Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2015 Методичні рекомендації щодо оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт для спеціальності Іноземна філологія, ЗНУ

Методичні рекомендації щодо оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт для спеціальності Іноземна філологія, ЗНУ

« Назад

Державний вищий навчальний заклад

“Запорізький національний університет”

Міністерства освіти і науки України

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ, ДИПЛОМНИХ і МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ 

для студентів факультету іноземної філології

  

Запоріжжя 2011

 

Методичні рекомендації щодо оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт для студентів факультету іноземної філології / Уклад.: Головко О. М. , Вдовицька С. Г., Ружин К.М., Тєлкова О.В., Уділова Т.М., Яценко П.І. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 70 с. 

Методичні рекомендації містять вимоги щодо оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт, поради до змісту складових, основних положень наукової роботи студента, поради процедурного характеру для захисту робіт.

Призначені для студентів факультету іноземної філології денного та заочного відділень напряму «Філологія» професійних спрямувань «Мова та література (англійська, німецька, французька, іспанська)», «Переклад (англійський, німецький, французький, іспанський)». 

 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП.........................................................

5

1

Загальні вимоги до змісту і основних структурних розділів наукових робіт………………………………….

7

1.1

Структура наукових робіт ……………………………....

7

1.1.1

Вимоги до структурних елементів вступної частини роботи …………………………………………………….

7

1.1.2

Вимоги до структурних елементів основної частини роботи …………………………………………………….

8

1.2

Вимоги щодо оформлення студентських робіт ………..

9

1.2.1

Вимоги до оформлення основного тексту роботи …….

10

1.2.2

Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів …

11

1.2.3

Ілюстрації ………………………………………………...

12

1.2.4

Посилання у науковій роботі ……………………………

13

1.2.5

Таблиці ……………………………………………………

13

1.2.6

Переліки …………………………………………………..

15

2

Вимоги до оформлення курсової роботи …....................

16

2.1

Вступні зауваження ……………………………………...

16

2.2

Структура курсових робіт ……………………………….

16

2.2.1

Вимоги до структурних елементів вступної частини курсової роботи ………………………………………….

17

2.2.2

Вимоги до структурних елементів основної частини курсової роботи …………………………………………

17

2.3

Вимоги щодо оформлення курсової роботи …………...

19

3

Вимоги до дипломної роботи спеціаліста………………

21

3.1

Вступні зауваження ……………………………………...

21

3.2

Структура дипломних робіт ……………………………

22

3.2.1

Вимоги до структурних елементів вступної частини дипломної роботи …………………………………….…

23

3.2.2

Вимоги до структурних елементів основної частини дипломної роботи ……………………………………..…

23

3.3

Вимоги щодо оформлення дипломної роботи …………

26

3.4

Порядок представлення дипломної роботи на кафедрі ………………......................................................................

27

4

Вимоги до магістерської роботи………………………...

28

4.1

Вступні зауваження ……………………………………...

28

 

4.2

Структура магістерських робіт …………………………

31

4.2.1

Вимоги до структурних елементів вступної частини магістерської роботи ………………………………….…

31

4.2.2

Вимоги до структурних елементів основної частини магістерської роботи ………………………………….…

32

4.3

Вимоги щодо оформлення магістерської роботи ……...

35

4.4

Порядок підготовки та представлення магістерської роботи на кафедрі ………………………………………..

35

5

Захист кваліфікаційних робіт спеціаліста і магістра……………………………………………………

37

5.1

Вимоги до кваліфікаційної роботи, яка подається до захисту ……………………………………………………

37

5.2

Процедура захисту дипломних та магістерських робіт

38

5.3

Побажання щодо підготовки до захисту дипломних та магістерських робіт …………………….……………….

41

5.4

Оцінювання кваліфікаційної роботи спеціаліста (магістра) та її захисту …………………………………..

41

5.4.1

Критерії оцінювання кваліфікаційної роботи спеціаліста і магістра ………………………..………….

42

5.4.2

Інтервальна шкала оцінювання досягнень студентів ….

42

 

Додатки…………………………………………..

43

 

Додаток А: Зразок титульного аркуша курсової роботи

43

 

Додаток Б: Зразок титульного аркуша дипломної роботи …………………………………………………….

44

 

Додаток В: Зразок титульного аркуша магістерської роботи……………………………………………………..

45

 

Додаток Г: Зразок оформлення змісту…………………

46

 

Додаток Д: Приклад оформлення вступу наукової роботи …………………………………………………….

48

 

Додаток Е: Зразок оформлення бібліографії……………

54

 

Додаток Ж: Слова та вирази для організації структури та змісту тексту кваліфікаційної роботи та доповіді…............................................................................

57

 

Додаток З: Приклади оформлення бібліографічного опису списку джерел …………………………………….

60

 

ВСТУП

Курсові та дипломні роботи освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра представляють собою кваліфікаційні наукові роботи, які виконуються студентами індивідуально під час навчання в університеті. Вони містять обґрунтовані теоретичні або практичні висновки, наукові положення, які виносяться автором для публічного захисту.

Мета курсової роботи полягає в ознайомленні з методами, які були напрацьовані іншими дослідниками в певній галузі, у систематизації, закріпленні та розширенні теоретичних знань.

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста передбачає постановку проблеми, яка не одержала достатнього висвітлення у науковій літературі; розробку методів перевірки правильності отриманих результатів; систематизацію понятійного апарату дослідження; самостійні висновки та рекомендації щодо використання запропонованих результатів дослідження у науці та практиці.

Магістерська робота повинна містити принципово новий матеріал, або узагальнення раніше відомих положень з інших наукових позицій або у новому аспекті; загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання, правомірність використання яких всебічно обґрунтовується у кожному конкретному випадку їх використання. Необхідно наводити вагомі й переконливі докази на користь обраної концепції, всебічно аналізувати і обґрунтовано критикувати протилежні їй точки зору.

Завдання курсових і дипломних робіт:

- закріпити і поглибити знання, отримані студентами у процесі навчання;

- залучити студентів до самостійної роботи з фаховою літературою;

- сформулювати навички пошуку необхідних джерел і матеріалів;

- отримати студентами досвід, чітко, послідовно і грамотно письмово викладати теоретичні положення;

- розвинути вміння аналізувати, узагальнювати і робити висновки.

Оформлення курсових і дипломних робіт відповідно до Державного стандарту України є важливим етапом узгодження формальної сторони та змісту наукового дослідження.

Наукову інформацію в освітньо-кваліфікаційних роботах різного рівня потрібно викладати у найповнішому вигляді, обов’язково розкриваючи хід та результати дослідження з детальним описом методики дослідження. Повнота наукової інформації повинна відбиватися у деталізованому фактичному матеріалі з обґрунтуваннями, гіпотезами, теоретичними узагальненнями.

При оформленні слід враховувати особливості наукового стилю мови, для якого характерною є об’єктивність дослідження. Необхідно стисло, логічно й аргументовано викладати зміст і результати наукових досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.

Назва курсової або дипломної роботи має бути якомога стислою та відповідати обраній спеціальності та меті наукового дослідження. Іноді для більшої конкретизації до назви освітньо-кваліфікаційної роботи можна включити невеликий (4-6 слів) підзаголовок. 

 

1. Загальні вимоги до змісту і основних структурних розділів наукових робіт 

1.1. Структура наукових робіт

Курсові, дипломні, магістерські роботи (далі КДМР) складаються зі вступної та основної частин.

Вступна частина повинна мати такі структурні елементи: титульний лист; зміст; перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів, якщо у ньому є потреба.

Основна частина містить такі структурні одиниці: вступ; основний текст роботи, який складається з двох чи більше розділів; загальні висновки; список використаних джерел; додатки.

Структурні елементи “титульний лист”, “зміст”, “вступ”, “основний текст”, “загальні висновки”, “список використаних джерел” є обов’язковими.

Обов’язковою вимогою при подачі дипломної та магістерської робіт до захисту є наявність Резюме, яке є останньою сторінкою роботи, не нумерується та не вказується у змісті. В ньому подається стислий огляд наукової роботи, а в кінці – через рядок після тексту резюме розташовують ключові слова (до десяти), подані великими літерами.

1.1.1. Вимоги до структурних елементів

Вступної частини роботи

Титульний лист є першою сторінкою будь-якої студентської наукової роботи і становить основне джерело бібліографічної інформації, необхідної для обробки та пошуку документа.

Титульний лист обов’язково повинен мати такі відомості про виконану роботу:

а) назва міністерства і навчального закладу;

б) гриф допущення до захисту (для магістерської та дипломної спеціаліста);

в) повна назва документа;

г) підписи відповідальних осіб, включаючи керівника роботи;

д) рік виконання курсової роботи;

(Приклад оформлення титульних листів наведено у додатках А-В). 

Зміст представляє собою покажчик основних складових частин роботи, тому в ньому перераховуються всі ці елементи зі вказівкою на номер сторінки, з якою починається кожна складова роботи. Так в змісті повинні міститися: перелік скорочень, умовних позначень, символів, одиниць і термінів (якщо вони є); вступ; заголовки розділів і підрозділів (якщо вони є); висновки; список використаних джерел; додатки (якщо вони є).

(Приклад змісту наведено у додатку Г).

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів становить собою додаткову складову роботи. Його розташовують після змісту, починаючи з нової сторінки, і в ньому наводять необхідні скорочення термінів, вживаних у всій роботі, а також символи, одиниці тощо.

Незалежно від цього при першій появі цих елементів у тексті роботи наводять їх розшифровку. 

1.1.2. Вимоги до структурних елементів

Основної частини роботи

Основна частина роботи починається зі вступу.

У вступі має бути:

актуальність проблеми, яка зумовила вибір теми дослідження, коротко викладена історія питання (ступінь вивчення теми) за хронологічним або концептуальним принципом.

обєкт дослідження:...

предмет дослідження:...

мета дослідження: вивчити і науково обґрунтувати...

гіпотеза дослідження ……..

завдання дослідження:

1) визначити ….

2) дослідити …

3) систематизувати …тощо.

методи дослідження:…

наукова новизна дослідження: полягає у тому ...

практичне значення дослідження ………..

(Приклад основних понять наведено у додатку Д). 

Основний текст роботи складається з двох чи більше розділів, в яких розглядається та досліджується предмет, об’єкт та досягається основна мета роботи. Обов’язково після кожного розділу наводяться висновки до розділу. 

