень  ім. І. Ф.Кураса, 2007. – С. 329−342 .

 3. Волковицька Н. Онтологічний та аксіологічний елементи у сучасній правовій свідомості / Н. Волковицька // Юридична Україна. – 2010. − № 3. – С. 32−39.

 4. Волковицька Н. Поняття правової свідомості та її структури: теоретичні і методологічні проблеми дослідження / Н. Волковицька // Юридична Україна. − 2010. − № 2. − С. 28−35.

 5. Волковицька Н. Функції правової свідомості у процесі утвердження демократії в Україні / Н. Волковицька // Юридична Україна. – 2010. − № 4. – С. 35−42.

 6. Дмитрієнко Ю. М. Сучасна академічна думка про правосвідомість /                  Ю. М. Дмитрієнко // Право і безпека. − 2006. − № 5−2. − С. 15−21.

 7. Жданов І. О. Правосвідомість: основні структурні елементи / І. О. Жданов // Держава і право. – Київ:  Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. − Вип. 38. − С. 68−74.

 8. Калиновський Ю. Ю. Правосвідомість українського суспільства: ґенеза та сучасність / Ю. Ю. Калиновський. − Х.: Право, 2008. – 288 с.

 9. Клевцов С. Дефиниция "правовой порядок" в юридической  теории / С. Клевцов // Закон и жизнь. − 2005. − № 6. − С. 43−44.

 10. Мартинюк Т. Розвиток поняття правосвідомості в період трансформації українського суспільства / Т. Мартинюк // Право України. − 2007. − № 2. − С. 26−31.

 11. Савонюк Р. Ю. Правопорядок і влада / Р. Ю. Савонюк  // Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри: тези Міжнар. наук.-практ. конф., 13−14 черв. 2008 р. – Одеса: Фенікс, 2008. – С. 83−85.

 12. Тимошенко В. Визначальні фактори правової свідомості / В. Тимошенко  // Право України. − 2008. − № 6. − С. 41−47.

  

ТЕМА 37. ПРАВОВА КУЛЬТУРА ТА ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Поняття та основні елементи правової культури.

2. Основні види правової культури.

3. Правове виховання як основний засіб формування правової культури.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Бова А. А. Правосвідомість:структура, функції, вплив засобів масової інформації / А. А. Бова // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією : міжвід. наук. збірник. − Київ, 2001. − Т. 24. − С. 107−123.

 2. Волковицька Н. Поняття правової свідомості та її структури: теоретичні і методологічні проблеми дослідження / Н. Волковицька // Юридична Україна. − 2010. − № 2. − С. 28−35.

 3. Герасіна Л. М. Значення правосвідомості для подолання девіантної поведінки / Л. М. Герасіна // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи : матеріали Першої звітної наук. конф., 2 берез. 2007 р. – Львів : Львівський держ. ун-т внутр. справ, 2007. – С. 24−26.

 4. Герасіна Л. М. Правосвідомість і культура політичного вибору громадян: структурно-ціннісні зв’язки  / Л. М. Герасіна // Правова культура і громадянське суспільство в Україні: стан і перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук. конф., м. Харків, 2 жовт. 2007 р. – Х. : Право, 2007. – С. 14−18.

 5. Голосніченко І. Правосвідомість і правова культура у розбудові Української держави / І. Голосніченко // Право України. − 2005. − № 4. − С. 24−26.

 6. Данильян О. Проблема оцінки реального стану правосвідомості і правової культури у транзитних умовах  / О. Данильян // Вісник Академії правових наук. – Х., 2008. − № 4. – С. 57−69.

 7. Дмитрієнко Ю. М. Сучасна академічна думка про правосвідомість / Ю. М. Дмитрієнко // Право і безпека. − 2006. − № 5−2. − С. 15−21.

 8. Журавель Н. О. Особливості формування правосвідомості курсантів вищих навчальних закладів системи МВС / Н. О. Журавель  // Науковий вісник Дніпропетровської юридичної академії МВС. − Дніпропетровськ, 2002. − № 2. − С. 263−271.

 9. Конох М. Правова свідомість і правова культура студентської молоді у дзеркалі громадської думки / М. Конох, А. Хрідочкін // Право України. − 2006. − № 3. − С. 82−86.

 10. Макарова О. В. Низька правосвідомість і правова культура молоді як віддзеркалення недоліків сімейного та шкільного виховання / О. В. Макарова // Держава і право. – Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,  2009. − Вип. 43. − С. 139−144.

 11. Почтовий М. Про співвідношення понять "правова свідомість" та "правова культура" / М. Почтовий // Юридична Україна. − 2009. − № 11−12. − С. 17−21.

 12. Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні. – Х. : Право, 2009. – 351 с.

 13. Скакун О. Ф. Правосознание  как  компонент  правовой системы / О. Ф. Скакун // Правова культура і громадянське суспільство в Україні: стан і перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук. конф., м. Харків, 2 жовт. 2007 р. – Х. : Право, 2007. – С. 34−39.

 14. Тацій В. Конституція України  і  правосвідомість  юристів / В. Тацій, Ю. Тодика // Вісник Академії правових наук. − Харків, 1998. − Вип. 4(15). − С. 44−54.

 15. Штанько А.О. Правосвідомість та її роль у формуванні правової поведінки / А. О. Штанько // Держава і право. – Київ : Ін-т  держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2009. − Вип. 43. − С. 144−153.

  

ТЕМА 38. ПРЕДМЕТ, МЕТОД, СПОСОБИ І ТИПИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Поняття та структура предмету правового регулювання. Межі правового регулювання.

