Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2143 Методичні рекомендації та основні вимоги щодо підготовки та захисту дипломних та магістерських робіт з курсу Правознавство, МДУ

Методичні рекомендації та основні вимоги щодо підготовки та захисту дипломних та магістерських робіт з курсу Правознавство, МДУ

« Назад

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКО – ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО, АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

КАФЕДРА ГОСПОДАРСЬКОГО, ЦИВІЛЬНОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ ТА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

для студентів спеціальності

7.060101, «ПРАВОЗНАВСТВО»

8.060101 «ПРАВОЗНАВСТВО»

денної та заочної форм навчання

 

Маріуполь 2012


Методичні рекомендації щодо оформлення дипломних та магістерських робіт для студентів спеціальності 8.060101 «Правознавство»денної форми навчання. – Маріуполь: МДУ, 2012. – с.

Методичні рекомендації до оформлення дипломних та магістерських робіт для студентів спеціальності 7.060101 та 8.060101 «Правознавство» складено на підставі державного стандарту України № 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення» відповідних методичних рекомендацій Маріупольського державного університету.

Наведені основні вимоги щодо написання дипломних та магістерських робіт. Особлива увага присвячена вибору теми дослідження, роботі з джерелами та літературою, побудові, структури та оформленню роботи, підготовці до попереднього захисту та захисту магістерської роботи в Державній екзаменаційній комісії. У додатках подано довідкові матеріали. Вимоги подаються з урахуванням існуючих на момент виходу рекомендацій та вимог Міністерства освіти і науки України, Вищої Атестаційної Комісії України для оформлення магістерських наукових робіт.

Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, основні етапи виконання магістерської роботи, правила оформлення та захисту магістерської роботи, додатки, а також список літератури.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Дипломна (магістерська) робота — це випускна кваліфікаційна робота спеціаліста в галузі права, яка має внутрішню єдність і відображає хід і результати розробки обраної теми.

Відповідно до концептуальних положень реформування вищої освіти в Україні та необхідності переходу до європейської моделі вищої освіти, сформульованих у нормативних документах Міністерства освіти і науки України, висунуто нові вимоги до підготовки та оформлення дипломних та магістерських робіт, обов’язкові для виконання.

Головною метою даних методичних рекомендацій є надання допомоги студенту-дипломнику у вирішенні поставленних завдань щодо підготовки, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи. 

 

ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ (МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ 

Увесь перебіг наукового дослідження, який триває під час підготовки і написання магістерської роботи, можна представити у вигляді такої логічної схеми:

• Виявлення і обґрунтування актуальності обраної теми.

• Постановка мети і конкретних завдань дослідження.

• Визначення об’єкта і предмета дослідження.

• Вибір методів проведення дослідження.

• Пошук літератури і робота з нею.

• Написання основного змісту роботи.

• Формулювання висновків.

• Оформлення результатів дослідження в письмовій формі.

• Попередній захист роботи, доопрацювання (за необхідності) та

 передача роботи на зовнішнє рецензування;

• Захист роботи.

 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМ ДИПЛОМНИХ (МАГІСТЕРСЬКИХ) РОБІТ 

Теми дипломних та магістерських робіт пропонуються правовими кафедрами щорічно до 15 вересня навчального року.

Для затвердження теми студент подає до 25 вересня на кафедру заяву встановленої форми (Додаток 1).

Затвердження теми завершується оформленням завдання (Додаток 3).

Мета дослідження, що вказується у завданні повинна конкретно формулюватися і знаходити своє вираження в описі того прогнозованого стану, в якому бажано бачити предмет дослідження, тобто мета виступає як якісний новий стан - результат подолання протиріччя між належним і сущим. Не слід формулювати мету як «Дослідження…», «Аналіз...», «Вивчення...» тому, що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.

Мета роботи пов'язана з об'єктом і предметом дослідження, а також з його кінцевим результатом і шляхами його досягнення. Метою дослідження є кінцевий результат, на досягнення якого спрямовано дослідження, вирішення проблем і усунення недоліків. При формулюванні мети можуть використовуватися слова: «Обґрунтувати новий підхід…», «Уточнити порядок..», «Конкретизувати положення про…», «Аргументувати необхідність…», «Розробити правила…», «Підготувати пропозиції…» і тому подібне.

Мета роботи не формулюється як «Підготувати пропозиції з вдосконалення законодавства…», оскільки повинна вказувати на зміст таких пропозицій. Не може бути метою роботи і підготовка тез наукової доповіді, виступи на конференції, оскільки вони є апробацією результатів роботи.

Термін здачі роботи - це термін представлення на кафедру завершеної і оформленої роботи підписаної науковим керівником.

У графі «Робота виконується на базі…» вказується найменування підприємства, установи, організації, практика яких аналізується і узагальнюється в роботі, або за замовленням яких виконується робота.

«Теоретичне завдання» включає вказівку на основні напрями (завдання) дослідження теми, наукові і практичні джерела, нормативно-правові акти, які підлягають обов'язковому вивченню при виконанні роботи.

У рядку «Результати дослідження» мають бути визначені конкретні плановані результати дослідження по темі, мета роботи, що підтверджують досягнення, з вказівкою на правову форму таких результатів. При цьому можуть використовуватися наступні слова: «Обґрунтування…», «Підготовка…», «Розробка»..., «Конкретизація…», «Уточнення..» і тому подібне. Наприклад, «Уточнення визначення державного підприємства шляхом внесення змін до Господарського кодексу України», «Обґрунтування доцільності скорочення терміну і внесення відповідних пропозицій до Цивільного кодексу України» і тому подібне.

