Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1997 Положення про курсову роботу для спеціальності Ділової іноземної мови та перекладу

Положення про курсову роботу для спеціальності Ділової іноземної мови та перекладу

« Назад

Положення про курсову роботу на кафедрі ділової іноземної мови та перекладу 

Частина 1. Загальні положення 

1.1. Курсова робота є переважно практичною роботою, у якій студент повинен продемонструвати рівень своїх перекладацьких знань, навичок та умінь. Курсова робота розглядається як важливий етап підготовки перекладача-практика.

1.2. Метою курсової роботи є інтегрування мовної та перекладацької підготовки для вирішення конкретного завдання, зміст якого відповідає типовим завданням, що можуть виникати у перекладацькій практиці. Крім того, при підготовці курсової роботи студенти систематизують, розширюють і закріплюють теоретичні знання та практичні навички і уміння, засвоєні під час навчання на протязі періоду, що передував цьому.

1.3. Тематика курсових робіт затверджується на засіданні кафедри у вересні кожного року. Студентам надається право вибору теми курсової (за погодженням з керівником).

1.4. Керівник видає студенту графік виконання курсової роботи (див. додаток), на основі якого відбувається контроль та самоконтроль роботи студента. Графіки затверджуються (разом з темою курсової роботи) на засіданні кафедри у вересні. Крім того керівник рекомендує студенту літературу та інші джерела, знайомство з якими необхідне для проведення дослідження; проводить систематичні консультації; перевіряє виконання роботи (частинами та в цілому); подає роботу на кафедру (з відповідною оцінкою) для рекомендації до захисту.

 

Частина 2. Вимоги до виконання курсової роботи

2.1. Структура.

Курсова робота включає такі компоненти:

1) титульна сторінка;

2) зміст;

3) вступ;

4) основна частина ;

5) список використаних джерел;

6) анотація англійською мовою

7) додатки 

2.1.1. ТИТУЛЬНА СТОРІНКА є уніфікованою для всіх робіт, виконаних на кафедрі (див. додаток). Сюди вдруковується назва роботи та прізвища виконавця і наукового керівника. 

2.1.2. “ЗМІСТ” включає перелік назв розділів та підрозділів із зазначенням номерів сторінок, на яких вони починаються (див. додаток). 

2.1.3. “ВСТУП” включає такі обов’язкові компоненти: 1) мета роботи; 2) матеріали, використані для перекладу. Кожен з названих компонентів розпочинається з нового рідка та виділяється.

Мета роботи

Формулюють мету роботи і задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.

Матеріали, використані для перекладу

Подається перелік матеріалів, використаних для перекладу, їх загальна характеристика та обґрунтування такого вибору. 

2.1.4. Основна частина курсової роботи

Основна частина складається з двох-трьох розділів та додатків. Кожний розділ починають з нової сторінки.

У розділах основної частини подають: 

Розділ 1. Аналіз фонових знань, необхідних перекладачу для перекладу конкретного тексту або текстів. При перекладі художніх текстів сюди можуть входити аналіз відповідної епохи, творчості та стилю автора тощо. При перекладі науково-технічних текстів дається загальна характеристика відповідної галузі, перелік базових понять з їх перекладом українською або англійською мовою, схеми або малюнки технологічних процесів і т. ін. 

Розділ 2 та 3. Переклади та перекладацький коментар. Сюди включають аналіз труднощів, що виникали при перекладі, та перелік перекладацьких прийомів, які використовувалися у цьому процесі. Якщо текст перекладу довгий, то рекомендується помістити його у додаток. 

Список використаної літератури. має включати повний перелік лише тих робіт, на які посилаються в тексті. Обов’язковим є посилання на інших авторів в усіх випадках, коли точка зору автора не є його особистою. Роботи у списку літератури розміщуються за абеткою, при цьому спочатку подаються роботи, назви яких написані кирилицею, а потім – роботи латинським шрифтом. Окремо дається перелік джерел, використаних для перекладу. 

Анотація (див. додаток). 

У додатках доцільно поміщуватиангло-українські та українсько-англійські словники, оригінали перекладених текстів, власні переклади (якщо вони довгі). Додатки нумеруються українськими літерами (наприклад: Додаток А) та повинні мати чіткі назви.

