Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2148 Методичні вказівки до курсової роботи з курсу Теорія права та держави, ДНУ

Методичні вказівки до курсової роботи з курсу Теорія права та держави, ДНУ

« Назад

Зміст 

1

Загальні положення 

4

2

Вибір теми курсової роботи. Курсове завдання.

Календарний план. Реєстрація. Графік

5

2.1.

Тематика курсових робіт

5

2.2.

Курсове завдання

6

2.3.

Календарний план виконання курсової роботи

7

2.4.

Прикріплення студентів до викладача.

Реєстрація курсового завдання

 

7

2.5.

Графік підготовки курсової роботи 

8

3.

Науковий керівник курсової роботи і його завдання 

9

4.

Права і обов'язки студента 

10

5.

Структура і зміст курсової роботи 

11

6.

Оформлення курсової роботи 

16 

7.

Відгук наукового керівника на курсову роботу 

18

8.

Захист курсової роботи 

23

 

Додаток 1. Титульний лист

26

 

Додаток 2. Курсове завдання

27

 

Додаток 3. Календарний план

Додаток 4. Відгук наукового керівника

28

29

 

Додаток 5. Реферат

30

 

Додаток 6. Анотація

31

 

Додаток 7. Зміст

32

 

Додаток 8. Список використаних джерел

33

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Курсова робота є формою самостійної навчальної та науково-дослідної роботи студентів, яка підтверджує отримання теоретичних знань і практичних навичок з юридичних дисциплін, які вивчаються. 

Виконання курсової роботи спрямоване на:

- розвиток здібностей студентів щодо поглибленого аналізу наукової літератури, діючих нормативних актів і матеріалів юридичної практики;

- отримання навичок щодо систематизації, узагальнення та критичного осмислення наукових, нормативних і практичних джерел;

- формування творчого дослідницького підходу до проблем, які розглядаються в роботі;

- розвиток навичок логічного, аргументованого викладення аналізованих положень, концепцій, власних думок, висновків та пропозицій за підсумками дослідження, а також письмової юридичної мови;

- формування світоглядної основи у сфері юриспруденції.

При написанні курсової роботи студент повинен продемонструвати вміння:

- вести пошук наукової і практичної інформації, в т.ч. з використанням сучасних інформаційних технологій;

- аналізувати наукову літературу, нормативні акти і юридичну практику з теми курсової роботи;

- самостійно розробляти і аналізувати існуючі пропозиції, спрямовані на удосконалення діючого законодавства та правозастосовчої практики;

- формулювати висновки, які містять теоретичні і практичні результати дослідження. 

Послідовність виконання курсової роботи, у загальному вигляді, можна представити таким чином:

1. Вибір теми курсової роботи. Оформлення курсового завдання. Реєстрація.

2. Виконання курсової роботи:

2.1. Складання календарного плану виконання курсової роботи.

2.2. Вивчення і аналіз наукової літератури і нормативно-правових актів з теми курсової роботи.

2.3. Узагальнення матеріалів практики застосування законодавства з теми курсової роботи.

2.4. Обробка та аналіз отриманої інформації теоретичного і практичного характеру із застосуванням методів наукового пізнання.

2.5. Узагальнення результатів виконання курсового завдання, формулювання висновків і викладення їх відповідно до плану курсової роботи.

3. Оформлення курсової роботи відповідно до встановлених вимог.

4. Підготовка до захисту та захист курсової роботи перед комісією викладачів.

 

2. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ. КУРСОВЕ ЗАВДАННЯ. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН. РЕЄСТРАЦІЯ. ГРАФІК 

2.1. Тематика курсових робіт оголошується викладачами правових дисциплін на заняттях, індивідуальних і групових консультаціях. З кожної навчальної дисципліни тематика курсових робіт оновлюється щорічно.

З переліком тем курсових робіт на поточний рік можна ознайомитися в методичних кабінетах факультету, а також на дошках оголошень правових кафедр в учбовому корпусі № 11:

- господарського права (каб. 305);

- теорії та історії держави та права (каб. 223);

- адміністративного і фінансового права (каб. 124);

- цивільного права і процесу (каб. 130);

- кримінального права і процесу (каб. 121);

- конституційного і міжнародного права (каб. 117).

Тема курсової роботи може бути орієнтована на рішення конкретної теоретичної або практичної задачі в межах змісту юридичних навчальних дисциплін, а також може припускати комплексне дослідження в межах всього терміну навчання, коли кожна курсова робота виступає окремим етапом дослідження з певного напряму (проблеми), логічно переростаючи в дипломну (магістерську) роботу.

За узгодженням з викладачем студенти можуть сформулювати тему курсової роботи, не вказану в переліку тем курсових робіт. Всі питання, пов'язані з вибором теми курсової роботи, студенти можуть обговорити з викладачами на індивідуальних консультаціях. Графіки консультацій викладачів розміщуються на дошках оголошень кафедр.

2.2. Курсове завдання. Вибравши тему, студент, спільно з науковим керівником, заповнює у встановленій формі «Курсове завдання» (див. додаток 2).

У курсовому завданні тема роботи повинна бути сформульована стисло, відповідати суті певного завдання, вказувати на мету дослідження і його завершеність.

При розробці курсового завдання керівник і студент повинні керуватися наступним.

У графі «Мета роботи» - слід стисло сформулювати мету, яку планується досягти для вирішення конкретного практичного або теоретичного завдання (проблеми). Мету курсової роботи виражає кінцевий результат виконання курсового завдання. При формулюванні мети курсової роботи слід використовувати слова: «класифікувати...», «обгрунтувати...», «узагальнити...» і тому подібне. Формулювання мети курсової роботи в курсовому завданні, в рефераті і у вступі повинні бути ідентичними.

У графі «Термін здачі роботи» - указується термін представлення науковому керівникові завершеної і оформленої курсової роботи на кафедру для підготовки відгуку наукового керівника:

- для студентів 2 – 4 курсів - до 20 грудня;

- для студентів 1 курсу - до 15 квітня.