Загальні висновки розміщуються безпосередньо після викладу основного тексту роботи та починаються з нової сторінки.

Загальні висновки повинні містити в собі синтез “наскрізних” висновків за розділами, оцінку повноти вирішення поставлених завдань. 

Список використаних джерел вміщує розташовані за алфавітом джерела, якими користувалися при написанні роботи, з яких брали цитати та певні положення. 

Додатки розміщують після основної частини наукової роботи та нумеруються за українським алфавітом.

У додатках вміщують матеріал, який:

- є необхідним для повноти роботи, але включення його до основної частини наукової роботи може змінити впорядковане і логічне уявлення про дослідження;

- не може бути розміщений в основній частині наукової роботи через великий обсяг або способи його відтворення.

У додатки можуть бути включені:

- додаткові ілюстрації або таблиці;

- матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладання або форму подання не можуть бути внесені до основної частини (оригінали фотографій, формули, розрахунки, опис комп’ютерних програм, розроблених у процесі виконання роботи та ін.). Кожен додаток повинен починатися з нового аркуша і мати заголовок, виконаний великими літерами. У правому верхньому кутку над заголовком великими літерами пишеться відповідно: ДОДАТОК А, ДОДАТОК Б тощо. Нумерація додатків виконується за алфавітом, не використовуються такі літери українського алфавіту: Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

Студентська наукова робота виконується державною мовою або іноземною, що вивчається.

1.2 Вимоги щодо оформлення студентських робіт

При оформленні студентських курсових, дипломних і магістерських робіт слід обов’язково дотримуватися нижче викладених вимог щодо оформлення основного тексту роботи, ілюстрацій, таблиць, переліків, нумерації сторінок, введення посилань. 

1.2.1. Вимоги до оформлення основного тексту роботи

КДМР оформляють на аркушах формату А4 (210 х 297 мм). За необхідності допускається використання аркушів формату АЗ (297 х 420 мм).

КДМР виконують машинним (за допомогою комп’ютерної техніки) способом на одному боці аркуша білого паперу. Машинним способом КДМР виконують згідно з вимогами цього стандарту друкованих і графічних пристроїв ЕОМ. Допускається включення до КДМР сторінок, виконаних методом репрографії.

При машинописному виконанні КДМР друкують через півтора інтервали; при машинному ‑ з розрахунку не більш 40 рядків на сторінці за умов рівномірного її заповнення та висотою літер і цифр не менш, ніж 1,8 мм.

Допускається окремі частини КДМР (титульний лист, додаток) виконувати іншим способом, ніж основна частина.

Текст КДМР слід друкувати, дотримуючись таких параметрів сторінок: лівий берег – 30 мм, верхнi та нижнi береги ‑ 20 мм, правий берег ‑ 15 мм.

Під час виконання КДМР необхідно дотримуватися рівномірної щільності, контрастності й чіткості тексту.

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого зображення машинописним способом або від руки. Виправлене повинно бути такого ж кольору, як і основний текст.

Скорочення слів і словосполучень у КДМР виконують відповідно до чинних стандартів “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис” (ДСТУ 7.1:2006).

Структурні елементи ЗМІСТ, ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ не нумерують, а їх назви слугують заголовками структурних елементів та друкуються великими літерами, вирівнювання по центру.

Розділи, підрозділи, пункти і підпункти повинні мати заголовки. Заголовки структурних елементів тексту і заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами напівжирним шрифтом без крапок в кінці, не підкреслювати.

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів тексту слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслювати, без крапки в кінці.

Абзаци й відступи повинні бути однаковим впродовж усього тексту і дорівнювати 1 см.

Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою.

Перенесення слів у заголовку розділу не допускається.

Відстань між заголовками і подальшим чи попереднім текстом (за винятком заголовка пункту) має бути два інтервали.

Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Не допускається розміщення назв розділів, підрозділів, а також пунктів і підпунктів в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Оформлення тексту, ілюстрацій і таблиць та їх виконання повинно відповідати вимогам стандарту з урахуванням можливостей комп’ютерної техніки.

Сторінки ДКР слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту наукового дослідження. Номер сторінки проставляють у правому верхньому кутку сторінки без крапки в кінці.

Титульний лист включають до загальної нумерації сторінок КДМР. Текст змісту також включають до загальної нумерації сторінок. Номери сторінок на них не проставляють.

Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок. Номери сторінок на них не проставляють. 

1.2.2 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти КДМР слід нумерувати арабськими цифрами.

Розділи КДМР повинні мати порядкову нумерацію в межах викладу тексту і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1,2,3 і т.д.

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою.

Після номеру підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2 і т.д. Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу або підрозділу.

Номер пункту складається з номера розділу і порядкового номера пункту, або з номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового номера пункту, відокремлених крапкою. Після номера пункту крапку не ставлять, наприклад 1.1.1, 1.1.2 тощо.

Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, відокремлених крапкою, наприклад, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 і т.д.

Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, або пункт складається з одного підпункту, його не нумерують 

1.2.3 Ілюстрації

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) слід розміщувати в КДМР безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у КДМР.

Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, розміщені у КДМР, мають відповідати вимогам стандартів “Єдиної системи конструкторської документації”.

Фотознімки розміром менше за формат А4 мають бути наклеєні на аркуш білого паперу формату А4.

Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. У разі необхідності під ілюстрацію розміщують пояснювальні дані.

Ілюстрація позначається словом “Рисунок”, що разом із назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад, “Рисунок 2.1 –Дифрактограма”.

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках.

Номер ілюстрації складається з номеру розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад: Рисунок 2.1 - це перший рисунок другого розділу.

Якщо у ДКР вміщено тільки одну ілюстрацію, її нумерують згідно з вимогами.

Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна переносити її на наступні сторінки, вміщуючи назву ілюстрації на першій сторінці.

Ілюстрації, за необхідності, можуть бути зазначені в змісті із зазначенням їх номерів, назв і номерів сторінок, на яких вони вміщені. 

1.2.4 Посилання у науковій роботі

Перелік джерел, на які є посилання в основній частині роботи, наводять у кінці тексту, починаючи з нової сторінки. Його розміщують в алфавітному порядку і складають відповідно до чинних стандартів (див. Додаток Е, Додаток З).

Посилання в тексті роботи робляться в квадратних дужках, наприклад, [7, с. 45], що означає, що цитату взято з 45 сторінки сьомого джерела списку використаних джерел.

Бібліографічні описи посилань у переліку наводять відповідно до чинних стандартів “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис” (ДСТУ 7.1:2006). 

1.2.5 Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць відповідно до Табл. 4.1.

Табл.4.1

Вимоги до різних робіт 

 

Курсова робота

Диплом спеціаліста

Диплом магістра

Кількість сторінок основного тексту

25-35

50-60

70-90

Кількість джерел

>25

>50

>70

Кількість джерел іноземними мовами

20%

25%

30%

Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а також лінії зліва, справа і знизу, що обмежують таблицю, можна не проводити, якщо їх відсутність не ускладнює користування таблицею.

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці.

На всі таблиці має бути посилання в тексті КДМР.

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках.

Номер таблиці складається з номера розділу і номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 3.1 ‑ перша таблиця третього розділу.

Якщо у тексті одна таблиця, її нумерують згідно з вимогами.

Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці.

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під другою, або поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в кожній частині таблиці її шапку і боковик.

Поділяючи таблиці на частини, допускається її шапку або боковик заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таблиці.

Слово “Таблиця __” вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: “Продовження таблиці ___” із зазначенням номера таблиці.

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки ‑ з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком.

Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф вказують в однині.

Таблиці, у разі необхідності, можуть бути зазначені у змісті із зазначенням їх номерів, назв (якщо вони є) та номерів сторінок, на яких вони розміщені.

1.2.6 Переліки

Переліки, у разі потреби, можуть бути наведені всередині пунктів або підпунктів. Перед переліками ставлять двокрапку.

Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру української абетки з дужкою, або, не нумеруючи ‑ дефіс (перший рівень деталізації).

Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри здужкою (другий рівень деталізації).

Приклад:

а)  утворення слів шляхом введення афіксів:

1) префіксів;

2) суфіксів.

2. Вимоги до оформлення курсової роботи 

2.1 Вступні зауваження

Курсова робота є одним із видів наукової роботи, самостійним навчально-науковим дослідженням студента, яка виконується на різних курсах з певної дисципліни або з двох-трьох дисциплін одного спрямування.

Виконання курсової роботи має за мету дати студентам навички проведення наукового дослідження, розвинути у них навички творчої самостійної роботи, оволодіння загальнонауковими і спеціальними методами сучасних наукових досліджень, поглибленим вивченням будь-якого питання, теми навчальної дисципліни. Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

2.2. Структура курсових робіт

Традиційно курсова робота має описово-розрахунковий характер. Вона, як і будь-яка інша наукова робота, поділяється на: вступну частину, основну частину, список використаних джерел та додатки.

Вступна частина повинна мати такі структурні елементи: титульний лист; зміст; перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів.

Основна частина містить такі структурні одиниці: вступ; основний текст курсової роботи, що переважно складається з двох розділів; висновки; список використаних джерел; додатки.

Список використаних джерел містить перелік використаної під час підготовки курсової роботи літератури, оформленої згідно з діючими вимогами (див. Додаток Е, З)

Додатки розміщують після основної частини курсової роботи.

Структурні елементи “титульний лист”, “зміст”, “вступ”, “основний текст”, “висновки”, “список використаних джерел” є обов’язковими.

2.2.1 Вимоги до структурних елементів вступної частини курсової роботи

Титульний лист є першою сторінкою курсової роботи і становить основне джерело бібліографічної інформації, необхідної для обробки та пошуку документа.

Титульний лист курсової роботи повинен мати відомості, які подають у такій послідовності:

а) назва міністерства і навчального закладу;

б) гриф допущення до захисту;

в) повна назва документа;

г) підписи відповідальних осіб, включаючи керівника роботи;

д) рік виконання курсової роботи;

(Приклад оформлення титульних листів наведено у додатку А). 

Зміст вміщує в собі структурні елементи: перелік скорочень, умовних позначень, символів, одиниць і термінів (якщо вони є); вступ; заголовки розділів і підрозділів (якщо вони є); загальні висновки; список використаних джерел; додатки (якщо вони є). Для кожного з структурних розділів обов’язковим є вказівка на номер сторінки, з якого він розпочинається. Номер сторінки вказують справа від назви структурного елементу.

