Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1981 Методичні рекомендації по виконанню, оформленню та захисту курсових робіт з дисципліни Основи економічної теорії, ХЕПУ

Методичні рекомендації по виконанню, оформленню та захисту курсових робіт з дисципліни Основи економічної теорії, ХЕПУ

« Назад

ХАРКІВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Методичні рекомендації по виконанню, оформленню та захисту курсових робіт з дисципліни „Основи економічної теорії”

Науково-дослідна робота студентів денного та заочного відділення займає значне місце у підготовці фахівців. Вона дозволяє забезпечити більш глибоке вивчення не лише всього предмета, але і ознайомитися з монографічною літературою, статтями в науково-практичних журналах, з практичною діяльністю ринкових суб’єктів: домогосподарств, фірм, держави та забезпеченню конституційної законності. Проведення наукових досліджень дає можливість студентам отримати навики економічного раціонального прийняття рішення, навчитися оформляти результати наукової роботи відповідно вимогам до їх написання.

1. Робота повинна бути виконана самостійно та належним чином оформлена. Обсяг роботи – 25-30 сторінок паперу формату А4 друкованого формату або 30-35 сторінок рукопису. Сторінки роботи нумеруються.

В роботі необхідно вказати прізвище, ім’я, групу і курс виконавця, тему і план дослідження, наприкінці роботи обов’язково потрібно вказати всі використані джерела наукової літератури та нормативні акти. Цінним додатком до роботи можуть бути схеми та таблиці; розрахунки; математичні та графічні моделі.

В кінці роботи необхідно поставити дату та підпис.

2. Курсова робота надається на рецензування методистам факультету , які передають роботу на кафедру фінансів, обліку та аудиту.

Негативна рецензія зобов’язує студента переробити роботу згідно із зауваженнями, сформульованими у рецензії, після цього робота повинна знову надійти на перевірку.

Позитивна рецензія дає право студенту на захист своєї роботи.

Курсова робота та послідуючий її захист оцінюється за змістом, ступенем самостійності виконання, вмінням при захисті обґрунтовувати основні положення роботи та зроблені в ній узагальнення.

Оцінка за роботу вноситься у відомість та залікову книжку.

3. Підготовка курсової роботи повинна розпочатися з вивчення питань по темі за змістом робочої навчальної програми. Основне завдання написання курсової роботи – це виробка власної думки слухачів з теоретичних та практичних питань, які розробляються та внесення ними пропозицій щодо їх вирішення. Студент складає план роботи відповідно до обраної теми за наступною схемою.

ПРИКЛАД ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Вступ

Глава 1. Методологічні аспекти аналізу бюджетно-податкової політики

1.1.Структура видатків бюджету

1.2. Система оподаткування. Принципи оподаткування, види податків

Глава 2. Реформування фіскальної політики в Україні

2.1. Аналіз законодавчих змін податкової системи України

2.2. Порівняльний аналіз показників дефіциту(профіциту) бюджету

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

У ВСТУПІ необхідно обґрунтувати актуальність теми. Розглянути історію розвитку даної проблеми. Студент формулює мету аналізу дослідження і дві-три конкретних задачі.

Потрібно повністю розкрити вибрану тему, освітити кожне з питань плану. Матеріали потрібно викладати послідовно, логічно, дотримуючись розмежування питань. Питання теми необхідно розкривати, аналізуючи положення діючої Конституції України та чинного законодавства України. Написання роботи на основі застарілого нормативного матеріалу є недопустимим.

Студенти повинні висловлювати власне ставлення до відповідних подій, фактів, до ідей і пропозицій, які є в рекомендованій літературі та в періодиці. Статистичні матеріали необхідно використовувати за останні три роки (порівняльний аналіз допускає використання даних за більш ранній період). Цитати потрібно звірити і супроводити зноскою. Зноску на літературне джерело необхідно оформляти наступним чином: «цитата або конкретні статистичні дані»[4, с.38]. Перша цифра – це порядковий номер літературного джерела у списку літератури. Потім вказується сторінка, де знаходиться наведений матеріал.

У ВИСНОВКУ необхідно привести анотації двох – трьох статей провідних українських або закордонних вчених за обраною темою, які надруковано в економічних журналах за останні п’ять років.

Список літератури повинен складати не менш, ніж 10 джерел, серед яких підручники, нормативні акти, статистичні збірники, наукові періодичні журнали. Список літератури складається за абеткою.

Приклад:

 1. Андрюшенко В.И. Книга акционера для чтения и принятия решений. М.: Фин. Стат-ка. 2010г. 231с.

 2. Бусыгин А.В. Предпринимательство. Основной курс: Ученик для вузов.- М.: ИНФРА – М., 2009. 390 с.

 3. Вісник О.М. Акціонерне право. К.: Атіка. 2000. 543 с.

 4. Закон Украины «О хозяйственных обществах» от 19.09.91г. – К., 1991

 5. Павличенко М. «Разгосударствление и приватизация: новый взгляд на проблему» // «Экономика Украины» 2012 №9. с.45-61.

Доцільно використовувати матеріали із засобів масової інформації, перш за все, з печаті.