Графа «Робота виконується на базі...» - вказується підприємство, конкретний державний орган (суд, прокуратура, податкова інспекція, антимонопольний орган і тому подібне), установа, організація, а також кафедра, за замовленням якої виконується курсова робота, або в діяльності якої можуть використовуватися результати курсової роботи.

У графі «Теоретичне завдання» - перераховуються ті завдання, які обумовлені метою роботи, наукові і практичні джерела, які необхідно вивчити і проаналізувати в роботі.

Графа «Результати роботи» - повинна містити вказівку на конкретний кінцевий результат, який підтверджує досягнення мети роботи. При формулюванні майбутніх результатів роботи можуть використовуватися слова: «обґрунтування...», «аргументація...», «підготовка...», «розробка...», «уточнення...», «доопрацювання...».

У графі «Область застосування результатів роботи» необхідно, з урахуванням запланованого результату, вказати вид практичної діяльності, в якому можуть бути використані результати роботи. Для цього можна використовувати, наприклад, такі словосполучення: «практична діяльність суб'єктів господарювання», «діяльність слідчих органів прокуратури», «законодавча практика», «навчальний процес з дисципліни «Цивільне право», «науково-дослідна робота» і тому подібне.

У графі «Завдання вручене студенту» - фіксується номер і дата реєстрації курсового завдання на відповідній кафедрі. Цей рядок заповнюється лаборантом кафедри і підтверджується його підписом.

Курсове завдання, не зареєстроване на кафедрі, є недійсним.

2.3. Календарний план виконання курсової роботи

Календарним планом виконання курсової роботи (див. додаток 3) є перелік дій, які студент припускає здійснити в ході виконання роботи з вказівкою планових термінів їх виконання. Наприклад, аналіз наукової літератури, узагальнення зібраних практичних, статистичних і інших матеріалів, обробка їх з використанням конкретно-соціологічних, логічних, статистичних і інших методів дослідження, оформлення роботи і так далі. Виконання окремих етапів може здійснюватися одночасно.

В ході виконання курсової роботи, за узгодженням з науковим керівником курсової роботи, до календарного плану можуть вноситися зміни.

Графа «Факт» заповнюється науковим керівником на консультаціях і при захисті курсової роботи. За порушення термінів виконання дій, вказаних в календарному плані, підсумкова оцінка знижується у відповідності з п. 7.4.

2.4. Прикріплення студентів до викладача, реєстрація курсового завдання.

Курсова робота виконується студентами під науковим керівництвом викладача.

Порядок закріплення студентів всіх форм навчання (д/о, з/о, у/о) за викладачами наступний:

1. Студенти всіх курсів (крім першого) самостійно обирають тему своєї курсової роботи на навчальний рік з початку весняного семестру до 20 червня поточного навчального року.

Студенти першого курсу самостійно обирають тему курсової роботи поточного навчального року в строк до 20 вересня.

Студенти обирають наукового керівника своєї курсової роботи з числа викладачів юридичних дисциплін, шляхом ознайомлення з переліком тем курсових робіт на кафедрах, в ході бесід з куратором, на консультаціях викладачів.

Студенти, які представили затверджене науковим керівником курсове завдання на подальший навчальний рік до 30 червня (студенти першого курсу, на поточний навчальний рік – до 30 вересня), прикріпляються до тих викладачів, які затвердили курсове завдання.

2. Студенти, що не представили до 30 червня затверджене курсове завдання, прикріпляються до викладачів у результаті примусового розподілу кафедр – до 15 вересня (для студентів 1 курсу – до 15 жовтня).

3. Списки студентів, прикріплених до конкретного викладача, розміщуються на дошках оголошень кафедр, по денному відділенню - до 15 вересня (для студентів 1 курсу – до 15 жовтня), по заочному і прискореному відділенням - за 5-7 днів до закінчення установчої (осінньої) сесії.

4. Затверджене науковим керівником курсове завдання студенти представляють для реєстрації на кафедру, на якій працює науковий керівник.

5. Заміна наукового керівника курсової роботи на прохання студента не проводиться. В окремих випадках, за наявності поважних причин, заміна наукового керівника курсової роботи може бути проведена в межах однієї кафедри, за рішенням завідувача цією кафедрою.

2.5. Графік підготовки курсової роботи. Підготовка курсової роботи проводиться відповідно до наступного графіку: 

Зміст роботи

Термін виконання

Вибір теми курсової роботи студентом,

узгодження теми з науковим керівником

Квітень – червень попереднього навчального року

(для студентів 1 курсу – вересень поточного навчального року)

Оформлення курсового завдання, складання робочого плану; затвердження курсового завдання у наукового керівника; реєстрація (перереєстрація) теми курсової роботи на кафедрі

до 20 червня

(для студентів 1 курсу – до 30 вересня поточного навчального року)

Отримання курсового завдання студентами в результаті примусового розподілу кафедр

До 15 вересня

(для студентів 1 курсу – до 15 жовтня)

Перевірка науковим керівником ходу виконання курсової роботи

Жовтень – листопад

(для студентів 1 курсу – листопад, лютий)

Переробка курсової роботи з метою усунення зауважень наукового керівника

Листопад, грудень

(для студентів 1 курсу –

лютий – березень)

Оформлення і здача остаточного варіанту курсової роботи для підготовки відгука наукового керівника

20 – 25 грудня

(для студентів 1 курсу –

з 1 по 15 квітня)

Захист курсової роботи перед комісією викладачів

25 – 30 грудня (згідно розкладу) (для студентів 1 курсу – 15–20 квітня)

Вказані види робіт можуть бути конкретизовані науковим керівником за узгодженням із студентом при складанні календарного плану підготовки курсової роботи.

Дотримання остаточного терміну виконання курсової роботи є для студента обов'язковим і враховується при оцінці роботи.

Оформлену відповідно до цих рекомендацій курсову роботу студент підписує на останньому листі висновків, з вказівкою дати передачі роботи на кафедру. Потім студент передає курсову роботу на кафедру, де працює науковий керівник, для підготовки ним відгуку.

 Після отримання відгуку наукового керівника студент переплітає курсову роботу в швидкозшивач (або іншим способом).

