Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1819 Методичні рекомендації для написання комплексних курсових робіт з Економіки сільського господарства та фінансової діяльності суб’єктів господарювання, НУБПУ

Методичні рекомендації для написання комплексних курсових робіт з Економіки сільського господарства та фінансової діяльності суб’єктів господарювання, НУБПУ

« Назад

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра фінансів  

Кафедра аграрної економіки

Кафедра фінансів і кредиту

 

Методичні рекомендації

для написання комплексних курсових робіт з економіки сільського господарства та фінансової діяльності суб’єктів господарювання

для студентів ОКР „ Бакалавр ” 

напрям підготовки 6.030508  «Фінанси і кредит»

 

Київ -2015

Методичні рекомендації для написання комплексних курсових робіт з економіки сільського господарства та фінансової діяльності суб’єктів господарювання для студентів ОКР „ Бакалавр ” напрям підготовки 6.030508  «Фінанси і кредит»

ЗМІСТ 

 1. ПЕРЕДМОВА

 2. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 3. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

 4. АНАТАЦІЯ 1 і 2 РОЗДІЛІВ КОМПЛЕКСНОЇ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 5. Структура і зміст 3  розділу комплексної курсової роботи

 6. Оформлення курсової роботи

 7. Порядок подання виконаної роботи і її захист

 8. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

 

ПЕРЕДМОВА

Розвиток сільського господарства в умовах ринкової економіки, запровадження нових економічних відносин на селі зумовлює вдосконалення економічних методів господарювання, забезпечення відповідальності сільськогосподарських підприємств за результати своєї діяльності. Для розв'язання проблем соціально-економічного розвитку країни необхідно підвищити рівень підготовки спеціалістів сільського господарства, звернувши особливу увагу на освоєння ними сучасних методів управління та принципів роботи підприємств у ринкових умовах, на вміння раціонально й ефективно використовувати виробничі і фінансові ресурси підприємств.

Сільське господарство є досить складною сферою людської діяльності. На ефективність виробництва і фінансові результати в цій галузі впливають природні, економічні та соціальні фактори. Тому спеціалісти сільського господарства і фінансової сфери повинні оволодіти спеціальними знаннями, які є основою вироблення сучасного економічного мислення, формують у фахівців підприємницький та комерційний підхід до розв'язання виробничих завдань, визначають професійну компетентність економіста та фінансиста, їх підготовленість до практичної діяльності.

В умовах інтенсивного розвитку аграрної економіки зростає значення інноваційної діяльності, що вимагає підвищення рівня наукових знань з економіки та фінансів сільськогосподарських підприємств та відповідних навичок до професійної діяльності. Виконання студентами курсової роботи з економіки сільського господарства та фінансової діяльності підприємств є важливим засобом підвищення їх економічних знань і вироблення єдиного методологічного підходу до вивчення діяльності різних аграрних формувань та активного впливу на оптимізацію рішень менеджменту в ринкових умовах господарювання.

Фінансові відносини, які реалізуються в ході господарської діяльності потребують планування фінансовими менеджерами аграрних підприємств виходячи з можливості досягнення максимальної прибутковості вкладеного капіталу та максимізації загальної ринкової вартості підприємства. Поєднання вказаних напрямків прийняття фінансових рішень з підвищенням економічної ефективності господарювання здійснюється шляхом узгодження різнопланових критеріїв використання фінансових ресурсів в ході операційної, інвестиційної та фінансової діяльності агровиробника. Це означає, що фінансова діяльність суб’єкта господарювання не догма з єдино правильним рішенням, а варіантна за своїм характером з завданням вибору економічно обґрунтованого рішення.

В результаті успішного виконання завдань комплексної курсової роботи студент навчиться поєднувати специфіку галузі, форм власності підприємств, особливості виробничого процесу з кінцевими результатами економічної ефективності, обґрунтувати фінансові рішення і критерії оцінки їх ефективності, визначати потребу в залучених ресурсах та вибирати їх оптимальну форму (лізинг, банківський кредит, комерційний кредит, інвестиції тощо), формувати фінансову звітність, здійснювати оцінку вартості майна, відображати вартість фінансових інвестицій у звітності підприємства, проводити фінансове прогнозування та бюджетування, визначати резерви розвитку підприємства та визначати його місце в галузі шляхом статистичного аналізу.

 

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Курсова робота з економіки сільського господарства та фінансової діяльності суб’єктів господарювання виконується на матеріалах річних звітів підприємств АПК. Фінансовий розділ роботи грунтується на використанні основних форм фінансової звітності - №1 „Баланс", №2 „Звіт про фінансові результати", №3 „Звіт про рух грошових коштів", №4 „Звіт про власний капітал", №5 Примітки до фінансової звітності. Під час виконання курсової роботи студент повинен вирішити такі завдання: вибрати тему дослідження, підібрати відповідну літературу, вивчити її та законспектувати основні положення; скласти план виконання курсової роботи; зібрати й опрацювати статистичний матеріал, проаналізувати та узагальнити одержані результати дослідження; написати курсову роботу і подати її на рецензію викладачу; внести зміни та доповнення відповідно до зауважень керівника, підготуватися до захисту курсової роботи.

Вибір теми. Тему курсової роботи студент вибирає самостійно з тематики, рекомендованою кафедрами, обґрунтовує її актуальність з урахуванням завдань, що стоять перед сільськогосподарським підприємством, в умовах ринкової економіки.

Вибираючи тему курсової роботи студент повинен урахувати характер і особливості своєї виробничої діяльності. Це допоможе поєднати теоретичні положення теми дослідження з практикою і в результаті цього підвищити рівень підготовки спеціалістів, а також використати одержані дані для обгрунтування оптимальних управлінських рішень щодо пріоритетних напрямів економічного та соціального розвитку аграрного підприємства.

Підбір і вивчення літератури. Після вибору теми курсової роботи і погодження її з керівником студент починає вивчення літературних джерел. На цьому етапі студент підбирає і складає список літературних джерел відповідно до теми курсової роботи. Для цього необхідно використати каталог бібліотеки та бібліографічні посібники. Вивчення літератури рекомендується розпочинати з ґрунтовного опрацювання відповідних розділів підручників і навчальних посібників, Законів України з питань розвитку сільського господарства, потім - праць економістів-аграрників (монографії, статті) і нормативних довідників.

Літературні джерела дають можливість познайомитись з науковими дослідженнями з даної проблеми й обґрунтувати методику виконання курсової роботи, а також сформулювати пропозиції щодо раціонального та ефективного використання виробничих ресурсів сільськогосподарських підприємств.

Вивчення наукової літератури активізує самостійну роботу, розширює і поглиблює пізнавальні інтереси студентів, сприяє залученню їх у різні форми творчої діяльності. З літературних джерел необхідно виписувати окремі положення або коротко формулювати їх суть і розподіляти ці записи до розділів курсової роботи. Тому визначення окремих положень і категорій, цитати, таблиці та нотатки з монографій або статей слід заносити на картки, відмічаючи розділи роботи, в яких вони будуть використані.

План курсової роботи включає найважливіші питання, що відображають зміст теми: суть даної проблеми і методику її дослідження, природно-економічні умови досліджуваного господарства, динаміку розвитку, досягнутим рівень та шляхи підвищення економічної ефективності виробництва та покращення фінансового стану підприємства. План роботи будується за логічною послідовністю - кожне наступне положення необхідно органічно пов'язувати з попереднім, щоб усі питання забезпечили проведення єдиного і цілісного дослідження. Формулюються питання плану курсової роботи коротко і конкретно. При цьому виділяються теоретичні та методичні питання з економіки сільського господарства та фінансової діяльності суб’єктів господарювання, аналітична частина дослідження, а також обґрунтовуються шляхи підвищення економічної ефективності виробництва та покращення фінансового стану підприємства.

Збір, опрацювання й аналіз статистичного матеріалу здійснюється в певному порядку: спочатку складаються робочі таблиці з необхідною інформацією за досліджувані роки, потім розробляються синтетичні таблиці та здійснюється їх аналіз.

Курсова робота повинна мати вступ, три розділи, які повністю розкривали б зміст даної теми, висновки і пропозиції виробництву, список використаної літератури. Приблизний обсяг курсової роботи становить 40-45 сторінок рукописного тексту.

Тема курсової роботи студента встановлюється за двома останніми цифрами номера його залікової книжки відповідно до переліку варіантів. Якщо в сільськогосподарському підприємстві відсутня галузь, по якій повинно виконуватись дослідження, то можна замінити тему курсової роботи і виконувати її на матеріалах галузі, яка функціонує в господарстві.

Третій розділ курсової роботи носить проектний характер і стосується безпосереднього узагальнення отриманих навичок на попередніх дисциплінах щодо економіки сільського господарства, економіки праці, фінансів підприємств, виробничої діяльності підприємств агропромислового сектору економіки України, знань основних положень законодавчої бази, що регулює фінансову діяльність суб’єктів господарювання.

Проблеми планування фінансування аграрного виробництва дозволять студенту практично і в повній взаємодії застосувати знання з таких тем дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» як то:

- Реорганізація підприємства;

- Особливості фінансування суб’єктів господарювання різних форм організації бізнесу;

- Формування власного капіталу підприємства;

- Фінансування підприємства із власних і залучених ресурсів;

- Дивідендна політика;

- Фінансовий контролінг;

- Управління грошовими потоками;

- Фінансове інвестування підприємства;

- Фінансове планування і бюджетування.

Метою комплексної курсової роботи з економіки сільського господарства і фінансової діяльності суб’єктів господарювання є узагальнюючий підхід до виконання практичних питань, що постають перед фахівцем з фінансів в аграрній сфері виробничого і комерційного процесів.

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

 1. Економічна ефективність використання виробничих ресурсів та фінансове забезпечення господарської діяльності підприємства

 2. Економічна ефективність використання виробничих ресурсів рослинництва та фінансове забезпечення господарської діяльності підприємства

 3. Економічна ефективність виробничих ресурсів тваринництва та фінансове забезпечення господарської діяльності підприємства

 4. Підвищення ефективності використання земельних ресурсів та оподаткування сільськогосподарських підприємств

 5. Економічна ефективність використання виробничих фондів та джерела фінансового забезпечення відтворення основних засобів

 6. Продуктивність праці в сільському господарстві та її вплив на фінансовий результат господарювання

 7. Продуктивність праці в рослинництві та її вплив на фінансовий результат господарювання

 8. Продуктивність праці в тваринництві та її вплив на фінансовий результат господарювання

 9. Собівартість продукції сільського господарства та її вплив на фінансовий результат господарювання

 10. Собівартість продукції рослинництва та її вплив на фінансовий результат господарювання

 11. Собівартість продукції тваринництва та її вплив на фінансовий результат господарювання

 12. Ціни та їх вплив на фінансовий результат господарювання та рентабельність виробництва сільськогосподарської продукції

 13. Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва та її вплив на фінансовий стан аграрного підприємства

 14. Економічна ефективність виробництва продукції рослинництва та її вплив на фінансовий стан аграрного підприємства

 15. Економічна ефективність виробництва зерна та її вплив на фінансовий стан сільськогосподарського підприємства

 16. Економічна ефективність виробництва льоиу-довгунця та її вплив на фінансовий стан підприємства

 17. Економічна ефективність виробництва цукрових буряків та її вплив на фінансовий стан сільськогосподарського підприємства

 18. Економічна ефективність виробництва соняшнику та її вплив на грошові надходження підприємства

 19. Економічна ефективність виробництва картоплі та її вплив на грошові надходження підприємства

 20. Економічна ефективність виробництва овочів та її вплив на грошові надходження підприємства

 21. Економічна ефективність виробництва молока та її вплив на грошові надходження підприємстваЕкономічна ефективність виробництва яловичини та її вплив на грошові надходження підприємства

 22. Економічна ефективність виробництва продукції свинарства та її вплив на грошові надходження підприємства

 23. Економічна ефективність виробництва продукції вівчарства та її вплив на грошові надходження підприємства

 24. Економічна ефективність виробництва продукції птахівництва та її вплив на грошові надходження підприємства

 25. Економічна ефективність виробництва яєць та її вплив на грошові надходження підприємства

 26. Економічна ефективність виробництва м'яса птиці та її вплив на грошові надходження підприємства

 27. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва та потреба сільськогосподарського підприємства в короткострокових кредитах

 28. Інтенсифікація виробництва продукції рослинництва та потреба сільськогосподарського підприємства в короткострокових кредитах

 29. Інтенсифікація виробництва зерна та потреба сільськогосподарського підприємства в короткострокових кредитах

 30. Інтенсифікація виробництва молока та потреба сільськогосподарського підприємства в короткострокових кредитах

 31. Інтенсифікація виробництва яловичини та шляхи фінансового оздоровлення підприємства

 32. Інтенсифікація виробництва свинини та шляхи фінансового оздоровлення підприємства

 33. Економічна ефективність спеціалізації та її вплив на фінансовий стан підприємства

 34. Економічна ефективність спеціалізації на базі міжгосподарської кооперації та її вплив на фінансовий стан підприємства

АНАТАЦІЯ 1 і 2 РОЗДІЛІВ КОМПЛЕКСНОЇ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Економічна ефективність використання виробничих ресурсів та фінансове забезпечення господарської діяльності підприємства

У вступі слід висвітлити завдання і зміст курсової роботи, обґрунтувати актуальність теми, сформулювати її мету і назвати сільськогосподарське підприємство, на матеріалах якого буде виконана робота.

