Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2123 Робоча програма виробничої практики з курсу Фінанси та кредит, ККІБП

Робоча програма виробничої практики з курсу Фінанси та кредит, ККІБП

« Назад

Київський кооперативний інститут бізнесу і права

Київський економіко-правовий коледж

 

РОБОЧА ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

 спеціальнсть 5.03050801 "Фінанси і кредит"

 відділення економіко-правове

 

Київ 2013

 

Робоча програма з виробничої практики для студентів за спеціальністю 5.03050801 «Фінанси і кредит»

 «__» _____________ 2013 року

Розробник : старший викладач Л.Л. Кравцова

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії фінансових дисциплін

Протокол від. “____”________________2013 року № ___

Голова циклової комісії __________________ к.е.н. , доц..О.С. Любунь

Кравцова Л.Л.2013 рік

ККІБП , 2013 рік

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

1.1. Мета та завдання практики 

Практика є складовою частиною навчального процесу і має велике значення в підготовці кваліфікованих спеціалістів. Вона призначена для закріплення та поглиблення знань, отриманих студентами в процесі навчання.

Планування та організація практики на усіх її етапах повинні забезпечувати:

- послідовне розширення кола практичних навичок студентів;

- ускладнення цих навичок по мірі переходу від одного етапу до іншого;

- цілісність підготовки спеціаліста до виконання основних трудових функцій;

- зв'язок практики з теоретичним навчанням.

Метою виробничої практикиє закріплення теоретичних знань з курсу "Фінансовий облік", "Фінанси підприємств", "Економічний аналіз" та суміжних з ними дисциплін, набуття практичних умінь та навичок з організації і техніки бухгалтерського обліку, фінансової роботи, складання та аналізу фінансової звітності, оволодіння контрольними функціями бухгалтерського обліку по збереженню коштів підприємства і зміцненню фінансового стану підприємства.

Завдання виробничої практики полягає в узагальненні знань та вмінь студентів за фахом, перевірці можливостей самостійної роботи майбутнього спеціаліста в умовах виробництва.

Задачі виробничої практики: вивчення діяльності роботи фінансових служб підприємств різних форм власності, взаємовідносин фінансових служб з іншими службами підприємства, вивчення порядку фінансового планування на підприємстві, джерел доходів, інвестиційної діяльності підприємства.

Виробнича практика є завершальним етапом навчання і проводиться після завершення теоретичного курсу навчання та складання студентами екзаменів і заліків, передбачених навчальним планом. 

1.2. Розподіл бюджету навчального часу

Назва практики

Семестр

Години

Тижні

Виробнича практика

VI

270

5

1.3. Бази практики

Закріплення баз практики здійснюється адміністрацією навчального закладу на підставі прямих зв'язків з виробництвом.

Вибираючи базу практики треба керуватися такими вимогами:

- можливість реалізації програми практики;

- наявність сучасних засобів обчислювальної техніки;

- наявність кваліфікаційного персоналу, необхідного для керівництва практикою. 

1.4. Організація практики

Виробнича практика з фінансів проводиться на базі підприємств, організацій та установ, з якими є угода та створені умови для повного виконання програми практики.

Робочі плани, складені керівником практики, повинні вміщувати вказівки щодо строків та робочих місць практикантів, а також перелік документів, які необхідно додати до щоденника практики.

Керівники виробничої практики, виходячи з конкретних умов, складають:

- календарний план;

- графік пересування студентів за навчальними місцями;

- індивідуальні завдання студентам.

Під час виробничої практики студент виконує обсяг робіт, передбачених даною програмою та індивідуальне завдання з питання, що безпосередньо пов'язане з напрямком діяльності підприємства, на якому проходить практику.

Керівники практики повинні вимагати від студентів заповнення документів наскрізним методом, тобто на прикладі одного звітного періоду. Якщо на підприємстві проходять практику 2-5 студентів, то рекомендується вивчати методику заповнення документів за різні звітні періоди.

До початку виробничої практики студенти проходять організаційний інструктаж, отримують документацію (програму, пам'ятки, направлення, індивідуальні завдання тощо).

Студенти, які прибули на базу практики, пред'являють керівнику організації, підприємства чи установи направлення від навчального закладу.

Керівник практики від бази практики призначається на місці. Він повинен ознайомитися із програмою практики, в разі потреби уточнити завдання у відповідності до специфіки діяльності підприємства, скласти календарно-тематичний план проходження практики, організувати робочі місця і провести інструктаж, а також надати допомогу в ознайомленні з діяльністю підприємства або організації.

