Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2065 Курсова робота оцінювання фінансового стану підприємств на тему Оцінювання операційних витрат підприємства, НУ ЛП

Курсова робота оцінювання фінансового стану підприємств на тему Оцінювання операційних витрат підприємства, НУ ЛП

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Інститут економіки і менеджменту

 

Кафедра фінансів

 

Курсова робота оцінювання фінансового стану підприємств на тему "Оцінювання операційних витрат підприємства"

Варіант № 3

 

Львів – 2014

  

Зміст

ВСТУП..

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА.

1.1. Характеристика господарської діяльності ПАТ "Львiвський хiмiчний завод"  

1.2 . Економічна сутність та класифікація витрат Операційної діяльності

РОЗДІЛ 2. Аналітична ЧАСТИНА

2.1. Аналіз операційних витрат підприємства.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  

ВСТУП

Фінанси підприємств - це сукупність економічних відносин, пов’язаних з формуванням і використанням грошових доходів і нагромаджень підприємств, а також контролем за формуванням, розподілом і використанням цих доходів і нагромаджень.

Фінансові ресурси є джерелом коштів підприємств, які спрямовані на формування їх активів. Формування фінансових ресурсів підприємства здійснюється в процесі його створення і реалізації фінансових відносин під час ведення фінансово-господарської діяльності.

Для виживання підприємства в умовах постійного загострення конкурентної боротьби необхідно вміти реально оцінити фінансовий стан як свого підприємства, так й існуючих потенційних конкурентів.

Фінансовий стан підприємства – це сукупність економічних параметрів, які відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Фінансовий стан підприємства характеризує забезпеченість власними оборотними коштами, оптимальне співвідношення запасів товарно-матеріальних цінностей з потребами виробництва, своєчасне проведення розрахункових операцій, платоспроможність.

В умовах ринкової економіки обґрунтованість та дієвість управлінських рішень на мікро- та макрорівнях значною мірою залежить від результатів оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання, зміст якої виходить за межі обчислення окремих коефіцієнтів і передбачає вивчення комплексу показників, які відображають різні аспекти діяльності підприємства.

За своєчасної розробки та впровадження заходів, спрямованих на поліпшення фінансового стану в довгостроковому періоді, такі підприємства можуть збільшити свій майновий потенціал, відновити платоспроможність та прибутковість, попередити розвиток негативних кризових явищ на підприємстві. Така фінансово-аналітична інформація повинна отримуватися за результатами оцінювання фінансового стану підприємства.


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1.1. Характеристика господарської діяльності ПАТ "Львiвський хiмiчний завод"

"Львiвський хiмiчний завод" заснований у 1954 роцi, а в 1993 роцi Державне пiдприємство корпоратизоване у Вiдкрите акцiонерне товариство "Львiвський хiмiчний завод". Приватизацiю повнiстю завершено у 1995 роцi. Державна частка в статутному капiталi вiдсутня. У 2011 роцi Товариство змiнило свiй тип та за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв перейменовано на Публiчне акцiонерне товариство "Львiвський хiмiчний завод".

Фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств Товариство не має i в найближчому часi не планує їх створювати.

Основні види діяльності- Виробництво промислових газiв, Оптова торгiвля хiмiчними продуктами, Роздрiбна торгiвля iншими непродовольчими товарами, не вiднесеними до iнших угрупувань.

Основнi види продукцiї - виробництво кисню, азоту, вуглекислоти, газових сумiшей. Послуги - ремонт балонної тари, залiзничних цистерн, доставка продукцiї споживачам власним транспортом; пiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв та iнших працiвникiв. У звязку з подорожчанням природного газу товариство лiквiдувало дiльницю виробництва вуглекислоти. Основними ринками збуту є пiдприємства, що проводять зварювальнi роботи, виготовляють прохолоджуючi та слабоалкогольнi напої, а також медицина (Україна). Сировина - повiтря, електроенергiя. Цiни на електроенергiю нижчi вночi, тому товариство використовує це для зменшення собiвартостi продукцiї. Конкурентами товариства, як i в поперднi роки є концерн "Лукор" (м. Калуш), "Техногаз" (м. Вiнниця), "Криосервiс" (м. Київ), "Азот" (м. Черкаси), а також iноземнi компанiї Євросоюзу. Вiд сезонного фактору залежить продаж вуглекислоти, влiтку попит на неї зростає, у звязку з використанням її у виробництвi мiнеральних вод та iнших прохолоджуючих та слабоалкогольних напоїв. Також великий вплив на собiвартiсть продукцiї створюють високi тарифи на електроенергiю. Товариство постiйно працює над розширенням ринкiв збуту продукцiї. Створено декiлька спiльних пiдприємств по Захiднiй Українi для роширення ринкiв збуту та захисту вiд конкуренцiї.

Основнi придбання Товариства - це автотранспорт для доставки продукцiї споживачам, а також земельнi дiлянки по територiї Захiдної України для розширення ринкiв збуту. Значних iнвестицiй чи придбання пiдприємство не планує.