Розділ 1. Наукові основи економічної ефективності використання виробничих ресурсів

1.1. Суть ресурсного потенціалу сільського господарства

Під час розгляду цього питання необхідно на основі літературних джерел вивчити економічну суть і класифікацію виробничих ресурсів у сільському господарстві. На основі цього розкрити теоретичні і практичні аспекти проблеми використання ресурсного потенціалу у ринкових умовах, закономірності та тенденції формування його структури. Слід розглянути наукові основи економічної ефективності використання виробничого потенціалу сільськогосподарського виробництва. Особливу увагу треба приділити впливу науково-технічного прогресу на зміни якісного складу ресурсів, підвищення ефективності їх використання. Висвітлити також суть економічного потенціалу сільського господарства.. При викладенні матеріалу необхідно висловити своє ставлення до теоретичних підходів різних авторів.

1.2. Основні положення методики вивчення економічної ефективності використання виробничих ресурсів

Під час розгляду методики дослідження розкрити поняття економічної ефективності використання земельних ресурсів, трудових, матеріально- технічних засобів та фінансових ресурсів, викласти методи, які будуть використані при виконанні роботи. Охарактеризувати критерій економічної ефективності використання виробничих ресурсів та обґрунтувати систему показників ефективності функціонування кожного їх виду. Слід опрацювати методику визначення сукупної величини ресурсного потенціалу та показники економічної ефективності його використання.

Розділ 2. Забезпеченість сільськогосподарського підприємства виробничими ресурсами та ефективність їх використання

2.1.  Природно-економічні умови господарства

Коротко охарактеризувати природні та економічні умови досліджуваного господарства: кліматичні умови, землекористування, забезпеченість основними та оборотними фондами, трудовими та енергетичними ресурсами , визначити спеціалізацію господарства та висвітлити фінансові результати господарської діяльності підприємства.

2.2. Динаміка забезпеченості господарства виробничими ресурсами

Розглянути динаміку і розмір окремих виробничих ресурсів за останні З

роки і порівняти їх з даними передових господарств. Проаналізувати забезпеченість досліджуваного господарства виробничими ресурсами і рівень їх використання. Розрахувати ресурсний потенціал господарства та структуру виробничих ресурсів і показати, як вона забезпечує виконання завдань з рослинництва і тваринництва. Проаналізувати динаміку ресурсозабезпеченості досліджуваного господарства і показати рівень його використання. 

2.3.  Економічна ефективність використання виробничих ресурсів

Проаналізувати ефективність використання окремих виробничих ресурсів за останні 3 роки: сільськогосподарських угідь, трудових ресурсів, основних і оборотних виробничих фондів. Вивчити динаміку економічної ефективності сукупного ресурсного потенціалу сільськогосподарського підприємства.

Необхідно дослідити основні фактори, що впливають на ефективність використання виробничих ресурсів: співвідношення вартості силових і робочих машин, основних та оборотних фондів тощо. Слід проаналізувати як ріст фондозабезпеченості впливає на фондовіддачу та фондомісткість продукції. У зв'язку з тим, що господарства відрізняються за рівнем забезпеченості ресурсами, доцільно проаналізувати його вплив на ефективність сільськогосподарського виробництва.

При вивченні впливу ресурсозабезпеченості господарств на ефективність виробництва доцільно провести кореляційно-регресивний аналіз. Необхідно визначити коефіцієнт парної та множинної кореляції, що дасть змогу оцінити тісноту зв'язку між ресурсами та результатами виробництва. Для характеристики кількісного впливу ресурсів на ефективність виробництва слід побудувати регресійні рівняння як парні, так і множинні. Рівняння повинні відображати залежність виробництва валової продукції (уі), валового доходу (у2) та прибутку (уз) від забезпеченості земельними ресурсами (хі), основними (х2) та оборотними (хз) фондами. При цьому необхідно побудувати лінійне рівняння (у=Ао+АіХ|+А2Х2+АзХз). Коефіцієнти аі, а2, аз лінійного рівняння будуть характеризувати числову зміну результативного показника при зміні ресурсу на одну одиницю.

На базі проведеного аналізу наявності та використання виробничих ресурсів, визначення факторів, що впливають на ефективність їх використання, а також вивчення літератури та передового досвіду, необхідно обгрунтувати конкретні шляхи підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу.

Підвищення ефективності використання земельних ресурсів та оподаткування сільськогосподарських підприємств

У вступі викласти завдання подальшого ефективного використання землі в сільському господарстві в умовах реформування власності на землю. Обгрунтувати актуальність теми, сформулювати мету курсової роботи і вказати об'єкт дослідження.

Розділ 1. Наукові основи раціонального й ефективного використання землі в сільському господарстві.

1.1. Земля - основний засіб виробництва в сільському господарстві

Викласти основи сучасної аграрної політики щодо раціонального використання землі як головного засобу виробництва в сільському господарстві, показати її особливості та роль у процесі виробництва. При цьому відмітити, що земля в сільському господарстві є предметом і засобом праці, а також охарактеризувати види родючості грунтів. Розкрити особливості утворення диференціальної ренти 1 і 2 у сільському господарстві. Дати поняття земельного кадастру й обґрунтувати необхідність його використання. Розкрити методичні основи економічної та грошової оцінки землі, форми власності на землю.

1.2. Суть, показники та методика визначення економічної ефективності землекористування

На базі вивчення літературних джерел показати суть економічної ефективності використання земельних ресурсів й обгрунтувати показники її визначення. Економічна ефективність використання земельних угідь визначається системою натуральних і вартісних показників, що характеризують вихід сільськогосподарської продукції в розрахунку на 1 га відповідних земельних угідь.

Важливою складовою частиною сільськогосподарських угідь є рілля, рівень використання якої характеризується врожайністю окремих культур.

Для визначення рівня економічної ефективності використання землі використовується система показників. Вихід окремих видів продукції рослинництва розраховується на ту площу земельних угідь, на якій вона може вироблятись. Так, виробництво зерна, цукрових буряків, картоплі, овочів та інших культур розраховується на 100 га ріллі. Продукцію сіножатей і пасовищ визначають на 1 га відповідних угідь. Виробництво кормів у центнерах кормових одиниць розраховується на 1 га сільськогосподарських угідь. У тваринництві виробництво молока, м'яса всіх видів, яловичини та вовни розраховується на 100 га сільськогосподарських угідь, м'яса свиней - 100 га ріллі, а продукція птахівництва - 100 га посіву зернових культур.

Крім натуральних, потрібно використовувати вартісні показники: вартість валової продукції рослинництва та тваринництва, розмір валового, чистого доходу і прибутку на 1 га сільськогосподарських угідь. Під час визначення рівня економічної ефективності використання землі необхідно враховувати показники економічної оцінки земель.

Дослідження ефективності використання землі в господарствах району, які знаходяться приблизно в однакових природно-економічних умовах, передбачає аналіз впливу різних факторів (структура посівних площ, забезпеченість трудовими ресурсами і основними виробничими фондами, рівень інтенсивності, спеціалізація та концентрація виробництва) на використання земельних угідь та економічну ефективність сільськогосподарського виробництва. Дослідження проводять за три роки, показники по господарству за останній рік порівнюють із середніми показниками по району, області і на цій базі оцінюють результати їх господарювання.

Розділ 2. Наявність та економічна ефективність використання земельних ресурсів у господарстві 

2.1. Природно-економічні умови сільськогосподарського підприємства

Коротко охарактеризувати місцезнаходження, природні умови господарства (рельєф, температура, фунти, опади). Визначити забезпеченість і використання трудових та енергетичних ресурсів, наявність і структуру основних виробничих фондів, спеціалізацію господарства. 

2.2. Земельні ресурси сільськогосподарського підприємства та результати їх використання

Охарактеризувати за трирічний період динаміку земельних та сільськогосподарських угідь, посівних площ та їх структуру, зміну врожайності сільськогосподарських культур. Проаналізувати вплив існуючої структури посівних площ на обсяги виробництва і реалізацію сільськогосподарської продукції.

Для визначення результатів використання земельних ресурсів розраховуються натуральні і вартісні показники, а також виробництво продукції рослинництва і тваринництва в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь.

Рівень використання земельних ресурсів у господарствах необхідно проаналізувати з урахуванням економічної оцінки землі, її розораності, забезпеченості землеробства основними фондами і трудовими ресурсами. 

2.3. Економічна ефективність використання земельних ресурсів у господарстві

Проаналізувати в динаміці економічну ефективність використання земельних ресурсів через використання системи вартісних показників, зокрема вартість валової продукції, валового і чистого доходу, прибутку в розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь. Показати вплив виходу валової і товарної продукції на рівень економічної ефективності використання землі в господарстві. Дати оцінку впливу результатів ефективності використання землі на фінансові результати діяльності підприємства. У процесі дослідження використати дані передових господарств різних форм власності. 

Економічна ефективність використання виробничих фондів та джерела фінансового забезпечення відтворення основних засобів 

У вступі необхідно висвітлити необхідність поліпшення використання виробничих фондів як основи розвитку сільського господарства. Обгрунтувати актуальність вивчення даної проблеми, сформулювати мету і завдання курсової роботи. Назвати підприємство, на матеріалах якого буде проведено дослідження ефективності використання виробничих фондів. 

Розділ 1. Наукові основи ефективного використання виробничих фондів сільського господарства 

1.1. Економічна суть виробничих фондів сільського господарства

На базі вивчення літературних джерел висвітлити економічну суть виробничих фондів. Показати, що засоби виробництва складають матеріальну основу сільського господарства. Подати класифікацію і склад, методи оцінки та структуру основних виробничих фондів, а також їх амортизацію як базу для відтворення основних засобів виробництва. Показати структуру оборотних засобів сільськогосподарських підприємств та джерела їх формування. 

1.2. Показники забезпеченості й економічної ефективності використання основних та оборотних виробничих фондів

За даними літературних джерел обґрунтувати систему показників, що характеризують рівень забезпеченості сільськогосподарського підприємства основними виробничими фондами (фондозабезпеченість господарства та фондоозброєність праці), а також економічну ефективність використання основних та оборотних фондів. Коротко викласти методику розрахунків цих показників і методи дослідження, що використовувались під час виконання курсової роботи. 

Розділ 2. Забезпеченість господарства виробничими фондами й економічна ефективність їх використання 

2.1.  Виробничі ресурси господарства та їх використання

Коротко охарактеризувати розміщення сільськогосподарського підприємства та його природних умов (рельєф, опади, температура). Висвітлити в динаміці економічні умови досліджуваного господарства: наявність і використання виробничих ресурсів, сільськогосподарських угідь, трудових ресурсів, засобів виробництва. Визначити спеціалізацію сільськогосподарського виробництва та вивчити результати господарської діяльності підприємства за досліджуваний період. 

2.2. Динаміка забезпеченості і структура виробничих фондів

Вивчити динаміку забезпеченості сільськогосподарського підприємства основними виробничими фондами та показати структурні зміни в складі основних фондів. Висвітлити особливості руху і темпи відновлення основних фондів, що характеризуються коефіцієнтом їх відновлення, який обчислюють відношенням суми нововведених за рік фондів до їх вартості на кінець року. Вивчити в динаміці структуру оборотних засобів сільськогосподарського підприємства. Розглянути співвідношення між основними й оборотними виробничими фондами. На матеріалах передових господарств аналогічної спеціалізації показати оптимальне співвідношення основних і оборотних фондів. 

2.3. Економічна ефективність використання основних та оборотних фондів

Проаналізувати в динаміці економічну ефективність використання основних та оборотних виробничих фондів і показати темпи їх росту. На матеріалах досліджуваного або передового господарства обґрунтувати оптимальний рівень норми прибутку, що забезпечує розширене відтворення в сільському господарстві. Вивчити вплив різних факторів на економічну ефективність використання основних виробничих фондів і прискорення оборотності оборотних засобів сільськогосподарського підприємства. 

Продуктивність праці в сільському господарстві та її вплив на фінансовий результат господарювання

У вступі розкрити народногосподарське значення і необхідність підвищення продуктивності праці в сільському господарстві. Обґрунтувати актуальність теми і мету курсової роботи, вказати об'єкт дослідження.

Розділ 1. Наукові основи підвищення продуктивності праці в сільському господарстві

 1.1. .Економічна суть продуктивності праці

Розкрити поняття продуктивності праці. Показати, що розвиток продуктивних сил сільського господарства і зростання потреб суспільства об'єктивно зумовлюють необхідність підвищення продуктивності праці. Слід також відзначити, що рівень і темпи підвищення продуктивності праці є важливим показником ефективності виробництва і розвитку економіки країни. При цьому підвищення продуктивності праці в сільському господарстві створює необхідні умови для забезпечення ефективного функціонування аїропромислового комплексу країни. 

1.2. Показники продуктивності праці в сільському господарстві і методика їх визначення.

Навести показники продуктивності праці в сільському господарстві та відзначити, що особливості сільськогосподарського виробництва зумовлюють використання системи показників, яка включає вартісні і натуральні, прямі та обернені. Рівень продуктивності праці в сільському господарстві визначається співвідношенням обсягу виробленої продукції і затрат живої праці. У зв'язку з цим слід зазначити, що обсяг валової продукції підприємства виражається у вартісній формі та оцінюється в порівнянних цінах. Навести методику розрахунку показників продуктивності праці в окремих галузях та по господарству в цілому. 