Виробнича практика проводиться на робочому місці фахівця (фінансиста, бухгалтера, аудитора, тощо).

Рекомендується вивчити взаємовідносини організації, підприємства з керівними та контролюючими органами (податковою адміністрацією, установами банків, фінансовими органами тощо).

1.5. Форми і методи контролю 

Навчально-методичне керівництво практики здійснює навчальний заклад. Контроль за проходженням практики здійснюють керівники практики від бази практики і навчального закладу та адміністрація навчального закладу. Студент повинен дотримуватися режиму роботи бази практики

Явка на робоче місце фіксується в табелі виходу на роботу, який контролює керівник практики.

Обсяг та перелік практичної роботи студент записує до щоденника.

Керівник практики регулярно контролює записи у щоденнику, перевіряє їх і засвідчує своїм підписом.

Усі матеріали практики (щоденник, звіт, додатки до звіту, індивідуальні завдання тощо) повинні бути на робочому місці студента-практиканта.

Керівник практики від навчального закладу здійснює методичне керівництво практикою студентів, при необхідності консультує їх із питань програми, а також перевіряє виконану роботу, звіт, додатки й оцінює якість відпрацювання певних розділів і тем програми.

1.6. Вимоги до звіту

Звіт із практики оформляється згідно з вимогами, що встановлює навчальний заклад, з обов'язковим урахуванням єдиного стандарту конструкторської документації (ЄСКД).

Титульна сторінка звіту оформляється відповідно до ЄСКД і містить таку інформацію:

назва навчального закладу, його підпорядкованість;

назва документа;

місце проходження практики;

група і спеціальність;

прізвище, ім'я та по батькові студента;

прізвище, ім'я та по батькові керівника практики від навчального закладу;

назва міста;

рік.

У звіті висвітлюються питання програми практики за розділами стосовно бази практики та відомості про виконання індивідуального завдання.

Кожний розділ відокремлюється. Також повинна бути коротко і конкретно описана робота, яку особисто виконав студент-практикант (за власною ініціативою або за розпорядженням керівника практики).

Зміст виконаної роботи студент повинен викладати власними словами, не дублюючи матеріал підручника.

У тексті звіту студент повинен описати різноманітні факти, що мають місце на базі практики, підтверджуючи їх документами та іншими матеріалами.

Додатки документів з практичної роботи повинні бути пронумеровані, підшиті в окремій папці та додані до звіту.

Звіт має такі розділи:

- загальні відомості про базу практики та керівників практики від
підприємства;

- описання виконаної щоденної роботи згідно із програмою практики;

- охорона праці на підприємстві;

- висновки і пропозиції;

- список літератури;

- відгук керівника практики від підприємства з печаткою.

Складений звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок.

Звіт перевіряється і затверджується керівниками від бази практики і навчального закладу. 

1.7. Підведення підсумків практики

Після закінчення практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання.

Звіт з практики захищається студентом з диференційованою оцінкою.

Під час заліку зі студентами проводиться співбесіда з питань програми практики, враховується відгук керівника від бази практики.

Диференційована оцінка з практики враховується нарівні з іншими оцінками, що характеризують успішність студента.

Результати складання заліків із практики заносяться в екзаменаційну відомість, проставляються в заліковій книжці та в журналі обліку успішності.

Залік з виробничої практики може проводитися й на базі практики. Комісія в складі керівників практики від організацій та навчального закладу проводить співбесіду з питань програми й оформляє результати протоколом

Студент, який не виконав програму практики або отримав незадовільну оцінку, не допускається до державної атестації і відраховується з навчального закладу.

 

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В ФІНАНСОВОМУ ВІДДІЛІ ПІДПРИЄМСТВА 

2.1. Тематичний план практики 

з/п

Найменування розділів та тем

Кількість

днів

1

Ознайомлення з підприємством, економічна характеристика його діяльності

1

2

Вивчення діяльності підприємства

 

2.1

Вивчення організації виробничих відносин фінансової служби з іншими службами підприємства

1

2.2

Оцінка фінансових ресурсів і капіталу підприємства

2

2.3

Вивчення змісту фінансового плану підприємства, методики розрахунків показників, що передують його складанню.

2

3

Вивчення кошторису витрат, пов'язаних з організацією виробничого процесу.

