Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2117 Методичні рекомендації до написання дипломної роботи, Харківський національний економічний університет, ХНЕУ

Методичні рекомендації до написання дипломної роботи, Харківський національний економічний університет, ХНЕУ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Методичні рекомендації до написання дипломної роботи для студентів спеціальності 8.050206

усіх форм навчання

 

Харків, ХНЕУ, 2006

Затверджено на засіданні кафедри міжнародної економіки та ме­не­дж­­­менту зовнішньоекономічної діяльності.

Протокол №2 від 17.09.2005 р. 

М54 Методичні рекомендації до написання дипломної роботи для сту­дентів спеціальності 8.050206 усіх форм_ навчання / Укл. І. В. Юле­гина. — Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. — 28 с. (Укр. мов.) 

У роботі розкрито послідовність, структуру та вимоги до написання дип­ло­м­них робіт освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр". Наведено порядок захисту дип­ло­м­них робіт. Подано перелік тем дипломних робіт за обраною спеціальністю.

Рекомендовано для студентів спеціальності 8.050206 усіх форм навчання.

 

Вступ 

Метою виконання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" є глибоке осмислення теми, комплексне оволодіння ме­тодами самостійного дослідження, практичне застосування теоретичних знать для вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення управ­лі­н­ня підприємством — суб’єктом зовнішньоекономіч­ної діяльності.

Дипломна робота магістра зі спеціальності "Менеджмент зовніш­ньоекономічної діяльності" має виконуватися на матеріалах реально функціонуючого об’єкта, діяльність якого повинна надавати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної теми.

До задач, що вирішуються протягом підготовки дипломної роботи, належать:

закріплення навичок роботи з законодавчими та нормативними ма­теріалами, проведення бібліографічного пошуку щодо конкретної проб­леми, критичного аналізу наукової літератури, практичного застосування комп'ютерної техніки;

розробка нових теоретичних та практичних рекомендацій з підви­щення ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю підп­риємства;

грамотне та логічне викладення результатів досліджень, наочне представлення даних і розрахунків за допомогою таблиць та ілюстрацій.

Дипломна робота повинна бути самостійним дослідженням, гідним присудження кваліфікації магістра. 

Послідовність підготовки дипломної роботи 

Діяльність студента щодо виконання дипломної роботи розпочи­нається з вибору теми, яка узгоджується з керівником від випускаючої кафедри. Для систематизації підготовки дипломної роботи студент розробляє та погоджує з керівником також її структуру.

Виконання роботи має проходити за графіком, який затвер­джується випускаючою кафедрою. Для вчасного оформлення всіх необ­хідних до захисту документів та підготовки демонстраційного матеріалу необхідно завершити написання дипломної роботи до 25 травня та здати її на кафедру до 31 травня.

Матеріал щодо об'єкту дослідження студент збирає протягом переддипломної практики. Об’єкт — підприємство будь-якої форми влас­но­сті, яке є юридичною особою, має самостійну звітність. Ця органі­зація має бути базою переддипломного стажування студента.

У цей же час повинне відбуватися поглиблене вивчення широкого кола нормативних та літературних джерел, що стосуються досліджуваної проблеми.

Перед остаточним оформленням чистового варіанту дипломної ро­бо­ти студент повинен представити керівникові завершену чернетку вст­у­пу, всіх розділів, висновків та списку використаної літератури. Оформ­ле­н­ня тексту чернетки повинно наближатися до вимог, що ставляться до готової роботи, що допоможе заздалегідь внести потрібну правку та позбутися зайвих помилок при друкуванні чистового варіанту роботи.

Після того, як студент підготує завершену роботу, він має під­пи­сати її сам, у консультантів, керівника, пройти нормоконтроль, переплес­ти та для остаточного затвердження підписати у завідувача кафедри міжна­род­ної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. 

Керівництво підготовкою дипломної роботи 

Керівниками дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" призначаються провідні викладачі випускаючої кафедри. Крім того, до керівництва дипломною роботою залучаються консультанти з охорони праці та технології.