Розділ 2. Оцінка досягнутого рівня продуктивності праці в сільськогосподарському підприємстві 

2.1.  Виробничі ресурси господарства та їх використання

Коротко охарактеризувати розміщення сільськогосподарського підприємства та його природні умови (температура, опади, грунти). Викласти економічні умови досліджуваного господарства, що характеризуються наявністю і використанням сільськогосподарських угідь, трудових ресурсів, засобів виробництва і виробничих фондів. Визначити спеціалізацію сільськогосподарського підприємства та вивчити результати його господарської діяльності за досліджуваний період.

2.2. Динаміка продуктивності праці в сільськогосподарському виробництві

Вивчити динаміку рівня продуктивності праці за 3 роки в цілому по господарству, в рослинництві і тваринництві, а також при виробництві основних видів сільськогосподарської продукції. Зробити аналіз співвідношення темпів росту продуктивності праці та її оплати.

2.3. Фактори продуктивності праці в сільськогосподарському виробництві

Вивчити вплив основних факторів на зміни продуктивності праці в сільськогосподарському підприємстві. Проаналізувати вплив факторів на зміни продуктивності праці за досліджуваний період при виробництві окремих видів продукції рослинництва (урожайність і трудомісткість даної культури) та при виробництві окремих тваринницьких продуктів ( продуктивність тварин і трудомісткість їх обслуговування).

Собівартість продукції сільського господарства та її вплив на фінансовий результат господарювання

У вступі слід розкрити значення і необхідність зниження собівартості виробництва сільськогосподарської продукції для зміцнення економіки аграрних підприємств та покращення їх фінансового стану. Сформулювати мету курсової роботи і назвати господарство, на матеріалах якого буде проведено дослідження. 

Розділ 1. Суспільні витрати виробництва та собівартість сільськогосподарської продукції 

1.1. Теоретичні основи суспільних витрат виробництва та собівартість продукції

Викласти поняття суспільних витрат виробництва, виробничих витрат підприємства і собівартості продукції. Розглянути їх складові, види собівартості та подати огляд літератури. 

1.2. Основні положення методики обчислення собівартості продукції сільського господарства

Навести методику відповідно до сучасних стандартів розподілу виробничих затрат та обчислення собівартості продукції рослинництва та тваринництва, завдання щодо її вдосконалення. 

Розділ 2. Рівень собівартості сільськогосподарської продукції та її вплив на фінансові результати підприємства

Виробничі ресурси підприємства та їх використання Охарактеризувати розміщення сільськогосподарського підприємства, розмір і структуру його землекористування, фондозабезпеченність господарства та фондоозброєність праці, забезпеченість та рівень використання трудових ресурсів. Визначити спеціалізацію виробництва та вивчити результати господарської діяльності підприємства.

2.1. Динаміка і структура собівартості сільськогосподарської продукції Детально вивчити динаміку собівартості виробництва основних видів

продукції рослинництва і тваринництва за останні роки і порівняти її з динамікою в інших господарствах, звернути основну увагу на фактори, що зумовлюють її. Розглянути вплив урожайності культур і продуктивності тварин на собівартість продукції, скориставшись методом статистичних групувань.

Вивчити і проаналізувати динаміку структури витрат у рослинництві і тваринництві, а також собівартості продукції, виявити найбільш значущі фактори у формуванні витрат виробництва. Дослідити вплив структурних змін у собівартості продукції на ефективність її виробництва.

2.2.  Собівартість і рентабельність виробництва продукції Проаналізувати динаміку собівартості одиниці реалізованої продукції та цін її реалізації, показати їх вплив на прибутки і рівень рентабельності. Вивчити вплив рівня собівартості, ціни реалізації та обсягу реалізації основних видів продукції на фінансові результати галузі та підприємства.

2.3. Пропозиції по покращенню фінансових показників діяльності підприємств.

На матеріалах літературних джерел та аналізу досліджуваного підприємства запропонувати резерви збільшення прибутковості, підвищення платоспроможності та ділової активності. 

Ціни і їх вплив на фінансовий результат господарювання та рентабельність виробництва сільськогосподарської продукції

У вступі коротко висвітлити зміни в економічних відносинах та формування політики ціноутворення, вплив цін на результати господарської діяльності. Показати роль цін у формуванні рентабельності сільськогосподарського виробництва. Обґрунтувати актуальність теми, сформулювати її мету і назвати підприємство, на матеріалах якого проводиться дослідження.

Розділ 1. Наукові основи ціноутворення та рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції

1.1.  Суть цін та їх система в аграрному виробництві

Слід розкрити на базі літературних джерел поняття ціни, її економічне значення в економіці підприємств, види цін. Висвітлити основні принципи ціноутворення на сільськогосподарську продукцію в умовах ринкової економіки.

1.2. Рентабельність сільськогосподарського виробництва і визначення її рівня

Розкрити суть рентабельності як економічної категорії та визначити її місце в системі показників економічної ефективності виробництва. Розглянути основні методи визначення показників рентабельності сільськогосподарських підприємств

Розділ 2. Рівень виробництва сільськогосподарської продукції та його рентабельність

2.1.  Виробничі ресурси підприємства та їх використання

Охарактеризувати розміщення підприємства, розмір і структуру

землекористування, забезпеченість основними фондами, трудовими й енергетичними ресурсами, спеціалізацію досліджуваного господарства та рівень його господарської діяльності.

2.2. Динаміка виробництва валової та товарної продукції, грошових надходжень і прибутку

На основі даних річних звітів підприємства проаналізувати за останні З роки динаміку виробництва основних видів сільськогосподарської продукції та обсягів її реалізації, вартості валової продукції, грошових надходжень і прибутку, визначити темпи їх зростання.

2.3.  Ціни та їх вплив на розміри грошових надходжень і прибутку

Досліджуючи це питання, слід зробити аналіз динаміки фактичних цін реалізації основних видів продукції, розглянути зміни їх рівня та фактори, що на них вплинули. Порівняти фактичні ціни реалізації з середніми цінами для даної зони. Показати вплив ціни та обсягу реалізованої продукції на розмір грошових надходжень і маси прибутку, використавши для цього метод ланцюгових підставок.

2.4. Рентабельність виробництва сільськогосподарської продукції

Проаналізувати за останні 3 роки динаміку рентабельності виробництва окремих видів продукції, галузей рослинництва і тваринництва та господарства в цілому. Визначити залежність рівня рентабельності від ціни реалізації та собівартості продукції. 

Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва та її вплив на фінансовий стан аграрного підприємства 

У вступі необхідно висвітлити завдання щодо збільшення виробництва основних видів продукції і підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва, а також показати основні шляхи їх використання. Обгрунтувати необхідність вивчення даної проблеми, сформулювати мету і завдання курсової роботи, а також назвати підприємство, на матеріалах якого проводиться дослідження.

Розділ 1. Наукові основи підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва

1.1. Суть економічної ефективності сільськогосподарського виробництва

Необхідно вивчити і подати огляд літературних джерел з питань економічної ефективності сільськогосподарського виробництва, використовуючи праці вчених економістів-аграрників, Закони України, постанови і рішення Уряду. Аналізуючи праці різних авторів, викласти своє ставлення до них і сформулювати поняття економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. Одночасно необхідно відзначити, що підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва є об'єктивною закономірністю подальшого розвитку галузі і суспільства в цілому. Висвітлити особливості розв'язання цієї проблеми в умовах ринкових відносин.

1.2. Методика визначення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва

Відповідно до критерію ефективності сільськогосподарського виробництва обґрунтувати систему відповідних показників та викласти методику і порядок їх розрахунків. Показники економічної ефективності сільськогосподарського виробництва визначаються в динаміці за останні З роки. Коротко описати методи і способи дослідження, що використовувались під час виконання курсової роботи: аналіз рядів динаміки, розрахунок індексів, групування, графічний і розрахунково-конструктивний методи.

Розділ 2. Сучасний стан та економічна ефективність сільськогосподарського вироби ицтва

2.1.  Виробничі ресурси господарства та їх використання

Коротко охарактеризувати розміщення сільськогосподарського підприємства та його природні умови (рельєф, температура, опади, грунти). Викласти економічні умови досліджуваного господарства, що характеризуються наявністю і використанням виробничих ресурсів: сільськогосподарських угідь, трудових ресурсів, засобів виробництва і фондів. Визначити спеціалізацію сільськогосподарського виробництва та вивчити результати господарської діяльності підприємства за досліджуваний період.

2.2. Динаміка розвитку сільськогосподарського виробництва

Висвітлити динаміку розвитку сільськогосподарського виробництва за аналізом вартісних показників: вартість валової продукції (у порівнянних цінах), розмір валового доходу і прибутку з розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь. Проаналізувати фактори, що впливають на масу прибутку від реалізації основних видів продукції господарства за досліджуваний період (кількість реалізованої продукції, собівартість і ціна реалізації)

Вивчити динаміку валового виробництва основних видів продукції рослинництва і тваринництва в господарстві, а також з розрахунку на 100 га відповідних земельних угідь. Проаналізувати вплив факторів на зміну валового виробництва основних видів продукції рослинництва (посівна площа та урожайність сільськогосподарських культур) і тваринництва (поголів'я і продуктивність худоби).

2.3. Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва

Аналіз ефективності сільськогосподарського виробництва здійснити з використанням системи показників: вартість валової продукції (у порівнянних цінах) з розрахунку на одного середньорічного працівника, на 1 люд.-год, на 100 грн. основних виробничих фондів, на 100 грн. виробничих витрат; прибуток з розрахунку на одного середньорічного працівника, на 100 грн. основних виробничих фондів; норма прибутку і рівень рентабельності. Показники економічної ефективності сільськогосподарського виробництва визначають у динаміці за останні роки.

Економічна ефективність виробництва зерна та її вплив на фінансовий стан сільськогосподарського підприємства

У вступі доцільно висвітлити стан виробництва зерна, його народногосподарське значення та вплив на економіку країни. Обґрунтувати актуальність вивчення теми, виходячи з наукової і практичної значимості розроблюваних питань, висвітлити завдання курсової роботи, вказати об'єкт дослідження та джерела матеріалів, які будуть використані при виконанні роботи. 

Розділ 1. Наукові основи підвищення економічної ефективності виробництва зерна 

1.1. Суть економічної ефективності сільськогосподарського виробництва

На базі вивчення літературних джерел викласти суть економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. При цьому необхідно посилатися на закони України та постанови Уряду щодо розвитку сільського господарства й особливо зернового виробництва. Вивчити основні роботи економістів-аграрників з питань підвищення економічної ефективності виробництва зерна.

1.2. Показники економічної ефективності виробництва зерна і методика їх визначення

Навести показники економічної ефективності виробництва зерна. Звернути особливу увагу на показники продуктивності праці, собівартості, окупності витрат, розмір валового доходу та прибутку з розрахунку на 1 ц продукції та на 1 га посіву, рентабельності виробництва зерна. Висвітлити методику їх визначення.

Розділ 2. Рівень виробництва зерна та його економічна ефективність

2.1.  Виробничі ресурси господарства та їх використання

Охарактеризувати розміщення підприємства, природні умови (рельєф,

температура, опади, ґрунти), розмір і структуру сільськогосподарських угідь; наявність і використання трудових і енергетичних ресурсів; забезпеченість господарства основними виробничими фондами та їх використання; визначити спеціалізацію сільськогосподарського виробництва; викласти результати сільськогосподарської діяльності в досліджуваному господарстві.

2.2. Динаміка розвитку виробництва зерна

Розглянути динаміку посівних площ зернових культур. Вивчити рівень урожайності та фактори, які на неї впливають. Провести аналіз валового виробництва зерна, його товарності і причини, що впливають на їх зміни. 

2.3.  Економічна ефективність виробництва зерна

Вивчити динаміку продуктивності праці в зерновому господарстві та з'ясувати вплив основних факторів (урожайність і трудомісткість вирощування зернових культур) на зміни продуктивності праці за досліджуваний період. Виробничу собівартість зерна доцільно аналізувати в розрізі окремих зернових культур, проаналізувати вплив урожайності та інших факторів на формування собівартості продукції. Вивчити структуру собівартості зерна та виробничих витрат у рослинництві. Проаналізувати динаміку собівартості та цін реалізації зерна, показати їх вплив на рентабельність виробництва. Навести економічну ефективність інтенсивної індустріальної технології виробництва зерна. 

Економічна ефективність виробництва цукрових буряків та її вплив на фінансовий стан сільськогосподарського підприємства

У вступі слід висвітлити народногосподарське значення буряківництва і завдання щодо збільшення виробництва цукрових буряків і забезпечення ринків збуту цукру. Обґрунтувати актуальність теми і мету курсової роботи, вказати об'єкт дослідження та джерела матеріалів, які будуть використані при виконанні роботи.

Розділ 1. Наукові основи підвищення економічної ефективності виробництва цукрових буряків

1.1. Суть економічної ефективності сільськогосподарського  виробництва

Необхідно провести огляд літературних джерел з питань ефективності сільськогосподарського виробництва, у тому числі цукрових буряків. Вивчити основні роботи економістів-аграрників з питань підвищення економічної ефективності виробництва цукрових буряків, закони України та постанови Уряду щодо розвитку сільського господарства й особливо виробництва цукрових буряків.

