Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2147 Методичні рекомендації до курсової роботи з дисципліни Аудит, КНТЕУ

Методичні рекомендації до курсової роботи з дисципліни Аудит, КНТЕУ

« Назад

ЗМІСТ 

ВСТУП

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

МОДУЛЬ 1

МОДУЛЬ 2

МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

ВИМОГИ ДО ОБ'ЄКТІВ, НА МАТЕРІАЛАХ ЯКИХ ВИКОНУЮТЬСЯ КУРСОВІ РОБОТИ

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

ДОДАТКИ

ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ДОПОВІДЕЙ І ВИКОНАННЯ РЕФЕРАТИВНОГОЗАВДАННЯ

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

ВСТУП 

У світовій практиці аудит набув значного поширення. Основною передумовою аудиту є взаємна зацікавленість підприємства (фірми) в особі його власників (акціонерів), держави в особі податкової адміністрації і самого аудитора в забезпеченні реальності та достовірності обліку і звітності.

Динамічні зміни в економіці України обумовили потребу модернізації національної системи фінансово-економічного контролю, її адаптації до ринкового середовища. Реформування відносин власності спричинило появу нових груп споживачів економічної інформації, внаслідок чого в Україні відбулося становлення і подальший розвиток нової підсистеми фінансово-економічного контролю – аудиту.

Аудит є обов'язковою частиною цивілізованого функціонування ринкової економіки кожної країни. Мета аудиту – сприяння ефективності роботи, раціональному використанню матеріальних, трудових і фінансових ресурсів у підприємницькій діяльності для отримання максимального прибутку.

«Аудит» – одна з основних дисциплін циклу професійної і прак­тичної підготовки фахівців з обліку і аудиту освітньо-кваліфікаційно­го рівня «бакалавр».

Зміст дисципліни дозволяє підвищити рівень фахової підготовки студентів з питань організації та методології аудиту господарської діяльності економічних суб'єктів. Проблеми аудиту розглядаються з позицій ринкових економічних відносин.

Курсова робота є кваліфікаційною роботою студента, яка завершує вивчення дисципліни «Аудит». Виконання курсової роботи передба­чає оволодіння теоретичними положеннями дисципліни «Аудит», ознайомлення з літературними джерелами, нормативними актами та практикою роботи підприємства (організації).

Основні етапи виконання курсової роботи:

1. Вибір теми курсової роботи.

2. Дослідження нормативно-правової бази аудиту.

3. Вивчення літератури з обраної проблеми.

4. Збирання та аналітична обробка фактографічної інформації.

5. Аналіз матеріалів, обґрунтування висновків та пропозицій.

6. Написання та оформлення курсової роботи.

7. Представлення роботи на кафедру та її захист.

Дати представлення курсової роботи та її захисту встанов­люються кафедрою фінансового аналізу і контролю.

Кожному студенту кафедра призначає керівника курсової роботи з числа викладачів кафедри або спеціалістів-практиків. Індивідуальні консультації для студентів керівник проводить за встановленим ка­федрою графіком.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Номер теми

Блоки змістовних модулів (розділи)

Змістовні модулі (теми)

 

Модуль №1

 

Тема 1

Сутність, предмет, метод і об'єкти аудиту

 

Тема 2

Організація аудиторської діяльності в Україні

 

Тема 3

Внутрішній аудит

 

Тема 4

Планування, стадії і методичні прийоми аудиту

 

Тема 5

Аудиторські докази і аудиторський ризик

 

Тема 6

Аудиторський висновок та інші підсумкові документи

 

Тема 7

Аудиторські послуги їх об’єкти та види

 

 

Модуль №2

 

Тема 8

Аудит операцій з основними засобами та іншими необоротними активами

 

Тема 9

Аудит грошових коштів

 

Тема 10

Аудит виробничих запасів

 

Тема 11

Аудит поточних біологічних активів

 

Тема 12

Аудит дебіторської заборгованості

 

Тема 13

Аудит власного капіталу та аудит позик банків

Тема 14

Аудит розрахунків з оплати праці

Тема 15

Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками та аудит іншої кредиторської заборгованості

Тема 16

Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання

 

МОДУЛЬ 1 

Тема №1

СУТНІСТЬ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД І ОБ'ЄКТИ АУДИТУ 

Питання, які розкриваються в даній темі

Передумови виникнення аудиту в Україні. Напрямки регулювання аудиторської діяльності. Розвиток аудиту в Україні.

Сутність аудиту. Визначення терміну «аудит». Основні завдан­ня аудиту. Аудиторські послуги.

Предмет, метод і об'єкти аудиту. Класифікація об'єктів аудиту.

Класифікація аудиту залеж­но від ряду ознак (об'єкту, суб'єкту, періоду проведення, частоти, обов'язковості тощо).

Нормативне регулювання аудиту. Джерела регулювання аудиту в Україні. 

Тема №2

ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

Питання, які розкриваються в даній темі

Сутність аудиторської діяльності. Напрямки в яких може здійснюватись аудиторська діяльність.

Організація управління аудитом в Україні. Аудиторська палата України. Основні повноваження Аудиторської палати України. Структура Аудиторської палати України.

Професійні організації аудиторів, їх повноваження і функції. Спілка аудиторів України. Основні напрямки діяльності Спілки аудиторів України. Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України. Місія Федерації.

Підготовка і сертифікація аудиторів. Порядок створення аудиторських фірм. Реєстр аудиторських фірм та аудиторів. Процедура замовлення аудиторських послуг.

Права і обов'язки аудиторів (аудиторських фірм). Професійна етика аудитора. Відповідальність аудитора за неналежне виконання своїх обов'язків. Контроль якості аудиторських послуг. 

Тема №3

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ 

Питання, які розкриваються в даній темі

Сутність внутрішнього аудиту, його об'єкти і суб'єкти. Мета внутрішнього аудиту. Суб'єкти внутрішнього аудиту. Об'єкти внутрішнього аудиту. Предмет внутрішнього аудиту. Порівняльна характеристика зовнішнього і внутрішнього аудиту.

Організація проведення внутрішнього аудиту. Права, обов'язки і відповідальність спеціалістів відділу внутрішнь­ого аудиту. Типи структур апарату внутрішнього аудиту.

