Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1815 Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи з курсу Економіка і підприємництво, НАУ

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи з курсу Економіка і підприємництво, НАУ

« Назад

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний авіаційний університет

Інститут економіки та менеджменту

 

 

Методичні РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання дипломної роботи 

для студентів освітньо–кваліфікаційних рівнів

“Бакалавр”, “Спеціаліст”, “Магістр”

Галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво”

Напряму: 6.030509 “Облік і аудит”

Спеціальності: 7/8.050106 “Облік і аудит”

усіх форм навчання

 

КИЇВ 2011

  

М545

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи / Уклад.: В.В. Матвєєв, О.М.Бондаренко – К.: НАУ, 2011. – 55 с.

Складено згідно з Положенням про дипломні роботи (проекти) випускників Національного авіаційного університету, затвердженим наказом ректора від 03.11.2006 № 178/од, та відповідно до Положення про державну атестацію випускників Національного авіаційного університету, затвердженого наказом ректора НАУ від 27.09.2006 р. № 159/од.

 Для студентів освітньо–кваліфікаційних рівнів “Бакалавр”, “Спеціаліст”, “Магістр” галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво”, напряму 6.030509 “Облік і аудит”, спеціальності 7/8.050106 “Облік і аудит” усіх форм навчання.

 

 


Зміст

 

1. Загальні положення

4

 

2. Організаційні питання щодо виконання дипломної роботи

5

 

 

2.1. Послідовність виконання дипломної роботи

5

 

 

2.2. Вибір теми дипломної роботи 

6

 

 

2.3. Підбір літератури і статистичних даних з тематики дипломної роботи

 

7

 

 

2.4. Розроблення та затвердження плану дипломної роботи

8

 

 

2.5. Обов’язки відповідальних осіб

9

 

3. Структура та зміст дипломної роботи

10

 

 

3.1. Структура дипломної роботи

10

 

 

3.2. Зміст дипломної роботи для студентів ОКР “Бакалавр”, “Спеціаліст”, “Магістр” напряму “Облік і аудит”

11

 

4. Вимоги до оформлення дипломної роботи 

18

 

 

4.1. Загальні вимоги 

18

 

 

4.2. Нумерація

22

 

 

4.3. Ілюстрації

22

 

 

4.4. Таблиці

23

 

 

4.5. Формули 

24

 

 

4.6. Примітки 

24

 

 

4.7. Цитування та посилання

25

 

 

4.8. Список використаних джерел

26

 

 

4.9. Додатки 

27

 

5. Організація  захисту дипломної роботи

28

 

 

5.1. Порядок направлення роботи для проходження перевірки на наявність текстових запозичень (плагіату)

28

 

 

5.2. Попередній захист роботи

29

 

 

5.3. Рецензування роботи 

29

 

 

5.4. Підготовка дипломної роботи до захисту в ДЕК

31

 

 

5.5. Захист дипломної роботи  в ДЕК 

32

 

6. Критерії оцінювання дипломної роботи

34

 

7. Додатки

39

 


1. Загальні положення 

Дипломна робота — це кваліфікаційне навчально–наукове дослідження студента, яке виконується на завершальному етапі навчання у вищому навчальному закладі. Дипломна робота є самостійною випусковою роботою студента, оформленою належним чином на основі діючих стандартів і нормативно–технічної документації, та кваліфікаційним документом, на підставі якого в процесі захисту Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) визначає відповідність знань і умінь студента професійно–кваліфікаційному рівню і його здатність до самостійної роботи.

Дипломна робота має відображати знання загальнонаукових, спеціальних та професійно–орієнтованих дисциплін, економічних законів, показати  застосування цих знань і умінь у практичній та науково–дослідницькій роботі студента.

При написанні дипломної роботи студент демонструє уміння користуватися літературними джерелами, нормативними матеріалами (законами України, постановами уряду, інструктивними матеріалами міністерств і відомств України тощо), критично оцінювати наукові концепції та підходи до економічних явищ і процесів роботи, обґрунтовувати висновки та пропозиції.

Мета дипломної роботи – узагальнити, систематизувати, розширити і закріпити теоретичні знання і практичні навички, самостійно упорядкувати накопичені матеріали та дані, провести наукове дослідження і підготувати економічно обґрунтовані рекомендації з удосконалення.

На цей час до дипломних робіт такі основні вимоги:

 • актуальність теми, відповідність її сучасному стану певної галузі науки та перспективам розвитку, практичним завданням відповідної сфери;

 • вивчення та критичний аналіз монографічних і періодичних видань з теми;

 • вивчення та характеристика історії досліджуваної проблеми та її сучасного стану, а також передового досвіду роботи у відповідній галузі;

 • чітка характеристика предмета, мети і методів дослідження, опис та аналіз експериментів, проведених автором;

 • вивчення та узагальнення теоретико–методологічних засад з обраного напряму дослідження;

 • проведення всебічної діагностики ситуації із застосуванням сучасного інструментарію та використанням ЕОМ;

 • пропонування альтернативних підходів до вирішення визначених завдань;

 • узагальнення результатів, обґрунтування їх, висновки та практичні рекомендації;

 • підготовка доповіді та наочних матеріалів, що передають основний зміст роботи та пропозиції автора, з подальшим публічним захистом.

Методичні рекомендації з підготовки та захисту дипломної роботи для студентів освітньо–кваліфікаційних рівнів “Бакалавр”, “Спеціаліст”, “Магістр” галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво”, напряму  6.030509 “Облік і аудит”, спеціальності 7/8.050106 “Облік і аудит” усіх форм навчання містять основні вимоги і поради щодо написання дипломної роботи.

Мета методичних рекомендацій – надати студенту необхідну методичну допомогу щодо організації раціональної і ефективної роботи з накопичення матеріалу, написання і захисту дипломної роботи.

 

2. Організаційні питання щодо виконання дипломної роботи

2.1. Послідовність виконання дипломної роботи

Виконання дипломної роботи організовується у встановлені терміни, відповідно до календарного графіка, узгодженого з науковим керівником роботи та затвердженого на засіданні випускової кафедри окремо для студентів різних ОКР та різних форм навчання (додаток В).

Увесь процес написання і захисту дипломної роботи складається з етапів, основними з яких є:

 • вибір теми дипломної роботи, узгодження її з науковим керівником, оформлення заяви;

 • підбір літературних джерел, законодавчого і нормативного матеріалу (законів України, постанов уряду тощо);

 • вивчення літературних джерел і матеріалів періодичної преси з теми дипломної роботи;

 • складання та затвердження попереднього плану дипломної роботи;

 • накопичення та попереднє оброблення практичного матеріалу з теми;

 • узагальнення теоретичного й практичного матеріалу з теми;

 • коригування та доопрацювання плану дипломної роботи;

 • визначення обсягу й змісту графічного (наочного) матеріалу і додатків;

 • ознайомлення з вимогами щодо оформлення роботи;

 • написання дипломної роботи згідно з чинними стандартами;

 • розроблення доповіді для захисту та відбір і узгодження наочного матеріалу;

 • попередній захист роботи на випусковій кафедрі й отримання дозволу на захист роботи в ДЕК;

 • завершення оформлення роботи та її брошурування;

 • подання дипломної роботи на проходження перевірки на наявність текстових запозичень (плагіату);

 • отримання відгуку наукового керівника;

 • отримання рецензії дипломної роботи;

 • захист дипломної роботи в ДЕК. 

2.2. Вибір і затвердження теми дипломної роботи

Вибір теми є початком роботи студента над дипломною роботою.

Тематика дипломних робіт визначається випусковою кафедрою і кожен рік корегується та затверджується. Кафедра пропонує тематику дипломних робіт, ураховуючи актуальні проблеми сьогодення, проблемні перспективні питання, наукові проблеми, над вирішенням яких працює кафедра, і замовлення підприємств, відомств.

Тема обирається студентом самостійно або за допомогою наукового керівника.

Не дозволяється виконувати роботу кільком студентам з однієї і тієї ж теми на базі практичних даних і матеріалів одного й того ж підприємства, з однаковими літературними  джерелами.

Студент може запропонувати свою тему для дослідження, яка має теоретичне або практичне значення для підприємства, галузі, народного господарства України, враховуючи власні науково–дослідницькі інтереси і ділові можливості. Особливо це стосується студентів заочної форми навчання. У цьому разі студент обґрунтовує вибір теми, обговорює її з науковим керівником і подає письмову заяву на ім’я завідувача кафедри. Кафедра розглядає мотиви студента й ухвалює рішення про задоволення чи відхилення його прохання.

Обрана студентом тема закріплюється за ним на підставі його письмової заяви встановленого зразка (додаток А.1, А.2) на ім’я завідувача кафедри, яка подається студентом за два місяці до початку переддипломної практики.