2

4

Вивчення методики розрахунку доходів підприємства від основної діяльності, інших видів діяльності

2

5

Вивчення порядку формування, розподілу та використання прибутку підприємства

2

6

Кредитування, інноваційна та інвестиційна діяльність підприємства

2

7

Вивчення фінансових результатів діяльності підприємств

2

7.1

Оціника та аналіз фінансового стану підприємства

2

7.2

Пошук резервів та шляхів поліпшення фінансового стану підприємства

1

8

Вивчення взаємовідносин підприємства з бюджетом з приводу фінансів

2

9

Вивчення бухгалтерської та фінансової звітності підприємства

підприпідприємства

2

10

Оформлення звіту і щоденника

2

 

Разом

25

2.2. Зміст програми виробничої практики

1. Ознайомитися зі статутними документами підприємства, встановити форму власності, облікову політику, ознайомитися з характером та напрямками господарської діяльності підприємства, основними показниками, джерелами інформаційного забезпечення і методикою аналізу цих показників.

До звіту додати копії реєстраційних документів (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про взяття підприємства на облік платників податків, свідоцтво платника ПДВ), статистичну звітність, аналітичні таблиці аналізу показників діяльності підприємства.

2.1. Ознайомитися з структурою підприємства, його структурних підрозділів, організацією управління на підприємстві. Вивчити склад, функції і завдання фінансової служби підприємства, розподіл функціональних обов'язків її працівників за ділянками роботи, виробничі відносини з іншими службами підприємства.

До звіту додати структурну схему фінансової служби підприємства, посадові інструкції фінансиста, бухгалтера, економіста.

2.2. Вивчити склад і структуру фінансових ресурсів підприємства. Визначити обсяги і структуру майна підприємства. Дати характеристику джерелам формування фінансових ресурсів. Вивчити кредиторську заборгованість усіх видів, включаючи

заборгованість з бюджетних платежів, відрахувань у позабюджетні фонди, робітникам і службовцям з оплати праці. Вивчити форми і методи контролю за використання фінансових і кредитних ресурсів. Вивчити фінансово-кредитні взаємовідносини підприємства з іншими партнерами. Провести розрахунки фінансових показників діяльності підприємства.

До звіту додати: баланс підприємства за останній звітній період; звіт про власний капітал форма № 4; аналіз обсягу і структури майна підприємства; аналіз структури власних і позичених коштів, вкладених у майно.

2.3. Вивчити та відобразити в звіті основні фінансові показники за останній звітний період, вивчити динаміку їх зміни, зробити оцінку. Ознайомитись з методикою розрахунків основних показників при складанні фінансового плану підприємства.

До звіту додати: фінансовий план на рік (квартал, місяць).

3. Ознайомитися з методикою планування витрат на організацію виробничого процесу підприємства та складання кошторису витрат на рік.

До звіту додати: кошторис витрат на поточний рік (квартал, місяць).

4. Ознайомитися з методикою розрахунку доходів від основної діяльності та інших видів діяльності підприємства.

До звіту додати: план доходів підприємства на рік (квартал, місяць).

5. Розглянути склад прибутку підприємства. Ознайомитися з джерелами його отримання. Вивчити порядок розподілу прибутку та напрямки використання. Охарактеризувати грошові фонди, що формуються за рахунок прибутку.

До звіту додати: звіт про фінансові результати, розрахунок розподілу прибутку підприємства.

6. Ознайомитися з напрямками інвестиційної та інноваційної діяльності підприємства. ознайомитися з формами кредитування, видами кредитів, що надавалися банками підприємству, що було об'єктом кредитування. Скласти документи на отримання, забезпечення і погашення кредиту.

До звіту додати: кредитний договір, розрахунок графіку погашення кредиту.

7.1. Ознайомитися з методикою проведення фінансового аналізу на підприємстві. Дати оцінку майнового стану підприємства, провести аналіз структури та динаміки активів та пасивів. Проаналізувати фінансові результати діяльності підприємства за останній звітний період. Проаналізувати ділову активність підприємства. Провести аналіз рентабельності, показників ліквідності, фінансової стійкості підприємства.

До звіту додати: баланс підприємства, аналітичні таблиці розрахунків показників фінансового стану підприємства.

7.2. За матеріалами аналізу показників фінансового стану підприємства зробити висновки та намітити шляхи покращення діяльності підприємства.

8. Ознайомитися з діючим порядком розрахунків обов'язкових платежів, податків та вивчити стан взаємовідносин підприємства з бюджетом з приводу сплати податків.

До звіту додати: розрахунок основних податків, що сплачує підприємство.

