Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2083 Методичні вказівки до виконання та оформлення магістерських дисертацій для спеціальності Інформатика, НТУУ КПІ

Методичні вказівки до виконання та оформлення магістерських дисертацій для спеціальності Інформатика, НТУУ КПІ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

  

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ 

для студентів Фізико-технічного інституту

спеціальностей:

 8.080201 “Інформатика”

 8.160105 “Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах”

 

Київ 2011 

 

Методичні вказівки до виконання та оформлення магістерських дисертацій для студентів Фізико-технічного інституту спеціальностей 8.080201 “Інформатика”; 8.160105 “Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах”/ Укл.: Архипов О.Є., Носок С.О. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 36с.

 

ЗМІСТ 

Вступ

1 Мета та завдання підготовки магістерської дисертації

2 Тематика магістерської дисертації

3 Організація магістерської підготовки

4 Завдання на магістерську дисертацію

5 Структура, зміст та обсяг магістерської дисертації

5.1 Загальні вказівки

5.2 Структура роботи

5.3 Зміст роботи

5.4 Обсяг роботи

5.5 Графічна частина

5.6 Електронна форма

6 Оформлення матеріалів магістерської дисертації

6.1 Загальні вимоги до оформлення дисертаційної роботи

6.2 Вимоги до оформлення графічної частини

7 Подання до захисту та захист магістерської дисертації

Додатки

 

ВСТУП 

При розробці методичних вказівок були використані наступні нормативні та законодавчі акти:

- Закон України “Про державну таємницю” (в редакції Закону № 1079-14 від 21.09.99р.);

- Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах: Затверджено наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року №161;

- Рекомендації про порядок створення, організацію і роботу державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у вищих навчальних закладах України: Лист Міністерства освіти України №83-5/1259 від 29.12.93 р.;

- Державний стандарт України 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення, 1995. - 36с.;

- Межгосударственный стандарт. ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам. Госстандарт Украины, 1996.;

- Методичні вказівки до дипломного проектування з напрямку 1601 “Інформаційна безпека” / Упоряд.: І.Д. Горбенко, О.А. Замула, В.І. Заболотний, О.А. Мельникова, І.Г. Остапенко. – Харків: ХНУРЕ, 2003р. – 44с.;

- Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави. Пост. КМУ 27.11.98 №1893.;

-  Положення про організацію дипломного проектування та державну атестацію студентів НТУУ “КПІ” – К:ВПК “Політехніка”, 2006. – 84с.;

- Положення про державний вищій навчальний заклад (Затверджено постановою КМУ від 05.09.96р. № 1074);

-  Положення про магістратуру НТУУ “КПІ” – К:ВПК “Політехніка”, 2007. – 36с.;

- Рекомендації щодо змісту та структури магістерських дисертацій – К:ВПК “Політехніка”, 2010. – 28с. 

Дані методичні вказівки висувають загальні вимоги до організації магістерської підготовки, до тематики, змісту та обсягу дисертації, порядку розробки та захисту магістерських дисертацій у відповідності з вимогами освітніх кваліфікаційних характеристик спеціальностей “Інформатика”, “Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах”.

Методичні вказівки спрямовані на забезпечення єдиного підходу та єдиних вимог до атестаційних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” (їх проведення та оформлення результатів), в організаціях і на підприємствах, що ведуть магістерську підготовку.

Методичні вказівки є загальними для всіх студентів і мають надати методичну допомогу з питань підготовки магістерської дисертації як студентам — дипломникам, так і їх керівникам.

Магістерська підготовка реалізує освітньо-професійні програми, які базуються на проведенні наукових досліджень і орієнтовані на підготовку фахівців для науково-дослідної і педагогічної діяльності, для роботи у галузі наукоємних технологій.

Магістр – фахівець у сфері інноваційної економіки, здатний комплексно поєднати дослідницьку, проектну і підприємницьку діяльність, орієнтовану на створення високоефективних виробничих структур, що стимулюють ріст і розвиток різних сфер соціальної діяльності.

Магістерська дисертація – це дослідження певного об’єкту – матеріального (системи, обладнання, пристрою тощо) або нематеріального (певного процесу, програмного продукту або інформаційної технології, інтелектуального твору тощо), його характеристик, властивостей (що є предметом дослідження). Об’єкт дослідження має належати до класу узагальненого об’єкту діяльності фахівця певної спеціальності, який зазначено у відповідній освітньо-кваліфікаційній характеристиці.