Після захисту курсової роботи студент передає її комісії з трьох викладачів, які і виставляють остаточну оцінку.

Студенти, які не захистили курсову роботу, на наступний курс не переводяться.

 

3. НАУКОВИЙ КЕРІВНИК КУРСОВОЇ РОБОТИ І ЙОГО ЗАВДАННЯ

Науковий керівник курсової роботи, відповідно до графіка індивідуальних консультацій викладача, отримує від студента відомості про хід підготовки курсової роботи і консультує його з питань, які викликають ускладнення.

Завдання наукового керівника курсової роботи на різних етапах виконання студентом курсового завдання полягають в наступному:

1. На етапі вибору студентом теми курсової роботи науковий керівник пропонує студентові актуальні теми, допомагає обрати тему курсової роботи відповідно до його наукових або практичних інтересів, розглядає і коректує календарний план виконання курсової роботи, затверджує курсове завдання, календарний план виконання курсової роботи і дає рекомендації щодо переліку джерел.

2. На етапі написання і оформлення курсової роботи науковий керівник виступає в ролі опонента, вказуючи студентові на помилки, недоліки аргументації, нечіткість формулювань, стилістичні помилки і тому подібне.

3. Після отримання завершеної курсової роботи науковий керівник виступає як експерт. Він складає письмовий відгук на курсову роботу. У відгуку всесторонньо аналізується якість курсової роботи, наголошуються позитивні моменти і недоліки, не усунуті студентом в ході написання і оформлення курсової роботи. Науковий керівник виставляє оцінку з кожного критерію і підсумкову рейтингову оцінку курсової роботи, рекомендує або не рекомендує її до захисту. Висновок про готовність курсової роботи до захисту можливий тільки в тому випадку, якщо рейтингова оцінка складає не нижче 3 балів (не менше 50 балів для студентів, які навчаються за КМС).

4. Захист курсової роботи проводиться комісією викладачів в складі не менше 3 чоловік, серед яких, - науковий керівник курсової роботи.

Перед захистом науковий керівник курсової роботи повинен отримати в деканаті відомість для захисту курсової роботи. Не дозволяється виставляти оцінки в залікових книжках студентів до того, як оцінка буде виставлена у відомість. За відсутності запису про оцінку курсової роботи у відомості, оцінка в заліковій книжці за курсову роботу вважається недійсною.

Курсова робота, захищена на позитивну оцінку, студентові не повертається. Науковий керівник приймає від студента захищену курсову роботу.

Викладач зобов'язаний протягом двох тижнів після дати захисту здати захищені курсові роботи на зберігання старшому лаборанту своєї кафедри під розписку, з представленням опису робіт.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТА 

Права та обов'язки студента, пов'язані з виконанням курсової роботи:

1. Студентові надається право вибору теми курсової роботи.

2. Одночасно з вибором і узгодженням теми з науковим керівником студент оформлює і погоджує з ним курсове завдання (додаток 2), календарний план виконання курсової роботи (додаток 3).

3. Студент зобов'язаний у встановлені терміни зареєструвати курсове завдання на кафедрі, на якій працює науковий керівник його курсової роботи, в терміни, встановлені Графіком підготовки курсової роботи (див. п. 2.5).

4. Після реєстрації курсового завдання студент залишає оригінал курсового завдання собі, а науковому керівникові курсової роботи передає його копію.

5. Студент, що не вибрав тему курсової роботи у встановлені терміни, зобов'язаний отримати курсове завдання у старших лаборантів правових кафедр на підставі примусового розподілу. Курсове завдання складає науковий керівник курсової роботи, до якого прикріплений студент у примусовому порядку.

6. Студент здійснює виконання курсового завдання і оформлення курсової роботи в терміни, передбачені календарним планом виконання курсової роботи.

7. Студент в ході виконання курсового завдання керується рекомендаціями свого наукового керівника. Студент зобов'язаний враховувати рекомендації наукового керівника, оскільки курсова робота є навчальним завданням.

8. Завершену курсову роботу студент підписує на останній сторінці списку використаної літератури із вказівкою на дату здачі роботи на кафедру.

9. Оформлену курсову роботу студент віддає на кафедру у встановлені терміни, для підготовки відгуку науковим керівником.

10. Після отримання відгуку наукового керівника студент переплітає курсову роботу в швидкозшивач або іншим способом.

11. У терміни, встановлені розкладом, студент зобов'язаний з'явитися на кафедру для захисту курсової роботи перед комісією викладачів. Після захисту студент передає свою курсову роботу комісії викладачів.

 

5. СТРУКТУРА І ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Вимоги до змісту курсової роботи

Курсова робота має строго певну структуру. Структурними частинами курсової роботи є:

- титульний лист;

- курсове завдання;

- календарний план виконання курсової роботи;

- відгук наукового керівника;

- реферат (бібліографічний);

- анотація (на двох мовах);

- зміст;

- вступ;

- основна частина (розділи, пункти);

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки (за необхідності).

Тези доповіді з теми курсової роботи можуть бути представлені студентом як додаток до роботи.

5.1. Титульний лист курсової роботи оформлюється відповідно до Додатку 1.

У верхній його частині вказується найменування міністерства, вищого навчального закладу і кафедри. Ближче до правого краю титульного листа вказується «До захисту допустити» за підписом наукового керівника курсової роботи, з вказівкою ініціалів його імені і по батькові, а також з вказівкою прізвища і дати.

У середній частині титульного листа вказують тему курсової роботи. Ближче до його правого краю вказують прізвище і ініціали студента (у називному відмінку), курс, групу, форму навчання; науковий ступінь, вчене звання, ініціали імені і по батькові, прізвище наукового керівника (у називному відмінку).

Нижня частина титульного листа курсової роботи містить місто і рік її виконання (без слова «рік»).

5.2. Курсове завдання повинно бутиоформлене відповідно до п. 2.2. (див. додаток 2).

5.3. Календарний план виконання курсової роботи оформлюють відповідно до Додатку 3. У ньому вказуються етапи і терміни їх виконання. Календарний план підлягає затвердженню науковим керівником.

