Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2164 Зміст програми переддипломної практики для спеціальності Економіка і підприємництво, НУДПСУ

Зміст програми переддипломної практики для спеціальності Економіка і підприємництво, НУДПСУ

« Назад

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Затверджую

Проректор з навчально-

виховної роботи

М.М. Касьяненко

“____ “_________2014 р. 

Програма переддипломної  практикидля спеціальності Економіка і підприємництво 

для підготовки фахівців за ОКР «Магістр»

галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» 

спеціальність 8.03050401 «Економіка підприємства» 

магістерська програма «Управління економічним розвитком суб’єктів оподаткування»

для всіх форм навчання 

 

ІРПІНЬ2014

 

2. Зміст програми

2.1. Переддипломна практика на підприємстві

Тематичний план проходження переддипломної практики на підприємстві

№ п/п

Зміст практики

Тривалість практики, днів

денна форма навчання

заочна форма навчання

1

Оформлення перепустки та ознайомлення з наказом про призначення керівника практики від підприємства; інструктаж з техніки безпеки та охорони праці

1

1

2

Підприємство як суб’єкт господарювання

3

3

3

Управління персоналом підприємства

5

5

4

Виробничі фонди підприємства та ефективність їх використання

8

8

5

Продукція підприємства та маркетингова діяльність

6

6

6

Планування діяльності підприємства

6

6

7

Управління витратами на підприємстві

8

8

8

Фінансові наслідки роботи підприємства

8

8

9

Виконання індивідуального завдання

7

7


2.1.1. Підприємство як суб’єкт господарювання

Студент знайомиться з нормативно-правовими актами, що забезпечують функціонування підприємств в Україні; порядком створення та реєстрації підприємства; зміст і порядок укладання колективної угоди; метою, цілями та напрямами діяльності підприємства, функціями та структурою управління; історію розвитку підприємства.

Завдання:

1. Описати стисло мету, цілі, напрями діяльності, продукцію, яку випускає підприємство. Окреслити історію розвитку підприємства.

2. Оцінити та дослідити організаційну структуру підприємства і зв’язки між його підрозділами.

3. Проаналізувати обсяг і структуру власного капіталу, розглянути кількість проведення додаткових емісій (для акціонерних товариств) або випадків збільшення власного капіталу (для інших організаційно-правових форм). Оцінити ступінь використання існуючих можливостей формування власного капіталу.

4. Проаналізувати обсяг і структуру позикового капіталу підприємства, оцінити існуючі джерела його формування. 

2.1.2. Управління персоналом підприємства

Студент знайомиться зі складом персоналу, вивчає його структуру, дає оцінку показників стану і руху персоналу, кадрової політики, підбору і розміщення персоналу, проводить аналіз продуктивності праці, трудомісткості, ефективності використання фонду заробітної плати. Вивчає систему мотивації праці.

Завдання:

1. Проаналізувати наявність достатньої чисельності та відповідної кваліфікації персоналу, що здійснюють виробничу діяльність. Дати оцінку структури, плинності кадрів на підприємстві.

2. Здійснити аналіз продуктивності праці працівників підприємства.

3. Дати оцінку витратам на оплату праці працівників.

4. Проаналізувати положення з оплати і стимулювання праці працівників підприємства. 

2.1.3. Виробничі фонди підприємства та ефективність їх використання

Студент знайомиться із структурою виробничих фондів, показниками наявності, руху і стану основних виробничих засобів,  процесом їх відтворення, проводить аналіз показників ефективності їх використання, а також знайомиться з наявністю оборотних активів, їх структурою, проводить аналіз їх ефективного використання, рівня забезпеченості власними обіговими коштами.

Завдання:

1. Здійснити аналіз величини та структури виробничих фондів підприємства, динаміки зміни аналізованих показників.

2. Дати оцінку якісного складу і руху основних засобів підприємства, а також ефективності їх використання.

3. Проаналізувати склад та динаміку оборотних активів підприємства. Дати оцінку використання оборотних активів підприємства.

4. Проаналізувати обсяг та склад нематеріальних активів підприємства.

5. Проаналізувати стан організації матеріально-технічного забезпечення операційної діяльності підприємства (суб’єкти здійснення, канали та форми закупівлі).

6. Визначити фактори, що впливають на величину та ефективність використання виробничих фондів підприємства. 

2.1.4. Продукція підприємства та маркетингова діяльність

Студент знайомиться з номенклатурою і асортиментом продукції, обсягом виробництва, вивчає організацію маркетингу, систему матеріально-технічного постачання, збуту готової продукції, проводить аналіз обсягу виробництва і реалізації, визначає вплив чинників на зміну обсягів виробництва, проводить оцінку якості та конкурентоспроможності продукції підприємства (окремого найменування продукції).

Завдання:

1. Здійснити аналіз натуральних і вартісних показників випуску продукції на підприємстві за звітний період.

2. Дати оцінку структурним змінам в асортименті продукції і обґрунтувати причини цих змін.

3. Проаналізувати місткість та сегменти ринку, де працює підприємство, основних конкурентів, канали розподілу та систему товаропросування, комплекс маркетингових комунікацій. Визначити перспективи розширення ринків збуту продукції підприємства.

3. Обчислити вплив зміни обсягу реалізації продукції на суму прибутку підприємства. 

2.1.5. Планування діяльності підприємства

Студент знайомиться із організацією планової роботи, бізнес-планом підприємства, методикою їх економічного обґрунтування, з  поточними і перспективними планами підприємства.

Завдання:

1. Дати оцінку структурі бізнес-плану (плану роботи підприємства).

2. Проаналізувати план виробництва продукції підприємства (за 3 роки).

3. Розробити перелік заходів, спрямованих на виконання обсягу виробництва (реалізації) продукції (товарообороту). 

2.1.6. Управління витратами на підприємстві

Студент знайомиться з калькуляціями собівартості окремих видів продукції, методикою їх складання, проводить аналіз кошторису витрат підприємства в цілому, за окремими елементами і статтями витрат, обчислює вплив чинників на зміну витрат, порівняно з планом чи попереднім періодом.

Завдання:

1. Провести аналіз витрат за окремими елементами і статтями за звітний рік, порівняно з минулим роком.

2. Проаналізувати матеріальні витрати підприємства.

3. Обчислити вплив зміни витрат на прибуток підприємства.

4. Визначити, яка система управління витратами застосовується на підприємстві. Дати оцінку її ефективності.

4. Розробити заходи щодо оптимізації витрат підприємства.

2.1.7. Фінансові наслідки роботи підприємства

Студент знайомиться з джерелами формування доходів і прибутку підприємства в цілому та з окремих видів продукції. Проводить діагностику фінансового стану підприємства.

Завдання:

1. Проаналізувати динаміку прибутку по підприємству в цілому. Здійснити аналіз змін складу та обсягу основних джерел утворення прибутку підприємства. При наявності негативного фінансового результату (збитку) оцінити збитковість діяльності, виявити види діяльності, які призводять до збитків, основні причини цього явища.

2. Визначити та проаналізувати показники рентабельності по підприємству.

3. Провести діагностику фінансового стану підприємства. Зробити висновки за результатами розрахунків.

4. Розробити пропозиції щодо збільшення суми прибутку підприємства та покращення його фінансового стану.

2.1.8. Індивідуальне завдання

Виконання індивідуального завдання передбачає проведення аналізу за темою магістерської роботи. А саме, необхідно відобразити у звіті результати дослідження особливостей, поточного стану, динаміку зміни та перспективи розвитку того економічного явища, яке є предметом дослідження магістерської роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!