Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2075 Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту курсових робіт за спеціальністю Економічна кібернетика, ЧНУ ім. Б. Хмельницького

Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту курсових робіт за спеціальністю Економічна кібернетика, ЧНУ ім. Б. Хмельницького

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

  

Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту курсових робітвимог щодо критеріїв їх оцінювання для студентів, які навчаються за напрямом підготовки та спеціальністю „Економічна кібернетика”

освітньо-кваліфікаційних рівнів

„бакалавр”, „спеціаліст”, „магістр”

денної та заочної форм навчання

 

ЗМІСТ 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

2. ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

3. СТРУКТУРА ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

4. ЗАХИСТ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ, ЇЇ ЗБЕРІГАННЯ

ДОДАТКИ


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Складовим елементом навчального процесу у підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів за галуззю знань „Економіка та підприємництво”, за напрямами підготовки та спеціальностями „Фінанси і кредит”, „Облік і аудит”, „Економічна кібернетика” є виконання курсової роботи з нормативних дисциплін, визначених в робочому навчальному плані.

Процес написання, оформлення та захисту курсових робіт повинен відповідати вимогам цих Методичних рекомендацій, що призначені для студентів денної та заочної форми навчання, а також для наукових керівників курсових робіт. 

Метою курсової роботи є закріплення й систематизація знань студентів з нормативних дисциплін, підготовка студентів до написання наукових робіт, розвиток навичок студентів у самостійній роботі, навчання їх практично застосовувати одержані ними теоретичні знання при реалізації конкретних завдань, зумовлених специфікою роботи в податкових, фінансових органах, в органах Державного казначейства, контрольно-ревізійних органах, бюджетних установах, банках, страхових компаніях та на підприємствах різних форм власності.

Курсова робота виконується студентами денної та заочної форм навчання у відповідності до навчальних планів за напрямами підготовки та носить індивідуальний характер.

У процесі роботи студенти вдосконалюють і розвивають такі навички та вміння:

- самостійно формулювати проблему дослідження та обґрунтовувати її актуальність на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки;

- визначати мету, основні завдання, предмет, об’єкт дослідження;

- добирати потрібну наукову, практичну й статистичну інформацію, здійснювати її систематизацію та опрацювання;

- аналізувати практичну діяльність державних фінансових органів, банків, страхових компаній, підприємств;

- логічно і аргументовано висловлювати власні думки, робити висновки, вносити пропозиції;

- правильно оформляти роботу;

- публічно захищати підготовлену роботу (робити наукові повідомлення, відповідати на запитання, захищати свою точку зору тощо).


1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Перш ніж розпочинати виконувати курсову роботу, студент повинен ознайомитися з основними завданнями щодо її виконання:

1. Актуальність теми. Курсова робота може претендувати на той чи інший ступінь актуальності тільки тоді, коли її тема відповідає сучасним потребам розвитку економіки та суспільства, а питання, що розкриваються в роботі, важливі для розуміння суті і структури діяльності державних фінансових органів, банків, страхових організацій, підприємств, їх економічних, організаційних, правових та інших сторін.
2. Рівень теоретичного обґрунтування. Ця вимога означає, що студент повинен розкрити обрану тему курсової роботи на сучасному рівні розвитку економічної науки, використовуючи такі підходи й наукові знання, що пояснюють різні явища і події з позицій сьогодення. Крім того, студент повинен достатньо повно розкрити основні поняття і терміни, що стосуються проблеми курсової роботи, включити у зміст матеріалу тільки об’єктивні факти і реальні практичні приклади.
3. Дослідницький характер. У курсовій роботі повинні міститись елементи дослідження:

- опрацювання достатньої кількості сучасних вітчизняних і зарубіжних літературних та електронних джерел (нормативно-правової бази, підручників, навчальних посібників, монографій, довідників, енциклопедій, журнальних та газетних статей, статистичних щорічників, даних мережі Інтернет тощо);

- систематизація та аналіз різних методів, поглядів і підходів та формування на цій основі власного бачення щодо вирішення зазначених у роботі проблемних питань;

- порівняння теоретичних та практичних засад діяльності вітчизняних і зарубіжних державних фінансових органів, підприємницьких структур різних форм власності та галузей господарювання; розробка рекомендацій щодо їх покращення в Україні.

