Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2074 Програма виробничої та навчальної практики в судах, органах прокуратури, органах юстиції, адвокатських компаніях, юридичних відділах підприємств, установ, організацій, ЛДУВС

Програма виробничої та навчальної практики в судах, органах прокуратури, органах юстиції, адвокатських компаніях, юридичних відділах підприємств, установ, організацій, ЛДУВС

« Назад

Львівський державний університет внутрішніх справ 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор навчально-наукового інституту

права, психології та економіки ЛьвДУВС

доктор юридичних наук, професор 

В. К. Грищук 

«__»_____________2011 р.

 

Програма виробничої та навчальної практики в судах, органах прокуратури,органах юстиції, адвокатських компаніях, юридичних відділах підприємств, установ, організацій

для студентів 3-го, 4-го, 5-го курсів

юридичного факультету Навчально-наукового інституту права, психології та економіки ЛьвДУВС

 

Львів 2011

  

Обговорено і схвалено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету ЛьвДУВС

Протокол № 1 від «01» вересня 2011 р. 

Програма виробничої та навчальної практики в судах, органах прокуратури,органах юстиції, адвокатських компаніях, юридичних відділах підприємств, установ, організацій для студентів 3-го, 4-го, 5-го курсівюридичного факультету навчально-наукового інституту права, психології та економіки Львівського державного університету внутрішніх справ / Укладач Верба-Сидор О. Б. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 33 с.

© Верба-Сидор О. Б., 2011 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Практика є важливою складовою частиною підготовки бакалаврів – юристів як висококваліфікованих фахівців до майбутньої роботи, забезпечення їх конкурентоспроможності та можливості працевлаштування на вітчизняному та європейському ринках праці.

Навчальну практику проходять студенти 3 курсу юридичного факультету протягом 4 тижнів.

Виробничу практику проходять студенти 4 курсу юридичного факультету протягом 2 тижнів.

Студенти 5 курсу проходять практику протягом 10 днів.

Практика студентів проводиться з відривом від теоретичного навчання на базах практики – в судах, органах прокуратури, юстиції, в нотаріаті, а також в адвокатських компаніях, в юридичних відділах підприємств, установ, організацій тощо, науково-технічне оснащення яких спроможне забезпечити сучасні вимоги до підготовки фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, а також умови їх подальшого професійного росту та кар’єри.

Тривалість практики, терміни проведення, її обсяг визначаються індивідуальним навчальним планом студента та графіком навчального процесу.

1.2. Практика передбачає удосконалення професійно-практичної підготовки студентів, надання їм достатнього обсягу практичних знань, умінь і навичок, відповідно до вимог освітньо–кваліфікаційної характеристики, з використанням матеріально-технічної бази відповідних підприємств, установ, організацій тощо.

Мета практики – оволодіння студентами сучасними методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних під час навчання в університеті теоретичних знань та практичної підготовки, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

Внаслідок проходження практики студенти мають набути практичних навичок застосування в реальних умовах отриманих знань з різних галузей права (цивільного, сімейного, трудового, екологічного, господарського та інших), ознайомитися зі структурою і діяльністю відповідних органів державної влади, вивчити нормативний матеріал, сформувати навички застосування чинного законодавства в конкретній сфері юридичної діяльності, ознайомитися з різними сферами юридичної практики, виробити організаторські здібності та вміння на високому рівні забезпечувати реалізацію принципів правової держави тощо.

Завданням практики є закріплення набутих під час навчання теоретичних знань, ознайомлення з конкретними ділянками юридичної діяльності, структурою і специфікою роботи правоохоронних органів та інших юридичних структур, формування навичок застосування чинного законодавства в конкретній сфері юридичної діяльності.

1.3. Загальне керівництво практикою здійснює кафедра цивільно-правових дисциплін. Керівництво кафедри, викладачі можуть періодично контролювати проходження практики студентами на конкретних ділянках.