У рядку «Сфера застосування» вказується сфера (вид) діяльності, в якій можуть використовуватися результати дослідження. Для цього можна використовувати, наприклад, вирази: «Практична діяльність суб'єктів господарювання», «Діяльність слідчих органів прокуратури», «Законодавча практика», «Науково-дослідна робота» і тому подібне.

Після складання завдання студент спільно з науковим керівником розробляє робочий плаy.

Робочий план є чернеткою змісту роботи і повинен визначати в основних рисах характеристику предмета і завдань дослідження. Зазвичай він складається з переліку глав і пунктів, пов'язаних логікою дослідження конкретної теми і що дозволяють з їх змісту судити про їх доцільність і значущість.

При підготовці робочого плану необхідно враховувати логічні правила виділення понять, основними серед яких є: перерахуванню підлягають усі основні частини виділеного поняття; обрана ознака виділення повинна залишатися одним і тим же і не підмінятися іншою ознакою; частини виділення повинні виключати один одного, а не співвідноситися між собою як частина і ціле; виділення має бути безперервним; заголовки глав і пунктів роботи повинні точно визначати зміст тексту, що відноситься до них.

Наступним етапом підготовки роботи є підготовка календарного плану. У календарному плані дається перелік робіт, які передбачається здійснити в ході виконання роботи. Наприклад, аналіз наукової літератури, законодавства і практики його застосування; вибір концепції та гіпотези дослідження; узагальнення зібраних практичних, статистичних та інших матеріалів; проведення порівняльного аналізу законодавства України й інших країн; підготовка глави роботи; підготовка публікації; оформлення роботи та ін. Виконання окремих етапів можна планувати паралельно.

Завдання і робочий план необхідно погоджувати з відповідним завідувачем кафедрою згідно з обраним напрямом підготовки.

При нез'явленні студента на реєстрацію до 10 жовтня теми робіт реєструються відповідною кафедрою самостійно.

Реєстрація одночасно двох і більше тем робіт по однойменній темі не допускається. 

 

ПОШУК ЛІТЕРАТУРИ І РОБОТА З НЕЮ 

Вивчення літератури за обраною темою потрібно починати із основних робіт, щоб одержати загальне уявлення про основні питання.

Вивчення наукових публікацій бажано проводити поетапно: загальне ознайомлення з роботою в цілому відповідно до її змісту; швидкий перегляд усього змісту; читання в порядку послідовності розташування матеріалу; вибіркове читання певної частини роботи; виписка найважливіших матеріалів; включення фрагменту тексту до майбутньої роботи.

Не потрібно прагнути тільки до запозичення матеріалу. Паралельно варто обміркувати знайдену інформацію. Цей процес триває впродовж усієї роботи над темою, тоді власні думки, що виникли під час знайомства з чужими роботами, стануть основою для здобуття нового знання.

У науковій роботі часто використовуються цитати для того, щоб без перекручувань передати думку автора першоджерела, для ідентифікації поглядів під час порівняння різних наукових позицій тощо.

Поряд із прямим цитуванням часто застосовують переказ тексту першоджерела, який слід ретельно звіряти з першоджерелом. Аналіз літератури з проблеми повинен бути не описовим і констатуючим, а критичним, орієнтованим на ознайомлення з існуючим досвідом та з’ясування невирішених питань, на пошук оригінальних шляхів розв’язання проблеми і повинен презентувати власну позицію автора стосовно позиції інших дослідників. Обов’язковим є посилання на використану літературу згідно з існуючими правилами для запобігання плагіату. У разі виявлення випадків плагіату робота не допускається до захисту. 

 

СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ (МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ 

Обов'язковими частинами роботи є: титульний аркуш, завдання та календарний план; відгук керівника; зовнішня рецензія; зміст; вступ; основна частина (глави і пункти); висновки; список використаних джерел; реферат (тільки для магістерських робіт); анотація на двох мовах (тільки для магістерських робіт).

Перераховані частини прошиваються в роботу з дотриманням вказаної послідовності:

 1. Титульний аркуш (додаток 2);

 2. Завдання та календарний план оформляється з урахуванням рекомендацій згідно з додатком 3;

 3. Зміст (Додаток 6);

 4. Вступ;

 5. Основна частина роботи;

 6. Висновки;

 7. Додатки (у разі наявності).

Відгук, рецензія, реферат (для магістерських робіт), анотація (для магістерських робіт) додаються до прошитої роботи.

Відгук керівника є аналізом якості роботи за критеріями рейтингової оцінки роботи. Відгук складається об'ємом не менше 1,5 - 2 сторінок, з обов'язковим письмовим обґрунтуванням кожної оцінки, з посиланнями на текст роботи.

Реферат на магістерську роботу оформляється згідно з додатком 4.

Структура реферату включає: відомості про кількість сторінок, додатків і використаних в роботі джерел, перелік ключових слів, об'єкт і предмет дослідження, мета роботи, отримані результати і їх новизну, сферу застосування отриманих результатів.