4. Грамотність оформлення. Це важлива вимога до якості курсової роботи. Робота повинна бути граматично та стилістично правильно написана. Для цього потрібно дотримуватись норм орфографії української мови та методичних рекомендацій щодо оформлення курсової роботи. Виконання зазначеної вимоги має на меті сформувати у студента культуру оформлення наукових праць, яка може знадобитись йому в подальшій професійній діяльності.

2. ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Виконання курсової роботи передбачає такі етапи:

- ознайомлення з тематикою курсових робіт, вибір теми та її реєстрація на відповідній кафедрі;

- добір літератури з обраної теми і початкове ознайомлення з нею;

- складання плану курсової роботи та його затвердження науковим керівником;

- вивчення літературних джерел, їх опрацювання, збір та аналіз цифрового матеріалу;

- написання курсової роботи;

- здача курсової роботи на відповідну кафедру та її реєстрація у старшого лаборанта;

- перевірка та рецензування курсової роботи науковим керівником;

- захист курсової роботи. 

Вибір теми. Тематика курсових робіт, завдання та вимоги до оформлення аналітично-розрахункової частини роботи, рекомендована література визначається специфікою відповідної кафедри та регламентується окремо виданими методичними рекомендаціями.

Тематика курсових робіт розглядається і затверджується на засіданні кафедри не пізніше, як за два місяці до термінів, визначених робочими навчальними планами.

Тема курсової роботи обирається студентом самостійно із затвердженої кафедрою тематики курсових робіт. Тема може бути запропонована самим студентом за погодженням з науковим керівником.

Наукові керівники курсових робіт призначаються завідувачем відповідної кафедри. План курсової роботи складається студентом і погоджується з науковим керівником. 

Добір та початкове ознайомлення з літературними джерелами. Приступаючи до виконання курсової роботи, студент повинен насамперед здійснити добір літератури. Літературними джерелами можуть бути підручники, навчальні посібники, монографії, журнальні та газетні статті, статистичні щорічники та довідники, ресурси мережі Інтернет. Необхідно також ознайомитись з нормативно-правовою базою, що регламентує досліджувану тему. 

Складання плану курсової роботи. На початку підготовки курсової роботи студенту необхідно ознайомитися зі змістом наукових публікацій за добраною темою і скласти розгорнутий план із зазначенням основних розділів і підрозділів роботи, який потрібно узгодити з науковим керівником.

План курсової роботи є відображенням її структури, під якою розуміється порядок компонування і взаємозв’язок окремих її частин.

Вивчення та опрацювання літературних джерел. Перед початком написання курсової роботи потрібно ретельно ознайомитись з навчальною та науковою літературою, опрацювати нормативно-правову базу з досліджуваної теми, скористатися матеріалами мережі Інтернет. При вивченні літературних джерел рекомендується вести робочі записи, що полегшує систематизацію та узагальнення матеріалів у відповідності з планом курсової роботи. Особливу увагу слід звернути на сучасну нормативно-правову базу, що регламентує досліджувану тему, виявити в ній прогалини та недоліки. Опрацювавши літературні джерела, слід приступати до написання теоретичної частини у відповідності із методичними рекомендаціями. 

Написання курсової роботи. Матеріал роботи студент повинен викладати послідовно. Окремі частини курсової роботи повинні бути логічно пов’язані. Для цього необхідно приділити увагу сучасним теоретичним і методичним розробкам, провести аналіз сучасного стану об’єкта дослідження, визначити своє ставлення до дискусійних питань теми роботи. На основі аналізу статистичних та/або звітних даних, особистих вражень та узагальнень потрібно зробити відповідні висновки, зазначити наявні недоліки та запропонувати можливі шляхи їх подальшого вирішення. У процесі написання курсової роботи досліджувана тема повинна бути повністю розкрита. 