Порядок проходження практики на конкретному робочому місці визначається керівником організації згідно з програмою практики та індивідуальним завданням, також визначається безпосередній керівник студента-практиканта.

Захист результатів практики здійснюється перед комісією, склад якої затверджується завідувачем кафедри з врахуванням педагогічного навантаження викладачів.

 

2. ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКІВ ПРАКТИКИ ТА СТУДЕНТІВ – ПРАКТИКАНТІВ

2.1.Методист факультету зобов’язаний:

 • за участю інспектора з охорони праці провести інструктаж студентів щодо техніки безпеки з відображенням цього у відповідних відомостях;

 • ознайомити студентів з графіком її проходження;

 • надати студентам-практикантам необхідні документи (скерування на практику, витяг із програми практики, щоденник, методичні рекомендації тощо). 

2.2. Керівник практики від кафедри:

 • ознайомлює студентів з їхніми правами та обов’язками під час проходження практики;

 • інформує про мету, завдання та порядок проходження практики;

 • доводить до відома студентів порядок оформлення звітних матеріалів практики;

 • інформує студентів про систему звітності з практики, прийняту в університеті, критерії оцінювання рівня знань, умінь, навичок, які студенти досягли за результатами практики та процедуру захисту звіту з практики перед комісією;

 • надає студентам методичну допомогу при вирішенні питань, що виникають під час проходження практики;

 • здійснює контроль за проходженням практики студентами;

 • приймати захист практики (у складі комісії). 

2.3. Безпосередній керівник практики за місцем її проходження зобов’язаний: 

 • розробити спільно зі студентом індивідуальний план проходження практики на основі програми практики з урахуванням конкретних умов і особливостей організації;

 • організувати контроль за виконанням завдань практики та індивідуального плану;

 • повідомляти ректорат університету, керівництво факультету, кафедри про результати практики, позитивні і негативні моменти проходження студентом практики, формувати пропозиції щодо вдосконалення програми та порядку проходження практики;

 • написати характеристику студента за результатами практики;

 • не допускати використання студентів – практикантів для виконання доручень, які суперечать меті практики. 

2.4. Студент – практикант зобов’язаний: 

 • перед початком практики докладно ознайомитись з програмою практики, пройти колективний та індивідуальний інструктаж у керівника практики від кафедри щодо виконання завдань практики та загальної техніки безпеки, виробничої санітарії та охорони праці;

 • отримати відповідні документи для проходження практики;

 • своєчасно прибути до місця практики і приступити до виконання поставлених завдань;

 • чітко дотримуватись правил з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та правил внутрішнього трудового розпорядку за місцем проходження практики;

 • виконати програму та індивідуальний план практики, усі індивідуальні завдання у повному обсязі; оформити належним чином звітні документи та захистити результати перед комісією у визначений час.

  

3. ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ. ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

3.1. Прибувши на місце проходження практики, студент зобов’язаний з’явитись до керівника установи, куди він скерований, вручити скерування і отримати завдання щодо проходження практики. Водночас має бути призначений безпосередній керівник практики (суддя, прокурор, керівник юридичного відділу тощо).

3.2. Під час практики студент повинен: 

3.2.1. ЗНАТИ: 

 • теоретичні питання і нормативно-правові акти щодо сфери діяльності відповідно: судів, органів прокуратури, юстиції, нотаріату, адвокатури, юридичних відділів підприємств, установ, організацій тощо, залежно від місця проходження практики студентом. 

3.2.2. ВМІТИ: 

 • знаходити і застосовувати необхідний правовий матеріал;

 • складати відповідні процесуальні документи. 

3.2.3. НАБУТИ НАВИЧОК: 

 • організації діловодства;

 • ведення претензійно–позовної роботи;

 • складання проектів процесуальних документів;

 • оформлення трудових правовідносин;

 • організації та ведення прийому громадян;

 • надання консультацій, висновків і довідок з правових питань тощо.