Магістерська дисертація являє собою закінчену теоретичну або експериментальну науково-дослідну роботу, пов’язану з вирішенням актуальних завдань, обумовлених особливостями підготовки з певної спеціальності.

Магістерська дисертація є кваліфікаційною роботою, яка виконується магістрантом самостійно під керівництвом наукового керівника. Магістерська дисертація виконується на базі теоретичних знань і практичного досвіду, отриманих студентом протягом усього терміну навчання і самостійної науково-дослідної роботи. Магістерська дисертація має бути пов’язана з вирішенням конкретних наукових або прикладних задач, які обумовлені специфікою відповідної спеціальності. 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПІДГОТОВКИ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ 

Магістерська дисертація це результат закінченого наукового дослідження, повинна мати внутрішню єдність і свідчити про те, що автор володіє сучасними методами наукових досліджень і спроможний самостійно вирішувати наукові задачі, що мають теоретичне і практичне значення.

Підготовка магістерської дисертації - перший самостійний крок майбутнього фахівця, коли право остаточного вибору інженерно-технічних рішень і відповідальність за їх прийняття цілком належить його автору - студенту-дипломнику. Доповідь за темою дисертації і її захист, як одна з основних форм державної атестації студентів - важливі етапи у навчанні студента у державному університеті.

Виконання магістерської дисертації є заключним етапом магістерської підготовки і має на меті:

- систематизацію, закріплення і поглиблення набутих теоретичних знань і формування умінь застосування цих знань під час вирішення конкретних наукових та прикладних завдань;

- розвиток компетенцій самостійної науково-дослідної роботи й оволодіння методикою теоретичних, експериментальних і науково-практичних досліджень;

- набуття компетенцій систематизації отриманих результатів досліджень, формулювання нових висновків і положень, набуття досвіду їх прилюдного захисту;

- розвиток і закріплення навичок самостійної роботи та оволодіння методиками, які пов'язані з виконанням виробничих функцій і типових задач діяльності тощо;

- опанування методів обґрунтування науково-технічних рішень з урахуванням економічних, технічних вимог, а також вимог певних складових систем забезпечення безпеки життя та діяльності людини;

- оволодіння раціональними методами пошуку і аналізу вітчизняної і зарубіжної науково-технічної інформації, включаючи патентну;

- опанування сучасними інформаційними технологіями та методами забезпечення у них інформаційної безпеки;

- опанування методами тематичних та сертифікаційних випробовувань систем і засобів захисту інформації;

- опанування сучасними технологіями криптографічного захисту інформації;

- вміння користуватись сучасними мовами програмування та проводити комп'ютерне моделювання технологічних, фізичних, математичних процесів, а також вміння обробляти і систематизувати результати досліджень, використовуючи комп'ютерну техніку.

Головним завданням написання магістерської дисертації є підготовка студента до самостійної творчої, наукової роботи на основі знань та умінь, отриманих у процесі навчання в університеті.

           

2. ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ 

Тематика магістерських дисертацій має відповідати освітньо-кваліфікаційній характеристиці (ОКХ), навчальному плану кожної спеціальності, сучасному стану науки і техніки та перспективам їх розвитку.

Перелік тем магістерських дисертацій з даної спеціальності визначаються кафедрою.

Завдання на магістерську дисертацію має відображати виробничі функції та типові задачі діяльності, що подані в ОКХ та виносяться на державну атестацію згідно з освітньо-професійною програмою.

Тематика магістерської дисертації має:

- бути актуальною;

- відповідати сучасному стану науки і техніки;

- відображати перспективи розвитку відповідних галузей техніки досягненням останніх наукових досліджень;

- бути націленою на вирішення задач, які стоять перед підприємствами та організаціями, де проводиться магістерська підготовка;

- стимулювати студентів на творчий пошук нових науково-технічних проектних та інших рішень;

- викликати у студентів необхідність опрацювання спеціальної науково-технічної літератури;

- мати наявність елементів новизни.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

Організація магістерської підготовки покладається на профілюючу кафедру. Згідно з положенням про профілюючу кафедру, остання може також доручити проведення магістерської підготовки іншій кафедрі (випускаючій), або іншим науково-технічним підрозділам університету, які здатні вести магістерську підготовку з даної спеціальності.

Кафедри щорічно, не пізніше 31 жовтня закріплюють магістрантів за керівниками і затверджують тематику магістерської підготовки на поточний навчальний рік, що відображається в протоколі Вченої ради Фізико-технічного інституту.