5.4. Реферат містить короткі бібліографічні відомості про курсову роботу. Він оформлюється відповідно до Додатку 5.

Обсяг реферату повинен складати не менше 1000 і не більше 1200 знаків (10-15 рядків комп'ютерного тексту). Структура реферату включає: відомості про кількість сторінок, додатків і використаних в роботі джерел; перелік ключових слів; об'єкт і предмет дослідження; мета роботи; отримані результати і їх новизну, область застосування отриманих результатів.

У графі «Ключові слова» слід вказати ті юридичні терміни і конструкції, які найчастіше були використані в роботі і зумовили її зміст.

При заповненні графи «Об'єкт дослідження» необхідно враховувати, що під об'єктом дослідження розуміють суспільні відносини, діяльність або явище, в яких існує і виявлена досліджувана правова проблема. Проблема – це невідповідність між фактично існуючим і бажаним станом об'єкту дослідження в реальній дійсності.

У графі «Предмет дослідження» вказується правовий аспект суспільних відносин, які вивчаються, виду діяльності або явища. Саме на предметі дослідження необхідно зосередитися студентові, оскільки тема курсової роботи, як правило, визначається предметом дослідження. Зміст графи реферату «Предмет дослідження» безпосередньо відображає тему курсової роботи. Необхідно мати на увазі, що об'єкт і предмет дослідження співвідносяться між собою як загальне і часткове.

У графі «Мета роботи» стисло описується результат, на досягнення якого спрямоване виконання курсового завдання. Формулювання мети курсової роботи в рефераті повинно бути ідентичним формулюванням мети курсової роботи в курсовому завданні і у вступі.

У графі «Результати роботи» вказується інформація про конкретні отримані результати дослідження, досягнення яких було зазначене в аналогічній графі курсового завдання.

У графі «Область застосування» вказується вид практичної діяльності, в якій використовуються або можуть використовуватися отримані результати, наприклад: «практична діяльність суб'єктів господарювання», «діяльність слідчих органів прокуратури», «законодавча практика», «навчальний процес з дисципліни «Господарське право», «науково-дослідна діяльність».

5.5. Анотація оформлюється на двох мовах, що відрізняються від мови рукопису курсової роботи, наприклад, українському і англійському – при написанні роботи російською мовою. У тексті анотації необхідно відтворити інформацію про зміст і результати курсової роботи.

Обсяг анотації - до 0,5 сторінки комп'ютерного тексту. Тексти анотації на різних мовах повинні бути ідентичними за змістом (додаток 6).

5.6. У змісті відбиваються всі частини курсової роботи - вступ, номери і назви розділів з відповідною вказівкою пунктів, висновки, список використаних джерел, додатки, з вказівкою початкових номерів сторінок кожної з названих частин роботи (Додаток 7). Зміст роботи повинен відображати сутність проблеми і логіку дослідження. Назви глав і пунктів повинні бути сформульовані стисло і чітко; назви розділів повинні відповідати темі курсової роботи.

5.7. Вступ – частина курсової роботи, яка дає загальну характеристику проведеному студентом аналізу наукової літератури, нормативних і практичних джерел. У вступі обов'язково слід відобразити:

Обгрунтування актуальності теми

Актуальність (лат. actualis – дієвість) теми – це важливість, відповідність теми курсової роботи сучасним потребам певної галузі права і перспективам її розвитку, практичним завданням певної сфери юридичної діяльності.

Актуальність теми курсової роботи визначається для:

- конкретного органу державної влади, установи, підприємства, організації;

- юридичної науки;

- юридичної практики;

- навчального процесу.

Не обов'язково, щоб всі перераховані обгрунтування актуальності були представлені у вступі. Досить вказати лише одне з перерахованих вище, але бажано, щоб таких обгрунтувань актуальності було більше.

При обгрунтуванні актуальності обраної теми курсової роботи рекомендується відображати стан і ступінь її розробки. З цією метою в стислому вигляді дається короткий огляд проблем, що виникають на практиці, при реалізації даного правовідношення, аналіз законодавства, яке регулює такі правовідносини, огляд наукових розробок з теми курсової роботи. З цього повинен виходити висновок, що тема ще недостатньо вивчена (розкрита лише частково, не в цьому аспекті) і тому вимагає додаткового розгляду.

Відсутність такого аналізу означає, що актуальність теми курсової роботи не обгрунтована, і розробка даної теми не представляє ані наукового, ані практичного інтересу.

Мета курсової роботи – формулюється в конкретній формі, з використанням виразів: «класифікувати...», «обгрунтувати...», «узагальнити...» і тому подібне, з урахуванням необхідності вирішення проблем, виявлених при обгрунтуванні актуальності теми.

Обсяг вступу рекомендується - 2 сторінки комп'ютерного тексту (формату А-4) або 7 тис. знаків.

5.8. Основна частина курсової роботи – головна структурна частина курсової роботи, вона розкриває основний зміст дослідження. Тут міститься наступний матеріал:

- опис досліджуваних фактів, явищ, закономірностей, суспільних відносин;

- аналіз законодавства з теми, обгрунтування наявних недоліків в ньому, необхідності його удосконалення;

- огляд наукової та спеціальної літератури з теми, короткий критичний виклад результатів наукових робіт;

- дискусійні питання, пов'язані з переглядом сталих поглядів і уявлень в області певного дослідження;

- аналіз прикладів практики застосування законодавства з теми роботи;

- власні висновки про наявність правових проблем;

- запропоновані студентом шляхи вирішення наявних проблем.

Основна частина курсової роботи складається з розділів (як правило, не менше трьох) і пунктів. Кожен розділ починається з нової сторінки. В кінці кожного розділу повинні формулюватися висновки.

Зміст висловлюваного матеріалу не повинен виходити за межі аналізованого питання, розділу і теми курсової роботи, в цілому.

Студенти першого та другого курсів можуть аналізувати практику за матеріалами юридичних публікацій (періодичні видання, архівні матеріали, судові справи).

5.9. Висновки – послідовне, логічне, чітке викладення основних результатів виконання курсового завдання, які дозволили розкрити тему, відповідно до теоретичного і практичного завдань і досягти мети курсової роботи, а також можливого впровадження або практичного застосування результатів курсової роботи.