9. Ознайомитися з фінансовою та бухгалтерською звітністю підприємства.

До звіту додати: заповненні основні форми фінансової та бухгалтерської звітності за останній звітний період.

2.3. Методичні вказівки щодо складання звіту з практики

При складанні звіту з практики необхідно користуватися наступними рекомендаціями.

Звіт з практики складається з трьох частин: текстової, індивідуального завдання та додатків до звіту.

В текстовій частині відображається виконана робота відповідно до програми практики. Питання програми необхідно розглядати з залученням конкретного практичного матеріалу і підкріплювати відповідними розрахунками.

Характеристику основних фінансових показників підприємства показати у вигляді аналітичних таблиць з відповідними висновками до них.

При вивченні фінансових показників підприємства необхідно використовувати інформацію, що відображається в наступних формах бухгалтерської, статистичної і фінансової звітності.

 

III. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

3.1. Тематичний план практики 

з/п

Найменування розділів та тем

Кількість

днів

1

Ознайомлення з органом Державного казначейства

1

2

Вивчення структури органа Державного казначейства

1

3

Вивчення організації обліку виконання Державного бюджету

2

4

Ознайомлення з основними документами органу Державного казначейства

2

5

Аналіз організації контролю за надходженням загальнодержавних податків, зборів та платежів у Держбюджет на рахунки відділів Державного казначейства

3

6

Вивчення організації перевірки отриманих з банку документів

3

7

Аналіз роботи обліку лімітів видатків і контролю за виконанням кошторису

3

8

Вивчення організації бухгалтерського обліку доходів та витрат Державного бюджету

2

9

Вивчення звіту про виконання державного бюджету по доходам та видаткам

2

10

Вивчення взаємовідносин органу Державного казначейства з бюджетом з приводу фінансів

2

11

Вивчення бухгалтерської та фінансової звітності органу Державного казначейства

2

12

Оформлення звіту та щоденника.

2

 

Разом

25

3.2. Зміст програми виробничої практики

Ознайомитися з органом Державного казначейства, вивчити його основні функції, задачі, і завдання. Ознайомитися зі статутними документами, встановити облікову політику, ознайомитися з характером та напрямками діяльності, основними показниками, джерелами інформаційного забезпечення і методикою аналізу цих показників.

До звіту додати: копії реєстраційних документів (статут, свідоцтво про державну реєстрацію).

Ознайомитися з структурою органа Державного казначейства, його структурних підрозділів, організацією управління. Вивчити розподіл функціональних обов'язків його працівників за ділянками роботи.

До звіту додати: структурну схему органу Державного казначейства, посадові інструкції фінансиста, бухгалтера, економіста.

Ознайомимтися з обліковою політикою органу Державного казначейства, основними нормативними та інструктивними матеріалами.

До звіту додати: нормативні та інструктивні матеріали.

В відділі оперативного аналітичного обліку доходів Держбюджету необхідно вивчити організацію перевірки отриманих з банку документів на предмет відповідності суми платіжних документів виписці банку, правильності надходження податків та зборів у відповідності з розділами бюджетної класифікації на рахунки, відкритті в управлінні Державного казначейства в м.Києві та Київської області.

Ознайомитися з організацією контролю за надходженням загальнодержавних податків, зборів та обов'язкових платежів у Держбюджет на рахунки відділів Державного казначейства в установах банку.

Ознайомитися з роботою відділу обліку лімітів видатків і контролю за
виконанням кошторису, звернути увагу і відобразити в звіті наступні питання:

- Організація виконання державного бюджету та контролю за виконанням діючого законодавства України з питань виконання Державного бюджету, надходження доходів та розхід засобів;

- Ознайомитися з порядком проведення перевірок цільового та ефективного використання на підприємстві та організаціях засобів державного бюджету і державних позабюджетних фондів, взяти участь в таких перевірках, окремі результати відобразити в звіті;

- Вивчити і відобразити в звіті сутність координаційної роботи з банківськими, податковими, правоохоронними органами;

- Розглянути порядок фінансування видатків бюджету згідно кошторису видатків, затверджених керівниками вищестоящих органів для підлеглих установ, підприємств і організацій;

- Ознайомитися з організацією бухгалтерського обліку доходів та витрат Державного бюджету;

- Ознайомитися зі звітом по виконанню Державного бюджету по доходам та витратам та відобразити їх в звіті;

- Ознайомитися з іншими формами та видами звітності, брати участь в їх складанні, приклади участі в таких процесах відобразити в звіті.