1.2.  Показники економічної ефективності виробництва цукрових буряків і методика їх визначення

Навести показники економічної ефективності виробництва цукрових буряків: урожайність, продуктивність праці, собівартість, ціна, рентабельність; валовий дохід і прибуток з розрахунку на 1 ц продукції і на 1 га посіву, описати методику їх визначення.

Розділ 2. Рівень виробництва цукрових буряків та їх економічна ефективність

2.1.  Виробничі ресурси господарства та їх використання

Викласти характеристику розміщення підприємства та природні умови (грунти, клімат), розмір і структуру сільськогосподарських угідь; наявність і використання трудових і енергетичних ресурсів; забезпеченість господарства основними виробничими фондами та їх використання; визначити спеціалізацію досліджуваного підприємства та результати господарської діяльності.

2.2. Посівні площі, урожайність та валові збори цукрових буряків

Проаналізувати динаміку посівних площ, урожайність і валове

виробництво цукрових буряків за останні 3 роки, вказавши на основні фактори та причини їх змін.

2.3.  Економічна ефективність виробництва цукрових буряків

Вивчити динаміку продуктивності праці в буряківництві та виявити вплив основних факторів (урожайність і трудомісткість вирощування цукрових буряків) на зміни продуктивності праці за досліджуваний період. Проаналізувати структуру собівартості цукрових буряків та виробничих витрат у рослинництві, а також виявити вплив основних факторів на формування виробничої собівартості продукції. Провести аналіз собівартості та цін реалізації цукрових буряків, показати вплив основних факторів на масу прибутку та рентабельність виробництва.

Економічна ефективність виробництва соняшнику та її вплив на грошові надходження підприємства

У вступі розкрити завдання щодо виробництва соняшнику в Україні, висвітлити значення його як сировини для промисловості і джерела грошових надходжень, у тому числі валютних. Обгрунтувати актуальність теми і мету курсової роботи, вказати об'єкт дослідження та джерела матеріалів, які будуть використані при виконанні роботи.

Розділ 1. Наукові основи підвищення економічної ефективності виробництва соняшнику

1.1. Суть економічної ефективності сільськогосподарського виробництва

На основі вивчення літературних джерел викласти суть економічної ефективності сільськогосподарського виробництва, у тому числі соняшнику. При цьому використовують праці вчених економістів-аграрників, закони України, постанови Уряду з питань розвитку сільського господарства.

1.2. Показники економічної ефективності виробництва соняшнику і методика їх визначення

Навести показники економічної ефективності виробництва соняшнику: урожайність, продуктивність праці, собівартість 1 ц соняшнику та ціна реалізації, розмір валового доходу та прибутку з розрахунку на 1 ц насіння і 1 га посіву, рентабельність виробництва. Описати їх значення та методику визначення.

Розділ 2. Рівень виробництва соняшнику та його економічна ефективність

2.1.  Виробничі ресурси господарства та їх використання

Охарактеризувати розміщення господарства та природні умови (грунти, температура, опади), землекористування, забезпеченість основними фондами, трудовими й енергетичними ресурсами. Визначити спеціалізацію господарства та показники господарської діяльності підприємства за досліджуваний період.

2.2. Динаміка посівної площі, урожайності та валового збору соняшнику

Розглянути динаміку посівної площі, урожайності та валового збору соняшнику за останні 3 роки і фактори, що впливають на рівень виробництва та його зміни. Розглянути досвід передових господарств, що спеціалізуються на виробництві соняшнику.

2.3.  Економічна ефективність виробництва соняшнику

Вивчити динаміку продуктивності праці та показати вплив основних факторів (урожайність і трудомісткість вирощування соняшнику) на зміни продуктивності праці за досліджуваний період. Провести аналіз структури собівартості соняшнику та виробничих витрат у рослинництві. Прослідкувати вплив урожайності на економічну ефективність соняшнику. Проаналізувати формування собівартості та ціни реалізації, показати їх вплив на рентабельність виробництва соняшнику.

Економічна ефективність виробництва картоплі та її вплив на грошові надходження підприємства

У вступі слід коротко розкрити народногосподарське значення галузі та завдання щодо виробництва картоплі в Україні, обґрунтувати актуальність теми та доцільність обраного об'єкта дослідження.

Розділ 1. Наукові основи підвищення економічної ефективності виробництва картоплі

1.1. Суть економічної ефективності сільськогосподарського виробництва

Подати огляд літературних джерел з питань економічної ефективності сільськогосподарського виробництва, в тому числі картоплярства. При цьому використовують праці вчених економістів-аграрників, закони України, постанови Уряду з питань розвитку сільського господарства.

Показати необхідність і ефективність формування приміських зон з виробництва продовольчої картоплі і сировинних зон з виробництва технічної картоплі.

1.2. Показники економічної ефективності виробництва картоплі і методика їх визначення

Навести систему показників, за допомогою яких вивчають економічну ефективність картоплярства, вказавши на врожайність, продуктивність праці, собівартість, валовий дохід та прибуток з розрахунку на 1 ц продукції і 1 га посіву, рентабельність виробництва. Висвітлити методику їх визначення.

Розділ 2. Сучасний стан та економічна ефективність виробництва картоплі

2.1. Виробничі ресурси господарства та їх використання

Описати розміщення підприємства, його природні умови, землекористування, забезпеченість основними фондами, енергетичними ресурсами і робочою силою. Визначити виробничу спеціалізацію та результати господарської діяльності підприємства за досліджуваний період.

2.2. Посівні площі, урожайність і валовий збір картоплі

Розглянути динаміку посівних площ, вивчити рівень урожайності картоплі та фактори, які на неї впливають. Провести аналіз валового виробництва картоплі, її товарності і виявити причини, що впливають на їх зміни. 

2.3. Продуктивність праці в картоплярстві

Виявити динаміку продуктивності праці в картоплярстві та показати вплив основних факторів (урожайність і трудомісткість вирощування картоплі) на зміни продуктивності праці за досліджуваний період. Для виявлення резервів навести показники продуктивності праці в передових господарствах, які застосовують індустріальну технологію виробництва картоплі.

2.4. Собівартість і рентабельність виробництва картоплі

Проаналізувати динаміку рівня собівартості, розглянути її структуру, виявити фактори, які впливають на її зміни. Потім досліджують рентабельність виробництва картоплі і визначають основні фактори, що впливають на її рівень. Слід проаналізувати формування собівартості та ціни реалізації, показати їх вплив на рентабельність виробництва картоплі. Вивчити канали реалізації картоплі та висвітлити їх ефективність.

Економічна ефективність виробництва овочів та її вплив на грошові надходження підприємства

У вступі показати народногосподарське значення галузі, завдання і перспективи розвитку овочівництва в Україні. Розкрити особливості овочівництва відкритого і закритого Грунту, розвиток зон овочівництва. Обгрунтувати актуальність теми і мету курсової роботи, вказати об'єкт дослідження і матеріали, які будуть використані при виконанні роботи.

Розділ 1. Наукові основи підвищення економічної ефективності виробництва овочевої продукції

1.1. Суть економічної ефективності сільськогосподарського виробництва

На основі вивчення літературних джерел викласти суть економічної ефективності сільськогосподарського виробництва, звернути увагу на особливості її в овочівництві. Викласти значення овочів як продуктів харчування і сировини для промисловості, підкресливши важливість розвитку і підвищення ефективності овочівництва. При цьому використовують праці вчених економістів-аграрників, закони України, постанови Уряду з питань розвитку сільського господарства. 

1.2. Показники економічної ефективності виробництва овочів і методика їх визначення

Навести показники економічної ефективності виробництва овочів, звернути увагу на методику їх розрахунку в овочівництві: урожайність, продуктивність праці, собівартість та ціни реалізації 1 ц овочів, прибуток на 1 ц продукції і на 1 га посіву, рівень рентабельності. Описати методику їх визначення.

Розділ 2. Стан та економічна ефективність виробництва овочів 

2.1. Виробничі ресурси господарства та їх використання

Охарактеризувати розміщення підприємства, його природні умови, землекористування досліджуваного господарства, забезпеченість основними

фондами, енергетичними ресурсами і робочою силою. Визначити виробничу спеціалізацію, результати та фінансові наслідки господарювання.

2.2. Посівні площі, урожайність і валові збори овочів

Розглянути динаміку та структуру посівних площ овочевих культур, урожайності основних овочевих культур, фактори, від яких вона залежить. Проаналізувати валові збори овочів та їх товарність, а також причини, що вплинули на їх зміни. Звернути увагу на структуру овочевої продукції господарства. Охарактеризувати ринки збуту продукції. 

2.3.  Економічна ефективність виробництва овочів

Послідовно розглянути питання продуктивності праці, собівартості та рентабельності виробництва овочів. Ці показники доцільно вивчити в динаміці за останні 3 роки. Собівартість овочів необхідно аналізувати в розрізі окремих овочевих культур, розглянути її структуру, прослідкувати взаємозалежність між урожайністю, продуктивністю праці та собівартістю продукції й іншими факторами. Вивчаючи рентабельність овочівництва, проаналізувати структуру грошових надходжень і прибутку у розрізі основних овочевих культур. Це допоможе виявити резерви подальшого підвищення ефективності овочівництва.

Економічна ефективність виробництва молока та її вплив на грошові надходження підприємства

У вступі висвітлити народногосподарське значення молочного скотарства, завдання щодо збільшення виробництва молока і підвищення його економічної ефективності, показати основні шляхи їх розв'язання. Обгрунтувати необхідність вивчення даної проблеми, сформулювати мету і завдання курсової роботи, вказати об'єкт дослідження.

Розділ 1. Наукові основи підвищення економічної ефективності тваринництва

1.1. Суть економічної ефективності сільськогосподарського виробництва

На основі вивчення літературних джерел висвітлити суть економічної ефективності сільськогосподарського виробництва й особливості її визначення у тваринництві. Подаючи огляд праць учених економістів-аграрників, необхідно навести різні погляди на цю економічну категорію і викласти своє ставлення до них. Необхідно відзначити, що підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва є об'єктивною закономірністю і вирішальною передумовою прискореного розвитку агропромислового комплексу і подальшого зростання результативності економіки країни. Висвітлити особливості розв'язання цієї проблеми в умовах ринкової економіки.

1.2. Показники економічної ефективності виробництва молока та методика їх визначення

За даними літературних джерел обгрунтувати систему взаємопов'язаних показників для визначення економічної ефективності виробництва молока: удій молока від однієї корови, вихід телят на 100 корів, затрати праці і витрати кормів на 1 ц молока, собівартість і ціна реалізації 1 ц молока, прибуток з розрахунку на 1 ц молока і на одну корову, рівень рентабельності виробництва молока. Коротко викласти методику розрахунків цих показників і методи дослідження, що використовувалися під час виконання курсової роботи.

Розділ 2. Стан та економічна ефективність виробництва молока

2.1. Виробничі ресурси господарства та їх використання

Коротко охарактеризувати розміщення сільськогосподарського підприємства та його природні умови (рельєф, температура, опади, грунти). Висвітлити в динаміці економічні умови досліджуваного господарства, що характеризуються наявністю і використанням виробничих ресурсів: сільськогосподарських угідь, трудових ресурсів, засобів виробництва і виробничих фондів. Визначити спеціалізацію сільськогосподарського виробництва і вивчити результати господарської діяльності підприємства за досліджуваний період.

2.2. Динаміка поголів'я корів, їх продуктивності та валового виробтщтва молока

Вивчити динаміку поголів'я корів, їх щільність з розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь і структуру стада (питому вагу корів у стаді). Розрахувати продуктивність молочного стада корів: удій молока від однієї корови і вихід телят на 100 корів. Проаналізувати динаміку валового виробництва молока та з розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь, а також вивчити фактори, що зумовили зміни валового надою молока за досліджуваний період. Показати динаміку товарного виробництва молока, його вплив на грошові надходження аграрних підприємств. 

2.3. Економічна ефективність виробництва молока

Проаналізувати в динаміці продуктивність праці в молочному скотарстві за показниками: затрати праці на 1 ц молока, виробництво продукції з розрахунку на 1 люд.-год і на одного середньорічного працівника галузі. Висвітлити вплив факторів (продуктивність корів і трудомісткість їх обслуговування) на зміни рівня продуктивності праці в молочному скотарстві за досліджуваний період.

Висвітлити фінансові результати виробництва молока за показниками: собівартість і ціна реалізації 1 ц молока, прибуток на 1 ц молока і на одну корову, рівень рентабельності. Показати вплив факторів на зміну маси прибутку від реалізації молочної продукції (обсяг реалізації молока, собівартість і ціна реалізації 1 ц продукції). Під час аналізу рентабельності галузі звернути увагу на собівартість і ціну реалізації молока, а також на фактори, що зумовили їх рівень.

Економічна ефективність виробництва яловичини та її вплив на грошові надходження підприємства

У вступі висвітлити народногосподарське значення м'ясного скотарства, основні завдання щодо збільшення виробництва яловичини в країні, його роль у розвитку м'ясного підкомплексу АПК. Обгрунтувати необхідність вивчення даної проблеми, сформулювати мету і завдання курсової роботи, вказати об'єкт дослідження. 