Теми дипломних робіт випускників та їх наукові керівники затверджуються наказом ректора університету до початку переддипломної практики.

Зміна затверджених тем дипломних робіт після проходження переддипломної практики не дозволяється. 

2.3. Підбір літератури і статистичних даних з тематики дипломної роботи

Підбір літератури слід починати з вивчення тих книг і періодичних видань, які рекомендовано до теми роботи. Перш за все необхідно з’ясувати, до яких уже вивчених або запланованих до вивчення джерел найближча тема обраної роботи.

Ознайомлення з літературними джерелами доцільно починати в такій послідовності:

– нормативні документи (закони, законодавчі акти);

– наукові видання (монографії, підручники, навчальні посібники, періодичні видання);

– статистичні дані.

Бажано розглядати джерела у зворотному хронологічному порядку, спочатку найновіші публікації, потім - минулорічної, дворічної і т.д. давнини.

Добираючи літературу, слід одразу скласти й узгодити з науковим керівником опис відібраних видань, суворо дотримуючись при цьому порядку, встановленого для бібліографічного опису друкованих видань. Перше ознайомлення з підібраною літературою дасть можливість студенту розібратися в найважливіших питаннях теми й приступити до планування діяльності щодо написання роботи. 

2.4. Розроблення та затвердження плану дипломної роботи

Після закріплення за студентом теми та опрацювання літературних джерел і аналітичних матеріалів складається план дипломної роботи (самостійно або за допомогою керівника дипломної роботи), в якому зазначаються: тема роботи, назви розділів і підрозділів.

План складається студентом з метою раціонального використання часу, визначення цілі та об’єкта дослідження, встановлення кола завдань, які стоять перед студентом, зібрання необхідних матеріалів. План має бути логічним, послідовним. Це означає, що назви розділів обов’язково повинні відповідати обраній темі дослідження, а назви підрозділів – окремим питанням розділів.

У встановлені терміни студент подає складений план керівникові для узгодження і для розгляду його на науково–методичному семінарі випускової кафедри з метою підтвердження повноти охоплення питань, які повинні бути розглянуті при написанні дипломної роботи з обраної теми. На підставі поданого студентом змісту дипломної роботи науково-методичний семінар повинен:

- встановити чітке та правильне розкриття теми дипломної роботи за умови діючого законодавства України;

- проаналізувати розкриття теми дипломної роботи до базового підприємства, що досліджується;

- обґрунтувати свої зауваження та пропозиції щодо структури змісту дипломної роботи.

До поданого плану можуть бути внесені зауваження та корективи, після чого він затверджується та повертається студентові. Під час написання дипломної роботи план дозволяється коригувати (за погодженням з керівником та науково-методичним семінаром), за умови якщо виникає зміна нормативно-законодавчої бази, методики проведення аналізу чи аудиту і т.і..

Затвердження плану відбувається не пізніше ніж за місяць до початку переддипломної практики для студентів денної форми навчання та не пізніше як за тиждень до початку виконання дипломної роботи за графіком навчального процесу для студентів заочної форми навчання.

На підставі обраної теми та затвердженого плану виконання дипломної роботи студент денної форми навчання отримує від наукового керівника завдання на переддипломну практику, протягом якої збирає, систематизує, аналізує і поглиблено вивчає обрану наукову тему відповідно до завдання та  вимог програми практики.

Після закінчення переддипломної практики і захисту звіту про проходження переддипломної практики студент приступає до виконання дипломної роботи  і працює над нею відповідно з календарним планом-графіком.

Порушення строків виконання дипломної роботи є підставою для перенесення захисту дипломної роботи студента на наступний рік за рішенням керівника та випускової кафедри. 

2.5. Обов’язки відповідальних осіб

Обов’язки особи, призначеної відповідальною за дипломне проектування:

- узгоджування тем дипломних робіт з недопущенням їх повторення;

- здійснення контролю за оформленням заяви на затвердження теми дипломної роботи;

- видача документів дипломного проектування;

- звітування на науково–методичних семінарах та засіданнях кафедри про стан дипломного проектування;

- здійснення контролю за станом дипломного проектування.

Обов’язки наукового керівника дипломної роботи:

- здійснення керівництва дипломним проектуванням;

- відповідно до графіка систематичне проведення консультацій для студентів;

- надання допомоги у виборі теми, складання плану дипломної роботи; доборі літератури, методології та методів дослідження тощо;

- слідкування за дотриманням термінів виконання студентом роботи поетапно;  

- звітування на засіданні кафедри про хід виконання та завершення роботи;

- написання відгуку про дипломну роботу;

- здійснення підготовки студента до захисту роботи.

 

3. Структура та зміст дипломної роботи

3.1. Структура дипломної роботи

Дипломна робота, яка є кваліфікаційною роботою, повинна мати логічну побудову, послідовність викладення відповідного кола питань. За змістом дипломні роботи студентів значно відрізняються одна від одної. Це зумовлено різною тематикою, предметом і об’єктом досліджень, різнимо рівнем теоретичної й практичної підготовки виконавців.

Існують типові вимоги до побудови дипломної роботи загалом та її складових. Ці вимоги передбачають таку орієнтовну структуру дипломної роботи:

- до ОКР “Бакалавр”:

1) титульний аркуш;

2) завдання на виконання дипломної роботи;

3) реферат;

4) зміст;

5) перелік умовних позначень, скорочень, термінів (за необхідності);

6) вступ;

7) перший розділ;

8) другий розділ;

9) висновки;

10) список використаних джерел;

11) додатки.

- до ОКР “Спеціаліст”:

1) титульний аркуш;

2) завдання на виконання дипломної роботи;

3) реферат;

4) зміст;

5) перелік умовних позначень, скорочень, термінів (за необхідності);

6) вступ;

7) перший розділ;

8) другий розділ;

9) третій розділ;

10) висновки;

11) список використаних джерел;

12) додатки.

- до ОКР “Магістр”:

1) титульний аркуш;

2) завдання на виконання дипломної роботи;

3) реферат;

4) зміст;

5) перелік умовних позначень, скорочень, термінів (за необхідності);

6) вступ;

7) перший розділ;

8) другий розділ;

9) третій розділ;

10) четвертий розділ;

11) висновки;

12) список використаних джерел;

13) додатки. 

3.2. Зміст дипломної роботи для студентів ОКР “Бакалавр”, “Спеціаліст”, “Магістр” напряму “Облік і аудит”

Дипломна робота студентів ОКР “Бакалавр”, “Спеціаліст” і “Магістр” з бухгалтерського обліку, контролю, аудиту й аналізу господарської діяльності є підсумком самостійного комплексного дослідження одного з проблемних питань обліку і аудиту за сучасних ринкових умов.

Обираючи тему, студент має враховувати науково–дослідницькі інтереси, особливості ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, обраному для дослідження; актуальність теми для практичної діяльності в галузі обліку, контролю, аналізу та аудиту.

Беручи до уваги цільову спрямованість, у дипломній роботі необхідно:

а) розглянути і обґрунтувати форму ведення бухгалтерського обліку, організацію контролю і економічного аналізу та аудиту на базовому підприємстві і дати критичну оцінку діючої практики та задоволення потреб в економічній інформації на сучасному рівні управління підприємством;

б) охарактеризувати організацію процесу контролю та аудиту окремих об’єктів бухгалтерського обліку і підприємства загалом;

в) проаналізувати економічні показники базового підприємства на основі результатів проведеного розрахунку, розглянути і розробити конкретні заходи, спрямовані на вдосконалення обліку, оперативного контролю й економічного аналізу відповідного розділу дослідження.

Дипломна робота може мати й суто теоретичний характер, коли її метою є вдосконалення організації систем, форм, методів бухгалтерського обліку, ревізії, контролю, аудиту й методології економічного аналізу господарської діяльності в цілому або в окремих підрозділах підприємств галузі.

Пишучи дипломну роботу, необхідно вміло розмежувати предмет та об’єкт дослідження. При цьому слід пам’ятати, що предметом досліджень найчастіше бувають питання теорії і практики обліку, аудиту та аналізу. Об’єктом дослідження є процеси та явища, які щоденно відбуваються на підприємствах та охоплюються господарським обліком. Об’єкти дослідження вивчають з метою поліпшення використання наявних виробничих ресурсів і підвищення на цій основі ефективності виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг.

У процесі накопичення практичного матеріалу доцільно використовувати дані кількох підприємств окремої галузі, оскільки обмеження дипломної роботи рамками одного підприємства зменшує її цінність, а також слід звернути увагу на галузеві нормативні акти у вигляді інструкцій та на рекомендації щодо ведення бухгалтерського обліку й аналізу, питання проведення аудиту, дані статистичних галузевих збірників.

