Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1808 Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з Фінансового обліку та економічного аналізу, КНУ ім. Т. Шевченка

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з Фінансового обліку та економічного аналізу, КНУ ім. Т. Шевченка

« Назад

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АУДИТУ 

ЗАСАДНИЙ Б.А. 

 

Методичні рекомендації

щодо виконання курсової роботи

з фінансового обліку та економічного аналізу

 для студентів спеціальності 6.030509 – «Облік і аудит» 

Затверджено на засіданні

кафедри обліку та аудиту

протокол № 5 від 25.12.2014р.

 

В.о. завідувача кафедри, 

________ к.е.н., доц. Б.А. Засадний

 

 

Київ – 2014 рік


Загальні питання 

Виконання комплексної курсової роботи з фінансового обліку та економічного аналізу є одним із важливих етапів навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю «Облік і аудит» і виконується студентами під час вивчення дисциплін «Фінансовий облік» і «Економічний аналіз».

Метою курсової роботи є закріплення теоретичних знань та практичних навичок студентів з теорії та методології бухгалтерського обліку, звітності та економічного аналізу в сучасних умовах їх гармонізації до міжнародних стандартів.

Завдання, які стоять перед студентами, що виконують курсову роботу полягають у тому щоб:

- отримати навички самостійної роботи над спеціальною фаховою літературою і вміння використати їх при вирішенні науково-дослідницьких питань з обраної теми;

- виробити вміння використовувати для аналізу у виробничих обліково-аналітичних умовах первинні документи та бухгалтерську фінансову звітність, нормативні документи, інші джерела даних, аналізувати і узагальнювати їх;

- навчити навичкам критичної оцінки фінансового аналізу та менеджменту на конкретному підприємстві, в організації чи установі;

- робити висновки і вносити пропозиції щодо удосконалення облікової політики підприємства, діючої методики та організації фінансового та  управлінського обліку;

- виробити вміння самостійно викладати матеріал послідовно і підтверджувати практичними прикладами, правильно робити та формулювати висновки і пропозиції.

 

І. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи 

Тему курсової роботи студенти обирають самостійно у відповідності з рекомендованою та затвердженою кафедрою тематикою (додаток 1.). В тематику курсової роботи, як правило, включають актуальні питання методології та організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності, економічного аналізу і також питання, що мають важливе значення для обліково-аналітичної науки та практики.

Кожному студентові кафедра обліку та аудиту призначає наукового керівника, який затверджує план і консультує студента в процесі виконання роботи.

Після підбору, ретельного вивчення питань з літератури та інших джерел студент, проконсультувавшись у керівника, складає план курсової роботи.

Студент зобов’язаний своєчасно подати на затвердження науковому керівнику розгорнутий (детальний) робочий план курсової роботи. Орієнтовна форма плану роботи наведена у додатку 2. Після затвердження науковим керівником плану курсової роботи студент приступає до її написання. Загальні вимоги щодо структури, обсягу та змісту роботи наведені у додатку 3. Обсяг роботи не повинен перевищувати 30-40 повних сторінок друкованого тексту без врахування додатків та списку використаної літератури, написаний через 1,5 інтервали (шрифт 14 Times New Roman) на папері формату А4. Сторінки повинні бути пронумеровані. Нумерацію сторінок проставляють у верхньому правому куті. Слова – актуальність, мета, завдання, предмет, об’єкт, методи а також назву розділів роботи виділяють жирним шрифтом.

Мова написання тексту роботи – українська.

Матеріалами для написання курсової роботи є: законодавчі та нормативні акти, інструкції, рекомендації, положення, літературні джерела, статті у науково-практичних виданнях, література іноземною мовою, статистичні дані, а також дані фінансової звітності конкретних підприємств, установ, організацій на матеріалах яких буде виконуватись курсова робота.

Насамперед студент має підібрати матеріал, необхідний для її виконання, скласти детальний список необхідної літератури та джерел (підручники, навчально-методичні посібники, книги, брошури, статті з зазначенням автора, назви роботи, місця і року видання, кількості сторінок).