При заповненні графи «Об'єкт дослідження» слід враховувати, що об'єктом дослідження є громадські відносини (теорії і практика), у рамках яких існує досліджуване явище, тобто уся сукупність відносин, які служать джерелом необхідної для дослідника інформації.

Предмет дослідження - це правовий аспект (який безпосередньо підлягає дослідженню) вказаних громадських відносин, тобто це тільки ті істотні зв'язки і відносини, які підлягають безпосередньому вивченню в цій роботі, є головними, визначальними для конкретного дослідження. Зміст графи реферату «Предмет дослідження» безпосередньо визначається в темі роботи. Об'єкт і предмет дослідження співвідносяться як загальне і приватне.

Графа «Результати дослідження» заповнюється після написання роботи і містить інформацію про отримані в процесі дослідження конкретні результати, сукупність яких дозволяє судити про досягнення поставленої мети і завдань дослідження.

Названі результати повинні підтверджуватися додатками до роботи, наприклад, у вигляді проектів законів про внесення змін і доповнень у відповідний закон з пояснювальною запискою, рекомендацій по застосуванню законодавства, проектів локальних актів, ксерокопії титульного аркуша друкарського видання і тексту опублікованих тез, статей, тексту наукової доповіді та ін. При публікації в матеріалах періодичного друку в графі мають бути вказані повні бібліографічні реквізити джерела.

Сфера застосування результатів дослідження залежить від їх характеру. Розробки, запропоновані студентом, можуть бути розглянуті і застосовані або рекомендовані до застосування в практичній діяльності якого-небудь підприємства, організації, установи. Це також може бути наукова діяльність (виступ з доповіддю на науковій конференції, публікація тез або наукової статті). Сферою застосування результатів у вигляді проектів законів може бути законодавча практика.

При цьому необхідно враховувати, що застосування результатів, отриманих при написанні роботи, має бути підтверджене відповідними документами.

Використання отриманих результатів може підтверджуватися:

 1. Довідками, оформленими в установленому порядку (дотримана форма, є підпис керівника, дата, печать, вихідний реєстраційний номер довідки і так далі) про впровадження або про готовність впровадження розробок практичного характеру з вказівкою яких саме (Додаток 9);

 2. Копією публікації і титульного аркуша відповідного видання, або текстом підготовлених тез (статті) і випискою із засідання відповідної кафедри про рекомендацію до публікації результатів теоретичного характеру (Додаток 10);

 3. Пояснювальною запискою і текстами проектів законів про внесення змін і доповнень у відповідні закони і документами, що підтверджують їх напрям у відповідні органи або відповідну структуру факультету, - при впровадженні пропозицій про зміну, доповнення законодавства).

Анотації оформляються на двох мовах, що відрізняються від мови підготовки магістерської роботи, наприклад, до магістерської роботи, що написана українською мовою, анотація надається російською та англійською мовами. У тексті анотації необхідно відобразити інформацію про зміст і результати магістерської роботи. Об'єм анотації - до 0,5 сторінки комп'ютерного тексту. Тексти анотацій мають бути ідентичними за змістом (Додаток 5).

У Змісті відбивається структура роботи з вказівкою її частин: вступ; нумерація і назви глав, пунктів (підпунктів); список використаних джерел і додатки. В змісті вказуються тільки перші сторінки перерахованих частин (Додаток 6). Бажано коротко і чітко формулювати назви глав, пунктів (підпунктів). Назви глав повинні відповідати завданням дослідження і формулюватися з урахуванням рекомендацій.

Вступ розкриває сучасний стан наукової проблеми (завдання), її значення, підстави і початкові дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження, його основні цілі, завдання, а також шляхи їх досягнення, методологію.

У вступі дається загальна характеристика роботи. Почати слід з постановки проблеми в загальному вигляді і її зв'язку з важливими науковими і практичними завданнями, аналізу останніх досліджень і публікацій, в яких розпочаті вирішення цієї проблеми і на які спирається автор, а також законодавства і проектів нормативно-правових актів.

Шляхом критичного аналізу і порівняння із вже відомими рішеннями проблеми (наукового завдання) обґрунтовують актуальність і доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки або громадських відносин. При цьому, такий аналіз повинен свідчити про наявність проблем (питань), рішення яких можливе правовими засобами, для чого, отже, потрібні подальші дослідження.

При обґрунтуванні актуальності вибраної теми є помилкою використання загальних формулювань, що не вказують на конкретні проблеми.

У вступі формулюють об'єкт і предмет дослідження, мета роботи і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.

Обов'язковим елементом вступу є вказівка на використані методи наукового дослідження. Закінчувати вступ бажано обґрунтуванням структури роботи і послідовності викладу матеріалу.

Рекомендований об'єм вступу - 2-3 сторінки комп'ютерного тексту або 7-10 тис. знаків.

Основна частина роботи складається з глав (як правило, трьох), пунктів і підпунктів. Кожну главу починають з нової сторінки. Основному тексту глави може передувати передмова з коротким описом обраного напряму і обґрунтуванням використаних методів дослідження. У кінці кожної глави обов'язково формулюють виводи з коротким викладом приведених в главі наукових і практичних результатів.

