Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1804 Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт для спеціальності Міжнародна економіка, УЕП «КРОК»

Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт для спеціальності Міжнародна економіка, УЕП «КРОК»

« Назад

Вищий навчальний заклад

Університет економіки та права «КРОК»

Н.М.Іларіонова, Л.В. Максимчук, Н.М. Сукурова

 

Методичні рекомендації

щодо виконання курсових робіт

для студентів напряму підготовки

«Міжнародна економіка»

 

Київ - 2011


Н.М Іларіонова., Л.В. Максимчук., Н.М. Сукурова 

Методичні вказівки до виконання та захисту курсових робіт спеціальності «Міжнародна економіка». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2011. - 28с. 

Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт для студентів напряму підготовки «Міжнародна економіка» містять загальні положення щодо організації виконання курсової роботи, обов’язки студента та керівника, характеристику етапів виконання роботи, вибору і затвердження теми, детальний опис всіх структурних елементів роботи з методичними вказівками щодо їх підготовки, вимоги до оформлення робіт. Описано порядок і процедуру захисту роботи, наведено критерії оцінювання роботи. У додатках містяться орієнтований перелік тем та зразки документів.

 

ЗМІСТ 

ВСТУП 

4

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

5

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА ТА КЕРІВНИКА КУРСОВОЇ РОБОТИ

6

3. ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ

7

4. СТРУКТУРА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ РОЗДІЛІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

8

4.1. Структура курсової роботи 

8

4.2. Складання плану курсової роботи 

8

5. ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ВИКОНАННЯ, ОФОРМЛНЕННЯ ЗАХИСТУ ТА ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

9

5.1. Етапи та послідовність виконання курсової роботи

9

5.2. Обсяг курсової роботи

11

5.3. Оформлення курсової роботи

12

5.4. Порядок рецензування захисту та критерії оцінювання курсової роботи

20

ДОДАТКИ 

24

 

ВСТУП 

Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи розроблені для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка».

Курсова робота зі спеціальності виконується студентами третього та четвертого курсів та є важливим елементом самостійного опанування методів економічного аналізу і першим кроком наукового дослідження студента. Досвід, набутий при виконанні курсової роботи, буде використаний у майбутньому при підготовці дипломної роботи.

Метою методичних рекомендацій є надання допомоги студентам у вирішенні поставлених завдань по змісту і порядку виконання курсової роботи.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Виконання курсових робіт є проміжним етапом навчання у вищому навчальному закладі, на якому студент виконує самостійну роботу.

Курсова робота – це результат самостійного дослідження студента. Вона передбачає вивчення наукових праць з міжнародної економіки, аналіз фактичного матеріалу, узагальнення явищ і процесів, що відбуваються у світовій економіці, формулювання висновків. Курсова робота повинна підводити проміжні підсумки набутих знань, умінь та навичок з фахових дисциплін, передбачених навчальним планом. Це документ, на підставі якого визначається здатність до самостійної роботи студента вищого навчального закладу за спеціальністю «Міжнародна економіка».

Метою курсової роботи є закріплення теоретичних знань студентів з міжнародної економіки; поглиблене вивчення студентом однієї з конкретних проблем; дослідження практики міжнародних економічних відносин; формулювання пропозицій і рекомендацій щодо вирішення поставлених завдань.

Виконання курсової роботи переслідує досягнення таких завдань:

1) розвиток навичок самостійної дослідницької роботи;

2) систематизацію та творчий аналіз сучасної вітчизняної і зарубіжної літератури за темою роботи;

3) творчий підхід до реферування підручників, монографій, окремих статей;

4) логічно і стисло викладати матеріал;

5) вміння користуватись статистичними збірниками, оглядами статистичної інформації, матеріалами первинної звітності тощо.

Курсова робота є самостійним дослідженням, вона повинна мати внутрішню єдність та свідчити про підготовленість автора до виконання самостійної дослідницької роботи із використанням теоретичних знань і практичних навичок. Курсова робота повинна продемонструвати уміння автора стисло, логічно, аргументовано і філологічно коректно викладати матеріал.

Основними вимогами до курсової роботи є:

 • самостійні дослідження, розрахунки;

 • обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення об’єкта дослідження;

 • належне оформлення;

 • виконання і здача роботи у встановлені терміни.


2. ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА ТА КЕРІВНИКА КУРСОВОЇ РОБОТИ

До написання курсової роботи допускаються студенти, які виконали усі вимоги навчального плану.

Основними обов’язками студента при написанні курсової роботи є:

 • самостійно опрацювати фундаментальні праці, а також останні наукові публікації у періодичних виданнях, що стосуються теми курсової роботи;

 • використати останні статистичні матеріали, отримані із вторинних джерел (документи міжнародних організацій, національних статистичних бюро, галузевих спілок та асоціацій, базового підприємства та ін.);

 • запропонувати та обґрунтувати можливі рішення проблеми, що розглядається у курсовій роботі;

 • дотримуватись встановлених графіків виконання та захисту курсової роботи;

 • відповідати за обґрунтованість висновків, правильність розрахунків та якість оформлення;

 • посилатися на автора та джерело, звідки запозичені матеріал або окремі результати.

Обов’язки наукового керівника курсової роботи:

 • скеровувати складання студентом плану курсової роботи;

 • рекомендувати спеціальну, нормативну літературу та інформаційні джерела за обраною темою курсової роботи;

 • не допускати несамостійне виконання курсової роботи;

 • регулярно консультувати студента з питань виконання курсової роботи;

 • контролювати дотримання календарного плану, якість та самостійність виконання роботи;

 • давати відгук на курсову роботу.

Поставивши свій підпис на титульному аркуші курсової роботи, керівник несе відповідальність за дотримання нормативних вимог, засвідчує достатню якість виконаної роботи.

