Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1803 Методичні вказівки для виконання курсових робіт з дисципліни Теорія держави і права, НАВС

Методичні вказівки для виконання курсових робіт з дисципліни Теорія держави і права, НАВС

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА 

ЗАТВЕРДЖУЮ

начальник кафедри  

теорії держави та права НАВС,

полковник міліції                                                                              

С.Д. Гусарєв 

« ____»  _____________2012р.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ (РЕКОМЕНДАЦІЇ) ДЛЯ ВИКОНАННЯ 

КУРСОВИХ РОБІТ 

з навчальної дисципліни

«ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА»

 

Київ 2012 

 

Методичні вказівки (рекомендації) для виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Теорія держави і права» / Укладачі: к.ю.н., професор Осауленко О.І.; викл. Юрковська Л.Г. – Київ: Національна академія внутрішніх справ, ННІПП , 2012. – 74 с.

Методичні вказівки (рекомендації) для виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Теорія держави і права» обговорені та схвалені на засіданні кафедри теорії держави та права НАВС 14 вересня 2012 року, протокол № 2.

 

1. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

1. Поняття предмету теорії держави та права.

2. Система юридичних наук і місце в ній ТДП.

3. Методологія теорії держави та права.

4. Влада і норми поведінки в первісному суспільстві.

5. Загальні закономірності виникнення держави і права.

6. Загальна характеристика теорій походження держави і права.

7. Типологія та основні типи держав.

8. Сутність та соціальне призначення держави.

9. Держава і політична система суспільства.

10. Функції держави.

11. Механізм держави.

12. Форми держави.

13. Державна влада.

14. Правова держава і громадянське суспільство.

15. Поняття та сутність права.

16. Праворозуміння та його значення для юридичної практики.

17. Право в системі соціальних норм.

18. Система права та її основні елементи.

19. Система права і система законодавства.

20. Норми права та їхня структура.

21. Правоутворення та форми (джерела) права.

22. Нормативно-правові акти та їх систематизація.

23. Дія нормативно-правових актів.

24. Реалізація норм права.

25. Застосування норм права як особлива форма їх реалізації.

26. Поняття правовідносин та їх види.

27. Юридичні факти.

28. Правова поведінка: поняття та види.

29. Правомірна поведінка: поняття, структура, види.

30. Правопорушення: поняття, склад, види.

31. Юридична відповідальність: поняття, підстави, види.

32. Прогалини в праві і шляхи їх усунення.

33. Законність: поняття , принципи та система гарантій.

34. Правопорядок як мета і результат правового регулювання суспільних  відносин.

35. Роль правоохоронних органів в охороні та зміцненні законності, правопорядку та суспільного порядку.

36. Поняття, структура та види правосвідомості.

37. Правова культура та правове виховання.

38. Предмет, метод, способи і типи правового регулювання.

39. Механізм правового регулювання та його елементи.

40. Тлумачення норм права.

41. Основні правові системи сучасності.

42. Принцип верховенства права як засада правового розвитку сучасної України.

43. Основні типи правопорушення: легістський (законницький) та юридичний.

44. Норма права в контексті двох основних типів праворозуміння.

45. Правова держава як форма втілення принципу верховенства права.

46. Проблема формування правового мислення в сучасній Україні.

47. Юридичне (юснатуралістичне) праворозуміння: поняття, основні цінності та принципи.

48. Проблема реформування правової системи сучасної України.

49. Європейські стандарти прав людини в контексті правозастосування сучасної України. 

 

2. КОРОТКІ ЗАГАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЗА ТЕМАМИ КУРСОВИХ РОБІТ 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ПРЕДМЕТУ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

 1. Теорія держави і права як наука та навчальна дисципліна.

 2. Предмет та об’єкт теорії держави і права: сутність, структура, співвідношення понять.

 3. Місце предмету теорії держави і права серед інших юридичних наук.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Кельман М. С. Методологічне значення і предмет загальної теорії права і держави / М. С. Кельман // Держава і право. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2009. – Вип. 44. – С. 44−50.

 2. Клочков В. В.  Диалектика как методология изучения теории государства и права:риторические проблемы и неопровержимые теории / В. В.  Клочков // Философия права. – 2005. − № 2. – С. 18−23.

 3. Козлов В.А. Проблемы предмета и методологии общей теории права. - Л.:   изд-во ЛГУ, 1989.- 116 с.

 4. Шпак А. Методологические и содержательные предпосылки исследования силы права / А. Шпак // Философия права. – 2004. − № 1. – С. 33−41.

ТЕМА 2. СИСТЕМА ЮРИДИЧНИХ НАУК І МІСЦЕ В НІЙ ТДП 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

 1. Юридична наука: сутність, структура, функції.

 2. Класифікація юридичних наук.

 3. Співвідношення та взаємодія теорії держави і права з іншими юридичними науками.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Бобылев А. И. Предмет и методология права и государства / А. И. Бобылев // Право и политика. – 2000. − № 11. – С. 14−20.

 2. Клочков В. В.  Диалектика как методология изучения теории государства и права:риторические проблемы и неопровержимые теории / В. В.  Клочков // Философия права. – 2005. − № 2. – С. 18−23.

 3. Козлов В.А. Проблемы предмета и методологии общей теории права. - Л.:   изд-во ЛГУ, 1989.- 116 с.

 4. Нерсесянц В. С. Общая теория государства и права: [учебник] / В. С. Нерсесянц. – М.: Изд-во „НОРМА”, 2000. – Гл. 1: Предмет и метод теории права и государства. – С. 1−10.

 5. Рабинович П. Пріоритетна функція загальнотеоретичного праводержавознавства // Право України. - 2010.- №1. - С.25-31.

 6. Тихомиров О. Юриспруденції методологія / О. Тихомиров // Міжнародна поліцейська енциклопедія / відп. ред.: Ю. І.  Римаренко,  Я. Ю. Кондратьєв,       В.  Я. Тацій,   Ю. С. Шемшученко. – К. : Концерн „Вид Дім „Ін Юре”, 2003. –      Т. 1. – С. 1118−1120.

 7. Ющик О. І. Теорія права в контексті узагальненого знання / Ющик О. І. // Юридична наука: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук. конф., (Київ, 13 трав. 2009 р.). – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2009. – С. 57−63.

 

ТЕМА 3. МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

Вступ

 1. Загальна характеристика методології юридичної науки.

 2. Поняття методології теорії держави і права та її основні риси.

 3. Класифікація методів наукового пізнання.

 4. Співвідношення методології теорії держави і права та методики юридичного наукового пізнання.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Бобылев А. И. Предмет и методология права и государства / А. И. Бобылев // Право и политика. – 2000. − № 11. – С. 14−20.

 2. Клочков В. В.  Диалектика как методология изучения теории государства и права:риторические проблемы и неопровержимые теории / В. В.  Клочков // Философия права. – 2005. − № 2. – С. 18−23.

 3. Козлов В.А. Проблемы предмета и методологии общей теории права. - Л.:   изд-во ЛГУ, 1989.- 116 с.

 4. Нерсесянц В. С. Общая теория государства и права: [учебник] / В. С. Нерсесянц. – М.: Изд-во „НОРМА”, 2000. – Гл. 1: Предмет и метод теории права и государства. – С. 1−10.

 5. Тихомиров О. Юриспруденції методологія / О. Тихомиров // Міжнародна поліцейська енциклопедія / відп. ред.: Ю. І.  Римаренко,  Я. Ю. Кондратьєв,       В.  Я. Тацій,   Ю. С. Шемшученко. – К. : Концерн „Вид Дім „Ін Юре”, 2003. –      Т. 1. – С. 1118−1120.

 

ТЕМА 4. ВЛАДА І НОРМИ ПОВЕДІНКИ В ПЕРВІСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

Вступ

 1. Загальнотеоретична характеристика первісного суспільства.

 2. Витоки та носії влади у первісному суспільстві.

 3. Норми поведінки у первісному суспільстві: поняття, виникнення, основні риси.

 4. Порівняльна характеристика норм поведінки у первісному суспільстві та правових норм.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Алексєєв С.С. К вопросу об общем понятии права. "Государство и право", 1993, №6, с. 128-133.

 2. Рабінович П. Природне право: діалектика приватного і публічного // Право України.-2004-№9.-С.61-64.

 3. Бужор В. Г. Происхождение права и государства // Бужор В. Г. Общая теория государства и права / В. Г. Бужор. – Измаил : Измаил. Ин-т водного транспорта, 2010. – С. 14−16.

 4. Глущенко В. А. Основные теории происхождения государства и права / В. А. Глущенко // Юридична наука та правоохоронна діяльність : матеріали міжвуз. наук.-практ конф. курсантів і студентів, (травень 2000 р.). – Дніпропетровськ : Дніпропетровський юрид. ін.-т внутр. справ, 2000. − Вип. 1. − С. 22−24.

 5. Евсеенко Т. П. О понятии  „простого” государства в юридической науке /      Т. П. Евсеенко // Изв. вузов. Правоведение. – 2004. − № 1. – С. 196−202.

 6. Кашанина Т. В. Происхождение государства и права : [учеб. пособие] /          Т. В. Кашанина. – М. : Высш. школа, 2004. – 325 с.

 7. Рабінович  П. Держава (виникнення) / П. Рабінович // Міжнародна поліцейська енциклопедія / відп. ред.: Ю. І.  Римаренко,  Я. Ю. Кондратьєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К. : Концерн „Вид Дім „Ін Юре”, 2003. – Т. 1. –         С. 130−131.

 

ТЕМА 5. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

 1. Основні закономірності виникнення держави та формування права у різних народів світу.

 2. Основні наукові теорії походження держави.

 3. Загальна характеристика основних наукових теорій походження права.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Бужор В. Г. Происхождение права и государства // Бужор В. Г. Общая теория государства и права / В. Г. Бужор. – Измаил : Измаил. Ин-т водного транспорта, 2010. – С. 14−16.