 

2.2. Вимоги до оформлення 

2.2.1. Курсова робота повинна бути написана українською мовою.

2.2.2. Курсова робота повинна бути надрукованою. Обсяг роботи - 30 (на третьому курсі) та 40 (на четвертому курсі) сторінок комп’ютерного тексту (не враховуючи титульний аркуш, Зміст, Вступ, список літератури та додатки) з одного боку аркуша на білому папері формату А4 (210 ´ 297 мм) з використанням текстового редактора Word, шрифт розміром 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Кількість рядків на одному аркуші – не більше 28. Поля: зліва – 20 мм, справа – 10 мм, вгорі та внизу – 20 мм. Нумерація сторінок – у правому верхньому кутку. Першою сторінкою вважається титульний аркуш, далі аркуші нумеруються по порядку. 

2.2.3. Список використаної літератури оформляється у відповідності до вимог (див. додаток). 

2.2.4. Посилання у тексті на відповідне джерело у списку літератури слід зазначити порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад [2:12], тобто друге джерело, стор. 12. 

2.2.5. Заголовки структурних частин повинні мати назви і чітко відділятися від тексту відповідних розділів чи параграфів. Заголовки структурних частин дипломної роботи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично до тексту. Підзаголовки друкують малими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку наприкінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Відстань між заголовком (за виключенням заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3.

Кожну структурну частину роботи (крім підзаголовків) треба починати з нової сторінки. Робота прошивається швидкозшивачем. Вкладати кожну сторінку в окремий файл не треба. 

2.2.6. Кожна таблиця, графік, малюнок тощо повинні бути пронумеровані і підписані (наприклад: Таблиця 3.1. Результати перекладацького аналізу тексту). Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка, наприклад: Рис. 1.2. (другий рисунок першого розділу). Кожна графа у таблицях повинна мати свою назву, з якої було б чітко зрозуміло, що означають цифри у таблиці. У таблицях та тексті роботи допускаються лише найбільш вживані скорочення, що зафіксовані в словниках. Усі умовні позначення повинні бути пояснені.

 

Частина 3. Процедура подання та оцінки роботи

3.1. Роботи повинні бути подані на рецензію не пізніше, як за два тижні до засідання кафедри у травні. Рецензенти для кожної роботи затверджуються на засіданні кафедри у квітні. Рецензія повинна відповідати вимогам до рецензій та бути надрукованою. Рецензія підшивається до роботи.

3.2. Оцінювання роботи відбувається за встановленими критеріями ESTC. 

Додаток 1

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

„ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Кафедра ділової іноземної мови та перекладу

 

Факультет інформатики і управління

 

КУРСОВА РОБОТА 

ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

 

Харків 2010 р.

Додаток 2 

Графік виконання

курсової роботи студентом

_________________________

______ курсу, групи __________________

Тема роботи ____________________________

_______________________________________ 

Розділ / параграф роботи

Термін виконання

Розділ 1.

до 01.03.2010

Розділ 2.

до 01.04.2010

Розділ 3.

до 11.05.2010

 

Додаток 4

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ

бібліографічного опису у списку

джерел, який наводять у курсовій роботі 

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Монографії

(один, два або три автора)

Чотири

автори

П' ять та більше

авторів

Василенко М. В. Теорія коливань: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1992. – 430 с.

Афанасьев В.В., Василевский О.Н. Расчеты электрических цепей на программируемых микрокалькуляторах. – М.: Энергоиздат, 1992. – 190 с.

Медиков А.З., Пономаренко Л.А., Рюмшин П.А. Математические модели многопотоковых систем обслуживания. – К.: Техніка, 1991. – 265 с.

Основы создания гибких автоматизированных производств / Л. А. Пономаренко, Л.В. Адамович, В.Т. Музычук, А.Е. Гридасов / Под ред. Б.Б. Тимофеева. – К.: Техніка, 1986. – 144 с.

Системный анализ инфраструктуры как элемент народного хозяйства / Белоусова Н.И., Вишняк Е.И., Левит В.Ю. и др. – М.: Экономика, 1981. – 62 с.

Колективний

автор

Составление библиографического описания: Краткие правила / автор Междувед. Каталогизац. комис. при Гос. б-ке СССР им. В. И. Ленина. – 2-е изд., доп. – М.: Изд-во "Кн. Палата", 1991. – 224 с.