Основні висновки та пропозиції та рекомендації необхідно оформляти в заключній частині роботи. Робота повинна бути написана однією мовою /українською або російською/. 

В методичних рекомендаціях пропонується загальний список літератури. Студент повинен самостійно вибрати необхідні джерела і доповнити статтями із періодичних видань. 

Тематика курсових робіт

1. Основні напрямки розвитку сучасної економічної теорії.

2. Сучасні економічні системи і моделі господарювання.

3. Проблеми приватизації в Україні та шляхи їхнього вирішення.

4. Основні види конкуренції та їхній прояв в Україні.

5. Сучасна грошова система та проблеми її подальшого розвитку.

6. Головні проблеми грошового обігу України.

7. Інфляція та шляхи її подолання.

8. Валютні курси та аналіз чинників, які впливають на їхню зміну.

9. Сучасний малий та середній бізнес: проблеми функціонування та шляхи розвитку.

10. Основні напрямки підвищення продуктивності праці в Україні.

11. Форми заробітної плати та сучасні тенденції в організації оплати праці.

12. Основні шляхи зниження витрат виробництва.

13. Особливості аграрних відносин в Україні та країнах Західної Європи.

14. Іпотека та її проблеми в сучасній Україні.

15. Головні концепції маркетингу: аналіз переваг та недоліків.

16. Аналіз впливу різних інструментів маркетингу на просування товару на ринок.

17. Сучасні проблеми функціонування ринку товарів.

18. Особливості функціонування ринку цінних паперів в Україні.

19. Сучасні проблеми залучення інвестицій до економіки України.

20. Розвиток банківського сектору в сучасній Україні.

21. Аналіз головних проблем кредитної сфери економіки України.

22. Головні проблеми формування державного бюджету України.

23. Державне регулювання в Україні та розвинутих країнах: загальні риси та розбіжності.

24. Соціально-економічна нестабільність та шляхи її подолання.

25. Головні проблеми світового господарства на сучасному етапі.

Література

 1. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. − К.: Ніка-Центр: Ельга, 2000.

 2. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социального прогнозирования / Пер. с англ. − М.: Academia, 1999.

 3. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкин Ю.І. Основи економічних знань. − К.: Вища шк., 1999.

 4. Гуревичев М.М., Черная Т.И. и др. Основы экономической теории. Уч. Пособие. − Х., НТУ «ХПІ», 2003.

 5. Економічна теорія. Посібник вищої школи. / Під загальною редакцією Воробйова Є.М. − Харків − Київ, 2003.

 6. Кейнс Д. Общая теория занятости, процента и денег. − М.: Госиздат, 1948.

 7. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика / Пер. с англ. 2-го изд. − М.: Республіка, 1992.

 8. Петти В., Смит А., Рикардо Д. и др. Классика экономической мысли: Соч. − М.: ЭКСМО - Пресс, 2000.

 9. Рузовин Г.И. Основы рыночной экономики. − М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997.

 10. Сакс Д., Пивоварський О. Економіка перехідного періоду (уроки для України): Пер. з англ. − К.: Основи, 1996.

 11. Самуэльсон П. Экономика: В 2 т. − М.: МГП АЛГОН ВНИИС, 1992.

 12. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. − М.: Соцэкгиз, 1961.

 13. Стігліц Дж. Е. Економіка державного сектора: Пер. с англ. − К.: Основи, 1998.

 14. Фукс А.Е. Амортизація й оновлення основного капіталу: теорія і практика. − К.: КДЕУ, 1996.

 15. Харвей Дж. Постигаем экономику. − М.: Финансы: ЮНИ, 1997.

 16. Харрис Л. Денежная теория. − М.: Прогресс,1990.

 17. Хейне П. Экономический образ мышления: Пер. с англ. − М.: Новости, 1991.

 18. Шишкин А.Ф. Экономическая теория: Учеб пособие для  вузов. − 2-е изд.: В 2 кн. − М.: ВЛАДОС, 1996.

 19. Экономическая теория / Под ред. В.Д. Камаева. − М.: Владос, 1998.

Таблица №1

Доходы городского бюджета города  «N» за 2012 год. 

№ п/п

Наименование

Количество, млн.грн.

 

Всего

2743,3

в том числе:

 

1

Поступления от физических лиц

1317,5

2

Поступления от оплаты за государственную регистрацию субъектов предпринимательской деятельности

1150,7

3

Поступления от продажи земельных участков

121

4

Доход от приватизации коммунального имущества

96,1

5

Поступления налога с владельцев транспортных средств

30,8

6

Прочие поступления

27,2

Построение диаграммы

1. 1317,5 млн.грн. -  поступление от физических лиц;

2743,3 млн.грн. -  общий доход городского бюджета; 

2743,3 – 100% -

1317,5 – Х % -

2. 1150,7 млн.грн. -поступление от оплаты за государственную  регистрацию субъектов предпринимательской деятельности;

2743,3 млн.грн. -  общий доход городского бюджета;

2743,3 – 100% -

1150,7 - Х % -

Аналогично делаются расчеты по всем остальным показателям. 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!