 2. Глущенко В. А. Основные теории происхождения государства и права / В. А. Глущенко // Юридична наука та правоохоронна діяльність : матеріали міжвуз. наук.-практ конф. курсантів і студентів, (травень 2000 р.). – Дніпропетровськ : Дніпропетровський юрид. ін.-т внутр. справ, 2000. − Вип. 1. − С. 22−24.

 3. Кашанина Т. В. Происхождение государства и права : [учеб. пособие] /          Т. В. Кашанина. – М. : Высш. школа, 2004. – 325 с.

 4. Крестовська Н. М. Сучасні підходи до історичної типології права /           Н. М. Крестовська // Правове життя сучасної України : тези доп. Міжнар. наук. конф. професорсько-викладацького і аспірант. складу,  21−22 трав. 2010 р. – Одеса : Фенікс,  2010. – С. 62−64.

 5. Некрасов О. С. Теорії походження держави / О. С. Некрасов  // Юридична наука та правоохоронна діяльність : матеріали міжвуз. наук.-практ конф. курсантів і студентів, (травень 2000 р.). – Дніпропетровськ : Дніпропетровський юрид. ін.-т внутр. справ,  2000. − Вип. 1. − С. 159−162.

 6. Рабінович  П. Держава (виникнення) / П. Рабінович // Міжнародна поліцейська енциклопедія / відп. ред.: Ю. І.  Римаренко,  Я. Ю. Кондратьєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К. : Концерн „Вид Дім „Ін Юре”, 2003. – Т. 1. –         С. 130−131.

 7. Тимошенко В. Держава (точка зору на теорії виникнення) / В. Тимошенко // Міжнародна поліцейська енциклопедія / відп. ред.: Ю. І.  Римаренко,                  Я. Ю. Кондратьєв,  В. Я. Тацій,  Ю. С. Шемшученко.  –  К. : Концерн „Вид Дім „Ін Юре”, 2003.–  Т. 1. – С. 137−138.  

 8. Тимошенко В. І. Договірна теорія виникнення держави / В. І. Тимошенко // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. − Одеса, 2005. − № 1. − С. 201−205.

 9. Тимошенко В. І. Патріархальна теорія походження держави в політико-правовій думці України і Росії (кінець Х1Х−початок ХХ ст.) / В. І. Тимошенко // Юридична енциклопедія.– К. : Укр. енцикл., 2002. – Т. 4. – С. 459−460.

 10. Тимошенко В. Плюралістична теорія держави Б. О. Кістяковського / В. Тимошенко // Право України. – 2005. − № 3. – С. 122−125.

 11. Тимошенко В. І. Психологічна теорія держави (З історії правової і політичної думки) / В. І. Тимошенко  // Держава і право. – Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького,  2005. − Вип. 27. − С. 12−19.

 

ТЕМА 6. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРІЙ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

 1. Причини різноманітності теорій походження держави і права.

 2. Основні наукові теорії походження держави: сутність, період виникнення, засновники.

 3. Наукові теорії походження права в контексті юснатуралістичного та легістського підходу до праворозуміння.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література: 

 1. Бужор В. Г. Происхождение права и государства // Бужор В. Г. Общая теория государства и права / В. Г. Бужор. – Измаил : Измаил. Ин-т водного транспорта, 2010. – С. 14−16.

 2. Глущенко В. А. Основные теории происхождения государства и права / В. А. Глущенко // Юридична наука та правоохоронна діяльність : матеріали міжвуз. наук.-практ конф. курсантів і студентів, (травень 2000 р.). – Дніпропетровськ : Дніпропетровський юрид. ін.-т внутр. справ, 2000. − Вип. 1. − С. 22−24.

 3. Кашанина Т. В. Происхождение государства и права : [учеб. пособие] /          Т. В. Кашанина. – М. : Высш. школа, 2004. – 325 с.

 4. Некрасов О. С. Теорії походження держави / О. С. Некрасов  // Юридична наука та правоохоронна діяльність : матеріали міжвуз. наук.-практ конф. курсантів і студентів, (травень 2000 р.). – Дніпропетровськ : Дніпропетровський юрид. ін.-т внутр. справ,  2000. − Вип. 1. − С. 159−162.

 5. Тимошенко В. І. Договірна теорія виникнення держави / В. І. Тимошенко // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. − Одеса, 2005. − № 1. − С. 201−205.

 6. Тимошенко В. І. Патріархальна теорія походження держави в політико-правовій думці України і Росії (кінець Х1Х−початок ХХ ст.) / В. І. Тимошенко // Юридична енциклопедія.– К. : Укр. енцикл., 2002. – Т. 4. – С. 459−460.

 7. Тимошенко В. Плюралістична теорія держави Б. О. Кістяковського / В. Тимошенко // Право України. – 2005. − № 3. – С. 122−125.

 8. Тимошенко В. І. Психологічна теорія держави (З історії правової і політичної думки) / В. І. Тимошенко  // Держава і право. – Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького,  2005. − Вип. 27. − С. 12−19.

 

ТЕМА 7. ТИПОЛОГІЯ ТА ОСНОВНІ ТИПИ ДЕРЖАВ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

Вступ

 1. Загальнотеоретична характеристика основних підходів до типології держав.

 2. Формаційний підхід до типології держав. Історичні типи держав.

 3. Цивілізаційний підхід до типології держав: сутність, критерії класифікації, типи держав.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Бальжик І. А. Теократична держава та „симфонія влади” / І. А. Бальжик // Держава і право. – К. : Ін-т держави  і права ім. В. М. Корецького, 2006. – Вип. 32. – С. 67−75.

 2. Венгеров А. Б. Теоря государства и права : [учебник] / А. Б. Венгеров. –  М. : Новый юрист, 1998. – Гл. 2 : Происхождение государства. – С. 25−58.

 3. Кашанина Т. В. Происхождение государства и права : [учеб. пособие] /  Т. В. Кашанина. – М. : Высш. школа, 2004. – 325 с.

 4. Крестовська Н. М. Сучасні підходи до історичної типології права / Н. М. Крестовська // Правове життя сучасної України : тези доп. Міжнар. наук. конф. професорсько-викладацького і аспірант. складу,  21−22 трав. 2010 р. – Одеса : Фенікс,  2010. – С. 62−64.

 5. Нерсесянц В. С. Общая теория государства и права : [учебник] /  В. С. Нерсесянц. – М. : Изд-во „НОРМА”, 2000. – Р. 1Y, гл. 2 : Основные концепции происхождения и сущности права и государства. – С. 204−236.

 6. Скакун О. Ф. Теорія права і держави : [підруч.] / О. Ф. Скакун. – К. : Правова єдність, 2009.  – Ч. 1, розд. 2 : Походження права і держави. – С. 26−54.

 7. Тимошенко В. Держава (точка зору на теорії виникнення) / В. Тимошенко // Міжнародна поліцейська енциклопедія / відп. ред.: Ю. І.  Римаренко, Я. Ю. Кондратьєв,  В. Я. Тацій,  Ю. С. Шемшученко.  –  К. : Концерн „Вид Дім „Ін Юре”, 2003.–  Т. 1. – С. 137−138.  

 

ТЕМА 8. СУТНІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВИ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

 1. Сутність держави як історичного явища.

 2. Загальнотеоретична характеристика соціального призначення держави.

 3. Цінність держави в контексті розвитку цивілізації.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Козлихин И.Ю. Идея правового государства: История и современность. — СПб., 1993.

 2. Оборотов Ю. Дослідження цінності держави як актуальний напрям сучасного правознавства // Право України. - 2010.- №1. - С.44-51.

 3. Социальное государство и защита прав человека. — М., 1994.

 4. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / О. М. Головко [та ін.] ; за заг. ред. І. М. Погрібного ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х. : ХНУВС, 2010. - 277 с. - Бібліогр.: с. 273-276.

 5. Юридична енциклопедія: У 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.: Укр. енцикл., 1998-2001. 

 

ТЕМА 9. ДЕРЖАВА І ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

 1. Поняття, ознаки, елементи політичної системи суспільства.

 2. Загальнотеоретична характеристика держави  як елементу політичної системи суспільства.

 3. Місце і роль держави у політичній системі суспільства.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Бабкін В.Ф. Державна влада і політична організація // Правова держава. Вип.№7. –1996.- С.193-199.

 2. Колодій А. М. Принципи права України. — К., 1998.

 3. Оборотов Ю. Дослідження цінності держави як актуальний напрям сучасного правознавства // Право України. - 2010.- №1. - С.44-51.

 4. Основы теории политической системы. — М., 1985.

 5. Социальное государство и защита прав человека. — М., 1994.

 6. Шаповал В. М. Вищі органи сучасної держави: Порівняльний аналіз. — К.: Програма Л, 1995.

 7. Щедрова Г.П. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. —   К., 1994.

 8. Якушик В. М. Государство переходного типа. – К., 1991.

  

ТЕМА 10. ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

 1. Поняття функцій держави.

 2. Основні підходи до класифікації функцій держави.

 3. Загальнотеоретична характеристика зовнішніх і внутрішніх функцій держави.

 4. Співвідношення функцій держави та функцій державного органу.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Колодій А. М. Принципи права України. — К., 1998.

 2. Оборотов Ю. Дослідження цінності держави як актуальний напрям сучасного правознавства // Право України. - 2010.- №1. - С.44-51.

 3. Основы теории политической системы. — М., 1985.

 4. Социальное государство и защита прав человека. — М., 1994.

 5. Шаповал В. М. Вищі органи сучасної держави: Порівняльний аналіз. — К.: Програма Л, 1995.

 6. Щедрова Г.П. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. —   К., 1994.

 7. Якушик В. М. Государство переходного типа. – К., 1991.