2. Загальноправова характеристика основних методів та способів правового регулювання.

3. Загальнодозвільний та спеціально-дозвільний типи правового регулювання.

4. Основні стадії процесу правового регулювання.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Боброва О. І. Правове регулювання суспільних відносин: соціальне значення / О. І. Боброва  // Проблеми захисту прав людини і громадянина в умовах розбудови  громадянського  суспільства в Україні : тези доп. наук.-практ. конф., (Київ, 22−23 квіт. 2005 р.). − Київ, 2005. − С. 23−26.

 2. Варламова Н. В. Эффективность правового регулирования: переосмысление концепции / Н. В. Варламова // Изв. вузов. Правоведение. − 2009. − № 1. −  С. 212−233.

 3. Ганзенко О. О. Правові та інші засоби заохочення у механізмі правого регулювання України / О. О. Ганзенко  // Науковий вісник Дніпропетровської Юридичної академії МВС. − Дніпропетровськ, 2004. − № 4.  С. 140−146.

 4. Державно-правове регулювання в умовах трансформації суспільних відносин : [монографія] / за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. – К.: Юрид. думка, 2009. – 536 с.

 5. Кикоть Г. Юридичні факти у механізмі правового регулювання:проблеми теорії / Г. Кикоть // Право України. − 2005. − № 7. − С. 109−112.

 6. Косович В. М. Гносеологічні проблеми правового регулювання /                В. М. Косович  // Вісник Львівського університету. Серія : юридична. − Львів, 1994. − Вип. 31. − С. 87−90.

 7. Красовська В. Г. Механізм правового регулювання як система правових засобів / В. Г. Красовська  // Держава і право. − Київ: Ін-т держави і права ім.                 В. М. Корецького НАН України,  2009. − Вип. 43. − С. 81−87.

 8. Кузьменко О. В. Методи правового регулювання:теоретичні аспекти / О. В. Кузьменко  // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. − Київ, 2005. − № 2. − С. 5−16.

 9. Мельник О. М. Метод правового регулювання як засіб підвищення ефективності правового регулювання суспільних відносин / О. М. Мельник  // Часопис Київського університету права. − 2008. − № 3. − С. 32−38.

 10. Новікова М. М. Принципи правового компромісу в механізмі правового регулювання / М. М. Новікова  // Вісник Запорізького юридичного інституту. − Запоріжжя, 2004. − № 2. − С. 43−51.

 11. Новікова М. Юридичний компроміс як додатковий метод правового регулювання / М. Новікова  // Право України. − 2006. − № 9. − С. 34−38.

 12. Пашутін В. В. Поняття правового регулювання та правового впливу:проблеми розмежування / В. В. Пашутін  // Вісник Луганської академії внутрішніх справ України. − Луганськ, 2004. − Вип. 4. − С. 19−28.

 13. Сарновська С. О. Базові засади правового регулювання / С. О. Сарновська // Держава і право. − Київ: Ін-т держави і права    ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. − Вип. 27.− С. 50−57.

 14. Селіванов В. Д. Правова природа регулювання суспільних відносин /                В. Д. Селіванов, Н. Віденко // Право України.  – 2000. − № 10. – С. 10−20.

 15. Тостенко В. Л. Проблеми впливу правової ідеології на правове регулювання і розвиток правової системи / В. Л. Тостенко // Держава і право. − Київ: Ін-т держави і права  ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. − Вип. 42.-С. 11−20.

  

ТЕМА 39. МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Поняття правого регулювання та його механізму.

2. Процес правового регулювання та його основні стадії.

3. Основні елементи механізму правового регулювання та їх співвідношення зі стадіями процесу правового регулювання.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Варламова Н. В. Эффективность правового регулирования: переосмысление концепции / Н. В. Варламова // Изв. вузов. Правоведение. − 2009. − № 1. −  С. 212−233.

 2. Ганзенко О. О. Правові та інші засоби заохочення у механізмі правого регулювання України / О. О. Ганзенко  // Науковий вісник Дніпропетровської Юридичної академії МВС. − Дніпропетровськ, 2004. − № 4.  С. 140−146.

 3. Кикоть Г. Юридичні факти у механізмі правового регулювання:проблеми теорії / Г. Кикоть // Право України. − 2005. − № 7. − С. 109−112.

 4. Корчевна Л. До критики поняття "механізм правового регулювання" / Л. Корчевна // Право України. − 2003. − № 1. − С. 117−120.

 5. Краснояружский С. Г. Индивидуальное правовое регулирование (общетеоретический аспект) / С. Г. Краснояружский // Государство и право. −1993. −№ 7. – С. 127−134.

 6. Красовська В. Г. Механізм правового регулювання як система правових засобів / В. Г. Красовська  // Держава і право. − Київ: Ін-т держави і права ім.                 В. М. Корецького НАН України,  2009. − Вип. 43. − С. 81−87.

 7. Кривицький Ю. Теоретико-методологічні основи розуміння механізму правового  регулювання / Ю. Кривицький  // Підприємництво, господарство і право. − 2009. − №10. − С. 22−26.

 8. Кузьменко О. В. Методи правового регулювання:теоретичні аспекти / О. В. Кузьменко  // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. − Київ, 2005. − № 2. − С. 5−16.

 9. Мельник О. М. Метод правового регулювання як засіб підвищення ефективності правового регулювання суспільних відносин / О. М. Мельник  // Часопис Київського університету права. − 2008. − № 3. − С. 32−38.