Самостійне виконання курсових робіт студентами університету економіки та права «КРОК» є необхідною умовою ефективності цих робіт як елементу навчального процесу, розвитку у студентів навиків наукової роботи. Під несамостійним виконанням курсової роботи розуміється плагіат, тобто використання у роботі чужого тексту, опублікованого у паперовому чи електронному виді, без повного посилання на джерело чи з посиланнями, але коли обсяг і характер запозичень ставлять під сумнів самостійність виконаної роботи чи одного з її основних розділів. Плагіат може здійснюватися в двох видах:

 • дослівне викладення чужого тексту;

 • парафраза – викладення чужого тексту із заміною слів і виразів без зміни змісту запозиченого тексту.

Відповідальність за самостійне виконання роботи несе студент та керівник.

 

3. ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ

Тематика курсових робіт розробляється кафедрою міжнародної економіки та бізнесу та щорічно оновлюється нею з врахуванням теми її науково-дослідної роботи, сучасних тенденцій розвитку міжнародної економіки, міжнародних економічних відносин. Курсові роботи за спеціальністю «Міжнародна економіка» мають переважно науково-дослідницьку орієнтацію, їх головне завдання полягає у поглибленому вивченні відповідних теоретичних моделей, пошуку шляхів їх адаптації до умов розвитку міжнародної економічної діяльності України.

Студентам надається право у форматі спеціальності «Міжнародна економіка» запропонувати свою тему курсової роботи з обґрунтуванням доцільності її розробки. У таких випадках перевага надається темам, які продовжуватимуться в магістерській роботі або дипломній роботі спеціаліста з поглибленим дослідженням обраної проблеми.

Базою дослідження передусім виступає сфера міжнародних економічних відносин, управління міжнародними економічними відносинами на різних рівнях. Базою дослідження також може бути будь-яке вітчизняне чи зарубіжне підприємство, установа чи організація, що має самостійну звітність і веде зовнішньоекономічну діяльність.

При виборі теми слід урахувати її актуальність, можливість ефективного використання статистичної та іншої інформації, на базі якої буде виконуватися дослідження, можливість отримання й опрацювання відповідного фактичного матеріалу конкретного об’єкта дослідження, наявність літературних джерел та власних напрацювань.

Не допускається виконання курсових робіт на однакову або близькі теми різними студентами.

Затверджена кафедрою тематика курсових робіт оприлюднюється через стенди кафедри та факультетів (інститутів), а також передається старостам груп.

Затвердження тем курсових робіт відбувається на підставі письмової заяви студента та ім’я завідувача кафедри, яка подається на кафедру (Додаток Б). У заяві, крім теми, може бути вказано прізвище бажаного наукового керівника, що потребує його візи-погодження. Методисти випускових кафедр реєструють заяви студентів.

У разі неподання заяви про вибір теми курсової роботи без поважної причини студент вважається порушником графіку навчального процесу і тема курсової роботи закріплюється на розсуд кафедри.

  

4. СТРУКТУРА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ РОЗДІЛІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ

4.1. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ

Структура роботи повинна бути чіткою, логічною і має включати план, вступ, основну частину (два-три розділи, що розкривають зміст теми) висновки, перелік використаних джерел та додатки.

Вимоги щодо структури та змістовного наповнення окремих складових частин курсової роботи подано у таблиці 1.

Таблиця 1

Структурні частини роботи

Зміст структурних частин

Вступ

-     актуальність теми курсової роботи;

-     мета та завдання курсової роботи;

-     об’єкт та предмет аналізу;

-     короткий огляд використаних джерел.

розділ 1. Назва розділу

 

(2 підрозділи)

Розкривається теорія питання, рекомендується використання математичного апарату у вигляді графіків та функціональних залежностей.

розділ 2. Назва розділу

 

(2-3 підрозділи)

Практичне застосування розглянутої теорії, обов’язковим є використання статистичних даних з офіційних вітчизняних та іноземних джерел, Інтернет-сторінок провідних міжнародних економічних організацій та відповідних структур національного рівня.

розділ 3. Назва розділу

 

Характеристика перспектив розвитку досліджуваного явища або пропозиції щодо внесення змін у механізм функціонування, рекомендується використання методу моделювання.

Висновки

-     стислий виклад результатів проведеного дослідження;

-     оцінка результатів дослідження згідно мети дослідження і поставлених завдань.

Перелік використаних джерел

не менше 25 джерел для ІІІ курсу та не менше 35 джерел для ІV курсу в алфавітному порядку

Додатки

-     доповнюючий та ілюстративний матеріал: об’ємні таблиці, схеми, графіки, діаграми тощо.

 

4.2. СКЛАДАННЯ ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Складання плану курсової роботи – важливий та відповідальний етап її підготовки. План повинен охопити ключові питання теми, бути чітким і логічно послідовним, відображати структуру курсової роботи.

Якісне написання курсової роботи залежить від якісного, логічно складеного плану. План курсової роботи повинен містити назви (заголовки) та номери початкових сторінок усіх розділів та пунктів, які є в роботі, починаючи зі вступу і закінчуючи додатками.

План курсової роботи містить наступні складові:

- вступ, у якому підкреслюється актуальність даної теми дослідження в сучасних умовах господарювання, предмет та об’єкт дослідження, мета написання курсової роботи та чітко визначенні завдання, які потрібно вирішити задля досягнення поставленої мети;

- РОЗДІЛ 1 (два підрозділи) - теоретична частина, у якій визначається сутність об’єкту і предмету дослідження, його історичний розвиток, видова характеристика тощо, тобто  розкриваються основи розвитку проблеми заданої теми;

- РОЗДІЛ 2 (два - три підрозділи) - практична частина, яка базується на дослідженні умов розвитку та стану  предмету дослідження на прикладі конкретної країни, галузі, сфери діяльності, або конкретному об’єкті дослідження (підприємстві), розрахунок економічних показників діяльності обраного об’єкта в рамках теми дослідження;

- РОЗДІЛ 3 (не розбивається на підрозділи) - рекомендаційна частина, яка окреслює шляхи вирішення виявлених у другому розділі проблем;

- висновки з досліджуваних у роботі питань;

- перелік використаних джерел;

- додатки.

