Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2052 Програма виробничої практики для спеціальності Правознавство, НУДПСУ

Програма виробничої практики для спеціальності Правознавство, НУДПСУ

« Назад

Державна податкова служба України

Національний університет державної податкової служби УКРАЇНИ 

 

Програма виробничої практики

для підготовки фахівців за ОКР «Бакалавр»

галузь знань 0304 «Право»

напрям підготовки 6.030401«Правознавство»

 

Ірпінь 2013

 

Програма практики складена відповідно до розпорядження ДПА України № 219 від 19.12.1999 р. “Про виробничу практику студентів ” освітньо-кваліфікаційної характеристики, затвердженої у 2010 р. 

 

ЗМІСТ 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

1.1. Мета і завдання виробничої практики

1.2. Організація виробничої практики

1.3. Керівництво виробничою практикою 

2. ОБОВЯЗКИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 

3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ

4.1. Вимоги до оформлення текстової частини звіту

4.2. Щоденник практики

4.3. Характеристика

4.4. Вимоги до змісту та оформлення додатків

4.5. Порядок захисту звіту 

5. ДОДАТКИ:

Додаток А (зразок титульної сторінки звіту та реєстраційного листа)

Додаток Б (зразок оформлення змісту звіту)

Додаток В (зразок оформлення списку використаних джерел)


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

1.1. Мета і завдання виробничої практики

Виробнича практика зі спеціальності є заключною частиною навчального процесу і проводиться після проходження студентами теоретичного курсу навчання у відповідності з навчальним планом підготовки бакалаврів права.

Основними завданнями практики є: узагальнення, систематизація, вдосконалення знань і навичок зі спеціальності, перевірка можливості самостійної роботи у сфері юридичної практики, яка характеризується розглядом юридичних справ, здійсненням юридично значущих дій.

Метою виробничої практики є:

 • закріплення, поглиблення і розширення теоретичних знань, одержаних студентами при вивченні предметів навчального плану;

 • набуття навиків, умінь та практичного досвіду (вміти самостійно вирішувати певні питання юридичного значення; набути навички розв’язання реальних завдань, використовуючи знання відповідних галузей права);

 • виховання потреби систематично поновлювати свої знання та застосовувати їх у практичній діяльності.

Визначена мета виробничої практики досягається через вирішення таких завдань:

 • закріплення та поглиблення теоретичних знань, одержаних студентами у процесі навчання;

 • уміння студентів творчо застосовувати одержані знання в муніципально-правовій, судовій, правоохоронній, господарсько-правовій та іншій юридичній діяльності;

 • ознайомлення студентів із структурою та функціонально-організаційними особливостями діяльності органів ДПС, місцевого самоврядування, судових та правоохоронних органів, юридичних служб підприємств, установ та організацій, порядком вчинення нотаріальних дій, надання юридичної допомоги фізичним і юридичним особам та порядком захисту їх інтересів та прав у суді, завдяки вирішенню поставлених перед ними завдань у зазначених формах і визначеними методами;

 • цілісне бачення, спостереження та правовий аналіз за діяльностю судових та правоохоронних органів, господарською діяльностю підприємств, установ, організацій тощо;

 • формування загально-юридичних навиків праці в умовах муніципальних та правоохоронних органів, юридичних служб підприємств, установ, організацій;

 • ознайомлення студентів з використанням у правозастосовній діяльності науково-технічних засобів, криміналістичної і комп’ютерної техніки;

 • спираючись на теоретичні знання, одержані при вивченні загально-юридичних та спеціальних навчальних дисциплін, закріпити уміння студентів, здійснювати тлумачення закону та його застосування;

 • надбання практичних навиків правильного складання, ведення та зберігання документів та процесуальної документації;

 • сприяння в розвитку здібностей студентів, зокрема, аналізувати ситуації, які вимагають застосування правових норм, юридичної оцінки і прийняття рішення згідно нормативно-правових актів;

 • ознайомлення з організацією діловодства, відомчими наказами та інструкціями з питань організації діяльності бази практики;

 • адаптація студентів до виконання обов’язків посадових осіб, розширення їх практичних вмінь, закріплення основ правової культури та професійної етики юриста;

 • усвідомлення студентами юридичного факультету необхідності та важливості отримання практичного досвіду у сфері правозастосовчої та іншої юридичної діяльності для подальшого навчання.

У результаті проходження виробничої практики студенти повинні досягти її мети і завдань.

