Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1972 Підбір нормативних і наукових джерел та інших матеріалів

Підбір нормативних і наукових джерел та інших матеріалів

« Назад

Підбір нормативних і наукових джерел та інших матеріалів

Особливу увагу слід приділити підбору нормативно-правових актів, що стосуються теми, монографій, наукових праць у періодичних фахових виданнях, аналізу та узагальненню судової практики. Підбір нормативно-правового матеріалу має охоплювати акти законодавчого та підзаконного характеру та інші джерела, зокрема, міжнародно-правові акти тощо. Всі нормативно-правові акти використовуються у чинному стані. Застарілі норми чи акти можуть використовуватися у курсовій роботі тільки в порівняльному та історичному аспекті. Робота, котра ґрунтується на положеннях не чинних (застарілих) нормативно-правових актів, не може бути допущена до захисту і одержати позитивну оцінку.

При написанні курсової роботи бажано користуватися лише новітніми виданнями та останніми редакціями нормативно-правових актів. Це дасть можливість уникнути використання застарілих норм, ідей і положень. Наукові джерела слід використовувати творчо. Запозичення чужих думок без посилання на автора та їх просте переписування не дозволяється. Слід уникати в роботі книжкових висловів, викладати самостійно свої думки, не припускаючись повторень і помилок. Необхідно уважно стежити за тим, щоб у роботі не було суперечностей між окремими її положеннями. Пряме цитування в роботі чужих думок у великій кількості є недоцільним.

Матеріали правозастосовчої практики (аналіз судових рішень, узагальнення судової практики чи практики інших органів тощо) студенти підбирають в архівах (у тому числі електронних) відповідних органів та організацій (з обов’язковим зазначенням джерел), або використовують опубліковані дані з періодичних фахових та інших видань.

Список літератури, що використовувалася в роботі, повинен включати:

1 - нормативно-правові акти (Конституція України, закони України, підзаконні нормативно-правові акти);

2 - судову практику (постанови Пленуму Верховного Суду України та керівні роз'яснення Вищого господарського суду України; узагальнення судової практики, приклади судових справ, рішень і т. ін.);

3 - наукові праці (монографії, брошури, статті у періодичних фахових виданнях: журналах, газетах, збірниках);

4 - інші фактичні матеріали (статистичні дані, звіти та інші документи).

Всі  джерела  в межах кожного розділу розміщують  в  алфавітному порядку  згідно   з  діючими   стандартами бібліографічного опису.

 

Структура і зміст курсової роботи

Курсова робота повинна мати чітку й логічну структуру: вступ  (2-3 стор.), основна частина (20-25 стор.), висновки (2-3 стор.) та список використаних джерел. Загальний обсяг курсової роботи становить 25-30 сторінок машинописного або комп’ютерного тексту. Робота виконується українською мовою, у науковому стилі.

У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, ступінь її вивчення, визначаються питання, які потребують вирішення. Вказуються також мета, об’єкт, предмет і методологічна основа дослідження, характеризуються джерела одержання інформації.

Основна частина курсової роботи передбачає глибоке й всебічне розкриття сутності даної проблеми. Вона висвітлюється згідно із затвердженим планом (1-3 розділи).

У першому розділі бажано розкрити теоретичні, методологічні та історичні положення з обраної теми дослідження; критично розглянути й проаналізувати різні точки зору; висловити своє ставлення до дискусійних питань, дати характеристику об’єкта дослідження; підійти до постановки основних проблемних питань.

Другий та третій розділи передбачають глибокий аналіз чинних правових норм, проектів нормативно-правових актів, конкретних фактичних матеріалів, обґрунтування позитивних і негативних тенденцій розвитку законодавства, відповідних інститутів держави, права тощо, шляхів вирішення наявних проблем.

У висновках підводяться підсумки дослідження, робляться теоретичні узагальнення; викладаються практичні рекомендації щодо розвитку певного правового інституту, вдосконалення законодавства і юридичної практики тощо. Найбільш важливі висновки та пропозиції, зазначені в роботі, мають бути відображені у загальних висновках. Власна позиція автора у кожному випадку має бути належно аргументована.