Основнi засоби Товариства - це будiвлi i споруди, обладнання, автотранспорт, що знаходяться за адресою м. Львiв, вул. Рахiвська,16. Орендованих основних засобiв немає. Активи утримуються своїми силами, планiв щодо капiтального будiвництва немає. Виробничi потужностi використовуються на 80 %. Екологiчних питань, якi можуть позначитись на використаннi активiв не виявлено.

Великий вплив на собiвартiсть продукцiї створюють високi тарифи на електроенергiю. Недобросовiсна конкуренцiя на ринку технiчних газiв.

Фактiв виплати штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства у звiтному перiодi не було.

Дiяльнiсть товариства фiнансується за рахунок обiгових та кредитних коштiв. Для поточних потреб достатньо робочого капiталу. Коефiцiент лiквiдностi становить 1,46.

Розширення ринкiв збуту технiчних газiв на Українi, створення спiльних пiдприємств. На дiяльнiсть емiтента в майбутньому впливатиме значна конкуренцiя з iноземними фiрмами крiогенного напрямку, пiдвищення тарифiв на електроенергiю. 

1.2. Економічна сутність та класифікація витрат Операційної діяльності

У процесі своєї виробничої діяльності підприємство проводить безліч фінансово-господарських операцій і постійно несе витрати, пов'язані з їх проведенням. Одні групи витрат безпосередньо пов'язані зі здійсненням конкретної операції (із конкретним об'єктом витрат), інші — мають загальний характер і необхідні для забезпечення функціонування підприємства в цілому. Усі витрати — і матеріальні, і трудові, і фінансові — підприємство здійснює для забезпечення своєї виробничої діяльності.

Операційні витрати є основною складовою витрат підприємства (рис 1). До них входять виробнича собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати.

Рис 1. СтруктураОпераційних витрат

До виробничої собівартості включають:

  • прямі матеріальні витрати;

  • прямі витрати на оплату праці;

  • інші прямі витрати;

  • загальновиробничі витрати.

До складу прямих матеріальних витрат входять вартість сировини та основних матеріалів, що є основою продукції, яку виробляють, купівельних напівфабрикатів, комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.

Прямі витрати на оплату праці — це заробітна плата та інші виплати робітникам, які займаються виробництвом продукції, виконанням робіт або наданням послуг.

До складу інших прямих витрат входять усі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація виробничих основних засобів тощо.

До складу загальновиробничих витрат включають: - витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи та медичне страхування апарату управління; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо);

• амортизацію основних засобів та нематеріальних активів загальновиробничого призначення;

• витрати на утримання, експлуатацію, ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

• витрати на вдосконалення технології та організації виробництва;

• витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інше утримання виробничих приміщень;

• витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу, відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом, витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг);

• витрати на охорону праці, техніку безпеки та охорону навколишнього природного середовища;

• інші витрати (втрати від браку, оплата простоїв тощо). 

Рис. 2. Структура витрат підприємства

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не входять до собівартості реалізованої продукції, поділяють на адміністративні, витрати на збут та інші операційні витрати.

До адміністративних витрат відносять такі загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

• загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

• витрати на службові відрядження та утримання апарату управління підприємством, а також іншого загальногосподарського персоналу;

• витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, охорона тощо);

• винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

• витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

• амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

• податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, які включають до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);

• плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

• інші витрати загальногосподарського призначення.

Витрати на збут — це витрати, пов'язані з реалізацією продукції, тобто витрати:

• пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції;

• на ремонт тари;

• на оплату праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут;

• на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);

• на передпродажну підготовку товарів;

• на відрядження працівників, зайнятих збутом;

• на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);

• на транспортування та страхування готової продукції;

• на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

• інші витрати, пов'язані зі збутом продукції. До інших операційних витрат належать:

• витрати на дослідження та розробки;

• собівартість реалізованої іноземної валюти;

• собівартість реалізованих виробничих запасів (їх облікова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією);

• сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

• втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами та зобов'язаннями, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства);

• втрати від знецінення запасів;

• нестачі й втрати від псування цінностей;

• визнані штрафи, пеня, неустойка;

• витрати на виплату матеріальної допомоги, на утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

• інші витрати операційної діяльності.

До інших операційних витрат відносять:

- витрати на дослідження і розробки відповідно до П(С)БО 8 „Нематеріальні активи”;

- собівартість реалізованої іноземної валюти, що визначається перерахуванням іноземної валюти на грошову одиницю України за курсом НБУ на дату продажу іноземної валюти, плюс витрати пов’язані з продажем іноземної валюти;

- собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їхньої облікової вартості та витрат, пов’язаних з їхньою реалізацією;

- сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

- втрати від операційної курсової різниці;

- визнані штрафи, пені, неустойки;

- інші витрати операційної діяльності.