Підібрану літературу слід ретельно вивчити і зробити необхідні виписки. В першу чергу необхідно проаналізувати теоретичні положення з теми курсової роботи, нормативні урядові та відомчі інструкції, рекомендації та положення, статті, монографії.

Необхідні джерела студент підбирає за каталогом та довідковою картотекою бібліотек університету і факультету, а також інших спеціалізованих бібліотек. Звітні облікові дані беруть з підприємств, а статистичні – із статистичних збірників.

Типова структура курсової роботи має включати:

- вступ;

- три розділи;

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки.

Структуру роботи необхідно будувати таким чином, щоб назва розділів не повторювала назви теми курсової роботи, а параграфи в межах розділу розкривали його зміст.

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми, висвітлити економічну суть та значення розділу, проблеми чи питань з обраної теми, вимоги, які передбачені нормативними актами щодо обліку та аналізу, ступінь розробки даних питань у вітчизняній та світовій економічній науці та практиці, з обов’язковим вказанням авторів та назв відомих робіт вітчизняних і зарубіжних авторів, окремо виділивши авторів кафедри обліку та аудиту. Зазначають мету і завдання курсової роботи, вказують предмет та об’єкт вивчення, методи дослідження, дається коротка характеристика розділів. Ключові слова виділяють жирним шрифтом і пишуть в контексті речення. На завершення вказують: загальний обсяг роботи становить __сторінок друкованого тексту, включає __ таблиць, __ рисунків (схем та графіків). Вступ може займати не більше 2-3 повних сторінки. 

У розділах при висвітленні основних питань роботи особливу увагу слід звернути на розгляд методології та організації бухгалтерського обліку і фінансової звітності, економічного аналізу, контролю, аудиту та облікової політики на конкретному підприємстві, в організації чи установі. В основній частині курсової роботи доцільно широко використати статистичний та фактичний матеріал, скласти аналітичні таблиці, зробити необхідні розрахунки, в тому числі і за допомогою комп’ютерного програмного забезпечення та економіко-математичних методів, вказати шляхи щодо удосконалення напрямків роботи, що аналізуються. Важливим елементом наукової новизни роботи є присутність в ній критичного або порівняльного  аналізу МСФЗ і НП(С)БО, змодельованих ситуацій чи схем, методик факторного аналізу і адаптованих комп’ютерних програм тощо. Курсова робота, що виконана без елементів наукового дослідження, не може бути оцінена відмінно. Конкретні питання наукових досліджень за темою роботи і порядок їх проведення студент узгоджує з науковим керівником.

У висновках, обсяг, яких не повинен перевищувати трьох сторінок, як правило, формулюються і обгрунтовуються основні висновки і пропозиції, які спрямовані на вдосконалення існуючої системи, форм, методів обліково-аналітичної роботи на прикладі підприємств, організацій чи установ. Висновок повинен узгоджуватися з метою та завданнями курсової роботи. Кожен висновок формулюють таким чином, щоб він містив належну констатуючу та конструктивну частини. Їх кількість нумерують за переліком завдань чи параграфів.

У списку використаних джерел необхідно вказати, за встановленими правилами бібліографії, перелік використаних при опрацюванні та посиланнях літературних джерел у такій послідовності: законодавчі та нормативні документи, спеціальна економічна література та інші джерела (в алфавітному порядку), статті з науково-практичних видань, статистичні, звітні та інші матеріали (у хронологічній послідовності), іноземна література, інформаційні матеріали Інтернет. Використані в роботі монографії, книги, брошури вказують за реквізитами титульного аркуша - прізвище та ініціали автора (авторів або укладачів, якщо їх не більше трьох), назва роботи, місце видання, видавництво, рік видання, обсяг роботи в сторінках; роботи, використані із монографій, книг, збірок, журналів і газет - вказують прізвище та ініціали автора, найменування статті (роботи), назва джерела за реквізитами титульного аркуша, рік, номер, сторінка початку і закінчення статті (роботи). У списку використаних джерел вказують наукову, навчально-методичну літературу викладачів економічного факультету, в тому числі профільної кафедри, іноземну літературу і Інтернетресурси. Приклади оформлення літературних джерел подано у додатку 4.