У вступі  дипломної роботи розкривається суть проблеми та стан її вивчення, значущість проблеми, обґрунтовуються методи дослідження, характеризуються отримані результати. Характеристику дипломної роботи рекомендується давати у послідовності, наведеній у п.4.1.7.

Перший розділ має теоретичний характер. У ньому розглядаються загальні теоретичні питання й методичні положення обраної теми дипломної роботи, визначаються предмет дослідження як економічна категорія, що супроводжується розглядом розвитку економічних теорій та поглядів на проблемні питання; дискусійні невирішені аспекти теми з урахуванням рівня її розробленості і дослідженості в Україні і за кордоном. Необхідним є проведення огляду та аналізу законодавчої та нормативної бази стосовно предмета дослідження, визначення проблем чинного законодавства з їх аналізом та можливими пропозиціями щодо їх усунення.

Оскільки облік, аналіз й аудит є складовими економічної теорії загалом, студент, розкриваючи тему дипломної роботи, повинен продемонструвати власні знання з економічної теорії, філософії, фінансів, інших суміжних соціально–економічних дисциплін у тісному зв’язку з обраною темою. Тому необхідно охарактеризувати предмет дослідження за фінансовим змістом, розглянути можливі класифікації та характеристики, що допоможе більш ретельно вивчити предмет дослідження. Предмет дослідження слід розглянути як об’єкт обліку, аудиту та аналізу, визначивши завдання, методи дослідження, прийоми, що можуть використовуватися та шляхи вивчення об’єкта.

Матеріал доцільно супроводжувати цифрами зі статистичних довідників, статистичних матеріалів базового підприємства, монографій, журнальних статей, наукових збірників тощо для наведення статистичних даних про стан та розвиток предмета дослідження.  Викладений матеріал подається у вигляді таблиць, схем, діаграм. Дані наводяться стосовно широкого кола питань з обраної теми і повинні розкрити підходи та засоби дослідження теми.

У першому розділі необхідно охарактеризувати підприємство, обране для дослідження, зазначивши його назву, організаційно–правову форму, дату реєстрації, види діяльності, розмір статутного капіталу, засновників, систему оподаткування (податки, що сплачує, та пільги, якими користується), чисельність працівників та розрахувати основні економічні показники діяльності досліджуваного підприємства. Так, наприклад, для підприємств промисловості це – прибуток, рівень рентабельності, коефіцієнти фінансової стійкості, платоспроможності тощо.

Перший розділ має стати основою для подальших досліджень, що знайдуть своє відображення в наступних розділах.

У другому розділі дипломної роботи для студентів ОКР “Спеціаліст” та “Магістр” розглядаються проблеми бухгалтерського обліку й аудиту обраного предмета дослідження. Робота починається з опису організації бухгалтерського обліку предмета дослідження на підприємствах будь–якої форми власності та виду діяльності, окремо розглядається організація бухгалтерського обліку на обраному для дослідження підприємстві, що супроводжується наказом (випискою з наказу) про організацію обліку й облікову політику підприємства.

Кожне питання наукового дослідження обліку й аудиту операцій з предметом дослідження можна супроводжувати даними обраного для дослідження підприємства з їх критичним оцінюванням та формувати додатки і зразки заповнення документів та облікових регістрів за його даними. Можна провести оцінювання та дослідження даних підприємства, виділивши для цього окреме питання другого розділу. На відміну від студентів ОКР “Спеціаліст” та “Магістр” студенти ОКР “Бакалавр” не розкривають в дипломній роботі підрозділ з організації обліку за темою дослідження.

Далі для розкриття теми дослідження студенти всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів повинні розкрити первинний облік операцій з предметом дослідження, який необхідно супроводжувати схемами, графіками документообігу тощо. Зразки заповнення первинних документів оформляються за даними підприємства, обраного для дослідження, та оформлюються в додатки.

Синтетичний облік операцій з предметом дослідження являє собою характеристику та правила обліку для підприємств усіх форм власності та всіх галузей народного господарства. При цьому доцільно не виділяти кожен вид операцій в окремий параграф, а розглянути їх підпунктами одного параграфа. Синтетичний облік операцій з предметом дослідження необхідно супроводжувати схемами обліку. Він також може супроводжуватися типовими бухгалтерськими записами операцій, але необхідно представити систему їх відображення на підприємстві, критично оцінити правильність ведення та оформлення таких операцій.

Окремим питанням слід розглянути складання звітності підприємства щодо стану предмета дослідження (форми бухгалтерської звітності, внутрішньої звітності тощо).

Особливу увагу необхідно приділити питанням аудиту операцій з предметом дослідження. Проводячи дослідження, слід визначити хід проведення аудиту, скласти план і програму проведення аудиту; враховуючи особливості підприємства, скласти тести внутрішнього контролю предмета дослідження, лист–пропозицію, лист - зобов’язання. Формуючи додатки питання аудиту операцій з предметом дослідження, необхідно додати договір на проведення аудиту та один з аудиторських висновків (на вибір) – безумовно позитивний, умовно позитивний (з фундаментальною невпевненістю або фундаментальною незгодою), негативний – чи відмову від надання аудиторського висновку.

Окремим питанням необхідно розглянути проведення бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах автоматизованого оброблення економічної інформації. Слід приділити увагу описанню та характеристиці автоматизованої інформаційної системи бухгалтерського обліку, яка застосовується на підприємстві, обраному для дослідження, із зазначенням  проблем автоматизації, недоліків використаної інформаційної системи та можливих шляхів покращення ситуації щодо автоматизованого оброблення економічної інформації.

Студент повинен критично оцінити стан обліку й контролю на підприємстві з урахуванням галузевих особливостей, висвітлити методологію та організацію обліку з питань дипломної роботи, охоплюючи організацію роботи відповідних структурних служб бухгалтерії підприємства. Основна увага при цьому має бути сконцентрована на діючому аналітичному й синтетичному обліку об’єкта згідно з чинним законодавством України і нормативними актами, пропозиціями щодо впровадження передових форм і методів організації обліку,  розгляді і використанні зарубіжного досвіду обліку об’єкта, використанні комп’ютерних технологій.

Посилання на законодавчий матеріал мають бути із зазначенням статті, пункту законодавчого або інструктивного матеріалу і не бути його копією.

Матеріал другого розділу повинен охоплювати питання комплексу дисциплін: “Бухгалтерський облік”, “Фінансовий облік І”, “Фінансовий облік ІІ”, “Бухгалтерський облік у галузях економіки”, “Управлінський облік”, “Організація і методика економічного аналізу”, “Аудит”, “Інформаційні системи і технологій в обліку”, “Податкова система”.

Третій розділ дипломної роботи розробляють студенти ОКР “Спеціаліст” і “Магістр” та повинен охоплювати економічний аналіз виробничо–господарської діяльності підприємства. Необхідно детально розглянути діючі методики економічного аналізу різних сторін господарської діяльності об’єкта залежно від теми дипломної роботи.

Матеріал, обраний для аналізу, має відображати специфіку діючої і запланованої організації виробництва, різновиди продукції (робіт, послуг), що виготовляються (виконуються, надаються), й технології виробництва; охоплювати первинний документообіг, оперативну, статистичну та бухгалтерську звітність або звітність підрозділів за центрами відповідальності. Матеріал має бути направлений на вдосконалення методики аналізу й виявлення резервів підвищення ефективності виробництва незалежно від форми власності підприємства. З цією метою в розділі стисло подається організаційно - економічна характеристика аналізу сучасного об’єкта дослідження, детально аналізуються статистичні й аналітичні матеріали (слід охопити кілька звітних періодів, уключаючи останній рік, але не більш ніж за п’ять років), які визначають рівень вирішення окремих завдань і проблем загалом та на досліджуваному підприємстві зокрема.

Для написання цього розділу слід використовувати періодичну економічну літературу, державну й відомчу статистичну інформацію, дані обліку та звітності, дані спеціальних економічних досліджень, особистих спостережень, узагальнень та прикладних наробіток, отриманих під час проходження практики.

Матеріали цього розділу необхідно викладати в такій послідовності:

- теоретичні основи і діюча практика організації економічного аналізу, а також шляхи їх удосконалення в цивільній авіації або суміжних галузях народного господарства;

- розгляд діючих методик аналізу обраного об’єкта дослідження, визначення рівня показників цього об’єкта;

- оперативний або порівняльний аналіз окремих сторін виробничо - господарської діяльності об’єкта залежно від тематики дипломної роботи;

- економічне обґрунтування висновків і пропозицій, спрямованих на підвищення ефективності використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, а також удосконалення оперативного управління процесами використання ресурсів.

Слід наголосити на необхідності використання сучасної обчислювальної техніки під час проведення економічного аналізу. Автоматизація аналітичних рахунків має ґрунтуватися на   використанні сучасних комп’ютерів і відповідних пакетів прикладних програм  (спеціалізованого програмного забезпечення, електронних таблиць тощо).