Розділ 1. Наукові основи підвищення економічної ефективності тваринництва

1.1.Суть економічної ефективності сільськогосподарського виробництва

На основі вивчення літературних джерел висвітлити суть економічної ефективності сільськогосподарського виробництва, навести різні погляди вчених на цю економічну категорію і висловити своє ставлення до неї. Відзначити, що підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва є об'єктивною закономірністю і вирішальною передумовою розвитку агропромислового комплексу країни. Висвітлити основні напрями та особливості розв'язання цієї проблеми в умовах ринкової економіки.

1.2. Показники економічної ефективності виробництва яловичини і методика їх визначення

На базі літературних джерел обґрунтувати систему натуральних і вартісних показників для визначення економічної ефективності виробництва яловичини. Натуральні показники включають середньодобовий і річний приріст живої маси однієї голови молодняка великої рогатої худоби, затрати праці і витрати кормів на 1 ц приросту живої маси. До вартісних показників належать собівартість 1 ц приросту живої маси і 1 ц живої маси, ціна реалізації 1 ц живої маси, прибуток з розрахунку на 1 ц живої маси, рівень рентабельності виробництва яловичини. Коротко викласти методику розрахунків цих показників і методи дослідження, які використовувалися.

Розділ 2. Стан і економічна ефективність виробництва яловичини

2.1.  Виробничі ресурси господарства та їх використання

Висвітлити розміщення досліджуваного господарства, природні (температура, опади, ґрунти) та економічні умови сільськогосподарського виробництва. Розрахувати структуру сільськогосподарських угідь, забезпеченість господарства трудовими ресурсами, засобами виробництва і виробничими фондами та показати ефективність їх використання. Визначити спеціалізацію сільськогосподарського виробництва і вивчити результати господарської діяльності підприємства за досліджуваний період.

2.2. Динаміка поголів'я молодняку великої рогатої худоби, його продуктивності і виробництва яловичини

Вивчити динаміку поголів'я молодняку, його щільності з розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь. Розрахувати продуктивність молодняку, валовий приріст живої маси з розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь. Висвітлити вплив факторів (поголів'я молодняку та його продуктивність) на зміни виробництва яловичини за досліджуваний період. Показати динаміку товарного виробництва живої маси молодняку великої рогатої худоби, його вплив на грошові надходження підприємства. 

2.3. Економічна ефективність виробництва яловичини

Вивчаючи економічну ефективність виробництва яловичини, необхідно проаналізувати динаміку продуктивності праці за показниками: затрати праці на 1 ц приросту живої маси, приріст живої маси на 1 люд.-год і на одного середньорічного працівника галузі. Висвітлити вплив факторів (продуктивність молодняку і трудомісткість їх вирощування) на зміни рівня продуктивності праці в м'ясному скотарстві за досліджуваний період.

Вивчити динаміку ефективності використання кормів при вирощуванні і відгодівлі молодняку великої рогатої худоби, виявити перевитрату кормів і обчислити додатковий приріст живої маси, який можна було б одержати за рахунок раціонального їх використання.

Висвітлити результати реалізації яловичини за показниками: собівартість і ціна реалізації 1 ц живої маси, рівень рентабельності. Показати вплив факторів (обсяг реалізації живої маси, собівартість і ціна реалізації 1 ц живої маси) на зміну маси прибутку від реалізації молодняку великої рогатої худоби. Навести дані передових господарств і тваринницьких комплексів з відгодівлі молодняку великої рогатої худоби.

Економічна ефективність виробництва продукції свинарства та її вплив на грошові надходження підприємства

У вступі висвітлити значення та роль свинарства у вирішенні проблеми забезпечення м'ясом і м'ясопродуктами населення України. Показати необхідність підвищення економічної ефективності галузі. Сформулювати мету і завдання курсової роботи та вказати об'єкт, на якому вона виконується. 

Розділ 1. Наукові основи підвищення економічної ефективності свинарства

1.1. Суть економічної ефективності сільськогосподарського виробництва

Необхідно вивчити і подати огляд літератури з питань економічної ефективності сільськогосподарського виробництва, зокрема свинарства. Доцільно поєднати економічну ефективність галузі з поглибленням спеціалізації та підвищенням товарності виробництва у свинарстві. Важливо використати закони України з реформування сільського господарства, постанови Уряду щодо розвитку тваринництва. Слід вивчити публікації, що досліджують аспекти кооперації та інтеграції у свинарстві.

1.2. Показники економічної ефективності виробництва свинини і методика їх визначення

Для визначення економічної ефективності виробництва свинини необхідно використати систему взаємопов'язаних показників: продуктивність свинарства (вихід поросят на одну основну свиноматку, середньодобовий приріст живої маси 1 голови свиней тощо); продуктивність праці (трудомісткість продукції, приріст живої маси з розрахунку на 1 люд.-год); ефективність використання кормів (витрати кормів на одиницю продукції, окупність корму продукцією); собівартість 1 ц приросту живої маси; собівартість 1 ц живої маси, ціна реалізації живої маси; прибуток на 1 ц живої маси і на 1 основну свиноматку, рівень рентабельності виробництва свинини. Коротко розглянути методику розрахунку цих показників.

Розділ 2. Стан та економічна ефективність виробництва свинини

2.1. Виробничі ресурси господарства та їх використання

Викласти дані про розміщення господарства, охарактеризувати природні (температура, опади, Грунти) та економічні умови. Показати структуру сільськогосподарських угідь, забезпеченість і використання трудових ресурсів та основних виробничих фондів, визначити спеціалізацію підприємства і показники ефективності його господарської діяльності. Аналіз здійснюється в динаміці за трирічний період.

2.2. Динаміка поголів'я свиней, їх продуктивності та валового виробництва свинини

Вивчити динаміку поголів'я свиней, його щільність з розрахунку на 100 га ріллі, розрахувати продуктивність свиней і показати фактори, що впливають на її рівень. Порівняти продуктивність свиней в досліджуваному господарстві з показниками передових господарств. Проаналізувати динаміку валового і товарного виробництва свинини, а також фактори, що зумовили зміни їх рівня. 

2.3. Економічна ефективність виробництва свинини

Для вивчення економічної ефективності виробництва свинини спочатку необхідно розрахувати і проаналізувати динаміку продуктивності праці у свинарстві. Охарактеризувати фактори, що найбільше впливають на їх зміни. При аналізі рентабельності свинарства досліджуються ціна реалізації і собівартість живої маси, а також фактори, що визначають їх рівень. Показати вплив факторів на зміну маси прибутку від реалізації свинини (обсяг реалізації живої маси, собівартість і ціна реалізації 1 ц продукції) за досліджуваний період. Висвітлити ефективність виробництва свинини на індустріальній основі і в передових господарствах.

Економічна ефективність виробництва продукції вівчарства та її вплив на грошові надходження підприємства

У вступі показати народногосподарське значення вівчарства. Коротко висвітлити стан та перспективи розвитку вівчарства в Україні. Сформулювати мету курсової роботи та вказати об'єкт, на якому вона виконується.

Розділ І. Наукові основи ефективного ведення вівчарства

1.1. Суть економічної ефективності сільськогосподарського виробництва

Викласти суть економічної ефективності вівчарства на основі огляду літературних джерел. Насамперед вивчаються закони України, постанови Уряду, а також роботи економістів-аграрників з питань ефективності тваринництва і вівчарства. Показати своє ставлення до різних точок зору з цієї проблеми. 

1.2. Показники економічної ефективності вівчарства і методика їх визначення

Для характеристики економічної ефективності вівчарства використовувати такі показники: продуктивність вівчарства; затрати праці та витрати кормів на 1 ц вовни і на 1 ц приросту живої маси; вартість валової продукції вівчарства з розрахунку на 1 грн. виробничих витрат, 1 люд.-год; собівартість та ціна реалізація 1 ц вовни та 1 ц живої маси; прибуток з розрахунку на 1 ц вовни, 1 ц живої маси; рівень рентабельності виробництва вовни, баранини та вівчарства в цілому. Коротко викласти методику визначення цих показників. 

Розділ 2. Стан та економічна ефективність вівчарства

2.1. Виробничі ресурси господарства та їх використання

Охарактеризувати розміщення досліджуваного господарства, природні

(температура, опади, грунти) та економічні умови виробництва. При цьому розглядається структура сільськогосподарських угідь, забезпеченість і використання трудових ресурсів, основних виробничих фондів; визначається спеціалізація сільськогосподарського виробництва і показники господарської діяльності підприємства в динаміці.

2.2. Динаміка розвитку вівчарства

Дослідити динаміку поголів'я овець, його щільність з розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь, структуру стада, продуктивність овець і фактори, що впливають на її рівень. При цьому слід проаналізувати рівень продуктивності вівчарства в господарствах з різними системами її ведення. Необхідно показати вплив розвитку кормової бази на збільшення поголів'я овець та підвищення їх продуктивності. Розглянути динаміку валового і товарного виробництва вовни і баранини.

2.3. Економічна    ефективність виробництва продукції вівчарства

Розрахувати і проаналізувати в динаміці за 3 роки показники економічної

ефективності виробництва продукції вівчарства, проаналізувати фактори, що найбільше впливають на підвищення ефективності виробництва вовни і приросту живої маси, а також вівчарства в цілому. Під час аналізу рентабельності продукції вівчарства досліджується ціна реалізації і собівартість, а також фактори, що визначають їх рівень. Слід порівняти рівень економічної ефективності вівчарства в передових господарствах.

Економічна ефективність виробництва продукції птахівництва та її вплив на грошові надходження підприємства

У вступі висвітлити народногосподарське значення птахівництва, коротко охарактеризувати стан галузі в Україні та викласти завдання і перспективи її розвитку в ринкових умовах. Обґрунтувати актуальність теми і мету курсової роботи та вказати об'єкт, на якому вона виконується.

Розділ 1. Наукові основи підвищення економічної ефективності виробництва продукції птахівництва

1.1. Суть економічної ефективності сільськогосподарського виробництва

На базі вивчення літературних джерел викласти суть економічної ефективності сільськогосподарського виробництва та зокрема птахівництва. При цьому треба посилатися на закони України та постанови Уряду щодо розвитку сільського господарства і особливо птахівництва. Розглянути основні роботи економістів-аграрників з питань підвищення економічної ефективності птахівництва.

1.2. Показники економічної ефективності птахівництва і методика їх визначення

Представити показники економічної ефективності птахівництва, звернувши увагу на особливості оцінки ефективності виробництва яєць і м'яса птиці. При цьому необхідно використати показники продуктивності праці, собівартості, ціни реалізації і рентабельності виробництва продукції. Висвітлити методику їх визначення.

Розділ 2. Стан і економічна ефективність птахівництва

2.1. Виробничі ресурси господарства та їх використання

Охарактеризувати розміщення господарства, природні і економічні умови виробництва Вивчається структура сільськогосподарських угідь, забезпеченість основними фондами, трудовими й енергетичними ресурсами. Визначити спеціалізацію та основні показники господарської діяльності досліджуваного господарства.

2.2. Динаміка розвитку птахівництва

Вивчити динаміку поголів'я птиці та його щільність з розрахунку на 100 га посіву зернових культур, несучість курей. При цьому оцінити відповідність кормової бази наявному поголів'ю птиці, технологію виробництва, валове і товарне виробництво яєць і м'яса, а також якість продукції.

2.3. Економічна ефективність птахівництва

Економічну ефективність виробництва продукції птахівництва представити в динаміці за три роки. При цьому важливо пов'язати показники економічної ефективності з продуктивністю птиці та забезпеченням кормами й іншими ресурсами. Проаналізувати продуктивність праці, собівартість, ціни реалізації, рентабельність і фактори, що найбільше впливають на ці показники. Порівняти показники досліджуваного господарства з даними передових господарств.

Інтенсифікація виробництва продукції рослинництва та потреба сільськогосподарського підприємства в короткострокових кредитах

У вступі викласти завдання подальшого розвитку сільського господарства, особливо його експортних галузей. Одночасно відзначити, що інтенсифікація є головним шляхом розвитку сільськогосподарського виробництва. Обґрунтувати необхідність вивчення даної проблеми, сформулювати мету і завдання курсової роботи, вказати об'єкт дослідження. 

Розділ 1. Наукові основи інтенсифікації сільськогосподарського виробництва 

1.1. Суть інтенсифікації сільського господарства

Ґрунтовно викласти суть інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, показати об'єктивну закономірність переходу на інтенсивний шлях розширеного відтворення в сільському господарстві. При цьому слід відзначити, що базою інтенсивного розвитку сільськогосподарського виробництва є удосконалення продуктивних сил на основі використання наукових досліджень (інновацій), що характеризує розвиток науково- технічного прогресу.

1.2. Основні положення методики вивчення інтенсифікації сільськогосподарського виробництва

На базі літературних джерел обгрунтувати систему показників, за допомогою яких можна всебічно проаналізувати рівень інтенсивності сільського господарства, його вплив на результативні показники, а також на економічну ефективність інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. Висвітлити логічну послідовність вивчення інтенсифікації сільського господарства і навести методику розрахунків економічних показників.

Розділ 2. Розвиток сільського господарства на базі інтенсифікації

2.1.  Виробничі ресурси господарства та їх використання

Коротко охарактеризувати розміщення сільськогосподарського підприємства та його природні умови (рельєф, температура, опади, ґрунти). Проаналізувати наявність і використання земельних і трудових ресурсів, засобів виробництва та виробничих фондів. Визначити спеціалізацію сільськогосподарського виробництва і .вивчити динаміку показників, що характеризують рівень його економічної ефективності.

