Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1816 Програма навчальної дисципліни з курсу Менеджмент

Програма навчальної дисципліни з курсу Менеджмент

« Назад

ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

для студентів заочної форми навчання

 

ВСТУП

Вивчення навчальної дисципліни “Менеджмент”  надає можливість студентам опанувати вихідну   систему знань, як основу подальшого самовдосконалення та професійного зростання спрямованого на забезпечення успішного функціонування підприємства й  підвищення його ефективності  у продовж тривалого часу.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Менеджмент” є спрямування  поведінки студентів на оволодіння  ними теоретичними основами управління організаціями, а також набуття ними вмінь і практичних навичок та створення необхідних умов для творчої та ефективної роботи персоналу  відповідної організації.

1.2. Основним завданням вивчення дисципліни “Менеджмент” є набуття комплексу знань щодо вибору  форм і методів управління при створенні цілісної, ефективної та гнучкої системи управління організацією в умовах динамічного змінюваного середовища  її функціонування. 

2. Форма підсумкового контролю успішності навчання -  іспит. 

3. Засоби діагностики успішності навчання. Навчальна дисципліна  оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається  з оцінок за виступи на семінарських заняттях, виконання вправ,  обговорення ситуаційних вправ, виконання самостійних завдань та складання іспиту. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за національною та 100 - бальною шкалою.

Підсумкова оцінка з дисципліни визначається як сума оцінок у балах за роботу протягом семеструта оцінки, отриманої на іспиті при виконанні письмових самостійних робіт.

Співвідношення балів, отриманих за роботу впродовж семестру та під час іспиту складає 60:40.

Іспит проходить у формі письмової роботи і, при необхідності, співбесіди.

Студент не допускається до іспиту, якщо кількість  балів, одержаних впродовж семестру буде меншою ніж  20 балів. 

Завдання для самостійної роботи в міжсесійний період сформульовані в кінці тем та вибираються особисто  із розрахунку   40 балів  виходячи з максимальної кількості балів за відповідне завдання  і готуються у письмовому вигляді.  Максимальна кількість сторінок для  виконання конкретного  завдання та відповідна кількість балів за виконане завдання приведені в його  кінці  відповідної теми. Зверніть увагу  на те, що при  виконанні  кожного завдання  Ви повинні бути    готові для відповіді на будь яке  додаткове питання яке має  відношення до нього.

Максимальну кількість балів за виконані самостійні завданя і при умові їх успішного захисту можна отримати  – 40б.

 

ТЕМА 1. Вступ до навчальної дисципліни  менеджмент.

Лекція 1

1. Заповіти (аксіоми)  менеджменту

2.  Що ми будемо вивчати і чому?

3. Погляд в майбутнє крізь призму минулого.

4. Необхідність управління сумісною (колективною) діяльністю людей

5. Предмет вивчення менеджменту та процес його пізнання

6. Обєкти та суб’єкти управління 

Семінар

 1. Загальна характеристика управління суспільним виробництвом.

 2. Види та форми управління виробничими процесами.

 3. Об’єкти та суб’єкти управління.

 4. Предмет науки управління  та методи його пізнання.

 5. Закони та закономірності господарського управління.

 6. Основні поняття теорії управління та їх взаємозв’язок.

 7. Складові менеджменту: теорія управління, мистецтво управління.

 8. Підприєство як об’єкт управління 

Контрольні запитання

 1. Як слід розуміти термін «управління» та сфера його застосовується?

 2. Які є види управління на підприємстві?

 3. Розкрийте сутність об’єкту і суб’єкту управління, їх співвідношення й особливості.

 4. Технічні фактори управління.

 5. Організаційні фактори управління.

 6. Гносеологічне співвідношення  категорій теорії управління.

 7. Управлінські відносини та власність.

 8. Умови ефективної взаємодії об’єкта і суб’єкта управління.

 9. Технічні фактори управління.

 10. Організаційні фактори управління.

 11. Які фактори впливають на зростання ролі управління організацією?

 12. Розкрийте сутність методів пізнання об’єктів управління. 