 8. Барчук В. Роль Служби безпеки України в реалізаціїї внутрішніх правоохоронних функцій держав / В. Барчук, І. Дуленчук // Підприємництво, господарство і право. − 2005. − № 10. − С. 83−87.

 9. Беляєва Н. В. Класифікація функцій Української держави / Н. В. Беляєва // Науковий вісник Дніпропетровської Юридичної академії МВС. − Дніпропетровськ, 2004. −  № 4.− С. 127−134.

 10. Варич О. Основні засади ефективності економічних функцій держави / О. Варич  // Право України. − 2009. − № 11. −  С. 175−180.

 11. Гусарєв С. Д. Особливості сучасних інтепретацій змісту категорії "функція держави"/ С. Д. Гусарєв, І. І. Мотиль / Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. − Київ, 2009. −  № 1. − С. 18−27.

 12. Давиденко В. В. Економічна функція сучасних держав: порівняльна характеристика та тенденції розвитку / В. В. Давиденко // Держава і право.− Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,  2005. −       Вип. 30. − С. 66−73.

 13. Джураєва О. О. До питання про культурно-просвітницьку функцію сучасної держави / О. О. Джураєва // Правове життя сучасної України : тези доп. Міжнар. наук. конф. професорсько-викладацького і аспірант. складу, 21−22 трав. 2010 р. – Одеса : Фенікс,  2010. – С. 90−92.

 14. Джураєва О. О. Економічні функції сучасної держави / О. О. Джураєва // Матеріали ІІ Всеукр. наук. конф. студ. і аспірантів „Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права, держави і політології”, присвяч. пам’яті  П. О. Недбайла, О. В. Сурілова,  В. В. Копєйчикова, Львів, 5−6 груд. 2003 р. – Одеса : Юрид. література, 2004. – С. 99−101.

 15. Клімов О. О. Деякі питання класифікації функцій держави та форм і методів їх здійснення / О. О. Клімов   // Право і безпека. − 2005. − №4−5. − С. 17−20.

 16. Краковська А. Реалізація соціальної функції держави і становлення соціального законодавства в Україні / А. Краковська  // Юридична Україна.− 2009. − № 8. − С. 16−17.

 17. Лощихін О. М. Вчення про механізм реалізації функцій держави: історія становлення та сучасні підходи / О. М. Лощихін // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. − Вип. 38. − С. 42−51.

 18. Лощихін О. М. Деякі теоретичні та методологічні підстави дослідження функцій сучасної держави / О. М. Лощихін   // Держава і право.− Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2006. − Вип. 33. − С. 30-39.

 19. Мотиль І. І. Основні внутрішні функції української держави : монографія / І. І. Мотиль. – К. : ТОВ «ВБ Аванпост –Прим», 2008. – 183 с. 

 

ТЕМА 11. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

 1. Поняття, основні риси та елементи механізму держави.

 2. Апарат держави: сутність, елементи, місце в механізмі держави.

 3. Загальнотеоретична характеристика органу державної влади та його різновидів.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Борденюк В. Механізм (апарат) державного управління як система органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування / В. Борденюк  // Право України. − 2005. − № 6.− С.16−21.

 2. Гусарєв В. Д. Українська та російські традиції у розумінні механізму держави / Гусарєв В. Д., В. М. Тітич // Принципи гуманізму та верховенства права як умова розвитку демократичної, соціальної, правової держави (пам’яті професора В. В. Копєйчикова) : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., (Київ, 26 груд. 2008 р.). – К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2009. – С. 98−100.

 3. Зінченко В. М.  Механізм держави та правоохоронні органи / В. М.  Зінченко // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,  2005. − Вип. 27. − С.121−126.

 4. Наливайко Л.  Конституційно-правові основи механізму Української держави та його принципів / Л. Наливайко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. − № 11. − С. 8−12.

 5. Наливайко С. До питання про визначення поняття "механізм Української держави" / С. Наливайко // Підприємництво, господарство і право. − 2005. − № 10. − С. 92−97.

 6. Парасюк Е. А. Теоретико-правовое исследование понятия „механизм государства” / Е. А. Парасюк  // Российская юстиция. −  2009. − № 11. − С. 7−11.

 7. Пелих Н. Державний апарат в умовах сьогодення / Н. Пелих // Підприємництво, господарство і право.− 2005. − № 8. − С. 78−82.

 8. Ракул О. Напрями вдосконалення діяльності сучасного державного апарату України / О. Ракул // Підприємництво, господарство і право. − 2009. − № 10. − С. 17−22.

 9. Харченко Н. П. Механізм держави та його структура / Н. П. Харченко // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2008. − Вип. 41. − С. 91−98. 

 

ТЕМА 12. ФОРМА ДЕРЖАВИ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

 1. Поняття та елементи форми держави.

 2. Форма правління: сутність, основні риси та різновиди.

 3. Загальнотеоретична характеристика форми державного устрою та її різновидів.

 4. Державний режим: поняття, ознаки, види.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Бабкін В.Ф. Державна влада і політична організація // Правова держава. Вип.№7. –1996.- С.193-199.

 2. Липецький С. Методологічні засади осмислення місця і ролі державного режиму в структурі державного ладу України // Право України. - 2000. -  №6. - С.19-22.

 3. Пендюра М.М. Теорія держави і права. - К.: ТЕКСТ, 2008. - 192 с.

 4. Петров В.С. Сущность, содержание и формы государства. - Л., 1971.  Політологія посткомунізму. - К. 1995.

 5. Погорілко В.Ф. Конституційні основи державного ладу України // Правова держава – Вип. №7.-1996.-С.3-19.

 6. Сиренко В.Ф. Интересы - власть - управление. - К., 1991.

 7. Телешун С. Поняття державного устрою України: проблеми теорії і практики // Право України.-2000.-№6.-С.14-18.

 8. Чиркин В.Е. Разделение властей: социальные и юридические аспекты // Советское господарство и право. -1990. -№8.

 9. Шаповал В. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. - К., 1995. 

 

ТЕМА 13. ДЕРЖАВНА ВЛАДА 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

 1. Влада: поняття та ознаки, різновиди.

 2. Загальнотеоретична характеристика державної влади та її основних видів.

 3.  Принципів організації та здійснення державної влади.

 4. Співвідношення понять політичної, публічної та державної влади.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Авер’янов В.Б. Принци верховенства права у сфері виконавчої влади: питання теорії та практики реалізації // Право України. - 2010.- №3. - С.72-79.

 2. Авер’янов В.Б. Проблеми організації виконавчої влади // Правова держава – Вип. №7.-1996.-С. 20-29.

 3. Бабкін В.Ф. Державна влада і політична організація // Правова держава. Вип.№7. –1996.- С.193-199.

 4. Бердяев Н. Философия неравенства. - М., 1990.

 5. Борденюк В. Теоретичні аспекти співвідношення актів державного управління та актів органів місцевого самоврядування // Право України.-2004.-№11.-С.16.

 6. Ковальчук В. Взаємодія громадянського суспільства та державної влади // Право України. - 2009.- №6. - С.90-93.

 7. Прокопенко О.Г. Функції сучасної держави: загальнотеоретична характеристика // Держава и право. Вип. №15. - 2002. - С. 41 - 48.

 8. Сиренко В.Ф. Интересы - власть - управление. - К., 1991.

 9. Чиркин В.Е. Разделение властей: социальные и юридические аспекты // Советское господарство и право. -1990. -№8.

 10. Шаповал В. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. - К., 1995. 

 

ТЕМА 14. ПРАВОВА ДЕРЖАВА І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

 1. Загальнотеоретична характеристика громадянського суспільства та його структури.

 2. Правова держава: поняття, ознаки, принципи.

 3. Загальнотеоретична характеристика співвідношення і взаємодії правової держави та громадянського суспільства.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Джураєва О. О. До питання про культурно-просвітницьку функцію сучасної держави / О. О. Джураєва // Правове життя сучасної України : тези доп. Міжнар. наук. конф. професорсько-викладацького і аспірант. складу, 21−22 трав. 2010 р. – Одеса : Фенікс,  2010. – С. 90−92.

 2. Кін. Дис. Громадянське суспільство. Старі образи, нове обличчя. К.-2000.-231с.

 3. Ковальчук В. Взаємодія громадянського суспільства та державної влади // Право України. - 2009.- №6. - С.90-93.

 4. Теорія держави і права. Академічний курс : [підруч.] / за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – Гл. 6 : Механізм та апарат держави / С. В. Бобровник. – С. 145−172.

 5. Щедрова Г.П. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. —   К., 1994.

 6. Ющик О. І. Правова реформа як спосіб перетворення (реорганізації) інститутів держави: автореф. дис. ра здобуття наук.ступеня  канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 „Теорія держави і права; історія політичних і правових вчень.” − К., 1996. – 15 с. 

 

ТЕМА 15. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРАВА 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

 1. Поняття права в контексті основних сучасних підходів до праворозуміння.

 2. Загальнотеоретична характеристика основних підходів до визначення сутності права.

 3. Цінність права як історичного, національного, цивілізаційного явища.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Білас Ю. Ю. Європейські стандарти прав людини в контексті правозастосування сучасної України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Білас Юлія Юліанівна ; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2011. - 19 с.

 2. Донченко О.П. Свобода як категорія права: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / О.П. Донченко; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2010. — 18 с.

 3. ІІерсесянц В. С. Право в системе социальной регуляции: История и современность. — М., 1986.

 4. Казимирчук В.П. Право и методы его изучения. — М., 1965.

 5. Ковальський В. С. Охоронна функція права як соціальний правовий феномен : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Ковальський Віктор Семенович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К., 2011. - 36 с.

 6. Козюбра М. Верховенство права і українські реалії та перспективи // Право України. - 2010.- №3. - С.6-18.

 

ТЕМА 16. ПРАВОРОЗУМІННЯ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

 1. Причини багатоманітності сучасних підходів до праворозуміння.