У кожній главі основної частини викладають:

 • огляд літератури з даного питання, основні етапи розвитку наукової думки,короткий, критичний аналіз робіт попередників з вказівкою на ті питання, які залишилися невирішеними;

 • аналіз законодавства з даного питання, обґрунтування наявних в нім недоліків і необхідності його вдосконалення, пропозиція форм і шляхів такого вдосконалення з урахуванням законодавства інших країн;

 • аналіз практики застосування законодавства з даного питання на прикладі конкретних підприємств, об'єднань, організацій, установ, державних органів; власні висновки про наявність невирішених практичних проблем, шлях їх дозволу;

 • опис і результати власних досліджень автора, обов'язкова їх аргументація, з вказівкою того нового, що він вносить в розробку проблеми (у кожній главі мають бути сформульовані проблеми наукового і практичного характеру, пропозиції за рішенням виявлених проблем з вказівкою форми реалізації таких пропозицій, наприклад, пропозиції по вдосконаленню правозастосовної діяльності або законодавства).

Кількість глав може бути більше за узгодженням з науковим керівником. Виклад матеріалу повинен відповідати головній ідеї, чітко визначеній автором.

Рекомендований об'єм основної частини роботи:

- для магістерських робіт – 80 - 90 сторінок;

- для дипломних робіт – 50-60 сторінок.

У Висновках об'ємом до 5 сторінок для магістерських робіт та 2-3 сторінки для дипломних робіт викладають наукові і практичні результати, отримані в роботі, які повинні містити формулювання розв'язаної проблеми (завдання), обґрунтування шляху вирішення наукової проблеми, значення отриманих результатів для науки і практики.

Найбільш прийнятні для опису результатів слова «класифіковано…», «конкретизовано…», «допрацьовано…», «уточнено…», «визначено…», «встановлено…», «обґрунтовано (аргументовано)…» і тому подібне, а для вказівки міри новизни – «вперше»., «отримало подальший розвиток…», «вдосконалено…». При описі отриманих результатів слід уникати наступних формулювань: «був проведений аналіз…», «вивчено…», «зроблений порівняльний аналіз…» і тому подібне.

Далі формулюють рекомендації відносно наукового і практичного значення отриманих результатів.

Завершується висновки вказівкою на перспективи подальших розробок досліджуваної теми.

Додатки оформляють як продовження роботи після списку використаної літератури. В якості додатків можуть бути тільки матеріали, що підтверджують отримані результати по темі дослідження. Нумерації підлягає тільки перша сторінка додатків. Таблиці, данні практики, статистика, інші матеріали, використовувані при підготовці роботи, розміщуються в додатках до роботи.

Кожне застосування слід починати з нової сторінки з вказівкою в правому верхньому кутку слова «Додаток». Якщо в роботі більше одного застосування, їх нумерують послідовно арабськими цифрами без знаку № (Додаток 1).

У тексті роботи посилання на наявність додатка відзначається в круглих дужках, наприклад, «Складені рекомендації по укладенню договору (Додаток 2)».

До роботи обов'язково додаються тези наукової доповіді, що відбивають основні результати дослідження і підтверджують придбання студентом уміння виявляти наукову проблему і аргументувати варіанти її рішення.

  

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ 

Роботу друкують за допомогою комп’ютера з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм) через півтора міжрядкового інтервалу до тридцяти рядків на сторінці з використанням шрифту Times New Roman 14 розміру текстового редактора Word.

Поля в тексті роботи таких розмірів: лівий - 30 мм, правий - 15 мм, верхній - 20 мм, нижній - 20 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту роботи повинна бути однаковою. Вписувати в текст роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні позначки можна чорнилом тільки чорного кольору.

Друкарські помилки можна виправляти підчищенням або зафарбуванням коректором, наносячи на ці місця правильний текст або фрагмент рисунка. Допускається не більше двох виправлень на одній сторінці.

Не можна виділяти текст роботи чи окремі його фрагменти курсивом або жирним шрифтом. Текст основної частини роботи поділяють на розділи, та підрозділи.

Заголовки структурних частин роботи: «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» — друкують великими літерами симетрично до тексту жирним шрифтом. Заголовки структурної частини «РОЗДІЛ» також друкують великими літерами симетрично до тексту жирним шрифтом.

Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка великими літерами симетрично до тексту друкують заголовок розділу.

Крапку в кінці заголовка розділу не ставлять. Відстань між заголовком розділу і текстом (або заголовком підрозділу) повинна становити 2 строки.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу жирним шрифтом. У кінці заголовка підрозділу ставиться крапка. Відстань між заголовком підрозділу та текстом повинна становити 1 строку.

Нумерація розділів та підрозділів виконується арабськими цифрами. Нумерація заголовка підрозділу складається із двох цифр розділених крапкою, перша з яких відповідає номеру розділу, а друга є порядковим номером підрозділу.

Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки.

Нумерацію сторінок, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака «№».

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші, листі завдання та змісті номер сторінки не ставлять. На наступних сторінках (починаючи із першої сторінки вступу) номер ставлять у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Лист завдання не враховують запереліку сторінок.

Ілюстрації (креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка, наприклад: Рис. 1.2. Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. У правому верхньому куті над заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу). У разі переносу частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовження табл. 1.2». 

 

ПРАВИЛА ЦИТУВАННЯ ТА ПОСИЛАННЯ НА ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА 

У роботі необхідно давати посилання на кожну цитату, запозичену думку, наведені цифру або інші дані, приклади з досвіду роботи тощо. Наявність цитування у роботі чужих думок без посилання на них неприпустиме і як наслідок спричиняє відмову у прийнятті роботи до захисту. Посилатися слід на останні видання публікацій. Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з відповідного джерела.