2.2. Рівень інтенсивності і продуктивності сільськогосподарського виробництва

Для вивчення рівня інтенсивності необхідно розрахувати в динаміці за З роки такі показники: розмір виробничих витрат господарства, середньорічна вартість основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення, та прямі затрати праці(люд.-год) з розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь, кількість внесених мінеральних добрив (діючої речовини) з розрахунку на 1 га ріллі, щільність поголів'я різних видів тварин на 100 га відповідних земельних угідь.

Порівняння рівнів інтенсивності за базовий й останній роки дає можливість вивчити його зміни за досліджуваний період. Щоб показати вплив рівня інтенсивності сільськогосподарського виробництва на результативні показники господарської діяльності підприємства необхідно за досліджуваний період розрахувати такі показники: урожайність сільськогосподарських культур, продуктивність тварин, вартість валової продукції і грошових надходжень від реалізації товарної продукції, валовий дохід і прибуток з розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь.

Використовуючи метод статистичних групувань, розподілити досліджувані господарства за рівнем інтенсивності, показати його вплив на результати господарської діяльності і тим самим виявити можливості підвищення врожайності сільськогосподарських культур, продуктивності тварин та збільшення виходу валової продукції з 1 га сільськогосподарських угідь.

2.3. Економічна ефективність інтенсифікації сільськогосподарського виробниіітва

Підвищення рівня інтенсивності забезпечує збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, а також сприяє зростанню його ефективності. При цьому використовують такі показники, що характеризують економічну ефективність інтенсифікації сільськогосподарського виробництва: вартість валової продукції (у порівнянних цінах) з розрахунку на одного середньорічного працівника, на 1 люд.-год., на 1 грн. основних виробничих фондів, на 1 грн. виробничих витрат (окупність виробничих витрат); собівартість виробництва 1 ц основних видів продукції; валовий дохід і прибуток на одного середньорічного працівника; рівень рентабельності і норма прибутку; окупність додаткових витрат (вартість додаткової валової продукції з розрахунку на 1 грн. додаткових виробничих витрат).

Оцінюючи               економічну                ефективність інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, порівняти наведені вище показники в базисному та досліджуваному роках і зробити відповідні висновки.

Інтенсифікація виробництва молока та потреба сільськогосподарського підприємства в короткострокових кредитах

У вступі висвітлити завдання подальшого розвитку молочного скотарства з метою збільшення виробництва молочної продукції і підвищення рівня її споживання в країні. Обґрунтувати об'єктивну необхідність інтенсифікації скотарства як головного шляху розвитку галузі. У кінці сформулювати мету і завдання курсової роботи, вказати об'єкт дослідження.

Розділ 1. Наукові основи інтенсифікації молочного скотарства

1.1. Суть інтенсифікації сільськогосподарського виробництва

Викласти суть інтенсифікації сільськогосподарського виробництва,

показати екстенсивну та інтенсивну форми розвитку тваринництва, обґрунтувати об'єктивну закономірність переходу молочного скотарства на інтенсивний шлях розширеного відтворення, висвітлити його мету й особливості. Треба відзначити, що базою інтенсивного розвитку тваринництва є широке впровадження досягнень науково-технічного прогресу, а також удосконалення і зміцнення його кормової бази.

1.2. Основні положення методики вивчення інтенсифікації молочного скотарства

На базі літературних джерел обґрунтувати систему показників, що характеризують рівень інтенсивності виробництва молока, результат та економічну ефективність інтенсифікації молочного скотарства. Показати логічну послідовність вивчення інтенсифікації виробництва молока і методику розрахунків її показників.

Розділ 2. Економічна ефективність розвитку молочного скотарства на базі інтенсифікації

2.1. Виробничі ресурси господарства та їх використання

Коротко охарактеризувати розміщення господарства та його природні умови (температура, опади, грунти). Показати наявність і використання виробничих ресурсів у підприємстві: сільськогосподарських угідь, трудових ресурсів, засобів виробництва та виробничих фондів. Визначити спеціалізацію сільськогосподарського підприємства і проаналізувати динаміку показників, що характеризують рівень його економічної ефективності.

2.2. Динаміка рівня інтенсивності і продуктивності молочного скотарства

Проаналізувати в динаміці за 3 роки рівень інтенсивності виробництва молока, розрахувавши такі показники: річні виробничі витрати, витрати кормів і затрати праці з розрахунку на одну середньорічну корову. Крім того, рівень інтенсивності молочного скотарства характеризує структура стада, наявність породної худоби, рівень комплексної механізації виробничих процесів на фермі. Динаміку результатів інтенсифікації молочного скотарства характеризують такі показники: удій молока від однієї корови, вихід телят на 100 корів, вартість валової продукції з розрахунку на одну корову (у порівнянних цінах). Важливо встановити залежність зміни показників продуктивності молочного скотарства в результаті підвищення рівня інтенсивності виробництва молока. 

2.3. Економічна ефективність інтенсифікації виробництва молока Проаналізувати економічну ефективність інтенсифікації виробництва молока за такими показниками: затрати праці і витрати кормів на 1 ц молока, собівартість 1 ц продукції, ціна реалізації 1 ц молока, прибуток з розрахунку на 1 ц молока і на одну корову, рівень рентабельності виробництва молока, окупність додаткових витрат. Окупність додаткових витрат розраховують як вартість додаткової валової продукції молочного скотарства з розрахунку на 1 грн. додаткових витрат. Для оцінки економічної ефективності інтенсифікації виробництва молока необхідно порівняти наведені вище показники в базисному та досліджуваному роках і на базі цього зробити відповідні висновки. 

Економічна ефективність спеціалізації та її вплив на фінансовий стан підприємства 

У вступі висвітлити завдання щодо збільшення виробництва основних видів сільськогосподарської продукції і підвищення його економічної ефективності, показати основні шляхи їх виконання. Особливу увагу приділити економічному значенню спеціалізації сільського господарства, показати її вплив на вдосконалення і підвищення ефективності виробництва. Обгрунтувати необхідність вивчення даної проблеми, сформулювати мету та завдання курсової роботи, вказати об'єкт дослідження. 

Розділ 1. Наукові основи сільськогосподарського виробництва

1.1. Суть та об'єктивні умови розвитку спеціалізації сільського господарства

На базі літературних джерел висвітлити суть, об'єктивні умови розвитку й особливості спеціалізації сільськогосподарського виробництва. Показати форми спеціалізації і типи спеціалізованих господарств. Відзначити, що основою підвищення ефективності сільського господарства і, насамперед, передумовою зростання продуктивності праці є спеціалізація виробництва.

Показати, що спеціалізація супроводжується концентрацією виробництва, яка створює необхідні умови для його розвитку на базі використання сучасної техніки, технологій та прогресивних форм організації праці. Висвітлити об'єктивну закономірність поглиблення спеціалізації і посилення концентрації сільськогосподарського виробництва на основі міжгосподарської кооперації та агропромислової інтеграції.

1.2. Методика визначення спеціалізації сільськогосподарських підприємств і показників її економічної ефективності

На базі літературних джерел обгрунтувати методику дослідження. Для характеристики виробничого напряму господарства розрахувати його галузеву структуру. Вона визначається ігроцентним співвідношенням різних його галузей за вартістю валової продукції, виробничих витрат і затрат живої праці.

Показати, що спеціалізація сільськогосподарського підприємства визначається його головними галузями, які, у свою чергу, визначаються за структурою грошових надходжень від реалізації товарної продукції. Визначити тип і рівень спеціалізації господарства. Вивчити вплив рівня спеціалізації на динаміку виробництва продукції головних галузей і розвиток сільськогосподарського виробництва в цілому.

Проаналізувати економічну ефективність спеціалізації сільськогосподарського підприємства на виробництві основних видів продукції головних галузей рослинництва і тваринництва. Викласти методику і способи дослідження, а також особливості розрахунку показників для визначення спеціалізації господарств та її економічної ефективності.

Розділ 2. Сучасний стан і економічна ефективність сільськогосподарського виробництва в умовах його спеціалізації

2.1. Виробничі ресурси господарства та їх використання

Коротко охарактеризувати розміщення підприємства, його природні (рельєф, температура, опади, грунти) та економічні умови. Розрахувати структуру сільськогосподарських угідь, забезпеченість господарства трудовими ресурсами, засобами виробництва і виробничими фондами та показати ефективність їх використання. Визначити галузеву структуру сільськогосподарського виробництва й охарактеризувати виробничий напрям господарства.

2.2. Рівень спеціалізації і динаміка виробництва сільськогосподарської продукції

Визначити спеціалізацію господарства і проаналізувати її рівень, використавши в динаміці показники структури грошової виручки від реалізації товарної продукції. Вивчити динаміку рівня виробництва продукції головних галузей сільськогосподарського підприємства. Висвітлити вплив факторів на зміну валового виробництва продукції рослинництва (посівна площа й урожайність сільськогосподарських культур) і тваринництва (поголів'я та продуктивність худоби).

Вивчити динаміку розпитку сільськогосподарського виробництва, аналізуючи такі вартісні показники: вартість валової продукції, розмір валового доходу і прибутку з розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь. Проаналізувати фактори зміни маси прибутку від реалізації продукції головних галузей господарства за досліджуваний період (кількість реалізованої продукції, собівартість і ціна реалізації).

2.3. Економічна ефективність спеціалізації господарства на виробництві сільськогосподарської продукції

Аналіз економічної ефективності спеціалізації сільськогосподарського виробництва здійснити з використанням такої системи показників : вартість валової продукції (у порівнянних цінах) з розрахунку на одного середньорічного працівника, на 1 люд,-год., на 100 грн. основних виробничих витрат (окупність виробничих витрат); валовий дохід і прибуток з розрахунку на одного середньорічного працівника, на 100 грн. основних виробничих фондів; норма прибутку та рівень рентабельності. Показники економічної ефективності спеціалізації сільськогосподарського виробництва визначають і порівнюють за окремі роки або в середньому за 3 роки.

Вивчити економічну ефективність спеціалізації господарства на виробництві окремих видів продукції рослинництва і тваринництва, що є головними галузями сільськогосподарського підприємства. Економічну ефективність виробництва продукції рослинництва характеризують такі показники: урожайність сільськогосподарських культур, затрати праці на 1 ц продукції (люд.-год.), собівартість і ціна реалізації 1 ц продукції, прибуток на 1 ц продукції, рівень рентабельності виробництва.

У процесі дослідження доцільно навести дані передових господарств, тваринницьких комплексів, що спеціалізуються на виробництві відповідних видів продукції.

 Структура і зміст 3  розділу комплексної курсової роботи 

Курсова робота – цілісне, логічно послідовно побудоване дослідження, самостійно виконане автором. Вона має охоплювати теоретичні і практичні сторони питання фінансової діяльності аграрних підприємств, показати розуміння тих процесів, що відбуваються у фінансовій сфері, уміння працювати з літературними джерелами, законодавчими і нормативними матеріалами.

В третьому розділі комплексної  курсової роботи студент має показати:

 • знання і правильне розуміння закономірностей та тенденцій, які створюються у фінансовій сфері;

 • уміння працювати з інформаційними джерелами, використовувати законодавчий та інструктивний матеріал, аналізувати цифрові дані і самостійно викладати свої думки з того чи іншого питання;

 • уміння здійснювати фінансове планування діяльності підприємств АПК;

 • уміння використовувати набуті теоретичні та практичні знання для обґрунтування висновків та пропозицій.

Обов’язковим для розкриття змісту фінансової діяльності аграрних підприємств є залучення цифрових практичних і статистичних даних. Джерелом їх можуть бути статистичні щорічники, опубліковані статті, монографії, а також фактичний матеріал, самостійно зібраний студентом.

Структура курсової роботи включає такі частини: теоретичну, проектну, аналітичну частину, обґрунтування пропозицій, висновки, список використаної літератури, додатки.

Загальний розмір третього розділу курсової роботи повинен бути в межах до 15-20 сторінок комп’ютерного тексту (14 шрифт Times New Roman, через півтора інтервали, всі поля 2 см). Назва і зміст окремих розділів і питань курсової роботи, а також співвідношення їх розміру визначаються з урахуванням характеру роботи. Структура курсової роботи та обсяг її окремих частин може мати такий вигляд:

Перший підрозділ третього розділу має розкривати основні теоретичні положення фінансової діяльності аграрних підприємств, поняттям: власний капітал, грошовий потік, джерела фінансування, реорганізація підприємств, економічна ефективність господарювання тощо. Особлива увага тут приділяється новітнім теоретичним розробкам, аналізові різних точок зору економістів з того чи іншого питання, аргументації своєї точки зору. Сучасному законодавчому регулюванню формування і функціонування господарських утворень їх фінансової діяльності в Україні. Обсяг – 4-6 стор.

Другий підрозділ третього розділу носитьпроектний характер та включає в себе визначення фінансової політики підприємства, формування планового грошового потоку (Cash-Flow) дотримуючись такої послідовності:

1. Внести статутний капітал підприємства в розмірі 4 млн.грн.

2. Спланувати грошові потоки від комерційної діяльності. Об’єм - А млн..грн.