Теми магістерських дисертацій уточнюються до початку останнього семестру навчання і подаються кафедрами до навчального відділу університету для їх затвердження наказом ректора. 

Керівництво магістерською підготовкою

Безпосереднє керівництво роботою над магістерською дисертацією здійснює керівник дисертації. Керівниками магістерської дисертації наказом ректора інституту призначаються професори й доценти або найдосвідченіші викладачі та наукові співробітники кафедри. Консультантами з основної частини можуть бути наукові співробітники та висококваліфіковані фахівці підприємств, установ, організацій, а також співробітники університету. До початку роботи над магістерською дисертацією (або на першому тижні) випускові кафедри видають студенту завдання на магістерську дисертацію. Специфіка фахової діяльності випускників Фізико-технічного інституту може бути пов’язана з конкретними державними секретами. Тому при видачі завдання на магістерську дисертацію керівник на підставі діючого законодавства заздалегідь встановлює можливий гриф обмеження інформації всієї дисертації, окремих розділів, пунктів або підпунктів, про що робиться відмітка у завданні. Керівник також встановлює прийнятий на кафедрі порядок роботи студентів над цим матеріалом згідно чинного законодавства України по роботі з інформацією з обмеженим доступом. 

Контроль за виконанням магістерської дисертації

Робота над магістерською дисертацією виконується студентом в університеті, на підприємстві, в організації, установі тощо. Кафедра встановлює форми й терміни контролю виконання студентами магістерських дисертацій. Керівник магістерської дисертації контролює виконання магістерської дисертації за матеріалами, які студент подає згідно з календарним планом. Керівник роботи повинен надавати студенту методичну допомогу у вирішенні тих чи інших питань, застерігати від прийняття некваліфікованих хибних рішень, вказати студенту напрямки пошуку і т. ін. Але це не звільняє студента від повної відповідальності за обґрунтованість прийнятих ним рішень, дотримання вимог нормативних документів і виконання календарного плану роботи.

Повідомлення керівників магістерських дисертацій про хід виконання календарних планів робіт студентами-дипломниками, дотримання вимог нормативних документів регулярно заслуховуються на засіданнях кафедри.

Студент, який не виконує графік магістерської підготовки або значно відстав в його виконанні, запрошується для пояснення цього на засідання кафедри, яка приймає відповідне рішення. 

 

4. ЗАВДАННЯ НА МАГІСТЕРСЬКУ ДИСЕРТАЦІЮ 

Завдання за формою на спеціальному бланку (додаток Б) з урахуванням рекомендацій та вимог, затверджується завідувачем випускової кафедри і видається магістранту.

У завданні зазначаються:

- тема магістерської дисертації та наказ по університету, яким вона затверджена. Тема дисертації має бути короткою, точно відповідати її змісту – предмету дослідження, тобто тієї дослідницької роботі, яку має виконати магістрант щодо об’єкта дослідження. У назві не бажано використовувати ускладнену чи узагальнюючу термінологію. У назві треба уникати слів «Дослідження...», «Аналіз...», «Вивчення...», «Питання…», «Проблеми ….» із-за невизначеності кінцевого результату;

- термін здачі студентом оформленої дисертації, який встановлюється рішенням випускової кафедри з урахуванням часу, необхідного для отримання відгуку керівника, візи завідувача випускової кафедри про допуск до захисту, рецензій на магістерську дисертацію та подання секретарю Державної екзаменаційної комісії (ДЕК) не пізніше ніж за три дні до захисту;

- об’єкт дослідження: визначаються об’єкт наукового дослідження та його кількісні/якісні показники (характеристики);

- предмет дослідження: визначаються предмет наукового дослідження у вигляді системи властивостей об’єкту, які мають бути досліджені із зазначенням кількісних/якісних обмежень;

- перелік питань, які мають бути розроблені: зазначаються конкретні завдання з окремих частин магістерської дисертації послідовність і зміст яких визначають фактично майбутню структуру дисертації. Формулювання питань повинно починатися словами: “Провести аналіз”, “Обгрунтувати”, “Оптимізувати”, “Дослідити”, “Визначити” тощо;

- перелік публікацій: зазначаються орієнтовні назви та види (статті, тези тощо) запланованих публікацій за темою магістерської дисертації;

- перелік ілюстративного матеріалу: зазначаються орієнтовні назви складових ілюстративного матеріалу, що мають із достатньою повнотою відображати основні положення результатів дослідження. Кількість обов’язкових ілюстрацій та їх формати визначає випускова кафедра.