Формулювання результатів курсової роботи у висновках повинно відповідати формулюванням в курсовому завданні і в рефераті. При описі результатів курсової роботи рекомендується використовувати наступні вирази: «систематизовано...», «виявлені особливості...», «надана класифікація...», «підготовлені...», «уточнено...», «встановлено...» і тому подібне. Опис результатів виконання курсової роботи повинен містити інформацію про можливе їх впровадження або використання в науковій діяльності, правозастосовчій практиці або в навчальному процесі.

Обсяг висновків повинен складати не більше 2 сторінок комп'ютерного тексту.

5.10. Список використаних джерел складає одну з істотних частин курсової роботи і відображає об'єм та основу проведених студентом досліджень.

Список використаних джерел (Додаток 8) слід формувати в порядку згадування джерел в тексті зі скрізною нумерацією за збільшенням. Посилання в тексті вказується в квадратних дужках, містить номер джерела в списку використаних джерел, і, за необхідності, номер сторінки після знаку «с.». Якщо посилання робиться одночасно на декілька джерел, то вони розділяються знаком «;», наприклад: [21, с. 98; 25; 31].

Посилання на нормативно-правові акти робляться в списку використаних джерел при першій їх згадці в тексті роботи з вказівкою останнього офіційного джерела публікації і подальших джерел, в яких є зміни і доповнення до цих актів. При повторній згадці нормативно-правових актів посилання на них в тексті робиться шляхом вказівки в круглих дужках короткого найменування нормативно-правового акту. Наприклад, «(ст. 13 Закону України «Про судову експертизу»)».

При посиланнях на нормативно-правові акти необхідно вказувати їх офіційну публікацію в наступних джерелах: «Відомості Верховної Ради України», «Офiцiйній вiсник України», «Голос України», «Урядовій кур’єр», «Офіційний вісник Президента України», а також інші видання за наявності вказівки на їх офіційний характер. При цьому необхідно писати найменування нормативно-правового акту на мові джерела.

Всі джерела повинні бути описані відповідно до правил бібліографії. Не допускається включення до списку тих джерел, які не проаналізовані в роботі. Мінімальна кількість використаних джерел – 25.

5.11. Додатки повинні бути оформлені як продовження курсової роботи після списку використаних джерел.

Як додатки можуть бути представлені тільки матеріали, які підтверджують отримані студентом результати з теми курсової роботи.

Кожне застосування (формат А-4) слід починати з нової сторінки з вказівкою в правому верхньому кутку слова «Додаток». Якщо в роботі більше одного додатку, їх нумерують послідовно арабськими цифрами без знаку «№» (Наприклад: «Додаток 1»). Кожне застосування повинно мати змістовний заголовок. Додатки включаються в загальну нумерацію сторінок роботи.

5.12. Відгук наукового керівника - складається науковим керівником, на основі критеріїв рейтингової оцінки курсової роботи (див. п. 7.4).

Відгук наукового керівника є структурним елементом курсової роботи і розміщується в тексті після календарного плану.

 

6. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Для того, щоб курсова робота відповідала вимогам за змістом, структурою та оформленням, студент повинен дотримуватися наступних рекомендацій щодо оформлення курсової роботи.

6.1. Об'єм, шрифт, інтервали. Курсова робота повинна бути надрукована за допомогою комп'ютера на одній стороні листа білого паперу формату А-4 (210х297 мм), не більше 45 рядків на сторінці та 60-65 знаків в рядку.

Рекомендований об'єм курсової роботи – до 30 сторінок тексту комп'ютерного набору (шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – полуторний). В розрахунок об'єму роботи не включається курсове завдання, календарний план, реферат, анотація, зміст, список використаних джерел і додатки.

Розміри полів повинні бути: ліве - 25 мм, праве - 10 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм.

Окремі друкарські помилки, друкарські помилки, які виявлені в процесі написання курсової роботи, можна виправляти стиранням або замальовуванням білою фарбою (коректором).

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи і пункти (за необхідності і підпункти). Кожну структурну частину (вступ, висновки, список використаних джерел і т.д.) і кожен розділ необхідно починати з нової сторінки, незалежно від того, яка кількість рядків залишилася на попередній сторінці.

Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» друкують великими літерами симетрично до тексту. Назви розділів оформлюють аналогічно (наприклад: «1. ДОГОВІР ОРЕНДИ»). Назви пунктів друкують з абзацу (5 інтервалів) рядковими буквами (окрім першої прописної). Перенесення слів в заголовках не припустимі. Крапку в кінці заголовка не ставлять.

Відстань між назвою розділу (пункту) і текстом - 2 інтервали.

Структурні частини курсової роботи слід починати з нової сторінки (за винятком пунктів і підпунктів розділів).

6.2. Нумерація сторінок, розділів, пунктів (підпунктів) здійснюється арабськими цифрами. Номери сторінок проставляються у верхньому правому кутку, починаючи зі вступу (сторінка восьма).

Пункти нумерують в межах кожного розділу. Номер пункту складається з номеру глави і порядкового номеру пункту, між якими ставиться крапка.

Ілюстрації (схеми, графіки) і таблиці необхідно давати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.

Ілюстрації позначають «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділів (наприклад: «Рис. 2.1.»). Номер ілюстрації, її назва і підписи пояснень розташовують послідовно під ілюстрацією.

Таблиці нумерують послідовно в межах розділу. У правому верхньому кутку над відповідним заголовком таблиці розташовують напис «Таблиця» з позначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера глави і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка (наприклад: «Таблиця 2.1.»).

6.3. Посилання. При написанні курсової роботи студент зобов'язаний давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які використані в курсовій роботі.

При прямому цитуванні, текст цитати починається і закінчується лапками і приводиться в граматичній формі оригіналу. Цитування повинне бути повним без самостійного скорочення авторського тексту. Пропуск слів без зміни тексту закінчується трикрапкою (...).

При непрямому цитуванні слід бути точним у викладенні думок автора. Посилання на джерело обов'язкове як при прямому, так і непрямому цитуванні.