 

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТНИХ МАТЕРІАЛІВ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ ТА ЇХ ЗАХИСТ 

4.1. Для публічного захисту результатів практики студент зобов’язаний подати такі документи:

4.1.1. Звіт про результати практики, в якому необхідно відобразити:

- тривалість і послідовність проходження практики;

- загальну характеристику базового органу практики;

- вказати завдання, які було поставлено перед практикантом за звітний період;

- докладний опис особисто виконаної роботи;

- виклад спірних питань, що виникали в процесі проходження практики з поданням проекту своїх пропозицій з їх вирішення;

- зауваження практиканта щодо діяльності судів, органів ДВС, нотаріату, юридичних відділів тощо і конкретні пропозиції з вдосконалення їх роботи;

- недоліки і труднощі, що зустрілися під час проходження практики.

- перелік і стислу характеристику зібраного матеріалу для навчальних цілей.

4.1.2. Зразки процесуальних та інших документів, складених студентом особисто під час практики.

4.1.3. Характеристику з місця проходження практики, складену керівником практики і завірену керівником установи (з печаткою).

Усі перераховані вище документи і матеріали слід підшити в окрему папку, на титульному аркуші якої вказати, прізвище, ім’я, по батькові студента, курс, академічну групу, а також дату і місце проходження практики.

4.2. Захист практики оцінюється комісією за чотирьохбальною системою: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно” в залежності від захисту, якості звіту та виконаних завдань з врахуванням оцінки безпосереднього керівника практики та характеристики.

  

5. ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ТА ЗМІСТ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ 

В юридичних відділах підприємств, установ, організацій:

Прибувши на місце проходження практики, студент повинен з’явитися до керівника практики за місцем практики, пред’явити скерування і отримати завдання для проходження практики.

У результаті проходження практики студент повинен:

- знати: теоретичні питання і нормативні акти, які регулюють господарську діяльність і взаємовідносини суб’єктів підприємницької діяльності; правовий статус юридичних осіб і завдання їхніх юридичних служб; порядок ведення діловодства в юридичних відділах, порядок подання позовів і виконання рішень господарських судів;

- вміти: знайти і застосувати необхідний правовий матеріал, навчитися вирішувати питання в сфері господарських спорів;

- набути навиків: ведення журналів кореспонденції що надходить, її оформлення, організації юридичного обслуговування на підприємствах; підготовки і здійснення контролю за відповідністю чинному законодавству наказів та інших актів керівництва юридичної особи; підготовки та подання висновків на проекти колективних і господарських договорів; оформлення прийому і звільнення з роботи; здійснення контролю за збереженням майна, за якістю продукції і товарів; організації діловодства та ведення претензійно-позовної роботи; надання консультацій, висновків і довідок з правових питань. 

Зміст практики:

Протягом проходження практики в юридичних відділах студенти повинні ознайомитися з:

- нормативними актами, які регулюють правовий статус та господарську діяльність юридичних осіб;

- структурою юридичної служби на підприємстві, організацією роботи юридичного відділу (бюро, групи, юрисконсульта), веденням діловодства;

- консультаційною роботою, порядком прийому працівників;

- роботою юрисконсульта;

- порядком ведення господарських справ юрисконсультом та складанням процесуальних документів;

- роботою юрисконсульта із забезпечення законності у трудових відносинах, із контролю за прийомом на роботу, переведенням та звільненням з роботи, участю в розгляді трудових спорів, візуванні наказів керівника та рішень колегіальних органів, із заходами щодо зміцнення трудової дисципліни, із контролю за правильністю накладення дисциплінарних стягнень, притягнення до матеріальної відповідальності, за вирішенням заяв про відшкодування збитків у зв’язку з каліцтвом тощо.