 2. Класифікація сучасних підходів до праворозуміння.

 3. Юснатуралістична (природно-правова, юридична) школа праворозуміння та її основні течії.

 4. Загальна характеристика позитивістської (номіналістичної, легістської) школи праворозуміння та її основних течій.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Актуальні проблеми держави та права. Ч. 1 : Актуальні проблеми теорії держави : [навч. посіб.] / С. М. Тимченко, С. К. Бостан, С. М. Легуша та ін. – К.: КНТ, 2007. – Розд. 3,1: Теорії походження держави  / С. К. Бостан. – С . 70−83.

 2. Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права / упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд. − К.: «Книги для бізнесу», 2008. − 992 с.

 3. Братасюк  В. Юридичний позитивізм − необхідність переосмислення в умовах сучасності / В. Братасюк  // Підприємництво, господарство і право. – 2004. − № 4. – С. 65−69.

 4. Воротилин Е. А. Естественное право и формирование юридического позитивизма / Е. А. Воротилин  // Государство и право. − 2008. − № 9. –            С. 67−73.

 5. Графский В.Г. Политические и правовые идеи ХХ ст. // История правовых и политических учений / под общ. ред. В.С.Нерсесянца. − М.: ИНФРА-М, 1996. − С. 657-722.

 6. Гребеньков Г. В.  Культурно-антропологічні витоки права / Г. В. Гребеньков // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. − Донецьк, 2005.− № 2. −    С. 3−14.

 7. Дудченко В. В. До історико-матеріалістичного вчення про право /                       В. В. Дудченко // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім.                      В. М. Корецького НАН України,  2006. − Вип. 34. − С. 594−599.

 8. Киріченко І. До питання про визначення права в умовах некласичного нормативізму / І. Киріченко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. − № 5. – С. 98−102.

 9. Копоть В. Специфічність та особливість концепції правового реалізму /             В. Копоть // Юридический вестник. − 2006. − № 1.− С. 98−101.

 10. Костенко О. „Натуралістична юриспруденція” і правова реформа в Україні /         О. Костенко // Вісник Національної академії прокуратури України. – К., 2008. −   № 4. − С. 12-20.

 11. Костенко О. Соціальний  натуралізм  як методологічний принцип юриспруденції і кримінології / О. Костенко  // Вісник Академії правових наук. − Харків, 2004. −    № 4. − С. 133−145.

 12. Крестовська Н. М. Сучасні підходи до історичної типології права /                 Н. М. Крестовська // Правове життя сучасної України : тези доп. Міжнар. наук. конф. професорсько-викладацького і аспірант. складу,  21−22 трав. 2010 р. –    Одеса : Фенікс,  2010. – С. 62−64.

 13. Курочкіна Н. М. Інтуїтивне право та його місце у психологічній теорії Л.Петражицького / Н. М. Курочкіна // Часопис Київського університету права. − 2006. − № 1. − С. 54−60.

 14. Лапаева В. В. Либертарная концепция права В. С. Нерсесянца / В. В.  Лапаева // Государство и право. − 2008. − № 10. − С. 69−78.

 15. Мартышин О. В.  Метафизические концепции права / О. В. Мартышин // Государство и право. − 2006. − № 2. − С. 64−72.

 16. Мартышин О. В. О „либерально-юридической теории права и государства” /    О. В. Мартышин // Государство и право. – 2002.− № 10. – С. 5−16.

 17. Мартышин О. Классические типы правопонимания и „новые теории права ” /   О. Мартышин //  Право України. − 2010. − № 4. − С. 92−100.

 18. Патей-Братасюк М. Г. Психологічні концепції права // Патей-Братасюк М.Г. Філософія права: [навч. посіб.]. –Тернопіль: „Вид-во Астон”, 2006. – С. 141−156.

 19. Патей-Братасюк М. Г. Феноменологія права. Екзистенціальна філософія права // Патей-Братасюк М. Г. Філософія права. – Тернопіль: „Вид-во Астон”, 2006. –      С. 86−95.

 20. Прокопов Д. Є. Психологічна теорія права в контексті співвідношення інуїтивного та позитивного права (Л.Петражицький) / Д. Є. Прокопов // Держава і право. – Київ : Ін-т держави і права НАН України, 2007. − Вип. 35. − С. 95−121.

 21. Рабінович П. Правоврозуміння „природне” та „легістське” неминучість співіснування / П. Рабінович // Право України. – 2009. − № 3. – С. 65−71.

 22. Румянцева В. Г. Социологическая интерпретация права в учении Е. Єрлиха /  В. Г. Румянцева // История государства и права. – 2005. − № 1. – С. 12−14.

 23. Рябошапко Л.  Природне право чи юридичний позитивізм / Л. Рябошапко // Віче. − 2008. − № 5−6. − С. 58−59.

 24. Сердюк О. В.  Концептуалізація соціальності права в сучасному позитивізмі / О. В. Сердюк // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,  2007. − Вип. 35. − С.104−111.

 25. Сердюк О. В.  Обгрунтування соціальності права: теорія „правового поля”        П. Бурд’є /  О. В. Сердюк // Держава і право. − Київ: Ін-т держави і права ім.     В. М. Корецького НАН України, 2007. − Вип. 36. − С. 55−61.

 26. Соболєв А. С. Юридичний позитивізм і школа "природного права": від протистояння до толерантності / А. С. Соболєв // Часопис Київського університету права. − 2006. − № 1.− С. 40−46. 

 

ТЕМА 17. ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

 1. Поняття та ознаки соціальної норми.

 2. Загальнотеоретична характеристика основних видів соціальних норм.

 3. Співвідношення та взаємодія норм права та інших соціальних норм.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Агешин Ю.А. К вопросу о противоречии между нормами права и морали // Правоведение. - 1971. - №2.

 2. Головченко В. Взаємодія права із іншими соціальними регуляторами // Юридичний ві­сник України. - 1998. - №9.

 3. Лившиц Р.З. Право  и  закон  в  социалистическом  правовом государстве  // Сов. гос. и право.-1989. -№3.

 4. Нормы советского права. - Саратов, 1987.

 5. Нормы советского права. Проблемы теории. - Саратов, 1987. /ХО Н72/ ф,  ч/З.

 6. П’ясецька О.   Джерела міжнародних та регіональних виборчих стандартів // Право України.-2004.-№8.-С.42.

 7. Плахов В.Д. Социальные нормы: философские основания обшей теории. -М.: Мысль. 1985./А55П37/. ф, ч/З.

 8. Пеньков Е.М   Социальные нормы: управление, воспитание, поведение. - М.: Высш. шк., 1990. /А55 П25/ ф, ч/З.

 9. Рабінович П. Права людини “першого покоління” і канонічні джерела християнства // Право України.-2001-№3.-С.50-52.

 10. Фуллер Л. Мораль права. – К.: Сфера, 1999.

 

ТЕМА 18. СИСТЕМА ПРАВА ТА ЇЇ ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

 1. Поняття системи права.

 2. Теоретико-правова характеристика основних елементів системи права.

 3. Співвідношення системи права та правової системи.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М.-2001- С.752.

 2. Алексєєв С.С. Теория права, М., 1994, с.51-71.

 3. Байтин М.И. Сущность права.- М., 2006.

 4. Кагадій М. Поняття та елементи правової системи // Право України. - 2004. -№12. - С.32 - 41.

 5. Клименко О. Формування українського права та його взаємодія з іншими правовими системами // Право України. – 2004. - №9. – с. 85.

 6. Онішенко Н.М. Правова система: проблеми теорії. К.-2002.-352с.

 7. Пендюра М.М. Теорія держави і права. - К.: ТЕКСТ, 2008. - 192 с.

 8. Погорілко В., Малишко М.  Правова система – система права – система законодавства суверенної України // Право України. - №9 - 10. - 1993. - ст.10-13.

 9. Погорілко В., Малишко М.  Правова система України – стан та перспективи   розвитку // Віче-№9.-1993.-ст.21-34.

 10. Поленина С.В. Система права и система законодательства // Правоведение. - 1987.-№5 – ст. 29-37.

 11. Тиунова А.Б. Система правовых норм и отраслевое подразделение права // Правове­дение. - 1987. -№4. - ст. 64-69 /ХО.

 

ТЕМА 19. СИСТЕМА ПРАВА І СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

 1. Поняття системи права та системи законодавства.

 2. Будова системи права та системи законодавства.

 3. Порівняльно-правова характеристика галузі права та галузі законодавства.

 4. Співвідношення та взаємодія системи права та системи законодавства.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Афанасьєв К. Що до змісту категорії законодавства України // Право України. - 2009.- №11. - С.124-126.

 2. Кагадій М. Поняття та елементи правової системи // Право України. - 2004. -№12. - С.32 - 41.

 3. Керимов Д.А. Культура и техника законотворчества.- М., 1991. /ХО К361/. Ст.15.

 4. Клименко О. Формування українського права та його взаємодія з іншими правовими системами // Право України. – 2004. - №9. – с. 85.

 5. Онішенко Н.М. Правова система: проблеми теорії. К.-2002.-352с.

 6. Погорілко В., Малишко М.  Правова система – система права – система законодавства суверенної України // Право України. - №9 - 10. - 1993. - ст.10-13.

 7. Погорілко В., Малишко М.  Правова система України – стан та перспективи   розвитку // Віче-№9.-1993.-ст.21-34.

 8. Поленина С.В. Система права и система законодательства // Правоведение. - 1987.-№5 – ст. 29-37.

 9. Система советского законодательства. - М., 1980. - ст. 17.

 10. Тиунова А.Б. Система правовых норм и отраслевое подразделение права // Правове­дение. - 1987. -№4. - ст. 64-69 /ХО.

 

ТЕМА 20. НОРМИ ПРАВА ТА ЇХНЯ СТРУКТУРА 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

 1. Поняття та ознаки норми права.