Реалізація результатів внутрішнього аудиту. Підсумкові документи внутрішнь­ого аудиту.

Тема №4

ПЛАНУВАННЯ, СТАДІЇ І МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ АУДИТУ 

Питання, які розкриваються в даній темі

Стадії аудиторської перевірки.

Основні принципи планування аудиторської перевірки. Стратегічне планування та його рівні. Джерела з яких аудитор може одержувати зазначені відомості.

Складання Програми аудиту. Визначення терміну «План аудиту». Основні елементи плану аудиту.

Методичні прийоми і процедури аудиту. Визначення терміну «Процедура». Групи на які можна поділити методичні процедури. Методичні прийоми аудиту та їх сутність. 

Тема №5

АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ І АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК 

Питання, які розкриваються в даній темі

Сутність і види аудиторських доказів. Визначення терміну «Докази». Види доказів. Способи отримання аудиторських доказів. Оцінка надійності доказів.

Процедури та прийоми одержання аудиторських доказів.

Аудиторський ризик. Складові аудиторського ризику.

Помилки і шахрайства, виявлені в результаті ауди­ту. Рівні матеріальності помилок і пропусків. 

Тема №6

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ТА ІНШІ ПІДСУМКОВІ ДОКУМЕНТИ 

Питання, які розкриваються в даній темі

Сутність аудиторського висновку та звіту.

Основні елементи аудиторського висновку і звіту.

Формування аудиторського висновку.

Інші форми підсумкових документів.

Види аудиторського висновку та їх порівняльна характеристика. 

Тема №7

АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ ЇХ ОБ’ЄКТИ ТА ВИДИ 

Питання, які розкриваються в даній темі

Поняття про послуги аудиторських фірм та їхні види. Супутні та інші послуги.

Розподіл послуг, які надаються аудиторами (аудиторськими фірма­ми). Завдання з погоджених процедур. Завдання з підготовки інформації.

Основні види консультування в професійній діяльності ау­диторів.

Організаційне та методичне забезпечення аудиту. 

 

МОДУЛЬ 2 

Тема №8

АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ТА ІНШИМИ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ 

Питання, які розкриваються в даній темі

Організація і методика аудиту основних засобів та інших необоротних активів.

Основні завдання аудиту основних засобів. Об'єкти аудиту основних засобів.

Джерела інформації аудиту основних засобів. Методика аудиту основних засобів. Типові порушення в обліку основних засобів.

Організація і методика аудиту нематеріальних активів. Завдання аудиту нематеріальних активів.

Джерела інформації аудиту нематеріальних активів. Методика аудиту нематеріальних активів. 

Тема №9

АУДИТ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

Питання, які розкриваються в даній темі

Аудит грошових коштів у касі підприємства. Мета аудиту грошових коштів в касі підприємства.

Основні завдання аудиту грошових коштів в касі підприємства. Об'єкти аудиту грошових коштів.

Джерела інформації для аудиту грошових коштів. Методика аудиту грошових коштів у касі підприємства. Методичні прийоми, які найчастіше засто­совують при здійсненні аудиту грошових коштів.

Алгоритм аудиту касових операцій.

Аудит грошових коштів на рахунках у банку. Завдання, об'єкти, джерела інформації аудиту грошових коштів на рахунках у банку.

Методика аудиту грошових коштів на рахунках у банку. Типові порушення. 

Тема №10

АУДИТ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 

Питання, які розкриваються в даній темі

Організація аудиту виробничих запасів.

Класифікація виробничих запасів. Завдання, об'єкти, джерела інформації аудиту виробничих запасів.

Методика аудиту виробничих запасів.

Алгоритм аудиту товарно-матеріальних цінностей.

Аудит повноти, своєчасності та правильності оприбуткування матеріальних запасів. Типові помилки під час здійснення операцій з виробничи­ми запасами.

Тема №11

АУДИТ ПОТОЧНИВ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ 

Питання, які розкриваються в даній темі

Організація аудиту поточних біологічних активів. Мета аудиту поточних біологічних активів.

Завдання, об'єкти, джерела інформації аудиту поточних біологічних активів. Правильність визнання біологічних активів.

Методика аудиту поточних біологічних активів.

Послідовність аудиту поточних біологічних активів. Аудит повноти оприбуткування приросту живої маси тварин. Типові порушення. 

Тема №12

АУДИТ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

Питання, які розкриваються в даній темі

Організація аудиту дебіторської заборгованості. Мета, завдання, об'єкти, джерела інформації аудиту дебіторської заборгованості.

Методика аудиту дебіторської заборгованості.

Процедури, які здійснюються під час аудиту дебіторської заборгованості. Розгляд типових порушень, які можуть бути виявлені під час аудиту дебіторської заборгованості. 

Тема №13

АУДИТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА АУДИТ ПОЗИК БАНКІВ 

Питання, які розкриваються в даній темі

Організація аудиту власного капіталу. Методика аудиту власного капіталу. Мета, завдання, об'єкти, джерела інформації аудиту власного капіталу.

Стратегія проведення аудиту власного капіталу. Типо­ві порушення.

Організація аудиту позик банків. Методика аудиту позик банків. Види зобов'язань.

Мета, завдання, об'єкти, джерела інформації аудиту позик банків. Послідовність у якій здійснюється аудиту позик банків. 

Тема №14

АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 

Питання, які розкриваються в даній темі

Організація аудиту розрахунків з оплати праці. Мета, завдання, об'єкти, джерела інформації аудиту розрахунків з оплати праці.

Методика аудиту розрахунків з оплати праці.

Стратегія проведення аудиту розрахунків з оплати праці. Етапи аудиту розрахунків з оплати. Типові помилки і порушення в обліку розрахунків з оплати праці. 

Тема №15

АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ ТА АУДИТ ІНШОЇ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

Питання, які розкриваються в даній темі

Організація аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками. Мета, завдання, об'єкти, джерела інформації аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками.

Процедури та прийоми, які здійснюються під час аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками.

Методика аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками. Типові порушення в обліку розрахунків з постачальника­ми і підрядниками.

Аудит іншої кредиторської заборгованості. Мета, завдання, об'єкти, джерела інформації аудиту кредиторської заборгованості. 