В судах:

У результаті проходження практики в суді студенти повинні:

- знати:нормативні акти, які регулюють організацію і діяльність судів, порядок ведення діловодства, порядок виконання судових рішень, а також матеріальне право, яке регулює суспільні відносини в різних сферах життя і діяльності осіб та процесуальне право, яке регулює порядок розгляду та вирішення справ;

- вміти:знаходити необхідні нормативні акти, які регулюють відповідні правовідносини та правильно їх застосовувати при вирішенні конкретних справ, складати необхідні процесуальні документи;

- набути навиків:роботи в якості працівника канцелярії і секретаря судового засідання, помічника судді, судді, підготовки справ до судового розгляду, складання процесуальних документів, проведення узагальнень судової практики з окремих категорій справ. 

Зміст практики:

Протягом проходження навчальної практики: 

а/ В канцелярії суду студент-практикант вивчає роботу з:

- організації діловодства суду і розподілу обов’язків між працівниками канцелярії;

- організації прийому осіб і відправки кореспонденції;

- реєстрації та обліку судових справ та інших матеріалів;

- підготовки судових справ до розгляду, оформлення справ після розгляду;

- організації архіву суду і зберігання справ, розглянутих в суді. 

б/ У секретаря судового засідання студент паралельно з секретарем веде журнал судового засідання, а також, за дорученням судді, виконує іншу роботу покладену на секретаря судового засідання. 

в/ При проходженні практики в судді студент:

- вивчає роботу суду, розподіл обов’язків між суддями;

- знайомиться з плануванням роботи та компетенцією суду;

- опановує методи вивчення та узагальнення судової практики;

- знайомиться з окремими справами і за дорученням судді складає за ними проекти процесуальних документів (ухвал, рішень, судових наказів);

- бере участь у судових засіданнях при розгляді різних категорій справ.

В органах юстиції:

У результаті проходження практики в органах юстиції студенти повинні:

- знати:нормативні акти, які регулюють організацію і діяльність підприємств, установ, органів юстиції, порядок ведення діловодства;

- вміти: складати відповідні документи;

- набути навиків:роботи в якості державного виконавця, керівника науково-дослідного інституту судових експертиз, нотаріуса, працівника районноговідділу реєстрації актів цивільного стану, представника Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини; складання документів, проведення виконавчих дій, складання звітів тощо. 

Зміст практики:

Протягом проходження навчальної практики студент-практикант вивчає роботу з:

- організації діловодства відповідних органів юстиції і розподілу обов’язків між працівниками;

- організації прийому осіб;

- відправки кореспонденції;

- реєстрації та обліку заяв осіб;

- звернення до виконання рішень юрисдикційних органів;

- організації архівів і зберігання справ;

-обліку та зберігання виконавчих документів, грошовою звітністю державних виконавців, порядком виконання судових рішень. 

В адвокатських компаніях:

У результаті проходження практики в адвокатських компаніях студенти повинні:

- знати:нормативні акти, які регулюють правовий статус адвокатури в Україні;

- вміти: складати відповідні документи;

- набути навиків:роботи в якості помічника адвоката, складання документів тощо. 

Зміст практики:

Протягом проходження практики студент-практикант вивчає роботу з:

- організації прийому осіб;

- написання позовних заяв, інших документів;

- представництва осіб у судах та інших органах.

В органах прокуратури:

В результаті проходження практики в органах прокуратури студенти повинні:

- знати: нормативні акти, що регулюють діяльність прокуратури, її завдання і функції, форми та методи практичної діяльності;

- вміти: застосовувати норми процесуального та матеріального законодавства на практиці, проводити процесуальні та слідчі дії, складати процесуальні документи, застосовувати науково-технічні засоби криміналістичної техніки, проводити узагальнення слідчої та прокурорської практики і складати довідки, огляди і т.п.;

- набути навики: прийому громадян, ведення діловодства, дачі відповідей за скаргами і заявами тощо. 

Зміст практики:

Студент-практикант під час проходження практики вивчає організацію діловодства, функціональні обов’язки працівників прокуратури, форми та методи роботи прокуратури, знайомиться зі справами, що надходять і знаходяться в провадженні, за дорученням керівника практики готує проекти постанов, рішень, планів розслідування, відповідей на скарги і заяви тощо, а також виконує окремі завдання, які пов’язані із застосуванням теоретичних знань або набуття практичних навиків.

