Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2051 Методичні вказівки до написання курсової роботи з курсу Англійська мова

Методичні вказівки до написання курсової роботи з курсу Англійська мова

« Назад

КУРСОВА РОБОТА 

Титульний аркуш: Встановленого зразка (додається).

Кількість сторінок:

КР з дисципліни «Історія зарубіжної літератури» – ­усього 25, тексту – 20.

КР з дисципліни «Лінгвокраїнознавство» – ­усього 25, тексту – 20.

КР з дисципліни «Граматика англійської мови» – ­усього 30, тексту – 25.

КР з дисципліни «Історія перекладу» – ­усього 30, тексту – 25.

КР з дисципліни «Практика перекладу галузевої літератури» – ­усього 40, тексту – 35.

Нумерація сторінок: починаємо нумерацію з цифри 3 Вступу. Виставляємо номера сторінок у верхньому правому кутку.

Поля: ліве – 2,5 см, верхнє, нижнє – 2 см, праве – 1 см.

Абзац – 1,25 см.

Вирівнювання: текст – за шириною; заголовки (всі літери прописні) – по центру (без абзацних відступів) / підзаголовки (літери звичайні) – по ширині (без абзацних відступів).

Відступи: від заголовка до тексту -  12 пт, від заголовка до підзаголовка – 12 пт, від підзаголовка до тексту – 6 пт, від тексту до підзаголовка – 12 пт.

Шрифт – Times New Roman, кегль 14, інтервал – 1,5.

Зверніть увагу на лапки: «» для українського\російського текстів та “” для англійського. Також не можна розривати посилання, прізвище з ініціалами на два рядки (Ctrl+Shift+Space - нерозривного пробілу).

Для основного тексту роботи увімкніть опцію Запрет висячих строк (меню Абзац → вкладка положение на странице)

Кількість опрацьованих джерел:

КР з дисципліни «Історія зарубіжної літератури» – не менш, ніж 20 сумарно за розділами Списку використаних джерел.

КР з дисципліни «Лінгвокраїнознавство» – не менш, ніж 20 сумарно за розділами Списку використаних джерел.

КР з дисципліни «Граматика англійської мови» – не менш, ніж 30 сумарно за розділами Списку використаних джерел.

КР з дисципліни «Історія перекладу» – не менш, ніж 25 сумарно за розділами Списку використаних джерел.

КР з дисципліни «Практика перекладу галузевої літератури» – не менш, ніж 40 сумарно за розділами Списку використаних джерел.

Кількість розділів у роботі: не менше 2-х; підрозділів – не більше 4-х в одному розділі; підпідрозділів – не більше 3-х в одному підрозділі.

Посилання на цитовані джерела подаються у квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друга – номер сторінки, наприклад: [1, с. 21] або [1, с. 21; 2, с. 13 – 14]. Крапка ставиться після другої квадратної дужки.

Таблиці: кожна таблиця має вміщуватися на одній сторінці; якщо таблиця надто велика для однієї сторінки, дозволяється зменшити шрифт до кеглю 12; якщо після зменшення кеглю таблиця все одно не вміщується на одній сторінці, її виносять в Додатки з відповідним посиланням в тексті роботи. Слово «Таблиця» та її номер «Таблиця 1» виділяються напівжирно та вирівнюються по правому боку.

Схеми, рисунки, графіки: виділяємо напівжирно «Рис. 1. Назва…», «Схема 1. Назва..», «Графік 1. Назва…» внизу схеми, рисунку, графіка. Схеми, рисунки та графіки не можуть подаватися відірвано від тексту пояснення до них, тобто не можна подавати схему на одній сторінці, а пояснення до неї на наступній, або пояснення на одній сторінці, а схему на наступній.

Додатки: окрема сторінка «ДОДАТКИ» (зазначається в Змісті окремою сторінкою); потім на наступній сторінці зверху посередині напівжирно пишемо Додаток А…, нижче напівжирно його назву;  далі Додатки подаються за абеткою. У тексті роботи окрема сторінка ДОДАТКИ посередині аркушу, відступити 13-14 абзацних відступів (1,5 міжрядкоий інтервал) від верхнього краю, 16 кегль напівжирно.

Список використаних джерел: після Висновків; поділяється на такі частини: Наукові праці, Джерела ілюстративного матеріалу, Довідкова література, Інтернет-джерела. Якщо Інтернет-джерел немає, цю частину можна не зазначати в Списку. Прізвища авторів на початку пункту в Списку курсивом не виділяються. Якщо матеріалом дослідження були тексти із Всесвітньої мережі або сайти, то вони відносяться до частини Джерела ілюстративного матеріалу.

Оформлення Змісту: посередині напівжирно прописними літерами ЗМІСТ; потім Вступ (напівжирно), Розділ 1. (напівжирно з крапкою), його назва (не виділяємо); потім нижче без відступів з боку ставимо 1.1. (дві крапки) і пишемо назву підрозділу (нічого не виділяємо); нижче буде підрозділ 1.2. і так далі; так само оформлюємо інший розділ.

 

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. (Назва)

1.1. (Назва)

1.1.1. (Назва)

1.2. (Назва)

1.3. (Назва)

Розділи та підрозділи: у Розділі 1 підрозділи нумеруються 1.1., 1.2., 1.3.; якщо у підрозділа є ще підрозділ, наприклад, у підрозділа 1.1. є ще два підрозділи, то нумерація буде 1.1.1., 1.1.2. і так дальше; відповідно у підрозділів підрозділа 1.2. нумерація буде 1.2.1., 1.2.2. і так далі. У Розділі 2 підрозділи нумеруються 2.1., 2.2., 2.3.; підрозділи у підрозділів нумеруватимуться 2.1.1., 2.1.2. і так далі.