В додатоки, щоб не перевантажувати основну частину, виносяться громіздкі таблиці, додаткові та допоміжні матеріали – заповнені первинні документи та форми фінансової звітності, графіки, схеми, у т.ч. блок-схеми, фрагменти програмних продуктів, результати розрахунків, виконаних з використанням комп’ютерного програмного забезпечення тощо.

Робота повинна бути виконана самостійно, без копіювання підручників, навчальної та іншої літератури, текстів законодавчих актів та інструкцій, рекомендацій, тощо, інакше вона не буде прийнята до рецензування і оцінки. Плагіат та реферативний стиль викладу не допускаються. Матеріал слід викладати стисло, без скорочення слів і найменувань.

На титульній сторінці обов’язковими реквізитами є: зазначена повна назва навчального закладу, факультету та кафедри на якій виконується курсова робота; вказана назва теми, її виконавець та науковий керівник; обов’язкова відмітка завідувача кафедри про допуск роботи до захисту; місце для підпису студента та наукового керівника. Зразок титульної сторінки наведено у додатку 4.

Виконану курсову роботу подають на кафедру у степлерованому або переплетеному вигляді, в термін, визначений кафедрою. Подана до захисту курсова робота повинна бути підписана студентом і науковим керівником, містити на зворотній стороні титульної сторінки короткий відзив наукового керівника. У випадку незадовільної оцінки робота має бути перероблена відповідно до зауважень керівника й повторно подана на розгляд у визначений термін. У відзиві висвітлюється: актуальність обраної теми дослідження, ступінь її розкриття автором, відповідність змісту роботи складеному плану, ступінь використання наукових та статистичних джерел, науково-теоретичний рівень проведеного дослідження тощо. У кінці відзиву науковий керівник дає попередню оцінку виконаної курсової роботи й робить висновок стосовно допуску роботи до захисту.

Дозвільний запис завідувача кафедри на титульному листі засвідчує, що робота повністю відповідає вимогам методичних вказівок і допускається до захисту. Захист курсової роботи відбувається за графіком і процедурою, визначеною кафедрою обліку та аудиту. Процедура захисту передбачає обов’язкову участь комісії, презентацію та коротку доповідь студента за результатами роботи та відповіді на зауваження наукового керівника і запитань членів комісії. Підсумки та оцінки курсових робіт оголошує голова комісії після обговорення на засіданні комісії.

Комісія під час обговорення і оцінки захисту курсової роботи керується принципами оцінювання курсової роботи. 

Оцінювання курсової роботи є комплексним і включає дві складові частини, які оцінюються пропорційно: 50/50 балів.

Перша складова(50 балів)оцінка тексту роботи, тобто, вміння студента письмово викласти поставлену науково-практичну проблему обліково-аналітичної науки відповідно до визначеного предмету і об'єкту дослідження. Основними критеріями оцінки підготовленого тексту є наступні:

- чітка, зрозуміла і завершена структура дослідження, що відповідає поставленим перед роботою завданням і логіці розвитку досліджуваного об’єкта чи явища;

- доцільність вибраного способу дослідження, його теоретичної і методологічної бази (їх відповідність системі знань, отриманих протягом вивчення курсу теорія  бухгалтерського обліку та інших курсів навчального плану;

- наукова стилістика і професійність викладу досліджуваної проблематики (лаконічність, точність, послідовність) із використанням системи опанованих економічних категорій, наукового апарату (монографії, періодика, дисертації), засобів візуалізації (схеми, графіки, таблиці);

- аргументованість. доказовість і певна новизна висновків, зроблених автором в роботі, ступінь оригінальності основних теоретико-методологічних положень роботи;

- точність, доцільність і актуальність використаного в роботі фактичного матеріалу, звітних та статистичних даних, прикладів із господарської практики;

- наявність в роботі конкретного практичного матеріалу, зібраного студентом самостійно на певному підприємстві, організації чи установі;

- відповідність оформлення курсової роботи загальним вимогам, що пред'являються до таких робіт.

Основна відповідальність щодо об'єктивної оцінки тексту курсової роботи покладається на наукового керівника, який у своєму письмовому відзиві встановлює відповідність роботи зазначеним критеріям, дає оцінку роботи в балах. До відзиву науковий керівник зобов’язаний надати характеристику основних параметрів форми та змісту курсової роботи, за розробленими кафедрою критеріями оцінки (додаток 6).