- дата видачі завдання.

Завдання підписується керівником магістерської дисертації, який несе відповідальність за реальність виконання та збалансованість його обсягу з часом, відведеним на магістерську підготовку. Також завдання підписується студентом, який своїм підписом засвідчує дату отримання завдання на виконання. Завдання є необхідною складовою магістерської дисертації. Внесення до нього суттєвих змін допускається, як виняток, рішенням випускової кафедри на прохання керівника магістерської дисертації тільки протягом місяця від початку магістерської підготовки.

Завдання, яке підписане керівником магістерської дисертації, затверджується завідувачем кафедри. Студент отримує від керівника магістерської дисертації завдання щодо його виконання та ставить свій підпис.

В тексті завдання на магістерську дисертацію не дозволяється робити жодних виправлень - підчищень, зафарбувань тощо. В разі необхідності коригування тексту завдання можливе тільки з особистого дозволу завідувача кафедри. При цьому заповнюється новий бланк завдання.

 

5. СТРУКТУРА, ЗМІСТ ТА ОБСЯГ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ 

5.1 Загальні вказівки 

Магістерська дисертація складається з вступної (обкладинка, титульний аркуш, завдання, реферат, зміст, перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів) та основної частин, а також додатків.

Зміст магістерської дисертації і конкретна її структура визначаються у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики спеціальності. Матеріали вище перерахованих частин - це результат самостійної - творчої роботи студента з питань, сформульованих у завданні на магістерську дисертацію. 

5.2 Структура роботи 

Магістерська дисертація повинна мати:

- обкладинку;

- титульний аркуш;

- завдання на магістерську дисертацію;

- реферат ;

- зміст;

- перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів;

- вступ;

- основну частину;

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки: програмні коди та ін. (за необхідності) 

5.3 Зміст роботи 

Зміст магістерської дисертації визначається завданням на магістерську дисертацію і залежить від характеру роботи.

Реферат призначений для ознайомлення з дисертацією. Він має бути стислим, інформативним і містити інформацію, що дозволяє розкрити сутність дослідження. Реферат обсягом до двох сторінок українською, та іноземними (російською, англійською тощо) мовами має містити:

– відомості про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, джерел за переліком посилань;

– текст реферату;

– ключові слова. 

Текст реферату має відображати зміст дисертації, в такій послідовності:

- перелік 5...15 ключових слів (словосполучень), що є найістотнішими для розкриття суті роботи, надрукованих прописними буквами в називному відмінку в рядок через кому.

Зміст подається на наступному після реферату аркуші, має включати: перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; вступ; найменування всіх розділів, підрозділів, пунктів (підпунктів, якщо вони мають заголовки) основної частини роботи; висновки; рекомендації; перелік поси­лань; найменування додатків із зазначенням сторінок цих матеріалів.

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів подається за змістом з нового аркуша.

Якщо в роботі вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік подається у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом. Перелік друкується двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення, справа – їх детальне розшифрування.

Вступ починається з нової сторінки, розкриває сутність і стан наукової проблеми (завдання), її значущість, підстави та вихідні дані для розроблення теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження. Далі подають загальну характеристику роботи в рекомендованій нижче послідовності:

- актуальність роботи - шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями проблеми до наукового завдання обґрунтовують актуальність і доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на користь України. Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Достатньо кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми або наукового завдання.

- мета і завдання дослідження - формулюють мету роботи та завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення.

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта.

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага магістранта, оскільки предмет дослідження визначає тему магістерської дисертації, винесеної на титульний аркуш як її назва.

- методи дослідження - подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи тим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

- наукова новизна одержаних результатів - подають коротку анотацію нових наукових положень (рішень), запропонованих магістрантом особисто. Необхідно показати відмінність одержаних результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, набуло подальшого розвитку).

- практичне значення одержаних результатів - відзначаючи практичну цінність здобутих результатів, необхідно подати інформацію про ступінь їх готовності до використання або масштабів використання. Необхідно дати короткі відомості щодо впровадження результатів досліджень із зазначенням назв організацій, в яких здійснена реалізація, форм реалізації та реквізитів відповідних документів.

- апробація результатів роботи - вказується, на яких наукових з’їздах, конференціях, симпозіумах, нарадах оприлюднено результати досліджень, викладених у роботі.

- публікації - вказують, у скількох монографіях, статтях у наукових журналах, збірниках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій, авторських свідоцтвах опубліковано результати магістерської дисертації.