Тема №16

МЕТОДИ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА КРИТЕРІЇ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Питання, які розкриваються в даній темі

Характеристика фінансової звітності та загальні вимоги до неї.

Склад і призначення фінансової звітності та основні принципи її підготовки. Якісні характеристики фінансової звітності.

Форми фінансової звітності. Джерела аудиту фінансової звітності.

Організація і методика аудиту фінансової звітності.

Особливості аудиту окремих форм звітності. Відповідальність аудитора за фінансову звітність.

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Метою курсової роботи є розширення та поглиблення теоре­тичних і практичних знань з аудиту в процесі виконання самостійного дослідження відповідно до обраної теми.

Завдання курсової роботи полягають у застосуванні здобутих студентом теоретичних знань для набуття професійних навичок з аудиту фінансової звітності та діяльності підприємств (організацій) в умовах ринкових відносин.

 

ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Тема курсової роботи обирається студентом самостійно, вихо­дячи з орієнтовної тематики, розробленої кафедрою фінансового аналізу і контролю або запропонованої підприємством (організацією), на матеріалах якого, виконується робота. При виборі теми курсової ро­боти викладачі кафедри надають студенту консультативну допомогу.

Темою курсової роботи можуть бути:

– тема, рекомендована та затверджена кафедрою;

– проблема, яку досліджує студент у науковому гуртку;

– наукова доповідь, яка одержала високу оцінку на науковій конфе­ренції;

– тема, запропонована підприємством (організацією), або особисто обрана студентом, за умови, що вона узгоджена з науковим керів­ником і затверджена на засіданні кафедри.

Орієнтовна тематика курсових робіт (дод. А) щорічно перегля­дається і затверджується кафедрою фінансового аналізу і контролю.

Для затвердження теми студент повинен подати на ім'я завіду­вача кафедри заяву, у якій вказати назву теми та об'єкт дослідження.

Теми і наукові керівники курсових робіт затверджуються рішен­ням кафедри фінансового аналізу і контролю.

Курсові роботи, виконані студентами на теми, які не затвер­джені кафедрою, не розглядаються.

 

ВИМОГИ ДО ОБ'ЄКТІВ, НА МАТЕРІАЛАХ ЯКИХ ВИКОНУЮТЬСЯ КУРСОВІ РОБОТИ 

Об'єкт, на матеріалах якого буде виконуватися курсова робота, студент обирає самостійно, погоджує його зі своїм керівником та затверджує у завідувача кафедри. Студенту заочної форми навчання бажано виконувати курсову роботу на матеріалі підприємства або організації, де він працює.

Об'єктами, на матеріалах яких виконується курсова робота, мо­жуть бути підприємства та організації галузей національної економіки різних форм власності.

Термін діяльності підприємства (організації), обраного як об'єкт курсового дослідження, повинен складати не менше трьох років. 

 

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Виконання курсової роботи розпочинається з самостійного опра­цювання спеціальних літературних джерел, до яких належать законо­давчі акти, нормативно-довідкові матеріали, монографії, підручники, навчальні посібники та періодичні видання.

На основі аналізу літературних джерел обґрунтовується актуа­льність обраної теми, окреслюється проблема та визначається коло питань, на вирішення яких спрямовується курсова робота.

Наступним етапом дослідження є розроблення і узгодження з керівником плану курсової роботи. Орієнтовний план курсової роботи надано у дод. Б.

Відповідно до плану розробляється структура і зміст курсової роботи.

Рекомендовані структура, зміст та обсяг розділів курсової робо­ти з аудиту:

1. Вступ. Обґрунтування актуальності обраної теми; характеристика її наукового та практичного значення в умовах ринкових відносин; визначення мети і завдань, предмета і об'єкта дослідження, основних джерел інформації та методів дослідження (обсяг – до 3-х сторінок).

2. Теоретична частина. Характеристика предмета дослідження. Оцін­ка рівня розкриття досліджуваної проблеми вітчизняними та закор­донними фахівцями. Визначення і обґрунтування доцільності влас­ного напряму дослідження проблеми (обсяг - до 10 сторінок).

3. Організаційно-економічна характеристика об'єкта, на матеріалах якого виконується курсова робота. Характеристика організаційної структури та видів діяльності підприємства (організації,-установи). Аналіз та оцінка динаміки основних економічних показників діяльнос­ті та ресурсів підприємства (організації, установи), оцінка якості звітності підприємства (організації, установи) протягом 3-5 років (обсяг – до 5-ти сторінок).

4. Аудит об'єкта дослідження (практична частина). Розроблення і обґрунтування методики аудиту на основі застосування комп'ютер­них інформаційних систем; аудит об'єкта дослідження за розробле­ною методикою: планування аудиту, в т. ч. побудова організаційно-інформаційної моделі аудиту; тестування на відповідність та тестування операцій і залишків рахунків; оцінка результатів аудиту та обґрунтування пропозицій (обсяг – до 30 сторінок).

5. Висновки. Коротке викладення результатів дослідження стосовно удосконалення методики аудиту; оцінка діяльності та перспектив розвитку підприємства (організації, установи) в цілому та за окремими напрямами; визначення та оцінка резервів підвищення ефективності роботи підприємства (організації, установи); обґрунтування пропо­зицій (обсяг – до 5 сторінок).

6. Список використаних джерел.

7. Додатки. Розроблені студентом форми документів, форми звітності, інформаційні таблиці, попередні результати аналітичних розрахун­ків тощо.

Виконання практичної частини курсової роботи потребує зби­рання та аналітичної обробки економічної інформації. На цьому етапі необхідно обмежити період дослідження певним часовим інтервалом; визначити параметри, за якими буде оцінюватись об'єкт дослідження; побудувати систему аналітичних показників та обґрунтувати алго­ритми аналітичної обробки первинних даних; визначити методи збору аудиторських доказів, твердження та аудиторські процедури щодо їх підтвердження.

Первинна інформація збирається під час вивчення нормативних документів, облікової та статистичної звітності, поточних даних бух­галтерського або статистичного обліку тощо.

Дані студент збирає на підприємстві (організації, установі) са­мостійно. Тому важливо знати найменування показників, які потрібні для виконання курсової роботи, носії та джерела інформації у системі управління. Інформацію для аудиту можна одержати в облікових та фінансових службах, організаційних, виробничих та планово-еконо­мічних відділах, відділах кадрів тощо.