1.2. Організація виробничої практики

Згідно з навчальним планом і графіком навчального процесу юридичного факультету Національного університету державної податкової служби України  виробнича практика студентів напряму підготовки “Право” проводиться на четвертому курсі у восьмому семестрі.

Тривалість виробничої практики становить 6 тижнів.

Виробнича практика проводиться на базах, які відповідають меті, завданням, змісту практики, а також вимогам навчального плану.

Виробнича практика проводиться на підприємствах, установах, організаціях будь-якої форми власності, які мають необхідні умови для проведення практики.

При визначенні змісту та місця проходження виробничої практики враховується наявність базових органів або структур, до яких прикріплюються студенти-практиканти; а також бажання студента щодо визначення місця проходження практики.

Студенти мають право самостійно обирати місце проходження практики, враховуючи майбутнє працевлаштування. Зокрема, студенти можуть проходити практику в:

► органах державної податкової служби,

► управліннях юстиції,

► судах,

► прокуратурах,

► нотаріальних конторах,

► органах РАЦСу,

► органах внутрішніх справ,

► митних органах,

► апараті органів державної виконавчої влади,

► органах місцевого самоврядування,

► юридичній і кадровій службах підприємств, установ, організацій всіх форм власності і видів господарювання,

► відділах соціального захисту населення тощо.

У певних випадках за рішенням кафедри студент може проходити виробничу практику зі спеціальності в Університеті, якщо, в майбутньому його робота буде пов’язана з педагогічною діяльністю.

Тривалість робочого дня студента-практиканта встановлюється відповідно до тривалості робочого дня співробітників бази практики, що відповідає трудовому законодавству України.        

1.3. Керівництво виробничою практикою 

Керівництво і постійний контроль за проходженням виробничої практики студентами здійснює керівник практики від Університету з числа професорсько-викладацького складу кафедри фінансового права.

Для керівництва практикою від підприємств, установ, організацій, державних органів призначаються особи з відповідною кваліфікацією юриста.

Керівник виробничої практики від кафедри:

1) до початку практики відвідує базові місця, у яких студенти планують проходження виробничої практики;

2) забезпечує проведення всіх організаційних заходів для виходу студентів на практику (інструктаж про порядок проходження практики тощо);

3) забезпечує якісне проходження практики студентами та її відповідність навчальному плану та програмі;

4) здійснює контроль за забезпеченням державним органом, підприємством, установою, організацією належних умов для трудової діяльності студентів відповідно до вимог чинного трудового законодавства;

5) контролює проведення із студентами обов’язкових інструктажів з охорони праці та техніки безпеки;

6) контролює дотримання студентами-практикантами внутрішнього трудового розпорядку державного органу, підприємства, установи, організації;

7) розглядає звіти студентів з практики, дає відгук щодо їх роботи; 8) здійснює навчально-методичне керівництво практикою.

Відповідальність за організацію виробничої практики в органах державної влади, на підприємствах, установах, організаціях покладається на відповідних керівників.

Керівник виробничої практики від державного органу, підприємства, установи, організації:

1) організовує та проводить виробничу практику студентів, що узгоджено з Університетом;

2) надає студентам відповідно до програми місця для проходження практики, забезпечує її ефективність;

3) створює необхідні умови для отримання студентами за період виробничої практики нових знань зі спеціальності;

4) додержується узгоджених з факультетом календарних графіків проходження практики;

5) надає студентам-практикантам можливість використовувати певні матеріали, літературу, законодавчі, підзаконні акти та процесуальну документацію;

6) сприяє та надає допомогу щодо підбору матеріалів для написання звіту з практики.

7) організовує та проводить обов’язкові інструктажі з техніки безпеки та охорони праці;

8) забезпечує та контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, які встановлені в органі державної влади, на підприємствах, установах, організаціях.

  

2. ОБОВЯЗКИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 

У період проходження виробничої практики студент-практикант зобов’язаний:

1) до початку виробничої практики, пройти в Університеті інструктаж про проходження практики, ознайомитись з програмою виробничої практики та отримати інші необхідні документи;

2) підібрати необхідну наукову літературу, навчальні посібники та нормативно-правові акти, матеріали (зразки оформлення документації), які стануть у нагоді при проходженні виробничої практики та написані звуту;

3) своєчасно прибути до органу державної влади, підприємства, установи, організації, які визначені для проходження виробничої практики, представитись керівнику практики, отримати необхідні вказівки та роз’яснення після чого приступити до виконання завдань, що передбачені програмою практики;

4) ознайомитись з положеннями та інструкціями, які регулюють роботу державного органу, підприємства, установи, організації, порядком організації діловодства, обліку та звітності;

5) якісно виконувати завдання, які передбачені програмою виробничої практики, дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни;

6) вести щоденник виробничої практики, відображати в ньому зміст виконаної за кожен день роботи з детальним аналізом і висновками;

7) належним чином оформити письмовий звіт про виконання програми виробничої практики та надати його на кафедру в зазначений строк.

