Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1854 Вимоги до написання курсової роботи з курсу Цивільного права

Вимоги до написання курсової роботи з курсу Цивільного права

« Назад

Вимоги до написання  курсової роботи з цивільного права

(заг. частина)

Насамперед робота повинна мати самостійний характер. Використання інших опублікованих робіт припускається лише в межах, обумовлених характером даної роботи, із посиланнями на джерела запозичення. Робота повинна опиратися на глибокий аналіз цивільного законодавства, висловлені у науковій, науково-практичній, навчальній літературі точки зору по досліджуваній проблемі (питанню), власне їхнє розуміння, приклади з судової та господарської практики. Останнє бажано запозичати з практики розгляду відповідної категорії справ найближчого за місцем проживання або роботи суду (господарського суду) із вказівкою номеру справи й архіву, у якому воно зберігається. Припустиме і запозичення їх з опублікованих джерел.

Робота вважатиметься неповною, якщо при її підготовці проігноровано коментарі до ЦК України та інших актів цивільного та іншого законодавства, судова практика та  постанови Пленуму Верховного Суду України, Постанови Вищого Господарського Суду України. За змогою слід навести конкретні судові справи.

При підготовці курсових робіт слід орієнтуватися на монографічну та спеціальну літературу особливо останніх років видання. Якщо за даною темою є напрацювання викладачів кафедри, то бажано при викладенні роботи їх використати. Із навчальних видань рекомендується використовувати  розробку Цивільне право України: Курс лекцій у 6-ти томах за ред. Р.Б.Шишки особливо Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т.1. Вид. 2-е виправ. Та доп. /Р.Б.Шишка, (кер. авт. кол.), О.Л.Зайцев, Є.О.Мічурін та ін.; За ред.. Р.Б.Шишки та В.А.Кройтора, -Х.: Еспада, 2008, - 680 с.;  Мичурин  Е.А. Гражданское право Украины в схемах./ Учебное пособие.-Х.: Юрсвит, 2006. 320с., Підопригора О.А.  Римське приватне право: Підручник для студентів юрид. спец. вищих навч. закладів: Вид. 3-є перероб. та доповн. К.: Ін Юре. 2001. 440с., Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Порівняльне право Європи: Основи порівняльного правознавства. Європейські традиції. –Х.: Одіссей. 2002, - 592с,  Цивільне право України: Підручник: У 2 т.  /  Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.]; За  заг.  В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. К.: Юрінком Інтер,  2004. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред Я.М.Шевченко.-Т.1. Загальна частина. К.: Вид. Дім “Ін Юре”, -2003, 520с., Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. /О.В.Дзера (кер. авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. –2-е вид., допов. і перероб.  - К., Юрінком Інтер, - Кн.1 2004, 736с.

Для початку слід підготовити план, який може бути запозичений із цієї розробки, або уточнений разом із викладачем кафедри, який читає лекційний курс чи проводить у групі практичні заняття. План повинен складатися зі вступу у якому обґрунтовується актуальність теми для практики, законодавства чи пізнання курсу, описуються коротко найбільш відомі теоретичні розробки із обраного інституту цивільного права, визначається мета, завдання, об’єкт та предмет дослідження, вказується на найбільш вагомі висновки студента за темою, його бачення шляхів удосконалення цивільного законодавства, виявлені протиріччя у ньому та у баченні їхньої сутності відомими юристами та практиками. У подальшому розкриваються доктринальні (теоретичні),

Рекомендується така послідовність виконання курсової роботи: вивчення теми в межах навчального посібника; розширення пізнання теми через ознайомлення з науковою літературою; доскональне вивчення нормативних актів, що регулюють досліджувані питання теми; самоперевірка придбаних знань шляхом усних відповідей на поставлені питання; привнесення у підготовлену відповідь прикладів з практики; письмове оформлення роботи; упорядкування списку використаних при її написанні нормативних актів і літератури. При цьому слід мати на увазі, що загальний обсяг роботи повинен знаходитися в межах 26-35 сторінок. (Шрифт Times New Roman, № 14, інтервал 1.5).

Особливо слід звернути увагу на правильне написання і трактування юридичних термінів.

Підготовлена і належним чином оформлена робота повинна бути подана на кафедру не пізніше місячного терміну до початку сесії. Подані на рецензію роботи з порушенням цього строку, а тим більше під час сесії, приймаються на рецензію лише при наявності допуску директора інституту  або його заступника. При цьому, кафедра не гарантує рецензування роботи у встановлений термін.

Подана на рецензію курсова робота може бути не допущена до захисту з таких підстав:

- відсутність ознак самостійності її виконання (наприклад, матеріал дослівно переписано з навчальної, наукової й іншої літератури) чи запозичено з мережі Інтернет чи дисків;

- виявлення ідентичних за змістом робіт у двох і більше студентів, у випадку виявлення таких робіт вони повертаються і підлягають виконанню заново;

- наявність істотних помилок, у тому числі граматичних, застосування застарілих (вже не діючих) нормативних актів;

- неправильне написання і трактування юридичних понять, наявність курйозних понять чи фраз;

- відсутність у роботі прикладів із практики, посилань на використану літературу;

- не розкриття або досить примітивне розкриття питань теми.

Крім того, робота може бути повернута на доробку при наявності помилок, які не впливають на загальну оцінку роботи, але потребують уточнення; наявності описок, що призводять до порушення логічної послідовності або взаємозв’язку; відсутності списку літератури.

Використані в роботі нормативні акти, опубліковані роботи повинні бути зазначені з точним приведенням їхнього найменування, джерела запозичення, статті, сторінки й ін.

Допущена до захисту курсова робота підлягає усному підтвердженню в процесі її захисту, в ході якого обов’язково повинні бути викладені питання, що зазначені в рецензії або задавалися викладачем.

За результатами захисту роботи виставляється відповідна оцінка.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!