а) в канцелярії прокуратури практикант знайомиться з наказами та інструкціями з діловодства, організації обліку і контролю вхідної та вихідної документації, правилами складання документів первинного обліку і статистичних звітів.

б) у прокурора / заступника прокурора / його помічників практикант знайомиться з їх функціональними обов’язками, плануванням роботи, формами і методами здійснення діяльності, веденням довідкової роботи з питань законодавства і прокурорсько-слідчої практики:

- за дорученням прокурора /заступника прокурора / його помічників практикант вивчає кримінальні справи, що підлягають розгляду в суді або повернуті на додаткове розслідування, складає проекти процесуальних документів. Разом з прокурором бере участь у судових засіданнях, заходах з боротьби зі злочинністю, правовій пропаганді серед населення;

- практикант, присутній під час прийому прокурором / заступником прокурора / його помічниками громадян, за їх дорученням, перевіряє скарги і заяви, складає проекти відповідей.

в) у слідчого практикант знайомиться з його функціональними обов’язками, з матеріалами, що до нього надходять, правилами ведення і оформлення кримінальних справ, обліком і зберіганням речових доказів, бере участь при проведенні слідчих дій, складає проекти постанов, протоколів, планів розслідування окремих злочинів, знайомиться з комплектами науково-технічних засобів та практикою їх використання. З дозволу слідчого присутній при допитах підозрюваних і обвинувачених, свідків і потерпілих, присутній при доповіді слідчим справ прокурору, або за його дорученням сам доповідає про справи, знайомиться з методами вивчення та узагальнення слідчої практики і складає відповідні документи.

  

6. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

3 курс

Індивідуальні завдання для студентів 3 курсу, які проходять практику в юридичних відділах підприємств, установ, організацій:

- Підготуйте проект Статуту юридичної особи.

- Складіть алгоритм дій із створення юридичної особи з іноземними інвестиціями.

- Викладіть у таблиці порівняльний аналіз правового статусу різних організаційно-правових форм юридичних осіб.

- Як Ви розумієте механізми державної регуляторної політики у сфері підприємництва? В чому він полягає? Які пропозиції щодо вдосконалення функціонування цього механізму Ви можете запропонувати?

- Яка відповідальність настає за порушення антимонопольного законодавства. Обґрунтуйте.

- Підготуйте аналіз судової практики, у якій стороною була юридична особа, у юридичному відділі якої Ви проходили практику. 

Індивідуальні завдання для студентів 3 курсу, які проходять практику в судах:

- Складіть алгоритм дій судді з підготовки справи до судового розгляду.

- Проаналізуйте типові зауваження, які висловлює суддя при прийнятті заяв.

- Перелічіть і проаналізуйте вимоги, які пред’являються до процесуальних актів, які складаються судом.

- Який порядок ухвалення заочного рішення? Проаналізуйте судову практику в цій сфері.

- Проаналізуйте судову практику в сфері видачі судових наказів.

- Що є об’єктом судового захисту у справах окремого провадження?

- Сформулюйте поняття “заінтересована особа”, як учасника справи окремого провадження. Хто може бути заінтересованою особою у справах окремого провадження? Наведіть приклади з судової практики.

- Який зміст скарги на дії державного виконавця, що подається до суду? Підготуйте проект. 

Індивідуальні завдання для студентів 3 курсу, які проходять практику в органах юстиції:

- Зобразіть з допомогою схеми структуру та повноваження органів юстиції.

- Які організаційно-правові засади діяльності державної виконавчої служби?

- Проаналізуйте загальні засади виконавчого провадження.

- Зробіть аналіз джерел правового регулювання визнання та виконання рішень іноземних судів на території України.

- Зобразіть за допомогою схеми види заповітів.

- Що означає поняття “таємниця заповіту”? Проаналізуйте відповідні норми ЦК України та зазначте санкції за порушення цих вимог.