За необхідністю для отримання фактографічної інформації від посадових осіб підприємства (організації, установи) на кафедрі фінансового аналізу і контролю необхідно оформити лист на ім’я керівника підприємства з проханням надати можливість студенту КДАВТ імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного вивчити необхідні матеріали за темою його курсової роботи.

 

ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

1. Основні вимоги до тексту

Оформлення курсової роботи повинно відповідати загальним вимогам, які висуваються до робіт, що направляються до друку, згідно з державним стандартом ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки та техніки. Структура і правила оформлення».

Робота має бути виконана комп'ютерним способом, надруко­вана на одному боці аркушів стандартного білого паперу формату А4 (210x297 мм) через 1,5 міжрядкових інтервали з використанням шрифтів текстового редактора Word Times New Roman розміру 14. Поля: ліве – не менше 25 мм, праве - не менше 10 мм, верхнє і нижнє – не менше 20 мм. Шрифт друку повинен бути чітким з однаковою щільністю тексту, чорного кольору середньої жирності.

Математичні формули повинні бути введені в редакторі формул Microsoft Equation 3.0, графіки – в Micrografx АВС, діаграми – в «Диаграмма Microsoft Office Excel» або «Диаграмма Microsoft Graph».

Схеми – в МS Organization Charter 2.0 або Micrografx ADC Flof Charter.

Обсяг курсової роботи без урахування додатків – приблизно 50 сторінок.

При першому згадуванні у тексті іноземних фірм, маловідомих прізвищ або географічних об'єктів, їх назви пишуть як в українській транскрипції, так мовою оригіналу (в дужках).

Титульна сторінка курсової роботи має бути оформлена відпо­відно до зразка, наведеного у дод. В.

Перелік скорочень, символів і спеціальних термінів включається до курсової роботи, якщо вони не є загальновживаними і потребують пояснення, за умови, що їх загальна кількість перевищує 20 і кожне з них повторюється у тексті не менше 3-х разів.

Скорочення, символи і терміни розміщуються у переліку стовп­чиком, у якому ліворуч наводять символ, спеціальний термін, а пра­воруч – його деталізоване розшифрування. Якщо кількість скорочень, символів, термінів не перевищує 20-ти, перелік окремо не складається. Детальне розшифрування їх наводиться у вигляді зноски, примітки при першому згадуванні у роботі або безпосередньо у тексті (у дужках). 

2. Вимоги до рубрикації курсової роботи, нумерації сторінок та змісту

Структурування тексту курсової роботи здійснюється за розді­лами та підрозділами (параграфами).

Розділи нумеруються арабськими цифрами у межах всієї роботи, крім вступу та висновків (розділи «Вступ» і «Висновки» не нуме­руються). Після номера розділу ставиться крапка.

Параграфи нумеруються арабськими цифрами у межах кожного розділу. Номер параграфа складається з номера розділу і номера па­раграфа, розділених крапкою. Після номера параграфа також ста­виться крапка, наприклад: 1.2. (другий параграф першого розділу).

Розділи та параграфи курсової роботи повинні мати змістовні заголовки. Заголовки розділів друкуються великими літерами, заголовки параграфів – малими літерами. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. У кінці заголовка крап­ку не ставлять. Заголовки розділів та .параграфів друкуються жирним шрифтом та вирівнюються по центру. Застосування переносів у словах заголовків не припускається. Підкреслювати заголовок не потрібно.

Відстань між заголовками і наступним текстом має дорівнювати двом міжрядковим інтервалам, відстань між заголовком і наступним рядком попереднього тексту (для тих випадків, коли кінець одного і початок другого параграфу розміщується на одній сторінці) – чоти­рьом міжрядковим інтервалам.

Нумерація сторінок курсової роботи має бути наскрізною, вклю­чаючи ілюстрації і додатки: першою сторінкою є титульний аркуш, другою – зміст. Порядковий номер сторінки проставляють арабськими цифрами у правому куті верхнього поля. На сторінках 1 (титульний аркуш) і 2 (зміст) порядковий номер не ставиться.

Якщо у курсовій роботі є рисунки і таблиці, розташовані на окремих сторінках, то їх необхідно включити до загальної нумерації. Якщо рисунок або таблиця розташовані на аркуші А4, то їх сприй­мають як одну сторінку. Додатки і список використаних джерел включаються до загальної нумерації.

У змісті послідовно наводиться перелік заголовків розділів, па­раграфів, списку використаних джерел, додатків, зазначають номери сторінок, на яких вони розміщені. Зміст має включати всі заголовки, які є в курсовій роботі.

Ілюстрації, що є у курсовій роботі, мають відповідати її змісту. їх кількість визначається складністю питань, які викладаються і потребують деталізації з метою надання тексту чіткості і конкретності.

Усі ілюстрації (графіки, схеми) іменуються рисунками, які нуме­руються послідовно у межах розділу арабськими цифрами. Номер рисунка складається з номера розділу і порядкового номера рисунка, розділених крапкою, наприклад: Рис. 2.3 (третій рисунок другого роз­ділу). При посиланні на рисунок зазначають повний номер, наприклад: (рис. 2.3). Повторні посилання на рисунок виконують скороченим словом «дивись», наприклад: (див. рис. 2.3).

Рисунки розташовують одразу ж після посилання на них у тексті роботи. Якщо курсова робота складається з обмеженої кількості сторінок і великої кількості рисунків, припускається розташувати останні за порядком номерів у кінці роботи по можливості так, щоб їх можна було розглядати без повороту роботи, або так, щоб для їх розгляду роботу достатньо було повернути за годинниковою стрілкою. Кожний рисунок має супроводжуватися змістовною назвою, яку розміщують під рисунком в одному рядку з його порядковим номером.

Економічна інформація, що піддається аналізу, в курсовій роботі може бути представлена у табличному вигляді. Таблиці використо­вуються також для оформлення результатів аналітичних розрахунків та в якості робочих документів, аудитора.

Кожна таблиця має змістовний заголовок, який розміщують під словом «Таблиця» над відповідною формою таблиці. Слово «Таблиця» і заголовок починають з прописної літери. Підкреслювати заголовок не рекомендується.