 10. Новікова М. М. Принципи правового компромісу в механізмі правового регулювання / М. М. Новікова  // Вісник Запорізького юридичного інституту. − Запоріжжя, 2004. − № 2. − С. 43−51.

 11. Новікова М. Юридичний компроміс як додатковий метод правового регулювання / М. Новікова  // Право України. − 2006. − № 9. − С. 34−38.

 12. Пашутін В. В. Поняття правового регулювання та правового впливу:проблеми розмежування / В. В. Пашутін  // Вісник Луганської академії внутрішніх справ України. − Луганськ, 2004. − Вип. 4. − С. 19−28.

 13. Сарновська С. О. Базові засади правового регулювання / С. О. Сарновська // Держава і право. − Київ: Ін-т держави і права    ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. − Вип. 27.− С. 50−57.

 14. Селіванов В. Д. Правова природа регулювання суспільних відносин / В. Д. Селіванов, Н. Віденко // Право України.  – 2000. − № 10. – С. 10−20.

  

ТЕМА 40. ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Основні підходи (позитивістський та юснатуралістичний) до визначення поняття тлумачення права.

2. Основні види тлумачення норм права.

3. Основні способи тлумачення норм права.

4. Акти тлумачення норм права: поняття, види.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Бернюков А. Загальний зміст юридичної герменевтики / А. Бернюков  // Право України. – 2007. − № 8. – С. 18−22.

 2. Бринцев В. Доктринальне тлумачення норм права у конституційному судочинстві  /  В. Бринцев  // Вісник Академії правових наук. – Х., 2008. − № 4. – С. 80−91.

 3. Гончаров  В. Методологія тлумачення юридичних норм у світлі граматології /    В. Гончаров // Вісник Академії правових наук. – Х., 2010. − № 1. – С. 257−267.

 4. Євгафова Є. Доктринальне тлумачення норм права (законів): природа і здійснення / Є. Євгафова  // Вісник Академії правових наук. – Х., 2010. − № 2. – С. 40−52.

 5. Зубенко А. В. Співвідношення та взаємодія актів тлумачення норм права з правозастосовчими та нормативно-правовими актами / А. В. Зубенко // Держава і право. − Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,  2009. − Вип. 45. − С. 82−86.

 6. Лисенков С. Л. Тлумачення (інтерпретація) норм права: причини необхідності, види та способи / С. Л. Лисенков  // Законодавство України. − 2006. − № 5. −     С. 3−10.

 7. Маленкта В.  Доктринальне тлумачення норм права / В. Маленкта  // Юридична Україна. − 2008. − № 12. − С. 30−37.

 8. Мережко А. А. Юридическая герменевтика и методология права / А. А. Мережко // Проблеми філософії права. − 2001. –Т. 1. – С. 4−12.

 9. Патей-Братасюк М. Г. Філософія права: [навч. посіб.] / М. Г. Патей-Братасюк. – Тернопіль: „Вид-во Астон”, 2006. – Т. 8: Герменевтичний аналіз права. – С. 141−157.

 10. Подорожна Т. Законодавчі дефініції як різновид тлумачення: теоретико-правовий аспект / Т. Подорожна   // Підприємництво, господарство і право. − 2008. − № 11. − С. 133−137.

 11. Рабінович П. Офіційне тлумачення законодавства: герменевтичний аспект /      П. Рабінович // Право України. – 2001. − № 11. – С. 22−25.

 12. Селіванов А. О. Право тлумачити закони та юридичні наслідки застосування офіційної інтерпретації / А. О. Селіванов  // Вісник Верховного Суду України. − 2006. − № 7. − С. 2−7.

 13. Селіванов А. Теоретичні і практичні погляди на тлумачення Конституційним Судом України норм законодавства / А. Селіванов // Право України. – 1999. − № 10. – С. 37−41.

 14. Соцуро Л. В. Неофициальное толкование норм права: [учеб. пособие] / Л. В. Соцуро. – М.: Профобразование, 2000. – 106 с.

 15. Тодика Ю. Способи  тлумачення Конституції і законів України Конституційним Судом / Ю. Тодика // Вісник академії правових наук. – Х., 2001. − № 2. – С. 51−60.

  

ТЕМА 41. ОСНОВНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Основні підходи до співвідношення понять «правова сім`я» та «правова система».

2. Класифікація правових систем сучасності.

3. Романо-германська правова сім`я та правова система України: порівняльна характеристика.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Бехруз Х. Многообразие правовых систем и проблема их классификации / Х. Бехруз // Європейське право та порівняльне правознавство: зб. статей. – К. – Шамборі: Логос, 2010. – С. 71−89.

 2. Гелей С. Д. Політико-правові системи світу: [навч. посіб.] / С. Д. Гелей,   С. М. Рутар. – К.: Знання, 2006. – 668 с.

 3. Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, Жоффре-Спинози К.; [пер. с англ. В. А. Туманова]. – М. : Междунар. отношения, 2003. – 398 с.

 4. Дудченко В. Критерії  стилю правових систем сімей сучасного світу / В. Дудченко // Юридический вестник. – 2006. − № 4. – С. 63−68.

 5. Дудченко В. Про великі правові системи сучасності (роздуми над книгою професора Раймона Леже) / В. Дудченко // Право України. – 2010. − № 3. – С. 98−106.

 6. Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход /            Р. Леже. − [2-е изд., перераб.] – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 592 с.

 7. Луць Л. Типологізація сучасних правових систем світу: загальнотеоретичні та порівняльно-правові аспекти / Л. Луць // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – Львів, 2001.− № 2. – С. 34−42.