До основних функцій керівника належать:

допомога студенту у виборі теми роботи та розробці її плану;

орієнтація на збір необхідної інформації у період переддипломної практики;

рекомендації щодо вибору джерел наукової, методичної та спе­ціа­ль­ної літератури;

контроль за виконанням окремих етапів роботи відповідно до затвердженого кафедрою графіку;

поради щодо оформлення дипломної роботи, підготовки доповіді та демонстраційного матеріалу;

складання відзива про роботу.

Керівник дипломної роботи звертає увагу студента на наявні не­до­лі­ки в роботі (оформлення, стиль, орфографія, зміст розділів та під­роз­ді­лів, послідовність викладення тексту), але не виправляє їх сам.

Консультанти видають студенту-дипломнику індивідуальні завдан­н­я з охорони праці та технології, а також надають консультації з їх викон­а­нн­я. 

Вимоги до змісту дипломної роботи 

Структура дипломної роботи носить стандартизований характер і повинна містити:

титульний аркуш (Додаток А),

завдання (Додаток Б),

зміст (Додаток В),

вступ,

основну частину,

висновки,

список використаних джерел (Додаток Д),

додатки (при необхідності).

Титульний аркуш, завдання та зміст обов'язково повинні бути по­да­ні українською мовою.

Зміст подається на початку дипломної роботи. Він містить найме­ну­вання та номери початкових сторінок усіх розділів та підрозділів, зок­ре­ма вступу, висновків, списку використаної літератури, додатків.

У вступі розкривають сутність та стан наукової проблеми, її зна­чу­щі­сть і вихідні дані для розробки теми, наводять обґрунтування необ­хід­но­сті проведення дослідження. Викладаючи вступ, треба додержуватися такої послідовності:

Актуальність і практична значущість обраної теми.

Об'єкт дослідження. Зазначається підприємство або організація, на основі даних якого виконано роботу і надається інформація про нього.

Мета і завдання роботи. Формулюється мета роботи і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.

Використані інформаційні джерела та методи. Наводяться ос­но­в­ні закони та нормативні акти, які згадуються у роботі, прізвища авторів, що зробили найбільший внесок у розробку досліджуваної проблеми.

Наукова новизна та практичне значення одержаних результатів. Подається коротка анотація отриманих в роботі наукових та практичних результатів та їх застосування.

Коротка характеристика основних розділів, отриманих резу­ль­татів, висновків і пропозицій.

Основна частина дипломної роботи складається з розділів та підрозділів. Кожний розділ починається з нової сторінки. Основному тек­с­ту розділу може передувати передмова з коротким описом виб­ра­ного напрямку та обґрунтуванням застосованих методів дослі­дж­е­нь.

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" зі спеці­ал­ьності 8.050206 містить п'ять обов'язкових розділів: теоретичний роз­діл, аналітико-дослідницький розділ, проектно-рекомендаційний розділ, технологічний розділ та розділ, пов'язаний з питаннями охорони праці.

Теоретичний розділ містить загальні підходи до досліджуваної теми з використанням різноманітних літературних джерел, у тому числі й іноземних, з обов’язковим порівнянням різних точок зору, використанням опублікованих статистичних даних із посиланням на джерела. Тео­ре­ти­ч­не обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характе­рис­ти­ки, історія та сучасні тенденції предмета дослідження, методологічні під­хо­ди пови­н­ні мати певні елементи наукової новизни, обґрунтування влас­ної позиції що­до обраних методів дослідження

Аналітико-дослідницький розділ має містити опис, характеристику сучасного стану досліджуваного питання на об’єкті дослідження, діаг­но­с­ту­вання діяльності підприємства щодо обраного напряму дослідження. Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супров­о­джу­ва­тися поясненнями та висновками, які дозволяють визначити сутність управлінських процесів, що спостерігаються на підприємстві, (а саме їх особливості, тенденції), створити базу для виявлення невикористаних резервів удосконалення зовнішньоекономіч­ної діяльності.