Завдання для самостійної роботи

 1. Ви очолюєте підприємство, яке виробляє меблі. Керівництво поставило перед вами завдання охарактеризувати зовнішнє ринкове середовище, в якому працює ваше підприємство. Проаналізуйте, які чинники зовнішнього середовища можуть мати найбільший вплив на ефективність діяльності вашого підприємства? Викладіть письмово. (до 3с., Макс.2б.)

ТЕМА 2. Виникнення  менеджменту як наукової системи управління

Лекція 2

 1. Передумови виникнення менеджменту.

 2. Сутнісні характеристики менеджменту

 3. Підходи до визначення та практичного здійснення менеджменту.

 4. Особливості менеджменту як науки.

 5. Система управління виробництвом. 

Семінар

 1. Придисторія виникнення менеджменту (управлінські революції).

 2. Підходи до визначення та  практичного здійснення менеджменту.

 3. Особливості менеджменту як науки.

 4. Менеджмент чи управління? 

Контрольні запитання

 1. Матеріальні та теоретичні передумови виникнення менеджменту

 2. Г.Таун та становлення  менеджменту як науки.

 3. Відмінність між поняттям «управління» та «менеджмент»

 4. Підходи до визначення менеджменту.

 5. Підходи до практичного здійснення менеджменту.

 6. Поняття «менеджер», «керівник», «власник», «роботодавець».

   

Завдання для самостійної роботи

1. Підготувати реферат з історії розвитку менеджменту як науки та підготуватися до його презентації. на  семінарському занятті.

2. Проаналізуйте еволюцію умов підприємницької діяльності протягом ХХ , початку ХХ1 століть та викладіть письмово. (до 5с., Макс – 4б.)

ТЕМА 3. Основні напрямки становлення та розвитку класичного менеджменту

Лекція 3 

 1. Раціоналістичний напрямок становлення  менеджменту.

 2.  Напрямок поведінки.

 3. Основні положення традиційного та сучасного менеджменту.

 4. Типи моделей організації менеджменту.

Семінар

 1. Школа наукового управління.

 2. Адміністративна школа.

 3. Школа людських відносин

 4. Математична школа.

 5. Системний та ситуаційні підходи в менеджменті.

 6. Порівняльна характеристика положень традиційного та сучасного менеджменту.

 7. Американська, японська та маркетингова моделі  організації менеджменту.

Контрольні запитання

1. Основні принципи менеджменту сформульовані  Ф.Тейлором?

2. Об’єкт та предмет дослідження школи наукового управління.

3. Об’єкт та предмет дослідження  адміністративної школи управління.

4. Предмет вивчення адміністративної функції.

5. Адміністративна функція о системі операцій на підприємстві.

6. Загальні принципи адміністрування.

7. Загальні правила адміністрування.

8. Охарактеризуйте внесок А.Файоля в розвитку теорії менеджменту.

9. Дайте оцінку моделі раціональної бюрократії М.Вебера з точки зору сучасності.

10. В чому полягає значення результатів Хоторнських експериментів для  розвитку менеджменту?

11. Школа науки управління (математична школа).

12. Системний та ситуаційний підходи в менеджменті, доцільність та умови їх ефективного використання.

13. Основні положення традиційного та сучасного менеджменту.

14. Порівняльна характеристика відомих моделей організації менеджменту. 

Завдання для самостійної роботи

1. Підготувати реферат для виступу на семінарському занятті на тему: «Теорія людських відносин Дейла  Карнегі крізь призму сучасності» (до10с., макс. 5б.).

2. Привести приклади  сучасних моделей організації менеджменту провідних компаній. (до 5с., Макс.- 3б.)

ТЕМА 4. Основи наукового управління підприємством

Лекція 4.

 1. Головне завдання управління підприємством та шляхи його вирішення.

 2. Процес наукової організації управління підприємством.

 3. Основні передумови продуктивності сформульовані Г. Емерсоном: загальні положення та 12 принципів продуктивності.

   

Семінар

1. Шляхи вирішення  головного завдання управління підприємством в контексті відносин «власник – найманий працівник».

2. Причини протидії робітників максимально можливому виробітку.

3. Обов’язки адміністрації при здійсненні наукової організації управління.

4. Сутність 12 принципів продуктивності Г.Емерсона. 

