Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1957 Загальні вимоги до виконання й оформлення реферату

Загальні вимоги до виконання й оформлення реферату

« Назад

Вимоги до виконання й оформлення реферату

Структура реферату

Реферат складається з:

* змісту (плану)

* вступу

* основної частини

* висновків та пропозицій

* списку використаних джерел

Зміст реферату являє собою план, який відбиває всі її складові та структурні питання основного тексту. При цьому проти кожної його позиції вказуються відповідні сторінки роботи.

У вступі (до 2-х сторінок) зазначається актуальність теми, її теоретичне і практичне значення, мета, завдання, основні джерела інформації та методи дослідження.

В основній частині роботи (15-18 сторінок) мотивовано, логічно та послідовно розкривається зміст кожного питання теми.

Зміст питань відповідних розділів відповідати їхній назві. Теоретичні положення слід пов'язувати з практичним станом досліджуваного питання. Наприкінці кожного розділу стисло (3-5 речень) формулюються висновки. Текст потрібно супроводжувати таблицями, графіками, діаграмами, використовуючи сучасні комп'ютерні програми і Інтернет-ресурси.

У висновках та пропозиціях (2 сторінки) стисло викладаються основні результати дослідження та надаються пропозиції за змістом усіх розділів роботи.

У списку використаних джерел (не менше 15 назв) наводяться тільки дійсно використані літературні джерела та інші матеріали.

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ

Друкування тексту. Робота друкується державною мовою на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм); комп'ютерний набір - 14 кегль, 1,5 інтервали, шрифт Times New Roman; розмір полів: ліве - 20 мм, праве - 10 мм, верхнє - 20 мм, нижнє -20 мм, 29-30 рядків на сторінці.

Оформлення титульної сторінки наведено у додатку Б. Титульний лист включається до загальної нумерації, але номер сторінки не проставляється.

За титульним аркушем розміщують зміст (план) роботи, який повинен містити назви всіх розділів роботи та номери їх початкових сторінок.

Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами у правому верхньому куті.

Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул і т.п. подається арабськими цифрами без знаку №.

Ілюстративний матеріал (таблиці, схеми, діаграми тощо) нумеруються послідовно і розміщуються після першого згадування про нього в тексті, або на наступній сторінці і позначаються словом «Рисунок», «Таблиця». їх слід нумерувати послідовно. Ілюстративний матеріал, розміщений на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок. Номер рисунків та його назву розміщують під рисунком. Нумерацію рисунків і таблиць наводять арабськими цифрами без знака №.

Таблиці позначають словом «Таблиця» і нумерують послідовно в межах роботи. Слово «Таблиця» розміщують у правому верхньому куті сторінки. Назва таблиці розміщується нижче по центру сторінки. У кожній таблиці заголовки граф повинні починатися з великих літер. Таблицю з великою кількістю рядків можна перенести на іншу сторінку, при цьому не повторюючи назву, а вказуючи «Продовження табл. ...».

Графіки, діаграми, схеми тощо позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах роботи. Посилання на ілюстрації вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, «Рис.   2».

Номер рисунка, його назва і пояснювальні підписи до нього розміщують під ілюстрацією.

Формули. Формули нумеруються послідовно за текстом роботи; номер наводять у круглих дужках на одному рядку з формулою та розміщують у кінці рядка.

Посилання на використані в роботі джерела (цитати, таблиці, схеми, рисунки тощо) наводяться одразу після їх закінчення у квадратних дужках. Наприклад, [5, с. 17] означає: 5 - порядковий номер джерела у списку літератури, с. 17 - відповідну сторінки джерела.

Список використаних джерел (не менш 15 найменувань) слід розміщувати у такій послідовності: спочатку (у хронологічному порядку) Закони України, потім - Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, за ними - літературні джерела за абеткою (авторів): монографії, підручники, посібники, брошури, журнальні та газетні статті. У кінці списку наводять іншомовні та електронні джерела інформації у мережі Internet. Відомості про книги обов'язково мають містити прізвище та ініціали автора, заголовок, місце видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок; відомості про журнальні або газетні статті - прізвище, ініціали автора, заголовок, назву періодичного видання, серію, рік випуску, номер видання, сторінки. Приклад:

  1. Офіційна сторінка Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
  2. Шевчук В.О., Копич Р.І. Вплив бюджету на макроекономічні показники // Фінанси України. – 2010.– №3. – С. 3–12.
  3. Круш П. В. Клименко О. В. Інфляція: суть, форми та її оцінка: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. – 288 с.

 

Додаток А

ЗРАЗКИ ПЛАНІВ РЕФЕРАТУ

Тема. Кредит, його суть, форми та значення в ринковій економіці

Вступ

  1. Сутність і джерела кредиту та роль кредиту в ринковій економіці

  2. Аналіз кредитної системи та її структури

  3. Роль кредиту та кредитної політики у формуванні та розвитку ринкової економіки України

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

 

Тема. Громадські блага: характерні особливості, формування попиту, умови ефективного випуску

Вступ

1. Теоретичні аспекти економіки громадських благ

2. Роль держави та громадських установ у врегулюванні проблем виробництва та розподілу громадських благ

3. Шляхи удосконалення регулювання та створення умов ефективного випуску громадських благ в Україні

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

 

Тема. Макроекономічний аналіз системи національних рахунків

Вступ

  1. Методичні засади  побудови системи  національних рахунків (СНР)

  2. Аналіз рахунків для окремих секторів економіки

  3. Оцінка макроекономічної ситуації в Україні на основі аналізу СНР

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

 

Тема. Модель ІS-LМ як теоретичне підґрунтя макроекономічної політики

Вступ

1. Теоретичні передумови та припущення ІS-LМ моделі

2. Взаємозв'язок товарного на грошового ринків: крива LМ

3. Вплив фіскальної та монетарної політики на стан національного ринку в економіці України

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!