 8. Оксамытный В. В. Правовые системы в ХХ1 веке: новые подходы к классификации / В. В. Оксамытный // Європейське право та порівняльне правознавство : зб. статей. – К. – Шамборі, Логос, 2010. – С. 50−71.

 9. Пархоменко Н. М. Основні напрями інтеграції систем джерел права різних правових систем / Н. М. Пархоменко // Часопис Київського університету права. − 2008. − № 3. − С. 20−26.

 10. Поволокіна К. П. Сучасні трансформаційні процеси правового розвитку  ( взаємодія та взаємовплив правових систем) / К. П. Поволокіна // Держава і право. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2007. – Вип. 36. –   С. 78−84.

 11. Слепець В. М. Сутність Європейського права як правової системи  /              В. М. Слепець // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2002. − № 2. – С. 28−31.

 12. Сунєгін С. О. Правова сім’я та правова система: співвідношення категорій, підходи до вивчення та рівні визначення / С. О. Сунєгін // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. −  Вип. 39. − С. 81−86.

 13. Бехруз  Х. Методология изучения исламского права: аксиологический подход   / Х. Бехруз // Юридический вестник. – 2006. − № 4. – С. 68−74.

 14. Бехруз Х. Философское измерение исламского права / Х. Бехруз // Юридический вестник. – 2006. − № 1. – С. 113−118.

 15. Вовк Д. Про природу релігійного права в аспекті співвідношення права і релігії / Д. Вовк // Вісник Академії правових наук. − Харків, 2008. − № 2. −    С. 68−79.

 16. Гречанюк С. В. Мусульманське право: сучасні погляди та концепції / С. В. Гречанюк // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. − Вип. 27. − С. 97−103.

 17. Львова О. Л. Виникнення та розвиток мусульманського права /О. Л. Львова // Часопис Київського університету права. − 2008. − № 2. − С. 9−15.

 18. Хашматулла Б. Ісламські традиції права: монографія / Б. Хашматулла. – Одеса : Юридична література, 2006. – 296 с. 

 

ТЕМА 42. ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ЯК ЗАСАДА ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Витоки верховенства  права (античність, середні віки, Відродження, Новий час, Просвітництво).

2. Принцип  верховенства права в  міжнародному праві.

3. Принцип верховенства права як конституційний принцип у сучасному вітчизняному законодавстві.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Авер’янов В. Б. Принцип верховенства права в новій адміністративно-правовій доктрині / В. Б. Авер’янов // Часопис Київського університету права. − 2006.− № 1. − С. 3−9.

 2. Авер’янов В. Б. Принцип верховенства права у сфері виконавчої влади: питання теорії та практики / В. Б. Авер`янов // Право України. – 2010. − № 3. – С. 72−80.

 3. Головатий С. Верховенство права: у 3 кн. / С. Головатий. – К.: Фенікс, 2006 –

 4. Кн. 1: Від ідеї до доктрини. – 2006. – 622 с.

 5. Кн. 2: Від доктрини до принципу. – 2006. – 625 с.

 6. Головатий С. Верховенство права, або ж Правовладдя: вкотре про доктринальні манівці вітчизняної науки / С. Головатий // Право України. − 2010. − № 4. −        С. 206−220.

 7. Козюбра М. Верховенство права: українські реалії та перспективи / М. Козюбра // Право України. − 2010. −№ 3. – С. 6−19.

 8. Козюбра М. Принцип верховенства права та вітчизняна теорія і практика /       М. Козюбра  // Українське право. − Київ, 2006. − Ч.1. − С. 15−24.

 9. Костицький М. В. Філософські питання верховенства права // Костицький М. В. Філософські та психологічні проблеми юриспруденції: вибр. наук. твори  / М. В. Костицький. – Чернівці: Рута, 2009. – Кн. 1. − С. 41−46.

 10. Оборотов Ю.  Верховенство права як шлях до правової гармонії в Україні /      Ю. Оборотов  // Вісник Академії прокуратури України. − Київ, 2008. − № 4. −    С. 5−12.

 11. Погребняк С. П. Основні принципи права (змістовна характеристика) : [монографія] / С. П.  Погребняк – Х.: Право, 2008. – 240 с.

 12. Прокопов Д. Верховенство права у контексті проблеми природного права /       Д. Прокопов // Право України. – 2010. − № 3. – С. 36−44.

 13. Скрипнюк О. В.  Верховенство права та його роль у побудові демократичної, правової, соціальної держави / О. В  Скрипнюк // Вісник Верховного Суду України. − 2008. − № 8. − С. 33−36.

  

ТЕМА 43. ОСНОВНІ ТИПИ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ЛЕГІСТСЬКИЙ (ЗАКОННИЦЬКИЙ) ТА ЮРИДИЧНИЙ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Поняття правопорушення у контексті легістського (позитивістського) та юридичного (юснатуралістичного) підходів до праворозуміння.

2. Основні підходи до класифікації правопорушень у контексті легістського (позитивістського) та юридичного (юснатуралістичного) підходів до праворозуміння.

3. Склад правопорушення та його елементи у контексті легістського (позитивістського) та юридичного (юснатуралістичного) підходів до праворозуміння.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Бойко А. Детермінація злочинності як вид соціальної детермінації / А. Бойко // Право України. − 2009. − № 7. − С. 39−45.

 2. Бойко А.  Корупція як один із чинників сучасної економічної злочинності в Україні / А. Бойко // Вісник Академії прокуратури України. – К., 2008. − № 1. − С. 28−34.