У кінці цього розділу, на основі оброблення, вивчення та узагальнення аналітичних матеріалів студент повинен виявити вплив позитивних і негативних чинників, встановити причину недоліків, оцінити можливість удосконалення обліку, контролю і аналізу діяльності підприємства. Для цього результати аналізу діяльності об’єкта, обраного для дослідження, або конкретного явища, групи однорідних показників доцільно наводити у вигляді факторно - аналітичних таблиць, підкріпивши свої висновки прикладами, посиланнями на регламентуючі документи й досвід фахівців.

Четвертий розділ дипломної роботи розробляють студенти ОКР “Магістр”. В даному розділі потрібно приділити увагу дослідженням напрямків проведення дослідження та шляхів удосконалення проблемних питань з:

- чинного законодавства, обранням методів дослідження;

- організації обліку, аудиту та автоматизації операцій з предметом дослідження;

- проведення аналізу використання предмета дослідження на підприємстві.

У висновках подаються найсуттєвіші узагальнення та обґрунтовані пропозиції, характеризуються отримані результати дослідження щодо вдосконалення обліку, аналізу й контролю на підприємстві.

Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті, в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.

У додатки доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприймання дипломної роботи:

– статистичні таблиці, графіки та схеми;

– проміжні математичні доведення, формули і розрахунки;

– таблиці допоміжних цифрових даних;

– первинні бухгалтерські документи;

– первинні внутрішні документи підприємства;

– зведені облікові регістри (відомості, журнали–ордери тощо);

– інструкції і методики;

– опис алгоритмів і програм розв’язання задач;

– ілюстрації допоміжного характеру.

До наочного матеріалу доцільно виносити схеми документообігу, схеми синтетичного бухгалтерського обліку, алгоритми комп’ютеризації завдання, порівняльні схеми наявної організації обліку та запропонованої дипломником тощо.

 

4. ВИМОГИ ДО Оформлення дипломної роботи 

4.1. Загальні вимоги

4.1.1. Дипломна робота має бути надрукована на аркушах паперу формату А–4 (210*297 мм), (шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5). Для подання таблиць та ілюстрацій дозволяється  використовувати папір формату А–3 (у вільній формі).

Текст дипломної роботи друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє та нижнє – 20мм.

Обсяг дипломної роботи – 100–130 сторінок формату А4 (210 х 297 мм) комп’ютерного тексту без урахування додатків для студентів ОКР “Магістр”, 90–110 – для студентів ОКР “Спеціаліст” і 80-100 – для студентів ОКР “Бакалавр”.

Приблизний обсяг структурних складових друкованого варіанта:

Вступ – 3–4 стор.

Перший розділ – до 30 стор.

Другий розділ – до 40 стор.

Третій розділ –  до 30 стор.

Четвертий розділ – до 20 стор.

Висновки –  4–5 стор.

Перед захистом дипломна робота має бути зброшурована у твердих палітурках і містити в такій послідовності  титульну сторінку, завдання на виконання дипломної роботи, реферат, зміст, основну частину, висновки, список використаних джерел, додатки. Окремо до дипломної роботи додаються відгук керівника  дипломної роботи та рецензія.

4.1.2. Титульна сторінка дипломної роботи має містити всі реквізити й підписи, передбачені формою (зразок оформлення див. у додатку Д).

4.1.3. Завдання на виконання дипломної роботи (див. додаток Ж) заповнюється на початку переддипломної практики (для студентів очної форми навчання) або до початку дипломного проектування (для студентів ІЗДН). Один примірник  підшивається до роботи.

Завдання складається керівником дипломної роботи за участю випускника перед початком переддипломної практики, уточнюється за її підсумками, підписується керівником та випускником і затверджується завідувачем випускової кафедри.

У завданні необхідно зазначити перелік усіх розділів пояснювальної записки; перелік обов’язкового графічного матеріалу; календарний план–графік.

4.1.4. Реферат пояснювальної записки обсягом не більше ніж 500 слів виконується на одній сторінці і розміщується після завдання на виконання дипломної роботи.

Реферат має бути стислим та інформативним і містити зокрема:

- відомості про обсяг пояснювальної записки, кількість ілюстрацій, таблиць, використаних джерел, додатків;

- перелік ключових слів чи словосполучень (від 5 до 15, надрукованих великими літерами в називному відмінку);

- основний текст.

Основний текст реферату подається в такій послідовності:

- об’єкт та предмет дослідження;

- мета дипломної роботи;

- методи дослідження, технічні та програмні засоби;

- основні характеристики та показники;

- отримані результати та їх новизна;

- значимість виконаної роботи та висновки;

- рекомендації щодо використання результатів;

- галузь застосування та ступінь упровадження матеріалів дипломної роботи;

- припущення про розвиток об’єкта та предмета дослідження.

4.1.5. Зміст містить найменування та номери початкових сторінок вступу, розділів, підрозділів, пунктів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків (додаток Б).

Заголовки однакових ступенів рубрикації необхідно розміщувати один під одним (по вертикалі). Заголовки кожного наступного ступеня зміщують на три–п’ять позицій праворуч стосовно заголовків попереднього ступеня.

4.1.6. Перелік умовних позначень, скорочень, термінів друкується двома колонками, у яких ліворуч за абеткою наводяться, наприклад, скорочення, а праворуч – їх розшифрування.

Якщо спеціальні терміни, скорочення, символи, визначення тощо повторюються в пояснювальній записці менше ніж три рази, то зазначений перелік не складається, а їх розшифрування наводиться в тексті при першому згадуванні.

4.1.7. У вступі в концентрованому вигляді відображаються всі здобутки автора дипломної роботи, а також положення, що виносяться на захист.

У вступі рекомендується навести характеристику дипломної роботи в такій послідовності:

– актуальність теми (причини обрання цієї теми та необхідність дослідження проблеми);

– зв’язок роботи з науково–технічними програмами, планами, темами (підприємств, організацій, державними та галузевими планами);

– мета і завдання дипломної роботи;

– формулювання об’єкта і предмета дослідження (Об’єкт – це предмет або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для дослідження. Предмет – це те, що міститься в межах об’єкта. Саме предмет дослідження визначає тему дипломної роботи).

– методи дослідження (методи, використані для досягнення поставленої мети);

– наукова новизна отриманих результатів (стисла анотація нових запропонованих положень із зазначенням відмінностей отриманих результатів від відомих раніше, характеризується ступінь новизни: уперше отримано, удосконалено, дістало подальший розвиток тощо);

– практичне значення отриманих результатів (відомості про практичне застосування отриманих результатів або рекомендації щодо їх використання);

– особистий внесок випускника;

– апробація отриманих результатів (указуються конференції, наради тощо, де були оприлюднені результати дослідження);

– публікації (вказується в скількох статтях і наукових журналах, збірниках наукових праць, матеріалах конференцій тощо опубліковані результати дослідження).

4.1.8. Основна частина дипломної роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. У кінці кожного розділу формулюються висновки обсягом 1–2 сторінки зі стислим викладенням наукових та практичних результатів, наведених у розділі.

Заголовки розділів, підрозділів, таблиць, а також деякі слова та речення в тексті, можуть виділятися жирним шрифтом на розсуд студента.

Кожну структурну частину дипломної роботи починають з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи “ЗМІСТ”, ”ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ”, “ВСТУП”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів – маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. У кінці таким чином надрукованого заголовку ставиться крапка. Підрозділи, висновки до розділів, пункти та підпункти починати з нової сторінки не треба.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 3–4 інтервалам.

Абзац пишуть з нового рядка з відступом від лівого краю на чотири знаки комп’ютерного тексту.

4.2. Нумерація

Сторінки, розділи, підрозділи, пункти, таблиці, формули нумерують  арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою дипломної роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. Титульний аркуш, завдання, зміст і першу сторінку вступу не нумерують, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці, враховуючи в загальній нумерації всі попередні сторінки.

Номер розділу ставлять після слова “РОЗДІЛ”, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка пишуть заголовок розділу. Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. Після номера підрозділу має стояти крапка, наприклад: “2.3.” (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Пункти нумерують за тим же принципом, що й підрозділ, наприклад: “1.2.2.”

4.3. Ілюстрації

Ілюстрації (креслення, схеми, графіки, карти) позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу. Номер ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис.1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, назва та пояснювальні записи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в розділі дипломної роботи подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами. Ілюстрації (схеми, графіки, малюнки) необхідно подавати в дипломній роботі після тексту, у якому вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації, які розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок.