 2. Класифікація норм права.

 3. Загальноправова характеристика гіпотези, диспозиції, санкції – елементів норми права.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Ант Л.Ф. О понятий ведомственного нормативно-правового акта общеобязательного характера // Проблемы совершенствования законодательства. - М.-1989.-Труды № 45. - С. 44 - 50.

 2. Букач В. Зміст конституційних політичних прав і свобод громадян // Право України, 2001, №9.-С.21-23.

 3. Бурлай Е.В. Нормы права и правоотношения в социалистическом об­ществе. -К., 1987.

 4. Венгеров А. Теория государства и права, ч. 1 ,с.21-48

 5. Гусарев С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Словник термінів і визначень, К., 1997.

 6. Кондратьєв Р., Гернего О. Принципи права та їх роль у регулюванні суспільних відносин // Право України. - 2000-№2.-С.43-45.

 7. Кононенко В. Законодавство чи закон? // Право України. - 2004. - №4. - С.96.

 8. Лившиц Р.З. Право  и  закон  в  социалистическом  правовом государстве  // Сов. гос. и право.-1989. -№3.

 9. Нормы советского права. - Саратов, 1987.

 10. Нормы советского права. Проблемы теории. - Саратов, 1987. /ХО Н72/ ф,  ч/З.

 11. Пендюра М.М. Теорія держави і права. - К.: ТЕКСТ, 2008. - 192 с.

 12. Пунько О.В. Юридична техніка правозастосовчих актів міліції // Науковий вісник НАВСУ -2004-№6-С.284-290.

 

ТЕМА 21. ПРАВОУТВОРЕННЯ ТА ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

 1. Поняття правоутворення, його співвідношення з правотворчістю.

 2. Правотворчість: поняття, види.

 3. Основні підходи до розуміння понять «форма права» та «джерело права».

 4. Основні види форм та джерел права.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Алексєєв С.С. Теория права, М., 1994, с.51-71.

 2. Ант Л.Ф. О понятий ведомственного нормативно-правового акта общеобязательного характера // Проблемы совершенствования законодательства. - М.-1989.-Труды № 45. - С. 44 - 50.

 3. Борденюк В. Теоретичні аспекти співвідношення актів державного управління та актів органів місцевого самоврядування // Право України.-2004.-№11.-С.16.

 4. Венгеров А. Теория государства и права, ч. 1 ,с.21-48

 5. Горбунова Л. Конституційні засади забезпечення законності у нормотворчості // Право України. -2004. - №7.-С.15.

 6. Журавський В.С. Проблеми реалізації законодавчої функції парламентом України // Держава и право. Вип. №12. К.-2001.-С.99-107.

 7. Коростей В. Проблеми правотворчості в Україні //  Право України. - 2004. -№9.-С.124-126.

 8. Лясновська Н. Про культуру правотворчої діяльності. / Право України. –

 9. Лимак Д. Колізії наукових поглядів на поняття “законодавство” і практичну необхідність його нормативної легалізації // Право України.-2001.-№8.-С.48-50.

 10. П’ясецька О.   Джерела міжнародних та регіональних виборчих стандартів // Право України.-2004.-№8.-С.42.

 11. Харитонов Є., Підопригора О. Деякі міркування з приводу нормотворчості // Право України.-2000.-№8.-С.81-83.

 12. Малишев Б.В.Судовий прецедент у правовій системі  Англії. –К., 2008.

 

ТЕМА 22. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ТА ЇХ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

 1. Поняття нормативно-правового акту та його ознаки.

 2. Класифікація нормативно-правових актів.

 3. Поняття та призначення систематизації нормативно-правових актів.

 4. Основні види систематизації нормативно-правових актів.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Ант Л.Ф. О понятий ведомственного нормативно-правового акта общеобязательного характера // Проблемы совершенствования законодательства. - М.-1989.-Труды № 45. - С. 44 - 50.

 2. Борденюк В. Теоретичні аспекти співвідношення актів державного управління та актів органів місцевого самоврядування // Право України.-2004.-№11.-С.16.

 3. Зельдіна О. Кодифікація законодавства як засіб забезпечення його стабільності // Право України. - 2009.- №5. - С.67-68.

 4. Козюбра М. Верховенство права і українські реалії та перспективи // Право України. - 2010.- №3. - С.6-18.

 5. Лимак Д. Колізії наукових поглядів на поняття “законодавство” і практичну необхідність його нормативної легалізації // Право України.-2001.-№8.-С.48-50.

 6. Реализация международных - правовых норм во внутреннем праве. - К., 1992.

 7. Рахманина Т.Н. Новые формы и виды кодификации законодательства  // Проблемы совершенствования советского законодательства. - М., 1987. - №40. - С. 15-74.

 8. Семчик В Юридична сила закону. // Вісник Академії правових наук України.- 1998.-№4.

 

ТЕМА 23. ДІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

 1. Поняття дії нормативно-правових актів.

 2. Дія нормативно-правових актів у просторі та за колом осіб.

 3. Дія нормативно-правових актів у часі.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Ант Л.Ф. О понятий ведомственного нормативно-правового акта общеобязательного характера // Проблемы совершенствования законодательства. - М.-1989.-Труды № 45. - С. 44 - 50.

 2. Беляневич О. Дія закону за колом осіб // Право України. - 2009.- №8. - С.79-81.

 3. Борденюк В. Теоретичні аспекти співвідношення актів державного управління та актів органів місцевого самоврядування // Право України.-2004.-№11.-С.16.

 4. Кампо. В. Українські реформи: політика і право. - К.,1995.

 5. Кононенко В. Законодавство чи закон? // Право України. - 2004. - №4. - С.96.

 6. Лимак Д. Колізія і конкуренція законів // Право України.-2001.-№4.-С.18-20.

 7. Медведев А.М. Правовое регулирование действия закона во времени / Гос. и право. - №3.-1995. -С. 69-75.

 8. Семчик В Юридична сила закону. // Вісник Академії правових наук України.- 1998.-№4.

  

ТЕМА 24. РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ ПРАВА 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Загальноправова характеристика реалізації права.

2. Основні підходи до класифікації форм реалізації права.

3. Дотримання, виконання, використання – форми безпосередньої реалізації права.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Абрамов И. А. Понятие реализации функций права. Соотношение понятий "реализация права" и "реализация функций права / И. А. Абрамов // Изв. вузов. Правоведение. − 2006. − № 3. − С.179−190.

 2. Бідей О. Основні форми реалізації правової політики / О. Бідей  // Право України. − 2006. − № 7. − С. 42−46.

 3. Братасюк М. Г. Реалізація права: доктринальний аспект / М. Г. Братасюк // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. − Київ, 2010. − Вип. 2. − С. 85−95.

 4. Гнатюк М. Д. Реалізація правових норм:поняття і значення / М. Д. Гнатюк  // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. − Вип. 27. − С.79−85.

 5. Захаров В. В. Ефективність реалізації правових норм:правові та соціологічні аспекти / В. В. Захаров // Право і безпека. − 2005. − № 4−4. − С. 22−24.

 6. Легуша С. М. Реалізація та дія права: проблеми співвідношення та взаємозв’язку / С. М. Легуша  // Часопис Київського університету права. − 2006. − № 4. − С. 24−28.

 7. Самохвалов В. В. Законність та справедливість як вимоги та фактори        правореалізації / В. В. Самохвалов  // Держава і право. – Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. − Вип. 31. − С. 567−572.

 8. Старостюк А. В. Застосування норм права: [навч. посіб.]  / А. В. Старостюк. – Ірпінь : Нац. акад. ДПС України, 2007. – 136 с.

 9. Тарахонич Т. І. Поняття, механізми та форми реалізації права / Т. І. Тарахонич  // Теорія держави і права. Академічний курс: [підруч.] / за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – С. 450−468.

 10. Теорія держави і права. Академічний курс: [підруч.] / за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Гл. 21: Поняття, механізми та форми реалізації права / Т. І. Тарахонич. – С. 450−468.

 11. Шундиков К. В. Цели, средства и результаты в правореализационном процессе / К. В. Шундиков // Изв. вузов. Правоведение. – 2001. − № 4. – С. 30−38. 

 

ТЕМА 25. ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ПРАВА ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Поняття та види застосування права.

2. Акти застосування права: поняття, види.

3. Основні вимоги до правильного застосування права.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Білас Ю. Ю. Вітчизняне правозастосування і методологія дослідження / Ю. Ю. Білас  // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. − Київ, 2010. − Вип. 2. − С. 83−91.

 2. Боннер А. Т. Законность и справедливость в правоприменительной деятельности / А. Т. Боннер. – М., 1992. 

 3. Гнатюк  М. Д. Поняття, сутність та ознаки застосування права / М. Д. Гнатюк // Держава і право. − Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. – Вип. 29. − С. 95−102.

 4. Гнатюк М. Д. Правозастосування як форма реалізації права: дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.01 / М. Д.Гнатюк. – К., 2007. – 211 с.

 5. Дума В. В. Правозастосовча діяльність та її форми: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 „Теорія і історія держави і права; історія політичних і правових учень” / В. В. Дума. – К., 2010. – 20 с.

 6. Дума В. Актуальні засади правозастосовної діяльності на сучасному етапі розвитку Україні / В. Дума, О. Жовнір // Правова інформатика. – 2008. − № 2. – С. 67−71.

 7. Кельман Л. М. Правозастосовчий процес: соціальний аспект / Л. М. Кельман // Держатворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи : матеріали Другої звітної наук. конф., 29 лют. 2008 р. – Львів : Львівський держ. ун-т внутр. справ, 2007. – С. 46−50.

 8. Костенко О. Необережність при застосуванні закону: "біла пляма" в праві /       О. Костенко  // Юридичний журнал. − 2006. − № 5. − С. 77−95.

