Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1961 Загальні вимоги щодо оформлення наукової статті

Загальні вимоги щодо оформлення наукової статті

« Назад

Вимоги щодо оформлення наукової статті 

Назва статті (Регистр – «Как в предложениях») на мові статті та англійською мовою.

Анотація (обсяг 100–250 слів) на мові статті та англійською мовою.

Ключові слова (5—8 слів) на мові статті та англійською мовою.

Текст статті.

У статті, згідно постанови Президії Вищої атестаційної комісії України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15 січня 2003 р. № 7-05/1, повинні міститись (із виділенням у тексті) такі елементи:

— постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

— аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

— формулювання цілей статті (постановка завдання);

— виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;

— висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі;

— список літератури (оформлюється за новими вимогами, які опубліковані у Бюлетні ВАК України, № 3, 2008) ;

— список літератури (References) в романському алфавіті.

Згідно нових правил, які враховують вимоги міжнародних систем цитування, автори статей повинні давати список літератури в двох варіантах: один на мові оригіналу і окремим блоком той же список літератури (References) в романському алфавіті (harvard reference system), повторюючи в ньому в тому ж порядку всі джерела літератури, незалежно від того, чи є серед них іноземні.

Для правильного оформлення, скористайтеся рекомендаціями http://www.economy.in.ua/d/references.doc або замовте цю послугу в редакції (див. анкету для автора).

 

Технічні вимоги до статті

Обсяг рукопису — 16 сторінок).

Стаття повинна бути виконана у форматі А-4 текстового редактора Microsoft Word for Windows (шрифт – Times New Roman) у вигляді файла з розширенням .doc або .rtf для Microsoft Word (версія 97-2003). Файли статті обов’язково повинні бути збережені в форматі .doc або .rtf.

Посилання на літературу в тексті необхідно подавати в квадратних дужках, наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56–59], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою.

У статті не повинно бути переносу слів та макросів При наборі слід вимкнути автоматичний "м'який" перенос (заборонені "примусові" переноси – за допомогою дефісу). Абзаци позначати тільки клавішею "Enter", не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша "Tab") 

Зразок оформлення статті:

УДК *********** 

Іванов І. І.,

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Петрова О. О.,

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ 

Економічне зростання в Україні та його тенденції 

Ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, науковий заклад англійською мовою

 

Назва статті англійською мовою 

Анотація. *******************(обсяг 100–250 слів!)

Summary.*******************(обсяг 100–250 слів!)

Ключові слова: ********************** 

Keywords: **************************

ТЕКСТ СТАТТІ ****************************

Література.

1. *********************

2. *********************

3. ********************* 

References.

1. *********************

2. *********************

3. *********************

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!