Реалізовується продукція з торгівельною націнкою 35%. При чому план реалізації такий:

Січень - 20%

Лютий – 45%

Березень – 35%

Розрахунки з постачальником 20% передплата, 50% за фактом реалізації в наступний місяць(через 30 днів), 30% - в другий місяць після реалізації (через 60 днів).

3. Впровадити в виробництво інвестиційний проект за інтенсивними технологіями вирощування одну культуру Б на площі вирощування Г (Використати літературні джерела бібліотеки та мережі інтернет, щодо технологічних карт вирощування сільськогосподарських культур).

4. Розбити технологію вирощування календарно і сформувати планові грошові потоки за надходженням та витрачанням грошових коштів. Фінансування закупівель матеріальних ресурсів здійснити на 30 днів раніше календарного використання.

5. Начислити і розподілити календарно загальногосподарські витрати в тому числі заробітна плата адміністративного персоналу 360 тис.грн., офісні витрати 120 тис.грн. за рік.

6.  Розрахуватись по поточним зобов’язанням попереднього періоду.

7. Для фінансування, в разі потреби, використати залучені фінансові ресурси кредитної спілки аграріїв з умовою складні відсотки 14% річних.

8. Зметою ефективного використання фінансових ресурсів застосувати можливості фінансового інвестування як довго так і короткостроковими фінансовими інструментами.

9. Вважати моментом реалізації продукції рослинництва дату збору врожаю.

10. Логічним завершенням підрозділу є складання фінансової звітності форми №1 «Баланс» і №2 «Звіт про фінансові результати».

Підрозділ включає певний перелік обов’язкових таблиць:

 1. Фінансова політика підприємства.

 2. План грошових потоків (Cash-flow) – типова форма, електронна версія  надається викладачем. Формується студентом самостійно і виноситься в додатки до курсової роботи.

 3. Технологічна карта вирощування сільськогосподарської культури адаптована згідно із завданням.

 4. Фінансова звітність. Формується студентом самостійно і виноситься в додатки до курсової роботи.

Орієнтовний обсяг другого підрозділу 5-7 сторінок.

Третій підрозділ третього розділу включає фінансовий аналіз проектної частини третього розділу та містить певні висновки та пропозиції щодо резервів розвитку підприємства. А саме необхідно:

1. Проаналізувати фінансову діяльність планового періоду за допомогою читання звітності, вертикального аналізу та коефіцієнтного аналізу.

2. Проаналізувати показники рентабельності і ліквідності Вашого підприємства щодо середньо ринкових показників.

3. Проаналізувати Вашу структуру собівартості в порівнянні із середньогалузевою.

4. Розрахувати резерви розвитку підприємства.

5. Підвести загальний висновок фінансової діяльності планового періоду вашого підприємства.

Орієнтовний обсяг третього підрозділу 5-7 сторінок.

Висновки. Це заключна частина курсової роботи, яка є коротким підсумком всієї виконаної роботи, суть якої повинна бути зрозумілою без читання всього тексту та стислий виклад обґрунтованих пропозицій для подальшого вдосконалення і розвитку досліджуваних процесів.

Обсяг 1 сторінка.

Список літератури. Має містити список фактично використаних літературних джерел які подаються за алфавітом. Як правило, їх має бути достатньо для вирішення завдань, тобто в межах 20-25 найменувань вітчизняних та зарубіжних авторів. В списку наводять прізвища та ініціали авторів, назву роботи, видавництво та рік видання відповідно до вимог. Причому в першу чергу до списку записують законодавчі та інструктивні матеріали незалежно від їх назви за алфавітом. Приклад оформлення списку літературних джерел наведений у списку літератури до написання курсової роботи.

Додатки. В додатках наводяться допоміжні матеріали (додаткові розрахунки, громіздкі таблиці, річна звітність) з метою скорочення загального обсягу роботи. В тексті курсової роботи роблять посилання на додатки за порядком їх використання. Текст курсової роботи потрібно викладати стисло, не перевантажувати описанням загальновідомих методичних положень, інструкцій, виключати повторення і відхилення від основної теми. 

Оформлення курсової роботи 

Під оформленням курсової роботи розуміють певне розміщення тексту, порядок його подачі, розміщення таблиць і рисунків, підписів до них, наведення цифрових матеріалів тощо. Робота виконується українською мовою.

За змістом окремих складових компонентів курсова робота включає послідовно такі елементи:

 • титульний аркуш;

 • завдання на виконання курсової роботи;

 • зміст;

 • вступ;

 • основні питання;

 • висновки;

 • літературу;

 • додатки.

Титульний аркуш. Це перша сторінка курсової роботи. Проте вона не нумерується, а виконується строго за зразком (додаток В).

Завдання на виконання курсової роботи. Заповнюється на спеціальному бланку стандартної форми (додаток А). Зазначена тема курсової роботи «Фінансова діяльність підприємства» повинна бути ідентичною тій, що вказана на титульному аркуші.

Зміст. Подається перелік розділів і підрозділів (параграфів) роботи згідно з її фактичною рубрикацією і нумерацією за текстом.

У змісті роботи номера параграфів та підпунктів подаються із зміщенням направо на 5 знаків від початку рядка. Проти кожної назви на правій частині аркуша зазначається номер сторінки, з якої починається дана частина роботи.

Вступ, основні розділи, висновки. Це власне текст курсової роботи.

Загальні вимоги. Назву кожного самостійного структурного елементу (вступ, розділи, висновки, список використаної літератури) розміщують симетрично з нового аркуша без крапки в кінці назви. Якщо назва структурного елементу складається з двох речень, їх розділяють крапкою. Підкреслення в заголовках і переноси в словах не допускаються.

Параграфи в складі тексту розділу поміщають як загальне продовження тексту (не з нової сторінки), відступаючи двохрядковий інтервал.

Текст після заголовку параграфа (розділу) пишуть відступивши один рядковий інтервал.

Сторінки нумерують починаючи з титульного аркуша разом з бланком індивідуального завдання та змістом включно, але на титульному аркуші, завданні, змісту, висновках, списку літератури номер сторінки не проставляють. На решті сторінок номер проставляють у верхньому правому куті без крапки.

Рубрикація – це виділення в тексті курсової роботи структурних частин різного порядку. До першого порядку відносяться вступ, розділи, висновки і пропозиції, список використаної літератури; до другого порядку – підрозділи (параграфи) в складі розділів; до третього порядку – підрозділи (параграфи) в складі підрозділів.

Вступ, висновки і пропозиції, список використаної літератури не мають числової нумерації. Їх виділяють як окремі рубрики (заголовки структурних частин роботи) без нумерації.

Розділи нумеруються арабськими цифрами в межах всієї роботи. Після номера розділу ставлять крапку, слово “розділ” не пишуть. Параграфи нумерують в межах кожного розділу арабськими цифрами. Номер параграфа складається із номера розділу і номера параграфа, розділених крапкою. Після номера параграфа також ставиться крапка. Наприклад, “2.1.” – перший параграф другого розділу. Якщо параграф має структурні підпункти, то використовують потрійну нумерацію (наприклад, 2.1.2.; 2.2.3. тощо).

Ілюстрації – це таблиці і рисунки (графіки, діаграми тощо). Ілюстрації подаються в тексті роботи на відповідних сторінках. Якщо ілюстрації складають цілу сторінку окремо, то вони включаються в текст за загальною нумерацією сторінок.

 • Таблиці нумеруються послідовно в межах розділу. В правому верхньому куті таблиці над відповідним заголовком розміщується надпис “Таблиця” з позначенням її цифрового номера (без знака №). Нижче на наступній строчці пишеться назва таблиці (симетрично в рядку). Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою (наприклад, “Таблиця 2.1”)

При перенесенні частини таблиці на іншу сторінку слово “Таблиця” та її номер зазначають один раз справа над першою частиною таблиці, а над її продовженням (на наступній сторінці) пишуть слово “Продовження табл.”, зазначають номер таблиці.

 • Графологічні ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу, за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках. Наведений номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою (наприклад, “Рис. 3.1.”).

Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Таблиці і рисунки подаються в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці обов’язково після закінчення  абзацу.

Формули в курсовій роботі (якщо їх більше однієї) нумерують арабськими цифрами в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, відокремлених крапкою. Номер формули зазначають з правого боку листа на рівні (в строчці) формули в круглих дужках, наприклад (2.3). Посилаючись на формулу, зазначають в тексті роботи порядковий номер формули в дужках.

Посилання на літературні джерела. При написанні роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які наводяться в роботі, а також посилання на останні видання публікацій.

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в роботі.

Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначити порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад,

“… у працях [1-7] …”

Допускається наводити посилання на джерела у виносках, при цьому оформлення посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань із зазначенням номера у квадратних дужках.

Список використаної літератури. В список літератури включають всі використані джерела, розміщуючи за алфавітом прізвища авторів. Відомості про книги (монографії, підручники, довідники тощо) повинні містити: прізвище та ініціали автора, заголовок книги, місце видання, назву видавництва та рік видання. Якщо авторів більше чотирьох, зазначають прізвище та ініціали тільки першого з них, додаючи “та ін.”.

Відомості про статтю з періодичного видання повинні  включати: прізвище та ініціали автора, заголовок статті, назву видання (журналу), назву серії (якщо є), рік випуску, том (при необхідності), номер видання (журналу), сторінки на яких розміщена стаття.

Заголовок статті наводять у тому вигляді, в якому вона подається в періодичному виданні. Назву видання пишуть без лапок, номери сторінок пишуть через тире, зазначають першу і останню.

Додатки. Ілюстративний матеріал, таблиці, бланки розрахунків з ЕОМ або текст проміжного характеру є додатками до курсової роботи.

Додатки оформляють як продовження роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи.

Якщо додатки оформляють на наступних сторінках роботи, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі  малими літерами з першої великої, симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток___” і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими українськими літерами, наприклад, додаток А, додаток Б і т. д. 

Порядок подання виконаної роботи і її захист 

Завершена курсова робота підписується студентом на останній сторінці і подається керівникові не пізніше строку, вказаного у завданні. Після цього ніякі виправлення та доповнення в тексті курсової роботи не дозволяються.

Науковий керівник, який перевіряє виконану курсову роботу, на основі рецензії визначає попередню оцінку. Рецензія має за мету надання методичної допомоги студентові в аналізі допущених недоліків курсової роботи, готує студентів до її захисту. Рецензія містить загальну характеристику рівня роботи щодо її змісту, практичного значення, структури написання та оформлення, а також перелік позитивних і негативних сторін курсової роботи. Наприклад, перелік і аналіз помилкових положень надасть студентові велику допомогу в підготовці до захисту. Оскільки в рецензії відображені лише найсуттєвіші питання, студенту, який готується до захисту, треба уважно ознайомитися з усіма зауваженнями та позначками викладача, що безпосередньо містяться в тексті курсової роботи.

Робота, яка заслуговує попередньої позитивної оцінки, допускається до захисту. Звичайно, курсова робота після її перевірки та рецензування повертається студенту як мінімум за три дні до її захисту. Це робиться для того, щоб надати відповідний час для підготовки до захисту.

Захист комплексної курсової роботи здійснюється перед спеціально створеною на кафедрі комісією, до якої входить науково-педагогічні працівники, які здійснюють аудиторне супроводження вивчення дисциплін «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» та «Фінансовий ринок», в присутності студентів групи. Студентам, які підготували курсову роботу на високому науково-практичному рівні, надається право виступити з доповіддю на науковій конференції або перед студентами свого потоку.

У ході короткої доповіді (5-10 хвилин) треба здійснити презентацію свого підприємства, його цілі і практичне значення, розкрити зміст основних напрямків фінансової діяльності, обґрунтувати взаємодію з фінансовим ринком країни  з викладенням своєї особистої точки зору до перспектив розвитку підприємства та степені ризику порушених питань курсової. Захист курсової роботи передбачає і відповіді на питання, поставлені в усній формі присутніми викладачами і студентами. Захист курсової передбачає вільне володіння студентом інформацією щодо кожної статті у звітній документації підприємства.

Результати захисту суттєво впливають на остаточну оцінку курсової роботи. Якщо студент сумлінно підготувався до захисту, дав вичерпні відповіді  на запитання, що надійшли, остаточна оцінка курсової роботи може бути підвищена у порівнянні з попередньою. Відповідно можлива і протилежна ситуація.

Оцінка за комплексну курсову роботу складається із двох сегментів «Економіка сільського господарства» та «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання»1:2.

Критерії, за якими курсова робота оцінюється на “відмінно”:

 • робота виконана на високому теоретичному рівні і свідчить, що автор глибоко інформований щодо ступеня теоретичної розробки проблеми, яка досліджується, вміло орієнтується у відповідних альтернативних теоретичних підходах, має свою особисту позицію і вміє аргументовано і послідовно її викласти;

 • робота свідчить, що студент, який її виконав, володіє науковим економічним мисленням, вміло застосовує інструменти економічного методу, сучасні теоретичні концепції;

 • робота містить самостійні обґрунтовані висновки, міркування і цікаві пропозиції, які мають теоретичне або практичне значення;

 • правильно оформлена та викладена грамотною літературною мовою;

 • презентація відбулась із застосуванням новітніх технологічних засобів;

 • студент вільно володіє матеріалом, впевнено дає вичерпні відповіді щодо альтернативності вибраних в курсовій фінансових рішень, оцінюючи ризиковість кожної складової здійсненої фінансової діяльності;

 • студент вільно оперує інформацією щодо матеріалів розрахункових таблиць знає їх взаємозв’язки пояснює походження кожної статті у звітній документації підприємства.