Проектно-рекомендаційний розділ містить детальні пропозиції щодо вдосконалення діяльності підприємства відповідно до напряму дос­лідження. Кожна пропозиція повинна мати розгорнуте обґрунтування на основі аналізу, проведеного в аналітико-дослідницькій частині. Про­по­зи­ції студента щодо науково-практичного вирішення досліджува­ного пита­ння повинні відповідати критеріям оптимальності, цільової ефектив­ності та практичної втіленості.

Технологічний розділ повинен містити елементи самостійної робо­ти студентів, що становлять собою оригінальні технологічні рішення, при цьо­му звертається увага на перенесення у виробництво нових наукових досяг­нень. Загалом технологічна частина може включати заходи, що пов’я­зані з удосконаленням технологічних процесів, модернізацією устат­ку­вання, використанням нових матеріалів, каталізаторів, способів їхнього одержання, застосуванням нетрадиційних методів інтенсифікації про­цесів, з удосконаленням методів обробки заготівель у деталі, техно­ло­гіч­но­го оснащення, контрольно-вимірювальних приладів, поліпшенням умов охорони праці та техніки безпеки. Технологічний розділ дипломних ро­б­іт потребує виконання графічної частини.

У розділі з охорони праці аналізуються, обґрунтовуються та розробляються заходи з охорони праці як органічна складова частина дипломної роботи. Завдання з охорони праці повинно відповідати темі дип­ломної роботи, щоб доповнити комплекс питань, які передбачено вирі­шити даною розробкою. У відповідності з індивідуальним завданням кон­с­ультанта студент-дипломник виконує (за домовленістю з керівником ро­боти) дослідницькі розробки в області техніки безпеки, виробничої са­ні­тарії, пожежної безпеки, ергономіки, які близько пов’язані з темою дип­ло­мної роботи. З інших питань викладаються тільки основні положе­н­ня для прийняття рішень.

У висновках викладаються наукові та практичні результати, одер­жа­ні в роботі, зазначаються прийняті за основу теоретичні положення, окрес­люються виявлені результати діяльності підприємства за дослі­джу­ва­ний період, наводяться головні пропозиції зі вдосконалення роботи об'єкту дослідження, обґрунтовується достовірність здобутих резуль­та­тів, викладаються рекомендації щодо їх використання. При написанні висновків рекомендується додержуватися послідовності проведеного в роботі дослідження.

До списку використаних джерел треба включати не тільки ті, що цитуються або згадуються у дипломній роботі, але й ті, з якими студент ознайомився у процесі її підготовки. Список використаних у дипломній роботі джерел має становити не менше 75 найменувань.

До додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття магістерської роботи :

використовувані в роботі дані про діяльність об'єкту дослідження за останні 3 – 5 років;

проміжні математичні доведення, формули і розрахунки;

таблиці допоміжних цифрових даних;

інструкції і методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ПК, які розроблені в процесі виконання роботи;

ілюстрації допоміжного характеру. 

Правила оформлення дипломної роботи 

Загальні вимоги. Дипломну роботу друкують на комп'ютері з од­но­го боку аркуша білого паперу формату А4 з полуторним міжряд­ко­вим інтервалом. Абзацний виступ має бути однаковим по всій роботі і дорів­нювати 1,25 см.

Обсяг дипломної роботи без урахування списку використаних д­ж­е­ре­л ­та додатків повинен становити 100 – 120 сторінок. Але всі сторін­ки за­з­начених елементів дипломної роботи підлягають нумерації на зага­ль­­ни­х засадах. Зазначений вище обсяг дипломної роботи розрахований на в­ик­ористання при їх оформленні шрифту Times New Roman розміру 14 з по­луторним міжрядковим інтервалом. Текст дипломної роботи друк­у­ю­т­ь­, за­л­ишаючи поля таких розмірів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верх­нє та ниж­нє – 20 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким з однаковою щільністю тексту, стрічка – чорного кольору середньої жирності. Друкарські помилки, описки і графічні неточності допускається виправляти за допомогою коректора і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, ілюстрацій, таблиць, формул подають арабськими цифрами.

Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті. Нуме­ру­ва­ти сторінки починають зі вступу, враховуючи попередні сторінки: титу­ль­ний аркуш, завдання та зміст.

