Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2040 Методичні вказівки щодо підготовки курсової роботи з навчальної дисципліни Організація та нормування праці

Методичні вказівки щодо підготовки курсової роботи з навчальної дисципліни Організація та нормування праці

« Назад

Загальні методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт

Вступ розкриває сутність та стан наукової проблеми та її значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обгрунтування необхідності проведення дослідження.

У вступі подають загальну характеристику курсової роботи у такій послідовності.

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями проблеми чітко, аргументовано обгрунтовують актуальність і доцільність роботи.

Мета і завдання дослідження.Формулюють мету роботи і завдання, які потрібно вирішити для її досягнення.

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження або досягнення поставленої мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а стисло та змістовно визначаючи, що саме досліджувалося тим чи іншим методом.

Наукове і практичне значення отриманих результатів. У цьому пункті необхідно зазначити сферу застосування отриманих автором результатів дослідження, можливий ефект від запровадження запропонованих заходів для науки та економічної практики.

Основна частина курсової роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів. Кожен розділ починають із нової сторінки. Наприкінці кожного розділу формулюють висновки із лаконічним викладом наведених у розділі наукових і практичних результатів.

Основна частина складається з трьох розділів:

І. Критичний аналіз теоретико-методологічних положень досліджуваної проблеми (явища, процесу).

ІІ.  Аналіз та оцінювання стану (рівня розвитку, тенденцій тощо) досліджуваного явища, процесу.

ІІІ. Формування комплексної програми підвищення ефективності процесу (покращення ситуації щодо обраної проблематики).

Зміст теоретичного розділу курсової роботи має відповідати сучасному рівню розвитку економічної науки.

Студент повинен висвітлити теоретико-методологічні аспекти обраної теми курсової роботи відповідно до сучасного рівня розвитку економічної науки. Він має проаналізувати різні теорії та погляди, зробити критичний огляд відповідних наукових джерел, у тому числі зарубіжних. Тлумачення різних авторів стосовно конкретних аспектів досліджуваної теми (принаймні по одному разу в кожному підрозділі теоретичного розділу) мають бути ґрунтовно проаналізовані студентом.

Автор курсової роботи повинен висловити й обґрунтувати своє ставлення, навести власний аналіз щодо сутності досліджуваних основних категорій і понять в підрозділах першого розділу курсової роботи, сформулювати дискусійні питання. 

Зміст аналітичного розділу (II)та рекомендовані джерела фактичних даних для розрахунків наведено у відповідних розділах методичних вказівок (рекомендацій).

Рекомендації, пропозиції, прогнози та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми (III розділ) можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обґрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність.

Висновки: повинні містити узагальнення щодо результатів дослідження автора за заданою тематикою.

Головна вимога до написання курсових робіт – це самостійність, особиста ініціативність, творчий підхід.

У разі списування із літературних та інших джерел курсова робота не допускається до захисту.

В методичних вказівках наведено орієнтовні питання, що можуть бути використані при написанні курсових робіт. Кожен студент – автор курсової роботи може на свій розсуд, проконсультувавшись з викладачем, сформувати зміст роботи.

Загальні вимоги до оформлення курсової роботи

Курсову роботу друкують на комп’ютері з одного боку аркуша білого паперу формату А4 через 1,5 міжрядковий інтервал. Шрифт Times New Roman, величина кеглю 14.

Обсяг курсової роботи має бути в межах до 35 сторінок (не рахуючи сторінок індивідуального завдання до курсової роботи, яке кожен студент отримує від керівника та яке не нумерується), з приблизно рівномірним поділом кількості сторінок між трьома розділами роботи (теоретичним, аналітичним та рекомендаціями).

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ»

Тема 1. Ефективність організації праці робітників меблевого комбінату 

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Теоретико-методологічні засади організації праці.

1.1. Зміст напрямків організації праці.

1.2. Методологія аналізу процесу організації праці.

1.3. Показники та критерії ефективності організації праці.

Розділ ІІ. Оцінка ефективності організації праці на підприємстві.

2.1. Аналіз трудового процесу та організаційної структури підприємства.

2.2 Аналіз витрат робочого часу.

2.3. Аналіз умов праці на робочих місцях.

Розділ ІІІ. Оптимізація процесу організації праці на підприємстві.

3.1. Розроблення проекту підвищення якості організації праці.

3.2. Планування затрат на впровадження заходів та розрахунок.

3.3. Ефективність нововведень.

Висновки

Література 

Методичні поради до виконання курсової роботи 

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Розділ І. На основі проведеного критичного аналізу наукової літератури, розкрити зміст напрямків організації праці, описати методологію аналізу процесу організації праці, розкрити сутність та зміст показників та критеріїв ефективності організації праці. У даному розділі студент повинен не тільки реферативно викласти матеріал, але й зробити узагальнення, висновки щодо доцільності, актуальності, раціональності, тощо напрямків організації праці, запропонованої методології, показників ефективності організації праці. Особливу увагу варто приділити сучасному досвіду передових підприємств щодо сфери дослідження.

Розділ ІІ. Аналіз трудового процесу включає у себе наступні дії: у мережі Internet знайти опис виробничого процесу меблевого комбінату; графічним методом та структурною блок-схемою описати трудовий процес на даному підприємстві; визначити його потенційні „вузькі” місця.

Аналіз організаційної структури підприємства здійснюється на базі таких даних, наведених в табл. 1.