 9. Костюк Н. П. Правозастосовчі акти органів виконавчої влади в Україні: проблеми теорії і практики / Н. П. Костюк  // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. − Київ, 2007. − № 3. −                   С. 123−131.

 10. Костюк Н. П. Проблема ефективності юридичного механізму правозастосування як особливої форми  управління / Н. П. Костюк  // Держава і право. − Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,  2006. − Вип. 34. − С. 94−99.

 11. Невзоров І. Л. До питання співіснування правозастосовних і виконавчо-розпорядчих актів  /  І. Л. Невзоров //  Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2002. −   № 4. – С. 43−46.

 12. Недбайло П. Е. Применение норм советского права. – Львов, 1960. – С. 176−218.

 13. Осауленко О. Зміцнення законності у правозастосовчому процесі /                      О. Осауленко, О. Пунько // Право України. − 2004. − № 12. − С. 61−64.

 14. Павлишин О. В. Оптимізація правозастосовчої діяльності: теоретико-правові та логіко-філософські засади: [навч. посіб.] / О. В. Павлишин. – К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2008. – 122 с.

 15. Пригара  Л. І. Процесуальні правозастосовчі акти:особливості юридичної техніки / Л. І. Пригара // Часопис Київського університету права. − 2006. − № 3. − С. 30−35.

 16. Рісний М. Б. Правозастосувальний акт: загальнотеоретична характеристика /     М. Б. Рісний // Матеріали 1 Всеукр. наук. конф. студ. і аспірантів „Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права, держави і політології”, присвяч. пам’яті  П. О. Недбайла, О. В. Сурілова,  В. В. Копєйчикова, Львів, 11−12 груд. 2002 р. – Одеса : Юрид. література, 2003. – С. 133−138.

 17. Старостюк А. В. Застосування норм права: [навч. посіб.]  / А. В. Старостюк. – Ірпінь: Нац. акад. ДПС України, 2007. – 136 с.

 18. Уварова О. Про зміст і форму правозастосовних актів / О. Уварова // Вісник Академії правових наук. − 2005.− № 4. − С. 207−213.

 19. Черкасов А.Д. О природе правоприменительных актов / А. Д. Черкасов // Вопросы теории государства и права. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1991. –    С. 160−170.

 20. Чулінда Л. І. Вплив наукових досліджень на ефективність правозастосування / Чулінда Л. І. // Вісник Академії адвокатури України. − Київ, 2004. − Вип.1. −         С. 44−51.

  

ТЕМА 26. ПОНЯТТЯ ПРАВОВІДНОСИН ТА ЇХ ВИДИ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Поняття, основні ознаки правовідносин.

2. Види правовідносин.

3. Структура правовідносин: об’єкти, суб’єкти та зміст правовідносин.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Архипов С. И. Субъект права в центре правовой системы / С. И. Архипов // Государство и право. − 2005. − № 7. − С. 13−24.

 2. Гнатущенко Ю. В. "Суб’єкт права" та "суб’єкт правовідносин": співвідношення понять / Ю. В. Гнатущенко  // Часопис Київського університету права. − 2008. −    № 1. − С. 39−43.

 3. Гнатущенко Ю. В.  Юридичний обов’язок як складова змісту правовідносин / Ю. В. Гнатущенко  // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. − Вип. 38. − С. 123−129.

 4. Гудима Д. Деякі новелив інтерретації поняття „суб’єкт права”: абсурдні чи перспективні? / Д. Гудима // Право України. − 2010. − № 2. − С. 82−88.

 5. Кикоть Г. Проблема класифікації юридичних фактів у сучасній теорії права / Г. Кикоть  // Право України. − 2003. − № 7. − С. 29−34.

 6. Коваль О. А.  Класифікація юридичних фактів:наукова фікція і реальність / О. А. Коваль // Законодавство України. − 2004. − № 1. − С. 8−13.

 7. Магазинер  Я.  М.  Объект права / Я. М. Магазинер // Изв. вузов. Правоведение. − 2000. −  № 6. – С. 202−212.

 8. Малько А. В. Субъективное право и законный интерес /  А. В. Малько //  Изв. вузов. Правоведение. − 2000. − № 3. – С. 30−48.

 9. Мацелик  Т. Суб’єкт права як наукова категорія / Т. Мацелик  // Підприємництво, господарство і право. − 2010. − № 7. − С. 14−18.

 10. Мікуліна М. Законні інтереси та суб’єктивні права: потенціал можливостей /    М. Мікуліна // Підприємництво, господарство і право. – 2010. − № 3. – С.  25−27.

 11. Окунєв І. С. Класифікація правових статусів суб’єкта права / І. С. Окунєв // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. − Вип. 34. − С. 67−75.

 12. Окунєв І. С. Проблема правосуб’єктивності як складова теорії правового статусу суб’єкта права / І. С. Окунєв // Держава і право. − Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,  2007. − Вип. 37. − С. 58−66.

 13. Самбор М. Реалізація суб’єктивного права й інтересу у праві:єдність відмінностей / М. Самбор  // Підприємництво, господарство і право. − 2007. − № 8. − С. 87−91.

 14. Стремоухов А. А. Особенности специального субъекта права / А. А. Стремоухов  // Изв. вузов. Правоведение. − 2004. − № 3. − С. 139−144.

 15. Чувакова А. М. Юридические факты, фактические составы и их дефекты /               А. М.Чувакова. – Одесса: Фенікс, 2009. – 109 с.

 16. Якимов Я. Ю. Статус субъекта права (теоретические вопросы) /               Я. Ю. Якимов // Государство и право. − 2003. − № 4. − С. 3−11.

  

ТЕМА 27. ЮРИДИЧНІ ФАКТИ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Поняття та основні ознаки юридичних фактів.

2. Основні підходи до класифікації юридичних фактів.

3. Прості та складні юридичні факти.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Бровченко Н. В. Місце юридичних фактів у структурі механізму конституційно-правового регулювання / Н. В. Бровченко  // Часопис Київського університету права. − 2008. − № 1. − С. 74−79.

 2. Гревцов Ю. К.  К правопониманию: правовые отношения в связи с юридическими фактами и нормами права / Ю. К.  Гревцов // Право України. − 2010. − № 4. −        С. 148−156.

 3. Дудченко В. В. Нормативні факти як втілення позачасових цінностей в емпіричних фактах / В. В. Дудченко  // Правове життя сучасної України: тези доп. Міжнар. наук. конф. професорсько-викладацького і аспірант. складу,  21−22 трав. 2010 р. – Одеса: Фенікс,  2010. – С. 60−62.

 4. Завальний А. Юридичні факти: історичні та сучасні аспекти розуміння /             А. Завальний  // Право України. − 2006. − № 1. − С. 113−116.

 5. Завальний А. М. Понятійні ознаки правової категорії "юридичний факт" /     А. М. Завальний   // Наукове забезпечення правоохоронної діяльності: історія, сучасність та міжнародний досвід: тези доп. загальноунівер. підсумк. наук.-теорет. конф., присвяченої Дню науки, (Київ, 19−20 трав. 2006 р.). – Київ : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2006. − С. 19−21.

 6. Завальний  А.  М.  Поняття юридичного факту: плюралізм наукових підходів /   А. М. Завальний // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. –  К., 2004. − № 1. − С. 70−79.

 7. Исаков В. Б.  Юридические факты в советском праве. – М.: Юрид. лит., 1984.

 8. Кикоть Г. Проблема класифікації юридичних фактів у сучасній теорії права / Г. Кикоть  // Право України. − 2003. − № 7. − С. 29−34.

 9. Коваль О. А.  Класифікація юридичних фактів:наукова фікція і реальність /       О. А. Коваль // Законодавство України. − 2004. − № 1. − С. 8−13.

 10. Котуха О. Презумпції, фікції: порівняльний аспект / О. Котуха  // Підприємництво, господарство і право. − 2008. − № 12. − С. 122−125.

 11. Легуша С. М. Правові відносини як форма і результат правової діяльності /        С. М. Легуша // Часопис Київського університету права. − 2006. − № 1. –           С. 25−30.

 12. Магазинер  Я.  М.  Объект права / Я. М. Магазинер // Изв. вузов. Правоведение. − 2000. −  № 6. – С. 202−212.

 13. Теорія держави і права. Академічний курс: [підруч.] / за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Гл. 20: Правовідносини /                  Н. М. Оніщенко. – С. 432−450.

 14. Чувакова  А. Идентификация юридических фактов / А. Чувакова  // Юридический вестник. − 2002. − № 3. − С. 82−87.

 15. Чувакова А. М. Юридические факты, фактические составы и их дефекты /               А. М.Чувакова. – Одесса : Фенікс, 2009. – 109 с.

  

ТЕМА 28. ПРАВОВА ПОВЕДІНКА: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Поняття, основні ознаки та принципи правової поведінки.

2. Співвідношення понять правомірної та правової поведінки.

3. Протиправна поведінка: поняття, ознаки, види.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Білозьоров Є. Юридична відповідальність як передумова правомірної поведінки особи:теоретичні аспекти / Э. Білозьоров  // Право України. − 2006. − № 1. −          С. 50−54.

 2. Богачевська-Хом’як М. Межі та мережі маргінальності / М. Богачевська-Хом’як // Розбудова держави. – 2003. − № 9−12. – С. 92−96.

 3. Бузало П. М. Обставини формування девіантної поведінки особистості злочинця молодіжного віку / П. М.  Бузало // Право і безпека. – 2006. − № 5−3. − С. 26−33.

 4. Герасимова О. И. Особенности формирования девиантного поведения несовершеннолетних в современных условиях / О. И. Герасимова // Российский слеователь. – 2005. − № 4. – С. 25−27. 

 5. Джужа О. Проблеми девіантної поведінки (кримінологічний аспект) /             О. Джужа, С. Корецький // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – К., 1999. − № 1. – С. 179−184.