Контрольні запитання

 1. Які завдання поставив Ф.Тейлор при написанні праці  «Принципи наукового управління».

 2. Принципи управління індивідуальною працею робітників (Тейлор).

 3. До питання про  єдність та суперечність інтересів власників та найманих працівників?

 4. Обов’язки адміністрації.

 5. Відповіді на які запитання можуть сприяти вирішити проблему наукової організації управління.

 6. Найголовніший елемент становлення наукової організації праці.

 7. Загальні положення менеджменту сформульовані Г.Емерсоном.

 8. Розкрийте принципи продуктивності, сформульовані Емерсоном.

 9. Два типи організації виділені Емерсоном.

 10. Продуктивність та ефективність виробництва в трактуванні Емерсона

 11. До чого зводиться сутність мистецтва адміністрації 

Завдання для самостійної роботи

 1. Привести приклади  наукової організації праці (управління) з робіт класиків менеджменту та сучасних  підприємств, компаній з врахуванням критеріїв науковості, вказати яких. При цьому вказати джерело. (до 5с., Макс. -3б.)

 2. Розкрити  суть (зміст ) 12 принципів продуктивності  сформульованих  Г.Емерсоном у відповідній роботі. (до 6с., Макс. -4б.)

 

Тема 5. Розвиток теорії менеджменту П. Друкером.

Лекція 5

 1. Засновник наукової дисципліни «менеджмент».

 2. Концепція «управління за цілями»

 3. Пошук нової теорії бізнесу. 

Семінар

1.Основні праці  П.Друкера та ідеї автора.

2. Методи ефективного управління.

3. Логіка концепції «управління за цілями».

4. Необхідність  розробки теорії власного бізнесу та вимоги до неї.      

Контрольні запитання

1. П. Друкер – шлях до визнання.

2. Від емпіричних досліджень до теорії сучасного менеджменту.

3. Методи ефективного управління бізнесом.

4. На яких передумовах ґрунтується авторська концепція «управління за цілями.

5. Ключові сфери управління для яких повинні встановлюватися цілі.

6. Що може дати керівнику знання механізму управління за цілями.

7. Причини періодичної стагнації та кризи компаній.

8. На чому ґрунтується будь-яка теорія бізнесу.

9.  Основи (вимоги ) до формування  теорії  бізнесу.

10. Заходи щодо попередження кризи підприємств в сучасних умовах. 

Завдання для самостійної роботи

1. Проведіть дослідження фірм, підприємств у вашому районі або місті:

А) Скласти список підприємств.

Б) Розподіліть ці підприємства на ті, що працюють лише з товаром, з товаром і надають послуги, сервісні малі, середні, великі. (до 2с., Макс. – 2б)

2. Дайте відповідь на  питання:  який бізнес ви плануєте детально вивчити і чому? (до 1с., Макс -1б)

3. Опитайте 2-3 власників, керівників бізнесу (вкажіть яких) з метою зясувати, який акцент, і яким чином, вони роблять у своїй діяльності на етику та соціальну відповідальність. Зробіть висновки щодо з’ясованого. (до 3с., Макс. – 2б).

4.  Складіть кодекс етики (принципів) якими Ви будете керуватися у своєму бізнесі, або щоб ними керувалися інші власники. (до3с., Макс. -2б)

 

ТЕМА 6. Управлінська праця

Лекція 6

 1. Загальна характеристика  управлінської праці.

 2. Поділ управлінської праці.

 3. Класифікація управлінського персоналу

 4. Концепції управління персоналом

   

Семінар

 1. Особливості управлінської праці та її параметри.

 2. Типи та виду поділу управлінської праці.

 3. Структура управлінського персоналу.

 4. Головні функції та завдання керівників різних рівнів управління.

 5. Міфи про управлінську працю.

 6. Управлінські ролі менеджерів. 

Контрольні запитання

 1. Мета , предмет, засоби, продукт управлінської праці

 2. Поділ управлінської праці

 3. Класифікація управлінського персоналу

 4. Лінійні менеджери

 5. Функціональні менеджери

 6. Лінійні. функціональні та міжфункціональні зв’язки 

Завдання для самостійної роботи

 1. Використовуючи фотохронометражний метод спостереження зясуйте на протязі робочого дня менеджера (керівника) (П.І.П.) конкретного рівня, посади, підприємства: а) які він виконував види управлінської праці і скільки часу на них витратив; б) які він виконував види не управлінської праці і скільки часу витратив на них; в) проаналізуйте отримані  результати і зробіть висновки, пропозиції в плані професійної діяльності даного менеджера (керівника).  (до 6с., Макс. – 5б).