В основній частині магістерської дисертації необхідно викласти відомості про об’єкт та предмет дослідження, необхідні та достатні для розкриття суті даної роботи. При цьому основна увага приділяється новизні роботи. Має бути зазначено певний рівень наукової новизни отриманих результатів.

Основна частина повинна містити:

- вибір і обґрунтування оптимальності технічних рішень або теоретичних та експериментальних методів досліджень поставлених задач;

- експериментальні дослідження, розробку методики досліджень, опис експериментального обладнання, аналіз результатів експерименту;

- розробку моделей технічних систем і процесів, що досліджуються у роботі;

- постановку задачі моделювання, обґрунтування припущень і розробку базової моделі, аналіз адекватності розроблених моделей;

- розробку алгоритмів і методик проведення моделювання;

- формулювання результатів теоретичних та експериментальних досліджень;

- аналіз основних наукових (науково-технічних) результатів з точки зору достовірності, наукової та практичної цінності.

Кожний розділ основної частини має закінчуватися висновками.

Загальні висновки розміщують на окремому аркуші. У них дається оцінка отриманих результатів та пропозиції щодо їх використання, а саме:

- результат і повнота виконання завдання на магістерську дисертацію, аналіз досягнутих кількісних та якісних показників;

- співвідношення виконаної розробки з вітчизняними та світовими аналогами;

- зв'язок виконаної роботи з науково-дослідними розробками кафедр університету, інших організацій;

- отримані нові наукові результати, які знайшли відображення в статтях, винаходах тощо, а також рекомендації щодо подальшої роботи в даному напрямку.

Текст висновків можна розділяти на підпункти.

На підставі отриманих висновків у роботі можуть надаватися рекомендації, які розміщують на новій сторінці. У рекомендаціях визначають необхідні, на думку автора, подальші дослідження проблеми; подають пропозиції щодо ефективного використання результатів дослідження.

 З нового аркуша наводиться перелік посилань на літературні джерела, у тому числі публікації магістранта. Бібліографічний опис джерел в переліку посилань наводять у порядку їх згадування в тексті та відповідно до стандартів з бібліотечної та видавничої справ.

До додатків можуть бути включені:

- додаткові ілюстрації або таблиці;

- матеріали, які через великий обсяг або форму подання не можна включити до основної частини (фотографії, проміжні математичні докази, розрахунки; протоколи випробувань; копія технічного завдання, програми робіт, договору; інструкції, методики, опис розроблених комп’ютерних програм та ін.);

- опис нової апаратури і приладів, що використовуються під час проведення експерименту;

- результати патентного дослідження;

- акти про впровадження у виробництво та копії патентів, отриманих магістрантом;

- інші матеріали, які допомагають більш повно і докладно розкривати задум та шляхи реалізації роботи. 

5.4 Обсяг роботи 

Рекомендований загальний обсяг дисертаційної роботи при комп’ютерному наборі тексту через 1,5 інтервали повинен бути не менш ніж 80-100 стор., з використанням шрифтів текстового редактора Wоrd (Тimes New Roman) розміру 14.

Рекомендується такий обсяг окремих частин дисертації (у сторінках):

- вступ 2-3 стор.;

- основна частина 60-70 стор.;

- висновки 1-4 стор.;

- перелік посилань 1-4 стор.;

- додатки (без обмежень);

- кількість обов'язкових ілюстративно-графічних матеріалів (креслень, плакатів, ілюстрацій) не менше шести, адаптованих до наявних технічних засобів презентації.

5.5 Графічна частина 

Структура: до графічної частини можуть входити демонстраційні плакати, що містять графіки, таблиці, діаграми, схеми проходження та обробки інформації, структури математичних моделей, необхідні математичні залежності, комп'ютерні (електронні) ілюстрації та інші документи.

Зміст: графічна частина має ілюструвати та доповнювати основні розділи магістерської дисертації. Графічна частина магістерської дисертації може містити схеми (структурні, функціональні, принципові, алгоритмів, організаційної структури, функціональної структури, з'єднань, програм, підпрограм та ін.), графіки розрахункових та експериментальних залежностей, діа­грами, техніко-економічні показники та інші документи. Графічна частина магістерської дисертації може містити: таблиці з чисельними результатами, необхідні математичні співвідношення, структури математичних моделей, схеми прохо­дження й обробки інформації тощо.

Конкретний зміст графічної частини магістерської дисертації встановлюється керівником і обов'язково вказується в завданні.