Багатотомні

видання

История русской литературы: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. видання (Пушкин, дом). – М., 1982. – Т.З: Расцвет реализма, - 876 с.

Перекладні видання

Гроссе Э., Вайсмангель X. Химия для любознательных: Пер. с нем. – М.: Химия, 1980. – 392 с.

 

Стандарти

ГОСТ 7.1 -84. Библиографическое списание документа. Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1-76; Введ. 01.01.86. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 78 с.

Збірки наукових праць

Обчислювальна і прикладна математика: 36. наук. пр. – К.: Либідь, 1993. – 99 с.

Словники

Библиотечное дело: Терминол. словарь / Сост. И.М Суслова, Л.Н. Уланова. – 2-е изд. - М.: Книга, 1986. – 224 с.

Депоновані наукові праці

Обзор аналитических методов расчета и оптимизации мультиресурсных систем обслуживания / Меликов А.З., Константинов С.Н; Науч. произв. Корпорация "Киев. ин-т автоматики". – Киев, 1996. – 44 с. – Рус. – Дел. в ГНТБ Украины 11.11.96, №2210 - Ук9б // Анот. в ж. Автоматизация производственных процессов, №2, 1996.

Пономаренко ЛА, Меликов А.З. Алгоритмы управления в неполнодоступных марковских сетях со сложными механизмами обслуживания и очередями // Ред. ж. “Автоматика и вычислительная техника” – Рига, 1989. – 11 с. Деп. в ВИНИТИ 8.12.89 г., №7305-В89.

Складові частини книги,

Пономаренко Л.А. Организующая система // Автоматизация  технологических процессов в прокатном производстве. – М.: Металлургия, 1979. – С. 141-148.

збірника,

Пономаренко ЛА. Структура системы прерывания с ситуационными приоритетами в АСУТП станов горячей прокатки // Разработка автоматизированных систем управления технологическими процессами. – Тбилиси: Сабчога Сакартвело. – 1976. – С.3-16.

журналу,

Меликов A.3., Пономаренко Л А Оптимизация цифровой сети интегрального обслуживания с конечным числом пользователей и блокировками // Автоматика и телемеханика. – 1992. – № 6. – С. 34-38.

Пономаренко Л.А., Меликов А.З. Ситуационное управление многоканальной системой с переменной структурой обслуживания неоднородного потока // Изв. АН Азерб. Респ. Сер.физ. - техн. и мат.наук. – 1986. – Т.7. – №6. – С. 79-83.

енциклопедії

Долматовский Ю.А. Электромобиль // БСЭ. - 3-е изд. - М., 1988. – Т. 30. – С. 72.

Тези доповідей

Пономаренко ЛА, Жучкова ИВ. Оптимальное назначение приоритетов при организации доступа в локальных вычислительных сетях АСУТП // Труды Междунар. конф. "Лекальные вычислительные сети" (ЛОКСЕТЬ 88). – Том 1. – Рига: ИЭВТ АН Латвии. – 1988. – С.149-153.

Melikov A.Z., Ponomarenko L.A. On the approach to optimal control оf queuing systems with multiple classes of customers // Proc. International Conf. on Syst. Sci. ХП. – Wroclaw (Poland) - 1995. – P. 507-515.

 

Дисертації

Луус P.A. Исследование оборудования с пневмовакуумным приводом для захвата, перемещения и фиксации при обработке пористых и легкоповреждаемых строительных изделий: Дис... канд. техн. наук: 05.05.04. – М., 1982. – 212 с.

Автореферати дисертацій

Поликарпов В. С. Философский анализ роли символов в научном    познании: Автореф. дис... д-ра филос. наук: 09.00.08 / Моск. Гос. пед. ин-т. - М., 1985. - 35 с.

Препринти

Пономаренко Л.А., Буадзе В .В. Математические модели и алгоритмы сбора и обработки информации в АСУТП непрерывных станов горячей прокатки. – К.: 1976. – 37 с. (Препр. / АН Украины. Ин-т кибернетики; 76-76).