(Приклад змісту наведено у додатку Г). 

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів оформлюється традиційно: усі прийняті у курсовій роботі мало поширені умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни пояснюють у переліку, який вміщують безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки.

Незалежно від цього при першій появі цих елементів у тексті курсової роботи наводять їх розшифровку. 

2.2.2 Вимоги до структурних елементів основної частини курсової роботи

Основна частина курсової роботи розпочинається зі вступу, котрий є окремим структурним елементом наукової роботи студента та містить основні вихідні данні роботи:

актуальність проблеми, яка зумовила вибір теми дослідження, коротко викладена історія питання (ступінь вивчення теми) за хронологічним або концептуальним принципом.

oбєкт дослідження:...

предмет дослідження:...

мету дослідження: вивчити і науково обґрунтувати...

гіпотезу дослідження (якщо вона є):...

завдання:

1) визначити ….

2) дослідити …

3) систематизувати …тощо.

методи дослідження:…

наукову новизну дослідження полягає у тому ...

практичне значення роботи.

(Приклад основних понять наведено у додатку Д). 

У вступі обґрунтовується актуальність вибраної теми, дається характеристика сучасного стану досліджуваної проблеми, визначається мета курсової роботи й завдання, вказується предмет та об’єкт дослідження. У вступі варто також звернути увагу на рівень розробленості теми у вітчизняній та зарубіжний літературі, виділити дискусійні питання й невирішені проблеми. Рекомендований обсяг вступу ‑ 2-3 сторінки.

Вкінці вступу фіксуються складові курсової роботи: логіка дослідження зумовила структуру курсової роботи: вступ, 2 (3, 4) розділи, висновки, список використаних джерел із ... найменувань, ... додатків. Загальний обсяг ... сторінок. 

Основний текст курсової роботи містить виклад відомостей про предмет і об’єкт дослідження, які є необхідними і достатніми для розкриття сутності означеної роботи (опис теорії, методів роботи) та її результати. Текст курсової роботи повинен бути відредагованим, стилістично витриманим як наукове дослідження. Курсова робота повинна бути логічно побудованою й мати характер цілісного й завершеного самостійного дослідження.

Викладаючи суть, особливу увагу приділяють новизні в роботі.

Текст курсової роботи викладають, поділяючи матеріал на розділи. Розділи можуть поділятися на підрозділи, далі на пункти і підпункти, якщо це необхідно. Кожен пункт і підпункт повинен містити закінчену інформацію та завершуватися висновками.

У разі наявності декількох розділів, перший, як правило, присвячується теоретико-методологічним аспектам досліджуваної теми, другий ‑ методичним підходам та діагностичним засобам, третій ‑ аналізу стану об'єкту дослідження, четвертий ‑ рекомендаціям та пропозиціям щодо вирішення досліджуваної проблеми. Усі ці розділи повинні бути логічно пов'язані між собою. Теоретичні положення й методичні підходи є основою для аналізу первинних матеріалів або статистичної інформації. Висновки й рекомендації базуються на результатах аналізу. Рекомендації можуть торкатись також теоретико-методологічних основ, понятійного апарату й інструментарію дослідження. У залежності від особливостей досліджуваної проблеми тут застосовують різні методи наукового дослідження.

Кожен розділ чи підрозділ повинен мати таку схему: короткий вступ, факти та їх опис, проведення дослідження на основі обраного наукового методологічного апарату, проведення підсумків. Висновки повинні нести наукову новизну чи особисту думку автора до уже відомого матеріалу як результату проведеного дослідження. 

Загальні висновки курсової роботи становлять заключну частину дослідження. Їх розміщують безпосередньо після викладу основного тексту, починаючи з нової сторінки.

Висновки повинні містити в собі синтез “наскрізних” висновків за розділами, оцінку повноти вирішення поставленої мети та завдань, сформульованих у вступі. Обсяг заключної частини ‑ 2-3 сторінки. 

Список використаних джерел містить перелік використаної під час підготовки курсової роботи літератури, оформленої згідно з діючими вимогами (див. Додаток Е, З) 

Додатки розміщують після основної частини курсової роботи. 

2.3 Вимоги щодо оформлення курсової роботи

Вимоги щодо оформлення посилань, таблиць, ілюстрацій, додатків тощо дивись у “1 Загальні вимоги до оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт”.

Курсова робота виконується державною мовою або іноземною, що вивчається.

Обсяг курсової роботи (без бібліографії) ‑ 25-35 сторінок машинописного тексту або 35-40 рукописних сторінок; кількість джерел ‑ не менше 25, серед яких не менше 20% ‑ іноземною мовою.

3. Правила оформлення дипломної роботи спеціаліста 

3.1 Вступні зауваження

Дипломна робота - це кваліфікаційне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується на завершальному етапі навчання студента у вищому закладі освіти. Вона відбиває рівень теоретичних знань і практичних навичок випускника, його здатність до професійної діяльності як фахівця.

У більшості випадків дипломна робота є поглибленою розробкою теми курсової роботи студента-випускника. Нею передбачено систематизацію, закріплення, розширення теоретичних знань і практичних умінь зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, виробничих та інших завдань.

Основними завданнями виконання дипломної роботи є:

- систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста;

- висунення проблеми, що не одержала достатнього висвітлення у науковій літературі;

- виявлення і введення у науковий обіг нових джерел повідомлення основних фактів;

- встановлення нових зв’язків між відомими явищами;

- самостійні висновки;

- набуття умінь самостійного аналітичного опрацювання та обґрунтування конкретних проблем галузі;

- розвиток умінь студента самостійно систематизувати та аналізувати літературу з теми, оволодіння методикою досліджень узагальнень та логічного викладу матеріалу;

- рекомендація про використання запропонованих матеріалів і висновків у науці та практиці.

В дипломній роботі студент повинен:

- показати міцні теоретичні знання з обраної теми та вміння проблемно їх застосовувати.

- обґрунтувати актуальність теми, відповідність її сучасному стану розвитку науки, практичним завданням галузі.

- уміти критично аналізувати монографічні та періодичні видання з теми, узагальнювати матеріали діяльності підприємств і організацій, робити висновки і пропозиції.

- дати характеристику історії досліджуваної проблеми.

- показати уміння та навички в проведенні експерименту, аналізу і розрахунків, володіння сучасною обчислювальною технікою.

- уміти узагальнювати результати, застосовувати сучасні методи оцінки економічної і соціальної ефективності запропонованих заходів, лаконічно формулювати висновки і аргументації, обґрунтувати практичні рекомендації виробництву.

Загальними вимогами до дипломної роботи є:

 • цільова спрямованість;

 • чітка побудова;

 • логічна послідовність викладу матеріалу;

 • глибина дослідження і повнота висвітлення питань;

 • переконливість аргументацій;

 • стислість і точність формулювань;

 • конкретність викладу результатів роботи;

 • доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій;

 • грамотне оформлення.

У дипломній роботі не повинно бути переписаних з підручників положень і формулювань, а допускаються лише посилання на них. 

3.2 Структура дипломних робіт

Традиційно дипломна робота, як і будь-яка інша наукова робота, поділяється на: вступну та основну частину.

Вступна частина повинна мати такі структурні елементи: титульний лист; зміст; перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів.

Основна частина містить такі структурні одиниці: вступ; основний текст дипломної роботи, що переважно складається з двох чи трьох розділів; висновки; список використаних джерел; додатки; резюме.

Список використаних джерел містить перелік використаної під час підготовки дипломної роботи літератури, оформленої згідно з діючими вимогами (див. Додаток Е, З)

Додатки розміщують після основної частини наукової роботи.

Структурні елементи “титульний лист”, “зміст”, “вступ”, “основний текст”, “висновки”, “список використаних джерел” є обов’язковими.

3.2.1 Вимоги до структурних елементів вступної частини дипломної роботи

Титульний лист є першою сторінкою дипломної роботи і становить основне джерело бібліографічної інформації, необхідної для обробки та пошуку документа.

Титульний лист містить (у такій послідовності):

 • назву міністерства та вищого навчальною закладу, де виконано дипломну роботу;

 • гриф допущення до захисту;

 • прізвище, ім’я, по-батькові автора роботи;

 • повну тему роботи;

 • відомості про наукового керівника;

 • місто і рік виконання.

(Приклад оформлення титульного листа наведено у додатку Б). 

Зміст вміщує в собі структурні елементи: перелік скорочень, умовних позначень, символів, одиниць і термінів (якщо вони є); вступ; заголовки розділів і підрозділів (якщо вони є); загальні висновки; список використаних джерел; додатки (якщо вони є). Для кожного з структурних розділів обов’язковим є вказівка на номер сторінки, з якого він розпочинається. Номер сторінки вказують справа від назви структурного елементу.

(Приклад змісту наведено у додатку Г). 

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів оформлюється традиційно: усі прийняті у дипломній роботі мало поширені умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни пояснюють у переліку, який вміщують безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки.

Незалежно від цього при першій появі цих елементів у тексті дипломної роботи наводять їх розшифровку.

3.2.2 Вимоги до структурних елементів основної частини дипломної роботи

Основна частина дипломної роботи розпочинається зі вступу, котрий є окремим структурним елементом наукової роботи студента та містить основні вихідні данні роботи:

 • актуальність проблеми, яка зумовила вибір теми дослідження (формулюється доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями проблеми);

 • об’єкт дослідження ‑ процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення;

 • предмет дослідження міститься в межах об’єкта, саме на ньому повинна бути спрямована увага, оскільки він визначає тему ДР;

 • мету наукової роботи;

 • гіпотезу дослідження (якщо вона є):...

 • завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети:

1) визначити ….

2) дослідити …

3) систематизувати …тощо.

 • методи дослідження, використані для досягнення поставленої в дипломній роботі мети;

 • матеріал дослідження і його обсяг, в результаті дослідження якого були досягнуті поставлена мета та завдання роботи;

 • наукова новизна ‑ коротка анотація нових положень або рішень, запропонованих автором особисто, з обов’язковою вказівкою на відмінність цих положень від вже відомих;

 • практичне значення одержаних результатів;

 • апробація результатів дослідження, яка наводить дані щодо участі автора в конференціях, колоквіумах та щодо публікацій.

(Приклад оформлення вступу див. Додаток Д). 