Рекомендується на 1-му слайді презентувати тему, об’єкт, предмет, мету досліджень, положення, що виносяться на захист. На 2-му – актуальність теми досліджень з визначенням протиріччя, яке висуває практика. На 3-му – задачу досліджень і блок-схему рішення. На подальших слайдах подаються постановка задач, методи їх вирішення та результати. На останньому – результати досліджень, впровадження (можливі шляхи) та економічний або соціальний ефект, що очікується. 

5.6 Електронна форма 

Магістерська дисертація, виготовлена за електронною формою, має містити:

- електронний варіант рукопису;

- комп'ютерні ілюстрації (слайди) в електронному вигляді;

- в разі необхідності демонстраційний приклад працюючого програмного продукту.

 

6. ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ 

Магістерські дисертації повинні бути оформлені згідно з вимогами діючих нормативних документів.

Графічні та текстові матеріали магістерської дисертації можуть бути оформ­лені на магнітних, оптичних носіях за комп'ютерною технологією. 

6.1 Загальні вимоги до оформлення дисертаційної роботи 

Виготовляється дисертація переважно друкованим способом (машинним або машинописним) на аркушах формату А4 (210 х 297мм).

Текст дисертації друкують, залишаючи береги таких розмірів: лівий, верхній, нижній - 20 мм, правий – 10 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким з однаковою щільністю тексту.

Текст магістерської дисертації складається державною або російською (для іноземних студентів) мовою.

Першою сторінкою магістерської дисертації є титульний аркуш (додаток А), другою - завдання (додаток Б).

Титульний аркуш та завдання оформляються на бланках, які видає кафедра.

Текст основної частини магістерської дисертації поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти.

Структури елементів: “РЕФЕРАТ”, “ЗМІСТ”, “ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ”, “ВСТУП”, “ВИСНОВКИ”, “ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ”, “РЕКОМЕНДАЦІЇ” не нумерують, друкують великими жирними літерами, посередині рядка, без крапки в кінці; їх назви правлять за заголовки структурних елементів.

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки. Заголовки розділів необхідно розміщувати посередині рядка і друкувати прописними літерами без крапки в кінці. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої), починати з абзацу (5 знаків). Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Відстань між заголовком та наступним або попереднім текстом має бути не менше 2-х рядків. Не можна розміщувати заголовок у нижній частині сторінки, якщо після нього залишається тільки один рядок тексту.

Кожну структурну частину роботи починають з нової сторінки.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою магістерської дисертації є титульний аркуш (Додаток А), другою сторінкою – завдання (Додаток Б), ці сторінки включаються до загальної нумерації сторінок, але на них номери не проставляються. Наступні сторінки нумерують у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти слід нумерувати арабськими цифрами. Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення суті роботи і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад 1,2,3,.....і т.д. Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставиться крапка (наприклад: ”2.3” – третій підрозділ другого розділу). Пункти нумерують у межах кожного підрозділу, підпункти – у межах кожного пункту за такими ж правилами (наприклад: ”1.3.2” – другий пункт третього підрозділу першого розділу). 

Зміст

Зміст розташовують після реферату. Він повинен мати такий вигляд: 

ЗМІСТ 

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів..3

Вступ

1 Огляд праць з електронного документообігу

2 Постановка задачі

2.1 Зберігання і пошук

2.1.1 Пошук об’єктів

Висновки

Перелік посилань

Додаток А Опис макету

Ілюстрації і таблиці

Ілюстрації (креслення, схеми, графіки) і таблиці слід подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках магістерської дисертації, включають до загальної нумерації сторінок. На всі ілюстрації (власні та запозичені) мають бути посилання в роботі. Всі ілюстрації, які виносяться на захист, необхідно навести в основній частині магістерської дисертації або в додатках. Ілюстрації позначають словом ”Рисунок_” і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка (наприклад: Рисунок 1.2 – другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць. Таблицю слід розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті. Нумерують таблиці як і рисунки. Слово „Таблиця” розміщують ліворуч над таблицею.

Наприклад

Таблиця (номер) - (назва таблиці)

Таблиця 1.2 – Вихідні дані

 

 

 

Формули та рівняння

Формули та рівняння в магістерській дисертації розташовують безпосередньо після тексту в якому вони згадуються, посередині сторінки з полями зверху та знизу не менше одного рядка. Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставиться крапка. Номери пишуть біля правого берега аркуша в одному рядку з відповідною формулою в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули або рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі або рівнянні.