Посилатися необхідно на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися в тих випадках, коли в них є матеріал, не включений в останнє видання.

 

7. ВІДГУК НАУКОВОГО КЕРІВНИКА НА КУРСОВУ РОБОТУ 

7.1. Відгук наукового керівника на курсову роботу складається викладачем на підставі критеріїв оцінки курсової роботи (Додаток 4).

Показник об'єктивної оцінки курсової роботи дозволяє судити про рівень і якість засвоєння студентом обраної теми. Метою оцінки курсової роботи за 100-бальною (чотирьохбальною) системою є:

- стимулювання навчальної діяльності студента;

- підвищення ролі і відповідальності викладача в ході виконання курсової роботи студентом;

- об’єктивізація оцінювання курсової роботи шляхом використання кількісних оцінок.

7.2. Якість курсової роботи оцінюється науковим керівником за кожним з критеріїв:

1) обгрунтування актуальності теми, стан розробки наукової проблеми, визначення мети і напрямів виконання роботи;

2) ступінь розробки теми, самостійність і повнота проведеного аналізу, наявність помилок; відповідність змісту темі і плану роботи;

3) аналіз прикладів з практики застосування законодавства по темі роботи;

4) використання наукових методів дослідження, уміння логічно мислити, доводити, робити обгрунтовані висновки;

5) отримані результати і їх новизна;

6) оформлення роботи і виконання календарного плану.

7.3. Оцінка визначається за кожним з критеріїв окремо в цілих балах (2-5 балів, а для студентів початкових курсів – від 0 до 30 балів), які підсумовуються, і сума ділиться на 6 (кількість критеріїв), а для студентів початкових курсів – лише підсумовується (максимум – 100 балів). У відгуку виставляється рейтингова оцінка наукового керівника з округленням до цілих балів з одним десятковим знаком, наприклад, 4,7 б. (або в межах 100 балів). Для студентів 1 курсу оцінка здійснюється лише за критеріями 1-4 і 6.

7.4. Критерії рейтингової оцінки курсової роботи 

 

Критерії оцінки курсової роботи

 

 

Зміст критерію

Оцін-

ка для студен

тів, які НЕ навчаю

ться за КМС

Оцінка для студентів 1 курсу за КМС

Оцінка для студентів 2-4 курсів за КМС

1

2

3

4

5

6

1.

Обгрунтування актуальності теми, визначення мети і завдань виконання роботи, об'єкту і предмету дослідження

1. Актуальність теми обгрунтована в достатньому об'ємі, проаналізований стан наукової розробки, законодавства з теми, чітко сформульовані цілі і завдання дослідження, правильно визначені об'єкт і предмет.

2. Є неточності в обгрунтуванні актуальності теми, мети, завдань, об'єкту і предмету дослідження і в аналізі стану розробок теми.

3. Актуальність теми, мета, завдання, і аналіз стану розробки теми відбиті у загальних рисах.

4. Відсутнє обгрунтування актуальності теми, мети, завдань, об'єкту, предмету дослідження і аналіз стану розробок теми.

 

 

 

 

 

 

5

 

 

4

 

 

 

3

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

20

 

 

15

 

 

 

10

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

20

 

 

15

 

 

 

10

 

 

 

0

2.

Ступінь розробки наукової проблеми, самостійність і повнота проведеного аналізу, наявність помилок; відповідність змісту темі і плану роботи

1. Проведений глибокий аналіз наукової літератури і чинного законодавства, історіографії (не менше 30 джерел), дослідження носить самостійний характер, тема повністю розкрита, помилки відсутні.

2. Проведений аналіз наукової літератури, чинного законодавства, історіографії, робота носить самостійний характер, тема розкрита, істотні помилки відсутні.

3. Проведений поверхневий аналіз наукової літератури, законодавства, історіографії або робота не носить самостійного характеру, тема розкрита частково, допущені помилки при освітленні основних питань теми.

4. Аналіз наукової літератури, законодавства відсутній, зміст роботи не відповідає затвердженій темі, допущені грубі помилки, зміст роботи запозичений.

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

5

3.

Аналіз законодавства з теми і (або) практики його застосування

1. У роботі представлений самостійний аналіз законодавства з теми дослідження, історичних правових пам'яток, правозастосовчої діяльності або обгрунтовано висновки (пропозиції) прикладного характеру.

2. У роботі наданий загальний аналіз законодавства з теми дослідження, історичних правових пам'яток, практичної діяльності різних суб'єктів.

3. У роботі міститься поверхневий аналіз законодавства з теми дослідження, історичних правових пам'яток, прикладів з практики.

4. Приклади з практики, аналіз законодавства з теми дослідження, історичних правових пам'яток в курсовій роботі відсутні.

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

4

 

 

 

 

3

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

8

 

 

 

 

4

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

8

 

 

 

 

4

 

 

 

0

4.

Використання наукових методів дослідження, вміння логічно мислити, доводити, робити обгрунтовані висновки

1. Підтверджено вміння студента: систематизувати нормативну базу, наукову літературу, приклади з практики щодо теми; формулювати висновки, обгрунтовувати свою точку зору з цих питань; використовувати методи наукового пізнання.

2. Підтверджено вміння студента: проводити загальний аналіз нормативної бази, наукової літератури, прикладів з практики щодо теми; формулювати висновки; частково обгрунтовувати свою точку зору; використовувати основні методи наукового пізнання.

3. Підтверджено вміння студента: поверхнево систематизувати наявну нормативну базу, наукову літературу, приклади з практики щодо теми; формулювати загальні висновки, пропозиції, рекомендації по роботі без урахування результатів відповідної галузі права, науки; використовувати окремі основні методи наукового пізнання.

4. Відсутнє підтвердження вміння студента: аналізувати нормативну базу, наукову літературу, приклади з практики щодо теми; формулювати висновки і обгрунтовувати свою точку зору; використовувати основні методи наукового пізнання.

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

0

5.

Отримані результати і їх новизна

1. Студентом самостійно надані і обгрунтовані узагальнення, направлені на вдосконалення чинного законодавства, правозастосовчої практики.