Ознайомитися з діючим порядком розрахунків обов'язкових платежів, податків та вивчити стан взаємовідносин органу Державного казначейства з бюджетом з приводу сплати податків.

До звіту додати: розрахунок основних податків, що сплачує орган Державного казначейства.

Ознайомитися з фінансовою та бухгалтерською звітністю органу Державного казначейства.

До звіту додати: заповненні основні форми фінансової та бухгалтерської звітності за останній звітний період.

3.3. Методичні вказівки щодо складання звіту з практики

При складанні звіту з практики необхідно користуватися наступними рекомендаціями.

Звіт з практики складається з трьох частин: текстової, індивідуального завдання та додатків до звіту.

В текстовій частині відображається виконана робота відповідно до програми практики. Питання програми необхідно розглядати з залученням конкретного практичного матеріалу і підкріплювати відповідними розрахунками.

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В ПОДАТКОВИХ АДМІНІСТРАЦІЯХ 

4.1. Тематичний план практики 

з/п

Найменування розділів та тем

Кількість

днів

1.

Ознайомлення з органом податкової адміністрації

1

2.

Вивчення структури податкової адміністрації

1

3.

Ознайомлення з організацією управління, посадовими обов'язками працівників відділів і станом економічної роботи

2

4.

Ознайомлення з порядком проведення документальних перевірок, достовірності представлення річних і квартальних звітів і бухгалтерських балансів підприємств

3

5.

Ознайомлення з формами бухгалтерської звітності підприємств, а також строками встановленими для їх здачі

2

6.

Ознайомлення з відповідальністю платників податків за дотриманням законодавства про оподаткування, застосування штрафних санкцій за його порушення

2

7.

Вивчення практики розрахунку і сплати ПДВ, акцизного збору, податку на прибуток

3

8.

Вивчення діючого порядку розрахунку і сплати податку з доходів фізичних осіб

2

9.

Вивчення місцевих податків, що надходять у бюджети

2

10.

Розробка конкретних пропозицій і рекомендацій по покращенню роботи податкових адміністрацій і залученню резервів збільшення доходів бюджету у процесі перевірок

3

11.

Вивчення бухгалтерської та фінансової звітності органу податкової адміністрації

2

12.

Оформлення звіту і щоденника

2

 

Разом

25

4.2. Зміст практики 

Загальне ознайомлення з податковою адміністрацією, організацією роботи, структурою управління, посадовими обов'язками робітників, відділів і станом економічної роботи.

До звіту додати: копії реєстраційних документів (статут, свідоцтво про державну реєстрацію), структурну схему податкової адміністрації, посадові інструкції фінансиста, бухгалтера, економіста.

Ознайомитися з порядком проведення документальних перевірок, достовірності представлення звітів і бухгалтерських балансів підприємств. Потрібно ознайомитися з формами бухгалтерської звітності підприємств і по кварталам, а також строками, встановленими для їх здачі.

Ознайомитися з діючим порядком розрахунку і сплати основних видів податків (ПДВ, податок на прибуток, акцизний збір, прибутковий податок з громадян). Ознайомлення з відповідальністю платників податків за дотримання законодавства про оподаткування, застосування штрафних санкцій за його порушення.

Вивчення місцевих податків, які надходять до бюджету, особливості їх розрахунку, сплати, напрямків використання отриманих грошових засобів. Результатом практики студента повинні стати конкретні пропозиції і рекомендації щодо покращення роботи податкових інспекцій, залученню резервів, збільшення доходів бюджету в процесі перевірок.

Ознайомитися з фінансовою та бухгалтерською звітністю органу податкової адміністрації.

До звіту додати: заповненні основні форми фінансової та бухгалтерської звітності за останній звітний період. 

4.3. Методичні вказівки до складання звіту з практики

При складанні звіту з практики необхідно користуватися наступними рекомендаціями.

Звіт з практики складається з трьох частин: текстової, індивідуального завдання та додатків до звіту.

В текстовій частині відображається виконана робота відповідно до програми практики. Питання програми необхідно розглядати з залученням конкретного практичного матеріалу і підкріплювати відповідними розрахунками. 

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В ФІНАНСОВИХ ОРГАНАХ 

5.1. Тематичний план практики 

з/п

Найменування розділів та тем

Кількість

днів

1.

Ознайомлення з фінансовим органом

1

2.

Вивчення структури фінансового органу, його структурних підрозділів

1

3.