Порядок подання курсової роботи на кафедру. Не пізніше ніж за 7 днів до захисту (за встановленим на кафедрі графіком) виконана і оформлена у відповідності з вимогами цих методичних рекомендацій курсова робота, подається студентом на відповідну кафедру для реєстрації. 

Перевірка та рецензування курсової роботи науковим керівником. Зареєстрована на кафедрі курсова робота передається науковому керівнику для перевірки та рецензування(див. додаток А). У рецензії науковий керівник дає її стислу характеристику, оцінює теоретичний рівень, глибину проведених досліджень, доцільність і обґрунтованість запропонованих рекомендацій, позитивні сторони та недоліки, якість і відповідність оформлення методичним рекомендаціям.

Курсова робота оцінюється за 100-бальною шкалою. Попередня кількість балів (від 0 до 60) за виконану роботу обґрунтовується і виставляється керівником у рецензії і є підставою для допуску курсової роботи до захисту або повернення її на доопрацювання або не допуску до захисту. Робота допускається до захисту за наявності позитивної оцінки наукового керівника (35 і більше балів). Робота, оцінена в 34 і менше балів, повертається студентові для врахування зауважень керівника, виправлення помилок та належного оформлення. 

Захист курсової роботи. Захист курсової роботи є обов’язковим елементом її виконання. Він має на меті визначити знання студентів з теоретичних питань та практичного матеріалу, пов’язаних з темою курсової роботи, перевірити самостійність виконання роботи.

Захист курсової роботи відбувається перед комісією відповідної кафедри у встановлений графіком кафедри день. Під час захисту студент повинен викласти основні теоретичні положення роботи, отримані результати досліджень та відповісти на додаткові запитання членів комісії кафедри.

Підсумкову кількість балів за виконану курсову роботу виставляє комісія відповідної кафедри на основі балів наукового керівника та результатів захисту. Результати захисту оформляються відомістю про захист курсових робіт.


3. СТРУКТУРА ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Зміст курсової роботи повинен відповідати навчальним і робочим програмам з відповідних навчальних дисциплін, складеному і погодженому з керівником плану роботи та носити індивідуальний характер.

Обов’язковими розділами курсової роботи повинні бути:

- вступ, в якому коротко обґрунтовуються мотивація вибору теми, її актуальність на сучасному етапі розвитку економічних відносин в Україні, вказуються мета, предмет та об’єкт дослідження (фінансово-господарські явища, діяльність конкретних фінансових, податкових, контрольно-ревізійних органів та органів державної виконавчої влади, підприємств, організацій, установ, тощо), формулюються проблемні питання, які будуть досліджуватись у роботі;

- основна частина роботи, яка містить загальну характеристику стану проблеми, що досліджується, основні теоретичні положення з обраної теми, аналітично-дослідницький та/або розрахунковий елемент і складається, як правило, з 3-х розділів. Деталізація розділів (кількість підрозділів) залежить від специфіки навчальної дисципліни, тематики дослідження та узгоджується з науковим керівником;

- висновки, де стисло формулюються основні результати дослідження, узагальнюються рекомендації та пропозиції автора курсової роботи, які повинні бути конкретними і базуватися на аналізі теоретичного і практичного матеріалу;

- список використаної літератури.

Для розкриття теми курсової роботи, необхідно використовувати цифрові та статистичні дані. Якість роботи підвищується з використанням у ній практичних даних банків, підприємств, установ, організацій, страхових компаній, фінансових, податкових, казначейських, контрольно-ревізійних органів. Цифровий матеріал повинен бути представлений у вигляді таблиць, схем, діаграм та графіків, які ілюструють викладені теоретичні положення і слугують базою обґрунтованих висновків і пропозицій. 