Таблиця 1

Організаційна структура меблевого комбінату 

 

Всього, осіб

Робітники- відрядники, %

Робітники-почасовики, %

Професіонали, фахівці, технічні службовці, %

Керівники підприємства

3

-

-

-

Виробництво

Рокрійно-швейний цех

50

39

40

22

Меблевий цех №1

40

31

39

29

Меблевий цех №2

36

57

25

20

Експериментальний цех

13

88

11

4

Автотранспортне господарство

22

-

95

5

Технічна служба

Керівники

4

-

-

100

Ремонтно-механічний цех

16

-

80

20

Електроцех

9

-

90

10

Паросилове господарство

21

-

90

10

Ремонтно-будівельний цех

8

-

90

10

Постачання і збут

Ділянка КМПП

5

55

-

45

Збут

45

70

10

20

Технічного обслуговування

13

-

10

90

Загальні відділи

Бухгалтерія

22

-

-

100

Маркетинг

5

-

-

100

Канцелярія, відділ кадрів, юрист, медик

8

-

-

100

Господарський відділ

7

-

15

85

Аналіз витрат робочого часу проводиться з урахуванням вхідної інформації за даними табл. 2-4.

Таблиця 2

Звіт про використання робочого часу, 2010 рік 

Показники

За період з початку року

Людино-годин

Працівники, осіб

Фонд робочого часу, всього

826914

х

Відпрацьовано, всього

700181

х

з них надурочно

-

х

Невідпрацьовано, всього

126733

х

у тому числі:

 

 

Щорічні відпустки (основні і додаткові)

60832

310

Тимчасова непрацездатність

37319

282

Навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством

4076

х

Неявки у зв’язку з тимчасовим переводом для роботи на іншому підприємстві

-

х

Неявки з дозволу адміністрації

20352

х

Відпустки за ініціативою адміністрації

-

-

Неявки у зв’зку з переведенням на скорочений робочий день, тиждень

4000

182

Простої

-

х

Масові невиходи на роботу (страйки)

165

12

прогули

-

х

Таблиця 3

Звіт про використання робочого часу, 2011 рік 

Показники

За період з початку року

Людино-годин

Працівники, осіб

Фонд робочого часу, всього

763214

х

Відпрацьовано, всього

659579

х

з них надурочно

-

х

Невідпрацьовано, всього

-

х

у тому числі:

 

 

Щорічні відпустки (осовні і додаткові)

49842

263

Тимчасова непрацездатність

33077

284

Навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством

2400

х

Неявки у зв’язку з тимчасовим переводом для роботи на іншому підприємстві

-

х

Неявки з дозволу адміністрації

12972

х

Відпустки за ініціативою адміністрації

650

50

Неявки у зв’зку з переведенням на скорочений робочий день, тиждень

4694

364

Простої

-

х

Масові невиходи на роботу (страйки)

-

х

прогули

-

х

За наведеними даними табл. 2 і 3 визначити ефективність робочого часу підприємства в цілому. Зробити власні пояснення.

Таблиця 4

Зведена таблиця витрат робочого часу бригади №1 меблевого цеху №1

Категорія витрат робочого часу

Робітник 1

Робітник 2

Помічник

Підготовчо-заключний час

 

 

 

- прибирання цеху

39

- перевірка якості

10

52

 

-пакування виробу

85

62

58

Оперативний час

 

 

 

- збирання виробу

70

10

250

- шпалерні роботи

-

128

-

- розкрій та склеювання паролону

128

-

-

-зіньковка петель

78

-

-

- кріплення декоративних елементів

-

86

-

Обслуговування робочого місця

 

 

 

- налагодження обладнання

34

38

20

Регламентовані перерви

 

 

 

- відпочинок

68

64

80

Нерегламентовані перерви

 

 

 

- ходив за паролоном

-

-

122

-сторонні розмови

28

81

35

-простої через відсутність кріплень, декоративних елементів, інших матеріалів

132

197

-

За даними таблиці 4 зробити баланс робочого часу працівників, проаналізувати отримані данні, визначити коефіцієнти завантаженості працівників. Описати яким чином розподілено обов’язки у бригаді. Пояснити власну думку щодо ефективності такого поділу праці у бригаді.

Аналіз умов праці проводиться за даними табл. 5. 

Таблиця 5

Фактори виробничого і трудового процесу у меблевому цеху

Фактори виробничого середовища

Нормативне значення

Фактичне значення

ШКІДЛИВІ ХІМІЧНІ РЕЧОВИНИ

 

 

Стірол

30

19,6

Бензил

100

125,8

Ацетон

200

142,3

Толуол

150

102,4

Пил ватіну

6

4,8

ШУМ, дБ

75

80

МІКРОКЛІМАТ

 

 

Температура повітря, град.

17-23

17

Швидкість руху повітря, м/с

0,3

0,3

Відносна вологість, %

75

72

ВАЖКІСТЬ ПРАЦІ

 

 

Маса піднімання і переміщення вантажу, кг

10

до 5

Робоча поза, %

25

25

Нахил тулуба

51-100

-

Переходи, км

до 10

до 1

НАПРУЖЕНІСТЬ ПРАЦІ

 

 

Тривалість зосередження, %

75

40

ЗМІННІСТЬ

3-2

1

Проаналізувавши таблицю, необхідно визначити клас шкідливих і небезпечних умов праці, дати характеристику цього класу та відповідних організаційних заходів.

Крім того, за даними матеріалів сайтів мережі Internet дати загальну характеристику умов праці та виробничого середовища підприємств, що виготовляють меблі.

Розділ ІІІ. Розроблення проекту підвищення якості організації праці передбачає визначення та обґрунтування основних заходів, щодо підвищення якості організації праці відповідно до міжнародних та українських стандартів.

Планування затрат на впровадження заходів та розрахунок студентом проводиться з урахуванням вартості закупівлі необхідного обладнання чи організаційно-технічних нововведень у відповідності до діючих цін на ринку на дані товари чи послуги (ціни відповідно даних Держкомстату та прайсів підприємств).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!