У вступі обґрунтовується актуальність вибраної теми, дається характеристика сучасного стану досліджуваної проблеми, визначається мета дипломної роботи й завдання, вказується предмет та об’єкт дослідження. У вступі варто також звернути увагу на рівень розробленості теми у вітчизняній та зарубіжний літературі, виділити дискусійні питання й невирішені проблеми. Рекомендований обсяг вступу ‑ 2-3 сторінки.

Вкінці вступу фіксуються складові дипломної роботи: “Логіка дослідження зумовила структуру дипломної роботи: вступ, 2 (3, 4) розділи, висновки, список використаних джерел із ... найменувань, ... додатків. Загальний обсяг ... сторінок”. 

Основна частина дипломної роботи складається з розділів (підрозділів, підпунктів тощо, якщо є необхідність у такому розділенні). Кожен пункт і підпункт повинен містити закінчену інформацію та завершуватися висновками.

В розділах основної частини подають:

 • огляд спеціальної літератури (з особливим наголосом на літературі останніх років і літературі іноземними мовами) і вибір напрямків досліджень (загальний обсяг огляду не повинен перевищувати 20% обсягу основної частини дипломної роботи);

 • власне дослідження та виявлені ознаки предмету роботи;

 • аналіз і результати власних досліджень автора з обов’язковим висвітленням того нового, що він вносить у розробку проблеми.

Висновки повинні нести наукову новизну чи особисту думку автора до уже відомого матеріалу як результату проведеного дослідження.

У разі наявності декількох розділів, перший, як правило, присвячується теоретико-методологічним аспектам досліджуваної теми, другий ‑ методичним підходам та діагностичним засобам, третій – власне аналізу та виявленню особливостей певного явища.

Усі ці розділи повинні бути логічно пов’язані між собою. Теоретичні положення й методичні підходи є основою для аналізу первинних матеріалів або статистичної інформації. Висновки й рекомендації базуються на результатах аналізу. Рекомендації можуть торкатись також теоретико-методологічних основ, понятійного апарату й інструментарію дослідження. У залежності від особливостей досліджуваної проблеми тут застосовують різні методи наукового дослідження.

Текст дипломної роботи повинен бути відредагованим, стилістично витриманим як наукове дослідження. Дипломна робота повинна бути логічно побудованою й мати характер цілісного й завершеного самостійного дослідження.

Існують два види висновків ‑ висновки до розділів і загальні висновки. Висновки до розділів можуть містити пронумероване викладення результатів дослідження, одержаних у відповідному розділі. 

Загальні висновки становлять заключну частину дослідження. Їх розміщують безпосередньо після викладу основного тексту, починаючи з нової сторінки. Вони мають містити стисле викладення теоретичних і практичних результатів, отриманих автором дипломної роботи особисто в ході дослідження, а також обґрунтування перспектив проведення подальших досліджень в обраній галузі (Посилання на інших авторів, їх цитування, а також наведення загальновідомих істин у висновках не допускаються).

Обсяг заключної частини ‑ 2-4 сторінки. 

Список використаних джерел містить перелік використаної під час підготовки дипломної роботи літератури, оформленої згідно з діючими вимогами (див. Додаток Е, З) 

Додатки розміщують після списку використаних джерел дипломної роботи та мають включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття дипломної роботи (таблиці, графіки, глосарії, ілюстрації, рекомендації щодо впровадження) і наводяться тільки у разі необхідності. 

Резюме (Summary / Abstract, Zusammenfassung, Resumé, Resumen) пишеться на 1-2 сторінки іноземною мовою, що вивчається. Воно завершується комплексом ключових слів і сталих термінологічних словосполучень, що з позицій інформаційного пошуку мають той обсяг смислового навантаження, який чітко корелюється з основним змістом дипломної роботи. Загальна кількість ключових слів ‑ не більше 10. 

3.3 Вимоги щодо оформлення дипломної роботи

Вимоги щодо оформлення посилань, таблиць, ілюстрацій, додатків, списку використаних джерел тощо дивись у “1 Загальні вимоги до оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт”.

(Приклад оформлення списку літератури див. Додаток Е, власне вимоги щодо оформлення списку літератури див. Додаток З). 

Дипломна робота виконується державною мовою або іноземною, що вивчається.

Обсяг дипломної роботи (без бібліографії та додатків) ‑ 50-60 сторінок машинописного тексту або 60-70 рукописних сторінок, з них: вступ до 5 стор., висновки ‑ 3-4 стор.; кількість джерел ‑ не менше 50, серед яких не менше 25% ‑ іноземною мовою.

3.4 Порядок представлення дипломної роботи на кафедрі

Робота подається на випускаючу кафедру, реєструється старшим лаборантом і підписується завідуючим з поміткою “До захисту допущено”.

Робота подається в одному примірнику у твердому переплетенні (пружинне переплетення забороняється!). До диплому додається CD диск з роботою в одному суцільному файлі. Електронна версія дипломної має бути ідентичною паперовій. 

До диплому додається рецензія, яку має давати спеціаліст у даній галузі наукового знання, призначений кафедрою.

В рецензії наголошуються такі важливі моменти наукової роботи як:

-  глибина аналізу спеціальної літератури, у т.ч. й використання новітніх праць як вітчизняних, так і зарубіжних фахівців

- актуальність і перспективність теми дослідження

- ступінь наукової новизни

- методика дослідження ‑ достовірність і верифікованість висновків, логіка викладення матеріалу, орфографія, стиль викладення матеріалу.

 

4. Вимоги до магістерської роботи 

4.1 Вступні зауваження

Магістерська робота (далі МР) ‑ це самостійна випускна науково-дослідницька робота, яка виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою публічного захисту і отримання академічного ступеня магістра. Основне завдання її автора ‑ продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, уміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання.

Магістерська робота, з одного боку, має узагальнюючий характер, оскільки є своєрідним підсумком підготовки магістра, а з іншого ‑ самостійним оригінальним науковим дослідженням студента, у розробці якого зацікавлені установи, організації або підприємства, при цьому студент упорядковує за власним розсудом накопичені наукові факти та доводить їх наукову цінність або практичну значимість.

Магістерська робота як самостійне наукове дослідження кваліфікується як навчально-дослідницька праця, в основу якої покладено моделювання більш-менш відомих рішень. Її тематика та науковий рівень мають відповідати освітньо-професійній програмі навчання. Виконання зазначеної роботи повинне не стільки вирішувати наукові проблеми (завдання), скільки засвідчити, що її автор здатний належним чином вести науковий пошук, розпізнавати професійні проблеми, знати загальні методи і прийоми їх вирішення.

Специфічним є не лише зміст магістерської роботи, а й форма його викладу, яка характеризується певним ступенем абстрагування, активним застосуванням математичного апарату, засобів логічного мислення, комп’ютерних методик та математичної статистики.

Для викладу матеріалу роботи характерні аргументованість суджень та точність приведених даних. Орієнтуючись на читачів з високою професійною підготовкою, автор включає в свій текст увесь знаковий апарат (таблиці, формули, символи, діаграми, схеми, графіки тощо), тобто все те, що складає мову науки.

Норми наукової комунікації суворо регламентують характер викладу наукової інформації, вимагаючи відмову від висловлювання власної думки у чистому вигляді. У зв’язку з цим автори роботи намагаються уживати мовні конструкції, які виключають застосування особового займенника “я”. Автор переважно повинен використовувати пасивні конструкції і це виправдано, бо будь-яке наукове дослідження вимагає об’єктивності наведеної інформації. 

Робота магістра повинна:

- відповідати сучасному рівню розвитку науки, а її тема ‑ бути актуальною;

- відбивати як загальнонаукові, так і спеціальні методи наукового пізнання, правомірність використання яких всебічно обґрунтовується у кожному конкретному випадку їхнього використання;

- містити принципово новий матеріал, що включає опис нових фактів, явищ і закономірностей або узагальнення раніше відомих положень з інших наукових позицій або у зовсім іншому аспекті;

- передбачати елементи наукової полеміки; наводити вагомі й переконливі докази на користь обраної концепції, всебічно аналізувати і доказово критикувати протилежні їй точки зору.

При визначенні особливостей дипломної роботи магістра слід виходити з того, що дипломна робота взагалі ‑ випускна самостійна робота навчально-дослідного характеру, яка виконується студентами, що закінчують гуманітарні вищі навчальні заклади. Написання та захист дипломної роботи є перевіркою готовності студента до майбутньої професійної діяльності

Майбутня професійна діяльність магістра педагогічної, наукової чи управлінської діяльності у відповідній галузі повинна бути пов’язана з виконанням функцій викладача вищого навчального закладу, наукового працівника. Ось саме готовність до такої діяльності і повинна засвідчувати дипломна робота магістрів.

Магістерська робота подається у вигляді, який дозволяє зробити висновок, наскільки повно відображені та обґрунтовані положення, висновки та рекомендації, які містяться в роботі, їх новизна і значимість. Сукупність отриманих у такій роботі результатів повинна свідчити про наявність у її автора первинних навичок наукової роботи. Магістерська робота як наукова праця досить специфічна. Перш за все, її відрізняє від інших наукових робіт те, що вона виконує кваліфікаційну функцію. У зв’язку з цим основне завдання її автора ‑ продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації та вміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання. Магістерська робота закріплює отриману інформацію у вигляді текстового та ілюстративного матеріалу, в яких студент-магістрант упорядковує за власним розсудом накопичені наукові факти та доводить наукову цінність або практичну значимість тих чи інших положень. Магістерська робота відображає як загальнонаукові, так і спеціальні методи наукового пізнання, правомірність яких обґрунтовується в кожному конкретному випадку їх використання.

Зміст магістерської роботи в найбільш систематизованому вигляді фіксує як вихідні передумови наукового дослідження, так і весь його хід, а також отримані при цьому результати. Причому тут не просто описуються наукові факти, а й проводиться їх всебічний аналіз, розглядаються типові ситуації, відповідно до обраної теми.

Успішність виконання магістерської роботи великою мірою залежить від уміння вибрати найрезультативніші методи дослідження, оскільки саме вони дозволяють досягти поставленої у роботі мети. Методологія виконання магістерської роботи, вимоги до її оформлення аналогічні дипломній роботі, але детальніше розкривається актуальність теми дослідження, наукова проблема і її доведення. Якомога ретельніше формується зміст вступної частини, обов’язковим є визначення об’єкта і предмета дослідження. Загальні висновки магістерської роботи виконують роль закінчення обумовленого логікою проведення дослідження у формі послідовного, логічного викладення отриманих підсумкових результатів, їх співвідношення з загальною метою, конкретними завданнями, поставленими і сформульованими у вступі. Саме результатами теоретичного і практичного дослідження у своїй дипломній роботі магістрант має змогу засвідчити рівень наукової підготовки.