Заголовки граф таблиці мають починатися великими літерами, підзаголовки – малими, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Поділяти головки таблиці за діагоналлю не припускається.

Таблицю необхідно розміщувати після першого згадування про неї в тексті. Якщо робота складається з невеликої кількості таблиць, припускається розміщувати їх за порядковою нумерацією в кінці тексту. Таблиці розміщують так, щоб їх можна було читати без пово­роту роботи, або щоб для її читання роботу достатньо було повернути за годинниковою стрілкою.

При перенесенні таблиці на наступну сторінку роботи шапка (головка) таблиці повторюється і над нею наводяться слова «Продов­ження табл.» із зазначенням номера. Якщо шапка таблиці громіздка, припускається її не повторювати: у цьому випадку нумерують графи і повторюють їх нумерацію на наступній сторінці.

Таблиці мають нумеруватися у межах розділу арабськими циф­рами. Над правим верхнім кутом таблиці розміщують надпис «Таб­лиця» із зазначенням її номера. Номер складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розподілених крапкою, наприклад: Таблиця 2.4 (четверта таблиця другого розділу). При посиланні на таблицю зазначають її повний номер і скорочене слово «таблиця», наприклад: (табл. 2.4). Повторні посилання на таблицю виконуються скороченим словом «дивись», наприклад: (див. табл. 2.4). Якщо в роботі лише одна таблиця, то її не нумерують і слово «Таблиця» не пишуть, те ж саме і з рисунком.

Приклад оформлення таблиці наведено нижче. 

Таблиця 2.4

Результати перевірки показників балансу підприємства «АВС»

 

Показники

Сума за даними

звітності, тис. грн..

Фактичні результати

перевірки, тис. грн..

Відхилення,

тис. грн..

Розмір

суттєвості,

тис. грн..

Необоротні

активи

6535,3

6942,3

+407,0

695,2

Запаси

3016,3

2485,5

-530,8

320,9

Грошові кошти

754,1

754,1

-

80,2

Валюта балансу

12567,8

12332,0

-235,8

1256,8

Якщо у таблиці є текст, який повторюється і складається з одного слова, його можна замінювати лапками. Коли цей текст складається з двох і більше слів, то при першому повторенні його замінюють сло­вами «те саме», а далі – лапками. Ставити лапки замість цифр, що повторюються, марок, знаків, кодів рахунків, математичних і хімічних символів не припускається. Якщо цифрові дані у будь-якому рядку таблиці не наводяться, то в ній роблять прочерк.

Формули у курсовій роботі повинні мати однакову розмірність. Номер формули треба брати у дужки і розміщувати на правому полі на рівні нижнього рядка формули, до якої він належить. Повний номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, розділених крапкою, наприклад: (2.3.) – (третя формула другого розділу).

В експлікації значення символів і числових коефіцієнтів треба проводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, у якій вони вказані у формулі. Значення кожного символу і числового коефі­цієнта треба давати з нового рядка. Перший рядок експлікації почи­нають зі слова «де», двокрапка після нього не ставиться.

При посиланні на формулу у тексті необхідно зазначити у дуж­ках її повний номер наприклад: у формулі (2.3.) – (у третій формулі другої глави).

Список використаної літератури та інших джерел інформації необхідно наводити у певній послідовності, яка відповідала б бібліог­рафічним стандартам. Спочатку наводяться законодавчі акти, прийня­ті Верховною Радою України, потім Укази Президії Верховної Ради України і Президента України, далі у хронологічній послідовності нормативні документи, постанови Уряду України.

Після зазначених документів наводяться нормативні документи з бухгалтерського обліку, фінансового контролю, звітності та інші (положення, інструкції, методики), затверджені органами виконавчої влади і органами державного і господарського управління, місцевого самоврядування.

Літературні-джерела (підручники, посібники, монографії, жур­нальні статті) наводяться в алфавітному порядку за прізвищами авторів.

 

ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Закінчена курсова робота подається на кафедру для захисту та реєструється у спеціальному журналі у визначений кафедрою термін.

Зареєстрована робота рецензується керівником і разом з рецензією повертається на кафедру.

Позитивно оцінена курсова робота допускається до захисту.

У випадку незадовільної оцінки курсова робота до захисту не допускається та повертається студенту на доопрацювання. Студент повинен усунути показані у рецензії недоліки і повернути роботу для повторного рецензування. При цьому попередня рецензія обов'язково додається.

До захисту курсової роботи студент повинен підготувати корот­ку доповідь щодо мети, змісту і результатів дослідження, обґрунтувати висновки та пропозиції. Якщо в рецензії керівника містяться зауваження та вказуються недоліки виконаної роботи, необхідно дати відповіді на зауваження керівника та виправити недоліки.

Захист курсової роботи проводиться перед початком сесії комі­сією у складі не менш, ніж двох викладачів кафедри. За 10-15 хв. сту­дент повинен розкрити зміст проведеного дослідження та відповісти на запитання комісії.

Оцінка курсової роботи здійснюється з урахуванням повноти розкриття досліджуваної проблеми, обґрунтованості висновків і про­позицій, оформлення результатів дослідження, повноти та точності відповідей студента на запитання.

Оцінка курсової роботи вноситься до залікової книжки та реєст­рується на спеціальному бланку.

Студент, який одержав на захисті незадовільну оцінку, до заліку (іспиту) з аудиту не допускається.

 

Додаток А

Орієнтовна тематика курсових робіт з дисципліни «Аудит» 

1. Теми методологічного характеру

1.1. Розвиток теорії і практики аудиту в умовах ринкової інтеграції.

1.2. Концепція аудиту та його проблеми.

1.3. Ринок аудиторських послуг в Україні та його розвиток.

1.4. Стратегія регулювання аудиторської діяльності.

1.5. Економічний механізм регулювання аудиту.

1.6. Методологія аудиту та основні напрями її удосконалення в умо­вах ринкової інтеграції України.

1.7. Організаційно-методологічні аспекти автоматизації аудиторської діяльності.

1.8. Аудит у системі управління фінансово-господарською діяльністю підприємства.

1.9. Побудова організаційно-інформаційної моделі аудиту в умовах .комп'ютерних інформаційних систем.