2. У роботі кваліфіковано використані узагальнення, раніше запропоновані в науковій літературі.

3. Узагальнення носять неконкретний характер і не обгрунтовані достатньою мірою.

4. У роботі відсутні узагальнення законодавства і прикладів з правозастосовчої практики.

 

 

 

 

5

 

 

 

4

 

 

3

 

 

2

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

15

 

 

 

10

 

 

5

 

 

0

6.

Оформлення роботи і виконання календарного плану

1. Робота оформлена відповідно до вимог, що пред'являються, в ній відсутні граматичні помилки і стилістичні погрішності, своєчасно виконані всі пункти календарного плану.

2. Є окремі незначні порушення порядку оформлення курсової роботи або порушені проміжні терміни, встановлені календарним планом виконання курсової роботи.

3. Є ряд істотних порушень встановленого порядку оформлення курсової роботи або грубо порушений термін остаточного представлення курсової роботи науковому керівникові, встановлений календарним планом виконання курсової роботи.

4. Оформлення курсової роботи не відповідає встановленим вимогам, не дотримані терміни по всіх позиціях календарного плану виконання курсової роботи.

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

0

  

8. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

8.1. Порядок захисту і здачі на кафедру захищеної роботи. Науковий керівник курсової роботи допускає її до захисту, якщо виставлена ним рейтингова оцінка курсової роботи складає не нижче ніж 3 бали (50 балів – за системою ECTS).

Підготовка студента до захисту курсової роботи полягає у чіткому розумінні наукових досліджень, проведених у курсовій роботі, та здатності дати відповіді на питання щодо змісту роботи.

8.2. Тези за змістом курсовоїроботи. Тези - короткий виклад думки, істинність якої слід довести. У тезах висловлюються основні положення курсової роботи. Тези повинні бути короткими, обсягом не більше двох сторінок.

Тези за змістом курсової роботи не підшиваються до тексту курсової роботи, представляються науковому керівникові окремо від роботи і залишаються у нього для вирішення питання про можливість участі студента в студентській науковій конференції і публікації в збірці студентських наукових робіт.

8.3. Захист курсової роботи. Захист курсової роботи студентом проводиться на засіданні комісії викладачів в складі не менше 3 чоловік, до складу якої входить науковий керівник курсової роботи.

Дата, час і місце захисту курсової роботи встановлюються відповідним графіком за підписом завідувача кафедрою, на якій працює викладач – науковий керівник курсової роботи.

В процесі захисту студент докладає сутність виконаних досліджень за темою курсової роботи, результати проведеного дослідження, їх обгрунтування, відповідає на зауваження наукового керівника, на питання членів комісії, зокрема, дає відповіді на:

- не висвітлені в курсовій роботі питання;

- на питання, які висвітлені не повністю;

- питання, які висвітлені неправильно.

Курсова робота і її захист оцінюються комісією за 4-х бальною системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно), а для студентів, які навчаються за КМС, – і за системою ECTS.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну шкалу та шкалу за системою EСTS здійснюється в такий спосіб: 

Оцінка за

100-бальною шкалою

Оцінка за

національною

(4-бальною) шкалою

Оцінка

за шкалою EСTS

 

100 – 90

 

5 (відмінно)

 

A

89 – 80

4 (добре)

B

79 – 70

4 (добре)

C

69 – 60

3 (задовільно)

D

59 – 50

3 (задовільно)

E

49 – 30

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

FX

29 – 0

2 (незадовільно) з обов'язковим

повторним вивченням дисципліни

F

При оцінюванні курсової роботи комісією беруться до уваги актуальність і науково-практичне значення теми, якість виконання і оформлення роботи, а також змістовність доповіді і відповідей студента, керуючись критеріями рейтингової оцінки курсової роботи (див. п. 7.4).

Оцінка виставляється комісією у відомість і залікову книжку (або індивідуальний навчальний план) студента відразу ж після захисту курсової роботи. Рішення комісії є остаточним і оскарженню не підлягає.

Якщо робота до захисту не допущена або оцінена в ході захисту на «незадовільно» (менше, ніж 50 балів за системою EСTS), студент зобов'язаний виконати нову курсову роботу за цією ж темою з урахуванням зауважень наукового керівника.

При виявленні дослівного повного або часткового (хоча б один абзац) запозичення з опублікованих джерел, шляхом використання системи Інтернет, з чужих курсових робіт (зокрема, виконаних за замовленням), з компакт-дисків і тому подібне, закріплена за студентом тема анулюється. Такому студентові виставляється незадовільна оцінка за курсову роботу. Одночасно цьому студентові комісія викладачів призначає нову тему курсової роботи. Підготувати і захистити нову курсову роботу він може в період, відведений для ліквідації академічних заборгованостей.

Факт плагіату при виконанні курсової роботи розглядається органами студентського самоврядування як грубе порушення норм правил поведінки студентів ЕПФ. 

 

Додаток 2

Курсове завдання 

Петрова Івана Петровича, студента 1 курсу, групи Б

денного відділення,

спеціальності «Правознавство» 

1. Тема роботи: Правове регулювання: поняття, стадії, способи та засоби. 

2. Мета роботи: визначити поняття, етапи та значення правового регулювання у забезпеченні правопорядку. 

3. Термін здачі роботи науковому керівникові для підготовки відгуку: 15.04.2013 р. (для всіх курсів, крім 1 – 20.12.2012 р.).

4. Робота виконується для: 

5. Теоретичне завдання: аналіз наукової літератури і нормативних джерел стосовно теми, аргументація своєї позиції щодо структури та засобів правового регулювання. 

6. Результати роботи: встановлене значення правового регулювання у забезпеченні правопорядку, наведена авторська аргументація відносно способів та засобів правового регулювання, підготовлена порівняльна таблиця стадій та способів правового регулювання. 

7. Область застосування результатів роботи: навчальний процес з дисципліни «Теорія права та держави», науково-дослідна робота. 

8. Завдання вручене студенту: _________________2012 р.