Таким чином, вибір теми курсової роботи та складання її плану визначає її майбутню якість, інформативну цінність для науки та практики. 

 

5. ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ВИКОНАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ, ЗАХИСТУ ТА ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ 

5.1. ЕТАПИ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Виконання курсової роботи проводиться в декілька етапів: вибір теми, ознайомлення з її теоретичними і практичними проблемами, складання попереднього плану, підбір літературних джерел і фактичного матеріалу, консультація у наукового керівника та уточнення плану роботи, написання й оформлення курсової роботи, передача її на кафедру для рецензування, доопрацювання після рецензії, захист. Виконання курсової роботи умовно можна поділити на чотири етапи, а саме: підготовчий, початковий, основний та заключний. Зміст кожного із них представлено у Таблиці 2.

Таблиця 2

Етапи виконання курсової роботи

№ п/п

Назва етапу

Зміст етапу

 

І етап -

 

Підготовчий

- ознайомлення з методичними рекомендаціями по написанню курсової роботи

- ознайомлення з тематикою курсових робіт

 

ІІ етап -

 

Початковий

- вибір теми курсової роботи

- попередній огляд інформаційних джерел

- визначення мети та завдань, предмета та об’єкта дослідження

- складання орієнтовного плану курсової роботи

 

ІІІ етап -

 

Основний

- поглиблене вивчення інформаційних джерел

- складання плану курсового дослідження та погодження його з науковим керівником

- написання попереднього (чорнового) варіанту курсової роботи згідно погодженого плану

- доопрацювання та належне оформлення курсової роботи

 

ІV етап -

 

Заключний

- рецензування курсової роботи науковим керівником

- захист

Етапи визначають послідовність виконання курсової роботи.

Підготовчий етап підготовки курсової дослідження полягає в ознайомленні студентами з методичними рекомендаціями до написання курсових робіт, вимогами щодо їх належного оформлення, змісту, структури тощо. Даний етап також передбачає ознайомлення студентами з тематикою тем курсових робіт, запропонованих випускаючою кафедрою. Орієнтована тематика курсових робіт наведена в Додатку А методичних рекомендацій.

Початковим етапом виконання курсової роботи вважається вибір та закріплення за студентом однієї з тем курсових робіт, яка відповідає його творчому пошуку та можливій подальшій сфері професійної реалізації.

При виборі теми курсової роботи доцільно врахувати: професійну орієнтацію студента, особисті бажання та плани студента відносно поглиблення вивчення окремих актуальних питань курсу, можливість використання матеріалів підприємств, організацій, закладів з обраного напрямку дослідження, наявність достатньої кількості літературних джерел, доробків з близьких за змістом тем суміжних дисциплін.

Основний етап виконання курсової роботи. Після того, як визначено тему курсової роботи, студент самостійно повинен підібрати інформаційні джерела (книги, монографії, статті, нормативно-правові та електронні джерела інформації) з обраної теми.

Після складання бібліографії, студент повинен приступити до вивчення літератури. Глибоке вивчення літературних, офіційних, відомчих  та статистичних джерел дає змогу з’ясувати сучасний стан найважливіших питань з теми та рівень їх розробки. Чітко визначивши напрямки, обсяг та характер інформації, необхідної для виконання курсової роботи, потрібно визначити найбільш доцільний план курсової роботи, дотримуючись вимог щодо його складання, визначених у попередньому розділі методичних рекомендацій.

Наступним кроком виконання курсової роботи має стати змістовне наповнення виокремлених у плані структурних частин курсової роботи: вступу, основної частини, висновків, переліку використаних джерел та додатків.

Заключним етапом вважається рецензування курсової роботи науковим керівником та захист. Порядок рецензування та захисту курсової роботи визначено у пункті 5.4. методичних рекомендацій.

 

5.2. ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Обсяг курсової роботи повинен бути:

- для студентів ІІІ курсу - не  більше 30 сторінок основного тексту, до якого входять вступ, три розділи роботи та висновки.

- для студентів ІV курсу - не більше 45 сторінок основного тексту, до якого входять вступ, три розділи роботи та висновки.

Орієнтовний обсяг окремих структурних частин курсової роботи подано у таблиці 3 для третього курсу та у таблиці 4 для четвертого курсу.

Таблиця 3

Обсяг структурних частин курсової роботи для ІІІ курсу

Частина роботи

Обсяг друкованого

тексту, сторінок

ЗМІСТ

1

Вступ

1-2

Розділ 1

1.1

1.2

8-9

 

Розділ 2

2.1

2.2

8-9

 

Розділ 3

 

7-8

 

Висновки

2

Список використаних джерел

2-3

Додатки

до 5

 Таблиця 4

Обсяг структурних частин курсової роботи для ІV курсу

Частина роботи

Обсяг друкованого

тексту, сторінок

ЗМІСТ

1

Вступ

1-2

Розділ 1

1.1

1.2

9-10

Розділ 2

2.1

2.2

2.3

20-21

Розділ 3 

10

Висновки

2

Список використаних джерел

2-3

Додатки

до 5

 

5.3. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Загальні вимоги щодо оформлення

Робота має бути виконана у вигляді стандартного текстового файлу, створеного в редакторі Microsoft Word і надрукованого з одного боку сторінки стандартного білого паперу формату А - 4, орієнтація – «книжна».