Друга складова (50 балів) - оцінка презентації, доповіді студента про основні положення та результати курсової роботи, а також відповіді на запитання членів комісії. На цьому етапі оцінювання застосовують наступні критерії:

- лаконічність, точність і доказовість викладу студентом у презентації та доповіді основних завдань, логічної побудови, теоретико-методологічних основ і головних висновків виконаної курсової роботи;

- аргументованість і повнота відповідей на поставлені членами комісії запитання по виконаній роботі.

Критерії оцінювання під час захисту наведено у додатку 7.

Недопустимим є несамостійне виконання курсової роботи, коли її текст частково або повністю переписується з підручників, монографій, статей, коли вона занадто загромаджена цитатами, прикладами, фактами, цифровим матеріалом без будь-якого аналізу та авторських висновків.

Під час захисту студент повинен розкрити в усній доповіді основні результати проведеного дослідження, обгрунтувати свої висновки, навести рекомендації щодо практичного застосування отриманих результатів, відповісти на питання, поставлені членами комісії та іншими присутніми. В залежності від результатів захисту, попередня оцінка рецензента може змінюватися або підтверджуватися.

Курсова робота, що виконана без елементів наукового дослідження, не може бути оцінена відмінно.

Студентам, які не з'явилися на захист курсової роботи, вчасно непідготували роботу до захисту, або не захистили курсову роботу призначається повторний захист у визначений термін.

Результати захисту курсової роботи оцінюються за 100-бальною шкалою університету та оцінками за національною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

Оцінка в 1-59 балів –«Незадовільно»- 1) у випадку, якщо відсутня курсова робота у роздрукованому вигляді зручному для читання; 2) якщо курсова робота оформлена неналежним чином (недотримання рекомендованої структури курсової роботи, змісту тощо); 3) не вирішене конкретне фахове завдання; 4) курсова робота не є самостійною; 5) тема курсової роботи невідповідає затвердженій темі або спеціальності.

Оцінка в 60-74 бали –«Задовільно» - 1) в роботі не зроблені висновки щодо проведеного дослідження; 2) фахове завдання виконане частково; 3) на захисті студент не може належним чином викласти зміст роботи та відповісти на поставлені питання; 4) значні недоліки в оформленні роботи (відсутність аналізу літератури за поданою темою, відсутність опрацьованого статистичного та звітного матеріалу, якщо цього потребує тема тощо).

Оцінка в 75-89 балів –«Добре» - фахове завдання виконане повністю, проведений аналіз фахової літератури, зроблені висновки, але: 1) можливі незначні недоліки в оформленні; 2) студент на захисті неповністю відповідає на поставлені питання; 3) зроблені висновки є недостатньо глибокими.

Оцінка в 90-100 балів – «Відмінно» - фахове завдання виконане повністю, проведений аналіз спеціальної літератури, зроблені висновки є глибокими, робота є самостійною, студентом використані методи дослідження, вивчені ним самостійно (зокрема, методи моделювання, системного аналізу, статистичні методи, методи факторного аналізу), студент виявив відмінне вміння використовувати методи наукового дослідження для вирішення конкретного фахового завдання.

Результати захисту записують в екзаменаційну відомість, яку підписують всі члени комісії та виставляються у залікові книжки студентів.

Курсові роботи зберігаються на кафедрі протягом одного року, потім передаються в архів у визначеному порядку. 

Додаток 1

Тематика курсових робіт

1. Фінансовий облік і аналіз основних засобів підприємства.

2. Фінансовий облік і аналіз запасів на підприємстві.

3. Фінансовий облік і аналіз надходження і використання малоцінних і швидкозношуваних предметів.

4. Фінансовий облік і аналіз інвестицій.

5. Фінансовий облік і аналіз нематеріальних активів.

6. Фінансовий облік і аналіз оплати праці 

7. Фінансовий облік і аналіз доходів від реалізації продукції (робіт, послуг за вибором).

8. Фінансовий облік і аналіз податку на прибуток.