 6. Капітанська С. А. Правомірна  бездіяльність: проблеми юридичної  кваліфікації / С. А. Капітанська  // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – К.,  2004. − № 2. − С. 57−66.

 7. Кирилюк Т. Ю. Види правомірної поведінки та її вплив на формування правопорядку в суспільстві / Т. Ю. Кирилюк  // Часопис Київського університету права. − 2008. − № 4. − С. 64−69.

 8. Кирилюк Т. Ю. Правова поведінка: поняття та види / Т. Ю. Кирилюк // Принципи гуманізму та верховенства права як умова розвитку демократичної, соціальної, правової держави (пам’яті професора В. В. Копєйчикова): матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., (Київ, 26 груд. 2008 р.). – К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2009. – С. 43−45.

 9. Кирилюк Т. Ю. Правомірна поведінка як форма реалізації суб’єктивних прав та юридичних обов’язків / Т. Ю. Кирилюк // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,  2008. − Вип. 42. − С. 111−118.

 10. Конрад С. С. Правомірна поведінка та правопорядок: взаємозв’язок та взаємообумовленість  / С. С. Конрад // Держава і право.− Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. − Вип. 31. − С. 35−39.

 11. Конрад С. С. Юридично значуща поведінка:основні концепції та підходи вивчення / С. С. Конрад // Держава і право. – Київ:  Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. − Вип. 30. − С. 73−77.

 12. Константінов С. Ф. Правомірна та маргінальна поведінка, їх співвідношення / С. Ф. Константінов // Константінов С. Ф. Адміністративно-правове забезпечення протидії маргіналізації населення в Україні: [монографія] / С. Ф. Константінов. –    К. : Вид-во ТОВ „НВП” „ІНТЕРСЕРВІС”, 2010. – С. 28−40.

 13. Мантуляк Ю. Юридичний склад правомірного вчинку / Ю. Мантуляк // Прокуратура. Людина. Держава. − 2005. − № 9. − С. 33−43.

 14. Марченко М. Н. Правомерное  поведение  и  правонарушение  // М. Н. Марченко // Теория государства и права / М. Н. Марченко. – [2- е изд., перераб. и доп.]. –  М.: ТКБ Велби, Изд-во Проспект, 2005. – С. 605−621.

 15. Писарєв В. Г. Маргінальна поведінка особи / В. Г. Писарєв // Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні: тези доп. на Всеукр. наук. конф. ад’юнктів, аспірантів, здобувачів. – Львів: Львівський держ. ун-т внутр. справ, 2008. – С. 194−197.

 16. Полянський Т. Зловживання правом (загальнотеоретичний аналіз) / Т. Полянський  // Право України. − 2010. − № 1. − С. 128−134.

 17. Социальные отклонения: Введение в общую теоию. – М., 1980.

 18. Тимошенко В. І. Мотивація правової поведінки / В. І. Тимошенко // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,  2007. − Вип. 36. − С. 8−16.

 19. Тимошенко В. Примус як мотив поведінки / В. Тимошенко // Право України. − 2007. − № 6. − С. 104−107. 

 

ТЕМА 29. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ВИДИ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Правомірна поведінка: поняття, ознаки, принципи.

2. Структура правомірної поведінки.

3. Основні види правомірної поведінки.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Білозьоров Є. Юридична відповідальність як передумова правомірної поведінки особи:теоретичні аспекти / Э. Білозьоров  // Право України. − 2006. − № 1. −          С. 50−54.

 2. Богачевська-Хом’як М. Межі та мережі маргінальності / М. Богачевська-Хом’як // Розбудова держави. – 2003. − № 9−12. – С. 92−96.

 3. Дмитрієнко Ю. М. Українська правова свідомість як джерело правової поведінки особистості / Ю. М. Дмитрієнко // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. − Вип. 36. − С. 41−49.

 4. Капітанська С. А. Правомірна  бездіяльність: проблеми юридичної  кваліфікації / С. А. Капітанська  // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – К.,  2004. − № 2. − С. 57−66.

 5. Кирилюк Т. Ю. Види правомірної поведінки та її вплив на формування правопорядку в суспільстві / Т. Ю. Кирилюк  // Часопис Київського університету права. − 2008. − № 4. − С. 64−69.

 6. Кирилюк Т. Ю. Правова поведінка: поняття та види / Т. Ю. Кирилюк // Принципи гуманізму та верховенства права як умова розвитку демократичної, соціальної, правової держави (пам’яті професора В. В. Копєйчикова): матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., (Київ, 26 груд. 2008 р.). – К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2009. – С. 43−45.

 7. Кирилюк Т. Ю. Правомірна поведінка як форма реалізації суб’єктивних прав та юридичних обов’язків / Т. Ю. Кирилюк // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,  2008. − Вип. 42. − С. 111−118.

 8. Конрад С. С. Правомірна поведінка та правопорядок: взаємозв’язок та взаємообумовленість  / С. С. Конрад // Держава і право.− Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. − Вип. 31. − С. 35−39.

 9. Конрад С. С. Юридично значуща поведінка:основні концепції та підходи вивчення / С. С. Конрад // Держава і право. – Київ:  Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. − Вип. 30. − С. 73−77.

 10. Константінов С. Ф. Правомірна та маргінальна поведінка, їх співвідношення / С. Ф. Константінов // Константінов С. Ф. Адміністративно-правове забезпечення протидії маргіналізації населення в Україні: [монографія] / С. Ф. Константінов. –    К. : Вид-во ТОВ „НВП” „ІНТЕРСЕРВІС”, 2010. – С. 28−40.

 11. Мантуляк Ю. Юридичний склад правомірного вчинку / Ю. Мантуляк // Прокуратура. Людина. Держава. − 2005. − № 9. − С. 33−43.

 12. Марченко М. Н. Правомерное  поведение  и  правонарушение  // М. Н. Марченко // Теория государства и права / М. Н. Марченко. – [2- е изд., перераб. и доп.]. –  М.: ТКБ Велби, Изд-во Проспект, 2005. – С. 605−621.

 13. Писарєв В. Г. Маргінальна поведінка особи / В. Г. Писарєв // Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні: тези доп. на Всеукр. наук. конф. ад’юнктів, аспірантів, здобувачів. – Львів: Львівський держ. ун-т внутр. справ, 2008. – С. 194−197.

 14. Тимошенко В. І. Мотивація правової поведінки / В. І. Тимошенко // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,  2007. − Вип. 36. − С. 8−16. 

 

ТЕМА 30. ПРАВОПОРУШЕННЯ: ПОНЯТТЯ, СКЛАД, ВИДИ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Поняття правопорушення та його ознаки.

2. Склад правопорушення: поняття, основні елементи.

3. Основні підходи до класифікації правопорушень.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Бойко А. Детермінація злочинності як вид соціальної детермінації / А. Бойко // Право України. − 2009. − № 7. − С. 39−45.

 2. Бойко А.  Корупція як один із чинників сучасної економічної злочинності в Україні / А. Бойко // Вісник Академії прокуратури України. – К., 2008. − № 1. − С. 28−34.

 3. Бойко А. Соціально-економічні передумови економічної злочинності в Україні у період переходу до ринкової економіки / А. Бойко // Вісник Академії прокуратури України. – К., 2007. − № 4. − С. 22−28.

 4. Бойко А.  Корупція як один із чинників сучасної економічної злочинності в Україні / А. Бойко // Вісник Академії прокуратури України. – К., 2008. − № 1. − С. 28−34.

 5. Бойко А. Соціально-економічні передумови економічної злочинності в Україні у період переходу до ринкової економіки / А. Бойко // Вісник Академії прокуратури України. – К., 2007. − № 4. − С. 22−28.

 6. Дудченко В. В. Концепції причинності у праві / В. В. Дудченко // Право і безпека. − 2005. − № 4−3. − С. 14−18.

 7. Коробов  А. Е. Правонарушение как основание юридической ответственности / А.  Е. Коробов, Е. В. Хохлов // Изв. вузов. Правоведение. − 2009. − № 3. −               С. 62−76.

 8. Літвінко В. Про деякі умови трансформації правопорушень в сучасному пострадянському суспільстві / В. Літвінко // Вісник Академії правових наук. − Харків, 2007. − № 2. − С. 226−233.

 9. Лихолоб В. Г. Правопорушення: правова і моральна оцінка : [навч. посіб.] /      В. Г. Лихолоб. – К.: Укр. акад. внутр. справ, 1994. – 172 с.

 10. Патей-Братасюк М. Г. Філософія права: [навч. посіб.] / М. Г. Патей-Братасюк. – Тернопіль: „Вид-во Астон”, 2006. – Р. ІІ, т. 6: Філософія злочину. –                    С. 279−297.

 11. Петрова Л. В. До проблеми причинності в праві / Л. В. Петрова // Вісник Одеського інституту  внутрішніх справ України. − 2001.− № 4.− С. 3−6.

 12. Теорія держави і права. Академічний курс: [підруч.] / за ред. О. В. Зайчука,      Н. М.Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Гл. 23, 3 Правопорушення: поняття, склад, види / Т. І. Тарахонич. – С. 487−492.

 13. Штанько А. О. Правопорушення: теорія і законодавча практика / А. О. Штанько // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права  ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. − Вип. 38. − С. 129−137.

 14. Штанько А. О. Правопорушення як вид правової поведінки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 „Теорія держави і права: історія політичних і правових учень” / А. О. Штанько. – К., 2009. – 16 с. 

 

ТЕМА 31. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПОНЯТТЯ, ПІДСТАВИ, ВИДИ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Співвідношення понять юридичної та соціальної відповідальності.

2. Загальноправова характеристика основних видів юридичної відповідальності.

3. Підстави притягнення до юридичної відповідальності, підстави звільнення від юридичної відповідальності: загальноправова характеристика.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Батанова Н. М. До питання про конституційно-правову відповідальність в Україні / Н. М. Батанова  // Правова система України у світлі європейського вибору : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, м. Київ,         13 черв. 2008 р. –  К.: Юрид. думка, 2008. – С. 21−27.