Текст друкується з відступами на сторінці: зліва - 3 см; справа – 1,5 см; зверху та знизу - по 2 см. Абзацний відступ - 1,25 см.

Рекомендований шрифт виконання курсової роботи Times New Roman, розмір кегля – 14, інтервал між рядками 1,5; вирівнювання тексту – за шириною сторінки.

Нумерація сторінок є обов’язковою. Номери виставляються зверху справа сторінки однаковим з основним текстом шрифтом. Номер на титульній сторінці не ставиться, а наступній після титульної сторінки присвоюється номер 2.

Робота починається з титульної сторінки, яка виконується за типовим зразком поданим у Додатку В, встановленим Університетом.

Оформлення заголовків

Заголовки структурних частин роботи «ПЛАН», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «Висновки», «ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкуються великими прописними літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Назви розділів і пунктів у плані роботи і по тексту мають бути тотожними.

Вступ, назви розділів, висновки, перелік використаних джерел та додатки починаються з нової сторінки, а назви підрозділів - відразу після закінчення попереднього. Не можна розривати заголовок і текст розділу або підрозділу, тобто починати з іншої сторінки. Переноси слів у заголовках не допускаються. Крапка в кінці заголовка не ставиться (лише у випадку, якщо заголовок складається з двох речень, їх відокремлюють крапкою).

Відстань між заголовком розділу (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 2 інтервалам основного тексту (30 мм).

Нумерацію розділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. Зміст, вступ, висновки, перелік використаних джерел та додатки не нумерують як розділи.

Номер розділу ставиться після слова «РОЗДІЛ». Підрозділи нумерують у межах кожного розділу, використовуючи номер розділу і порядковий номер підрозділу, між якими ставиться крапка, наприклад: «1.2» (другий підрозділ першого розділу), «2.3» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Оформлення ілюстративного матеріалу

Допускається у роботі використовувати ілюстративний матеріал – таблиці, рисунки, схеми, діаграми, графіки, формули, функції тощо, які, як правило, застосовують для кращого розуміння тексту роботи і мають доповнювати текст курсової роботи, глибше розкривати суть явища, наочно ілюструвати думки автора, і тому в тексті на кожну з них повинно бути посилання з коментарем.

Ілюстрації позначають відповідними словами (наприклад, «Рис.»,  «Таблиця» та ін.) і нумерують послідовно в межах розділу (за винятком ілюстрацій у додатках). Номер кожної з ілюстрацій має складатися з номера розділу і порядкового номера певної ілюстрації, між якими ставиться крапка, наприклад: «Рис. 1.2» (другий рисунок першого розділу), «Таблиця 3.1» (Перша таблиця третього розділу) тощо.

При першому посиланні на ілюстрацію вказують її повну назву і  номер, (наприклад, «Таблиця 1.2»), при повторному посиланні добавляють слово «Дивись» і використають скорочення (наприклад, «Див. Табл. 1.2»).

Ілюстрації слід подавати в роботі безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше, або на наступній сторінці**. Ілюстрації повинні бути розміщені так, щоб їх було зручно розглядати без повороту курсової роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Для оформлення таблиць і рисунків використовувати шрифт Times New Roman, розмір кегля – min 12, або 14; дозволяється використовувати жирний шрифт або курсив. Зображення можуть бути як чорно-білими, так і кольоровими. Обов’язково, всі елементи рисунка повинні бути згруповані як єдиний об’єкт.

**Примітка: Розміщувати таблиці та інший ілюстративний матеріал доцільно безпосередньо в тексті роботи – якщо вони є обов’язковими, не дуже об’ємні (займають ½ сторінки) або в додатках – якщо є другорядними і/або об’ємні (займають більше ½ сторінки).

Приклад побудови графіка та його оформлення поданий на рисунку 1.

На графіках, які містять дослідні криві, слід показувати точки, які безпосередньо одержали з дослідів. Якщо на графік наноситься сітка, то стрілки на координатних осях не зображаються. Якщо сітки немає, то вісь закінчується стрілками. На осях повинні бути зроблені підписи чи позначення величин, за якими вони викладені. Якщо на осях є поділки, то необхідно вказати одиниці величин. Всі ілюстрації однакового характеру (наприклад, всі розрахункові схеми, діаграми тощо) слід оформлювати за одним зразком. 

Рис. 1. Прогнозування продажів ТОВ «АБС» на 2011 рік на основі фактичних щомісячних обсягів продажу у 2010 році

Джерело:[23, с. 21]. 

Діаграми бувають різних типів (стандартні: гістограми, лінійчаті, кругові, кільцеві, точкові, пузиркові та ін.; та нестандартні). Найбільш поширені будуються за зразками, наведеними на рисунку 2 та рисунку 3.

У даному випадку діаграми побудовані з використанням даних, взятих з відповідних джерел. Тому обов’язково робимо посилання на використанні інформаційні джерела.

Рис.2. Розподіл інвестиційних надходжень в Донецьку область за галузями економі

Джерело:[23, с. 21]. 

Рис.3. Динаміка прямих іноземних інвестицій в Донецьку область

(на початок 2009 року, млн.дол.США)

Джерело: Побудовано за даними [43]. 

Схематичні зображення  будують за зразком на рисунку 4.          

Рис.4. Класифікація організаційних структур управління

Джерело:[28, с. 21]. 

Отже, назви графіків, діяграм, схематичних зображень, оформлених у вигляді рисунків, розміщуються під ілюстрацією. У випадку, якщо ілюстрація взята з певного джерела, потрібно обовязково його вказати, під назвою рисунка, паралено посилаючить на нього у переліку використаних джерел (Див. Рис.2). Якщо ілюстрація побудована самостійно, але на основі взятих даних – вказати джерело, звідки ці данні взяті, паралено посилаючить на нього у переліку використаних джерел (Див. Рис.3). Якщо ілюстрація являється власною розробкою автора – джерело не вказується (Див. Рис.4).