Цитування чи переказ використаного джерела (документів, наукової літератури, періодики) здійснюється українською мовою, а сам бібліографічний опис використаних матеріалів – мовою оригіналу, тобто тією мовою, якою вони написані або надрукувані.

Посилання в тексті на джерела слід робити одним з трьох наступних способів (обирається студентом за погодженням із керівником):

Посторінкові (рекомендований варіант) – нумерація повинна починатися з кожної нової сторінки. Зноски друкуються тим самим шрифтом, що і основний текст роботи (Times New Roman, 12) вкінці тексту на тієї ж сторінці, на якої робиться посилання. Посторінкова зноска виконується автоматично через меню «Вставка→Ссылка→Сноска» (Word 2003), або через меню «Ссылки→Сноска» (Word 2007, 2010).

При першому посиланні необхідно обов’язково давати повну назву роботи. Наприклад: «Дубинин Э. Г. Право и мораль / Эльдар Григорьевич Дубинин. – Алатырь: “Мысль”, 1979. – С. 300.». У подальшому може використовуватися скорочений варіант посилання: «Дубинин Э. Г. Вказана праця – С. 312.».

Список використаних джерел в цьому випадку оформлюється в алфавітному порядку.

Наскрізна нумерація – у цьому випадку література нумерується та записується в список використаних джерел у порядку першого посилання на неї в тексті роботи (без повторів). Такий спосіб оформлення передбачає виділення посилання двома квадратними дужками, наприклад: «...у працях [1–7]...». Посилання оформляються в основному тексті із зазначенням номера джерела зі списку літератури і сторінки, з якої наведено цитату, яку записують у квадратних дужках, наприклад: [3, с. 42].

Нумерація за бібліографічним описом джерел. В цьому випадку список використаних джерел виконується в алфавітному порядку, а в посиланні указується відповідний порядковий номер літератури та сторінка (аналогічно із попереднім способом).

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого тексту слід наводити цитати. Цитата має бути точною, жодні виправлення в запозичених словах та реченнях не допускаються.

Загальні вимоги до цитування такі:

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він наданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців у цитаті позначається трьома крапками. Вони ставляться в будь якому місці цитаті (на початку, всередині, вкінці);

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело;

г) у разі непрямого цитування слід бути абсолютно точним у викладенні думок автора і також давати відповідні посилання на джерело.

 

ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

Список використаних джерел розміщується після висновків. Список літератури має самостійну нумерацію. Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати згідно з вимогами державного стандарту. Зокрема, потрібну інформацію щодо згаданих вимог можна одержати із таких стандартів: 1. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)»; ГОСТ 7.1­84 «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления», ДСТУ 3582­97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12­93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила».

Джерела можна розміщувати у списку одним із таких способів:

А) у порядку появи посилань у тексті (кожне джерело записується в список джерел лише один раз);

Б) в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

Складаючи список використаних джерел в алфавітному порядку, необхідно врахувати такі умови:

1. На перше місце у списку виносяться: Конституція України, закони України, укази Президента України; постанови Верховної Ради України; постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України.

2. Решта літератури розміщується в алфавітному порядку прізвищ авторів чи перших слів назви. Авторів, які є однофамільцями розміщують за алфавітом їх ініціалів, а праці одного автора - за алфавітом заголовків його видань чи згідно з хронологією написання робіт.

Назви використаних робіт перекладу не підлягають, їх подають мовою оригіналу (Додаток 8).

Необхідно мати на увазі, що у списку використаних джерел обов’язково вказуються джерела, на які автор посилався в роботі, а також ті, на які немає посилань, але їх опрацювання допомогло авторові більш змістовно написати ті чи інші розділи. 

 

ЗАХИСТ РОБОТИ 

Надрукована робота у непереплетеному вигляді подається науковому керівникові для написання відгуку і допуску роботи на попередній захист. Після успішного попереднього захисту та виправлення зауважень робота разом із відгуком наукового керівника подається на зовнішнє рецензування.

Рецензент повинен мати високий рівень компетенції в тому напрямі наукової або практичної діяльності, за яким написана робота, мати науковий ступінь і вчене звання. Рецензент не повинен працювати в навчальному закладі, в якому навчається студент. Після отримання рецензії робота може бути переплетена. Відгук керівника і рецензія не підшиваються, не підклеюються до роботи, а подаються секретарю державної комісії разом із переплетеною роботою за тиждень до захисту роботи в ДЕК.

Виступ на захисті роботи є надзвичайно важливим завершальним етапом, від якого значною мірою залежить її загальна оцінка. Для успішного захисту необхідно заздалегідь підготувати виступ (доповідь), що містить обґрунтування актуальності обраної тематики, мету і завдання дослідження, методологію, а також ґрунтовно опрацьовані висновки роботи. У доповіді основна увага повинна приділятися власним результатам дослідження, авторським розробкам та самостійно отриманим науковим результатам.