- Який порядок оголошення заповіту?

- Проаналізуйте особливості нотаріального посвідчення договору довічного утримання (догляду).

- Який порядок посвідчення спадкового договору?

- Перелічіть суб’єктів спадкових правовідносин.

- Охарактеризуйте правове явище корпоративного спадкування.

- Які умови обєднання нотаріальних проваджень?

- Проаналізуйте систему та структуру нотаріальних органів, правовий статус нотаріуса.

- Визначіть співвідношення повноважень державного та приватного нотаріату з посиланням на законодавство. Проаналізуйте повноваження.

- Які інші органи та посадові особи мають право вчиняти нотаріальні дії?

- Які повноваження РАЦСу? Зробіть класифікацію.

- Які завдання науково-дослідних установ судових експертиз Мін’юсту?

- Проаналізуйте компетенцію та функції представників Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини і регіональних відділень Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.

Індивідуальні завдання для студентів 3 курсу, які проходять практику в адвокатських компаніях:

- Проаналізуйте механізм реалізації конституційних положень про адвокатуру.

- Яке співвідношення адвокатури та підприємництва?

- Чим відрізняється статус адвоката від статусу інших юристів, які займаються юридичною практикою?

- Визначіть місце адвокатури у правоохоронній системі держави.

- Назвіть завдання адвокатури.

- Який статус, структура,завдання Спілки адвокатів України?

- В чому полягає право громадян на кваліфіковану юридичну допомогу?

- Розкрийте сутність і значення адвокатської діяльності.

- Назвіть передумови здійснення адвокатської діяльності.

- Яка роль адвокатури як інституту правової системи? Проаналізуйте взаємовідносини адвокатури з іншими інститутами правової системи.

- Хто може бути адвокатом і хто не може ним бути?

- Запрошення захисника. Призначення захисника. 3міна захисника. Відмова від захисника. Розкрийте сутність і співвідношення цих правових явищ.

- Підстави, що виключають участь особи як захисника.

- Розкрийте суть взаємовідносин між адвокатом та підзахисним.

- Наведіть та проаналізуйте підстави обов'язкової участі адвоката у кримінальній справі.

- Яка роль адвоката у судочинстві?

- Які перспективи розвитку адвокатури в Україні.

-Розкрийте зміст поняття “адвокатська таємниця”. Правове значення адвокатської таємниці. Наслідки порушення адвокатської таємниці. Відповідальність за порушення адвокатської таємниці.

- Соціальне становище адвокатури, адвоката.

- Оплата праці адвоката. Фактори, що повинні братися до уваги при визначенні обґрунтованого розміру гонорару. Оплата видатків, пов’язаних з виконанням доручення. Гонорарні відносини у випадку дострокового розірвання угоди.

-Охарактеризуйте дисциплінарну відповідальність адвоката.

- Які передбачено гарантії діяльності адвоката у чинному законодавстві?

-Яке, на Вашу думку, значення Присяги адвоката?

- Які є організаційні форми діяльності адвокатури?

- Розкрийте зміст правил адвокатської етики.

- У яких випадках відбувається припинення та призупинення адвокатської діяльності?

- Позбавлення права здійснення адвокатської діяльності.

- Етичні засади взаємовідносин між адвокатами.

- Підготовка адвоката до складання позовної заяви.

- Формування процесуальної позиції захисника.

- Надання адвокатом юридичної допомоги сторонам на стадії виконання судових рішень.

- Адвокат - представник у кримінальній справі. Участь адвоката у слідчих діях.

- Суть обов'язку адвоката "використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб".

- Які є вимоги до рекламних матеріалів про діяльність адвокатів?

- Перелічіть вимоги до змісту договору про надання юридичної допомоги.

- Наведіть підстави розірвання договору про надання правової допомоги з ініціативи: адвоката / клієнта. Обов’язки адвоката при розірванні договору про надання правової допомоги. 