Ілюстративний матеріал, оформлений у вигляді таблиці, має певні особливості.

Слово «Таблиця» та її номер розміщується справа зверху над таблицею. Кожна таблиця повинна мати назву, яка починаються з великої літери, без крапки вкінці. Розміщують назву симетрично до тексту таблиці зверху.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті так, щоб її можна було читати без повороту або з поворотом роботи за годинниковою стрілкою.

У таблицях з цифровими даними слід обов'язково зазначати одиницю виміру. Якщо всі одиниці виміру є однакові для всіх показників таблиці, вони наводяться у заголовку, у відповідності до стандартів. Числові величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Таблиці цифрових даних будують за зразком, наведеному в таблиці 5.

Таблиця 5

Показники експортно-імпортної діяльності ВАТ «Трейд»

протягом 2008 – 2009 рр., тис. грн.

№ п/п

Показники експортно-імпортної діяльності підприємства

Звітний період

2008р.

2009р.

 1.  

Контрактна вартість імпортної сировини

18960,69

16445,53

 1.  

Акцизні збори

40,62989

41,11386

 1.  

Мито і митні збори

88,0325

95,93286

 1.  

Транспортні витрати

1286,617

1507,508

 1.  

Складські витрати

338,5829

137,0467

 1.  

Експедиторські витрати

325,0407

219,2744

 1.  

Коефіцієнт кредитного впливу

1,384963

1,40152

 1.  

Експортна виручка за умов надання комерційного кредиту

85397,22

88502,88

Джерело: [36, с.34]. 

Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати на декількох сторінках. У разі перенесення таблиці на іншу сторінку, кожну нову частину варто починати словами «Продовження Табл._». Зразок оформлення таблиці, що переноситься, подано нижче (Див.табл.6).

Таблиця 6

Переваги та недоліки

лінійних та функціональних структур управління 

Типи організаційних структур

Переваги

Недоліки

1

2

3

4

1.

Лінійні

- чіткість повноважень

- узгодження дій виконавців

- оперативність

- особиста відповідальність керівника за кінцеві результати

- вимоги щодо високої компетентності керівництва

- інформаційне перевантаження керівників

- низька якість реалізації функцій управління

- концентрація влади на найвищому рівні управління

 Продовження Табл.6

1

2

3

4

2.

Функціональні

- висока компетентність працівників

- висока результативність робіт

- централізований контроль результатів

- стандартизація окремих процесів

- зниження необхідності у спеціалістах широкого профілю

- розрив управлінського процесу на окремі функції

- надмірна централізація

- тривалість прийняття рішення

- негнучкість організаційної структури

- дублювання функцій

Джерело: [26, с.34]. 

Формули в курсовій роботі нумеруються в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Розміщувати формули слід посередині рядка. Номери формул пишуть біля правого берега сторінки на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: «(1.1)» (перша формула першого розділу – читається ззаду-наперед).

Всі символи і числові коефіцієнти у формулі повинні бути розшифровані. Їх розшифровують, якщо вони не були обумовлені раніше, безпосередньо під формулою (як правило, у тій же послідовності, в якій вони подані у формулі). Перший рядок розшифровки починають словом «де» без двокрапки після нього, значення кожного нового символу і числового коефіцієнта пишуть з нового рядка, наприклад:

де Ц(t) – прогнозна ціна;

Ц(b) – базова ціна продукції або ресурсу (під базовими цінами розуміють ціни, що склалися на певний момент часу tb, вони вважаються незмінними на протязі всього розрахункового періоду);

J(t,tn) – індекс зміни цін на продукцію відповідної номенклатурної групи або ресурсів в кінці  t-го кроку розрахунку по відношенню до початкового кроку (в якому ціни є відомими).

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менш як один вільний рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:).

Оформлення посилань на використані джерела

У тексті роботи обов’язково треба давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які наводяться в роботі, або на ідеях і висновках яких розробляються проблеми, завдання, питання, дослідження. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають потрібну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати зміст, мову тексту, обсяг.

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, в посиланні треба точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке посилаються.

Посилання в тексті роботи на джерела слід подавати згідно порядкових номерів в переліку використаних джерел, вказуючи номер сторінки, у квадратних дужках, наприклад: [1, с.39].

Посилання на ілюстрації в роботі вказують порядковим номером ілюстрації, у круглих дужках, наприклад: (Рис.1.2), (Формула (2.1), (Табл. 3.2) і т.д.

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «Дивись», наприклад: (Див.Табл.1.3), (Див.Рис.3.2).

Оформлення переліку використаних джерел

Перелік використаних джерел вимагає розміщення всіх використаних джерел інформації за абеткою.

Список використаних джерел оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Загальні вимоги до оформлення списку використаних джерел:

– список складається за алфавітним порядком, причому джерела латиницею розташовуються після джерел кирилицею;

– кожне джерело включається у список лише один раз, навіть якщо на нього присутні декілька посилань у тексті роботи;

– джерела описуються мовою оригіналу (не перекладаються);

– список джерел оформлюється у виді нумерованого списку з використанням арабських цифр, після номеру ставиться крапка.

Загальна схема опису джерел виглядає таким чином:

– автор;

– назва;

– відповідальні особи;

– відомості про джерело. 

Приклади опису різних типів джерел: 

1) Книги, монографії, підручники: 

1. Юськів Б. М. Контент-аналіз. Історія розвитку та світовий досвід: Монографія / Б. М. Юськів. — Рівне: Перспектива, 2006. — 203 с.

2. Castells M. Communication Power / Manuel Castells. — Oxford: Oxford University Press, 2009. — 571 p. 

2) Статті з газет, журналів: 

3. Бохно И. Страна победившего Интернета / И. Бохно // Компьютерра. — 2005. — № 1–2. — С. 18–21.

