Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1991 Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи з курсу Перукар та перукар-модельєр, ЧХТК

Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи з курсу Перукар та перукар-модельєр, ЧХТК

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Черкаський художньо – технічний коледж

 

Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи професія 5141.2 Перукар (перукар-модельєр)

 

Черкаси – 2015

 

Загальні методичні вказівки

Кваліфікаційною роботою завершується процес підготовки кваліфікованого робітника за професією Перукар (перукар-модельєр). Кваліфікаційна робота – це підсумкова самостійна робота учня,отже його тема повинна бути реальною, тобто прийнятою до подальшого застосування .

Виконуючи моделі стрижки, зачіски, фарбування, учні повинні використовувати досвід роботи провідних майстрів перукарської справи, інформацію методичних кабінетів, прогресивні методи і технологічні прийоми виконання різних видів робіт.

Моделі, передбачені тематикою кваліфікаційної роботи, повинні відповідати сучасному напрямку моди, призначенню та індивідуальним особливостям людини.

Теми кваліфікаційних робіт пов'язані з різноплановою діяльністю перукарів-модельєрів, що мають кваліфікацію майстра.

В процесі роботи над кваліфікаційною роботою необхідно використовувати матеріали про перспективи розвитку і шляхи вдосконалення побутового обслуговування населення в Україні, а також навчальну та періодичну літературу з перукарської справи.

На захист кваліфікаційної роботи кожен учень повинен подати кваліфікаційну роботу в обсязі 25-30 друкованих аркушів, а також виконати практичну частину беспосередньо на моделі.

Основними показниками якості кваліфікаційної роботи є гармонійність моделі зачіски, її сучасність, технологічність, якість та зміст текстової та практичної частин. 

Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи розроблені на основі вимог стандарту професії 2141.2 Перукар (перукар-модельєр) і затверджених в установленому порядку.

Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи розроблені майстром виробничого навчання Дібрівна А.В. __________

Затверджено на засіданні циклової комісії : 5 лютого 2015 р.

Голова циклової комісії Криворотова А.В. ____________

Протокол № _____від 5 лютого 2015 р.

 

Оформлення і обсяг текстовох частини кваліфікаційної роботи

Зміст кваліфікаційної роботи визначається керівником відповідно до теми. В методичних вказівках приведено найменування розділів та їх орієнтовний обсяг у кількості 25-30 сторінок.

1. Пояснювальна записка повинна:

1) складатися із 25-30 стандартних аркушів друкованого тексту на одній стороні аркуша (формат А-4);

2) містити в собі текстову частину та додатки ( фото та технологічна карта)

3) необхідно додержання встановлених берегів (верхній і нижній – 20 мм, лівий – 30 мм, правий – 15 мм) і основних написів (шрифт:Times New Roman 14 кегель, інтервал- 1,5);

4) нумерацію сторінок подають арабськими цифрами у правому верхньому куті.

2. На початку пояснювальної записки розміщується:

- титульний аркуш, лист-завдання на КР, календарний план, зміст (аркуш 1, але нумерація на ньому не ставиться).

3.  Кожен розділ пояснювальної записки повинен розпочинатись з нового аркуша і мати порядковий номер, позначений арабською цифрою з крапкою. Назва розділу пишеться жирним шрифтом великими літерами посередині рядка, крапка після назви не ставиться. Наприклад:

ВСТУП

1. Технологія виконання стрижки ( зачіски)

2. Обґрунтування вибору і характеристика косметичних засобів, інструментів, матеріалів для виконання стрижки (зачіски) 

ВИСНОВКИ 

4. Підрозділи також повинні мати порядкові номери в межах розділів, позначені арабськими цифрами з крапкою після першої цифри (1.1, 1.2, 1.3 і т.д.), але не починатись з нового аркуша, а продовжуватись на поточному аркуші з абзацу через 3-4 міжрядкові інтервали. Назва підрозділу пишеться жирним шрифтом з великої літери. Крапку в кінці назви підрозділу не ставлять. Якщо знизу аркуша залишається дуже мало місця і крім назви підрозділу текст не вміщується,назва переноситься на наступний аркуш.

5. У тексті пояснювальної записки необхідно вказувати посилання на літературу, що використана для тез (крім газетних та журнальних статей). Наприклад: [4, с. 11 – 12], [4, с. 11], де 4 – порядковий номер у списку літератури, а с. 11 – 12 – номер сторінки (сторінок).

6. У розділі ЛІТЕРАТУРА наводиться перелік використаної літератури, нормативних довідників, експрес-інформації (не менше 10 джерел).

У кваліфікаційній роботі необхідно дотримуватись прийнятної термінології, позначень, умовних скорочень і символів, не можна вести виклад від першої особи: "Я спостерігав", "Я вважаю", "Мені здається", "На мою думку". Слід уникати в тексті частих повторень слів чи словосполучень. 

ЗМІСТ

ВСТУП 

1. Технологія виконання стрижки (зачіски)

2. Обґрунтування вибору і характеристика косметичних засобів, інструментів, матеріалів для виконання стрижки (зачіски)

3. Охорона праці

4. Санітарно – гігієнічні вимоги

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

ЛІТЕРАТУРА

 

Зміст розділів кваліфікаційної роботи 

ВСТУП

Вступ повинен відображати напрямки подальшого розвитку перукарської справи, висвітлювати питання впровадження нових технологій, нових видів послуг, досягнення української школи перукарів, візажистів та манікюру, роль конкурсів в створенні нових моделей зачісок та розвитку сучасної моди. Необхідно описати напрямок моди в мистецтві створення образів.