1.10. Інформаційне забезпечення аудиту та особливості його формуван­ня в умовах застосування сучасних інформаційних технологій.

1.11. Методичні прийоми та процедури аудиту фінансової звітності.

1.12. Аудит у системі стратегічного управління підприємством.

1.13. Аудит у системі оперативного управління підприємством.

1.14. Контроль якості аудиту.

1.15. Аудиторський ризик та основні шляхи його зменшення.

1.16. Концепція суттєвості в аудиті та критерії її оцінки.

1.17. Вибірковий метод отримання аудиторських доказів. 

2. Теми з аудиту господарської діяльності підприємств (організацій)

2.1. Перевірка дотримання законодавчих та нормативних актів при проведенні аудиту.

2.2. Аудит системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства.

2.3. Аудит системи внутрішнього контролю підприємства.

2.4. Аудит системи управління підприємства.

2.5. Аудит організації бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства.

2.6. Аудит стану забалансового обліку підприємства.

2.7. Аудит первинного обліку підприємства.

2.8. Подальші події та оцінка їх впливу на фінансову звітність під­приємства при проведенні аудиту.

2.9. Оцінка підприємства як безперервно функціонуючої одиниці при аудиті звітності.

2.10. Аудит операційної діяльності підприємства.

2.11. Аудит інвестиційної діяльності підприємства.

2.12. Аудит фінансової діяльності підприємства.

2.13. Аудит фінансового стану підприємства та визначення зон аналі­тичного ризику.

2.14. Аудит фінансової стійкості та платоспроможності підприємства в умовах комп'ютерних інформаційних систем.

2.15. Аудит платоспроможності та ймовірного банкрутства підприємс­тва в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем.

2.16. Аудит матеріальних ресурсів підприємства та ефективності їх використання в умовах комп'ютерних інформаційних систем.

2.17. Аудит необоротних активів, якості та ефективності їх викорис­тання.

2.18. Аудит основних засобів в системі управління технічним розвит­ком підприємства.

2.19. Аудит нематеріальних активів та ефективності їх використання в системі управління технічним розвитком підприємства.

2.20. Аудит матеріальних оборотних активів підприємства та ефектив­ності їх використання в умовах комп'ютерних інформаційних систем.

2.21. Аудит збереження та обліку запасів підприємства.

2.22. Аудит руху та ефективності використання сировинно-матеріаль­них запасів підприємства промисловості в умовах комп'ютерних інформаційних систем.

2.23. Аудит операцій з товарними запасами підприємства торгівлі в умовах комп'ютерних інформаційних систем.

2.24. Аудит розрахункових операцій підприємства в умовах комп'ю­терних інформаційних систем.

2.25. Аудит дебіторської заборгованості підприємства.

2.26. Аудит обліку фінансових інвестицій підприємства в умовах рин­кової інтеграції.

2.27. Аудит операцій з грошовими коштами підприємства в умовах комп'ютерних інформаційних систем.

2.28. Аудит капіталу підприємства в умовах комп'ютерних інформа­ційних систем.

2.29. Аудит засновницьких документів та формування статутного капіталу.

2.30. Аудит власного капіталу підприємства та ефективності його використання.

2.31. Аудит капіталу підприємства та його оптимізація.

2.32. Аудит трудових ресурсів підприємства та ефективності їх вико­ристання в умовах комп'ютерних інформаційних систем.

2.33. Аудит зобов'язань підприємства в умовах комп'ютерних інфор­маційних систем.

2.34. Аудит обліку кредитів і позик.

2.35. Аудит кредиторської заборгованості.

2.36. Аудит зобов'язань за розрахунками з оплати праці

2.37. Аудит виробничих витрат в системі управління собівартістю реалізованої продукції підприємств виробничої сфери.

2.38. Аудит операційних витрат підприємства та напрями їх оптимізації в умовах комп'ютерних інформаційних систем.

2.39. Аудит матеріальних витрат підприємства та напрями їх оптимізації в умовах комп'ютерних інформаційних систем.

2.40. Аудит трудових витрат підприємства та напрями їх оптимізації в умовах комп'ютерних інформаційних систем.

2.41. Аудит адміністративних витрат підприємства та напрями їх оптимізації в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем.

2.42. Аудит витрат підприємства на збут та напрями їх оптимізації в умовах комп'ютерних інформаційних систем.

2.43. Аудит доходу від реалізації продукції підприємств виробничої сфери в умовах комп'ютерних інформаційних систем.

2.44. Аудит операційного доходу підприємств виробничої сфери в умовах комп'ютерних інформаційних систем.

2.45. Аудит фінансових результатів діяльності підприємства в умовах комп'ютерних інформаційних систем.

2.46. Аудит формування та розподілу чистого прибутку підприємства в умовах комп'ютерних інформаційних систем.

2.47. Аудит рентабельності й оптимізація прибутку підприємства в умовах комп'ютерних інформаційних систем.

2.48. Аудит руху та ефективності використання основних засобів підприємства.

2.49. Аудит ефективності використання трудових ресурсів.

2.50. Аудит економічного потенціалу підприємства.

2.51. Аудит стану розрахунково-платіжної дисципліни підприємства.

2.52. Аудит розрахунково-кредитних відносин підприємства.

2.53. Аудит грошових коштів та стану розрахунків підприємства. 

3. Теми з аудиту господарської діяльності бюджетних установ і організацій

3.1. Аудит у системі управління основною діяльністю бюджетної установи.

3.2. Аудит системи обліку і фінансової звітності бюджетної установи.

3.3. Аудит системи внутрішнього контролю бюджетної установи.

3.4. Аудит асигнувань і руху грошових коштів бюджетної установи.

3.5. Аудит виконання кошторису бюджетної установи.

3.6. Аудит адміністративних видатків бюджетної установи.

3.7. Аудит матеріальних видатків бюджетної установи.

3.8. Аудит видатків на оплату праці в бюджетній установі.

3.9. Аудит коштів загального фонду бюджетної установи.

3.10. Аудит коштів спеціального фонду бюджетної установи.

3.11.Аудит надходження і використання спеціальних коштів бюджет­ної установи.

3.12. Аудит майна бюджетної установи.

3.13. Аудит руху та використання основних засобів бюджетної установи.