4. Жданов І. Формула помаранчевої перемоги: нотатки несторонніх спо­стерігачів / І. Жданов І., Ю. Якименко // Дзеркало тижня. — 2005. — № 2 (22 січ.). — С. 5. 

3) Статті з періодичних збірників: 

5. Пилипак М. І. Політика державного брендінгу в сучасних умовах [Електронний ресурс] / М. І. Пилипак // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. — 2010. — Вип. 42. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2010_42/Gileya42/P16_doc.pdf (переглянуто 28 лютого 2011 року)

6. Day J. Image selection in destination positioning: А new approach / J. Day, S. Skidmore, Th. Koller // Journal of Vacation Marketing. — 2002. — № 8. — Р. 177–186. 

4) Статті з неперіодичних збірників, матеріалів конференцій: 

7. Картунов О. В. Концепції інформаційно-знаннєвого суспільства: минуле, сучасне, майбутнє / О. В. Картунов // Національні економіки в глобальному економічному просторі: Матеріали Міжнародної науко­во-практичної конференції 16–17 квітня 2008 року м. Київ. — К.: УЕП «КРОК», 2008. — С. 161–169.

8. Чернозубкін І. О. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів військового управління Збройних Сил України / І. О. Черно­зубкін // Матеріали ІІ науково-практичного семінару «Проблеми розвитку інформаційних мереж військового призначення». — К.: НАО України, 2004. — С. 258–260.

5) Частина книги: 

9. Макаренко Є. А. Трансформація сучасної дипломатії / Є. А. Макарен­ко // Аналітика, експертиза, прогнозування: Монографія. — К: Наша культура і наука, 2003. — С. 21–34.

10. Eger J. M. Globalization / John M. Eger // 21st century communication: a reference handbook / general editor William F. Eadie. — Thousand Oaks, CA: SAGE, 2009. — P. 424–432. 

6) Автореферати дисертацій: 

11. Терещук В. І. Електронний паблік рілейшнз як засіб формування зовнішньополітичного іміджу держави: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / В. І. Терещук; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2008. — 20 с.

7) Нормативно-правові акти: 

12. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки: Закон України від 9 січня 2007 року № 537-V [Елек­тронний ресурс] // Законодавство України. — Режим доступу: http:// zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=537-16 (переглянуто 20  лю­того 2011 року) 

8) Веб-сайти або сторінки веб-сайтів: 

13. МЗС України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua/ (переглянуто 23 лютого 2011 року)

14. Sacred Congregation of Propaganda [Електронний ресурс] // Catholic Encyclopedia. — Режим доступу: http://www.newadvent.org/cathen/ 12456a.htm (переглянуто 24 жовтня 2010 року) 

Оформлення додатків

Додатки до курсової роботи мають містити інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою. Крім того, у додатки доцільно включати допоміжний, ілюстративний матеріал, потрібний для повноти розкриття роботи:

- реальні документи підприємства;

- рекламні матеріали;

- проміжні математичні доведення, формули, розрахунки;

- таблиці допоміжних цифрових даних;

- ілюстрації допоміжного характеру та ін.

Додатки оформлюються в кінці курсової роботи (після переліку використаних джерел) і розміщуються в тому порядку, у якому згадуються по тексту курсової роботи.

У крайньому правому куті сторінки великими прописними літерами друкується слово «ДОДАТОК» і поряд - велика літера, що позначає додаток: наприклад, «Додаток А», «Додаток Б» і т. д.

Додаток повинен мати заголовок, надрукований малими літерами з першої великої літери симетрично до тексту сторінки.

За необхідністю, текст кожного додатка може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: «А.2» - другий розділ додатка А; «В.3.1» - перший підрозділ третього розділу додатка В.

Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: «рис. А.1.2» - другий рисунок першого розділу додатка А.

Якість оформлення курсової роботи безпосередньо впливає на оцінку роботи науковим керівником, враховується під час захисту, та визначає загальну оцінку, тому студенту слід приділити даному питанню значну увагу.

 

5.4. ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ ЗАХИСТУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Виконану курсову роботу студент подає на кафедру міжнародної економіки та бізнесу, де вона реєструється і передається науковому керівнику для перевірки та рецензування.

Науковий керівник перевіряє курсову роботу, робить зауваження і висновок про ступінь готовності виконаної студентом роботи до захисту. На курсову роботу пишеться відзив, де зазначаються позитивні і негативні сторони роботи. Курсова робота оцінюється науковим керівником за визначеними критеріями, поданими у таблиці 7 для студентів третього курсу та у таблиці 8 для студентів четвертого курсу.

Таблиця 7

Характеристика критеріїв оцінювання науковим керівником курсової роботи студентів ІІІ курсу 

№ п/п

Види і зміст робіт

Максимальна кількість балів

Фактична

кількість балів

1

Логічність структури та плану роботи

10

 

2

Відповідність змісту роботи плану

15

 

3

Повнота розкриття теми (за розділами)

1)___

2)___

3)___

15

 

4

Висновки та рекомендації

10

 

5

Самостійність та оригінальність роботи

10

 

6

Достатність фактичного матеріалу (статистика, ілюстрації тощо)

10

 

7

Підбір використаних джерел інформації

5

 

8

Глибина опрацювання джерел

5

 

9

Оформлення роботи

10

 

10

Своєчасність виконання роботи

10

 

 

Загальна сума балів

100

 

 Таблиця 8

Характеристика критеріїв оцінювання науковим керівником курсової роботи студентів ІV курсу 

№ п/п

Види і зміст робіт

Максимальна кількість балів

Фактична

кількість балів

1

Відповідність змісту виконаної роботи затвердженій темі та завданню

10

 