Ілюстрації і таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

Заголовки структурних частин роботи "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗ­ДІЛ", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" друку­­ють великими літерами симетрично до тексту.

Кожну структурну частину дипломної роботи треба починати з но­вої сторінки. Заголовки структурних частин роботи варто розташовувати в центрі та писати великими літерами без крапки наприкінці.

Текст основної частини дипломної роботи поділяють на розділи та підрозділи. Найменування розділів і підрозділів основної частини роботи повинні мати пронумеровані заголовки. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами, крім першої великої, з абзацного відступу. Відстань між заголовком та попереднім, а також між заголовком та наступним текстом повинна дорівнювати под­вій­­но­му міжрядковому інтервалу. Найменування наступного підроз­ді­лу та по­­­­­ча­ток його тексту розташовують на тій же сторінці, що й попередній ро­­­з­діл­.

Після заголовку підрозділу на сторінці повинно бути не менше двох рядків тексту; якщо ці умови не виконуються, заголовок переноситься на наступну сторінку.

Номер розділу ставлять після слова "РОЗДІЛ", потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу ск­л­а­дається з номера розділу і порядкового номера підрозділу. Напр­и­к­ла­д: 

РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ТА РІВНЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВАТ "ТУРБОАТОМ" 

2.1. Характеристика ВАТ "Турбоатом" як суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності України 

Перерахування можуть наводитися у тексті при необхідності. Пе­ред перерахуванням ставиться двокрапка. Перед кожною позицією пере­ра­хування треба ставити строчну літеру українського алфавіту з дуж­­кою (перший рівень). Для подальшої деталізації перерахування тре­ба використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень).

Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в ме­жах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Назву ілюст­ра­ції розташовують під нею з абзацного відступу. Наприклад: 

Рис. 1.2. Структура іноземних інвестицій в Харківський регіон

Таблиці повинні мати назву, яку розміщують над таблицею си­ме­т­ри­чно до тексту. Заголовки граф повинні починатися з великих літер, під­за­головки – з маленьких. Нижче наведений приклад побудови таблиці. 

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним за­­го­ловком розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номера. Но­мер таблиці повинен складатися з номера розділу і поря­д­кового номера таблиці, наприклад: "Таблиця 2.2" (друга таблиця дру­гого розділу).

При переносі частини таблиці на іншу сторінку пишуть слова "Про­до­вження табл." і вказують номер таблиці, наприклад "Продов­жен­ня табл. 2.2", а роль шапки таблиці у цьому випадку відіграє циф­ровий ря­до­к.

Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк. Далі наведено приклад таблиці.

Таблиця 2.2 

Надходження коштів 

 

Рік

План вир. по рокам

Прогноз собівартості

Середня відпускна ціна

Доход

за одиницю

за рік 

од. 

грн. за од. 

грн. за од. 

грн. 

грн. 

2002 

150 000 

35,45 

52,50 

8,3 

1245000 

2003 

250 000 

33,62 

53,50 

10,95 

2737500 

2004 

350 000 

33,62 

53,50 

10,95 

3832500 

2005 

440 000 

33,62 

53,50 

10,95 

4818000 

Формули (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.2) (друга формула третього розділу). Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони подані у формулі.

Значення кожного символа і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки. Наприклад:

де — інтегральний показник інвестиційної привабливості галузі;

— коефіцієнт значущості i-го часткового показника;

— фактичне значення i-го часткового показника;

— базове значення i-го часткового показника. 

Вище формули і нижче коментарів формули потрібно залишати не менше одного вільного рядка.

Невеликі і нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують всередині рядків тексту.

Посилання дають змогу відшукати документи і перевірити до­ст­о­в­і­р­ність відомостей. При написанні дипломної роботи студент повинен да­ва­ти посилання на джерела та матеріали, що наводяться в роботі.

Коли у роботі використовуються відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді у посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, на які робиться посилання в роботі.

Посилання в тексті дипломної роботи на джерела слід зазначати по­рядковим номером за списком літератури, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, "... у працях [5 – 7]..." або "... у статті [6, с. 45]...".