 

РОЗДІЛ 2. Аналітична частина

2.1. Аналіз операційних витрат підприємства

Витрати є важливим показником, оскільки отримання будь-якого результату діяльності підприємств неможливе без понесення витрат. Відповідно до П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» витрати – це зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками)

В підприємствах торгівлі витрати становлять сукупність затрат живої та уречевленої праці, направлених на здійснення процесу реалізації товарів, що виражені у грошовій формі. Вони характеризують собівартість послуг торгового підприємства, пов’язаних з доведенням товарів до споживача та перетворенням їх на гроші.

Витрати мають розширений склад, тому для цілей аналізу важлива їх науково-обгрунтована класифікація. На сьогодні не розроблено єдиної універсальної класифікації витрат, яка задовольняла б усіх дослідників та практиків. Нами було досліджено групування витрат за різними ознаками та рекомендовано використання класифікації витрат за видами діяльності (рис.1). 

Рис. 3. Класифікація витрат за видами діяльності 

Основу операційної діяльності становлять витрати з метою отримання доходів (прибутків) від основної діяльності підприємств. Саме тому з наведеної сукупності витрат найбільш значущими, на нашу думку, є операційні витрати.

П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» передбачає групування витрат операційної діяльності у розрізі таких елементів: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати. Проте, на нашу думку, доцільною є класифікація операційних витрат згідно П(С)БО 16 «Витрати», за якою до них відносять: собівартість реалізованих товарів, адміністративні витрати, витрати на збут, інші витрати операційної діяльності. Ми вважаємо, що саме такий розподіл операційних витрат найбільш повно характеризує торгову діяльність підприємства.

Нами було вивчено методику аналізу витрат підприємств торгівлі та виявлено, що оцінка витрат та вибір методики їх аналізу залежать від завдань підприємства на певному етапі управління, діяльності або розвитку. Серед усієї сукупності завдань аналізу операційних витрат підприємств торгівлі було виділено такі найбільш пріоритетні:

 оцінка складу та структури витрат операційної діяльності;

 оцінка динаміки операційних витрат (у цілому та за елементами витрат);

 визначення та оцінка відносних показників операційної діяльності (рівень операційних витрат, витратовіддача, рентабельність витрат);

 оцінка впливу певних факторів на динаміку витрат;

 виявлення резервів економії (оптимізації) витрат.

Вищенаведені завдання є найголовнішими під час аналізу операційних витрат з метою прийняття тактичних рішень щодо їх оптимізації. При цьому, інформація наведена у фінансовій звітності підприємства є достатньою для проведення такого дослідження, бо показники звітності наводяться у систематизованому, згрупованому вигляді (на підставі даних облікових регістрів), що забезпечує економію часу на проведення аналізу. 

Методику аналізу витрат операційної діяльності було апробовано на результатах діяльності ПАТ "Львiвський хiмiчний завод" основною діяльністю якого згідно КВЕД є виробництво промислових газiв, оптова торгiвля хiмiчними продуктами, роздрiбна торгiвля iншими непродовольчими товарами, не вiднесеними до iнших угрупувань.

Першим етапом аналізу операційних витрат є дослідження їх складу і структури, що дає можливість виявити витрати, які мають найбільшу питому вагу, а отже впливають на динаміку витрат. У свою чергу аналіз динаміки витрат допомагає охарактеризувати тенденції їх зміни, розробити заходи їх оптимізації. Аналіз динаміки операційних витрат та їх структури ПАТ "Львiвський хiмiчний завод" наведено у таблиці 1.

Під час аналізу структури і динаміки операційних витрат ПАТ "Львiвський хiмiчний завод" встановлено, що у 2012 році загальна сума операційних витрат має тенденцію до зростання. Видно зростання собівартості реалізованої продукції на 6672 тис.грн або на 17,09 %

Вважаємо, що важливим етапом аналізу витрат підприємств торгівлі є оцінка ефективності їх формування, яку можна визначити співвідношенням величини понесених операційних витрат та отриманого прибутку (доходу).

Таблиця 1

Аналіз складу, структури та динаміки операційних витрат ПАТ "Львiвський хiмiчний завод"

Показники

2011 р.

2012 р.

2013 р.

Відхилення

за2011- 2012 р.

 

Відхилення

за 2012-2013 р.

сума , тис грн.

%

сума , тис грн.

%

сума , тис грн.

%

Абсолютне

Відносне

Структурне

Абсолютне

Відносне

Витрати операційної діяльності разом

51711

 

56555

 

54112

 

4844

9,37

 

-2443

-4,32

собівартість реалізованої продукції

39019

75,46

45691

80,79

49217

90,95

6672

17,09

5,33

3526

7,72

адміністративні витрати

3717

7,19

3742

6,63

3535

6,53

25

0,67

-0,57

-207

-5,53

витрати на збут

1765

3,41

1299

2,29

1360

2,52

-466

-26,4

-1,12

61

4,69

інші операційні витрати

7210

13,94

5823

10,29

0

0

-1387

-19,24

-3,65

-5823

-100

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!