Ознайомлення з нормативними матеріалами, які використовуються фінорганами для аналізу і перевірки діяльності господарських органів.

2

4.

Вивчити порядок оформлення відповідної бухгалтерської документації.

3

5.

Вивчити методику аналізу виконання доходної частини бюджету на основі зведення і місячних звітів про виконання місцевих бюджетів.

3

6.

Вивчити методику аналізу виконання бюджету міста за звітний рік.

4

7.

Вивчення організації обліку використання бюджету в фінорганах, основні права і обов'язки робітників бухгалтерії по обліку виконання бюджету.

3

8.

Вивчити порядок фінансування видатків.

2

9.

Вивчити методику прогнозуючих розрахунків ПДВ, податку на прибуток, акцизного збору.

2

10.

Вивчення бухгалтерської та фінансової звітності фіноргану

2

11.

Оформлення звіту і щоденника.

2

 

Разом

25

5.2. Зміст практики

Ознайомитися з фінансовим органом, вивчити його основні функції, задачі, і завдання.

До звіту додати: копії реєстраційних документів (статут, свідоцтво про державну реєстрацію).

Ознайомитися з структурою фінансового органу, його структурних підрозділів, організацією управління. Вивчити розподіл функціональних обов'язків його працівників за ділянками роботи.

До звіту додати: структурну схему фінансового органу, посадові інструкції фінансиста, бухгалтера, економіста.

Вивчити організацію роботи по економічному аналізу, прогнозуванню основних видів платежів і податків.

Вивчити організацію контролю за надходженням податків і платежів в бюджет.

Ознайомитися з організацією роботи по формуванню і використанню бюджету.

Вивчити організацію роботи бюджетної бухгалтерії.

Вивчити інструктивні матеріали Мінфіну України, податкову звітність по формам №1 і №2, бухгалтерські документи і облікові регістри по виконанню бюджету.

Проаналізувати видатки бюджету міста (району, області).

Ознайомитися з прогнозуючими розрахунками ПДВ, податку на прибуток, акцизного збору на поточний рік по бюджету міста (району).

Зробити аналіз виконання доходної частини бюджету на основі (сводки) і місячних бюджетів.

Ознайомитися з порядком складання розпису доходів і видатків бюджету на поточний рік і їх щоквартальної розбивки.

Вивчити порядок фінансування видатків, передбачених бюджетом. При розгляді порядку фінансування непередбачених видатків слід звернути увагу на джерела їх покриття, бюджетні права і розпорядників кредитів.

Ознайомитися з фінансовою та бухгалтерською звітністю фінансового органу.

До звіту додати: заповненні основні форми фінансової та бухгалтерської звітності за останній звітний період.

5.3. Методичні вказівки щодо складання звіту з практики

При складанні звіту з практики необхідно користуватися наступними рекомендаціями.

Звіт з практики складається з трьох частин: текстової, індивідуального завдання та додатків до звіту.

В текстовій частині відображається виконана робота відповідно до програми практики. Питання програми необхідно розглядати з залученням конкретного практичного матеріалу і підкріплювати відповідними розрахунками.

  

VI. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В БАНКАХ 

6.1. Тематичний план практики 

з/п

Найменування розділів та тем.

Кількість

днів

1

Ознайомлення з банком

1

2

Вивчення структури управління банком

1

3

Ознайомлення з організацією управління, посадовими обов'язками працівників

1

4

Вивчення нормативної бази банку

2

5

Вивчення порядку оформлення відповідної фінансової документації

2

6

Вивчення резервів та шляхів поліпшення фінансового стану банку

2

7

Вивчення взаємовідносин банку з бюджетом з приводу фінансів

2

8

Вивчення виявлення основних видів ризиків у банківській діяльності і процес управління банківськими ризиками

2

9

Вивчення стратегії управління активами і пасивами банку

2

10

Вивчення менеджменту валютних операцій банку

2

11

Вивчення менеджменту кредитного портфеля банку

2

12

Вивчення менеджменту портфелю цінних паперів комерційного банку

2

13

Вивчення бухгалтерської та фінансової звітності банку

2

14

Оформлення звіту і щоденника

2

 

Разом

25

6.2. Зміст практики

Ознайомитися з банком, вивчити його основні функції, задачі, і завдання.

До звіту додати: копії реєстраційних документів (статут, свідоцтво про державну реєстрацію).

Ознайомитися з структурою банку, його структурних підрозділів, організацією управління. Вивчити розподіл функціональних обов'язків його працівників за ділянками роботи.