Наприклад:

де  - математичне очікування;

– середнє квадратичне відхилення і т.д.;

Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою. 

Посилання

Посилання в тексті на джерела слід зазначити порядковим номером за переліком посилань, виділеним квадратними дужками.

Наприклад

„... у таких роботах [1-7]… „. 

Виноски

Пояснення до окремих даних, наведені у тексті, допускається оформляти виносками. Нумерація виносок окрема для кожної сторінки.

Текст виноски зміщують під таблицею або в кінці тексту лінією довжиною 30-40 мм, проведеною в лівій частині сторінки і починають з абзацу . Друкується виноска з мінімальним міжрядковим інтервалом.

Наприклад

„Він базується на використанні метода .1)...”

__________________

1) У стародавньому світі..... 

Додатки

Додатки потрібно розміщувати в порядку появи посилань на них у тексті. Кожен додаток має починатися з нової сторінки. Додатки позначають посередині рядка прописними буквами (А, Б, В,....).

Наприклад , “Додаток А”.

Далі симетрично до тексту, друкується заголовок додатка. Додатки повинні мати спільну з іншою частиною роботи наскрізну нумерацію сторінок.

У разі необхідності текст додатка можна поділити на розділи, підрозділи і пункти.

Наприклад. Г. 4.1.3 – пункт 4.1.3 додатка Г 

Ілюстрації, таблиці, формули і рівняння необхідно нумерувати в межах кожного додатка.

Наприклад. Таблиця Б.2 - друга таблиця Додатка Б. 

6.2 Вимоги до оформлення графічної частини 

Графічні матеріали магістерської дисертації можуть виготовлятися у формі креслень, плакатів чи комп'ютерних (електронних) ілюстрацій.

Креслення або плакати можуть виготовлятися ручним способом або за до­помогою систем автоматизованого проектування (з використанням плоттера, графопобудовувача тощо).

 

7. ПОДАННЯ ДО ЗАХИСТУ ТА ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ 

Подання магістерської дисертації до захисту

Закінчена магістерська дисертація, матеріали якої підписані студентом, подаєть­ся керівнику магістерської дисертації.

Він остаточно перевіряє відповідність виконаної роботи завданню та вимогам, що висуваються, складає письмовий відгук, у якому дає характерис­тику роботи студента-дипломника (Додаток В).

Потім магістерська дисертація направляється на рецензію. Після отримання ре­цензій (дві зовнішні рецензії) (Додаток Г) завідувач кафедри вирішує питання про допуск студента до захисту магістерської дисертації, про що робить відповідний запис на титульному аркуші рукопису.

Завідувач кафедри може не допустити студента до захисту магістерської дисертації в тому випадку, якщо магістерська дисертація виконана на дуже низькому рівні, або не враховані всі вимоги до випускної роботи. В цьому випа­дку це питання вирішується на терміновому засіданні кафедри, а протокол засі­дання подається директорові інституту.

Рекомендуються такі терміни подання робіт на завершальному етапі магістерської підготовки (до дня захисту):

- подання роботи на підпис керівникові...........................10 днів;

- подання роботи на рецензію..........................9 днів;

- подання роботи на підпис завідувачу кафедри....….....5 днів;

- подання підписаної завідувачем кафедри роботи в ДЕК……...3 дні.

До ДЕК можуть бути подані інші матеріали, які характеризують наукову та практичну цінність виконаної роботи, а саме:

- друковані статті за темою роботи;

- документи, які характеризують практичну цінність розробки студента-магістранта;

- документи, що вказують на практичне застосування роботи (довідка про реальність, підписана офіційними особами);

- макети, зразки виробів. 

Захист магістерської дисертації

Захист випускних робіт проводиться на засіданні ДЕК за участю не менше половини складу комісії при обов'язковій присутності голови комісії.

Захист магістерських дисертацій проводиться в університеті, а також може проводитись і на підприємствах, закладах та організаціях, для яких тематика робіт, що захищаються, становить науково-теоретичний або практичний інтерес.

Присутніми на захисті можуть бути усі бажаючі. Рекомен­дується відвідування захистів студентами молодших курсів, що планують робо­ту у даному напрямку.

Державна комісія перевіряє наукову-теоретичну та практичну підготовку випускників, вирішує питання про присвоєння їм відповідного освітнього рівня (кваліфікації), видання державного документа про освіту (кваліфікацію), опра­цьовує пропозиції щодо поліпшення якості освітньо-професійної підготовки спеціалістів в університеті.