Оцінки  “добре” та “задовільно” відображають ступінь відхилення курсової роботи від цих вимог.

Оцінку “добре” одержує та робота, яка відзначається високим теоретичним рівнем, повно і всебічно висвітлює питання теми, але не достатньо впевнено та обґрунтовано прийняті фінансові рішення на підприємстві, або студент не може пояснити ризиковість чи альтернативу кожному них. Доповідь здійснюється без застосування новітніх технологічних засобів. Студент не може пояснити  походження статті у звітній документації підприємства, але вільно володіє матеріалами розрахунків та знає взаємозв’язки між таблицями.

Оцінку “задовільно” заслуговує робота, в якій правильно і досить впевнено висвітлюються основні питання теми, але механізм регулювання процесом фінансової діяльності чи роботу з елементами фінансового ринку пояснити не може. Не обґрунтовані прийняті фінансові рішення, не оптимально вибрані складові інвестиційного портфелю або студент не може пояснити механізм його формування. Доходність інвестиційних інструментів не відповідає ринковим умовам країни.

У тих випадках, коли робота не відповідає цим вимогам, або виконана не за індивідуально закріпленим завданням вона оцінюється оцінкою “незадовільно”.

Студентам, які одержали незадовільну оцінку за курсову роботу, встановлюється новий строк для її доробки з подальшим захистом.

Позитивно оцінена та захищена курсова робота залишається на кафедрі. Остаточна оцінка має бути занесена в екзаменаційну відомість та залікову книжку студента.

Орієнтовний графік виконання курсової роботи

Вид робіт

Термін виконання
(порядковий номер
тижня в семестрі)

Вибір теми курсової роботи та її затвердження

2

Огляд літератури за темою роботи (складання
попереднього варіанта бібліографічного списку до курсової роботи (не менше 25 найменувань)), складання та затвердження плану

3

Визначення мети та завдань курсової роботи, вибір об’єкта
і предмета дослідження, пошук необхідної фінансової звітності, підготовка попереднього варіанта вступу

4

Аналіз і обробка теоретичного матеріалу,
написання і оформлення 1 розділу курсової роботи

6

Аналіз і обробка фактичного матеріалу,
написання і оформлення 2 розділу курсової роботи

8

Написання і оформлення 3 розділу курсової роботи

10

Написання та оформлення висновків, підготовка завершеного варіанта курсової роботи, подання роботи на рецензування

12

Захист курсової роботи

15

 

РЕЦЕНЗІЯ

на курсову роботу

Результати оцінювання курсової роботи 

пор.

Критерії оцінювання курсової роботи

Кількість
балів

Отримані
бали

Примітки

Виконання курсової роботи

1

Оформлення курсової роботи відповідає вимогам.

Основні недоліки: перевищення обсягу, шрифт та інтервал не відповідають встановленим, відсутня нумерація, відсутні заголовки, неправильне
оформлення цифрового та ілюстративного матеріалу, додатків тощо

0, 3, 7, 10

 

 

2

Своєчасна реєстрація курсової роботи на кафедрі та виконання графіка

0, 5

 

 

3

Вступ відповідає вимогам.

Основні недоліки: відсутнє обґрунтування актуальності теми та її значущості,
не визначені мета і завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження,
інформаційна база курсової роботи тощо

0, 3, 7, 10

 

 

4

Наявність логічної послідовності та наукового стилю
викладу матеріалу дослідження

0, 3, 5

 

 

5

Теоретична частини (розділ 1) відповідає вимогам.

Основні недоліки: відсутні глибина, всебічність і повнота викладення теоретичного матеріалу, не показані дискусійні питання, відсутній огляд літератури тощо

0, 3, 7, 10

 

 

6

Аналітична частина (розділ 2) відповідає вимогам.

Основні недоліки: відсутній табличний та ілюстративний матеріал або його
аналіз, використані “застарілі” статистичні дані, наведені дані, не пов’язані
зі змістом тексту роботи, наявність помилок в розрахунках,
недостатня вірогідність і надійність аналітичного обґрунтування тощо

0, 5, 10, 15

 

 

7

Розділ 3 відповідає вимогам.

Основні недоліки: не обґрунтовані напрямки вдосконалення за темою
дослідження; не виявлена і не поставлена проблема за даною темою,
не визначені шляхи вирішення проблем, відсутня власна точка зору
чи її аргументація, відсутня практична цінність роботи тощо

0, 5, 10, 15

 

 

8

Висновки відповідають вимогам.

Основні недоліки: не мають зв’язку з результатами дослідження, не підбиті
підсумки з усіх висвітлених питань і розділів, поверхневий аналіз і недостатньо обґрунтовані висновки тощо

0, 3, 5

 

 

9

Список використаної літератури відповідає вимогам.

Основні недоліки: недостатній рівень інформаційного забезпечення, неправильно
оформлений, відсутня законодавча база, застаріла періодична література тощо

0, 3, 5

 

 

Захист курсової роботи

10

Розуміння теоретичних і практичних основ теми дослідження

0, 3, 5

 

 

11

Спроможність аргументувати власну точку зору щодо проблем
і шляхів їх вирішення за даною роботою

0, 3, 5

 

 

12

Повні, вичерпні відповідні на поставлені питання,
вільне володіння матеріалом курсової роботи

0, 3, 7, 10

 

 

                                                           

Кількість балів за виконання курсової роботи

Кількість балів за захист курсової роботи

Оцінка, що заноситься до екзаменаційної відомості

за 100-бальною шкалою

за 4-бальною шкалою

за системою ECTS

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА 

 1. Андрійчук В. Г.  Економіка аграрних підприємств: Підручник. — 2-ге вид., доп. і перероблене. / В. Г. Андрійчук. — К.: КНЕУ, 2002. — 624 с.

 2. Аранчій В.І. Фінансова діяльність підприємств: Навч.посіб. / В.І.Аранчій, В.Д.Чумак, О.Ю.Смолянська, Л.В.Черненко К.: Професіонал, 2004. – 240с.

 3. Бандурка О.М. Фінансова діяльність підприємства: Підручник . / О.М. Бандурка , М.Я. Коробов , П.І. Орлов, К.Я  Петрова   – 2-ге вид, перероб і доп. – К.: Либідь, 2003 – 384 с.

 4. Ван Хорн Дж.К. Основы финансового менеджмента / Дж. К. Ван Хорн, Дж. М. Вахович; пер с англ.. – [12-е изд.]. – М.: Вильямс. – 2006. – 1232 с.

 5. Воловець Я.В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: Алерта, 2005. – 199с.

 6. Господарський кодекс України. – Х.: ТОВ «Одисей», 2005. – 232 с.

 7. Економіка продуктового підкомплексу: Навчальний посібник / Збарський В.К., Мацибора В.І., Рогач С.М. та ін..; За ред. В.К.Збарського.- К.: НУБіП України, 2011.- 367 с.

 8. Економіка сільського господарства: Навч. посібник/ Збарський В.К., Мацібора В.І., Чалий А.А., Степасюк Л.М., Рогач С.М., Гуцул Т.А., Суліма Н.М.; За ред.В.К. Збарського і В.І. Мацібори. – К.: Каравела, 2009. – 264 с. (Гриф надано Міністерством аграрної політики України, лист № 18-128-13/1076 від 04.07.2008 р.)

 9. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

 10. Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті".

 11. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 30 червня 1999 р. // Голос України від 30.07.1999.

 12. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991р.

 13. Закон України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 12.07.01

 14. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27 березня 1991р.

 15. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18 липня 1991р.

 16. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI.

 17. Збарський В.К. Економіка інноваційної діяльності. – К.: НУБіП України, 2009. – 160 с.

 18. Збарський В.К. Інноваційна економіка. – К.: НУБіП України, 2009. – 111 с.

 19. Збарський В.К., Економіка аграрного сектору. / Збарський В.К., Лєндєл М.А., Мацибора В.І., Чалий А.А. За ред. члена-кореспондента УААН, проф. М.А. Лєндєла – К.: НУБіП України, 2009. – 410 с.

 20. Зятковський І. В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навч. посібник / І. В. Зятковський, Л. І. Зятковська, М. В. Романів. – Чернівці: ЗУЕПУ – КП, вид-во “Золоті литаври”, 2007. – 274 с.

 21. Квасницька Р.С.  Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: Навч.посібник – Львів: «Магнолія 2006», 2013 – 631 с.

 22. Копилюк О.І. Фінансова санація та бакрутство підприємств: Навч.посіб./О.І,Копилюк, А.М.Штангрет. – К.:Центр навч.літ.,2005.-168с.

 23. Кравчук О.М. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: Навч. Посіб.  / Кравчук О.М., Лещук В.П. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 504 с.

 24. Крутик А. Б., Хайкин М. М. Основы финансовой деятельности предприятия. Учебник. / А.Б. Крутик, М.М. Хайкин -С-Пб.: Бизнесс-пресса, 2009.- 189с.

 25. Марич П.М., Коваль Л. П. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Навч. посіб. ‑ Львів: 2010. с- 250 c.

 26. Олійник В.Я. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: навч. Посіб. / В.Я. Олійник, Н.І. Шевченко, В.В. Даценко, І.В. Демяненко. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. – 282 с.

 27. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: тести: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 180 с.

 28. Птащенко Л.О. Управління корпоративними фінансами: Навч. Пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 296 с.

 29. Пушкар М. Контролінг – інформаційна підсистема стратегічного менеджменту: Монографія / М. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 370 с.

 30. Савчук В.П. Финансовый менеджмент. Практическая энциклопедия. – К.: Компаньон, 2008. – 884 с.

 31. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.

 32. Управління потенціалом підприємства: Навч.посібник. – К.: Центр навч. літератури, 2006. - 362 с.

 33. Финансовый менеджмент. Теория и практика / Под ред. Стояновой Е. С. - М.: Перспектива, 2010.-153 с

 34. Финансы предприятий: Учебник для вузов / Н.В.Колчина, Г.Б.Поляк, Л.П.Павлова и др; Под ред. проф Н.В.Колчиной. – 2-е изд., перераб и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 447 с.

 35. Філіна Г.І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Навчальний посібник: - К.: Центр учбової літератури, 2007. – 320 с.

 36. Філіна Г.І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Навчальний посібник: - К.: Центр учбової літератури, 2009. – 320 с.

 37. Фінанси підприємств: Підручник / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін.; Кер.кол. авт. і наук. ред. проф. Поддєрьогін А.М. - 6-те вид., перероб. та допов. - К.: КНЕУ, 2006. – 552 с.

 38. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.-метод. Посіб. Для сам ост. Вивч. Дисц. /[О.О. Терещенко, Я. І. Невмержицький, А.П. Куліш та ін.; за заг. ред. О.О. Терещенка. – К.: КНЕУ, 2006. – 312 с.

 39. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: підручник / Л.О. Омелянович, О.В. Чайковська, Г.Є. Долматова та ін.; за ред. Л.О. Омелянович – 3-те вид., переробл. і доповнен. К.: Знання, 2011 – 231 с.

 40. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз [Текст]: Підручник / Ю.С. Цал-Цалко, Ю.Ю. Мороз. – Вид-во 3-тє, доповнене. – Житомир: ЖООГО «Спілка економістів України», 2011. – 591 с.

 41. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підруч. / З.Є. Шершньоваю – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 699 с.

 42. Яремко І.Й. Фінансовий аналіз: навч. пос. / І.Й. Яремко. - К: КНЕУ, 2009. – 412 с.

Інформаційні ресурси 

 1. Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої ради України. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/.

 2. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua.

 3. Офіційний веб-портал Державної казначейської служби України. – Режим доступу: http://treasury.gov.ua/main/uk/index.

 4. Офіційний веб-сайт Державної митної служби України. – Режим доступу: http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/uk/index.

 5. Офіційний портал Державної податкової служби України. – Режим доступу: http://sts.gov.ua/.

 6. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

 7. Офіційний веб-сайт Державної фінансової інспекції України. – Режим доступу: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index.

 8. Офіційний веб-сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України. – Режим доступу: http://www.minagro.gov.ua.

 9. Офіційний веб-сайт Міністерства екології та природних ресурсів України. – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua.

 10. Офіційний веб-сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/.

 11. Офіційний веб-сайт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. – Режим доступу: http://www.mpe.kmu.gov.ua.

 12. Офіційний веб-сайт Міністерства інфраструктури України. – Режим доступу: http://mtu.gov.ua/.

 13. Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua.

 14. Офіційний веб-сайт Міністерства охорони здоров'я України. – Режим доступу: http://www.moz.gov.ua.

 15. Офіційний веб-сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. – Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua.

 16. Офіційний веб-сайт Міністерства соціальної політики України. – Режим доступу: http://www.mlsp.gov.ua.

 17. Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/.

 18. Офіційний веб-сайт Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. – Режим доступу: http://budget.rada.gov.ua/kombjudjet/control/uk/index.

 19. Офіційний веб-сайт Рахуккової палати України. – Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/index.

 20. http://opac.mk.ua/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?

 21. http://www.hm-treasury.gov.uk/2011budget.htm

 22. http://www.credit-rating.ua/

 23. http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/Vsnau/2010_2/63Broshenko.pdf

 24. http://www.niss.gov.ua/articles/910/

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!