Не варто оформлювати посилання на ілюстрації як самостійні фрази, у яких лише повторюється те, що міститься в її назві. У тому місці, де викладається тема, пов’язана з ілюстрацією, і де треба вказати на неї, розміщують посилання у вигляді виразу в круглих дужках  “(рис.3.1)” або  зворот типу: “...як це видно з рис.3.1” чи “...як це показано на рис 3.1”.

4.4. Таблиці

Таблиці нумерують послідовно в межах розділу. У правому  верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці має складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над нею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово “Таблиця” починають з великої літери. У разі перенесення частини таблиці на наступну сторінку, пишуть “Продовж. табл.” і вказують номер таблиці, при цьому назву не вміщують,  наприклад: “Продовження табл.. 1.2”.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного боку дипломної роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою.

На всі таблиці дипломної роботи мають бути посилання в тексті, при цьому слово таблиця пишуть скорочено, наприклад: “...у табл.1.2”,  або “...дані, наведені в табл.1.2 дають змогу зробити висновок, що...”, або “...як видно з табл.1.2...”.

Шрифт тексту в таблиці обирається студентом самостійно з урахуванням доцільності.

Цифри в стовпцях слід записати, щоб розряди цифр збігалися (одиниці під одиницями, десятки під десятками ...). За відсутності цифр в окремих клітинках таблиці замість них ставиться риска.

4.5. Формули

Формули в дипломній роботі нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери пишуть біля правого поля аркуша в одному рядку з відповідною формулою в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). Нижче, під формулою, дається пояснення значень використаних у формулі символів у послідовності, у якій вони подані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта записують з нового рядка. Якщо формула супроводжується поясненням, то після неї треба ставити кому. Перший рядок пояснення починають зі слова “де” без двокрапки. У формулі мають використовуватись букви лише одного алфавіту (українського, російського, латинського тощо). Не допускається використання букв різних алфавітів.

4.6. Примітки

Примітки до тексту, таблиць та ілюстрацій, у яких наводяться довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї  сторінки. Якщо приміток декілька, то після слова “Примітки” ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

 1. …...
 2. …...

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова “Примітка” ставлять крапку.

Матеріал дипломної роботи треба викладати коротко, уникати повторів і відхилень від теми, не робити довгі розрахунки. Термінологія і визначення показників мають бути єдиними і відповідати стандартам, а за їх відсутності – загальноприйнятим у науковій літературі правилам. Скорочення слів, як правило, не допускається, за винятком загальновідомих абревіатур. У разі використання специфічних абревіатур, зумовлених темою дипломної роботи, треба спочатку написати слово або групу слів повністю, а в дужках подати абревіатуру, яка далі застосовуватиметься.

4.7. Цитування та посилання

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи того друкованого твору слід наводити цитати.

Загальні вимоги до цитування такі:

1) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в граматичній формі, у якій він поданий у джерелі, зі збереженням особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз  “так званий”;

2) цитування має бути повним, без довільного  скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитування допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться в будь–якому місці цитати (на початку, всередині, в кінці).

3) кожна  цитата супроводжується посиланням на джерело;

4) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), що значно економить текст, слід бути максимально точним, у викладаючи думки автора, коректним щодо оцінювання результатів його праці, і робити відповідні посилання на джерело.

Посилання на джерела в тексті дипломної роботи роблять згідно з їх переліком у квадратних дужках, наприклад:  ....у працях [1–7], “....” [7, с. 98]. Можна наводити посилання у виносках, при цьому його оформлення має відповідати  бібліографічному опису за переліком посилань із зазначенням номера або подання виноски в кінці аркуша.

Наприклад:

Цитата в тексті: “...вивчення аудиторської практики  свідчить про існування двох різних підходів до вибіркового дослідження в аудиті – неформального і формального ...”  [12, с. 53]1).

Відповідне подання:

1) у переліку посилань:

12. Петренко С. Методика розрахунку суттєвості відхилень у процесі аудиту фінансової звітності // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. – № 6. – С. 51–55.

2) у вигляді виноски в кінці аркуша:

___________

1) [12] Петренко С. Методика розрахунку суттєвості відхилень у процесі аудиту фінансової звітності // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. – № 6. – С. 51–55.

4.8. Список використаних джерел

Перелік використаних джерел охоплює літературні джерела (книги, статті, брошури тощо), законодавчу й нормативну літературу, на які є посилання в тексті які теж використані під час написання дипломної роботи. Літературу можна розміщувати в списку за допомогою одного з таких способів: у порядку появи посилання в тексті, в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, .в хронологічному порядку.

Усі джерела наводяться відповідно й нумеруються арабськими цифрами.

1. Закони України

наприклад:

1. Закон України “Про лізинг” від 16.12.97 р. № 723/97 – ВР із змінами і доповненнями / Все про бухгалтерський облік. – 1999. – № 77. – С. 2–5. 

2. Постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови (декрети), рішення Кабінету Міністрів України, міжнародні регламентуючі документи.

наприклад:

8. Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін у ставки ввізного мита на окремі види товарів” від 30.07.99 р.        № 1401 /  Урядовий кур’єр. – 3.08.99 р. –  № 143.

9. Указ Президента України “Про порядок встановлення (скасування) обмежень на експорт товарів згідно з міжнародними обов’язками України” від 15.07.99 р. № 861/99 / Урядовий кур’єр. –   3.08.99 р. –  № 143.

3. Нормативні документи (правила, положення, інструкції) з інформацією, коли і ким затверджені й де опубліковані.

наприклад:

25. Інструкція про ліцензійні умови здійснення підприємницької діяльності по виготовленню і ввозу бланків цінних паперів, документів суворої звітності і знаків поштової оплати, а також матеріалів, напівфабрикатів для їх виготовлення і контролю за їх затриманням: затверджена Наказом Ліцензійної палати, Міністерства фінансів України від 12.07.99 р. № 59 / 166 / Бізнес – 1999 р. – № 31.

4. Монографії, навчальна література, наукові статті та інше (за алфавітом).

наприклад:

56. Карпова Т.П. Управленческий учет. – М.: Аудит, 1998. – 350 с.

57. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэл Д. Принципы бухгалтерского учета  / Пер. с англ., 2–е изд. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 280 с.

5. Матеріали базового підприємства.

Бібліографічний опис підручника, посібника, монографії, брошури тощо повинен містити прізвище та ініціали автора (авторів), повну назву книги, місце видання, видавництво, рік видання і кількість сторінок.

Стаття з періодичного видання (газети, журналу тощо) повинна містити назву, прізвище та ініціали авторів статті, назву періодичного видання, рік і номер видання та сторінки використаного матеріалу.

4.9. Додатки

Додатки оформлюють як продовження дипломної роботи на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини (книги). Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках дипломної роботи, кожний такий додаток має починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток ” і велика літера, що позначає додаток.

Наприклад: 

Додаток А

Схема організаційної структури підприємства 

Кожен з додатків починають з нової сторінки. У разі оформлення додатків окремою частиною (книгою) на титульному аркуші під назвою роботи друкують великими літерами слово “ДОДАТКИ”. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. і.

Один додаток позначається як додаток А. У разі перенесення частини додатка на наступну  сторінку, пишуть “Продовження  дод. А, а назву не зазначають. На останній сторінці, де розміщується додаток, пишуть “Закінчення дод. А”.

До складу додатків, як правило, включають:

- первинні документи, облікові реєстри, форми звітності та накази по підприємству (установі, організації);

- аудиторські висновки, звіти за результатами аудиторської перевірки, акти перевірок, акти ревізій;

- проміжні математичні доведення, формули і розрахунки;

- таблиці допоміжних цифрових даних;

- інструкції і методики;

- опис алгоритмів і програм розв’язання задач на ПЕОМ;

- ілюстрації допоміжного характеру.

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

5.1. Порядок направлення роботи для проходження перевірки на наявність текстових запозичень (плагіату).

Відповідно до наказу ректора НАУ від 14.04.2010 р. № 920/ст “Про запровадження першого етапу дослідної експлуатації системи порівняльного аналізу електронних текстів дипломних робіт”, розпорядження проректора НАУ з навчально-методичної роботи від 29.04.2010 р. № 33/роз “Про затвердження порядку прийому та організації проведення порівняльного аналізу електронних текстів дипломних робіт” не пізніше ніж за три тижні до початку роботи державної екзаменаційної комісії кожен студент повинен надати до випускової кафедри оригінал та електронну копію дипломної роботи.

Електронні копії дипломних робіт надаються студентом на єдиному електронному носії формату CD-R (CD-Rw) з наступним оформленням файлів:

1. Електронний текст дипломної роботи надається окремим єдиним файлом у форматі .doc;

2. Ім’я файлу складається з:

- абревіатури інституту;

- року захисту дипломної роботи;

- шифру спеціальності (напряму) підготовки фахівців (без крапки всередині шифру);

- прізвища студента.