Звіт про науково-дослідну роботу

Проведение испытаний и исследований теплотехнических свойств камер КХС-2-12-ВЗ и КХС-2-12-КЗЮ: Отчет о НИР (промежуточн.) / Всесоюзн. заочн. ин-т пищ. пром-ти. – ОЦО 102ТЭ; № ГР 800571; Инв. № В 119692. – М., 1981. – 90 с.

Авторські свідоцтва

А.с. 1007970 СССР, МКИ В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / B.C. Батулин, В.Г. Кемайкин (СССР). – № 330585/25; Заявлено 23.11.81; Опубл. 30.08.83, Бюл. №12. – 2 с.

А.с. № 1626362. Украина. Линейный импульсный модулятор / В.Г. Петров (Украина). – 4 с. ил.; Опубл. 30,03.93, Бюл. №13.

Патенти

Пат. 4601572 США, МКИ G 03 В 27/74. Microfilming system with zone controlled adaptive lighting / Wise David S. (США); McGraw-Hill Inc. – № 721205; Заявл. 09.04.85; Опубл. 22.06.86; НКИ 355/68. – 3 с.

Каталоги

Каталог млекопитающих СССР. Плиоцен – современность / АН СССР, Зоол. ин-т; Под ред. И.М. Громова, Г.И. Барановой. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1981.- 456 с.

Інструкції

Типовая инструкция по эксплуатации топливоотдачи тепловых электростанций: ТИ 34-70-044-85: Утв. Гл. техн. упр. по эксплуатации энергосистем 01.10.85: Срок действия установлен с 01.01.86 до 01.01.95 / М-во энергетики и электрификации СССР. – М., 1986.- 43 с.

 

Додаток 5

Р е ц е н з і я

на дипломну роботу студента IV курсу

факультету іноземних мов Трофімова М.П.

“Розвиток системи англійського артикля учбових білінгвів” 

Робота присвячена дослідженню одного з аспектів гіпотези мовних універсалій, відповідно до якої засвоєння будь-якої мови підкоряється певним закономірностям, що знаходять своє відображення, зокрема, у відносній універсальності послідовності засвоєння мовних структур, незалежно від того, хто, коли і яким чином засвоює конкретну мову. Матеріалом дослідження була вибрана система англійського артикля, засвоєння якого пов’язане з значними труднощами для людей, що вивчають англійську мову як іноземну.

На основі лінгвістичної класифікації, автор виділив 14 ситуацій, сукупність яких покриває всі випадки вживання артикля. Автор виходив з припущення, що якщо тези гіпотези мовних універсалій справедливі, то можна буде виявити універсальну послідовність у засвоєнні компонентів категорії артикля. Така послідовність може бути встановлена на основі ієрархії засвоєння вказаних компонентів, тобто успішності вживання артиклів у кожній конкретній ситуації. Ця успішність була визначена у результаті виконання піддослідними серії дискретних тестів, які були підготовлені автором спеціально для проведення експериментального дослідження.

Результати експерименту переконливо доводять, що у засвоєнні системи англійського артиклю дійсно існує певна послідовність, яка викладена у роботі. Це дозволило зробити висновок про те, що гіпотеза мовних універсалій (в усякому разі, для цього конкретного випадку) має під собою достатнє підґрунтя.

Дослідження проведено з дотриманням вимог, висновки роботи логічні та обґрунтовані.

Недоліки:

  1. У роботі не досить чітко визначена різниця між термінами “послідовність засвоєння” та “ієрархія засвоєння”.

  2. Останній висновок (с. 52) потребує пояснення: як саме слід враховувати ієрархію засвоєння при складанні програми навчання.

  3. Хоча оформлення роботи загалом задовільна, помічений ряд виправлень, що псують загалом позитивне враження від роботи, зокрема на с. 6, 2, 3.

Не дивлячись на вказані недоліки, робота в цілому відповідає вимогам і може бути оцінена на “відмінно”.

Додаток 6 

Положення

про анотацію курсової роботи 

Метою написання анотації є демонстрація володіння науковою термінологією та здатність стисло передати англійською мовою основний зміст та результати дослідження. 

Структура та зміст анотації повинні включати такі компоненті: 

2.1. обґрунтування вибору теми дослідження та її актуальності;

2.2. визначення мети дослідження;

2.3. перелік використаних матеріалів;

2.4. опис структури роботи;

2.5. виклад основного змісту роботи;

2.6. висновки.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!