Рекомендована тривалість доповіді — 10-15 хвилин. Успішна доповідь на захисті передбачає дотримання певних правил, зокрема:

• упевнено й системно розповідати про свою роботу, користуючись текстом виступу за необхідністю, а не просто читати його, що передбачає належну підготовку до виступу та його репетицію;

• не використовувати під час виступу довгі складні фрази й словосполучення, а намагатися застосовувати короткі речення;

• не перевантажувати виступ цифрами і фактами;

• надавати чіткі та по суті справи відповіді на питання та зауваження;

• суворо дотримуватися регламенту.

Захист роботи проводиться на відкритому засіданні державної екзаменаційної комісії, тобто процедура захисту є максимально публічною із можливою присутністю всіх бажаючих. Дата захисту визначається згідно з графіком засідань, що затверджується ректором університету і доводиться до відома голів і членів ДЕК, викладачів і студентів.

Процедура захисту містить:

• представлення роботи головою ДЕК;

• виступ автора роботи;

• відповідь автора на питання членів ДЕК і присутніх;

• оголошення відгуку наукового керівника та рецензії на роботу;

• відповідь автора на зауваження наукового керівника і рецензента;

• виступ наукового керівника (факультативно);

• загальна дискусія (факультативно);

• завершальний виступ автора роботи (факультативно);

• підбиття підсумків захисту роботи на закритому засіданні ДЕК. 

Оцінювання роботи здійснюється з урахуванням таких вимог до неї:

1. Логічна обґрунтованість структури (плану) роботи з урахуванням викладених у вступі мети й завдань, коректна послідовність викладу матеріалу.

2. Широта охоплення, глибина й коректність використання літератури. У роботі повинні використовуватися основні чинні нормативно-правові акти, присвячені проблемі дослідження, основна монографічна література, публікації в наукових і науково-практичних виданнях. Перевагою роботи є наявність аналізу, узагальнення вітчизняного і закордонного досвіду розв’язання відповідної проблеми, обґрунтування доречності й правомірності його використання в конкретних умовах. Найважливішою вимогою є дотримання правил посилання на використану літературу, запобігання плагіату.

3. Самостійність проведених досліджень, наявність очевидного власного внеску в розв’язання досліджуваної проблеми.

4. Обґрунтованість пропозицій і рекомендацій, висновків з роботи, їх зв’язок з проведеними дослідженнями і викладеним матеріалом, конкретність практичних рекомендацій. Слід уникати безадресних порад загального характеру («поліпшити», «поглибити», «удосконалити»). У роботі треба запропонувати конкретні міри правового, організаційного, ідеологічного характеру для поліпшення досліджуваної ситуації та розв’язання проблеми.

5. Коректна мова і стиль викладу матеріалу. Робота повинна бути написана українською мовою без помилок, ретельно відредагована.

6. Якість оформлення роботи відповідно до рекомендованих норм і стандартів.

7. Якість презентації роботи під час її захисту із застосуванням ілюстративних матеріалів, переконливість відповідей на додаткові питання.


ДОДАТКИ 

Додаток 4

ЗРАЗОК

РЕФЕРАТ 

на роботу студента ОКР «Магістр» Іванова І. П. 

Тема роботи: Правовий статус державного підприємства 

Загальний обсяг магістерської роботи - 109 с., використано джерел 122. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: державне підприємство, створення державного унітарного підприємства, казенне підприємство, право оперативного управління, господарська компетенція, господарські договори, орган державної влади, припинення, відповідальність. 

ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: суспільні відносини, що виникають в процесі створення, функціонування і припинення державних підприємств. 

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ: правовий статус державних підприємств. 

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: розробити пропозиції з вдосконалення правового статусу державного підприємства. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Розроблені пропозиції з вдосконалення правового статусу державних підприємств, а саме:

- уточнений порядок створення державного підприємства;

- конкретизована господарська компетенція державних підприємств;

- допрацьований зміст права оперативного управління державних підприємств;

- запропонований алгоритм укладення і виконання державним підприємством      господарських договорів;

- підготовлені пропозиції по внесенню змін і доповнень до Господарського кодексу України;

- розроблені Рекомендації по укладенню і виконанню державним підприємством господарських договорів. 

АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ. Підготовлені тези доповіді на тему «До питання про правовий статус державного підприємства» (Матеріали студентської наукової конференції Маріупольського державного університету. Секція господарського і господарсько-процесуального права (м. Маріуполь, березень 2013 р.) / Отв. ред. Б.М Свірський. - Маріуполь: МДУ, 2013. - С. 95-96. 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ. Основні отримані в роботі висновки та положення можуть бути використані у науковій діяльності,законодавчій практиці та у практичній діяльності державних підприємств.

 

Додаток 5

АНОТАЦІЯ

Іванов І. П. Правовий статус державного підприємства. Магістерська робота. Кафедра господарського, цивільного та трудового права економіко - правового факультету МДУ. Маріуполь, 2013.

У роботі досліджено історію функціонування державних підприємств, розглянуто поняття та види таких підприємств, систематизована правова основа їх статусу; проведено аналіз створення, функціонування та припинення державних підприємств; приділено увагу особливостям господарської компетенції державних підприємств та правового режиму їх майна; представлено аналіз практики діяльності таких підприємств в України та інших країнах, проведено порівняльно - правовий аналіз законодавства України та зарубіжних країн (Франція, Німеччина, Російська Федерація, Швейцарія, Великобританія, США).

Розроблено пропозиції із вдосконалення правового статусу державних підприємств, рекомендації щодо укладання та виконання такими підприємствами господарських договорів. 