Список використаних джерел.

Джерела в списку треба розміщувати у наступному порядку:

1) Конституція України;

2) закони України;

3) укази Президента;

4) постанови і розпорядження Верховної Ради України;

5) постанови Кабінету Міністрів України;

6) інструкції та нормативні акти, видані міністерствами та іншими державними установами;

7) наукова, навчально-методична та спеціальна література (у тому числі газетні та журнальні статті), видана українською та російською мовами в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;

8) література, видана іноземними мовами;

9) посилання на Інтернет.

Відомості про джерела, які включено до списку, необхідно давати згідно з вимогами Державного стандарту. Приклад оформлення відомостей подано у додатку Д.

Додатки оформлюють як продовження роботи та розміщують у порядку появи посилань на них у тексті. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки.

Додаток повинен мати заголовок, надрукований зверху симетрично відносно тексту сторінки. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки за винятком літер Г, Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, "Додаток А", "Додаток Б" і т. д. Єдиний додаток позначається як додаток А.

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д. 3 – третій рисунок першого розділу додатка Д. Або якщо додаток поділено на розділи: рис. Д.1.3 – третій рисунок першого розділу додатка Д.

Демонстраційний матеріал до захисту дипломної роботи подається у кількості 5 – 8 аркушів. Бажане використання роздавального матеріалу, який має бути підготовленим у шести екземплярах. 

Відзив керівника 

Відзив керівника пишеться після остаточної перевірки готової дипломної роботи. Він має вільну форму, але повинен містити:

висновки про актуальність досліджуваної теми;

коротку характеристику головних (у тому числі оригінальних) рішень, наукових та практичних досягнень студента;

зауваження щодо наявних у роботі недоліків;

характеристику рівня загальної економічної підготовки студента, вміння самостійно мислити, творчо вирішувати поставлені завдання;

особливості застосування в роботі обчислювальної техніки для розрахунків та розробки графіків і діаграм;

зазначення ступеню відповідності роботи вимогам до змісту та оформлення;

оцінку роботи.

Відзив складається в одному екземплярі, підписується керівником та зачитується на засіданні Державної екзаменаційної комісії при захисті ро­б­о­ти. 

Рецензування дипломної роботи 

Рецензентами дипломної роботи можуть бути наукові працівники, досвідчені висококваліфіковані спеціалісти та керівники з виробництва. Рецензія повинна містити характеристику наступних сторін роботи:

актуальність теми;

відповідність змісту роботи затвердженій темі та завданню на її розробку;

повноту рішення поставлених завдань, глибину їх проробки, наяв­ність елементів наукового дослідження;

повноту використання при підготовці роботи спеціальної літера­ту­ри, нормативних та справочних матеріалів, фактичних даних;

стиль викладення та оформлення роботи;

відповідність спеціальності;

наявні недоліки.

Рецензент робить висновок про можливість або неможливість до­пу­щення дипломної роботи до захисту та оцінює її.

Рецензія подається в одному екземплярі, підпис рецензента по­ви­не­н бути засвідчений печаткою організації, в якій він працює. 

Проходження нормоконтролю 

Після рецензування дипломна робота магістра подається вик­ла­да­че­ві кафедри, що здійснює нормоконтроль (перевіряє відповідність офор­млення дипломної роботи вище зазначеним вимогам та наявність необ­хі­дних документів (відзиву керівника, рецензії, демонстраційного матеріалу)).

Дипломна робота підписується нормоконтролером на останньому аркуші списку використаних джерел. Якщо вона не відповідає необ­хід­ни­м ­вимогам, її повертають студенту для виправлення. 

Захист дипломних робіт 

Завершену дипломну роботу (підписану студентом, консультан­тами, керівником, нормоконтролером) разом з відзивом керівника і ре­цензією подають завідувачу кафедри міжнародної економіки та мене­джменту зовнішньоекономічної діяльності на підпис.

На зворотному боці палітурки прикріплюється конверт, до якого кладуть відзив керівника, рецензію та довідку про достовірність даних, які використані у дипломній роботі.