 3. Бойко А. Соціально-економічні передумови економічної злочинності в Україні у період переходу до ринкової економіки / А. Бойко // Вісник Академії прокуратури України. – К., 2007. − № 4. − С. 22−28.

 4. Бойко А.  Корупція як один із чинників сучасної економічної злочинності в Україні / А. Бойко // Вісник Академії прокуратури України. – К., 2008. − № 1. − С. 28−34.

 5. Бойко А. Соціально-економічні передумови економічної злочинності в Україні у період переходу до ринкової економіки / А. Бойко // Вісник Академії прокуратури України. – К., 2007. − № 4. − С. 22−28.

 6. Дудченко В. В. Концепції причинності у праві / В. В. Дудченко // Право і безпека. − 2005. − № 4−3. − С. 14−18.

 7. Коробов  А. Е. Правонарушение как основание юридической ответственности / А.  Е. Коробов, Е. В. Хохлов // Изв. вузов. Правоведение. − 2009. − № 3. −               С. 62−76.

 8. Літвінко В. Про деякі умови трансформації правопорушень в сучасному пострадянському суспільстві / В. Літвінко // Вісник Академії правових наук. − Харків, 2007. − № 2. − С. 226−233.

 9. Лихолоб В. Г. Правопорушення: правова і моральна оцінка : [навч. посіб.] /      В. Г. Лихолоб. – К.: Укр. акад. внутр. справ, 1994. – 172 с.

 10. Патей-Братасюк М. Г. Філософія права: [навч. посіб.] / М. Г. Патей-Братасюк. – Тернопіль: „Вид-во Астон”, 2006. – Р. ІІ, т. 6: Філософія злочину. – С. 279−297.

 11. Петрова Л. В. До проблеми причинності в праві / Л. В. Петрова // Вісник Одеського інституту  внутрішніх справ України. − 2001.− № 4.− С. 3−6.

 12. Теорія держави і права. Академічний курс: [підруч.] / за ред. О. В. Зайчука,      Н. М.Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Гл. 23, 3 Правопорушення: поняття, склад, види / Т. І. Тарахонич. – С. 487−492.

 13. Штанько А. О. Правопорушення: теорія і законодавча практика / А. О. Штанько // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права  ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. − Вип. 38. − С. 129−137.

 14. Штанько А. О. Правопорушення як вид правової поведінки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 „Теорія держави і права: історія політичних і правових учень” / А. О. Штанько. – К., 2009. – 16 с.

  

ТЕМА 44. НОРМА ПРАВА В КОНТЕКСТІ ДВОХ ОСНОВНИХ ТИПІВ ПРАВОРОЗУМІННЯ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Поняття норми права в контексті легістського (позитивістського) та юридичного (юснатуралістичного) підходів до праворозуміння.

2. Види норм права в контексті легістського (позитивістського) та юридичного (юснатуралістичного) підходів до праворозуміння.

3. Структура норми права в контексті двох основних підходів до праворозуміння.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Ант Л.Ф. О понятий ведомственного нормативно-правового акта общеобязательного характера // Проблемы совершенствования законодательства. - М.-1989.-Труды № 45. - С. 44 - 50.

 2. Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права / упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд. − К.: «Книги для бізнесу», 2008. − 992 с.

 3. Братасюк  В. Юридичний позитивізм − необхідність переосмислення в умовах сучасності / В. Братасюк  // Підприємництво, господарство і право. – 2004. − № 4. – С. 65−69.

 4. Букач В. Зміст конституційних політичних прав і свобод громадян // Право України, 2001, №9.-С.21-23.

 5. Бурлай Е.В. Нормы права и правоотношения в социалистическом об­ществе. -К., 1987.

 6. Венгеров А. Теория государства и права, ч. 1 ,с.21-48

 7. Воротилин Е. А. Естественное право и формирование юридического позитивизма / Е. А. Воротилин  // Государство и право. − 2008. − № 9. –            С. 67−73.

 8. Графский В.Г. Политические и правовые идеи ХХ ст. // История правовых и политических учений / под общ. ред. В.С.Нерсесянца. − М.: ИНФРА-М, 1996. − С. 657-722.

 9. Гребеньков Г. В.  Культурно-антропологічні витоки права / Г. В. Гребеньков // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. − Донецьк, 2005.− № 2. −    С. 3−14.

 10. Гусарев С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Словник термінів і визначень, К., 1997.

 11. Дудченко В. В. До історико-матеріалістичного вчення про право /                       В. В. Дудченко // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім.                      В. М. Корецького НАН України,  2006. − Вип. 34. − С. 594−599.

 12. Киріченко І. До питання про визначення права в умовах некласичного нормативізму / І. Киріченко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. − № 5. – С. 98−102.

 13. Кондратьєв Р., Гернего О. Принципи права та їх роль у регулюванні суспільних відносин // Право України. - 2000-№2.-С.43-45.

 14. Кононенко В. Законодавство чи закон? // Право України. - 2004. - №4. - С.96.

 15. Лившиц Р.З. Право  и  закон  в  социалистическом  правовом государстве  // Сов. гос. и право.-1989. -№3.

 16. Нормы советского права. - Саратов, 1987.

 17. Нормы советского права. Проблемы теории. - Саратов, 1987. /ХО Н72/ ф,  ч/З.

 18. Пендюра М.М. Теорія держави і права. - К.: ТЕКСТ, 2008. - 192 с.

 19. Пунько О.В. Юридична техніка правозастосовчих актів міліції // Науковий вісник НАВСУ -2004-№6-С.284-290.