На основі цього може бути розроблений авторський курс лекцій або цикл семінарських чи лабораторних занять, система засобів наочності, педагогічні програмні засоби тощо.

Навчальним планом передбачається надання магістрам вільних днів для підготовки магістерських робіт і консультацій.

У період підготовки магістерських досліджень здійснюється поточний кафедральний контроль і робота наукового керівника і консультантів з магістром. Поточний кафедральний контроль, проводиться методом обговорення структурних розділів магістерської роботи з визначенням необхідних моментів дослідження, що потребують опрацювання або переробки. 

4.2 Структура магістерських робіт

Традиційно магістерська робота, як і будь-яка інша наукова робота, поділяється на: вступну та основну частину.

Вступна частина повинна мати такі структурні елементи: титульний лист; зміст; перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів.

Основна частина містить такі структурні одиниці: вступ; основний текст курсової роботи, що переважно складається з двох чи трьох розділів; висновки; список використаних джерел; додатки; резюме.

Список використаних джерел містить перелік використаної під час підготовки магістерської роботи літератури, оформленої згідно з діючими вимогами (див. Додаток Е, З)

Додатки розміщують після основної частини наукової роботи.

Структурні елементи “титульний лист”, “зміст”, “вступ”, “основний текст”, “висновки”, “список використаних джерел” є обов’язковими. 

4.2.1 Вимоги до структурних елементів вступної частини магістерської роботи

Титульний лист є першою сторінкою магістерської роботи і становить основне джерело бібліографічної інформації, необхідної для обробки та пошуку документа.

Титульний лист містить (у такій послідовності):

 • назву міністерства та вищого навчального закладу, де виконано дипломну роботу магістра;

 • гриф допущення до захисту;

 • прізвище, ім'я, по-батькові автора роботи;

 • повну тему роботи;

 • відомості про наукового керівника;

 • місто і рік виконання.

(Приклад оформлення титульного аркуша наведено у додатку В). 

Зміст вміщує в собі структурні елементи: перелік скорочень, умовних позначень, символів, одиниць і термінів (якщо вони є); вступ; заголовки розділів і підрозділів (якщо вони є); загальні висновки; список використаних джерел; додатки (якщо вони є). Для кожного з структурних розділів обов’язковим є вказівка номеру сторінки, з якого він розпочинається. Номер сторінки вказують справа від назви структурного елементу.

(Приклад змісту наведено у додатку Г). 

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів оформлюється традиційно. Якщо в роботі магістра вжиті маловідомі скорочення, специфічна термінологія, позначення і таке інше, то їх перелік подається у вигляді окремого списку, який розміщується після змісту, перед вступом.

Незалежно від цього при першій появі цих елементів у тексті магістерської роботи наводять їх розшифровку. 

4.2.2 Вимоги до структурних елементів основної частини магістерської роботи

Вступ (не більше 6 сторінок) розкриває сутність наукової проблеми, її значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, стан розробленості, обґрунтування необхідності проведення дослідження. Далі подається загальна характеристика дипломної роботи магістра у такій послідовності:

 • актуальність проблеми, яка зумовила вибір теми дослідження (формулюється доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями проблеми);

 • об’єкт дослідження (процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення);

 •  предмет дослідження міститься в межах об’єкта ‑ саме на ньому повинна бути спрямована увага, оскільки він визначає тему МР;

 • мета дослідження;

 • гіпотеза дослідження;

 • завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети;

 • методи дослідження, використані для досягнення поставленої в МР мети;

 • матеріал дослідження і його обсяг, використаний для досягнення поставленої в магістерській роботі мети;

 • наукова новизна, яка полягає у наведенні короткої анотації нових положень або рішень, запропонованих автором особисто, з обов’язковою вказівкою на відмінність цих положень від вже відомих);

 • практичне значення одержаних результатів;

 • апробація результатів дослідження ‑ наводяться дані щодо участі автора в конференціях, колоквіумах та щодо публікацій;

 • положення, що виносяться на захист ‑ коротка анотація нових положень або рішень, запропонованих автором особисто, з обов’язковою вказівкою па відмінність цих положень від вже відомих.

(Приклад основних понять наведено у додатку Д). 

У вступі обґрунтовується актуальність вибраної теми, дається характеристика сучасного стану досліджуваної проблеми, визначається мета магістерської роботи й завдання, вказується предмет та об’єкт дослідження. У вступі варто також звернути увагу на рівень розробленості теми у вітчизняній та зарубіжний літературі, виділити дискусійні питання й невирішені проблеми. Рекомендований обсяг вступу ‑ 5-6 сторінок.

Вкінці вступу подається структура магістерської роботи, наприклад, “Логіка дослідження зумовила структуру магістерської роботи: вступ, ... розділи, висновки, список використаних джерел із ... найменувань і ... додатків. Загальний обсяг ... сторінок”. 

Основна частина дипломної роботи складається з розділів (підрозділів, підпунктів тощо, якщо є необхідність у такому розділенні). Кожен пункт і підпункт повинен містити закінчену інформацію та завершуватися висновками.

В розділах основної частини подають:

 • огляд спеціальної літератури (з особливим наголосом на літературі останніх років і літературі іноземними мовами) і вибір напрямків досліджень (загальний обсяг огляду не повинен перевищувати 20% обсягу основної частини дипломної роботи);

 • власне дослідження та виявлені ознаки предмету роботи;

 • аналіз і результати власних досліджень автора з обов’язковим висвітленням того нового, що він вносить у розробку проблеми.

Фрази, якими можна користатися для написання магістерської роботи див. у Додатку Ж.

Висновки до розділів повинні нести наукову новизну чи особисту думку автора до уже відомого матеріалу як результату проведеного дослідження.

У разі наявності декількох розділів, перший, як правило, присвячується теоретико-методологічним аспектам досліджуваної теми, другий ‑ методичним підходам та діагностичним засобам, третій – власне аналізу та виявленню особливостей певного явища.

Усі ці розділи повинні бути логічно пов’язані між собою. Теоретичні положення й методичні підходи є основою для аналізу первинних матеріалів або статистичної інформації. Висновки й рекомендації базуються на результатах аналізу. Рекомендації можуть торкатись також теоретико-методологічних основ, понятійного апарату й інструментарію дослідження. У залежності від особливостей досліджуваної проблеми тут застосовують різні методи наукового дослідження.

Текст магістерської роботи повинен бути відредагованим, стилістично витриманим як наукове дослідження. Магістерська робота повинна бути логічно побудованою й мати характер цілісного й завершеного самостійного дослідження.

Існують два види висновків ‑ висновки до розділів і загальні висновки. Висновки до розділів можуть містити пронумероване викладення результатів дослідження, одержаних у відповідному розділі. 

Загальні висновки становлять заключну частину дослідження. Їх розміщують безпосередньо після викладу основного тексту, починаючи з нової сторінки. Вони мають містити стисле викладення теоретичних і практичних результатів, отриманих автором магістерської роботи особисто в ході дослідження, а також обґрунтування перспектив проведення подальших досліджень в обраній галузі (Посилання на інших авторів, їх цитування, а також наведення загальновідомих істин у висновках не допускаються).

Обсяг заключної частини ‑ 2-5 сторінки. 

Список використаних джерел містить перелік використаної під час підготовки магістерської роботи літератури, оформленої згідно з діючими вимогами (див. Додаток Е, З) 

Додатки розміщують після списку використаних джерел магістерської роботи та мають включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття наукової роботи (таблиці, графіки, глосарії, ілюстрації, рекомендації щодо впровадження) і наводяться тільки у разі необхідності. 

Резюме (Summary / Abstract, Zusammenfassung, Resumé, Resumen) пишеться на 1-2 сторінки іноземною мовою, що вивчається. Воно завершується комплексом ключових слів і сталих термінологічних словосполучень, що з позицій інформаційного пошуку мають той обсяг смислового навантаження, який чітко корелюється з основним змістом магістерської роботи. Загальна кількість ключових слів ‑ не більше 10.

4.3 Вимоги щодо оформлення магістерської роботи

Вимоги щодо оформлення посилань, таблиць, ілюстрацій, додатків, списку використаних джерел тощо дивись у “1 Загальні вимоги до оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт”.

(Приклад оформлення списку літератури див. Додаток Е, власне вимоги щодо оформлення списку літератури див. Додаток З). 

Магістерська робота виконується державною мовою або іноземною, що вивчається.

Обсяг магістерської роботи (без бібліографії та додатків) ‑ 70-90 сторінок машинописного тексту або 90-100 рукописних сторінок, з них: вступ до 6 стор., висновки – до 5 стор.; кількість джерел ‑ не менше 70, серед яких не менше 30% ‑ іноземною мовою. 

4.4 Порядок підготовки та представлення магістерської роботи на кафедрі

Робота подається на випускаючу кафедру, реєструється старшим лаборантом і підписується завідуючим кафедри з поміткою “До захисту допущено”.

Робота подається в одному примірнику у твердому переплетенні (пружинне переплетення забороняється!). У диплом владується диск з роботою в одному суцільному файлі. Електронна версія дипломної має бути ідентичною паперовій.

До магістерської роботи додається рецензія, яку має давати спеціаліст у даній галузі наукового знання, призначений кафедрою. У рецензії повинно бути зазначено :

- глибина аналізу спеціальної літератури, у т.ч. й використання новітніх праць як вітчизняних, так і зарубіжних фахівців;

- актуальність і перспективність теми дослідження;

- ступінь наукової новизни;

- методика дослідження, достовірність і верифікованість висновків, логіка викладення матеріалу;

- орфографія і стиль викладення матеріалу.