9. Фінансовий облік і аналіз розрахунків з бюджетом і позабюджетними фондами.

10. Фінансовий облік і аналіз зареєстрованого капіталу і розрахунків із засновниками.

11. Фінансовий облік і аналіз грошових коштів та їх потоків.

12. Фінансовий облік і аналіз орендних операцій.

13. Фінансовий oблік і аналіз придбання і злиття підприємств.

14. Фінансовий облік і аналіз розрахунків з покупцями і замовниками.

15. Фінансовий облік і аналіз розрахунків з постачальниками і підрядчиками.

16. Фінансовий облік і аналіз розрахунків по векселях.

17. Фінансовий облік і аналіз валютних операцій.

18. Фінансовий облік і аналіз податку на додану вартість.

19. Фінансовий облік і аналіз цінних паперів.

20. Фінансовий облік і аналіз витрат виробництва.

21. Фінансовий облік і аналіз адміністративних витрат підприємства.

22. Фінансовий облік і аналіз витрат на збут готової продукції.

23. Фінансовий облік і аналіз витрат обігу у торговельних підприємствах

24. Фінансовий облік і аналіз поточних зобов’язань підприємства.

25. Фінансовий облік і аналіз довгострокових зобов’язань підприємства.

26. Фінансовий облік і аналіз розрахунків з підзвітними особами.

27. Фінансовий облік та звітність підприємств, які застосовують спрощену систему оподаткування.

28. Фінансовий облік і аналіз фінансових результатів підприємства.

29. Фінансовий облік і аналіз створення і ліквідації підприємства.

30. Фінансовий облік і аналіз фінансових інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства.

31. Фінансовий облік і аналіз амортизації (зносу) необоротних активів підприємства.

32. Фінансовий облік і аналіз дебіторської заборгованості.

33. Фінансовий облік і аналіз витрат майбутніх періодів підприємства.

34. Фінансовий облік і аналіз власного капіталу акціонерного товариства.

35. Фінансовий облік і аналіз нерозподіленого прибутку.

36. Фінансовий облік і аналіз оголошення та виплати дивідендів підприємства.

37. Фінансовий облік і аналіз забезпечень наступних витрат і платежів.

38. Фінансовий облік і аналіз відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань.

39. Фінансовий облік і аналіз витрат підприємства за елементами.

40. Фінансовий облік і аналіз незавершеного виробництва та готової продукції на підприємстві.

41. Фінансовий облік і аналіз цільового фінансування та цільових надходжень.

42. Фінансовий облік і аналіз експортно-імпортних операцій підприємства.

43. Фінансовий облік і аналіз біологічних активів підприємства.

44. Фінансовий облік і аналіз доходів, витрат та фінансових результатів від операційної діяльності.

45. Фінансовий облік і аналіз доходів, витрат та фінансових результатів від фінансової діяльності.

46. Фінансовий облік і аналіз доходів, витрат та фінансових результатів від інвестиційної діяльності.

47. Фінансовий облік і аналіз довгострокових та поточних кредитів банків.

48. Фінансовий облік і аналіз інших необоротних матеріальних активів.

49. Фінансовий облік і аналіз бракованої продукції на підприємстві.

50. Фінансовий облік і аналіз витрат на розробку, впровадження та експлуатацію інформаційно-аналітичних систем автоматизації економічних задач підприємства.

51. Фінансовий облік і аналіз витрат на розробку та організацію виробництва нових видів продукції підприємства.

Додаток 2

План  курсової  роботи

Тема: «Фінансовий облік і аналіз основних засобів» 

Вступ

 

Розділ 1. Основні засоби як економічна категорія і об’єкт бухгалтерського обліку та економічного аналізу

 

1.1

Роль та значення основних засобів в кругообороті капіталу підприємства

 

1.2

Методи оцінки основних засобів і їх використання в обліку і звітності

 

 

1.3

Законодавчо-нормативне забезпечення бухгалтерського обліку та економічного аналізу основних засобів

 

Розділ 2. Методи та організація бухгалтерського обліку і фінансової звітності основних засобів

 

2.1

Методи бухгалтерського обліку і звітності основних засобів

 

2.2

Організація бухгалтерського обліку і звітності основних засобів

 