  

ТЕМА 45. ПРАВОВА ДЕРЖАВА ЯК ФОРМА ВТІЛЕННЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Поняття, ознаки та основні принципи правової держави.

2. Правова держава та громадянське суспільство: співвідношення та взаємодія.

3. Основні шляхи втілення принципу верховенства права у функціонуванні правової держави.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Головатий С. Верховенство права: у 3 кн. / С. Головатий. – К.: Фенікс, 2006 –

 2. Кн. 1: Від ідеї до доктрини. – 2006. – 622 с.

 3. Кн. 2: Від доктрини до принципу. – 2006. – 625 с.

 4. Кн. 3: Український досвід. – 2006. – 470 с.

 5. Кампо В. Судова доктрина верховенства права: український досвід в європейському контексті / В. Кампо  // Юридичний журнал. − 2008. − № 10. − С. 68−77.

 6. Коваль О. А. Принцип верховенства права / О. А. Коваль // Законодавство України : наук.-практ. коментарі. − 2005. − № 6. − С. 3−9.

 7. Козюбра М. Верховенство права: українські реалії та перспективи /                  М. Козюбра // Право України. − 2010. −№ 3. – С. 6−19.

 8. Кучук А. М. Справедливість, верховенство права й українське суспільство /     А. М. Кучук // Принципи гуманізму та верховенства права як умова розвитку демократичної, соціальної, правової держави (пам’яті професора В. В. Копєйчикова): матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., (Київ, 26 груд. 2008 р.). – К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2009. – С. 70−73.

 9. Лемак В. Принцип верховенства права в Україні: основні загрози / В. Лемак // Право України. – 2010. − № 3. – С. 44−52.

 10. Оборотов Ю.  Верховенство права як шлях до правової гармонії в Україні /  Ю. Оборотов  // Вісник Академії прокуратури України. − Київ, 2008. − № 4. −  С. 5−12.

 11. Петришин О. Верховенство права в системі правового регулювання суспільних відносин / О. Петришин // Право України. – 2010. − № 3. – С. 24−36. 

 12. Погребняк С. Принцип верховенства: деякі теоретичні проблеми / С. Погребняк // Вісник Академії правових наук. − 2006. − № 1. − С. 26−37.

 13. Пришутя І. Забезпечення верховенства права в умовах судово-правової реформи України / І. Пришутя  // Вісник Академії правових наук. − Харків, 2006. − № 3. − С. 198−206.

 14. Скрипнюк О. В.  Верховенство права та його роль у побудові демократичної, правової, соціальної держави / О. В  Скрипнюк // Вісник Верховного Суду України. − 2008. − № 8. − С. 33−36.

 15. Ткачук П. Застосування принципу верховенства права судами конституційної та загальної юрисдикції / П. Ткачук // Вісник Конституційного Суду України. − 2005. − № 5. − С. 94−102.

 16. Чепульченко Т. О.  Принцип верховенства права як відображення генези прав людини в сучасній правовій державі / Т. О. Чепульченко // Часопис Київського університету права. − 2008. − № 3. − С. 48−53.

 17. Шевчук С.  Судова правотворчість у контексті застосування принципів права / С. Шевчук  // Вісник Академії правових наук України. − Харків, 2007. −  № 4. −  С. 54−71.

  

ТЕМА 46. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО МИСЛЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Поняття та основні елементи правового мислення.

2. Загальна характеристика методології правового мислення.

3. Основні шляхи формування та розвитку правового мислення.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Боднар В. Є. Правосвідомість як детермінанта суспільного буття та функціонування правової держави // Науковий вісник Київського національноо університету внутрішніх справ. – К., 2010. − № 2. – С. 24−29.

 2. Войнов В. Проблеми формування правосвідомості в сучасному українському суспільстві  / В. Войнов // Сучасна українська держава: історичні імперативи становлення, тенденції та проблеми розвитку: збірник. – К.: Ін-т політ. і етнонац. досліджень  ім. І. Ф.Кураса, 2007. – С. 329−342 .

 3. Волковицька Н. Онтологічний та аксіологічний елементи у сучасній правовій свідомості / Н. Волковицька // Юридична Україна. – 2010. − № 3. – С. 32−39.

 4. Волковицька Н. Поняття правової свідомості та її структури: теоретичні і методологічні проблеми дослідження / Н. Волковицька // Юридична Україна. − 2010. − № 2. − С. 28−35.

 5. Волковицька Н. Функції правової свідомості у процесі утвердження демократії в Україні / Н. Волковицька // Юридична Україна. – 2010. − № 4. – С. 35−42.

 6. Дмитрієнко Ю. М. Сучасна академічна думка про правосвідомість /                  Ю. М. Дмитрієнко // Право і безпека. − 2006. − № 5−2. − С. 15−21.

 7. Жданов І. О. Правосвідомість: основні структурні елементи / І. О. Жданов // Держава і право. – Київ:  Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. − Вип. 38. − С. 68−74.

 8. Калиновський Ю. Ю. Правосвідомість українського суспільства: ґенеза та сучасність / Ю. Ю. Калиновський. − Х.: Право, 2008. – 288 с.

 9. Клевцов С. Дефиниция "правовой порядок" в юридической  теории / С. Клевцов // Закон и жизнь. − 2005. − № 6. − С. 43−44.

 10. Мартинюк Т. Розвиток поняття правосвідомості в період трансформації українського суспільства / Т. Мартинюк // Право України. − 2007. − № 2. − С. 26−31.