Оформлення курсової роботи. Курсова робота виконується на окремих аркушах білого паперу формату А4. Титульна сторінка оформляється згідно встановленого взірця (для бакалаврів – див. додаток Б; для спеціалістів – див. додаток В). Текст повинен друкуватися на комп’ютері через 1,5 міжрядкових інтервали (розмір шрифту 14).

Аркуш курсової роботи повинен мати поля: ліве - 25 мм, верхнє - 20, праве - 15, нижнє - 20 мм.

Перед окремими частинами курсової роботи (розділами, параграфами) слід вказувати їх назви. Якщо при переході до нового розділу або параграфу після його назви на сторінці вміщається менше, ніж один абзац, то цей розділ або параграф слід починати з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи „ЗМІСТ”, „ВСТУП”, „РОЗДІЛ”, „ВИСНОВКИ”, „СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ”, „ДОДАТКИ” друкуються великими літерами з вирівнюванням по середині напівжирним шрифтом. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з вирівнюванням по ширині напівжирним шрифтом. Крапку в кінці заголовка не ставлять. 

Наприклад: 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

1.1. Склад та структура доходів місцевих бюджетів 

Обсяг курсової роботи повинен становити: для роботи, яка має лише теоретичний або лише розрахунковий характер, – до 30 сторінок друкованого тексту (обсяг основної частини - 20-25 сторінок друкованого тексту, вступ – 1,5-2 сторінки, висновки – до 2,5-4 сторінки); для роботи, яка має і теоретичну, і розрахункову частину, – до 50 сторінок друкованого тексту (обсяг теоретичної частини - до 25 сторінок друкованого тексту, обсяг розрахункової частини до 20 сторінок друкованого тексту вступ – 1,5-2 сторінки, висновки – до 2-3 сторінки). Сторінки повинні бути пронумеровані в правому верхньому куті, починаючи із сторінки, наступної за титульною, і мати поля для можливих зауважень керівника.

При поданні ілюстративного матеріалу (таблиць, графіків, малюнків) необхідно вказувати їх вид, назву та присвоювати номер в межах розділу, у тому числі для формул. 

Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. Наприклад: Таблиця 1.2 (друга таблиця першого розділу). Слово „Таблиця” та її номер вказують один раз праворуч над першою частиною таблиці. При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слід писати: продовження табл. і вказати номер таблиці. Наприклад: Продовження табл. 1.2. 

Ілюстрації (графіки, схеми, діаграми, малюнки тощо) позначають словом „Рис.”, нумеруючи послідовно в межах розділу за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації. Наприклад: Рис. 1.3. (третій рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією з вирівнюванням по середині. 

Номер формули потрібно брати в дужки і розташовувати справа від формули. Наприклад:

А + В = С (2.1)

Номер формули - в межах розділу. 

Посилання в тексті на використані літературні джерела слід зазначати порядковим номером за списком використаної літератури, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: „у працях [1-7] ”, [2, с. 137].

В роботі не допускається скорочення окремих слів і термінів, окрім загальноприйнятих. 

В кінці роботи повинен бути наведений список використаної літератури, вимоги до якого подані у додатку Д.


4. ЗАХИСТ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ, ЇЇ ЗБЕРІГАННЯ 

Захист курсової роботи відбувається відповідно до розробленого на кафедрі графіку в присутності членів комісії, що створюється завідувачем кафедри із викладачів кафедри у складі трьох осіб. Графік захисту курсових робіт оприлюднюється за два тижні до дати захисту.

Тези доповіді студент готує заздалегідь. Доповідь повинна бути змістовною і тривати 5-7 хвилин.

У доповіді необхідно:

- назвати тему курсової роботи, показати її актуальність та значущість;

- сформулювати основну мету і завдання дослідження;

- стисло розкрити зміст структури роботи;

- доповісти про результати роботи, зроблені висновки і внесені пропозиції.

Після доповіді студент відповідає на запитання викладачів. Під час захисту оцінюються: якість виконаної студентом курсової роботи, рівень знань і набутих навичок щодо висвітленої теми, вміння аналізувати практичну діяльність організацій, логічно і аргументовано викладати думки, відповідати на запитання, обґрунтовувати власну точку зору.