3.14. Аудит руху та використання матеріальних ресурсів бюджетної установи.

3.15. Аудит забезпеченості бюджетної установи трудовими ресурсами.

3.16. Аудит ефективності використання трудових ресурсів бюджетної установи.

3.17. Аудит запасів бюджетної установи.

3.18. Аудит економічного потенціалу бюджетної установи.

3.19. Аудит фінансового стану бюджетної установи.

3.20. Аудит стану розрахунково-платіжної дисципліни бюджетної установи.

3.21. Аудит розрахунково-кредитних відносин бюджетної установи.

3.22. Аудит грошових коштів та стану розрахунків бюджетної установи.

3.23. Аудит ефективності використання бюджетних коштів.

 

Додаток Б 

Орієнтовний план курсової роботи на тему «Аудит капіталу підприємства»

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади аудиту в системі управління капі­талом підприємства

1.1. Економічна характеристика власного та позикового капіталу підприємства

1.2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань аудиту капіталу підприємства

Розділ 2. Організація та методика аудиту капіталу підприємства

2.1. Попередня оцінка діяльності та якості звітності підприємс­тва, на матеріалах якого виконується курсова робота

2.2. Планування аудиту капіталу підприємства

2.3. Оцінка системи внутрішнього контролю капіталу

2.4. Тестування операцій та залишків рахунків капіталу

2.5. Формулювання висновків за результатами аудиту капіталу.

Розділ 3. Методика аудиту капіталу підприємства в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем

Висновки

Список використаних джерел

Додатки 

Орієнтовний план курсової роботи на тему «Аудит ефективності використання бюджетних коштів»

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади аудиту ефективності використання бюджетних коштів

1.1. Місце аудиту ефективності в системі державного фінансо­вого контролю

1.2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань аудиту ефективності використання бюджетних коштів

Розділ 2. Організація та методика аудиту ефективності викорис­тання бюджетних коштів

2.1. Попередня оцінка діяльності та якості звітності бюджетної установи, на матеріалах якої виконується курсова робота

2.2. Планування аудиту ефективності використання бюджетних коштів

2.3. Оцінка системи внутрішнього контролю використання бюд­жетних коштів

2.4. Методика аудиту ефективності використання бюджетних коштів

Розділ 3. Методика аудиту ефективності використання бюджетних коштів в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Орієнтовний план курсової роботи на тему «Аудит виконання кошторису в закладах освіти»

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади аудиту в системі управління бюджетними ресурсами закладів освіти

1.1. Економічна характеристика кошторисних доходів і видатків закладів освіти

1.2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань аудиту виконання кошторису в закладах освіти

Розділ 2. Організація та методика аудиту виконання кошторису в закладах освіти

2.1. Попередня оцінка діяльності та якості звітності закладу освіти, на матеріалах якого виконується курсова робота

2.2. Планування аудиту виконання кошторису закладу освіти

2.3. Оцінка системи внутрішнього контролю виконання кошторису

2.4. Тестування операцій та залишків на рахунках доходів і видатків

2.5. Формулювання висновків за результатами аудиту виконання кошторису закладу освіти

Розділ 3. Методика аудиту виконання кошторису в закладах освіти в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем

Висновки

Список використаних джерел

Додатки 

 

ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ДОПОВІДЕЙ І ВИКОНАННЯ РЕФЕРАТИВНОГО ЗАВДАННЯ 

У межах навчальної програми студенти пишуть реферати, що є однією з форм індивідуальної роботи. 

Тема реферату обирається студентом самостійно із зазначеного нижче переліку: 

1. Становлення та розвиток аудиту в Україні.

2. Становлення та розвиток аудиту в світі.

3. Основні відмінності аудиту від інших форм контролю.

4. Регулювання аудиторської діяльності в Україні.

5. Сучасна система фінансово-господарського контролю України.

6. Поняття і види аудиторських послуг, їх відмінність від аудиту.

7. Основні етапи планування.

8. Інформаційне забезпечення аудиторської перевірки.

9. Сутність, спільні та відмінні риси аудиторського звіту та ауди­торського висновку.

10. Підсумкова документація аудиту та вимоги до неї. 

Реферат виконується на стандартних аркушах паперу, скріплених у папку. Робота може бути написана від руки або надрукована на друкарській машинці (принтері) через 1,5 інтервали.

Обсяг реферату: 10 – 15 сторінок, акуратно пронумерованих. Текст розміщується на одній стандартній сторінці паперу з полями: ліворуч – 30 мм, праворуч – 10, знизу і зверху – 20 мм.

Титул і вся робота оформляється згідно з установленим порядком. На титульній сторінці потрібно вказати назву університету, факультет, спеціальність, дисципліну, тему, курс, прізвище та ініціали студента.

План реферату повинен складатись із вступу, пунктів основної газети, висновків, списку використаної літератури. У тексті кожний пункт плану необхідно виділити. Реферат не може бути написаний з використанням лише одного літературного джерела.

Завершений і оформлений реферат студент підписує і проставляє дату виконання.

Захист реферату здійснюється на основі індивідуальної бесіди зі студентом. 

Підоготовлені реферати в электронному варіанті відправляти на e-mail: kdavt_info@ukr.net

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

1. Назвати передумови виникнення аудиту в Україні.

2. Розкрити зміст поняття «аудит».

3. Що є предметом аудиту?

4. Які основні завдання аудиту?

5. Які послуги можуть надавати аудитори (аудиторські фірми)?

6. Які існують об'єкти аудиту?

7. Назвати види аудиту залежно від об'єкта аудиту.

8. Назвати види аудиту залежно від суб'єкта ауди­ту.

9. Назвати види аудиту залежно від обов'язковості здійснення, частоти здійснення, досліджуваного періоду.

10. Як здійснюється нормативне регулювання аудиту в Україні?

11. Що являє собою аудиторська діяльність?

12. Які існують напрями аудиторської діяльності?

13. Який порядок формування АПУ?

14. У чому полягають повноваження АПУ?

15. Яку структуру має АПУ?

16. Які основні напрямки Спілки аудиторів України (САУ)?

17. Дати визначення термінів «сертифікат» і «сертифікація».

18. Що Ви можете розповісти про Федерацію професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ)?