До звіту додати: структурну схему банку, посадові інструкції фінансиста, бухгалтера, економіста.

Вивчити види банківських операцій та їх комерційну основу.

Розкрити суть та порядок здійснення ключових операцій банку, джерела та порядок залучення банками коштів.

Ознайомтеся з принципами кредитування та основними нормативами, що регулюють кредитну діяльність банків.

Вивчити порядок здійснення грошових розрахунків та форми безготівкових розрахунків. Здійснити заповнення основних банківських документів.

Вивчити валютні операції та управління валютним ризиком, управління валютною позицією банку.

Засвоїти принципи кредитування та основні нормативи, що регулюють кредитну діяльність банків.

Засвоїти цільове та ефективне використання кредитів, коефіцієнти ліквідності, рентабельність, забезпечення кредиту.

Ознайомитися з організацією бухгалтерського обліку доходів і витрат.

Ознайомитися з іншими формами та видами звітності, брати участь в їх складанні, приклади участі в таких процесах відобразити у звітах.

Ознайомитися з фінансовою та бухгалтерською звітністю банку.

До звіту додати: заповненні основні форми фінансової та бухгалтерської звітності за останній звітний період. 

6.3. Методичні вказівки щодо складання звіту з практики

При складанні звіту з практики необхідно користуватися наступними рекомендаціями.

Звіт з практики складається з трьох частин: текстової, індивідуального завдання та додатків до звіту.

В текстовій частині відображається виконана робота відповідно до програми практики. Питання програми необхідно розглядати з залученням конкретного практичного матеріалу і підкріплювати відповідними розрахунками.

 

VІІ. РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

 1. Сутність і функції фінансів.

 2. Грошові фонди та фінансові ресурси.

 3. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи.

 4. Розрахункові й касові операції підприємств.

 5. Форми безготівкових розрахунків.

 6. Грошові надходження підприємств.

 7. Формування прибутку підприємства.

 8. Розподіл і використання прибутку.

 9. Сутність оподаткування підприємств.

 10. Оподаткування прибутку підприємств.

 11. Платежі за ресурси.

 12. Непрямі податки, які сплачують підприємства.

 13. Сутність і основи організації оборотних коштів.

 14. Визначення потреби в оборотних коштах.

 15. Збори і цільові відрахування, які сплачують підприємства.

 16. Місцеві податки і збори.

 17. Джерела формування оборотних коштів.

 18. Показники стану і використання оборотних коштів.

 19. Необхідність та сутність кредитування підприємств.

 20. Банківське кредитування підприємств.

 21. Небанківське кредитування підприємств.

 22. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів.

 23. Оцінка фінансового стану підприємства.

 24. Фінансове планування на підприємствах.

 25. Фінансова санація підприємств, її економічний зміст.

 26. Санаційний аудит.

 27. Фінансові джерела санації підприємства.

 28. Економіко - правові аспекти санації та банкрутства підприємства.

 29. Фінансовий менеджмент підприємницьких структур.

 30. Менеджмент фінансової санації підприємства.

 31. Аудит фінансової сфери підприємства.

 32. Сутність і склад капітальних вкладень.

 33. Нормування оборотних коштів.

 34. Комплексний аналіз і оцінювання фінансового стану підприємства.

 35. Порядок оголошення підприємства банкрутом. 

 36. Менеджмент пасивів банку.

 37. Менеджмент кредитного портфеля банку.

 38. Менеджмент портфелю цінних паперів комерційного банку.

 39. Управління ліквідністю та обов'язковими резервами банку.

 40. Управління активами і пасивами банку.

 1. Менеджмент валютних операцій банку.

 2. Управління ризиком зміни відсоткових ставок.

 

VIII. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Процес оцінювання знань студентів передбачає: перевірку керівниками практики звіту з виробничої практики, захисту звіту студентом перед комісією (повнота виконання програми практики, відповіді на питання).

Оцінка "відмінно" ставиться студенту за умови повного виконання ним програми практики і ґрунтовних відповідей на поставлені запитання.

Оцінка "добре" становиться студенту за умови виконання ним програми практики на 80% і чітких відповідей на поставлені запитання.

Оцінка "задовільно" ставиться студенту за умови виконання ним програми практики щонайменше на 60% і чітких відповідей на більшість поставлених запитань. 