Курсова робота, виконана відповідно до встановлених цими Методичними рекомендаціями вимог і своєчасно подана на кафедру для реєстрації та перевірки науковим керівником, оцінюється максимально в 100 балів: 0-60 балів виставляє науковий керівник у рецензії на курсову роботу, 0-40 балів – комісія перед якою студент захищає курсову роботу. Виконана курсова робота допускається до захисту за умови, що вона оцінена в 35 і більше балів.

Науковий керівник після перевірки роботи повинен скласти на неї рецензію із зазначенням суми балів, з якою студент допускається до захисту курсової роботи перед комісією відповідної кафедри. Сума балів, яку виставляє науковий керівник у рецензії, включає в себе бали за належне виконання кожного елемента курсової роботи.

Підсумкова оцінка якості виконання та захисту курсових робіт студентів здійснюється членами комісії на основі суми балів наукового керівника за виконану роботу та суми балів за захист курсової роботи перед комісією. Критерії оцінювання якості виконання та захисту курсових робіт наведені в таблиці 1.

Підсумкова кількість балів за виконану і захищену курсову роботу виставляється на титульній сторінці роботи відповідно до шкали, наведеної у таблиці 2. Титульна сторінка підписується членами комісії.

Зважаючи на специфіку курсових робіт з різних навчальних дисциплін, критерії оцінювання та рецензія можуть бути змінені за рішенням кафедри, на якій виконується курсова робота, в межах встановлених балів за виконання (60 балів) та захист (40 балів) курсової роботи. 

Таблиця 1

Критерії оцінювання курсової роботи

 

Критерії оцінювання

Кількість балів

Вступ

Обґрунтування актуальності обраної теми, визначення мети, об’єкта та предмета дослідження, формулювання проблемних питань, які будуть досліджуватись у роботі.

1-5

Розділ 1

Рівень висвітлення теоретичних та правових засад функціонування об’єкта дослідження, обґрунтування недоліків та проблемних питань, які мають місце на сучасному етапі розвитку об’єкта дослідження і будуть вирішуватись студентом під час написання курсової роботи

1-10

Розділ 2

Рівень глибини проведення аналітично-дослідницької (усестороння характеристика та аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку об’єкта дослідження (з використанням статистичних та звітних матеріалів)) та/або розрахункової (здійснення всіх передбачених сформульованим завданням розрахунків) роботи, виявлення певних закономірностей та особливостей на основі проведеного аналізу та/або розрахунків

1-20

Розділ 3

Рівень висвітлення існуючих та розробка нових рекомендацій щодо напрямів удосконалення функціонування об’єкта дослідження з їх конкретизацією та науковим обґрунтуванням.

1-10

Висновки

Чіткість та лаконічність відображення наукових та практичних результатів, одержаних під час виконання роботи.

1-5

Оформлення

Змістовність, цілісність, якість оформлення та ілюстрованість виконаної роботи.

1-10

Захист

Якість захисту роботи (уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і результати дослідження; здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди; загальний рівень підготовки студента; володіння культурою презентації). Змістовні відповіді на запитання членів державної екзаменаційної комісії.

1-40

 

Разом

100

 

Після захисту курсові роботи здаються на кафедру, реєструються і зберігаються в навчальному закладі протягом 3-х років. 

Таблиця 2

Шкала оцінювання виконаної та захищеної студентом курсової роботи

Бали за виконану роботу

Оцінка за шкалою ECTS

Визначення

Оцінка

за національною шкалою

за системою ЛДФА

90-100

A

Відмінно (EXELENT) відмінне виконання та захист роботи з незначною кількістю недотримання встановлених вимог, або ж з незначною кількістю несуттєвих помилок при відповідях на всі запитання членів комісії

Відмінно

5

82-89

B

Дуже добре (VERY GOOD) роботу виконано і представлено на захисті вище середніх стандартів, але не дотримано деяких встановлених вимог або ж з деякими неточними відповідями на запитання