 11. Савонюк Р. Ю. Правопорядок і влада / Р. Ю. Савонюк  // Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри: тези Міжнар. наук.-практ. конф., 13−14 черв. 2008 р. – Одеса: Фенікс, 2008. – С. 83−85.

 12. Тимошенко В. Визначальні фактори правової свідомості / В. Тимошенко  // Право України. − 2008. − № 6. − С. 41−47.

  

ТЕМА 47. ЮРИДИЧНЕ (ЮСНАТУРАЛІСТИЧНЕ) ПРАВОРОЗУМІННЯ: ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ ЦІННОСТІ ТА ПРИНЦИПИ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Загальна характеристика юридичного (юснатураліститчного) підходу до праворозуміння.

2. Основні цінності та принципи юридичного (юснатураліститчного) підходу до праворозуміння.

3. Основні напрямки та школи юридичного (юснатураліститчного) підходу до праворозуміння.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Костенко О. „Натуралістична юриспруденція” і правова реформа в Україні / О. Костенко // Вісник Національної академії прокуратури України. – К., 2008. −   № 4. − С. 12-20.

 2. Костенко О. Соціальний  натуралізм  як методологічний принцип юриспруденції і кримінології / О. Костенко  // Вісник Академії правових наук. − Харків, 2004. −    № 4. − С. 133−145.

 3. Крестовська Н. М. Сучасні підходи до історичної типології права / Н. М. Крестовська // Правове життя сучасної України : тези доп. Міжнар. наук. конф. професорсько-викладацького і аспірант. складу,  21−22 трав. 2010 р. –    Одеса : Фенікс,  2010. – С. 62−64.

 4. Курочкіна Н. М. Інтуїтивне право та його місце у психологічній теорії Л.Петражицького / Н. М. Курочкіна // Часопис Київського університету права. − 2006. − № 1. − С. 54−60.

 5. Лапаева В. В. Либертарная концепция права В. С. Нерсесянца / В. В.  Лапаева // Государство и право. − 2008. − № 10. − С. 69−78.

 6. Мартышин О. В.  Метафизические концепции права / О. В. Мартышин // Государство и право. − 2006. − № 2. − С. 64−72.

 7. Мартышин О. В. О „либерально-юридической теории права и государства” /    О. В. Мартышин // Государство и право. – 2002.− № 10. – С. 5−16.

 8. Мартышин О. Классические типы правопонимания и „новые теории права ” /   О. Мартышин //  Право України. − 2010. − № 4. − С. 92−100.

 9. Патей-Братасюк М. Г. Феноменологія права. Екзистенціальна філософія права // Патей-Братасюк М. Г. Філософія права. – Тернопіль: „Вид-во Астон”, 2006. –  С. 86−95.

 10. Прокопов Д. Є. Психологічна теорія права в контексті співвідношення інуїтивного та позитивного права (Л.Петражицький) / Д. Є. Прокопов // Держава і право. – Київ : Ін-т держави і права НАН України, 2007. − Вип. 35. − С. 186−194.

 11. Рабінович С. Поняття природного права – невід’ємна складова предмета юридичної науки / С. Рабінович // Право України. − 2010. − № 1.− С. 62−68.

 12. Рабінович П. Правоврозуміння „природне” та „легістське” неминучість співіснування / П. Рабінович // Право України. – 2009. − № 3. – С. 65−71.

 13. Рабінович П. Природне право: діалектика приватного і публічного /                    П. Рабінович // Право України. – 2004. − № 9. – С. 61−64.

 14. Румянцева В. Г. Социологическая интерпретация права в учении Е. Єрлиха /   В. Г. Румянцева // История государства и права. – 2005. − № 1. – С. 12−14.

 15. Рябошапко Л.  Природне право чи юридичний позитивізм / Л. Рябошапко // Віче. − 2008. − № 5−6. − С. 58−59.

 16. Сердюк О. В.  Обгрунтування соціальності права: теорія „правового поля”   П. Бурд’є /  О. В. Сердюк // Держава і право. − Київ: Ін-т держави і права ім.  В. М. Корецького НАН України, 2007. − Вип. 36. − С. 55−61.

 17. Сливка С. До історії розвитку теорії природного права (філософія нового часу) / С. Сливка // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. − Львів, 2001. − № 2. − С. 51−59.

 18. Соболєв А. С. Юридичний позитивізм і школа "природного права": від протистояння до толерантності / А. С. Соболєв // Часопис Київського університету права. − 2006. − № 1.− С. 40−46.

 19. Актуальні проблеми держави та права. Ч. 1 : Актуальні проблеми теорії держави : [навч. посіб.] / С. М. Тимченко, С. К. Бостан, С. М. Легуша та ін. – К.: КНТ, 2007. – Розд. 3,1: Теорії походження держави  / С. К. Бостан. – С . 70−83.

 20. Тимошенко В. І. Психологічна теорія держави (З історії правової і політичної думки) / В. І. Тимошенко  // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького,  2005. − Вип. 27. − С. 12−19.

 21. Тихомиров О. Права основні сучасні концепції // Міжнародна поліцейська енциклопедія / відп. ред.: Ю. І. Римаренко, В. Я. Тацій, Я. Ю. Кондратьєв, Ю. С. Шемшученко. − К.: Ін-Юре, 2003. − Т. 1. − С. 605-607.

  

ТЕМА 48. ПРОБЛЕМА РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Загальноправова характеристика основних елементів правової системи України.

2. Загальна характеристика основних правових реформ, що були здійснені в Україні протягом останніх трьох років.