 

3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

Студенти-практиканти повинні ознайомитися: з порядком створення, структурою, організацією управління та діяльністю відповідного державного органу, підприємства, установи, організації, де вони проходять практику; з нормативними актами, які регулюють діяльність відповідних державних органів, підприємств, установ, організацій та зіставити їх діяльність із законодавчими положеннями та правозастосовчою діяльністю.

Залежно від державного органу, підприємства, установи, організації, які є базою практики, студентам необхідно вивчити і дослідити правила та своєчасність оформлення звітів про надходження до бюджетів податків, інших платежів, а також, внесків до державних цільових фондів, дотримання податкового законодавства і процедури ліквідації податкової заборгованості, проекти кошторисів підприємства, установи організації, порядок розгляду справ судами, реєстрацію та облік позовних заяв, заяв та позовів, порядок обліку та систематизацію нормативно-правових актів, оформлення справ, ведення звітної документації, прийом і відправку кореспонденції, укладення трудових договорів та інше.

Студенти повинні:

 • дати загальну характеристику органу (структурного підрозділу) бази практики (правове регулювання, структура, повноваження, основні завдання, тощо);

 • дати характеристику нормативно-правових актів, правил, інструкцій, положень, які мають право видавати ці державні органи, підприємства, установи, організації, провести їх правовий аналіз щодо відповідності діючому законодавству;

 • ознайомитися із зразками ділових паперів державного органу, підприємства, установи, організації та набути навиків ведення ділової документації;

 • охарактеризувати нормативно-технічні документи і стандарти з охорони праці, якими керується певний державний орган, підприємство, установа, організація;

 • розробити проект статуту (положення) даного підприємства, установи, організації чи іншого відповідного органу;

 • охарактеризувати джерела фінансування та  децентралізовані фонди коштів даного державного органу, підприємства, установи, організації;

 • користуючись правилами складання кошторису, розробити проект кошторису відповідного державного органу, підприємства, установи, організації;

 • розробити зразки податкової звітності бази практики.

Керівник практики від Університету в кожному конкретному випадку формулює студентам індивідуальне завдання, в залежності від специфіки діяльності відповідного державного органу, підприємства, установи, організації.

 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ 

Після закінчення виробничої практики студент зобов’язаний надати на кафедру  звіт про її проходження, у який включаються наступні документи:

- щоденник виробничої практики,

- табель обліку робочого часу;

- характеристику з місця проходження практики;

- матеріали практики (додатки до звіту). 

4.1. Вимоги до оформлення текстової частини звіту 

Результати проходження виробничої практики зі спеціальності студент оформляє у вигляді письмового звіту. Він повинен мати чітку будову, логічну послідовність, доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій.

У звіті зазначаються:

- зміст робіт, які були виконані студентом за період проходження виробничої практики, послідовність та процесуальні особливості їх виконання;

- коротка характеристика вивчених студентом справ, договорів, претензій, в провадженні і розгляді яких брав участь студент;

- колізійні питання, які виникли в процесі проходження виробничої практики, в яких формах вони розглядались та які рішення були прийняті;

- науково-технічні засоби, техніка, які застосовувалась при виконанні процесуальних та інших дій;

- труднощі (теоретичного та практичного характеру), які виникали у студента за час проходження виробничої практики;

- пропозиції щодо поліпшення організації діяльності бази практики.

Вимоги до оформлення звіту:

Текст звіту має бути виконаний чітким почерком пастою (чорнилом) чорного кольору, без скорочень та виправлень або надрукований за допомогою принтера на одній стороні  аркуша білого паперу формату А4 (розмір     210х297 мм) з використанням текстового редактора «Word» та шрифта «Time New Roman» 14  розміру з полуторним міжрядковим інтервалом.

Текст повинен мати поля з чотирьох боків аркуша: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.

Друкарські помилки, описи та графічні неточності виправляються чорнилом (пастою) чорного кольору після охайної підчистки чи зафарбовування коректором. На одній сторінці допускається не більше двох виправлень.