19. Хто має право на отримання сертифікату?

20. За яких умов може бути створена аудиторська фірма?

21. Який порядок сертифікації аудиторів?

22. Ким і з якою метою ведеться Реєстр аудиторських фірм і ауди­торів України?

23. Які документи необхідно подати для отримання свідоцтва про реєстрацію?

24. Розкажіть про процедуру аудиторських послуг.

25. Що являє собою договір на проведення аудиту?

26. У чому полягають основні права аудиторів?

27. У чому полягають основні обов'язки аудиторів?

28. Охарактеризувати основні засади професійної етики аудиторів.

29. Які бувають порушення?

30. Які форми відповідальності передбачені для аудиторів і аудиторських фірм?

31. Ким і в яких формах здійснюється контроль за якістю ауди­торських послуг?

32. Які можуть вивчатися документи при здійснені зовнішньої перевірки?

33. Які можуть бути застосовані стягнення з аудиторів (аудиторських фірм)?

34. Дати визначення внутрішнього аудиту. Яка роль внутрішнього аудиту в системі управ­ління підприємством?

35. Мета, суб'єкти, об'єкти внутрішнього аудиту.

36. У чому відмінність внутрішнього і зовнішньо­го аудиту?

37. Основні завдання системи внутрішнього аудиту?

38. Які Ви знаєте типи структур апарату внутрішнього аудиту?

39. Яким документом оформлюють результати внутрішнього аудиту?

40. Здійснення яких процедур передбачає собою реалізація результатів внутрішнього аудиту?

41. Яку інформацію містять підсумкові документі внутрішнього аудиту?

42. Дати визначення терміну аудиторська перевірка.

43. На які стадії можна поділити аудиторську перевірку?

44. Що Ви можете розказати про планування аудиторської перевірки?

45. Які рівні має стратегічне планування?

46. З яких джерел аудитор може отримувати відомості?

47. Розкажіть про план аудиту? Які основні елементи він повинен містити?

48. Дати визначення терміну процедура. На які групи можна поділити методичні процедури?

49. Які методичні прийоми аудиту Ви знаєте? Сутність прийому?

50. Дати визначення терміну аудиторські докази. Які види доказів існують?

51. На які групи поділяються аудиторські докази відповідно від правил подання інформації?

52. Що впливає на думку аудитора?

53. На які категорії поділяються передумови підготовки фінансової звітності?

54. Які існують джерела аудиторських доказів?

55. Що являє собою аудиторський ризик?

56. Які Ви знаєте процедури одержання доказів?

57. Які складові аудиторського ризику?

58. Розкрийте поняття “прийнятний аудиторський ризик”? Що таке нульовий ризик?

59. Охарактеризувати рівні матеріальності помилок і пропусків.

60. Розкрийте поняття “помилки” та “шахрайства”. В чому полягають їх принципові відмінності?

61. Сутність аудиторського звіту.

62. Яку структуру має аудиторський звіт?

63. Сутність аудиторського висновку.

64. Назвіть основні складові аудиторського висновку.

65. В чому полягають основні відмінності між аудиторським висновком і аудиторським звітом?

66. Які існують види аудиторського висновку?

67. Коли аудитор може надати безумовно-позитивний висновок?

68. Сутність умовно-позитивного висновку.

69. За яких умов аудитор може підготувати негативний висновок?

70. Коли можлива відмова від дачі висновку?

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93 р., зі змінами і доповненнями.

2. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-ХІV, зі змінами і доповненнями.

3. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.91 р., зі змінами і доповненнями.

4. Закон України "Про колективні договори та угоди" від 01.0793 р. №3356XІІ.

5. Закон України "Про оплату праці" від 24.03.95 р. № 108/995-ВР, зі змінами і доповненнями.

6. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств'' у редакції від 22.05.1997 р. №283/97-ВР, від 23.09.99 р. №1105-ХІУ зі змінами і доповненнями.

7. Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. № 168/97-ВР, зі змінами і доповненнями.

8. Інструкція №291 — Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291.

9. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Збірник систематизованого законодавства. Вип. 7, за липень 2003 р.

10. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.12.99 р. №892/4185.

11. Положення про Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, затверджене рішенням АПУ від 31.10.2000 р.

12. Порядок представлення фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. №419.

13. Рішення Аудиторської палати України "Про порядок застосування в Україні стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів" від 18.04.03 р.№!22.

14. Статут Аудиторської Палати України, прийнятий Засіданням Аудиторської Палати України 28.10.93 р.

15. Цивільний кодекс України (зі змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 19.06.03 p. №980-IV).

16. Господарський кодекс України від 16.01.2003 p. №436-IV (зі змінами і доповненнями).

17. Давидов Г. М. Аудит. Підручник. - К.: Знання, 2004. - 514 с.

18. Кулаковская Л. П., Пича Ю. В. Основы аудита: Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений. — 1С: Каравелла, 2004. — 496 с.

19. Бондаренко Н.О., Понікаров В.Д., Попова С.М. Аудит суб'єктів підприємницької діяльності: навч. посіб. - К.: ЦНЛ, 2004. - 300 с.

20. Гончарук Я.А., Рудницький B.C. Аудит. - Львів, Оріяна-Нова, 2004.-292 с.

21. Усач Б.Ф. Аудит за міжнародними стандартами. — К.: Знання, 2005.-247 с.

22. Шеремет А.Д. та ін. Аудит. М.:Інфра, 2005.

23. Бодюк A.B. Методологічні та нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності. Монографія. - К.: Кондор, 2005. -356 с.

24. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. Видання 2006 року. - К.: TOB "ШФМЦАУ" Статус", 2006. -1152 с.

25. Ільїна С.Б. Основи аудиту: Навч.-практ. посіб. - К.: Кондор, 2006 p.-378 с.

26. Ватуля І.Д., Канцедал H.A., Пономаренко О.Г. Аудит. Практикум. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 304 с.

27. Пилипенко І.І., Редько О.Ю. Стандарта аудиту та етики / Навч. посіб. - К.: ДП "Інформаційно-аналітичне агентство", 2007. -277 с.

28. Зубілевич С.Л., Голов С.Ф. Основи аудиту. – Київ: Ділова Україна, 2009.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!