Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2047 Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з курсу Оцінювання стану фінансів підприємства, НУ ЛП

Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з курсу Оцінювання стану фінансів підприємства, НУ ЛП

« Назад

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут економіки і менеджменту

                    

Кафедра фінансів

 

ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА

 

Методичні рекомендації для виконання курсової роботи для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

 

ЛЬВІВ 2013

 

Оцінювання стану фінансів підприємства: Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Фінанси та кредит» / Укл. Фурдичко Л.Є., Рудницька О.М. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. -    с.

 

ЗМІСТ

Загальні положення

Структура та зміст роботи

Вимоги до оформлення

Перелік тем курсової роботи

Список рекомендованих літературних джерел

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Основою фінансової системи держави, кровоносною системою економічного базису країни є фінанси підприємств, оскільки від ефективності їхньої діяльності залежать масштаби формування централізованих фінансових ресурсів.

В сучасних умовах, коли підприємство самостійно ухвалює власні рішення, різко підвищується ресурсний потенціал господарюючого суб’єкта, що відповідно призводить до оптимізації фінансових відносин і підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами на підприємстві.

Основне завдання підприємства – забезпечити раціональне і ефективне розміщення і використання грошових засобів для його стійкого розвитку. Фінанси підприємств функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється ВВП, матеріальні і нематеріальні блага, національний дохід – основні джерела фінансових ресурсів.

Стан фінансів підприємств в умовах ринкової економіки є предметом зацікавленості зі сторони не тільки самого підприємства, але і його постачальників, покупців, акціонерів, податкових органів, банків, інших партнерів та і держави в цілому в єдиному економічному просторі. Від стану фінансів підприємств залежить можливість задоволення суспільних потреб, фінансова стійкість країни.

Метою написання курсової роботи «Оцінювання стану фінансів підприємства» є - на основі вивченого теоретичного і практичного матеріалів із дисципліни «Фінанси 2» закріпити знання з питань вивчення сутності, функцій фінансів підприємства, складу фінансових відносин підприємства, вивчення структури доходів і видатків підприємства та його фінансових результатів, потреби підприємства в кредитних ресурсах і вибір оптимальної форми кредитування, визначення джерел фінансового забезпечення і ефективність їх використання тощо.

Завдання роботи – це збір та систематизація аналітичних матеріалів, оцінювання сфери фінансів підприємств, формування, розподіл і використання фондів фінансових ресурсів для задоволення потреб виробництва, реалізації продукції та здійснення інших видів підприємницької діяльності.

 

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ РОБОТИ

Вступ. Вступ повинен містити визначення основи фінансів підприємства через розкриття сутності, функцій фінансів, їх місця і ролі у фінансовій системі держави, необхідності їх функціонування ( 1 сторінка).

Розділ 1. Теоретична частина. Студент самостійно обирає об’єкт дослідження, погоджує його із керівником курсової роботи.

Здійснюється аналіз правової основи організації та функціонування фінансів даного підприємства, його стан: описуються чинники, які впливають на зміну стану фінансів підприємства як на макро- , так і на макрорівнях. На підставі конкретного об’єкта дослідження (вибирається відповідно до отриманого варіанту), автор описує сукупність взаємозв’язків, які притаманні даному підприємству ( 8-10 сторінок).

Розділ 2. Аналітична частина. Необхідно на основі звітності підприємства (Форма 1, Форма2) зробити оцінювання фінансів підприємств відповідно до заданої теми курсової роботи за визначеним варіантом. На підставі статистичного матеріалу проаналізувати ряд динаміки показників за останні три роки у вигляді таблиць, рисунків, схем і оцінити їх вплив на стан фінансів підприємства  (10-12 сторінок)

Висновки. Подається узагальнення зібраних та проаналізованих матеріалів. Окрім цього, подаються рекомендації з приводу подальших напрямів покращення стану фінансів підприємства ( 1-2 сторінки).

Список використаних джерел. Перелік використаних літературних джерел повинне містити не менше 20 позицій, в тому числі нормативно-правові акти (3-6 позицій), навчальні посібники ( 2-6 позицій), монографій ( 3-4 позиції) та статті (6-8 позицій, з яких щонайменше 4 за останні 3 роки публікації).

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

Загальні вимоги. Робота виконується за допомогою комп’ютера на сторінках аркуша білого паперу формату А-4, міжрядковий інтервал – 1,5, розмір шрифту 14-тий. Поля аркушів: ліворуч, зверху та внизу – не менше 20 мм, праворуч – не менше 10 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору.

Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ» ( якщо такі є), «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» ( якщо такі є) друкують великими літерами симетрично до тексту. Кожну структурну частину треба починати з нової сторінки.

Текст розділів може складатись із підрозділів. Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

Якщо підрозділи містять пункти, то заголовки цих пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. В кінці заголовка ставиться крапка.

Якщо заголовок складається з двох чи більше речень, то їх розділяють крапкою. Заголовки чи слова у них не підкреслюються і слова при переносах не розбиваються.

Відстань між заголовками (за винятком заголовка пункту) і подальшим текстом має дорівнювати трьом міжрядковим інтервалам, а відстань між заголовком і останнім рядком попереднього тексту ( для тих випадків, коли кінець одного і початок другого підрозділу розташовується на одній сторінці) – чотирьом міжрядковим інтервалам.

Нумерація. Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака №. Нумерація має бути наскрізною, причому першою сторінкою є титульний аркуш, але на ньому номер сторінки не вказується. Рисунки і таблиці включаються у загальну нумерацію в межах розділу. Сторінки з додатками і списком використаних джерел включаються в наскрізну нумерацію. Номер сторінки проставляється у правому верхньому кутку сторінки без будь-яких знаків, починаючи із другої сторінки вступу.

Номер розділу ставиться після слова «РОЗДІЛ», а «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ» не нумеруються. Нумерація починається з першого розділу.

Підрозділи нумеруються у межах розділу. Номер підрозділу складається із номера розділу та свого порядкового номера, розділених крапкою. Пункти нумеруються арабськими цифрами у межах кожного підрозділу. Номер пункту має складатись із номера розділу, підрозділу і пункту (свого порядкового номера), розділених крапкою. В кінці номера пункту також ставиться крапка, наприклад, «2.1.3.». Потім в тому ж рядку йде заголовок пункту.

Оформлення посилань. Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначити порядковим номером за переліком їх у списку літератури, виділивши двома квадратними дужками, наприклад, « … у працях [3-5,11] …» чи [ 14, с. 38].

Оформлення списку використаних джерел. Інформація про видання (монографії, підручники, довідники тощо) має включати: прізвище та ініціали автора, назву книги, місце видання, видавництво і рік видання, обсяг у сторінках. Ці дані друкуються у виданнях. Дані про статтю із періодичного видання мають вказувати: прізвище і ініціали автора, заголовок статті, назву видання (журналу), назву серії (якщо така є), рік випуску, номер видання (журналу), сторінки, на яких розміщена стаття. Дані нормативно-правового акту вказуються з повною назвою, номером та датою.

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 1. Оцінювання доходів і грошових надходжень підприємства від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності

 2. Оцінювання виробничих витрат підприємства

 3. Оцінювання операційних витрат підприємства

 4. Оцінювання прибутку підприємства

 5. Оцінювання чистого прибутку підприємства

 6. Оцінювання прибутку від операційної діяльності підприємства

 7. Оцінювання рентабельності підприємства

 8. Оцінювання рентабельності реалізації продукції,товарів, робіт чи послуг підприємства

 9. Оцінювання платоспроможності підприємства

 10. Оцінювання ліквідності підприємства

 11. Оцінювання фінансової стійкості підприємства

 12. Оцінювання ділової активності підприємства

 13. Оцінювання власних фінансових ресурсів підприємства

 14. Оцінювання залучених фінансових ресурсів підприємства

 15. Оцінювання основних засобів підприємства

 16. Оцінювання оборотних засобів підприємства

 17. Оцінювання оборотного капіталу підприємства

 18. Оцінювання організації процесу управління виробничими запасами

 19. Оцінювання ефективності управління грошовими коштами підприємства

 20. Оцінювання способів фінансування підприємства в сучасних економічних умовах розвитку держави

 21. Оцінювання бюджетного фінансування підприємства в Україні

 22. Оцінювання власних доходів підприємства

 23. Оцінювання лізингу як способу фінансування діяльності підприємства

 24. Оцінювання амортизації основних засобів підприємства як категорії формування фінансових ресурсів

 25. Оцінювання джерел формування обігових коштів підприємства

 26. Оцінювання ефективності використання обігових коштів підприємства

 27. Оцінювання впливу податків на фінансово-господарську діяльність підприємства

 28. Оцінювання системи оподаткування підприємств в Україні

 29. Оцінювання спрощеної системи оподаткування підприємства в Україні

 30. Оцінювання процесу кредитування підприємств в Україні

 31. Оцінювання банківського кредитування підприємств в Україні

 32. Оцінювання небанківського кредитування підприємств в Україні

 33. Оцінювання фінансової політики підприємства

 34. Оцінювання методів фінансового планування підприємства

 35. Оцінювання факторів впливу фінансово-економічної кризи на фінанси підприємства