Стисло охарактеризувати нові технологічні прийоми виконання стрижок, показати які зміни і завдяки чому сталися з класичними технологічними прийомами виконання різних видів зачісок на сучасному етапі. (1,5 – 2 ст.)

1. Технологія виконання стрижки (зачіски)

Розробку технологічної послідовності виконаня перукарської послуги необхідно розпочати з обумовлення початкових даних, тобто необхідно з'ясувати якими операціями і в якій послідовності слід піддати волосся, щоб досягти бажаного результату.

Пильний огляд стану волосся значно допомагає правильно визначити необхідність виконання тих чи інших технологічних операцій , правильно підібрати парфумерно- косметичні засоби і матеріали для виконання певних операцій. Докладно описати характер і послідовність всіх технологічних операцій. ( 3-4 ст.)

2. Обґрунтування вибору і характеристика косметичних засобів, інструментів, матеріалів для виконання стрижки (зачіски)

Відповідно до структури волосся і призначення зачіски дати обґрунтування вибору парфюмерно- косметичних засобів, рекомендованих для виконання тих чи інших технологічних операцій, охарактеризувати їх роль у створенні форм. Вказати норми витрат парфюмерно-косметичних засобів, необхідних для виконання розробленої моделі.

Необхідно дати класифікацію використовауваного обладнання, інструментів, пристосувань для виконання певних видів робіт, обґрунтувати вибір інструментів залежно від виду технологічних операцій. способів виконання. Показати перевагу вибраного обладнання та інструментів над іншими існуючими. (3-4 ст.)

3. Охорона праці

Дати опис організації праці в салоні – перукарні: естетика робочого місця майстра, культура обслуговування відвідувачів, вимоги до санітарії і гігієни. Описати заходи безпекм під час роботи з інструментами та інші запобіжні заходи по охороні праці в перукарні (3-4 ст.).

4. Санітарно – гігієнічні вимоги

Описати вимоги до санітарії та гігієни при виконанні перукарської послуги (3 ст.)

ВИСНОВКИ

У висновках необхідно вказати , чи досягнуто поставлену у завданні мету (2 ст.)

ДОДАТКИ

Графічна частина складається з технологічної карти, фото.

Додаток 1 - початковий вигляд моделі;

Додаток 2 – технологічна карта виконання перукарської послуги;

Додаток 3 – вигляд моделі після виконання перукарської послуги.

ЛІТЕРАТУРА

У списку використаної літератури необхідно вказати перелік посібників, підручників, довідників, літературних творів, інструкцій, журналів, тощо. Кількість використаних літературних джерел – не менше десяти.

Записувати перелік використаної літератури необхідно згідно з методичними рекомендаціями.

Наприклад:

Прізвище та ініціали автора, назва книжки. Місто (Київ, Харків, Москва пишуться так: К., Х., М., назви інших міст – повністю). Видавництво. Рік видання. Кількість сторінок.

Наприклад:

книга одного автора:

Шевчук С. М. Українське ділове мовлення. – К.: Освіта, 2000. – 458 с.

стаття з газети та журналу:

 Мацько Т. І. Правила оформлення офіційних документів // Слово і час. – 2005. – № 11. – С. 12 – 15.

Перелік інформаційних джерел виконується в алфавітному порядку (за прізвищем автора). 

Пояснювальна записка пишеться українською мовою.


Міністерство освіти і науки України

Черкаський художньо-технічний коледж

 

ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Професія: 5141.2 " Перукар (перукар-модельєр)"

 

Учениці групи КР38   ________________

Тема: _____________________________

 

Перевів:

Майстер виробничого навчання

Дібрівна А.В._____________

Консультант з охорони праці

Махинько Т.В.____________

  

Черкаси – 2015

 

Лист –завдання

до випускної кваліфікаційної роботи

Тема: _______________________________

Завдання:____________________________ 

Випускник:___________________________

Групи КР-38

Професія 5141.2 " Перукар ( перукар-модельєр )"

Керівник роботи: Дібрівна А.В.

Консультант з охорони праці: Махинько Т.В.

Відгук керівника:_________________________________

Робота допущена до захисту з оцінкою_______________

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

№ п/п

Назва етапів кваліфікаційної роботи

Термін виконання  етапів роботи

 

Примітки

1

Одержання завдання. Вибір теми. Дослідження теми, збір матеріалів. Вступ.

 

 

2

1. Технологія виконання стрижки ( зачіски)

 

 

Звіт керівникові

КР

3

2. Обґрунтування вибору і характеристика косметичних засобів, інструментів, матеріалів для виконання стрижки (зачіски)

 

Звіт керівникові

КР

4

3.Охорона праці

 

Звіт консультанту КР

5

4.Санітарно – гігієнічні вимоги

 

Звіт керівникові КР

6

Оформлення додатків

 

 

Звіт керівникові КР

7

Здача ПЗ керівникові

 

Згідно з графіком циклової комісії

8

Попередній захист

 

Відгук керівника

9

Захист КР

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!