2

Повнота виконання завдання, правильність та глибина обґрунтування прийнятих рішень

15

 

3

Якість проведення аналізу

15

 

4

Ступінь використання сучасних досягнень науки

10

 

5

Наявність власних розрахунків, які підтверджують зроблені висновки

10

 

6

Наявність статистичної бази та рівень її опрацювання

10

 

7

Використання оригінальної джерельної бази

5

 

8

Наявність у роботі первинних статичних матеріалів

5

 

9

Наявність та інформативність ілюстративного матеріалу

10

 

10

Загальне оформлення роботи у відповідності до вимог та своєчасність її виконання

10

 

 

Загальна сума балів

100

 

Загальна кількість балів підсумовується і співвідноситься з національною шкалою та шкалою ECTS:

90-100 балів – «відмінно» / A,

80-89 балів – «дуже добре» / В,

70-79 балів – «добре» / С,

60-69 балів – «задовільно» / D,

50-59 балів – «задовільно» / E,

25-49 балів – «незадовільно» / Fx,

0-24 балів – «незадовільно» / F.

Якщо курсову роботу виконано неправильно, вона має серйозні недоліки, то її повертають студенту на доопрацювання. Якщо курсова робота виконується повторно, то її новий варіант подається обов’язково разом з попереднім варіантом роботи та із зауваженнями наукового керівника, згідно з якими перероблено (дороблено) курсову роботу.

Дата і час захисту курсової роботи встановлює випускаюча кафедра. Для проведення захисту курсової роботи кафедрою створюється комісія (не менше двох осіб) із складу викладачів кафедри, один з яких може бути науковим керівником. До захисту перед комісією допускаються роботи, які відповідають вимогам щодо написання та оформлення і мають відгук наукового керівника.

Процедура захисту курсової роботи складається з доповіді студента (5-7 хв.), відповідей на запитання та зауваження членів комісії з теми курсової роботи (5-10 хв.). Тривалість захисту, як правило, не повинна перевищувати 10-20 хв.

У доповіді студент повинен обґрунтувати актуальність теми, мету і завдання дослідження, дати досить коротку характеристику об’єкта дослідження, показати ґрунтовні знання теоретичних і практичних аспектів проблеми, обґрунтувати свої пропозиції, відповісти на поставлені запитання.

Оцінювання захисту курсової роботи відбувається з врахуванням попередньої оцінки наукового керівника за критеріями, поданими у таблиці 9.

Таблиця 9

Характеристика критеріїв оцінювання захисту курсової роботи

Критерії оцінювання

Максимальний бал,

примітки

Інші можливі бали, примітки

1. Попередня оцінка курсової роботи науковим керівником (за якість)

55 - (при позитивному відгуку наукового керівника, від 90-100 балів у відзиві)

40 - (при позитивному відгуку наукового керівника, від 70-89 балів)

25 - (при позитивному відгуку наукового керівника, від 60-69 балів)

10 - (при позитивному відгуку наукового керівника, від 50-59 балів)

2. Доповідь

під час захисту роботи (презентація

роботи)

30 - (при чіткій, структурованій, логічній доповіді, демонструє

ґрунтовні знання теоретичних і практичних аспектів проблеми, обґрунтовує свої пропозиції)

20 - (при структурованій, логічній доповіді, демонструє середній

рівень знань теоретичних і практичних аспектів проблеми)

10 - (при структурованій, доповіді, демонструє  достатній рівень знань теоретичних і практичних аспектів проблеми)

3. Правильність відповіді на запитання комісії

15 – (при правильній повній відповіді на питання)

10 - (при правильній не повній відповіді на питання)

0 - (при не правильній відповіді на питання)

Загальна сума балів

100

95-0

Під час захисту курсової роботи, студент повинен продемонструвати вільне володіння та знання змісту свого дослідження, ілюструючи доповідь при необхідності таблицями, схемами та графіками.

Оцінка за захист курсової роботи заноситься до екзаменаційної відомості і залікової книжки студента  у такому співвідношенні:

90-100 балів – «відмінно» / A,

80-89 балів – «дуже добре» / В,

70-79 балів – «добре» / С,

60-69 балів – «задовільно» / D,

50-59 балів – «задовільно» / E,

25-49 балів – «незадовільно» / Fx,

0-24 балів – «незадовільно» / F.

Студенту, який не виконав курсову роботу або не з’явився на захист без поважних причин, може (а з поважних причин повинно) бути надано право повторно захистити курсову роботу при виконанні умов, визначених вищим навчальним закладом. 


ДОДАТКИ

Додаток А 

Примірна тематика курсових робіт для студентів ІІІ курсу

напряму підготовки «Міжнародна економіка» 

1 .Сучасні тенденції розвитку світового валютного ринку

2. Сучасні тенденції розвитку світового ринку похідних фінансових інструментів

3. Сучасні тенденції розвитку світового ринку банківського кредитування

4. Сучасні тенденції розвитку світового ринку облігацій

5. Сучасні тенденції прямого іноземного інвестування ТНК

6. Світовий досвід функціонування міжнародних фінансових центрів

7. Технічні бар’єри у зовнішній торгівлі країни

8. Оцінка міжнародної інвестиційної привабливості країни

9. Відкритість економіки країни як передумова її глобалізованого розвитку

10. Місце Японії у світовому господарстві

11. Нетарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі України

12. Міжнародна мобільність на ринку факторів виробництва

13. Типи економічних систем та міжнародна класифікація країн світу

14. Вплив ТНК на формування різних типів ринкових структур

15. Роль СОТ у регулюванні міжнародних торговельних відносин

16. Особливості регулювання міжнародними організаціями світової торгівлі послугами