 

5. Захист кваліфікаційних робіт спеціаліста і магістра 

5.1 Вимоги до кваліфікаційної роботи, яка подається до захисту

До захисту кваліфікаційних робіт допускаються студенти, які повністю виконали навчальний план підготовки спеціаліста (магістра), склали всі заліки та екзамени і одержали позитивний відгук наукового керівника та рецензента, пройшли попередній захист дипломної (магістерської роботи). Для своєчасного представлення роботи на кафедру, студенти повинні дотримуватися такого графіку виконання роботи:

Табл. 5.1

Графік виконання роботи 

 

 

Для студентів денної форми навчання

Для студентів заочної форми навчання

Вибір теми роботи

вересень

вересень

Затвердження плану роботи

Жовтень

жовтень

Написання теоретичного розділу роботи

Жовтень-січень

жовтень-січень

Попередній захист теоретичного розділу на засіданні кафедри

Січень

січень

Написання практичної частини роботи

жовтень-березень

жовтень-березень

Попередній захист роботи на засіданні кафедри

Квітень

березень

Представлення оформленого відповідно до вимог варіанту роботи нормоконтролеру

Не менше ніж за 2-3 тижні до захисту (середина-кінець травня)

Не менше ніж за 2-3 тижні до захисту (середина травня)

Представлення і реєстрація роботи на кафедрі

Не менше ніж за 2 тижні до захисту (кінець травня)

Не менше ніж за 2 тижні до захисту (початок-середина травня)

Захист роботи

Початок червня

Кінець травня

Не пізніше ніж за місяць до захисту роботи вона подається науковому керівникові з метою підготовки ним відгуку на дослідження, а також направляється на рецензування. Рецензія може бути надана професорсько-викладацьким складом або науковцями певного фаху, які працюють у галузі проблематики, що розробляється магістром. Рецензія подається в письмовій формі.

На виконану магістерську роботу науковий керівник і рецензенти складають відгук за такою схемою:

- актуальність дослідження;

- ефективність використаної методології наукового пошуку;

- рівень використання набутих у процесі навчання в магістратурі теоретичних знань;

- перспективність запропонованих рекомендацій і висновків;

- недоліки роботи.

Попереднє обговорення магістерської роботи здійснюється на засіданні профільної кафедри або спільних засідань кафедр і має на меті проведення магістром аналізу пропозицій і зауважень, доопрацювання роботи для її захисту на ДЕК та одержання магістром кафедрального допуску до захисту, оформленого протокольно.

До захисту допускаються магістри за умови повного виконання навчального плану. Термін подання магістерської роботи до ДЕКу ‑ 2 тижні до захисту. 

5.2 Процедура захисту дипломних та магістерських робіт

Для захисту дипломної та магістерської роботи створюються комісії за основними напрямками наукових досліджень з числа досвідченіших працівників професорсько-викладацького складу, а також із залученням керівництва галузевих управлінь у складі Голови, секретаря, трьох членів.

При захисті дипломної та магістерських робіт у державну комісію подаються:

- наукова робота з витягом з протоколу засідання профільної кафедри про допуск спеціаліста (магістра) до захисту;

- письмовий відгук наукового керівника з характеристикою діяльності спеціаліста (магістра) під час виконання наукової роботи;

- письмова рецензія на дипломну роботу спеціаліста (магістра).

До комісій ДЕКу можуть подаватися й інші матеріали, які характеризують наукову і практичну цінність виконаної роботи: надруковані статті за темою роботи, документи, що вказують на практичне застосування роботи тощо.

Захист наукових робіт проводиться на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії за участю не менш ніж половини її складу при обов'язковій присутності голови комісії. Графік роботи комісії затверджується наказом ректора Університету. 

 1. На виступ відводиться 7-20 хвилин. Заохочується вільний виклад матеріалу.

 2. У виступі слід обов’язково надати інформацію про тему, мету, завдання, актуальність, предмет та об'єкт, обґрунтування вибору теми, ступеня її висвітлення в науковій літературі, теоретичне й практичне значення роботи, результати дослідження.

 3. Рекомендований супровід (схеми, таблиці, презентації тощо). 

Після доповіді спеціаліста (магістра) і його відповідей на запитання оголошуються рецензії на роботу, відгук наукового керівника. Спеціалісту (магістру) надається можливість дати пояснення щодо зауважень, дати відповіді на запитання членів ДЕК. Відповіді мають бути короткими (як правило з двох-трьох речень), впевненими, чіткими, конкретно відповідати на поставлене запитання. Рішення про оцінку захисту наукової роботи спеціаліста (магістра) приймається на закритому засіданні ДЕК, результат оголошується після затвердження протоколу головою ДЕК.

Випускники магістратури, які за підсумками навчання отримали диплом з відзнакою, можуть рекомендуватися Вченою радою Університету для вступу до аспірантури.

Студенти, які виконали наукову роботу, але одержали під час захисту оцінку "незадовільно", отримують довідку встановленого Міністерством освіти і науки України зразка, їм надається право повторного захисту наукової роботи протягом одного року. При повторному захисті необхідним є проведення нового рецензування. Щодо останнього ДЕК виносить відповідне рішення і фіксує його протокольно. Рішення комісії є остаточним і оскарженню не підлягає.

Секретар комісії із захисту наукових робіт після захисту здає їх до бібліотеки (архіву), де вони реєструються і зберігаються у фонді робіт магістрів та спеціалістів протягом 5 років. Наукові роботи, що мають вагоме науково-практичне значення, можуть бути, за пропозицією комісії, рекомендовані ДЕКом для опублікування у вигляді окремих навчальних посібників. За науковими роботами зберігається статус авторського права.

Аналіз виконання і захисту робіт спеціалістів і магістрів в Університеті дає можливість акцентувати увагу студентів на типових помилках, зокрема:

- зміст роботи не відповідає плану наукової роботи або не розкриває тему повністю чи в її основній частині.

- сформульовані розділи (підрозділи) не відбивають реальну проблемну ситуацію, стан об'єкта.

- мета дослідження не пов'язана з проблемою, сформульована абстрактно і не відбиває специфіки об'єкта і предмета дослідження.

Автор не виявив самостійності, робота являє собою компіляцію або плагіат.

- не зроблено глибокого і всебічного аналізу сучасних офіційних і нормативних документів, нової спеціальної літератури (останні 2-10 років) з теми дослідження.

- аналітичний огляд вітчизняних і зарубіжних публікацій з теми роботи має форму анотованого списку і не відбиває рівня досліджуваності проблеми.

- не розкрито зміст та організацію особистого експериментального дослідження (його суть, тривалість, місце проведення, кількість обстежуваних, їхні характеристики), поверхово висвітлено стан практики.

- кінцевий результат не відповідає меті дослідження, висновки не відповідають поставленим завданням.

- у роботі немає посилань на першоджерела або вказані не ті, з яких запозичено матеріал.

- бібліографічний опис джерел у списку використаної літератури наведено довільно, без дотримання вимог державного стандарту.

- як ілюстраційний матеріал використано таблиці, діаграми, схеми, запозичені не з першоджерел, а з підручника, навчального посібника, монографії або наукової статті.

- обсяг та оформлення роботи не відповідають вимогам роботи, виконана неохайно, з помилками. 

5.3 Побажання щодо підготовки до захисту дипломних та магістерських робіт

 1. Підготувати лаконічний, місткий виступ.

 2. Потренуватися викладати матеріал перед дзеркалом, заміряючи час виступу.

 3. Розділити текст на фрагменти, позначити місця, де необхідно зробити паузу. Говорити голосно і чітко.

 4. Роздрукувати текст доповіді великими шрифтом (наприклад, 20), і виділити маркером основні моменти.

 5. Під час доповіді аргументувати специфіку власного дослідження й досягнення за допомогою вставних слів, словосполучень, допоміжних фраз, що поєднують частини тексту (див. Додаток Ж). 

5.4 Оцінювання кваліфікаційної роботи спеціаліста (магістра) та її захисту

При оцінці випускної кваліфікаційної роботи виходять з того, що спеціаліст чи магістр повинен уміти:

- формулювати мету і завдання дослідження;

- складати план дослідження;

- вести бібліографічний пошук із застосуванням сучасних інформаційних технологій;

- використовувати сучасні методи наукового дослідження, модифікувати наявні та розробляти нові методи, виходячи із завдань конкретного дослідження;

- обробляти отримані дані, аналізувати і синтезувати їх на базі відомих літературних джерел;

- оформляти результати досліджень відповідно до сучасних вимог, у вигляді звітів, рефератів, статей.

Критерії оцінювання кваліфікаційної роботи спеціаліста і магістра 

 

Позиція для оцінювання

Кількість балів

 

Оцінка керівника

Змістова складова:

-          теоретична частина

-          практична частина

-          вступ і висновки

 

15

20

10

Стиль, грамотність

5

Дотримання стандартів оформлення

5

Дотримання графіку написання

5

Разом

60

Оцінка рецензента

Разом

20

Оцінка комісії під час захисту роботи

Разом

20

Всього

100

 

5.4.2 Інтервальна шкала оцінювання досягнень студентів 

За шкалою ECTS

За шкалою університету

За національною шкалою

A

90-100 (відмінно)

5 (відмінно)

B

85-89 (дуже добре)

4 (добре)

C

75-84 (добре)

D

70-74 (задовільно)

3 (задовільно)

E

60-69 (достатньо)

F

1-59 (незадовільно)

2 (незадовільно)

 

Додаток 1

Зразок оформлення змісту 

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ……………………….

3

ВСТУП ..........................................................................................

4

РОЗДІЛ 1       ДОЛЯ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ …………………………………………………

8

1.1Теоретико-методологічні засади дослідження концепту «доля» ............................................................................................

8

1.2 Доля як об’єкт філософського аналізу ..................................

11

1.3 Висвітлення поняття «доля» з точки зору психології …….

18

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 …...................................................

22

РОЗДІЛ 2       ПРОБЛЕМА ОСМИСЛЕННЯ ПОНЯТТЯ «КОНЦЕПТ» ……..……………………………………………..

24

2.1 Концепт як міждисциплінарний термін ................................

24

2.2 Концепт в парадигмі сучасних лінгвістичних теорій ……..

26

2.2.1 Типологія концептів ………................................................

31

2.2.2 Основи опису структури концептів ...................................

36

2.3 Структура концепту «доля» ...................................................

39

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 ……………………………...........

52

РОЗДІЛ 3       ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ДОЛЯ» НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ, ФРАНЦУЗЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ ...............................

55

3.1 Аналіз одиниць, що вербалізують концепт «доля» на лексичному рівні ….......................................................................

55

3.2 Актуалізація концепту «доля» фразеологічними одиницями та їх категоризація ....................................................

62

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 .......................................................