Заголовки структурних елементів звіту  (ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ) друкують великими літерами жирним шрифтом і розташовують по центру рядка сторінки. Номер розділу ставлять після слова РОЗДІЛ, без крапки, а вже з нового рядка  по центру великими літерами жирним шрифтом друкують його заголовок (назву).

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами жирним шрифтом (крім першої великої) з абзацу. Крапку в кінці заголовка (розділу чи підрозділу) не ставлять, але якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу в підбір до тексту, в кінці назви заголовка ставиться крапка.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати двом інтервалам. Абзац починається з нового рядка з великої літери на відстані 1,5 см від полів.

Не можна вміщувати заголовок у кінці однієї сторінки, а текст починати з іншої. Новий підрозділ допускається починати на тій же сторінці, на якій закінчився попередній, за умови, що на ній розміститься не менше трьох рядків тексту.   

Всі сторінки повинні бути пронумеровані. Список джерел та додатки включаються в загальну нумерацію. Нумерація починається з титульного листа (на титульному листі (дві сторінки) нумерація не проставляється, але вони включаються в загальну нумерацію сторінок), арабськими цифрами у правому верхньому куті без крапки.

Зміст, вступ, висновки, список використаних джерел та додатки порядкового номера не мають, тобто, не нумеруються.

Звіт скріплюється у наступній послідовності:

► титульна сторінка (обов’язково з оцінкою керівника від бази практики, його підписом і печаткою) (додаток А);

► реєстраційний лист (додаток А);

► витяг з наказу та/або договір;

► характеристика (з підписом керівника і печаткою);

► щоденник (з підписом керівника і печаткою);

► табель обліку робочого часу (з підписом керівника і печаткою);

► зміст (додаток Б);

► вступ;

► розділи;

► висновки;

► список використаних джерел  (додаток В);

► додатки.

Звіт представляється для захисту на кафедру фінансового права, зокрема, керівнику, який був призначений відповідним наказом.

Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин, може бути надане право пройти практику  в наступному навчальному році.

Студент, який не виконав програму  практики без поважних причин, отримав незадовільну оцінку під час захисту звіту, відраховується з Університету. 

4.2. Щоденник практики

Студент, який направляється до базових структур для проходження виробничої практики, на кафедрі фінансового права одержує щоденник.

Щодня, під час практики, студент зобов’язаний заповнювати одержаний щоденник та табель обліку робочого часу студента-практиканта. У щоденнику повинні бути відображені зміст та обсяг виконаної роботи.

Щоденник підписує керівник виробничої практики від державного органу, підприємства, установи, організації та скріплює свій підпис печаткою. 

4.3. Характеристика

Характеристика – це документ індивідуального характеру, у якому відображається:

- рівень теоретичної підготовки студента;

- відношення студента до виконання практичних обов’язків юриста;

- його бажання оволодіти юридичною професією;

- вміння застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності;

- індивідуальні якості студента тощо.

Оформляє та підписує характеристику студенту керівник виробничої практики від державного органу, підприємства, установи, організації скріплюючи свій підпис печаткою. 

4.4. Вимоги до змісту та оформлення додатків

До матеріалів виробничої практики належать: протоколи допитів, постанови, обвинувальні вироки, висновки експертів, ухвали, рішення, вироки суддів, позовні заяви, претензії, звернення, відповіді на них, договори, запити тощо. Всі ці матеріали студент складає самостійно або вони повинні бути складені за його участі чи в його присутності. Документи необхідно систематизувати в хронологічному порядку та підшити за правилами діловодства.

Додатки оформляються після списку використаних джерел як продовження звіту у порядку появи у роботі посилань на них.

Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки. На початку сторінки, по центру, симетрично до тексту  малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток”, ставиться велика літера, що його позначає та заголовок, який друкується малими літерами з першої великої.

У разі посилання у тексті на додатки, вказується їх номер, наприклад: (Дод. А). Якщо використовуються юридичні документи (рішення суду, протокол тощо) замість підпису вказуються прізвище посадової особи. Додатки, розміри яких більше формату А4, враховують як одну сторінку і згортають за форматом аркушів роботи.

Додатки позначаються послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер: Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: додаток А, додаток Б і т.д.

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2. – другий рисунок першого розділу додатка Д.; формула (А.1) – перша формула додатка А. 

4.5. Порядок захисту звіту

Після закінчення практики студент звітує про виконання її програми.