 

ТЕМА 7. Цілі менеджменту організацій

Лекція 7

1. Поняття цілей менеджменту організації та вимоги до їх встановлення .

2. Класифікація цілей в організації.

3. Механізм вироблення системи цілей в організації.

Семінар:

 1. Необхідність встановлення цілей в організації, вимоги до цілей..

 2. Функції цілей організації .

 3. Система цілей організації.

 4. Процес встановлення цілей в організації, Метод .»дерево цілей».

 5. Мотиваційний потенціал цілей.

Контрольні запитання

1. Що таке «мета»? Які є види цілей?

2. Які вимоги висуваються до цілей?

3. Що таке «місія» та як вона співвідноситься з цілями підприємства?

4. Суб’єкти впливу на формування цілей  організації

5. Функції цілей.

6. За якими ознаками класифікуються цілі.

7. Класифікація цілей.

8. Розкрийте алгоритм встановлення цілей в організації.

9. Мотиваційний потенціал  цілей?

Завдання для самостійної роботи

 1. Сформулюйте  загальну мету та ключові цілі які поставлені перед підрозділами вашого (або досліджуваного) підприємства  та обґрунтуйте їх). (до 4с., Макс.-3б.)

ТЕМА 8. Функції менеджменту

Лекція 8

 1. Характеристика функцій  менеджменту.

 2. Сутність планування як функції менеджменту.

 3. Теоретичні основи здійснення мотиваційної функції управління.

 4. Необхідність  контролю  як функції менеджменту. 

Семінар

 1. Загальні та специфічні функції управління.

 2. Планування в системі функцій менеджменту.

 3. Загальна характеристика та особливості теорій мотивації.

 4. Необхідність та види контролю як функції управління.

 5. Які форми та методи контролю застосовують в діяльності вашої організації?

Контрольні запитання

1. Функції менеджменту та їх класифікація

2. Стимули та мотиви до праці.

3. Характеристика   мотиваційної функції

4. Змістовні теорії мотивації

5. Процесійні теорії мотивації

6. Ієрархія потреб А.Маслоу

7. Двофакторна модель Ф. Герцберга

8. Модель мотивації за В. Врумом

9. Функція координації та контролю

10. Що розуміють під функцією організації і яке коло питань вирішується за її допомогою? 

Самостійні завдання

1. Які форми стимулювання, мотивації використовуються на вашому підприємстві. На ваш погляд, що і чому варто змінити  в системі стимулювання  з метою підвищення продуктивності. (до 2с., Макс.- 3б.)

2. Ви є головним менеджером організації. Основна причина зниження ефективності діяльності організації пов’язана з плинністю висококваліфікованих кадрів. На основі теорії потреб А.Маслоу розробіть комплекс заходів щодо роботи з персоналом. (до 2с., Макс. – 3б)

ТЕМА 9. Принципи і методи менеджменту
Лекція 9
 1. Сутність принципів управління та вимоги до них.

 2. Загальна характеристика методів управління.

 3. Основні принципи управління компанії «Тойота».

   

Семінар

1. Поняття і еволюція принципів управління.

2. Загальна характеристика методів управління.

3. Необхідність застосування економічних та адміністративних методів управління в сучасних умовах.

4. Особливості використання соціально-психологічних та правових методів управління.

5. Принципи менеджменту провідних компаній 

Контрольні запитання

1. Співвідношенння понять принцип і принцип менеджменту.

2. Вимоги до формулювання принципів.

3. Трактування поняття методів менеджменту

4. Використання методу моделювання  в менеджменті.

5.В чому полягає сутність філософії довгострокової перспективи .

Бізнесу

6.Принципи, дотримання який може забезпечити «правильний виробничиий процес і відповідні результати.

7. Принципи що сприяють збільшенню цінності  компанії за допомогою розвитку своїх співробітників і партнерів.