Час захисту одного студента не повинен перевищувати 30 хвилин. Для доповіді студенту надається 7 – 10 хвилин.

Доповідь повинна містити стислу інформацію, яка викладена у дип­­ло­мній роботі. Протягом доповіді студент має посилатися на дем­о­нс­т­ра­ці­йний матеріал для більш повного розкриття суті проведеного дос­лі­дже­н­ня та презентації отриманих результатів.

Після доповіді голова та члени Державної екзаменаційної комісії, інші особи, що присутні при захисті, ставлять студентові запитання, на які він повинен надати стислі, чіткі та кваліфіковані відповіді.

Наступним етапом захисту дипломної роботи є ознайомлення присутніх з відзивом керівника та рецензією. Студенту надається мож­ли­ві­сть відповісти на зауваження, зазначені в документах, та виступити із зак­лючним словом.

Захист дипломної роботи оцінюється на основі доповіді студента та його відповідей на запитання комісії.

Рішення про результати захисту дипломної роботи приймається бі­ль­­ші­с­тю голосів на закритому засіданні членів Державної екзаменаційної ком­ісії. 

Тематика дипломних робіт 

 1. Формування стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств фармацевтичної (металургійної, легкої тощо) промисловості України.

 2. Організаційно-економічний механізм розвитку зовнішньоеконо­мічної діяльності підприємства.

 3. Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 4. Управління експортною діяльністю підприємства.

 5. Управління розвитком експортного потенціалу підприємства.

 6. Формування стратегії розвитку експортної діяльності підприєм­ства.

 7. Формування стратегії розвитку експортного потенціалу підпри­єм­ства.

 8. Організаційно-економічний механізм формування технологічних систем у регіоні.

 9. Управління міжнародними розрахунками у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

 10. Удосконалення міжнародних розрахунків підприємства з вико­ристанням акредитивів.

 11. Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю підп­риємства.

 12. Стратегічне маркетингове управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.

 13. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємст­ва.

 14. Стратегічне управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства.

 15. Розвиток управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства на основі системного підходу.

 16. Стратегічне маркетингове управління міжнародною конкурен­тоспроможністю підприємства.

 17. Вдосконалення інформаційного забезпечення управління між­народною конкурентоспроможністю підприємства.

 18. Вдосконалення інформаційного забезпечення управління зов­нішньоекономічною діяльністю підприємства.

 19. Управління інформаційними ресурсами у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

 20. Формування механізму захисту інформації в управлінні зовніш­ньоекономічною діяльністю підприємства.

 21. Управління діяльністю торгово-промислової палати на основі концепції міжнародного маркетингу.

 22. Розвиток маркетингу міжнародних послуг у діяльності торгово-промислової палати.

 23. Управління рекламною діяльністю підприємства-продуцента світового ринку.

 24. Управління технологічним розвитком підприємства-суб’єкта зов­нішньоекономічної діяльності.

 25. Управління діяльністю спільних підприємств на зовнішньому ринку.

 26. Управління розвитком економічного потенціалу українсько-ро­сійського прикордоння.

 27. Розвиток управління іноземним інвестуванням у регіоні.

 28. Управління розвитком прикордонного співробітництва під­приємств регіону.

 29. Управління розвитком міжнародної технологічної кооперації підп­риємств регіону.

 30. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності під­п­ри­ємства на основі концепції аутсорсингу.

 31. Управління стратегічним позиціюванням підприємства на зовніш­ньому ринку.

 32. Управління розробкою експортної маркетингової програми під­при­ємства.

 33. Формування товарної політики підприємства на зовнішньому ринку.

 34. Формування цінової політики підприємства на зовнішньому рин­ку.

 35. Стратегічний аналіз конкурентної позиції підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.

 36. Проекологічне управління підприємством-суб’єктом зовнішньо­економічної діяльності.

 37. Формування та розвиток проекологічної культури у зовнішньо­економічній діяльності підприємства.

 38. Управління економічною безпекою підприємства при виході на зовнішні ринки.