SUMMARY 

I.P. Ivanov. The legal status of the public undertaking. The Master's Thesis. Economic, Civil and Labor Law Chair of Economics and Law Faculty of Mariupol State University, Mariupol, 2013

The history of public undertakings' functioning, its notion and types has been scrutinized in the paper. The author has systematized legal basis regulating legal status of public undertakings, analyzed the establishment, functioning and termination of public undertakings, specific features of commercial competence of these undertakings and legal regime of their property. The study of public undertakings practice in Ukraine and other countries has been made. The comparative analysis of Ukrainian and foreign legislation has been conducted (France, Germany, Russian Federation, Grate Britain, USA).

The author has developed proposals on modification of public undertakings' legal status. Recommendations as to conclusion and execution of commercial contracts by the given undertakings have been made.

 

Додаток 7

ЗРАЗОК 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

Бібліографічний опис документів здійснюється за :

1. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)» . - К. : Держстандарт України, 2007. 

Слова і словосполучення скорочуються відповідно до:

1. ДСТУ 3582–97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги і правила» . - К. : Держстандарт України, 1998.

2. ГОСТ 7.12.93» Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила». 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел до наукової роботи: 

Книги

Однотомний документ

Один автор 

1. Василій Великий Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст. ; № 14). — Переклад за вид.: Patrologiae cursus completus. Series Graeca I-CLXI (Paris : J.P.Migne, 1857—66). — Бібліогр. в підрядк. прим. 

2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. ; НАН України, Ін-т математики. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59). — Бібліогр.: с. 97—106 (93 назви) та в підрядк. прим. 

3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота = That is more expensive than silver and gold : [розповідь про 70-річний шлях Київ. ювелір. з-ду] / Наталія Дмитрівна Матюх ; [ред. рада: Цюпко С. В. (голова) та ін.]. — К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. : іл., портр. — (Ювеліри України ; т. 1). 

4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. : портр. — (Першотвір = Individual). 

Два автори

5. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. : іл., портр. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1). — Бібліогр. в кінці розд. та в тексті. 

6. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк ; Акад. адвокатури України, Шк. адвокат. підготов. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11). 

7. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник ; М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с. : іл., табл., портр. — Бібліогр.: с. 358—362. 

Три автори

8. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование : как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с. : ил. — Предм. указ.: с. 263—265. — Бібліогр. в кінці розділу. 

Чотири автори 

9. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.] ; Укр. НДІ продуктивності АПК М-ва аграр. політики України. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. : табл. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи). — Бібліогр.: с. 106. 

10. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. : іл., табл. — (ПТО: Професійно-технічна освіта). — Бібліогр.: с. 472—473. 

П’ять і більше авторів 

11. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с. : ил., табл. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 504—510. 

12. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.] ; Укр. ін-т соц. дослідж. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. : іл., табл. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 кн. ; кн. 13). — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 84—85 та в підрядк. прим. 

Без автора 

13. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. : іл., табл., портр. — (Грані світу). 

14. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638, [1] с. — Бібліогр. в прим. в кінці розд. 

15. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. — 190, [1] с. : іл. — Бібліогр.: с. 190. 

16. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології = Problems of Typological and Quantitative Lexicology : [зб. наук. пр. / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с. : іл., табл. — Текст: укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці ст. 

Багатотомний документ 

17. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознав., Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007 — . — (Джерела з історії науки в Україні). — Бібліогр. в підрядк. прим.

Ч. 2 : Додатки. — 2007. — 573, [1] c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 346—370 (2046 назв). — Імен. покажч.: с. 529—554. — Геогр. покажч.: с. 555—565. 

18. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005 — . — (Серия "Нормативная база предприятия"). Т. 1. — 2005. — 277 с. 

19. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / Алиса Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006 — . — (Сочинения : в 8 кн.; кн. 4). Ч. 1 : Старый двор (Та Одесса). — 2006. — 369, [1] с. : портр. 

20. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н.П. Кучерявенко. — Х. Право, 2002 — . — I Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с. — Бібліогр. в підстроч. прим. 

21. Реабілітовані історією. Миколаївська область / обл. редкол.: Гаркуша О.М. (голова) [та ін.]. — К. : Світогляд ; Миколаїв : [б. в.], 2006— . — (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П.Т. (голова) та ін.). Кн. 3. — 2007. — 655 с. : іл., портр. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в тексті. 

22. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с. : іл. 

Матеріали конференцій, з’їздів 

23. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва ; редкол.: В. М. Нагаєв [та ін.].— Х. : Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с. : іл., табл. — Бібліогр. в кінці доп. 

24. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с. : іл., табл. 

25. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. — К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с. — (Ресурс 2000). — Текст парал.: укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп.  

26. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій = Problems of mechanics and strength of structures : зб. наук. пр. / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с. : іл., табл. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці ст.

27. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27—28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.] ; редкол.: О. Д. Шарапов (голов. ред.) [та ін.]. — К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 966-7257-60-6. 

Препринти 

28. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — Х. : ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. : ил., табл. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4). — Бібліогр.: с. 18—19 (23 назв.). 

29. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с. : іл., табл. — (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1). — Бібліогр.: с. 8.