Добре

4

75-81

C

Добре (GOOD) - в цілому змістовна і правильна робота, непогане розкриття теми на захисті, але наявні певні значні порушення встановлених вимог та/або студент не зміг відповісти на певну кількість запитань на захисті

69-74

D

Задовільно (SATISFACTORY) – роботу виконано і представлено на захисті непогано, але в роботі наявна велика кількість недоліків та студент не зміг відповісти на значну кількість запитань членів комісії

Задовільно

3

60-68

E

Достатньо (SUFFICIENT) – виконання, представлення роботи на захисті, відповіді на запитання членів комісії відповідають мінімальним критеріям

35-59

FX

Незадовільно (FAIL) – необхідна допрацювати роботу та/або краще підготуватися до захисту роботи перед комісією відповідної кафедри

Незадовільно

2

1-34

F

Незадовільно (FAIL) – роботу необхідно повністю переробити

 

ЗРАЗОК

оформлення списку використаних джерел 

За назвою

„Дванадцятка”: Наймолодша львівська літературна богема 30-х років ХХ століття : антологія урбаністичної прози / авт. проекту Василь Ґабор. – Львів : Піраміда, 2006. – 344 с. : іл. – (Українська Літературна Спадщина). – До 750-ліття Львова. – Видавничий проект “Приватна колекція”. – ISBN 966-8522-70-2.

Збірник без загальної назви

1. Античная мифология : энциклопедия / [сост., ред. и предисл. К. Королева]. – М. ; СПб : Эксмо : Мидгард, 2005. – 768 с. : ил. – ISBN 5-699-07260-8.

2. Збірник текстів з курсу “Педагогіка”. У 3 ч. Ч. 1. Дидактика : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. Л. Ковальчук. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 120 с. – ISBN 978-966-613-552-3.

3. Nierowności społeczne a wzrost gospodarczy. Zesz. nr 10. Gospodarka oparta na wiedzy / [red. Michał Gabriel] ; Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii. – Rzeszow : [b. w.], 2007. – 626 s. – ISBN 978-83-7338-309-8.

Словники

1. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів
і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко,
О. І. Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 219 с.

2. Європейський Союз : словник-довідник [уклад. Н. Яцко та ін.]. – 2-ге вид., оновлен. – К. : Карпенко, 2007. – 119 с.

1 автор

 

 

 

 

 

 

Аналітичний опис

 

1. Блум Гарольд. Західний канон: книги на тлі епох : пер. з англ. / Гарольд Блум ; [заг. ред. Ростислава Семківа]. – К. : Факт, 2007. – 720 с. – („Висока полиця”). – ISBN 978-966-359-205-3. – ISBN 966-359-091-0 (серія).

2. Вовк Володимир Михайлович. Математичні методи дослідження операцій
в економіко-виробничих системах : монографія / В. М. Вовк. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 584 с. – ISBN 979966-613-532-5.

3. Войтович Л. Доля і недоля міста Роздолу / Л. Войтович // Миколаївщина : зб. наук. ст. / Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича НАН України ; [редкол. :
Л. Войтович (відп. ред.), О. Головко, М. Литвин та ін.]. – Львів, 2006. – Т. 3. – С. 177– 223. – ISBN 966-02-1224-0.

4. Губерначук С. У гербах української шляхти / С. Губерначук // Українська культура. – 2008. – № 8. – С. 32–33.

5. Ісаєвич Я. Українське книгознавство: етапи розвитку / Ярослав Ісаєвич // Вісник Львівського університету. Серія : книгознавство, бібліотекознавство, інформаційні технології. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – Вип. 1. – С. 7–19. – ISSN 0201-758X. – ISSN 0460-0509.