Індивідуальні завдання для студентів 3 курсу, які проходять практику в органах прокуратури:

- Опишіть місце органів прокуратури в структурі органів державної влади України.

- Яка роль прокурора у цивільному процесі?

- Яка роль прокурора у господарському процесі?

- Підготуйте проект відповіді прокуратури за розглядом скарги особи (на прикладі конкретної справи, з якою Ви ознайомилися на практиці).

4 курс 

Індивідуальні завдання для студентів 4 курсу, які проходять практику в юридичних відділах підприємств, установ, організацій:

Складіть проекти таких документів:

 1. посадової інструкції юрисконсульта підприємства;

 2. претензії;

 3. відповіді на претензію;

 4. позовної зави;

 5. заперечення проти позову;

 6. наказу про прийняття на роботу, звільнення з роботи;

 7. наказу про накладання дисциплінарного стягнення;

 8. договорів, які укладаються в процесі діяльності даного суб'єкта. 

Індивідуальні завдання для студентів 4 курсу, які проходять практику в судах:

Складіть проекти таких документів:

 1. рішення суду у цивільній справі за результатами розгляду позову;

 2. мирової угоди;

 3. ухвали суду про відмову у відкритті провадження;

 4. судового наказу;

 5. апеляційної скарги;

 6. виконавчого листа;

 7. ухвали про закриття провадження у справі;

 8. рішення суду у справі окремого провадження.

Індивідуальні завдання для студентів 4 курсу, які проходять практику в органах юстиції:

Складіть проекти таких документів:

 1. скарги особи на рішення, дію чи бездіяльність державного виконавця;

 2. заяви / звернення щодо легалізації об'єднання громадян;

 3. постанови державного виконавця про відкриття виконавчого провадження;

 4. заповіту;

 5. виконавчого напису на документах;

 6. договору купівлі-продажу нерухомості;

 7. свідоцтва про шлюб.

Індивідуальні завдання для студентів 4 курсу, які проходять практику в адвокатських компаніях:

Складіть проекти таких документів:

 1. позовної заяви про розірвання шлюбу;

 2. позовної заяви про стягнення аліментів;

 3. позовної заяви про відшкодування моральної шкоди;

 4. позовної заяви про поновлення на роботі;

 5. позовної заяви про оплату вимушеного прогулу;

 6. позовної заяви про відшкодування шкоди, завданої здоров'ю особи;

 7. довіреності на здійснення представництва особи в суді;

 8. адвокатського ордера. 

Індивідуальні завдання для студентів 4 курсу, які проходять практику в органах прокуратури:

Складіть проекти таких документів:

 1. подання прокурора;

 2. припису прокурора;

 3. постанови слідчого про порушення кримінальної справи;

 4. постанови про порушення дисциплінарного провадження;

 5. позовної заяви до суду про захист прав і законних інтересів громадян;

 6.  позовної заяви про захист інтересів держави. 

 

5 курс 

Індивідуальні завдання для студентів 5 курсу, які проходять практику в юридичних відділах підприємств, установ, організацій:

 1. Підготуйте проект наказу про прийняття Вас на роботу на посаду юрисконсульта юридичної особи, у якій Ви проходили практику.

 2. Заповніть бланк трудової книжки, у якому відобразіть прийняття Вас на роботу на посаду юрисконсульта юридичної особи, у якій Ви проходили практику.

 3. Підготуйте проект посадової інструкції юрисконсульта юридичної особи, у якій Ви проходили практику.

 4. Чи хотіли б Ви працювати юрисконсультом юридичної особи, у якій Ви проходили практику? Відповідь обґрунтуйте.

 5. Проаналізуйте діяльність юридичного відділу (юрисконсульта) юридичної особи, у якій Ви проходили практику.

 6. Ознайомтеся та зробіть аналіз судових справ, учасником яких була юридична особа, у якій Ви проходили практику. 

Індивідуальні завдання для студентів 5 курсу, які проходять практику в судах:

 1. Які законодавчі вимоги до особи, яка претендує на зайняття посади судді?