3. Основні сучасні проекти майбутнього реформування правової системи України.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Бондаренко І.  Адаптація законодавства України до європейського законодавства − один з пріорітетних напрямів реформування правової системи України / І. Бондаренко  // Право України. − 2002. − № 7. − С. 63−66.

 2. Куренда А. П. Правова система України: динаміка розвитку та особливості функціонування на сучасному етапі  / А. П. Куренда // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. статей за матеріалами 1У міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 1−2 черв. 2007 р. – Луцьк: Волинський держ. ун-т, 2007. – Т. 1. − С. 66−69.

 3. Лавріненко О. В. Удосконалення національної системи права в контексті євроінтеграції України: актуальні питання теорії та методології / О. В. Лавріненко // Економіка. Фінанси. Право. − 2007. − № 4. − С. 30−35.

 4. Луць Л. Трансформація нормативної частини сучасної правової системи України − вимога часу / Л. Луць  // Право України. − 2003. − № 3. − С. 117−121.

 5. Міжнародна конференція з проблем реформування правової системи України // Право України. − 2004. − № 6.− С.114−115.

 6. Мірошниченко  М. Системно-інформаційний підхід у контексті методологічного забезпечення наукового аналізу проблем теорії правової системи України / М. Мірошниченко // Право України. − 2007. − № 6. − С. 22−26.

 7. Нагорська О. Ф. Умови реформування правової системи України / О. Ф. Нагорська  // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. статей за матеріалами 1У міжнар. наук.-практ. конф.,  м. Луцьк,            1−2 черв. 2007 р. – Луцьк: Волинський держ. ун-т, 2007. – Т. 1. −  С. 91−94.

 8. Оніщенко Н.  Гармонізація правової системи України: основні напрями і тенденції / Н. Оніщенко  // Сучасна українська держава: історичні імперативи становлення, тенденції та проблеми розвитку: збірник. – К.: Ін-т політ. і етнонац. досліджень  ім. І. Ф.Кураса, 2007. – С. 318−329.

 9. Оніщенко Н. М. Генезис правової системи та соціальна регуляція / Н. М. Оніщенко // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. – Вип.  29. − С. 3−7.

 10. Оніщенко Н. М. Європейські стандарти законності в розвику національної правової системи України / Н. М. Оніщенко // Правова система України у світлі європейського вибору: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, м. Київ, 13 черв. 2008 р. – К.: Юрид. думка, 2008. – С. 10−17.

 11. Оніщенко Н. М. Проблеми розвитку національної правової  системи /                     Н. М. Оніщенко // Правова держава: щорічник наук. праць Ін-ту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.  – К., 2008. – Вип. 19. – С. 81−88.

 12. Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. – Х.: Право, 2008 −.−

 13. Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України / за заг ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. – 2008. –   728 с.

 14. Риженко Ю. М. Система права та правова система: особливості взаємозв’язку та взаємовпливу / Ю. М. Риженко // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького,  2009. − Вип. 45. − С. 113−119.

 15. Риженко Ю. М. Система права: теоретико-правові аспекти розгляду /            Ю. М. Риженко // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім.                            В. М. Корецького,  2007. − Вип. 37. − С. 85−92.

 16. Хаустова М. Г. Національна правова система за умов розбудови правової демократичної держави в Україні : монографія / М. Г. Хаустова. – Х.; Право, 2008. – 160 с.

  

ТЕМА 49. ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ПРАВ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Поняття європейських стандартів прав людини у вітчизняній юридичній науці.

2. Втілення європейських стандартів прав людини у чинній Конституції України та актах Конституційного Суду України.

3. Загальна характеристика додержання прав людини у діяльності правоохоронних органів.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Кампо В. Судова доктрина верховенства права: український досвід в європейському контексті / В. Кампо  // Юридичний журнал. − 2008. − № 10. − С. 68−77.

 2. Колодій А. М. Принципи права України / А. М. Колодій. – К., 1998. – 208 с.

 3. Львова О. Л. Принцип верховенства права та правові цінності: аспекти взаємодії / О. Л. Львова  // Принципи гуманізму та верховенства права як умова розвитку демократичної, соціальної, правової держави (пам’яті професора В. В. Копєйчикова): матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., (Київ, 26 груд. 2008 р.). – К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2009. – С. 73−76.

 4. Оборотов Ю.  Верховенство права як шлях до правової гармонії в Україні /  Ю. Оборотов  // Вісник Академії прокуратури України. − Київ, 2008. − № 4. −  С. 5−12.

 5. Пришутя І. Забезпечення верховенства права в умовах судово-правової реформи України / І. Пришутя  // Вісник Академії правових наук. − Харків, 2006. − № 3. − С. 198−206.

 6. Рабінович П. Верховенство права з погляду Страсбурзького суду / П. Рабінович // Віче. − 2006. − № 9−10. − С. 40−44.

 7. Рабінович П.  Верховенство права (за матеріалами практики Страсбургзького суду та Конституційного Суду України) / П. Рабінович  // Вісник Академії правових наук України. − Харків, 2006. − № 2. − С. 3−15.

 8. Рабінович П. Інтерпретація верховенства права Конституційним Судом України / П. Рабінович // Право України. − 2006. − № 11. − С. 27−31.

 9. Ткачук П. Застосування принципу верховенства права судами конституційної та загальної юрисдикції / П. Ткачук // Вісник Конституційного Суду України. − 2005. − № 5. − С. 94−102.

 10. Шевчук С.  Судова правотворчість у контексті застосування принципів права / С. Шевчук  // Вісник Академії правових наук України. − Харків, 2007. −  № 4. −  С. 54−71.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!