2.3

Удосконалення обліку і звітності основних засобів на основі (за вибором студента: їх гармонізації та стандартизації, сучасних комп’ютерних технологій, поліпшення законодавчого регулювання тощо)

 

 

Розділ 3. Економічний аналіз основних засобів та напрями його удосконалення

 

3.1

Методи та організація економічного аналізу основних      засобів

  

3.2

Факторний аналіз ефективного використання основних засобів

 

3.3

Шляхи використання результатів аналізу  в управлінні основними засобами

 

Висновки

 

Список використаних джерел

 

Додатки

 Додаток 3.

Загальні вимоги до курсової роботи 

Обсяг

 

  30-40

сторінок комп’ютерного набору через 1,5 інтервали (шрифт 14 Times New Roman) без списку літератури і додатків на папері формату А4

Форма

переплетена або степлерована  в окремому  файлі

 

Мова

українська

 

Структура

Вступ

 

 

Розділи І, ІІ, ІІІ з параграфами (2-3)

 

 

Висновки

 

 

Література: нормативна,  вітчизняна (кафедральна, факультетська) і зарубіжна

 

 

Додатки

 

Список літератури

Не менше, як за кількістю написаних сторінок

 

Обов’язкова наявність

Таблиць, схем, графіків, діаграм, картограм, моделей тощо

 

Обов’язкове 

Звітних даних та практики обліку підприємств

 

використання

Економіко-математичних, статистичних методів і моделей аналізу

 

 

МСФЗ та ПСБО, порівняльний аналіз

 

 

Комп’ютерних  програм

 

Необхідні

1. Обґрунтування актуальності теми

 

елементи

2. Рівень розробки (аналіз літературних джерел)

 

вступу:

3. Мета і завдання роботи

 

 

4. Предмет і об’єкт дослідження

 

 

5. Методи дослідження

 

 

6. Коротка характеристика структури роботи

 

Необхідні

1.  Включають констатуючу і конструктивну частину 

 

елементи

2. Нумерують за переліком завдань чи параграфів

 

висновку

3. Обсяг не більше 3 повних сторінок

 

До

1. Оригінал курсової роботи

 

захисту

2. Письмовий відзив наукового керівника та характеристика форми та змісту роботи

 

необхідне:

 3. Презентація та доповідь до 5 хв.

 

Додаток 4

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

1. КНИЖКОВІ ВИДАННЯ

1.1. Книги

Однотомні видання

1 автор

 1. Василик О.Д. Теорія фінансів / О.Д. Василик. – К.: НІОС, 2000. – 416 с.
 2. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу у XX столітті: теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів / В. Л. Андрущенко. – Л.: Каменяр, 2000. – 304 с.
 3. Бальцерович Л. Свобода і розвиток. Економія вільного ринку / Л. Бальцерович ; пер. з польськ. А. Павлишина. – Л.: Арсенал, 2000. – 332 с.

2 автори

 1. Базилевич В.Д. Філософія економіки. Історія: монографія / В.Д. Базилевич, В.В. Ільїн. – К.: Знання,  2011.- 1198 с.
 2. Кириленко О.П. Теорія і практика бюджетних інвестицій : монографія /
  О.П. Кириленко, Б.С. Малиняк. – Т.: Економічна думка, 2007. – 288 с.

3 автори

 1. Мельник Л.Ю. Економічна теорія на межі тисячоліть / Л.Ю. Мельник,
  П.М. Макаренко, І.Г. Кириленко. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 748 с.
 2. Корнійчук Л.Я. Історія економічних вчень / Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко,
  А. М. Поручник ; за ред. Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко. – К. : КНЕУ, 1999. – 502 с.

4 автори

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва /
  В.В. Вітвіцький, М.Ф. Кисляченко, І.В. Лобастов, А.А. Нечипорук. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 106 с.

5 і більше авторів

 1. Бюджетний менеджмент / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін. ; за заг. ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2004. – 864 с.

Без автора

 1. Конституція України. – К. : Велес, 2007. – 48 с.