 

Додаток 5

РЕФЕРАТ

Курсова робота 29 с., використано джерел 32. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА – правовий вплив, правове регулювання, механізм правового регулювання, правові заборони, правові дозволи, правові зобов’язання, правопорядок. 

ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ – правовий вплив на суспільні відносини. 

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ – правове регулювання суспільних відносин. 

МЕТА РОБОТИ – визначити поняття, етапи та значення правового регулювання у забезпеченні правопорядку. 

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ – встановлене значення правового регулювання у забезпеченні правопорядку, наведена авторська аргументація відносно способів та засобів правового регулювання, підготовлена порівняльна таблиця стадій та способів правового регулювання. 

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ – навчальний процес з дисципліни «Теорія права та держави», науково-дослідна робота.

 

Додаток 6

Аннотация 

Петров И.П. Правовое регулирование: понятие, стадии, способы и средства. Курсовая работа. Кафедра государственно–правовых дисциплин ДонНУ. Донецк, 2012.

В работе исследованы понятие, структура, содержание правового регулирования, а также способы и средства упорядочения общественных отношений, определена взаимосвязь стадий, способов и средств правового регулирования.

Summary 

Petrov I.P. the Legal adjusting of concept, stage, methods and facilities. Term paper. Department state – legal disciplines. DONNU. Doneck, 2012.

A concept, structure, maintenance of the legal adjusting, and also methods and facilities of arrangement of public relations, is in-process probed.

The conditionality of the stages, methods and facilities of the legal adjusting is certain

 

Додаток 7 

ЗМІСТ 

Вступ

8

 

 

1. Поняття і зміст правового регулювання

10

1.1. Поняття та значення правового регулювання в забезпеченні правопорядку

10

1.2. Зміст правового регулювання

15

1.3. Стадії правового регулювання

20

 

 

2. Способи та засоби правового регулювання

26

 

 

Висновки

36

 

 

Список використаних джерел

38

 

 

Додаток 8

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 1. Кримінально-виконавчий кодекс України. Офіційне видання (станом на 30.03.2004 р.). – К.: Атіка, 2004. – 96 с.

 2. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 1 липня 2010 р. (із змін. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – №40. – Ст. 524.

 3. О государственной регистрации юридических лиц: Федеральный закон Российской Федерации от 8 августа 2001 г. // СЗ РФ. – 2001. – № 33. – Ст. 3431.

 4. Про Порядок здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України: Указ Президента України від 25 червня 2002 р. №581/2002 (із змін. і доп.) // Офіційний вісник України. – 2002. – №26. – Ст. 1231.

 5. Деякі питання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р. №824 // Урядовий кур’єр. – 2012. – 12 вересня.

 6. Янкова Е.С. Создание и функционирование компаний // Шашихіна Т.В., Бірюков О.М., Бобкова А.Г., Янкова О.С. Корпоративне право ЄС: Навчальний посібник. – Донецьк: Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони, 2004. – С. 33-54.

 7. Коваленко З.В. Удосконалення законодавства про створення суб’єктів господарювання триває // Юридичний вісник України. – 2005. – 25 січня.

 8. Бабкина Е. Развитие теории представительства в коммерческих отношениях [Электронный ресурс] // Белорусский журнал международного права и международных отношений. – 2004. – № 4. – Режим доступа: http://www.cenunst.bsu.by/journal/2004.4/babkina.shtml.

 9. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2008. – 1296 с.

 10. Устименко В.А. Правовое регулирование отношений коммунальной собственности // Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, В.В. Хахулин и др.; Под. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юринком Интер, 2002. – С. 479- 499.

 11. Беляневич О.А. Теоретичні проблеми господарського договірного права: Автореф. дис. … докт. юрид. наук: 12.00.04 / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2006. – 34 с.

 12. Гринюк Р.Ф. Теоретична модель правової держави і проблеми її реалізації в сучасних умовах: Дис... д-ра юрид. наук: 12.00.01. – Острог, 2006. – 445 с.

 13. Шемшученко Ю.С. Будівельне право // Юридична енциклопедія. Т. 1. К-М. – К.: Вид-во “Українська енциклопедія” імені М.П. Бажана, 1998. – С. 280.

 14. Словник синонімів української мови: В 2-х т. / А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, С.І. Головащук та ін. – К.: Наук. думка, 2001. – Том 1. О-Я (Словники України). – 954 с.

 15. Кущ Л.И. Хозяйственно-правовое регулирование производства и торговли лекарственными средствами: Монография. – Донецк: Норд-Пресс, ДонНУ, 2004. – 189 с.

 16. Смокович М.І. Адміністративний договір: примус чи волевиявлення // Адміністративне судочинство. – 2012. – № 1-2. – С. 232-248.

 17. Бобкова А. Господарсько-правові питання розвитку підприємств гірничодобувної галузі // Щорічник українського права: зб. наук. пр. / відп. за вип. О.В. Петришин. – Х.: Право, 2010. – №2. – С. 152-159.

 18. Волков В.Д., Кулакова Є.В. Європейська хартія регіональної демократії та українська реальність // Город, регион, государство: экономико-правовые проблемы хозяйствования: в 2-х т. Т.1: сб. науч. тр. / НАН Украины, Институт экономико-правовых исследований. – Донецк: изд-во «Ноулидж», 2009. – С. 116-123.

 19. Малига В.А. Ефективність державної регуляторної політики // Законодательное обеспечение экономической политики государства и юридическое образование: матер. междунар. науч.-практ. конф. (Донецк-Святогорск, 16-17 апр. 2009 г.) / МОН Украины, Донецкий национальный университет; ред. кол.: А.Г. Бобкова и др. – Донецк: Юго-Восток, 2009. – С. 29-31.

 20. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 2007 р. № 11 // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – №1. – С. 5-11.
 21. Рішення Господарського суду Донецької області за позовом ТОВ «Готель «Централь» до ВАТ «ВТБ Банк» в особі Донецької філії (Справа № 9/70 пд) від 20 серпня 2009 р. [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень України. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/4743966.
 22. Договір № 83 купівлі-продажу будівлі від 9 вересня 2012 р. // Документообіг ТОВ «Гарант» за 2012 р.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!