Наприклад: ІЕМ_2011_6030509_Божок.doc

Перераховані складові ім’я файлу відділяються один від одного символом _ (підкреслювання).

5.2. Попередній захист роботи

За графіком, затвердженим випусковою кафедрою (за 15–20 днів до засідання ДЕК із захисту дипломних робіт), відбувається попередній захист роботи в комісії, яка складається з викладачів випускової кафедри. На засіданні комісії повинні бути присутні наукові керівники дипломних робіт студентів, які будуть захищатися. Якщо науковий керівник не може бути присутнім, він повинен завчасно подати письмову резолюцію на роботу студента, у якій має зазначити: чи пропонує він допустити роботу до захисту в ДЕК та стан готовності роботи.

На попередній захист студент повинен принести дипломну роботу (у незброшурованому вигляді), яка буде представлена до захисту.

На попередній захист студент–дипломник має підготувати коротку доповідь (на 3–4 хвилини), у якій викласти актуальність, мету, завдання роботи, яку він виконував, та стисло зазначити, що було зроблено з кожного завдання. У кінці своєї доповіді студент має вказати стан готовності роботи.

На засіданні кафедри розглядається якість написання і оформлення, обговорюється науковий рівень роботи та робиться висновок про рівень підготовки студента. Рівень роботи може бути визнаним таким, що відповідає рівню дипломної роботи.

У разі, коли робота за змістом, обсягом та оформленням не відповідає вимогам, вона повертається студентові на доопрацювання. Після усунення недоліків, студент повинен пройти попередній захист повторно.

5.3. Рецензування роботи

До захисту в ДЕК дипломна робота допускається після рецензування: відгуку наукового керівника (додаток К) та рецензування (додаток Л), підписаного фахівцем у відповідній галузі.

Завершену і відповідним чином оформлену дипломну роботу, підписану власноруч, студент подає науковому керівникові для перевірки і написання відгуку. Науковий керівник після перевірки дипломної роботи підписує титульну сторінку і дає розгорнутий письмовий відгук.

Відгук наукового керівника має свідчити про міру самостійності дослідження, актуальність теми, відповідність змісту роботи планові, містити висновок про можливість допуску випускної роботи до захисту в ДЕК, про відповідність роботи кваліфікаційним вимогам спеціальності та можливість присвоєння студентові відповідної кваліфікації з обраної спеціальності. Зазвичай, відгук наукового керівника пишеться в довільній формі, у ньому зазначають:

- актуальність теми;

- наукове і практичне значення роботи;

- рівень підготовки дипломника до виконання професійних обов’язків;

- міру самостійності виконання дипломної роботи;

- уміння використовувати літературу;

- рівень оволодіння методами дослідження;

- повноту та якість розроблення теми;

- логічність, послідовність, аргументованість, грамотність викладення матеріалу;

- можливість практичного застосування роботи або окремих її частин;

- недоліки роботи;

- об’єктивну оцінку роботи;

- висновок про те, якою мірою вона відповідає вимогам, що ставляться до дипломних кваліфікаційних робіт спеціальності, за якою захищається робота.

Рецензію на роботу надає фахівець відповідної кваліфікації. Список рецензентів дипломних робіт затверджується розпорядженням декана факультету (директора інституту), яке доводиться до відома випускників не пізніше ніж за два тижні до початку роботи ДЕК.

Рецензування оформлюється на спеціальному бланку, який видається студентам разом із пакетом завдань на дипломну роботу.

Рецензія має бути надрукована або написана рецензентом власноруч і підписана ним. У рецензії відзначається:

- актуальність обраної теми,

- повнота і ґрунтовність дослідження,

- використання новітніх досягнень сучасної теорії бухгалтерського обліку й аналізу,

- міри, ступінь використання матеріалу підприємства,

- обґрунтованість одержаних висновків і пропозицій,

-  указуються оцінка й недоліки роботи, можлива практична цінність.

Рецензент оцінює роботу за п’ятибальною (національною) шкалою.

Унесення змін до роботи після одержання рецензії не допускається.

Рецензія подається на випускову кафедру не пізніше, ніж за три дні до офіційного захисту на засіданні ДЕК.

5.4. Підготовка дипломної роботи до захисту в ДЕК

Практична цінність роботи. На дипломні роботи, які мають практичну цінність, оформляється подання в ДЕК встановленого зразка (див. додаток М) з підписом завідувача  випускової кафедри.

Наочний матеріал. Під час підготовки дипломної роботи до захисту велику увагу слід приділити наочному матеріалу (рисункам, таблицям, схемам тощо), який має бути тісно пов’язаний з текстом дипломної роботи.

Наочний матеріал може бути представлений до захисту на вибір студента у двох варіантах: виконаний на білому папері (ватмані) з урахуванням вимог щодо оформлення або у вигляді роздавального матеріалу, оформленого відповідним чином: 7–8 примірників (обсягом 5–8 сторінок).

Наочний матеріал може виконуватись на білому папері (ватман) 814 х 576 мм тушшю темного кольору з додержанням ГОСТу України та ЄСКД. Якщо наочний матеріал подається у вигляді роздавального матеріалу, то він оформляється студентом на білих аркушах формату А4 (210 х 297 мм) і виконується машинописним способом або за допомогою комп’ютера. Роздавальний матеріал брошурується без твердих палітурок, має титульну сторінку (див. додаток Н) і нумерується  наскрізно арабськими цифрами симетрично у верхньому куті аркуша.

Оформляються схеми, таблиці, діаграми, графічний матеріал у роздавальному матеріалі аналогічно до їх відображення в текстовій частині дипломної роботи.

Один з листів повинен містити основні техніко–економічні показники виробничо - господарської діяльності підприємства, на основі яких виконується дипломна робота.

Подання роботи до ДЕК.

Допущена до захисту дипломна робота, відгук керівника і рецензія, представлення про підтвердження практичного застосування і характеристика, довідки про успішність встановленого зразка (див. додаток П), наочні матеріали (затверджені керівником) та інші документи подаються секретареві ДЕКу не пізніше ніж за три дні до захисту.

Складання доповіді.

У доповіді необхідно стисло викласти основні результати дослідження. При цьому потрібно розкрити такі питання: актуальність теми; мету та завдання, поставлені в роботі; основні результати проведеного дослідження; короткі висновки та рекомендації щодо вирішення порушених у роботі питань.

Регламент доповіді 7–10 хвилин.

У процесі підготовки до захисту дипломної роботи доцільно ретельно ознайомитися з відгуком наукового керівника і рецензією та продумати аргументовані відповіді на зауваження.

Тези доповіді й наочний матеріал треба погодити з науковим керівником.

5.5. Захист дипломної роботи в ДЕК

Порядок та умови проведення державної атестації – захисту дипломної роботи – визначаються факультетом і доводяться до відома випускників не пізніше ніж за чотири місяці до її початку.

Допуск випускників до захисту дипломної роботи здійснюється випусковою кафедрою не пізніше ніж за два тижні до початку роботи ДЕК на підставі результатів проведеного передзахисту і оформлюється протоколом засідання випускової кафедри.

У разі недопуску випускника до захисту дипломної роботи випускова кафедра визначає можливість її доопрацювання випускником у термін не пізніше ніж за три дні до початку роботи ДЕК з наступним повторним проведенням передзахисту роботи.

За підсумками попереднього захисту дипломних робіт на випусковій кафедрі видається розпорядження декана факультету (директора інституту) щодо допуску випускників до захисту, яке доводиться до відома випускників не пізніше ніж за два дні до початку роботи ДЕК.

Захист дипломної роботи проводиться публічно в терміни, визначені наказом ректора НАУ, на відкритому засіданні ДЕК. Загальна тривалість засідання ДЕК не може перевищувати шести годин на день.

Графіки захисту дипломних робіт на кожен день роботи ДЕК складаються факультетами (інститутами) за поданням випускової кафедри на підставі результатів передзахисту за кожним ОКР та спеціальністю, доводяться до відома випускників не пізніше ніж за два дні до початку роботи ДЕК.

До захисту допускаються роботи, які відповідають вимогам цих методичних вказівок та інструкцій з підготовки дипломних робіт у вищих навчальних закладах, затверджених Міністерством освіти України.

Мета захисту – визначити рівень знань випускника з певної проблеми, рівень оволодіння теоретичним і практичним матеріалом та рівень підготовленості фахівця загалом.

До аудиторії, де проводитиметься захист, допускаються: керівник роботи, професорсько–викладацький склад кафедри, рецензент та студенти з дозволу голови ДЕК. Особам, які перебувають в аудиторії і не входять до складу комісії, категорично забороняється втручатися в хід захисту.

Тривалість захисту однієї дипломної роботи не повинна перевищувати 30 хвилин, причому, для розкриття змісту дипломної роботи випускнику надається до 12–15 хвилин.