У Змісті після останнього Розділу пишуться Висновки (напівжирно); в тексті роботи посередині прописними літерами напівжирно ВИСНОВКИ; Висновки  нумеруються, тобто кожний абзац Висновків повинен бути пронумерований: 1, 2, 3 і так далі. Висновки мають відповідати Завданням, заявленим у Вступі. 

Вступ: посередині прописними літерами напівжирно ВСТУП. 

Назви Розділів в роботі: посередині напівжирно прописними літерами РОЗДІЛ 1 без крапки, потім відступ вниз і посередині назва розділу напівжирно прописними літерами без крапки; потім знову відступ вниз, вирівнювання з шириною і номер та назва підрозділу напівжирно, літери звичайні без крапки в кінці, тільки після номеру, наприклад, 1.1. Назва 

У Змісті після Висновків Список використаних джерел напівжирно; потім Додатки напівжирно і перерахування Додатків з літерами напівжирно.

Вступ: в тексті зазначаються із виділенням напівжирно на початку речення:

КР з дисципліни «Історія зарубіжної літератури» – Актуальність, Мета, Завдання, Об’єкт, Предмет, Матеріал дослідження, Практичне значення, Обсяг і структура роботи (наприклад, Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та двох додатків. Загальний обсяг роботи становить 25 сторінок, з них 20 сторінок - основного тексту. Список використаних джерел налічує 20 позицій, з них 12 – наукові праці, 2 – джерела ілюстративного матеріалу, 3 – довідкова література, 3 – Інтернет -джерела. Додаток А вміщує класифікацію…., в Додатку Б представлено діаграму…).

КР з дисципліни «Лінгвокраїнознавство» – Актуальність, Мета, Завдання, Об’єкт, Предмет, Матеріал дослідження, Практичне значення, Обсяг і структура роботи (наприклад, Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та двох додатків. Загальний обсяг роботи становить 25 сторінок, з них 20 сторінок - основного тексту. Список використаних джерел налічує 20 позицій, з них 12 – наукові праці, 2 – джерела ілюстративного матеріалу, 3 – довідкова література, 3 – Інтернет -джерела. Додаток А вміщує класифікацію…., в Додатку Б представлено діаграму…).

КР з дисципліни «Граматика англійської мови» – Актуальність, Мета, Завдання, Об’єкт, Предмет, Матеріал дослідження, Практичне значення, Обсяг і структура роботи (наприклад, Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та двох додатків. Загальний обсяг роботи становить 30 сторінок, з них 25 сторінок - основного тексту. Список використаних джерел налічує 30 позицій, з них 15 – наукові праці, 5 – джерела ілюстративного матеріалу, 5 – довідкова література, 5 – Інтернет -джерела. Додаток А вміщує класифікацію…., в Додатку Б представлено діаграму…).

КР з дисципліни «Історія перекладу» – Актуальність, Мета, Завдання, Об’єкт, Предмет, Матеріал дослідження, Практичне значення, Обсяг і структура роботи (наприклад, Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та двох додатків. Загальний обсяг роботи становить 30 сторінок, з них 25 сторінок - основного тексту. Список використаних джерел налічує 25 позицій, з них 12 – наукові праці, 3 – джерела ілюстративного матеріалу, 5 – довідкова література, 5 – Інтернет -джерела. Додаток А вміщує класифікацію…., в Додатку Б представлено діаграму…).

КР з дисципліни «Практика перекладу галузевої літератури» – Актуальність, Мета, Завдання, Об’єкт, Предмет, Матеріал дослідження, Теоретичне значення, Практичне значення, Обсяг і структура роботи (наприклад, Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та двох додатків. Загальний обсяг роботи становить 40 сторінок, з них 35 сторінок - основного тексту. Список використаних джерел налічує 40 позицій, з них 20 – наукові праці, 5 – джерела ілюстративного матеріалу, 10 – довідкова література, 5 – Інтернет -джерела. Додаток А вміщує класифікацію…., в Додатку Б представлено діаграму…). 

Як саме оформлюються джерела для Списку використаних джерел (для всіх чотирьох частин), зазначено у файлі «Оформлення джерел», який додається.

Оформлення прикладів: приклади виділяються курсивом; якщо це окремі слова в тексті роботи – курсив; якщо речення, відступаємо 6 пт від основного тексту та встановлюємо абзацний відступ 1,25 см. , пишемо приклад, виділяємо його курсивом. Якщо потрібно виділити щоб у самому прикладі, використовуємо «напівжирно». Якщо потрібно застосувати підкреслювання (у випадку надто об’ємної частини в прикладі для виділення або для порівняння частин речення, наприклад), то напівжирно не застосовується. Можна використовувати лише один варіант виділення в самому прикладі – напівжирно або підкреслювання. Сам приклад завжди віділяється курсивом. Після кожного прикладу завжди має стояти посилання на джерело Списку використаних джерел у квадратних дужках із зазначенням номеру джерела та сторінки (якщо джерело без сторінок, наприклад, з Інтернету, зазначаємо тільки номер).

Порядок брошурування: курсові роботи брошуруються (тобто скріплюються пластиковою скобою в пластиково-картонній обкладинці). Курсова робота брошурується в такому порядку: титульний аркуш, Зміст, основна частина від Вступу до Висновків, Список використаних джерел, Додатки. До картонної (задньої) частини обкладинки клеєм кріпиться паперова кишенька з диском, на який записаний файл з курсовою роботою. Відгук наукового керівника НЕ брошурується, а в окремому файлі вкладається під пластикову (передню) частину обкладинки.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!