Багатотомнівидання

 1. Чухно А.А. Твори : у 3 т. Т. 2: Інформаційна постіндустріальна економіка: теорія і практика / А.А. Чухно; НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук.-дослід. фін. ін-т при М-ві фін. України. – К., 2006. – 512 с. 

1.2. Словники

 1. Словник сучасної економіки Макміллана : пер. з англ. – К.: АртЕк, 2000. – 455 с.
 2. Энциклопедический словарь / изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Т. 10А. – СПб. : Типогр. И.А. Ефрона, 1893. 

1.3. Дисертації. Автореферати дисертацій

 1. Желюк Т.Л. Планування соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Тернопільської області) : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.02.03 / Т.Л. Желюк ; КНЕУ. – К., 2000. – 20 с.
 2. Іваницька О.М. Державне регулювання розвитку фінансової інфраструктури в Україні : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. управл. / О.М. Іваницька ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – К., 2006. – 39 с. 

2. ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ 

 1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 № 996-14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
 2. Про стимулювання розвитку регіонів : Закон України від 08.09.2005 № 2850-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 51. – Ст. 548.
 3. Про схвалення Декларації цілей та завдань бюджету на 2010 рік (бюджетної декларації) : постанова Верховної Ради України від 25.02.2009 № 151 // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 47.
 4. Про схвалення Концепції реформування податкової системи : розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.02.2007 № 56-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. 

3. ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ 

 1. Гриценко А. Структура ринкового трансформування ринкового типу /
  А. Гриценко // Економіка України. – 2002. – № 6. – С. 8–17.
 2. Гриценко А. Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики / А. Гриценко, Т. Кричевська // Вісник НБУ. – 2005. – № 11. – С. 8–18. 

4. ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ 

 1.  Капелюшников Р. И. Новая институциональная теория / Р. И. Капелюшников [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.libertarium.ru/libertarium/10625/lib_a rtikle_t.
 2. Про державні цільові програми : закон України від 18.03.2004 № 1621-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua /cgi-bin/ l aws /main.Cgi?nreg=1621-15. 

 

Додаток 5. 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АУДИТУ 

Курсова  робота

з фінансового обліку і економічного аналізу

 

Фінансовий облік і аналіз основних засобів 

Робота допущена до захисту

 

“_____”_______________201_ р.

 

 

Студента(ки) 3 курсу

денної форми навчання

за спеціальністю 6.030509

“Облік і аудит”

В.о. завідувача кафедри обліку та аудиту к.е.н., доц. Засадний Б.А.

 

 

(підпис)

Робота захищена:

 

(Дата)

 

 

(Оцінка)

 

_____________________________ (прізвище, ім”я, по-батькові)

____________________(підпис)

Науковий керівник:

 

(прізвище, ім”я, по-батькові) ____________________

(наукова ступінь,звання)

____________________(підпис)

 

                              (дата виконання роботи)

 

  

Київ – 201_ рік

 

Додаток 6. 

Характеристика

основних параметрів змісту та форми курсової роботи

студента ____________________________________________ 

з/п

Критерій оцінювання

Кількість балів

1.

Оцінка обґрунтування актуальності обраної теми, визначення мети та завдань (макс. 5 балів)

 

2.

Оцінка змісту курсової роботи (оцінка рівня розробки наукової теми вітчизняними та зарубіжними вченими; наукове та практичне значення дослідження; використання сучасних методів економічного дослідження та інформаційних технологій) (макс. 20 балів)

 

3.

Оцінка висновків та пропозицій (макс. 5 балів)

 

4.

Оцінка використання бібліографічних джерел (макс.5 балів)

 

5.

Оцінка самостійності виконаної роботи (макс. 10 балів)

 

6.

Оцінка оформлення курсової роботи (макс. 5 балів)

 

 

Разом (макс. 50 балів)

 

 

Додаток 7. 

Критерії оцінювання курсової роботи під час захисту 

з/п

Критерій оцінювання

Кількість балів

1.

Оцінка презентація студента, підготовленої за результатами курсової роботи (макс. 10 балів)

 

2.

Доповідь студента під час захисту (макс. 20 балів)

 

3.

Відповіді студента на запитання членів комісії (макс. 20 балів)

 

 

Разом (макс. 50 балів)

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!