Захист дипломної роботи рекомендується здійснювати на засіданні ДЕК у такому порядку:

- оголошення секретарем ДЕК прізвища, імені та по батькові випускника, теми його дипломної роботи, а також зведених відомостей щодо підсумків виконання ним навчального плану і отримання оцінок з усіх видів навчальної роботи – до 1 хвилини;

- особиста доповідь випускника голові ДЕК про готовність до захисту і (після отримання від голови дозволу) – доповідь щодо змісту дипломної роботи, включаючи суть проблеми, поставлені завдання, ухвалені наукові (технічні) рішення, отримані результати та їх упровадження – до 12–15 хвилин; при цьому випускник повинен супроводжувати свою доповідь ілюстративним матеріалом: кресленнями, графіками, таблицями, слайдами тощо, у тому числі з використанням мультимедійних засобів, та демонстрацією експериментального зразка зробленого приладу, системи тощо, якщо це було передбачено завданням;

- відповіді випускника на запитання членів ДЕК – до 12–15 хвилин;

- оголошення секретарем ДЕК відгуку керівника зі стислою характеристикою діяльності випускника в процесі виконання дипломної роботи, міри самостійності при вирішенні поставлених завдань, його здібностей як майбутнього фахівця, можливості присвоєння кваліфікації тощо – до 1 хвилини;

- оголошення секретарем ДЕК рецензії на дипломну роботу – до 1 хвилини;

- відповіді випускника на зауваження керівника дипломної роботи та рецензента – до 1 хвилини;

- оголошення голови ДЕК про закінчення захисту.

Виконання та захист дипломних робіт здійснюється випускниками державною мовою, за винятком випускників (у тому числі – громадян України), що проходили навчання в університеті з повним викладанням навчальних дисциплін іноземними мовами, порядок проходження державної атестації яких регламентується окремими документами.

 

6.КРИТЕРІЇ ОЦІНювання ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.01.2004 р. № 48 “Про проведення педагогічного експерименту з кредитно–модульної системи організації навчального процесу”, Методичних рекомендацій щодо рейтингової системи оцінювання результатів виконання та захисту дипломних проектів (робіт) студентами–випускниками освітньо–кваліфікаційного рівня “Бакалавр”, “Спеціаліст”, “Магістр”, затверджених розпорядженням проректора з навчальної роботи від 18.01.2006 р. № 1/роз, Державна атестація випускників освітньо–кваліфікаційного рівня “Бакалавр”, “Спеціаліст”, “Магістр” в умовах кредитно–модульної системи здійснюється в ДЕК шляхом рейтингового оцінювання результатів виконання та захисту дипломних проектів (робіт) з використанням підсумкової рейтингової оцінки.

Підсумки захисту дипломних робіт оцінюються в установленому порядку рейтингової системи оцінювання за 100–бальною шкалою з наступним переведенням оцінки до національної шкали (“Відмінно”, “Добре”, “Задовільно”, “Незадовільно”) та шкалою ECTS (наприклад, 85/Добре/В).

Підсумкова рейтингова оцінка результатів виконання та  захисту дипломного проекту (роботи) в балах визначається як середньоарифметична оцінка з рейтингових оцінок голови та членів ДЕК (Табл. 1).

Таблиця 1

Шкала оцінювання результатів

виконання та захисту дипломного проекту (роботи)

Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою

ECTS

90–100

Відмінно

А

82–89

Добре

 

В

75–81

С

67–74

Задовільно

D

60–66

E

35–59

Незадовільно

FX

1–34

F

Рейтингові оцінки, визначені за кожним критерієм, заносяться до відповідних робочих таблиць членами ДЕК та її головою. При цьому до уваги беруться висновок рецензента та виставлена ним оцінка.

Рейтингове оцінювання результатів виконання та захисту дипломного проекту (роботи) здійснюється в балах головою та кожним членом ДЕК з урахуванням критеріїв та відповідних кількісних оцінок, наведених у табл. 2.

Таблиця 2

Оцінювання результатів

виконання та захисту дипломного проекту (роботи)

Критерії оцінювання результатів виконання дипломного проекту (роботи)

Мах. кіль–кість балів

Зміст критеріїв оцінювання

Оцінка в балах

1

2

3

4

1. Актуальність теми, її відповідність сучасним вимогам

10

-          відповідає повністю

-          відповідає неповністю

-          відповідає недостатньо

10

8

6

2. Повнота, науковий рівень обґрунтування розробок та запропонованих рішень

20

-          достатньо повно та обґрунтовано

-          недостатньо повно та обґрунтовано

-          неповно та недостатньо обґрунтовано

 

20

 

16

 

12

3. Практична цінність розробок та запропонованих рішень, їх упровадження у виробництво або навчальний процес

10

-          мають практичну цінність, упроваджені у виробництво або в навчальний процес (наявність акта впровадження)

-          частково мають практичну цінність

-          деякі елементи розробок мають практичну цінність, можливе їх упровадження у виробництво або в навчальний процес

10

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

6

4. Рівень використання комп’ютерної техніки та інформаційних тех-нологій  при розроб-ленні дипломного проекту (роботи)

10

-       високий рівень

-       середній рівень

-       низький рівень

10

8

6

Продовження табл.. 2

1

2

3

4

5. Відповідність дип-ломного проекту (робо-ти) вимогам норматив-них актів України, ДСТУ, якість оформ-лення матеріалів

10

- достатньо повна, висока якість

-  недостатньо повна, прийнятна якість

- неповна, невисока якість

10

 

 

8

6

6. Змістовність доповіді та відповідей випускника на запитання членів ДЕК під час захисту основних положень дипломного проекту (роботи)

40

- доповідь та відповіді на запитання повні, послідовні, логічні

- доповідь та відповіді на запитання недостатньо повні, логічні та послідовні

- непослідовно та нелогічно побудована доповідь, недостатньо повні відповіді на запитання

 

 

40

 

 

32

 

 

 

24

Усього

100

Обговорення результатів виконання та захисту студентами–випускниками дипломних проектів (робіт), визначення рейтингових оцінок та ухвалення рішення щодо присвоєння випускникові кваліфікації з видачею диплома встановленого зразка (або встановленого зразка з відзнакою), надання рекомендації щодо вступу до аспірантури тощо здійснюється на закритому засіданні ДЕК за встановленою процедурою. За рівної кількості голосів голос голови ДЕК є вирішальним.

Повторний захист дипломної роботи з метою підвищення позитивної підсумкової рейтингової оцінки не дозволяється.

Підсумкові рейтингові оцінки результатів виконання та захисту студентами–випускниками дипломних проектів (робіт) заносяться до Протоколу засідання Державної екзаменаційної комісії з проведення захисту дипломних проектів (робіт) у балах за 100–бальною шкалою, за національною шкалою та шкалою ECTS, наприклад, так: 90/Відм./А, 84/Добре/В, 65/Задов./Е.

У разі неявки студента на захист дипломної роботи з будь–яких причин, у Протоколі засідання Державної екзаменаційної комісії з проведення захисту дипломних робіт робиться запис: «Не атестований у зв’язку з неявкою на засідання Державної екзаменаційної комісії», а питання державної атестації студента вирішується в установленому порядку.

У випадку отримання студентом за виконання та захист дипломної роботи підсумкової рейтингової оцінки «Незадовільно» (за національною шкалою) ДЕК заносить до протоколу відповідну оцінку, а сам випускник вважається неатестованим.

Підсумки державної атестації випускників у формі захисту дипломної роботи оголошуються в день проведення захисту після оформлення протоколу засідання ДЕК.

У випадках, коли підсумки захисту випускником дипломної роботи визнаються ДЕК незадовільними, комісія встановлює, чи може цей випускник подати на повторний захист ту ж роботу з доопрацюванням, чи він повинен виконати роботу за новою темою, узгодженою з випусковою кафедрою.

Випускникові, який був допущений до захисту дипломної роботи, але не захистив її з поважної причини (документально підтвердженої), за поданням декана факультету (директора інституту) голова ДЕК може дозволити здійснити захист в інший день у межах терміну роботи комісії.

Неатестованому з неповажних причин за підсумками захисту дипломної роботи і відрахованому з університету за наказом ректора випускникові видається академічна довідка встановленого зразка. Відрахований з університету як неатестований випускник має право на повторний захист дипломної роботи в університеті не раніше ніж через чотири місяці і не пізніше ніж через три роки після проходження державної атестації вперше.Додаток Б

Зразок оформлення змісту дипломної роботи

студентів напряму “Облік і аудит”

ЗМІСТ

ВСТУП

6

РОЗДІЛ  1. ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ У ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

8

1.1.

Основні фонди як економічна категорія 

8

1.2.