 39. Формування системи інтегрованого контролінгу на підприємст­ві-суб’єкті зовнішньоекономічної діяльності.

 40. Управління розробкою стратегії виходу підприємства на зов­ніш­ній ринок.

 41. Вибір та обґрунтування організаційно-правової форми зовніш­ньо­економічної діяльності підприємства.

 42. Оцінка соціально-економічної ефективності міжнародної марке­тингової діяльності підприємства.

 43. Розробка стратегічних альтернатив зовнішньоекономічної дія­льності підприємства.

 44. Стратегічні засади розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 45. Формування системи оцінних показників зовнішньоекономіч­ної діяльності підприємства.

 46. Управління валютними ризиками у зовнішньоекономічній діяль­ності підприємства.

 47. Формування маркетингової комунікативної політики підприєм­ства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.

 48. Розробка комунікаційного забезпечення управління між народ­ною маркетинговою діяльністю підприємства.

 49. Розвиток інформаційного забезпечення управління між народ­ною маркетинговою діяльністю підприємства.

 50. Управління валютними активами у зовнішньоекономічній діяль­ності підприємства.

 51. Управління нематеріальними активами у експортній діяльності підприємства.

 52. Управління лізинговими операціями у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

 53. Управління форфейтинговими операціями у зовнішньоеконо­мічній діяльності підприємства.

 54. Управління ризиками в умовах спільного підприємництва.

 55. Обґрунтування ціни інжинірингових послуг у експортній діяль­ності підприємства.

 56. Управління захистом інтелектуальної власності у міжнародних проектах.

 57. Управління розробкою інноваційних проектів в умовах спіль­ного підприємництва.

 58. Оптимізація джерел фінансування міжнародної інноваційної діяльності підприємства.

 59. Удосконалення оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 60. Удосконалення організації управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.

 61. Обґрунтування ціни експортера науково-технічної продукції.

 62. Формування цінової політики підприємства суб’єкта зовнішньо­економічної діяльності.

 63. Управління збутом у зовнішньоекономічній діяльності підприєм­ства.

 64. Розвиток системи управління персоналом у зовнішньоекономіч­ній діяльності підприємства.

 65. Вдосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.

 66. Розвиток експортного кредитування у зовнішньоекономічній дія­льності підприємства.

 67. Управління кредитною політикою у зовнішньоекономічній діяль­ності підприємства.

 68. Фінансове планування у зовнішньоекономічній діяльності під­приємства.

 69. Організація міжнародної рекламної діяльності підприємства.

 70. Обґрунтування контрактної ціни експортного товару.

 71. Формування інвестиційної політики підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.

 72. Розробка та обґрунтування бізнес-плану зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 73. Підвищення рівня корпоративної культури у зовнішньоекономі­ч­ній діяльності підприємства.

 74. Вибір та обґрунтування стратегії зовнішньоекономічної діяль­ності підприємства.

 75. Розвиток управління зовнішньоекономічною діяльністю підпри­ємства на основі адаптивного підходу.

 76. Економіко-математичне моделювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 77. Планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища.

 78. Удосконалення організаційної структури управління зовнішньо­економічною діяльністю підприємства.

 79. Розробка системи стимулювання персоналу у зовнішньо­еконо­мічній діяльності підприємства.

 80. Підвищення ефективності ділових контактів у зовнішньоеконо­мічній діяльності підприємства.

 81. Управління переговорним процесом у сфері міжнародного біз­не­су.

 82. Управління збутом експортної продукції підприємства на основі концепції маркетингу.

 83. Організація маркетингових досліджень на зовнішньому ринку.

 84. Управління маркетинговою службою підприємства-суб’єкта зов­ні­шньоекономічної діяльності.

 85. Організація підготовки експортного виробництва.

 86. Організація технічного обслуговування експортної продукції підприємства на закордонних ринках.

 87. Економічне обґрунтування зовнішньоторговельних контрактів.

 88. Обґрунтування валютно-фінансових умов зовнішньоторговель­ного контракту.

 89. Підвищення ефективності зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною.

 90. Організація транспортного обслуговування зовнішньоекономіч­них зв’язків підприємства.

