Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1962 Орієнтовна структура виконання модульної контрольної роботи та реферату на тему Україна та країна бізнес-партнер

Орієнтовна структура виконання модульної контрольної роботи та реферату на тему Україна та країна бізнес-партнер

« Назад

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ВИКОНАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ (РЕФЕРАТУ):

УКРАЇНА ТА КРАЇНА БІЗНЕС-ПАРТНЕР 

1. Загальна характеристика країни бізнес-партнера (КБП)

1.1. Коротка історія, політичний та адміністративний устрій

1.2. Географія, клімат, населення

1.3. Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки, місце і роль у міжнародному розподілі праці, рівень конкурентоспроможності

1.4. Ділова поїздка (відрядження): візовий режим, святкові дні, податки, мито, транспорт, зв'язок, медична допомога, готель, харчування, магазини, обмін валют, пам’ятні місця 

2. Ділове співробітництво України з КБП: вчора, сьогодні, завтра

2.1. Історія політичних та економічних відносин, договірно-правова база

2.2. Стан і перспективи співробітництва (торгівля, структура експорту та імпорту, вільні економічні зони, прикордонна співпраця, кооперація, науково-технічні зв’язки, кластери, транспорт, співробітництво у валютно-фінансовій сфері, спільне підприємництво) 

3. Суб’єкти зовнішньоекономічної сфери в КБП

3.1. Державні органи та відомства

3.2. Напівдержавні, приватні та громадські організації

3.3. Ділові партнери та особливості співпраці з ними (ТНК, великі компанії, середній і малий бізнес, банки, страхові компанії, інжинірингові та консультаційні фірми, транспортні та транспортно-експедиторські компанії, агентські та рекламні компанії, науково-дослідні організації) 

4. Комерційна робота на ринку КБП

4.1. Експортно-імпортне регулювання. Експортні процедури (дозвіл на експорт, регулювання способу платежу, оцінка експортного виконання, оцінка експортної операції). Імпортні операції (дозвіл на імпорт, імпортна декларація, імпортні квоти, оформлення імпортної декларації, митні процедури). Контроль над експортом: якість товару, упаковки, сировини і допоміжних матеріалів, технології виробництва. Страхування, фінансування, оподаткування експорту-імпорту. Митний режим. Нетарифні обмеження у зовнішній торгівлі. Антидемпінгове законодавство.

4.2. Фінансування, оподаткування, страхування зовнішньоекономічної діяльності, ризики

4.3. Маркетинг, дослідження ринку, цінова політика, реклама, ярмарки, виставки

4.4. Специфіка основних товарних ринків (високотехнологічна продукція, машини та устаткування, ринок чорних і кольорових металів, хімічна продукція, агропродукція, деревообробна промисловість і т.д.).

4.5. Науково-технічне співробітництво, трансфер технологій

4.6. Електронна комерція

4.7. Інформаційне забезпечення ділового співробітництва 

5. Іноземна підприємницька діяльність в КБП

5.1. Регулювання іноземних інвестицій та валютний контроль

5.2. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності

5.3. Процедури заснування та реєстрації компаній. Антимонопольне законодавство

5.4. Джерела фінансування спільних підприємств

5.5. Оподаткування. Стимулювання інвестицій

5.6. Система бухгалтерського обліку та звітності

5.7. Регулювання трудових відносин на спільних підприємствах 

6. Ділова етика

6.1. Перше знайомство. Роль візитних карток

6.2. Особливості ведення переговорів

6.3. Напрями розвитку ділових відносин 

7. Порядок встановлення зв’язків з зарубіжними партнерами

7.1. Пошук інформації про ринок, можливих партнерів, споживачів, реклама

7.2. Вибір партнера, встановлення зв’язків, форми співробітництва

7.3. Зустрічні зобов’язання

7.4. Приклади успіхів та невдач у веденні бізнесу

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ

1. Обсяг: 20-25 с.; інтервал – одинарний; шрифт - 12

2. Дані: за період 1990-2013рр.

3. Стиль: структурований, лаконічний з використанням рисунків, таблиць, формул

4. Структура реферату: вступ (мета),розділи, параграфи,висновки, література, додатки

5. Література: вітчизняна та зарубіжна, у т.ч.: ООН, ЄС, ЦРУ, Пентагону, ЮНІДО, МОП, ЮНЕСКО, СНД і т.д.

6. Термін: 01.11.2013 (!)