8. Принципи що сприяють вирішенню фундаментальних проблем безперервного навчання.

9. Чотири групи принципів управління компанії «Тойота». 

Завдання для самостійної роботи

1. Нижче наведені приклади деяких принципів діяльності американських компаній «Дженерал Моторс» і «ІВМ»:

- «Керівник не може дозволити собі вчитись на помилках»;

- «Ви можете помилитись в чому завгодно і Вам дадуть можливість виправитись. Але, якщо Ви помилитесь в тому, що стосується управління людьми, то Вам кінець. Тут все просто: або найвищий рівень роботи, або нам прийдеться розлучитись»;

- «Успіх нашого бізнесу тісно пов'язаний із відданістю наших менеджерів. Прибутки пливуть туди, де є мозок».

Запитання:

а. Чи погоджуєтесь Ви з цими принципами, чи ні і чому?

б. Сформулюйте власну інтерпретацію аналогічних принципів із врахуванням української практики менеджменту(на семінарське заняття) (до4с., Макс 3б).

2. Привести приклади принципів та методів управління вашої організації (на семінарське заняття). (до 2с. макс . 2б.)

 

ТЕМА 10. Управлінські рішення

Лекція 10

 1. Класифікація управлінських рішень

 2. Принципи та критерії прийняття управлінських рішень.

 3. Прийняття управлінських рішень – головний вид діяльності менеджера. (класичний підхід).

 4. Основні моделі та методи розробки управлінських рішень.

 5. Стилі прийняття управлінських рішень.

 6. Роль інтуїції при прийнятті управлінських рішень.

Семінар

1. Види та типи управлінських рішень

2. Етапи процесу розробки управлінських рішень.

3. Методи розробки управлінських рішень.

4. Принципи та критерії прийняття управлінських рішень.

5. Моделі  розробки управлінських рішень

6. Стилі прийняття управлінських рішень.

7. Якість та ефективність управлінських рішень.

Контрольні питання                 

1. Рішення та управлінські рішення.

2. Види  рішень

3. Типи рішень.

4. Характеристика основних методів розробки управлінських рішень.

5. Фактори які слід врахувати при прийнятті  управлінських рішень.

6. Раціональний підхід до ухвалення рішень.

7. Поведінкові аспекти ухвалення рішень.

8. Групове ухвалення рішень в організаціях.

9. Критерії ухвалення рішень

10. Переваги та недоліки застосування моделей при розробці рішень.

11. Інтуіція при прийнятті управлінських рішень.

Завдання для самостійної роботи

1. Ви отримали одночасно два термінові завдання: від вашого безпосереднього керівника та директора. Часу для узгодження строків виконання  у вас немає, необхідно терміново почати роботу. Виберіть  правильний варіант  рішення.

А) передусім розпочну виконувати завдання того керівника, якого більше поважаю.

Б) Спочатку буду виконувати найважливіше, на мій погляд, завдання.

В) Спочатку виконаю завдання директора.

Г) Буду виконувати завдання свого безпосереднього керівника. (до 3с., Макс. - 2б.)

2. Є чотири сфери вкладення капіталу на мікрорівні:

А) Будівництво;

Б) Обладнання;

В) Технології;

Г) Персонал

Завдання: Визначте послідовність вкладення  капіталу в перераховані сфери з відповідним обґрунтуванням.( до 2 с., Макс. 3б.)

 

ТЕМА 11. Інформація і комунікації в менеджменті

Лекція 11

1. Інформація, її види та роль в менеджменті.

2. Види та форми комунікацій в організації.

3. Неформальні комунікації в організаціях. 

Семінарське заняття

1. Інформаційні ресурси.

2. Види комунікацій в організації.

3. Етапи комунікаційного процесу та їх характеристика.

4. Ділові наради як засіб підвищення ділових комунікацій.

5. Моделі комунікаційного процесу. 

Контрольні питання

1. Управлінська інформація.

2. Класифікація інформації в управлінській діяльності.

3. Вимоги до управлінської інформації.

4. Поняття комунікацій.

5. Цілі комунікацій.

6. Зворотній зв'язок в процесі комунікацій.

7. Засоби комунікацій.