Загальна форма звітності студента про практику – це подання керівнику практики від Національного університету ДПС України письмового звіту, підписаного, завіреного печаткою та оціненого безпосередньо керівником від бази практики.

По закінченню виробничої практики студент захищає звіт та доповідає про її результати у певний строк.

При оцінюванні виробничої практики студента враховуються: характеристика за період проходження практики, щоденник, матеріали практики, якість їх оформлення, рівень теоретичних знань та практичних навиків.

Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин, може бути надане право проходження практики повторно при виконанні умов, визначених навчальним закладом.

 

ДОДАТОК  Б

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІРПІНСЬКОЇ ОДПІ

1.1. Нормативно-правове забезпечення діяльності Ірпінської ОДПІ

1.2. Завдання та функції Ірпінської ОДПІ

1.3. Структура Ірпінської ОДПІ

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЮРИДИЧНОГО СЕКТОРУ ІРПІНСЬКОЇ ОДПІ

2.1. Правовий статус юридичного сектору Ірпінської ОДПІ

2.2. Нормативно-правове       забезпечення      повноважень та завдань юридичного сектору Ірпінської ОДПІ

РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ ВИКОНАНОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС ПРАКТИКИ

3.1. Ознайомлення з основними нормативно-правовими актами, якими керуються органи ДПС

3.2. Ведення роботи зі справами платників податків

3.3. Порядок погашення податкового боргу за  Податковим кодексом України

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

7

9

11

15

20

30

30

30

35

40

40

45

50

55

60

65

ДОДАТОК В

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СПИСОКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Список використаних джерел: 

 1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

 2. Інструкція про порядок проведення перевірок, ревізій Рахунковою палатою: затверджена постановою Колегії Рахунковою палати від 03.12.99 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 51. – Ст. 2580.

 3. Авер’янов В.Б., Андрійко О.Ф. Виконавча влада і державний контроль. – К.: Вища школа права при інституті держави і права ім. В.М. Корецького Національної Академії наук України, 1999. – 47с.

 4. Бурлаков Р. Про систему державного фінансового контролю // Право України – 1998. – №3 – С. 69 – 71 .

 5. Горшенев В.М., Шахов И.Б. Контроль как правовая форма деятельности. – М.: Юрид. лит., 1987. – 176 с.

 6. Державний фінансовий контроль. / Аналіз групи економічного та фінансового законодавства Українсько-Європейського консультативного центру з питань законодавства. – К.: Видання UEPLAC, 2001. – Квітень. –    15 с.

 7. Шохин С.О., Воронина Л.И. Бюджетно-финансовый контроль и аудит. Теория и практика применения в России. Научно-методическое пособие – М.: Финансы и статистика, 1997 – 240 с.

 8. Юридична енциклопедія / Ред. кол.: Ю.С. Шемшученко (голова редколегії) та ін. Т. 1. – К.: Українська енциклопедія, 1998. – 672 с.

 

Рецензія

на програму виробничої практики

для підготовки фахівців за ОКР  «Бакалавр»

галузь знань 0304 «Право»

спеціальність 6.030401«Правознавство»

Виробнича практика є заключною частиною навчального процесу і проводиться після проходження студентами теоретичного курсу навчання у відповідності з навчальним планом підготовки бакалаврів права.

Основними завданнями практики є: узагальнення, систематизація, вдосконалення знань і навичок зі спеціальності, перевірка можливості самостійної роботи у сфері юридичної практики, яка характеризується розглядом юридичних справ, здійсненням юридично значущих дій. Як відомо, професійна діяльність бакалавра пов’язана з необхідністю використання різних методів і засобів юридичної техніки.

Метою виробничої практики є:

 • закріплення, поглиблення і розширення теоретичних знань, одержаних студентами при вивченні предметів навчального плану, набуття навиків, умінь та практичного досвіду (вміти самостійно вирішувати певні питання юридичного значення; набути навички розв’язання реальних завдань, використовуючи знання відповідних галузей права), виховання потреби систематично поновлювати свої знання та застосовувати їх у практичній діяльності.

Визначена мета виробничої практики досягається через вирішення таких завдань:

 • закріплення та поглиблення теоретичних знань, одержаних студентами у процесі навчання, уміння творчо застосовувати одержані знання в муніципально-правовій, судовій, правоохоронній, господарсько-правовій та іншій юридичній діяльності;

У результаті проходження виробничої практики студенти повинні досягти мети та завдань практики.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!