75

ВИСНОВКИ .................................................................................

78

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ................................

81

SUMMARY ……………………………………………...............

90

 

Додаток 2

Приклад оформлення вступу наукової роботи 

КУЛИК Олена Дмитрівна

СТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДНИХ СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ГРАМАТИЧНОГО ЛАДУ МОВЛЕННЯ УЧНІВ 7-9 КЛАСІВ 

Актуальність дослідження. На сучасному етапі навчання української мови в школі комунікативно-діяльнісний підхід є одним із провідних, що зафіксовано в Концепції мовної освіти в Україні, Державному стандарті змісту шкільного предмета "Українська (рідна) мова", у світлі вимог державної національної програми "Освіта" (Україна. ХХІ століття). Ідея необхідності всебічного розвитку школяра, його творчого потенціалу дістала відображення в Національній доктрині розвитку освіти. Тому робота вчителя-словесника вимагає постійного вдосконалення методів, принципів і прийомів навчання рідної мови. Успішне формування та вдосконалення комунікативних умінь можливе за умови систематичної і цілеспрямованої роботи над формуванням особистості, яка володіє значним обсягом активного словника, розвиненим граматичним ладом, умінням користуватися синонімічними засобами, здатністю вибирати мовний засіб, що відповідає меті, умовам і змісту спілкування, надавати висловлюванню відповідного стилістичного забарвлення, усвідомлено добирати образні засоби, уникати помилок в усному і писемному мовленні. Ця робота має бути послідовною, базуватися на вивченні в єдності системи мовних одиниць і правил їх функціонування, процесі реалізації мовних одиниць у мовленнєвих актах, а також активізації внутрішніх резервів учнів: їхнього мислення та вже здобутих знань.

Пошук шляхів формування комунікативної особистості пов’язаний з дослідженням комплексу питань, одним з яких є вдосконалення граматичного ладу мовлення учнів загальноосвітньої школи.

Дослідження спрямоване на розробку методики, що забезпечує вдосконалення граматичного ладу мовлення учнів 7-9 класів засобами стилістичного аналізу складних синтаксичних конструкцій.

Проблему вивчення в середній школі речень з різними видами зв’язку, їх стилістичної ролі в мові неодноразово досліджували і продовжують досліджувати вчені-методисти і вчителі-словесники, зокрема:

 • розробляють теоретичні положення та втілюють їх практично (С.Ареф’єва, І.Дацюк, С.Дорошенко, С.Єрмоленко, М.Зарицький, С.Омельчук, К.Плиско, О.Пономарів);

 • підкреслюють важливість знань із галузі функціональної стилістики для розвитку граматичного ладу мовлення, пропонують ефективний дидактичний матеріал, побудований на базі стилів (Л.Гончаренко, Г.Горяна, С.Марич, В.Мельничайко, М.Пентилюк, О.Потапенко, Г.Шелехова);

 • пропонують дидактичний матеріал для формування навичок пунктуаційного оформлення синтаксичних конструкцій (О.Заболотний, С.Омельчук);

 • загострюють увагу на необхідності комплексного дослідження синтаксичних одиниць (В.Адмоні, Н.Арутюнова, Г.Золотова, Л.Мацько, К.Плиско);

 • питання теорії мови супроводжують смисловою і стилістичною характеристиками синтаксичних явищ (В.Ващенко, С.Давнюк, О.Козіцька, Л.Пархонюк, М.Пентилюк, М.Симулик, Т.Шкарбан, К.Шульжук).

Методиці формування стилістичної вправності учнів, у тому числі й під час вивчення синтаксису, присвячено ряд дисертаційних досліджень, що в різні роки здійснено на матеріалі російської та української мов. Лінгводидактичний аспект проблеми збагачення й увиразнення мовлення учнів основної школи висвітлено в дослідженнях Н.Веніг, І.Гамрецького, С.Давнюк, О.Козіцької, О.Кузьмич, В.Лободи, С.Омельчука. Однак у названих дисертаціях відсутня система роботи зі стилістичного аналізу складних синтаксичних конструкцій.

Аналіз методичних праць засвідчив, що окремої монографічної роботи, яка стосувалася б проблеми стилістичного аналізу складних синтаксичних конструкцій, немає. У методичних посібниках та науково-методичних журналах відомості зі стилістичного аналізу висвітлено недостатньо, не простежується чітка система роботи з розвитку вмінь і навичок здійснювати аналіз.

Ураховуючи результати наукових надбань українських та зарубіжних учених, можемо стверджувати, що проблеми стилістичного аналізу складних речень, засобів зв’язку, типів регулярних і нерегулярних ланок, структури цих речень залишаються недостатньо дослідженими. Поза увагою залишилися такі питання:

 1. Можливості складних синтаксичних конструкцій для забезпечення стилістичної виразності, емоційної та смислової підкресленості змісту висловлювання.

 2. Незалежність типу речень від їх розміру.

 3. Комунікативна роль складних синтаксичних конструкцій у стилях української літературної мови.

Не дослідженим, хоча, на наш погляд, досить цікавим, є аспект використання прийомів стилістичного аналізу в організації складних синтаксичних конструкцій.

Інтерес учених, спрямований на вивчення стилістики складного речення, пояснюється передусім тим, що саме в реченні міститься той об’єкт, розкриттю природи якого присвячено різноаспектні дослідження. З’явилися дослідження українських і зарубіжних авторів, присвячені стилістичній природі речення: лінгвістичний аспект висвітлено у працях С.Дорошенко, С.Єрмоленко, М.Зарицького, О.Пономаріва; методичний – у роботах С.Ареф’євої, І.Дацюк, С.Омельчука та ін.

Аналіз досліджень у галузі стилістики дає підстави стверджувати, що в сучасній теорії вивчення складних синтаксичних конструкцій домінують три підходи до вирішення проблеми: інтонаційно-змістовий, структурно-семантичний та функціонально-стилістичний. Проте, як свідчить практика, вони недостатньо забезпечують формування мовленнєвих умінь учнів, а отже, комплексне вивчення складних синтаксичних конструкцій потребує подальшого розв’язання.

Під час виконання творчих робіт трапляється, що учень поставлений перед необхідністю висловлюватися на різноманітні, часом не досить складні теми, і, не маючи до цього належної підготовки, запозичує готові фрагменти, прийоми з текстів, з якими краще ознайомлений. Тому для формування стилістичних навичок першою передумовою є систематичне застосування вправ, що передбачають стилістичний аналіз синтаксичних конструкцій.

Недостатнє теоретико-практичне опрацювання проблеми вдосконалення граматичного ладу мовлення у процесі вивчення синтаксису, невідповідність мовлення випускників середньої школи нормам літературної мови, її комунікативним якостям, відсутність спеціальних досліджень, недостатня дієвість традиційних методик щодо підвищення навчально-пізнавальної культури мовленнєвого спілкування школярів визначають актуальність теми “Стилістичний аналіз складних синтаксичних конструкцій як засіб удосконалення граматичного ладу мовлення учнів 7-9 класів” і вибір її для дослідження.

Об’єктом дослідження є навчально-виховний процес на уроках української мови в основній школі.

Предметом дослідження є методика формування вмінь і навичок учнів 7-9 класів здійснювати стилістичний аналіз складних синтаксичних конструкцій.

Мета дослідження полягає у створенні й експериментальній перевірці науково обґрунтованої методики формування в учнів 7-9 класів умінь і навичок стилістичного аналізу складних синтаксичних конструкцій, спрямованої на вдосконалення граматичного ладу мовлення учнів.

Поставленій меті та перевірці висунутої гіпотези відповідають такі завдання:

 • з’ясувати сучасний стан досліджуваної проблеми, проаналізувавши науково-теоретичну та навчально-методичну літературу;

 • на основі спостережень і дослідницької діяльності з’ясувати особливості традиційної методики вивчення складних синтаксичних конструкцій у шкільному курсі синтаксису української мови;

 • визначити рівні сформованості граматичного ладу мовлення учнів 7-9 класів;

 • розробити експериментальну методику формування вмінь і навичок стилістичного аналізу синтаксичних конструкцій, спрямовану на вдосконалення граматичного ладу мовлення учнів 7-9 класів, з урахуванням передового педагогічного досвіду, відповідних принципів і оптимальних методів навчання, експериментально перевірити її ефективність.

Методологічні засади дослідження становлять праці відомих мовознавців з питань стилістики (І.Білодіда, Л.Булаховського, В.Ващенка, В.Виноградова, Л.Мацько, О.Пономаріва, І.Чередниченка, Л.Щерби), синтаксису (І.Вихованця, Г.Калашникової, М.Симулика, К.Шульжука), психологів (П.Гальперіна, М.Жинкіна, Г.Костюка, О.Леонтьєва, А.Маркової, Я.Пономарьова), методистів (О.Біляєва, П.Кордун, С.Марича, В.Мельничайка, І.Олійника, М.Пентилюк, К.Плиско, Л.Рожило).

Методи дослідження:

 • теоретичні: аналіз і синтез під час опрацювання лінгвістичного, психологічного, педагогічного і методичного матеріалу з проблеми дослідження, осмислення передового досвіду вчителів-словесників; аналіз шкільних програм, підручників з рідної мови, поурочних, календарних і тематичних планів з метою визначення реального стану роботи зі стилістики під час вивчення синтаксису, розробка змісту і методики вдосконалення граматичного ладу мовлення засобами стилістичного аналізу складних синтаксичних конструкцій;

 • емпіричні: спостереження та аналіз уроків української мови, анкетування вчителів; аналіз учнівських робіт з метою визначення рівнів сформованості граматичного ладу мовлення; педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний); кількісний і якісний аналізи експериментальних даних.

Дослідження проводилося в три етапи.

На першому етапі (1998-1999рр.) визначалися об’єкт, предмет, мета, завдання, гіпотеза дослідження, теоретичне осмислення психологічної, лінгвістичної і методологічної літератури з теми дослідження, аналіз чинних програм і підручників з рідної мови, вивчення передового педагогічного досвіду вчителів-словесників.

На другому етапі (1999-2001рр.) за допомогою діагностуючих завдань констатувальних зрізів визначалися рівні психолого-педагогічної готовності учнів для успішного засвоєння теми; рівні знань, сформованих мовленнєвих умінь в оволодінні правильним, комунікативно-доцільним сприйняттям, навичок відтворення і використання у власному мовленні складних синтаксичних конструкцій; розроблялися програма та методика формувального експерименту, моделювалася система вправ.