8. Елементи та етапи комунікаційного процесу.

9. Комунікаційні мережі в організації.

10. Управління комунікаціями. Інформаційні перенавантаження керівника та шляхи його усунення.

11. Ділові наради як метод комунікацій.

Завдання для самостійної роботи

1. Проаналізуйте інформаційні системи та комунікації на Вашому підприємстві  (до 4 с., макс. 3 б)

ТЕМА 12. Керівництво та лідерство в організації

Лекція 12

1. Загальна характеристика керівництва.

2. Лідерство та влада.

3. Стилі керівництва. 

Семінар

1. Зміст діяльності  керівника в  процесі управління підприємством..

2. Головні риси які повинні бути притаманні лідеру.

3. Теорії лідерства.

4. Форми влади та  її роль в управлінні підприємством.

5. Стиль керівництва та фактори що його формують. 

Контрольні запитання

1.Функції керівника в процесі управління організацією.

2. Характерні риси сучасного керівника.

3.Послідовність конкретних дій керівника підприємства у найбільш узагальненому вигляді.

4. Хто такий лідер?

5. Головні риси що притаманні лідеру (Мінцберг Г.)

6. Влада та власність.

7. Влада як складова управління.

8. Влада та авторитет.

9. Форми влади.

10. Керівництво та лідерство: спільне та відмінне.

11. Стиль керівництва та критерії оцінки його ефективності.

12. Характеристика різних стилів управління.

13.  Сутність теорій «Х», «У». 

Завдання для самостійної роботи

Який стиль керівництва використовує Ваш  начальник:  обґрунтованість  даного стилю,  в яких діях керівника проявляється даний стиль, щоб ви порадили змінити в даному плані начальну чи Ви солідарні?. Якщо ви начальник, тоді який стиль Ви використовуєте і чому?  (до 3 с., Макс. 2б.)

  

Тема 13. Формування особистості менеджера

Лекція 13

1. Придатність до управлінської діяльності.

2. Управлінські ідеї.

3. Час керівника

4. Самоменеджмент

Семінар

1. Як набути якості необхідні для успішного здійснення управлінської діяльності.

2. Пошук ідей та критерії їх оцінки

3. Методики, моделі планування і прийняття рішень.

4.  Мотиватори до самовдосконалення. 

Контрольні питання

1. Риси необхідні сучасному керівникові.

2. Управлінські ідеї і як вони виникають.

3. Методи пошуку ідей.

4. Фактори що призводять до втрати часу при виконанні функцій керівника.

5. Процедура мозкової атаки.

6. Методи планування часу.

7. Мотиватори самовдосконалення. 

Самостійне завдання

 Дайте відповіді на такі запитання: що Ви думаєте про людей взагалі;  що Ви думаєте про себе; що Ви думаєте про бізнес? (до 3с., Макс. – 3б.) 

 

Тема 14. Ділова кар’єра в менеджменті

Лекція 14

1. Поняття та етапи ділової кар’єри.

2. Як стають керівниками.

3. Кар’єрні компетенції.

Семінар

1. Поняття професійної кар’єри та її види.

2. Етапи кар’єри.

3. Внутрішньоорганізаційна кар’єра та напрямки її розвитку.

4. Кар’єрні компетенції.

Контрольні питання

1. Характеристика кар’єри.

2. Професійна кар’єра.

3. Напрямки розвитку внутрішньоорганізаційної кар’єри.

4. Чому люди прагнуть зробити кар’єру.

5. Як стають керівниками.

6. Розумові компетенції.

7. Організаторські компетенції.

8. Комунікативні компетенції.

9. Особисті компетенції. 

Самостійне завдання

Для підвищення мотивації працівників та раціональнішого використання трудових ресурсів у менеджменті використовується такий метод, як планування кар’єри. Керівництво Вашої фірми хоче запровадити такий підхід і доручило Вам розробити методичні рекомендації з цього питання. Що потрібно враховувати при плануванні кар’єри і як може виглядати цей план?

(до 3с., Макс. 2б).

Тема 15. Організаційні структури управління

Лекція 15

1.Поняття організаційної структури управління.

2.Основні типи організаційної структури управління.

3.Методи побудови організаційної структури управління. 