Словники 

30. Географія: словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х.: Халімон, 2006. — 175, [1] с. : табл. — Алф. покажч. ст.: с. 166—175. 

31. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : слов.-довід. основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко ; Європ. ун-т. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с. : табл. 

32. Українсько-німецький тематичний словник = Ukrainisch-deutsches thematisches Wцrterbuch : [близько 15 000 термінів / уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с. 

33. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с. : іл., табл.

Атласи 

34. Україна: екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розв. згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. — К. : Варта, 2006. — 217, [1] с. : іл., табл., портр., карти. 

35. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провід. шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О.Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир. та доповн. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 217—218. 

36. Куерда, Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — Х. : Ранок, 2005. — 96 с. : іл. — Алф. покажч.: с. 94—96. 

Законодавчі та нормативні документи 

37. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань). 

38. Медична статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько ; М-во охорони здоров’я України, Голов. упр. охорони здоров’я та мед. забезп. м. Києва, Київ. міськ. наук. інформ.-аналіт. центр мед. статистики. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. : табл. — (Нормативні директивні правові документи). 

39. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VІ, 74 с. : іл., табл. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція). — Бібліогр.: с. 73. 

40. Україна. Верховна Рада. Кабінет Міністрів. Державний бюджет України на 1997 рік : (уточнений) / Кабінет Міністрів України. – К. : [б.в.], 1996.- 10 с. 

Стандарти 

40. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006—01—01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — ІV, 231 с. : табл. — (Національний стандарт України). 

41. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005—04—01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. : табл. — (Національні стандарти України). — Текст: нім., англ., фр., рос., укр. 

42. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007—01—01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. : табл. — (Національний стандарт України). 

Каталоги 

43. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006— . — (Серия "Нормативная база предприятия"). — ISBN 966-7961-77-Х.

Т. 5. — 2007. — 264 с. — ІSBN 966-7961-75-3.

Т. 6. — 2007. — 277 с. : табл. — Бібліогр.: с. 277 (6 назв.) 

44. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.] ; Упр. культури Львів. облдержадмін., Львів. іст. музей. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с. : іл., табл. 

45. Університетська книга: осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів. кн., 2003?]. — 11 с. : іл. 

46. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. ; Донец. ботан. сад НАН Украины. — Донецк : Лебедь, 2005. — 228 с., [4] л. ил. : табл. — Бібліогр.: с. 226—227 (28 назв.). — Алф. покажч. рос. і латин. назв. рослин: с. 181—192. 

Бібліографічні покажчики 

47. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році : спец.: 24.00.01 — олімп. і проф. спорт, 24.00.02 — фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення, 24.00.03 — фіз. реабілітація / О. Куц, О. Вацеба; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с. : табл. — Текст: укр., рос., англ. 

48. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ ; [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. — Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2). 

Автореферати дисертацій 

49. Новосад І. Я. Технологічне забезпеченя виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобудування" / І. Я. Новосад ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. 

50. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Нгуен Ші Данг ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т". — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. 

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання 

51. Ярошенко Т. О. Електронна інформація для бібліотек України / Т. О. Ярошенко, О. В. Васильєв, О. І. Сегін // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире : новые технологии и новые формы сотрудничества = Libraries and Associations in the Transient World : New Technologies and New Forms of Cooperation = Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється : нові технології та нові форми співробітництва : матеріали 10-ї ювіл. міжнар. конф., м. Судак, Автономна Республіка Крим, Україна, 7–15 черв. 2003 р. – М., 2003. – Т. 3. – С. 1118–1124. 

51. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38. — Бібліогр.: с. 38. 

52. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17. 

53. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61. — Бібліогр.: с. 59—61. 

54. Бруй О. Каталогізація електронних ресурсів: досвід Наукової бібліотеки Національного університету "Києво–Могилянська академія" / О. Бруй // Бібл. форум України. – 2005. – № 3. – С. 24–28. 

55. Ярошенко Т. О. Електронний журнал у дзеркалі публікацій у професійній пресі / Тетяна Ярошенко // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 5. – С. 29–32. 

56. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29. — Бібліогр.: с. 29. 

57. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20. — Бібліогр.: с. 20. 

58. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства) : статті / Микола Зеров. — Дрогобич, 2007. — С. 245—291. 

59. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф, 3—5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33. 

60. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець ХІХ—початок ХХ ст.) / Д. М. Чорний. — Х., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202.

Електронні ресурси 

60. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П.М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика = Medical student’s library : започатк. 1999 p.) — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. — Назва з контейнера. 

61. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти: за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : Інфодиск, 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукраїнський перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану. 

62. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. "Крим-2003") / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. 

63. CrossRef [Electronic Resource]. – Mode of access : URL : http://www. crossref.org./– Title from the screen. 

64. Інформаційно-аналітична довідка про стан книговидання та книгорозповсюдження в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : http://www.kniga.gov.ua/index.php?7901200200000000010. – Назва з екрану. 

65. Статистичні дані про друковані засоби масової інформації в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : http://comin.kmu.gov.ua/control/ uk/publish/article?art_id=33731&cat_id=33727. – Назва з екрана. 

Елементи, віділені напівгрубим курсивом, є факультативними і вводяться в бібліографічний запис залежно від теми наукової роботи. Проміжки між знаками та елементами запису є обов'язковими і використовують для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!