Законодавчо–нормативне регулювання роботи підприємств з основними засобами

 

18

1.3.

Основні фонди підприємства, їх  класифікація

24

1.4.

Основні засоби як об’єкт бухгалтерського обліку, аудиту та аналізу їх використання 

 

30

1.5.

Організаційно–економічна характеристика підприємства

 

35

РОЗДІЛ 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ “АЛЬФА”)

 

 

40

2.1.

Організація обліку операцій з основними засобами

40

2.2.

Первинний облік операцій з основними засобами

48

2.3.

Синтетичний облік операцій з основними засобами

54

2.3.1.

Облік надходження основних засобів на підприємство

 

59

2.3.2.

Облік наявності, руху та внутрішнього переміщення об’єктів основних засобів по підприємству

 

62

2.3.3.

Облік вибуття основних засобів на підприємстві

68

2.3.4.

Облік нарахування зносу (амортизації) об’єктів основних засобів 

 

72

2.4.

Звітність підприємства про стан основних засобів на підприємстві

 

75

2.5.

Аудит операцій підприємства з основними засобами

80

2.6.

Автоматизація обліку і аудиту операцій з основними засобами

 

87


Закінчення дод. Б 

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

 92

 

3.1.

Завдання та джерела інформації для аналізу

92

3.2.

Аналіз руху основних засобів на підприємстві

95

3.3.

Аналіз ефективності використання основних фондів

105

РОЗДІЛ 4. Шляхи вдосконалення операцій підприємства з ОСНОВНИми ЗАСОБами

 115

4.1.

Шляхи вдосконалення питань чинного законодавства з обліку основних засобів 

 

115

4.2.

Шляхи вдосконалення організації обліку, аудиту і автоматизації операцій підприємства з основними засобами 

 

 120

4.3.

Шляхи вдосконалення методики аналізу використання основних засобів на підприємстві 

 125

ВИСНОВКИ 

130

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

133

 

ДОДАТКИ

138

 

 

Додаток В

Орієнтовний графік організації та виконання

дипломної роботи студентами спеціальності  ________________

ОКР “________”  на 20 __ –  20 __н.р. 

Дата

Вид роботи

 

1. Обирання теми дипломної роботи. 2. Вибір наукового керівника. 3. Подання на кафедру, де працює керівник дипломного проектування, заяви встановленого зразка з підписами: керівника дипломної роботи; завідувача кафедри, на якій працює керівник; директора інституту.

 

Складання та узгодження з керівником плану дипломної роботи.

 

Державний кваліфікаційний іспит

 

Написання першого розділу дипломної роботи та узгодження  його з керівником.

 

Звітування керівника дипломної роботи на засіданні випускової кафедри про стан виконання дипломниками 1 розділу.

 

Написання, оформлення та узгодження з керівником матеріалів другого розділу дипломної роботи.

 

Звітування керівника дипломної роботи на засіданні випускової кафедри про стан виконання дипломниками 2 розділу.

 

Написання, оформлення та затвердження матеріалів третього розділу дипломної роботи.

 

Звітування керівника дипломної роботи на засіданні випускової кафедри про стан виконання дипломниками 3 розділу.

 

Написання, оформлення та затвердження матеріалів четвертого розділу дипломної роботи.

 

Звітування керівника дипломної роботи на засіданні випускової кафедри про стан виконання дипломниками 4 розділу.

 

1.Узгодження дипломної роботи з науковим керівником. 2.Узгодження оформлення дипломної роботи. 3. Оформлення наочного матеріалу. 4. Проходження нормо–контролю. 5. Перевірка дипломної роботи на плагіат. 6. Підготовка виступу. 7. Переплетення дипломної роботи. 8. Одержання рецензії та відгуку на дипломну роботу. 9. Подання роботи на кафедру.

 

Робота ДЕК. Захист дипломних робіт.

 

Додаток З

Зразок оформлення реферату пояснювальної записки 

РЕФЕРАТ 

Пояснювальна записка до дипломної роботи “Організація бухгалтерського обліку, аудиту і аналізу операцій з основними засобами підприємства”: 140 сторінок, 15 рисунків, 12 таблиць, 87 використаних джерел, 12 додатків.

ОСНОВНІ ЗАСОБИ, ВАРТІСТЬ, АМОРТИЗАЦІЯ, ЗНОС, ОРЕНДА, ДОКУМЕНТУВАННЯ, АУДИТ, АНАЛІЗ.

Об’єкт дослідження – фінансово–господарська діяльність ТОВ “Альфа”, предмет дослідження – облік, аудит і аналіз операцій з основними засобами на ТОВ “Альфа”.

Мета дослідження – вивчити систему нормативно–законодавчих актів щодо регулювання операцій підприємств з основними засобами, охарактеризувати результати діяльності базового підприємства ТОВ “Альфа”, критично оцінити облік операцій з основними засобами, проведення аудиту таких операцій, їх автоматизації, проаналізувати ефективність використання основних фондів базового підприємства.

Метод дослідження – у першому розділі: структурно–функціональний, економіко–статистичний; у другому розділі: метод бухгалтерського обліку із застосуванням прийомів документування, інвентаризації, оцінювання, подвійного запису, звітності; у третьому розділі: метод економічного аналізу (виявлення та визначення взаємозв’язку між динамікою випуску продукції та обсягом, складом, структурою основних засобів й ефективністю використання виробничих потужностей підприємства).

Наукове дослідження проведено на підставі даних бухгалтерського обліку підприємства хімічної промисловості ТОВ “Альфа”; критично оцінено систему бухгалтерського обліку, проведено аудит операцій з основними засобами та проаналізовано ефективність використання основних засобів.

Матеріали дипломної роботи рекомендується використовувати в навчальному процесі та практичній діяльності працівників бухгалтерії підприємств різних форм власності та різних галузей. 

 

Пам`ятка керівникові дипломної роботи (проекту)

Відгук пишеться в довільній формі на цьому бланку. У відгуку необхідно відобразити:

 1. Характер виконання дипломної роботи (проекту) (в ініціативному порядку, на замовлення підприємства, організації, установи тощо).

 2. Мету дипломної роботи (проекту).

 3. Відповідність виконання дипломної роботи (проекту) завданню, затвердженому завідувачем кафедри.

 4. Міра самостійності випускника під час виконання дипломної роботи (проекту).

 5. Уміння випускника працювати з літературними джерелами, аналізувати теоретичний та практичний матеріал, ухвалювати обґрунтовані рішення (інженерні, наукові), застосовувати сучасні комп’ютерні інформаційні технології, проводити фізичне або математичне моделювання, обробляти та аналізувати результати експерименту.

 6. Знання та дотримання вимог ДСТУ при виконанні дипломної роботи (проекту) загалом та при оформленні пояснювальної записки й інших матеріалів зокрема.

 7. Отримані найбільш важливі теоретичні та практичні результати і їх апробацію на конференціях, семінарах тощо.

 8. Узагальнену оцінку рівня виконаної дипломної роботи (проекту), відповідність набутих випускником знань, умінь та навичок (компетенції) вимогам освітньо–кваліфікаційної характеристики фахівця і можливість присвоєння йому кваліфікації фахівця певного освітньо–кваліфікаційного рівня за відповідним напрямом (спеціальністю) згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 005:2005».

 

Додаток Л

Зразок бланка рецензії на дипломну роботу (проект) 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Р Е Ц Е Н З І Я

Пам`ятка рецензентові дипломної роботи (проекту)

Рецензія пишеться в довільній формі на цьому бланку. У рецензії необхідно відобразити:

 1. Актуальність теми дипломної роботи (проекту).

 2. Відповідність змісту виконаної дипломної роботи (проекту) затвердженій темі та завданню.

 3. Повноту виконання завдання, правильність та глибину обґрунтування прийнятих рішень.

 4. Новизну та якість проведених досліджень.

 5. Міру використання сучасних досягнень науки, техніки, інформаційних та інженерних технологій.

 6. Правильність розрахунків та конструкторсько–технологічних рішень.

 7. Наявність та повноту експериментального (фізичного або математичного) підтвердження прийнятих рішень.

 8. Науково–технічний рівень опрацювання питань експлуатації та технологічність розроблених систем, пристроїв тощо (для дипломного проекту).

 9. Реальність дипломної роботи (проекту), можливість упровадження її (його) результатів.

 10. Якість виконання пояснювальної записки та ілюстративного (графічного) матеріалу, відповідність вимогам державних стандартів.

 11.  Виявлені недоліки.

 12. Мотивовану оцінку дипломної роботи (проекту) за 100–бальною та національною шкалами і шкалою ECTS, а також висновок щодо можливості присвоєння випускникові кваліфікації фахівця певного освітньо–кваліфікаційного рівня за відповідним напрямом (спеціальністю) згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 005:2005».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!