6. Hrytsak Y. Історія одного імені / Y. Hrytsak // States, Societies, Cultures : East and West : Essays in Honor of Jaroslaw Pelenski = Держави, суспільства,
культури : Схід і Захід : зб. на пошану Ярослава Пеленського / National Academy of Sciences of Ukraine, European Research Institute, W. K. Lypynsky East European Research Institute ; ed. by : J. Duzinkiewicz (Editor-in-Chief),
M. Popovych, V. Verstiuk, N. Jakovenko. – New York : Ross, 2004. – P. 351–368. – ISBN 0-88354-181-5.

 

 

 

2 автори

 

 

 

 

 

Аналітичний опис

1. Попова Ирина Николаевна. Грамматика французского языка. Практический курс Le Francais : учеб. для студ. вузов / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова. – Изд. 12-е стер. – М. : Нестор Академик Паблишерз, 2003. – 480 с. – ISBN 0460-0509.

2. Савчин Володимир Павлович. Електронне перенесення
в напівпровідникових структурах : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. П. Савчин,
Р. Я. Шувар. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 688 с. – ISBN 978-966-613-569-1.

3. Каленюк І. Економічні часописи, технологічні уклади і прогнози майбутнього / Ірина Каленюк, Костянтин Корсак // Наук. світ. – 2008. – № 9. – С. 3–5.

4. Кондратюк К. Українське національне відродження XIX – початку
XX століть у сучасній вітчизняній історіографії / Костянтин Кондратюк,
Віктор Мандзяк // Українська історіографія на зламі XX і XXI століть: здобутки
і проблеми : колект. Моногр. / за ред. Л. Зашкільняка ; М-во освіти і науки України ; ЛНУ ре. І. Франка. – Львів : [ЛНУ ре. І. Франка], 2004. – 406 с. – ISBN 966-613-185-4.

3 автори

 

 

 

 

 

Аналітичний опис

1. Воробель Яніна Максимівна. Англійська мова : навч. посіб. /
Яніна Максимівна Воробель, Ольга Анатоліївна Шумська, Михайло Зенонович Гамкало. – Львів : ВЦ ЛНУ ре. І. Франка, 2006. – 106 с. : ре. – ISBN –.

2. Глинський Ярослав Миколайович. Паскаль. Turbo Paskal i Delphi : навч. посіб. / Глинський Я. М., Анохін В. Є., Ряжська В. А. – 4-те вид. – Львів : [Деол, СПД Глинський], 2003. – 144 с. – ISBN 9667449-17-3.

3. Шевченко О. Відлітають сірим шнуром... : [поет А. Могильний : некролог] / Олесь Шевченко, Василій Соловей, Станіслав Вишенський // Літ. Україна. – 2008. – 11 верес.

4 автори

 

 

 

 

 

Аналітичний опис

1. Історія світової та української культури : підруч. Для студ. ВНЗ /
В. Гречанко, І. Чорний, В. Кушнерук, В. Режко. – К. : Літера, [2005]. – 464 с. – ISBN 966-95287-8-Х.

2. Український орфографічний словник : близько 170 000 слів / за ред.
В. М. Русанівського ; [уклали : В. В. Чумак, І. В. Шевченко, Л. Л. Шевченко,
Г. М. Ярун] ; НАН України ; Укр. мовно-інформ. фонд ; Ін-т мовознав.
ім.О. О. Потебні. – Вид. 6-те, переробл. і допов. – К. : Довіра, 2006. – 960 с. – (Словники України). – ISBN 966-507-206-4.

3. Використання техногенної сировини для виготовлення кераміки /
І. С. Субота, Т. І. Булка, О. А. Шмельова, Р. А. Шугайло // Буд-во України. – 2008. – № 2. – С. 22–23.

4. Реальны ли перспективы энергетического развития Украины? /
А. И. Амошина, В. В. Федоренко, Н. Г. Белопольский, Д. К. Турченко // Економіка та держава. – 2007. – № 10. – С. 4.

 

 

 

5 авторів і більше

 

 

 

Аналітичний опис

1. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки, 1918–1945 рр. : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Баран З. А., Кипаренко Г. М., Мовчан С. П. [та ін.] ; за ред. М. Швагуляка. – Львів : Афіша, 2005. – 288 с. – ISBN 966-325-052-6.