Захист однієї магістерської дисертації, як правило, не повинний перевищува­ти 20 хвилин. Для повідомлення змісту роботи студенту надається не більше 7-10 хвилин.

Мова проведення захисту - українська чи іноземна на ви­бір студента-магістранта (остання за узгодженням з членами ДЕК). Дозволяється захист російською мовою (зокрема, іноземним студентам) або будь-якою іноземною мовою (англійською, німецькою, французькою тощо), які студент вивчав в університеті. Рішення про допуск до захисту магістерської дисертації іноземною мовою приймає на своєму засіданні до початку роботи ДЕК випускова кафедра за заявою студента та за наявності реферату його магістерської дисертації, виконаного іноземною мовою обсягом 10-15 сторінок зі стислим викладенням основних положень роботи. Підставою для захисту іноземною мовою є витяг з протоколу цього засідання, а також згода голови ДЕК (голова ДЕК визначає необхідність присутності на захисті перекладача; перекладач повинен бути заздалегідь обізнаним з основними поняттями та термінологією за тематикою роботи шляхом вивчення реферату магістерської дисертації, виконаного іноземною мовою). Запитання членів комісії можуть бути будь-якою мовою, а відповіді студента, якщо не буде іншого прохання членів комісії, - іноземною мовою. Оголошення відгуку керівника роботи та рецензій здійснюється мовою оригіналів цих документів. 

Доповідь студента повинна складатися з трьох основних частин, а саме: вступу, основної частини й висновку.

У вступі необхідно зазначити актуальність теми роботи, дати загальний аналіз стану проблеми і сформулювати основні задачі, з вирішенням яких було пов'язане виконання роботи.

В основній частині доповіді в стислій формі необхідно навести звіт про зміст виконаних розробок та досліджень (чітко розмежовуючи відомі та виконані автором), зазначити новизну і показати ефективність прийнятих технічних рішень, навес­ти стислий звіт з отриманих результатів. Основну частину доповіді слід су­проводжувати посиланнями на графічні матеріали.

У заключній частині доповіді необхідно стисло повідомити про зміст розділів проекту, що не входять у його розрахунково-технічну частину, зазна­чити можливі області застосування об'єкта проектування, перелічити публікації й авторські посвідчення (якщо вони є) за темою роботи, результати науково-дослідної роботи студента, ві­домості про впровадження, зробити загальні висновки і дати рекомендації.

Потім студент відповідає на запитання членів ДЕК і присутніх на засіданні. Ці відповіді мають бути стислими і не виходити за межі даної проблеми.

Зачитуються рецензії і відгук керівника. Студенту надається можливість відповісти на зауваження рецензентів.

Результати захисту магістерської дисертації визначаються оцінками "відмін­но", "добре", "задовільно", "незадовільно". При визначенні оцінки роботи бе­реться до уваги рівень наукової, практичної та теоретичної підготовки студента. Результати захисту магістерської дисертації оголошуються після засідання ДЕК у той самий день після оформлення протоколів засідання

Повторний захист магістерської дисертації з метою підвищення оцінки не до­зволяється.

Студентам, які захистили магістерські дисертації, рішенням ДЕК присвоюється кваліфікація у відповідності з отриманою спеціальністю і видається диплом встановленого зразка.

Тим, хто має загальні оцінки "відмінно" не менш ніж з 75 відсотків усіх дис­циплін навчального плану, а з решти дисципліни та індивідуальних завдань - оці­нки "добре", захистив магістерську дисертацію з оцінкою "відмінно", а також виявив себе у науковій (творчій) роботі, що підтверджується рекомендацією кафедри, ви­дається диплом з відзнакою, про що записується у протоколі засідання комісії.

За результатами захисту випускної роботи, участі студента в науково-дослідній роботі за весь період навчання ДЕК може рекомендувати випускника для науково-дослідної роботи або до вступу в аспірантуру безпосередньо після закінчення університету.

Студент, який отримав незадовільну оцінку під час захисту магістерської дисертації, відраховується з університету і йому видається академічна довідка.

У випадках, коли захист магістерської дисертації визначається незадовільним, ДЕК встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він зобов'язаний опрацювати нову тему, що визначе­на кафедрою.

Студент, який не захищав магістерську дисертацію, може бути допущеним до повторного захисту протягом трьох років після закінчення університету.

Студентам, які не захищали магістерську дисертацію з поважної причини (доку­ментально підтвердженої), ректором університету може бути продовжений строк навчання до наступного терміну роботи ДЕК, але не більше, ніж один рік.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!