 36. Оцінювання симптом (причин) виникнення фінансової кризи на підприємстві

 37. Оцінювання фінансових ресурсів підприємства

 38. Оцінювання джерел формування фінансових ресурсів підприємства

 39. Оцінювання організації функціонування фінансів підприємства

 40. Оцінювання фінансової діяльності підприємства

 41. Оцінювання фінансового стану підприємства

 42. Оцінювання організації фінансової роботи підприємства

 43. Оцінювання фінансового планування і прогнозування підприємства

 44. Оцінювання управління фінансами на підприємстві

 45. Оцінювання фінансового менеджменту підприємства

 46.  Оцінювання ефективності цінової політики підприємства

 47. Оцінювання ресурсного потенціалу підприємства

 48. Оцінювання конкурентоспроможності підприємства                                   

 49. Оцінювання інвестиційного потенціалу підприємства

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Конституція України № 254К/96-ВР: Затверджено Верховною Радою України 28 червня 1996 р.// Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів. – 1997. – № 431.

2. Бюджетний кодекс України  

3. Податковий кодекс України від 01.12.2010 № 2755-УІ із змінами і доповнен. від 22.12.2011 р.

4. Господарський кодекс України, № 436-ІУ від 16.01.2003 р.//Відомості Верховної Ради 2003. - № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144

5. Цивільний кодекс України, № 435-ІУ від 16.01.2003 р.// Відомості Верховної Ради –2003. - № 40-44.- Ст. 356

6. Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради . -2001  № 5-6. – Ст. 30

7. Закон України «Про Національний банк України»//Відомості ВР України. – 1999 р. - № 29

8. Закон України «Про державний внутрішній борг України» // Єдиний державний реєстр  нормативно-правових актів. – 2005. № 2652

9. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» // Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів. – 1997. - № 1051

10. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч.посібн. – К.: Вища школа, 2002.-383 с.

11. Василик О.Д.,Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник.-К.:НІОС.- 2006.- 608 с.

12. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник . – К.: Центр навч. літер-ри, 2010. – 312 с.

13. Вовчак О.Д. Страхування : Навч.посбн. – 2-ге вид., випр. – Львів: «Новий Світ – 2000»,  2005. – 480 с.

14. Загородній А.Г. Фінансовий словник. – 4-те вид.,випр. та доп. / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. – К.: Львів: Знання, КОО ЛБІ НБУ, 2007. – 566 с.

15. Кириленко О.П. Фінанси (Теорія та вітчизняна практика): навч.посіб. – Тернопіль : Астон, 2002. – 212 с.

16. Ковальчук С.В., Форкун І.В. Фінанси. Навч.посіб. – Львів: «Новий Світ – 2000» 2006. – 568 с.

17. Місцеві фінанси : Підручник / За ред.О.П.Кириленко. – К.:Знання, 2006. – 677 с.

18. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія) : Навч.посіб.- 2-ге вид.,доп.і перероб. К.:КНЕУ, 2005. – 240 с.

19. Фінанси (теоретичні основи): Підручник / М.В.Грічіна, В.Б.Захожай, Л.Л. Осіпчук та ін. – 2-ге вид.,випр.і допов. – К.: МАУП, 2007. – 312 с.: іл. – Бібліогр.: с.299-303.

20. Фінанси: Навч.посіб./ В.С.Загорський,О.Д.Вовчак, І.Г.Благун, І.Р.Чуй. – К.: Знання, 2009 . -247 с.

21. Фінанси: Навч.посіб./ О.П. Близнюк,Л.І.Лачкова., В.І.Оспіщев та ін.; За ред.Оспіщева.- 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2010 . -366 с.

22. Финансы: Учебник/ Под ред.М.В.Романовского, О.В. Врублевской, Б.М. Сабанти. –М.: Перспектива: Юрайт, 2004                     

23. Артус М.М. Фінанси :Навч.посіб. – К.:Вид-во Європ.Ун-ту, 2005. – 198 с.

24. Державні фінанси:Теорія і практика перехідного періоду в Центральній Європі.- К.:Основи, 2008. -542 с.

25. Косолапов А.Г. Фінансові методи стимулювання ринкових перетворень в Україні. –К.: Знання, 2010.

26. Луніна І.О. «Проблеми й перспективи розвитку системи державних фінансів України» // Фінанси України.- 2010. -№ 2

27. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: навч.посіб. – К.: Знання-Прес, 2005. – 495 с.

28. [Електронний ресурс] Smida. gov. ua

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!