2. Вища математика : навч. посіб. для студ. ВНЗ. У 2 ч. /
Лиман Федір Миколайович, Власенко Віталій Федорович, Петренко Світлана Віталіївна та ін.]. – Суми : Університет. книга, 2006. – 624 с. – ISBN 966-680-230-9.

3. Нейтронні дослідження взаємодії молекул поверхнево-активних
речовин в неполярному розчиннику / В. І. Петренко, Л. А. Булавін,
М. В. Авдєєв [та ін.] // Укр. фіз. журнал. – 2008. – № 3. – С. 229–234. – Резюме рос., англ. – Бібліогр. : с. 233.

Газета

1. Урядовий кур’єр : газ. центр. органів виконав. влади України / засн. Кабінет Міністрів України ; голов. ред. Алла Ковтун. – 1990– . – К. : Преса України, 2008– . – Виходить у вівт., сер., четв., п’ятн. та суботу. 2008, 25 листоп.,
№ 221 (3881).

Журнал

1. Вища школа : наук.-практ. журн. / засн. М-во освіти і науки України ; голов. ред. І. О. Вакарчук. – 2001– . – К. : Знання, 2008– . – Щомісяч. – ISSN 1682-2366. 2008, № 8–10.

 

Дисертація

1. Панчишин Тарас Володимирович. Інвестиційна діяльність в умовах ринкової трансформації економіки України : дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Панчишин Тарас Володимирович. – Львів, 2005. – 214 с. – Бібліогр. :
с. 192–205.

2. Мацевко Ірина Іванівна. Неославізм у суспільнополітичному житті Галичини (1908–1914 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Мацевко Ірина Іванівна. – Львів, 2001. – 200 с. – Бібліогр. : с. 171–200.

Автореферат

1. Мацюк Г. П. Кодифікація української мови в галицьких граматиках першої половини ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 „Українська мова” / Мацюк Галина Петрівна ; Ін-т мовознав.
ім. О. О. Потебні НАН України. – К., 2002. – 32 с.

2. Авраменко О. В. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 „Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Авраменко Олексій Володимирович ; Львів. нац. ун-т
ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – 19 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

Тези доповідей на конференції

1. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. — К.: НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с.

2. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. пр. / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. —
215 с. — ISBN 966-7056-81-3.

3. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник,
Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф,
3—5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.

Стандарти

Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005—04—01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).

Депоновані наукові праці

1. Разумовский В. А. управоение маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Анреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп.в ИНИОН Рос.акад. наук 15.02.03, № 139876.

Законодавчі та нормативні документи

1. Медична статистика : зб. нормат док. / упоряд. та голов. ред.
В. М. Заболотько. – К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ.. 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи).

2. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ–Н ЕЕ 39.501 : 2007. – Офіц. вид. – К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України. 2007. –
VI, 74 с. – ( Нормативний локумент Мінпаливенерго України. Інструкція).

Електронні ресурси

1. Атлас мира [Электронный ресурс] : мощные тематич. карты регионов, истор. справки и путеводители, экономич. обзоры, масштабирование любой точки планеты. – 80 Min / 700 MB. – [К.] : Компроект / ТОВ „Фортресс Паблішинг”, 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – (Master Soft ; Делаем знания доступными). – Систем. вимоги: Pentium 100 MHz ; 32 Mb RAM ; 8 Mb Video ; від 2-х до 32-х CD-ROM ; Windows 95/98/МЕ/ XP/2000. – Назва з контейнера.

2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі [Електронний ресурс] : електронні ресурси в науці, культурі та освіті : підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003” / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm

 

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт для студентів, які навчаються за напрямом підготовки „Економічна кібернетика” освітньо-кваліфікаційних рівнів „бакалавр”, „спеціаліст”, „магістр” денної та заочної форм навчання / Укладачі: Гадецька З.М., Денисенко В.С., Тобілевич Ю.Є. – Черкаси – 2014. – 20 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!