17. Міжнародна торгівля як фактор економічного зростання світової економіки

18. Передумови становлення та сучасні тенденції розвитку світової торгівлі

19. Україна на ринку транзитних послуг

20. Особливості міжнародної торгівлі нефакторними послугами

21. Наслідки інформаційної революції для розвитку міжнародної торгівлі

22. Відкритий характер економіки України як чинник її прогресуючого розвитку

23. Сучасні тенденції розвитку світового ринку високотехнологічних товарів

24. Особливості міжнародної торгівлі продуктами інтелектуальної власності

25. Міжнародний рух капіталу як передумова економічного зростання країни

26. Сучасні тенденції розвитку світового ринку робочої сили

27. Сучасні тенденції розвитку світового ринку золота

28. Інтеграційна тенденція на міжнародних фінансових ринках

29. Розвиток інтеграційного поступу в NAFTA

30. Сучасні тенденції розвитку міжнародної конкуренції

31. Інтеграційні процеси в Латинській Америці

32. Інтеграційні процеси в арабському світі

33. Участь України в регіональних інтеграційних об'єднаннях

34. Україна в системі міжнародної передачі технологій

35. Рух капіталу в системі багатонаціональних компаній

36 .Внесок багатонаціональних компаній у розвиток світової економіки

37. Інтервенції на валютному ринку як інструмент валютної політики

38. Детермінанти міжнародних конкурентних переваг України

39. Конкурентні переваги України в міжнародному економічному суперництві

40. Глобалізм як провідна характеристика сучасного етапу розвитку світової економіки

41. Глобальні чинники економічного розвитку країни

42. Інформатизація як фактор глобальної конкурентної боротьби

43. Олігополістичні структури на міжнародних ринках.

44. Міжнародні конкурентні переваги регіонів України

45. Подолання бідності в системі світового господарства

46. Інтернаціоналізація як імперативна складова розвитку сучасного підприємства

47. Кластери підприємств: суть та причини створення.

48. Фактори конкурентоспроможності китайської економіки.

49. Стратегічне співробітництво України і Європейського союзу

50. Пошук нової моделі економічного розвитку у Китаї

51. Удосконалення механізму міжнародної  інтеграції країн в процесі формування глобальної економічної системи

52. Преференційні торгові угоди в міжнародній торгівельній практиці

53. Тенденції розвитку та вплив на економіку України світового ринку позичкового капіталу:

54. Вільні економічні зони у світовій економіці

55. Зони вільної торгівлі та митні союзи в міжнародній економіці

56. Особливості сучасного торгового протекціонізму

 

Примірна тематика курсових випускних робіт для студентів ІV курсу

напряму підготовки «Міжнародна економіка» 

1. Україна на міжнародному ринку

1.1. аграрної продукції

1.2. продукції чорних металів

1.3. продукції електрообладнання

1.4. туристичних послуг

1.5. транспортних послуг

2. Маркетингові стратегії вітчизняних компаній-експортерів

2.1. аграрної продукції

2.2. алкогольної продукції

2.3. кондитерської продукції

3. Вплив світової торгівлі на функціонування національних економік

4. Пряме іноземне інвестування інноваційного розвитку економіки країни

5. Франчайзинг як стратегія міжнародного маркетингу

6. Інформаційне забезпечення в міжнародній маркетинговій діяльності компаній

7. Міжкультурні аспекти діяльності суб’єктів міжнародного маркетингу

8. Експортний потенціал України та його реалізація

9. Біржова торгівля як форма міжнародної торгівлі товарами

10. Особливості розвитку міжнародного виставкового бізнесу

11. Сучасні стратегії входження іноземних компаній в український ринковий простір

12. Місце і роль країн БРІК у міжнародній торгівлі

13. Суверенні фонди добробуту як суб’єкти світової фінансової системи

14. Валютно-фінансові кризи у світовій економіці

15. Сучасні особливості функціонування хеджевих фондів на світовому фінансовому ринку

16. Особливості залучення капіталу на ринку

16.1. США

16.2. ЄС

16.3. Японії

16.4. Великої Британії

17. Роль валютної політики в досягненні макроекономічної рівноваги в сучасних умовах

18. Вплив курсового чинника на розвиток експортоорієнтованих галузей української економіки

19. Вплив курсової політики на конкурентоспроможність української економіки

20. Вплив сучасної світової фінансової кризи на національні валютно-фінансові системи

21. Значення іноземних інвестицій для розвитку металургійної галузі України

22. Іноземний капітал у сільському господарстві України

23. Особливості іноземного інвестування в хімічну промисловість України

24. Іноземний капітал в автомобільній промисловості України

25. Значення резервних валют для формування рівноваги національних валютних ринків

26. Місце внутрішньогалузевої торгівлі у торговельних відносинах країн

27. Особливості взаємодії держав у сучасній міжнародній економічній системі

28. Асиметричність міжнародної економічної системи та форми її прояву

29. Місце ТНК на світових товарних ринках

30. Технологічна складова сучасного розвитку світової економічної системи

31. Європейська електронна платіжна система ТАРГЕТ як модель електронних фінансів.

32. Транснаціональні корпорації як фактор глобалізації світової економіки

33. Регіональні особливості діяльності ТНК (на матеріалах окремих регіонів або країн).

34. Розвиток несировинного експорту України

35. Стратегія міжнародної економічної діяльності кластерних утворень

36. Механізми формування ефективних міжнародних стратегічних альянсів.

37. Технології підготовки компанії до входження у міжнародний стратегічний альянс.

38. Особливості транснаціоналізації світових товарних потоків

39. Зовнішньоторговельна політика України в контексті членства в СОТ

40. Методи стимулювання розвитку експортного сектору України

41. Механізм регулювання міжнародної міграції робочої сили в Україні

42. Роль інтелектуальної власності у функціонуванні глобальної економіки

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!