 91. Підвищення ефективності торговельно-посередницьких опера­цій на зовнішньому ринку.

 92. Управління трансакційними витратами у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

 93. Управління прибутком у зовнішньоекономічній діяльності під­приємства.

 94. Управління лізинговими операціями у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

 95. Розвиток орендних відносин у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

Рекомендована література 

Галузевий стандарт вищої освіти України. Засоби діагностики якості освіти магістра зі спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономіч­ної діяльності". — К.: МОНУ, 2003. — 8 с.

Методичні рекомендації до проходження переддипломної прак­тики для студентів спеціальностей 7.050.103, 7.050206 денної форми навчання / Укл. В. І. Черкасов. — Харків: Вид. ХДЕУ, 2004. — 28 с.

Методические рекомендации к выполнению практических и ла­бо­ра­торных работ по курсу "Охрана труда" для студентов всех специальностей всех форм обучения / Сост. А. В. Северинов, О. Н. Гу­ба­ре­в, О. Г. Балюк. — Харьков: Изд. ХГЭУ, 2003. — 108 с.

Методичні рекомендації до виконання технологічної частини дип­ломних проектів і робіт для студентів спеціальностей 8.050107, 8.050206 усіх форм навчання / Укл. В. М. Орєхов. — Харків: Вид. ХДЕУ, 2004. — 48 с.

Организация работы с документами: Учебник / Под ред. проф. В. А. Кудряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2002. — 592 с.

Положення про порядок здачі та проходження рукопису від його підготовки до видання. — Харків: Вид. ХДЕУ, 2004. — 44 с.

Северинов А. В. Охрана труда: Методическое пособие / А. В. Се­веринов, О. Н.Губарев, О. Г. Балюк. — Харьков: ИД "ИНЖЕК", 2003. — 112 с.

Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового сту­пе­ня. Методичні поради / Автор-упорядник Л. А. Пономаренко. — К.: Ре­дакція "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України", 1999. — 80 с.

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел 

Характеристика

 джерела

Приклад оформлення

Офіційні документи

Господарський кодекс України. — Харків: ТОВ "Одісей", 2004. — 232 с.

Монографії (один, два або три автори)

Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 948 с.

Піддубний І. О. Управління міжнародною конкуренто­спро­можністю підприємства: Навчальний посібник / І. О. Під­­дубний, А. І. Піддубна. [За ред. проф. І. О. Під­ду­б­но­го. — Харків: ВД "ІНЖЕК", 2004. — 264 с.

Лисица Н. М. Международный маркетинг: Учебное по­собие / Н. М. Лисица, В. Д. Рогожин, В. В. Юрченко. — Харьков: Изд. Дом "ИНЖЕК", 2004. — 176 с.

Чотири автори

Методические рекомендации к выполнению раздела "Охрана труда" в дипломном проекте для студентов спе­циальностей 7.050107, 7.050108, 7.050109, 7.0­50­20­1 всех форм обучения / Сост. А. В Северинов, О. Н. Гу­ба­­­рев, О. Г. Балюк, И. Ф.Шевченко. — Харьков: Изд. ХГЭУ, 2004. — 56 с.

Колектив авторів

Розвиток секторів і товарних ринків України: НАН України, Інститут економічного прогнозування / За ред. В. О. Точиліна. — Ужгород: IBA, 2001. — 400 с.

Перекладні видання

Малхотра, Нэреш К. Маркетинговые ислледования. Практическое руководство. — 3-е изд.: Пер с англ. – М.: Изд. дом "Вильямс", 2003. — 960 с.

 

Стандарти

ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1-76; Введ. 01.01.86. — М.: Изд-во стандартов, 1984. — 78 с.

Навчальні посібники

Піддубний І. О. Ринкове господарство: кон’юнктура і ці­ни: Навч. посібник. — К.: НМК ВО, 1992. — 108 с.

Складові частини книги, збірки, журналу

Пономаренко Л. А. Организующая система // Автома­ти­за­ция технических процессов в прокатном производ­стве. — М.: Металлургия, 1979. — С.141 – 148

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!