 

Оформлення курсової роботи 

Загальний обсяг курсової роботи становить 25-30 стандартних сторінок машинописного або комп’ютерного тексту, не враховуючи списку використаних джерел і додатків. При оформленні курсової роботи необхідно дотримуватись встановлених вимог. Робота має бути надрукована за допомогою загальноприйнятих технічних засобів (друкарська машинка або комп’ютер) на одному боці білого аркушу паперу формату А4 (297x210 мм). Машинописний текст оформляється шрифтом Times New Roman № 14, з інтервалом 1,5 (до 30 рядків на сторінці). Для студентів заочної форми навчання допускається виконання курсової роботи рукописним способом (35-40 сторінок рукописного тексту) за умови чіткого розбірливого почерку з використанням чорнила синього або чорного кольору.

Кожна сторінка тексту (друкованого чи рукописного) обмежується полями: ліве — 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Відстань між заголовком і текстом має бути 15-20 мм. Кожний розділ курсової роботи слід починати з нової сторінки. Заголовки розділів друкуються симетрично, прописними літерами; заголовки підрозділів друкуються з абзацу (5 інтервалів). Переноси у заголовках неприпустимі. Розділи повинні мати порядкову нумерацію і позначатися арабськими цифрами з крапкою в кінці (1.; 2.; 3.); нумерація підрозділів має включати вказівку на розділ (1.1.; 1.2.; 2.1.; 2.2.; …).

Нумерація сторінок у роботі проставляється наскрізна, включаючи список використаних джерел та додатки, і починається з титульного листа, на якому номер не ставиться. Номери сторінок зазначаються у правому верхньому кутку.

Додатки оформляють як продовження курсової роботи після списку використаних джерел. Кожний додаток слід починати з нової сторінки, у правому верхньому кутку зазначаючи слово “Додаток”. Якщо в роботі більше одного додатку, їх нумерують послідовно арабськими цифрами (без знака “№”). Кожен додаток повинен мати заголовок.

На всі цитати, таблиці, рисунки тощо в тексті мають бути посилання. Кожна таблиця або рисунок супроводжуються порядковим номером і назвою.

В роботі розміщують послідовно: титульний лист за встановленою формою (Додаток 3); план (де слід вказати початкову сторінку кожного з  розділів та підрозділів), заголовки якого повинні обов’язково відповідати тим, що зазначені в роботі; вступ, розділи роботи, висновки, список використаних джерел, додатки.

На останній сторінці курсової роботи студент ставить свій підпис і дату її виконання. В кінці роботи підшивається сторінка для рецензії (Додаток  4).

Посилання на джерела можуть подаватися в один із таких способів за вибором автора курсової роботи:

1) у вигляді виносок, що наводяться в кінці сторінки під текстом, нумеруються в межах однієї сторінки або всієї роботи (наскрізна нумерація), позначаються  індексом (1, 2, 3...), який проставляється безпосередньо за текстом, на який подається виноска. 

2) у вигляді посилань на поданий в кінці роботи список використаних джерел;  у квадратних дужках вказується номер джерела за списком та номери сторінок в ньому, на яких викладено відповідні дані (думки тощо); дужки проставляються безпосередньо за текстом, якого стосується посилання. Наприклад: “деякі автори вважають, що ... − викладається зміст думки − [8, с.125-128, 11, с. 35-37]”; числа  “8” та “11”, в даному прикладі, – це номери, під якими  розміщені зазначені роботи у списку використаних джерел.

Список використаних джерел (наскрізна нумерація) формується у такій послідовності:

- Законодавчі акти України:

1. Конституція України;

2. Кодекси;

3. Закони України;

- Підзаконні нормативно-правові акти:

4. Постанови Верховної Ради України;

5. Укази Президента України;

6. Постанови Кабінету Міністрів України;

7. Нормативно-правові акти міністерств та відомств;

- Міжнародно-правові акти;

- Матеріали правозастосовчої практики: керівні роз’яснення Пленуму Верховного Суду України, Вищого господарського суду України, узагальнення судової практики, матеріали судових справ тощо.

- Наукова та інша юридична література (в алфавітному порядку за  прізвищами авторів або назвами монографій, брошур тощо).

- Іноземні джерела (англомовні, німецькомовні тощо, окрім російської).

Завершену роботу студенти подають на кафедру згідно з терміном, визначеним навчальним графіком.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!