7. Додатковий результат: стаття, тези, записка (АПУ, КМУ, ВРУ,…) 

Країни – бізнес-партнери України:

ЄС, НАФТА, СНД, ШОС, АСЕАН, Росія, Білорусь, Казахстан, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова, Болгарія, Туреччина, Грузія, Сербія, Боснія і Герцеговина, Словенія, Хорватія, Чорногорія, Македонія, Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія, Чехія, Німеччина, Франція, Англія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Австрія, Швейцарія, Греція, Іспанія, Португалія, Італія, США, Канада, Мексика, Бразилія, Куба, Чилі, Аргентина, Перу, Венесуела, Нікарагуа, Панама, Китай, Індія, Іран, Пакистан, Південна Корея, Японія, Індонезія, Сінгапур, В’єтнам, Нова Зеландія, Монголія, Австралія, Малайзія, Ізраїль, ОАЕ, Єгипет, Сирія, Ліван, Йемен, ПАР, Гана, Малі, Нігерія, Конго, Ефіопія, Мавританія, Лівія, Туніс, ООН, ЮНІДО, ЮНЕСКО, ЮНКТАД, МОП.

 

На русском

1. Общая характеристика страны бизнес-партнера(КБП)

1.1. Короткая история, политический и административный строй

1.2. География, климат, население

1.3. Экономика и внешнеэкономические связки, место и роль в международном разделении труда, уровень конкурентоспособности

1.4. Деловая поездка(командировка) : визовый режим, праздничные дни, налоги, пошлина, транспорт, связь, медицинская помощь, гостиница, питание, магазины, обмен валют, памятные места 

2. Деловое сотрудничество Украины из КБП: вчера, сегодня, завтра

2.1. История политических и экономических отношений, договорно-правовая база

2.2. Состояние и перспективы сотрудничества(торговля, структура экспорта и импорта, свободные экономические зоны, пограничное сотрудничество, кооперация, научно-технические связки, кластеры, транспорт, сотрудничество в сфере валютно-финансовой, общее предпринимательство) 

3. Субъекты внешнеэкономической сферы в КБП

3.1. Государственные органы и ведомства

3.2. Полугосударственные, частные и общественные организации

3.3. Деловые партнеры и особенности сотрудничества с ними(ТНК, большие компании, средний и малый бизнес, банки, страховые компании, инжинирингу и консультационные фирмы, транспортные и транспортно-экспедиторские компании, агентские и рекламные компании, научно-исследовательские организации) 

4. Коммерческая работа на рынке КБП

4.1. Экспортно-импортное регулирование. Экспортные процедуры(разрешение на экспорт, регулирование способа платежа, оценка экспортного выполнения, оценка экспортной операции). Импортные операции(разрешение на импорт, импортная декларация, импортные квоты, оформления импортной декларации, таможенные процедуры). Контроль над экспортом: качество товара, упаковки, сырья и вспомогательных материалов, технологии производства. Страхование, финансирование, налогообложение экспорта-импорта. Таможенный режим. Нетарифные ограничения во внешней торговле. Антидемпинговое законодательство.

4.2. Финансирование, налогообложение, страхование внешнеэкономической деятельности, риски

4.3. Маркетинг, исследование рынка, ценовая политика, реклама, ярмарки, выставки

4.4. Специфика основных товарных рынков(высокотехнологичная продукция, машины и оборудование, рынок черных и цветных металлов, химическая продукция, агропродукция, деревообрабатывающая промышленность и так далее).

4.5. Научно-техническое сотрудничество, трансфер технологий

4.6. Электронная коммерция

4.7. Информационное обеспечение делового сотрудничества 

5. Иностранная предпринимательская деятельность в КБП

5.1. Регулирование иностранных инвестиций и валютный контроль

5.2. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности

5.3. Процедуры основания и регистрации компаний. Антимонопольное законодательство

5.4. Источники финансирования совместных предприятий

5.5. Налогообложение. Стимулирование инвестиций

5.6. Система бухгалтерского учета и отчетности

5.7. Регулирование трудовых отношений на совместных предприятиях 

6. Деловая этика

6.1. Первое знакомство. Роль визитных карточек

6.2. Особенности ведения переговоров

6.3. Направления развития деловых отношений 

7. Порядок установления связей с зарубежными партнерами

7.1. Поиск информации о рынке, возможных партнерах, потребителях, реклама

7.2. Выбор партнера, установления связей, формы сотрудничества

7.3. Встречные обязательства

7.4. Примеры успехов и неудач в ведении бизнеса

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!