Семінар

1. Структура управлінь та її характеристика.

2. Типи організаційних структур управління.

3. Методи побудови організаційної структури управління.

Контрольні питання

1. Традиційна структура.

2. Формальна організація.

3. Методи побудови організаційної структури управління.

4. Класифікації різних типів структур управління.

5. Формування структури підрозділів організації.

6. Принципи побудови організаційних структур.

7. Етапи формування організаційних структур управління.

8. Продуктова організаційна структура.

9. Функціональна структура управління.

10. Лінійна структура управління.

11. Лінійно-функціональна структура управління.

12. Організаційна структура орієнтована на споживача.

13. Матрична структура управління.

Самостійне завдання

Опишіть організаційну структуру Вашого підприємства та його основних підрозділів. Визначіть тип організаційної структури. (до 3 с., макс. 2 б.).

 

Рекомендована література: 

1. Момот В.Е. Основы менеджмента 2-е изд. – Днепропетровск, Дніпр. Ун-т  имени А.Нобеля, 2013 -131с.

2. Лайкер Дж. Дао Tayota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира / Джеффри Лайкер; Пер. с англ.. – М.: 2005. 402 с.

3. Руменцев А.А. Оптимизирующий менеджмент: руководство по обучению и практическому приминению. – Донецк 2010 – 124 с.

4. Гуменник В.І. Менеджмент організацій. Нав. пос. – К 2012 – 503 с.

5. Августин Р.Р. Богач Ю.А. Управління інформаційними зв’язками. / Навч. посіб., - Тернопіль, 2013 – 241 с.

6. Шегда А.В. Менеджмент.- К.: Знання, 2005.- 688 с.

7. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник, 2002. –   344 с.

8. цій). – К.: УМКВО, 1991. – 60с.

9. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1992. – 702с.

10. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера. / Під ред. Р.Дяківа. – К.: Міжнародна економічна фундація, 2000. – 706с.

11. Міждисциплінарний словник з менеджменту / За ред.. Д.М. Черваньова, О.І. Жилянської –К. Ніч лава, 2011 -624с.

12. Наука Управляти: з історії менеджменту. Хрестоматія: Навч. Посібник. Пер. з російського Козій Л,І, та інш. –К. :Либідь ,1993 -304с.

13. Румянцев А.А. Оптимизирующий менеджмент: руководство по обучению и практическому применению. –Донецк. Технопарк ДОНТУ , 2010 124с.

14. Гуменник В.Ы. Менеджмент організацій. Навч. –К. Знання, 2012 503с.

15. Друкер П. Управление, нацеленное на результаты: Пер. с англ. – М.: Экономика, 1994.

16. Твердохліб М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навч. почібн. – К.: КНЕУ, 2000. – 208с.

17. Кредисова А. История учений менеджмента. – К.: ВИРА-Р, 2000. – 336с.

18. Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. – М.: Экономика, 1989. – 519с.

19. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. – СПб., 1999. – 560с.

20. Якокка Л. Карьера менеджера: Пер. с англ. – М.: Прогресс. 1991. – 384с.

21 Друкер П., Макьярелло Дж.  Друкер на каждый день: 366 советов успешному менеджеру. 2-е узд. –М. 2013 -432 с.

22. Друкер П. Менеджмент. Вызовы ХХ1 века. Пер. с англ.. – М.:2012 -256с.

23. Rehfeld, John E., Alchemy of a leader: combining western and Japanese management skills to transform your company. New York-Chichester-Brisbane-Toronto-Singapore.: 1994. - 251p.

24. Strickland A.J. Thompson Arthur F. Cases in Strategic management. – Homewood: Illinois 60430, 1980.

25. Thomas Yoe G. Study Guide Management. – Boston: Library of Congress Catalog Card Number: 86-80400, 1997.

26. Thompson Arthur A., Strickland A.J. Strategic management. – Texas 75075: Business publications, INC, 1987.

27. Трамп Д. Лидерство. Золотие правила Дональда Трампа. пер. с англ.. –М ,2013 -224с.

28. Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения. –М. 2009.

29. Гончаров В.Н. Менеджмент. Учеб. пособие – Луганск – 2013. -376с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!