На третьому етапі (2001-2004рр.) проводився формувальний експеримент і перевірка результатів експериментального навчання учнів 7-9-х класів шкіл різних регіонів України.

Наукова новизна та теоретичне значення роботи полягає в тому, що: 1) уперше теоретично обґрунтовано і розроблено методику формування вмінь і навичок стилістичного аналізу складних синтаксичних конструкцій в учнів 7-9 класів; 2) науково обґрунтовано критерії рівнів сформованості граматичного ладу мовлення учнів 7-9 класів; 3) удосконалено орієнтувальну основу вивчення складних синтаксичних конструкцій, що полегшує формування стилістичних навичок учнів 7-9 класів; 4) визначено особливості занять із синтаксису в 7-9 класах; 5) окреслено шляхи подальшої роботи над удосконаленням граматичного ладу мовлення учнів основної школи засобами формування стилістичних умінь на синтаксичній основі.

Практичне значення дослідження полягає у впровадженні в навчальний процес методики, що забезпечує зміцнення зв’язку між вивченням складних синтаксичних одиниць та вдосконаленням граматичного ладу мовлення школярів. Здобуті результати можуть бути використані в практичній роботі вчителів, під час читання лекцій на курсах підвищення кваліфікації вчителів-словесників, у процесі підготовки студентів-філологів педагогічних навчальних закладів, для вдосконалення змісту шкільних програм, підручників, методичних посібників. 

 

Додаток 3

Зразок оформлення бібліографії

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Английские неологизмы / [отв. ред. Ю. А. Жлуктенко]. – К. : Наукова думка, 1983. – 172 с.

2. Андрусяк І. В. Мовні механізми репрезентації інноваційних концептуальних структур в англійській мові кінця ХХ століття / Ірина Василівна Андрусяк // Проблеми романо-германської філології. Збірник наукових праць. – Ужгород : Ліра, 2004. – С. 21-32.

3. Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории / Аристотель. – Мн. : Литература, 1998. – 1392 с.

4. Ахманова О. С.Словарь лингвистических терминов / Ольга Сергеевна Ахманова. – [изд. 4-е, стер.]. – М. : КомКнига, 2007. – 570с.

5. Головко О. М. Лінгвальний та ектралінгвальний аналіз англійських інновацій, утворених на основі «yuppie» / Олександра Миколаївна Головко // Вісник ЖДУ ім. І.Франка. – 2007. – Випуск 32. – С. 207-210.

6. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию / Вильгельм фон Гумбольдт ; [пер. с нем.]. – [2-е изд.]. – М. : Прогресс, 2000. – 398с. – (Филологи мира).

7. Зацний Ю. А. Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу / Юрій Антонович Зацний. – Л. : ПАІС, 2007. – 228с.

8. Furiassi C. False Anglicisms in Italian Monolingual Dictionaries: A Case Study of Some Electronic Editions / C. Furiassi // International Journal of Lexicography. – Oxford : Oxford University Press, 2003. – Vol. 16, № 2. – P. 121-142.

9. Gates B. Enter “Generation I” / Bill Gates [Електронний ресурс] // http://www.microsoft.com/presspass/ofnote/03–00instructor.mspx .– 2000.

10. Harrington M. Women, the Values Debate, and a New Liberal Politics / M. Harrington // Dissent. – 2005. – Winter. – P. 86-91.

 

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Грин Дж.Словарь новых слов = Dictionary of New Words / Джонатан Грин. – М. : Вече, 1996. – 352с. – (Bloomsbury).

 2. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь : ок. 50 000 слов. – 3-е изд., испр. / Иосиф Хананович Дворецкий. – М. : Рус.яз., 1986. – 840 с.

 3. Ayto J. A Century of New Words / John Ayto. – Oxford : Oxford University Press, 2007. – 250 p.

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ 

 1. The Adelaide Now (2007 - 2009)

 2. The Australian (2002 - 2009)

 3. The Boston Globe (1987 - 2009)

 4. The Chicago Tribune (1989 - 2008)

 5. The Economist (1988 - 2009)

 6. The Guardian (1997 - 2009)

 7. The Independent (1994 - 2009)

 8. The Los Angeles Times (1986-2009)

  

Додаток 4 

СЛОВА ТА ВИРАЗИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ТЕКСТУ

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ДОПОВІДІ 

Для організації логічної структури:

Спочатку …

Потім …

Після …

Таким чином …

В цілому …

До початку …

Як вже було зазначено …

По-перше, по-друге …

На наш погляд …

Ми вважаємо, що …

Слід зазначити, що …

Отже, перейдемо до розгляду …

 

У теоретичний частині у процесі систематизації літератури з досліджуваної проблеми бажано використовувати такі висловлювання і вирази: 

 • Проблематика Х посідає одне з провідних місць у сучасному мовознавстві …

Х неодноразово ставав предметом уваги науковців, проте, слід зазначити, що більшість досліджень присвячено аналізу Х в цілому …

 • Мовні засоби Х привертали увагу багатьох вітчизняних і зарубіжних дослідників …

 • Відомі підходи А, В і С до проблеми Х. Перший підхід характеризується звертанням до аналізу семантичного аспекту явища Х. Його послідовники [6, 27, 51] визначають Х як …

 • Застосування А до аналізу Х [6, 27, 51] дозволило встановити його … аспекти, зокрема …Утім, … аспекти Х залишаються недостатньо (практично не дослідженими), що зумовило необхідність нашого дослідження.

 • У науковому обігу …

 • Під впливом розвитку …

 • Заслуговує на увагу …

Підґрунтям якого …

Передовсім увагу привертає …

Висвітлення явища Х започаткували …

В інтерпретації А [16] явище Х …

Витоки явища …

Особливої уваги потребує вивчення …аспекту явища Х …

Вагомий внесок у розробку проблеми …

…підхід до явища Х, застосований А [67], розкриває …

Цінним в підході А [67] є …

Зазначену точку зору розглядають А [67] та В [14] …

Подібна (протилежна) точка зору міститься у роботі А [54] …

Зазначений вище погляд на проблему розділяють (підтримують) А [17] та І [89] …

Із зазначеною точкою зору погоджуються також У [53] та О [13] …

Цінним (новим) у підході автора є те, що …

Ці різні підходи об’єднує ...

У рамках … підходу висвітлюється …

Представники … напряму досліджують …

Звертаючись до …, слід (доцільно) зазначити, що …

З цього приводу автор …

З одного боку …, з іншого …

В цілому, як правило …

Одні автори [7,16] стверджують, що … інші [54, 23]…

Це свідчить про те, що …

Стосовно …, слід зазначити …

За твердженням В [7]…(на думку У [4] …)

Як уже було зазначено у 1 розділі …

Як стверджувалось раніше …

Питання про … буде розглядатися у …

Доцільно також звернутися до …

Основним завданням у цьому розділі є …

Таким чином, стає очевидним, що …

Принагідно зазначимо, що …

Під час викладення результатів дослідження у практичній частині:

У цій роботі…

Наступний приклад є…

Якісно новим стало звернення до …, що дозволило …

Таким чином, виконаний аналіз доводить, що..

Проведене дослідження дає можливість стверджувати, що..

У ході дослідження були проаналізовані..

Результати роботи дають підстави вважати, що…

У центрі нашої уваги були …

У процесі дослідження виникла необхідність…

Ми встановили, що ...

У результаті дослідження було помічено…

Було з’ясовано, що …

Було виявлено також …

Аналіз фактичного матеріалу дозволив виявити …

Були детально розглянуті …

Було встановлено чинники …

Як показало наше дослідження…

Як свідчать результати аналізу…

Аналіз мовного матеріалу показав…

Застосування... методу (аналізу) дало змогу встановити…

Механізм відтворення…

Аналіз мовних засобів... показав…

Керуючись принципом...

Систематизовані результати проведеного аналізу можуть бути використані …

  

Додаток 5 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ

бібліографічного опису списку джерел 

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:

 

Один автор

 1. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. : Асамблея діл. кіл: Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України ; т. 1).
 2. Шкляр В. Елементал : [роман] / Шкляр В. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).

Два автори

 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).
 2. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.
 3. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д.; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

Три автори

Чотири автори

 1. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П’ять і більше авторів

 1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.
 2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 кн., кн. 13).

 

Без автора

 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. (Грані світу).
 2. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття: [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. — 190, [1] с.
 3. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.

 

Багатотомний документ

 1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007— .— (Джерела з історії науки в Україні).

Ч. 2: Додатки — 2007. — 573, [1] c.

 1. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005— .— (Серия "Нормативная база предприятия").

Т. 1. — 2005. — 277 с.

 1. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : Полісся, 2006— .— (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]).      Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 2006. — 721, [2] с.
 2. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К.: НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

 

 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.
 2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с.
 3. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).
 4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с. — (Ресурс 2000).
 5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с.
 6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. — К. : КНЕУ: Акад. ДПС України, 2001. — 452 с.

Препринти

 1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — Х. : ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4).
 2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с. — (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).

Депоновані наукові праці

 1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.
 2. Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.
 3. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х. : Халімон, 2006. — 175, [1] с.
 4. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.
 5. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.
 6. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.
 7. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. — К. : Варта, 2006. — 217, [1] с.
 8. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир. та доповн. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с.
 9. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — Х. : Ранок, 2005. — 96 с.

Словники

Атласи

Законодавчі та нормативні документи

 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).
 2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).
 3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VІ, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Стандарти

 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — ІV, 231 с. — (Національний стандарт України).
 2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).
 3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).

Каталоги

 1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006— . — (Серия "Нормативная база предприятия").
  Т. 5. — 2007. — 264 с.

   Т. 6. — 2007. — 277 с.

 1. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с.
 2. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів. кн., 2003]. — 11 с.
 3. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. — Донецк : Лебедь, 2005. — 228 с.

Бібліографічні показчики

 1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с.
 2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. — Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

Дисертації

 1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацій

 1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.
 2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.

Авторські свідоцтва

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 

 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.
 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.
 3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.
 4. Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14.
 5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.
 6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20.
 7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр., письменства) : статті / Микола Зеров. — Дрогобич, 2007. — С. 245—291.
 8. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX—початок XX ст. / Д. М. Чорний. — Х., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202.

Електронні ресурси

 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.— Назва з контейнера.
 2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану.
 3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. :

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

 

 З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!