 

ІХ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Бюджетний кодекс України ( Відомості Верховної Ради України(ВВР),2001, N 37-38, ст. 189 )

2. Господарський кодекс України ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 )

3. Податковий кодекс України від 02.12.10 № 2755-VІ

4. Цивільний кодекс України ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356 )

5. Закон України " Про банки та банківську діяльність" від 17.01.2001р.

6. Закон України " Про інвестиційну діяльність" від 18.09.91р.

7. Закон України " Про цінні папери і фондову біржу".

8. Постанова НБУ " Інструкція про безготівкові розрахунки в національній валюті в Україні" від 21.01.2004р. N 22.

9. Постанова НБУ "Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" від 29.04. 2009 р. N 252.

10. Постанова НБУ "Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах" від 12.11. 2003 р. N 492

11. Закон України „Про державну податкову службу” // Закони України: У 11 т. – К., 1996. – Т.1. – с.7-37.

12. Закон України „Про пенсійне забезпечення” ІV 1788-ХІІ від 05.11.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 2. – с. 13-21.

13. Указ Президента України „Про Державне казначейство України” ІV 254/ 96-ВР // Відомості ВРУ. – 1996. - № 30. – 86 с.

14. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.:Знання-Прес, 2006. – 287с.

15. Білуха М.Т., Микитенко Т.В. Фінансовий контроль, теорія, ревізія, аудит: Підручник. – К.: Українська академія оригінальних ідей. – 2005. – 888 с.

16. Власова Н.О., Круглова О.А., Безгінова Л.І. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 271 с.

17. Гринькова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – 3-тє вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2006. – 432 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

18. Державний фінансовий контроль: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Н.С. Вітвицька, І.Ю. Чумакова, М.М. Коцупарий, М.Т. Сенченко. - К.: КНЕУ, 2003. - 408 с.

19. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – 4-ті вид., випр. та доп. – К.: Т-во «Знання», Коо; Л.: У Львів. Банк. Ін-ту НБУ. – 566 с.

20. Іванов Ю.Б. Система оподаткування в схемах і таблицях. Частина 2. Оподаткування фізичних осіб. Частина 3. Податковий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2004. – 304 с.

21. Карлін М.І. Державні фінанси України: Навч. посіб. – К: Знання, 2008. – 348 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

22. Карлін М.І. Фінанси України на сусідніх держав: Навч. посіб. – К: Знання, 2007. – 589 с. – (Вища освіта ХХІ століття)

23. Карлін М.І. Фінансова система України: Навч. посіб. – К: Знання, 2007. – 324 с. – (Вища освіта ХХІ століття)

24. Олійник О.В., Філон І.В. Податкова система: Навч. посіб. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 456 с.

25. Понікаров В.Д., Топоркова М.М. Пенсійне та соціальне забезпечення: Підручник. – Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2006. – 400 с.

26. Фінанси підприємств: Підручник /Керівник колективу авторів і науковий редактор професор Поддерьогин А.М. – 6-те видання перероблене і доповнене. Ь- К.: КНЕУ, 2006. – 552 с.

Зміст

1.

Пояснювальна записка

3

1.1

 Мета та завдання практики

3

1.2

 Розподіл бюджету навчального часу

3

1.3

 Бази практики

3

1.4

 Організація практики

3

1.5

 Форми і методи контролю

4

1.6

 Вимоги до звіту

5

1.7

 Підведення підсумків практики

5

2.

 Організація виробничої практики в фінансовому відділі підприємства

6

2.1

 Тематичний план практики

7

2.2

 Зміст програми виробничої практики

8

2.3

 Методичні вказівки щодо складання звіту з практики

8

3.

 Організація виробничої практики в органах державного казначейства

9

3.1

 Тематичний план практики

9

3.2

 Зміст програми виробничої практики

9

3.3

 Методичні вказівки щодо складання звіту з практики

10

4.

 Організація виробничої практики в фінансовому відділі підприємства

11

4.1

 Тематичний план практики

11

4.2

 Зміст програми виробничої практики

11

4.3

 Методичні вказівки щодо складання звіту з практики

12

5.

 Організація виробничої практики в фінансових органах

13

5.1

 Тематичний план практики

13

5.2

 Зміст програми виробничої практики

13

5.3

 Методичні вказівки щодо складання звіту з практики

14

6.

 Організація виробничої практики в фінансовому відділі підприємства

15

6.1

 Тематичний план практики

15

6.2

 Зміст програми виробничої практики

15

6.3

 Методичні вказівки щодо складання звіту з практики

16

7.

Рекомендований перелік індивідуальних завдань

16

8.

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок

17

9.

Рекомендована література

18

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!