 2. Як працює автоматизована система документообігу суду?

 3. Ознайомтеся із будь-якою позовною заявою, яка надійшла до суду під час Вашого проходження практики і складіть проект судового рішення.

 4. Проаналізуйте матеріали справи, яка розглядалася суддею в порядку окремого провадження. Які відмінності позовного та окремого проваджень?

 5. Ознайомтеся із матеріалами справи, яка розглядалася суддею в порядку наказного провадження. Як її вирішив суд?

 6. До чиїх повноважень належить видача виконавчого листа? 

Індивідуальні завдання для студентів 5 курсу, які проходять практику в органах юстиції:

 1. Якими повноваженнями наділений державний виконавець?

 2. Проаналізуйте матеріали виконавчого провадження.

 3. Назвіть випадки, коли найчастіше оскаржуються діяння державного виконавця.

 4. Як стати приватним нотаріусом? Що для цього необхідно?

 5. Який порядок реєстрації шлюбу?

 6. Назвіть повноваження органів РАЦСу.

Індивідуальні завдання для студентів 5 курсу, які проходять практику в адвокатських компаніях:

 1. Ведення справи адвокатом у Європейському Суді з прав людини.

 2. В чому полягає дисциплінарна відповідальність адвоката?

 3. Які організаційні форми діяльності адвокатури? Яку Ви б обрали для себе?

 4. Яка відповідальність адвоката за порушення правил адвокатської етики?

 5. Проаналізуйте діяльність адвоката на різних стадіях цивільного процесу.

 6. Опишіть процедуру отримання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.

Індивідуальні завдання для студентів 5 курсу, які проходять практику в органах прокуратури:

 1. Які завдання прокуратури в цивільному процесі в сучасних умовах розвитку держави?

 2. Захист прокурором прав особи в цивільному процесі.

 3. Підстави та форми представництва органами прокуратури інтересів держави в суді.

 4. Службові особи прокуратури, які виконують функції представництва інтересів громадян або держави в цивільному процесі.

 5. Проаналізуйте цивільну процесуальну правосуб'єктність прокурора.

 6. Прокурор району звернувся з листом до начальника відділу державної виконавчої служби з проханням надати йому усі матеріали конкретного виконавчого провадження. Начальник державної виконавчої служби відмовився представити вказані матеріали, посилаючись на те, що прокурор не є суб’єктом даного виконавчого провадження. Вирішіть дану ситуацію.

При укладанні Програми виробничої та навчальної практики в судах, органах прокуратури, органах юстиції, адвокатських компаніях, юридичних відділах підприємств, установ, організацій для студентів 3-го, 4-го, 5-го курсів юридичного факультету навчально-наукового інституту права, психології та економіки Львівського державного університету внутрішніх справ було використано такі джерела:

 1. Гулкевич З. Т., Мартин В. М. Робоча програма навчальної практики по спеціальності 1801 “Правознавство” для студентів 4-го курсу юридичного факультету. – Видання друге. – Львів: юридичний факультет Львівського держ. ун-ту ім. Івана Франка, 1997. – 8 с.

 2. Гулкевич З. Т., Угриновська О. І., Стрепко В. Л. Навчальна практика зі спеціальності “Правознавство” в судах та органах прокуратури. Робоча програма для студентів юридичного факультету. – Видання перше. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – 7 с.

 3. Бурак В. Я., Угриновська О. І. Навчальна практика зі спеціальності “Правознавство” в судах і юридичних службах, відділах підприємств, установ, організацій. Робоча програма для студентів юридичного факультету. – Видання третє. – Львів: юридичний факультет Львівського нац. ун-ту ім. Івана Франка, 2004. – 8 с.

 4. Програма навчальної практики студентів третього курсу денної форми навчання юридичного факультету на 2005-2006 навчальний рік. Затверджено рішенням Вченої ради ЛДУВС Протокол № 8 від 28.04.2006. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2006. – 5 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!