 2. Баулін Ю. Кримінальна відповідальність: сутність, зміст та правова форма / Ю. Баулін // Вісник Академії правових наук. − Харків, 2003. − № 2(33). − С. 626−633.

 3. Белоновский В. Н. Позитивные и ретроспективные формы реализации юридической ответственности / В. Н. Белоновский // Вестн. Моск.  ун-та МВД России. − 2005. − № 4. − С. 30−33.

 4. Габричидзе Б. Н. Юридическая ответственность / Б. Н. Габричидзе, А. Г. Чернявский. – М.: Альфа-М, 2005. – 686 с.

 5. Духно Н. Понятие и виды юридической ответственности / Н. Духно, В. Ивакин // Государство и право. – 2000. − № 6. – С. 12−18.

 6. Джавадов Х. А. Юридическая ответственность: феноменологические признаки сущности и оснований / Х. А. Джавадов  / Часопис Київського університету права. − 2006. − № 2. − С. 144−150.

 7. Дугин А. Т. Понятие и виды ответственности / А. Т. Дугин // Российская юстиция. − 2009. − № 9. − С. 21−23.

 8. Зелена О. В. Актуальні проблеми визначення підстав юридичної відповідальності / О. В. Зелена // Науковий вісник Дніпропетровської юридичної академії МВС. − Дніпропетровськ, 2002. − № 2. − С. 12−20.

 9. Зелена О. Визначення підстав юридичної відповідальності :актуальні питання / О. Зелена // Право України. − 2003. − № 4. − С. 21−26.

 10. Зелена О. Поняття юридичної відповідальності: окремі проблеми /  О. Зелена  // Право України. − 2002. − № 11. − С. 109−112.

 11. Іваненко О. В. Теоретико-правові аспекти позитивної юридичної відповідальності / О. В. Іваненко // Держава і право. – Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,  2008. − Вип. 42. − С. 44−49.

 12. Иванов А. А. Цели юридической ответственности, ее функции и принципы / А. А. Иванов // Государство и право. − 2003. − № 6. − С. 66−70.

 13. Інститут юридичної відповідальності у демократичних правових системах /     [Н. М. Оніщнко, Т. І. Тарахонич, Н. М. Пархоменко, Н. М. Оніщенко]; за заг. ред. Н. М. Оніщенко. – К.: Юридична думка, 2009. – 216 с.

 14. Котляр Г. О. Теоретико-правовий аналіз юридичної природи кримінальної відповідальності / Г. О. Котляр // Часопис Київського університету права. − 2006. − № 4. − С. 143−147.

 15. Липинский Д. А. Юридическая ответственность: [монография] /  Д. А. Липинский. – СПБ. : Изд-во „Юрид. центр Пресс”, 2004. – 400 с.

 16. Львова О. Л. Природа юридичної відповідальності та її стимулююча роль /   О. Л. Львова // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. − Вип. 41. − С. 55−61.

 17. Митрофанов І. Поняття та складові реалізації кримінальної відповідальності / І. Митрофанов  // Юридична Україна. − 2009. − № 7. − С. 102−108.

 18. Оніщенко Н. М. Юридична відповідальність: теоретичний аналіз та практичні виміри / Н. М. Оніщенко // Держава і право. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. − Вип. 42. − С. 3−11.

 19. Осауленко О. А.  Особливості нормативно-правової конструкції юридичної відповідальності / А. О. Осауленко // Науковий вісник академії внутрішніх справ України. – К., 2005. − № 2. − С. 79−86.

 20. Осауленко О. А. Співвідношення санкції та юридичної відповідальності / О. А. Осауленко  // Вісник прокуратури. − 2008. − № 8. − С. 87−92.

 21. Пащенко А. Фактичні та юридичні підстави конституційної відповідальності  / Пащенко А. // Право України. − 2002. − № 5. − С.126−130.

 22. Пентєгов В. Концепції кримінальної відповідальності, її позитивний та ретроспективний аспекти / В. Пентєгов  // Підприємництво, господарство і право. − 2006. − № 12. − С. 63−67.

 23. Тарахонич Т. І. Види юридичної відповідальності / Т. І. Тарахонич // Інститут юридичної відповідальності у демократичних правових системах / [Н. М. Оніщенко, Т. І. Тарахонич, Н. М. Пархоменко,  Н. М. Оніщенко]; за заг. ред. Н. М. Оніщенко. – К.: Юридична думка, 2009.

 24. Федорова  М. В. Ответственность в международном праве / М. В. Федорова  // Вестн. Моск. Серия 11, Право. − 2008. − № 6. − С. 107−115. 

 

ТЕМА 32. ПРОГАЛИНИ В ПРАВІ І ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Поняття, причини виникнення та основні види прогалин у праві.

2. Аналогія права та аналогія закону як основні засоби подолання прогалин у праві.

3. Юридичні колізії: поняття, види, основні шляхи усунення.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Козюбра М. Принцип верховенства права та вітчизняна теорія і практика / М. Козюбра  // Українське право. − Київ, 2006. − Ч.1. − С. 15−24.

 2. Колотова О. В. Поняття та сутність прогалин у праві / О. В. Колотова // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008.  −  Вип. 39. − С.74−81.

 3. Колотова О. В. Види прогалин у праві / О. В. Колотова  // Держава і право. –    Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,  2008. − Вип. 41. − С. 86−91.

 4. Костенко О. Необережність при застосуванні закону: "біла пляма" в праві /       О. Костенко  // Юридичний журнал. − 2006. − № 5. − С. 77−95.

 5. Костюк Н. П. Проблема ефективності юридичного механізму правозастосування як особливої форми  управління / Н. П. Костюк  // Держава і право. − Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,  2006. − Вип. 34. − С. 94−99.

 6. Лазарев В. В. Пробелы в праве / В. В. Лазарев. – М., 1974. 

 7. Тарануха В. Прогалини в праві: поняття, сутність, способи їх усунення та подолання / В. Тарануха // Юридична Україна. − 2009. − № 2. − С. 15−20.

 8. Тарнопольська О. М. Поняття терміну "прогалина" в праві: загальна характеристика / О. М. Тарнопольська  // Адвокат. − 1999. − № 3. − С. 23−26.

 9. Уранский Ф. Р. Восполнение и устранение пробелов в праве:теоретические аспекты содержания и использования терминов / Ф. Р. Уранский // Российская юстиция. − 2005.− №3. − С.10−12.

 10. Уранский Ф. Р. К вопросу о понятии и видах пробелов в праве /                      Ф. Р. Уранский // Вестн. Моск. ун-та. Серия 11, Право. − 2005. − № 5. −             С. 111−122.

 11. Федоров Г. Проблемные вопросы пробелов в праве / Г. Федоров  // Закон и жизнь. − 2009. − № 6. − С. 10−19.

 12. Царьов В. "Прогалини в праві − неминучі"/ В. Царьов // Український юрист. − 2005. − № 5. − С. 34−35.

 13. Шиндяпина Е. Д. Способы преодоления пробелов в праве (историко-правовые аспекты) / Е. Д. Шиндяпина  // Вестн. Моск. ун-та МВД России. − 2007. − № 3. − С. 159−160. 

 

ТЕМА 33. ЗАКОННІСТЬ: ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ ТА СИСТЕМА ГАРАНТІЙ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Поняття законності. Законність та державна дисципліна.

2. Загальноправова характеристика основних принципів законності.

3. Система гарантій законності.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Афанасьєв К. К. Дисципліна як важливий чинник забезпечення правопорядку / К. К. Афанасьєв // Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри: тези Міжнар. наук.-практ. конф., 13−14 черв. 2008 р. – Одеса: Фенікс, 2008. – С. 185−187.

 2. Афанасьєв К. Правопорядок і законність як суттєві ознаки правової держави / К. Афанасьєв // Юридична Україна. − 2008. − № 2. − С. 17−23.

 3. Вовраженцева К. П. Сучасний правопорядок як юридична основа функціонування правової держави / К. П. Вовраженцева  // Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри: тези Міжнар. наук.-практ. конф., 13−14 черв. 2008 р. – Одеса: Фенікс, 2008. – С. 58−62.

 4. Евдокимова Е. Г. Правовой режим законности: теория и история /  Е. Г. Евдокимова, Р. А. Ромашов // Изв. вузов. Правоведение. − 2001. − № 5. − С. 261−271.

 5. Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження. –                К.: Юстініан, 2004. – 211 с.

 6. Кельман Л. М. Сучасне праворозуміння як наукова основа дослідження законності / Л. М. Кельман  // Держатворення та право творення в Україні: проблеми та перспективи : матеріали Другої звітної наук. конф., 29 лют.    2008 р. – Львів : Львівський держ. ун-т внутр. справ, 2007. – С. 46−50.

 7. Клевцов С. Дефиниция "правовой порядок" в юридической  теории / С. Клевцов // Закон и жизнь. − 2005. − № 6. − С. 43−44.

 8. Кміта О. В. Формування системи гарантій законності та правопорядку в процесі становлення незалежної України / О. В. Кміта // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2005. − Вип. 27. − С. 241−249.

 9. Крижанівський А. Ф. Правовий порядок в Україні: витоки, концепції, засади, інфраструктура / А. Ф. Крижанівський. – Одеса: Фенікс, 2009. – 502 с. 

 10. Плігун Ю. С. Законність у правоохоронній діяльності (концептуальний рівень) / Ю. С. Плігун  // Держава і право. − Київ: Ін-т держави і права ім.                           В. М. Корецького НАН України, 2005. – Вип. 29. − С. 44−52.

 11. Рабінович П. Ефективність юридичних гарантій законності / П. Рабінович // Вісник Академії правових наук. – Х., 2010. − № 1. – С. 17−28.

 12. Ряшко О. В. Проблема законності в теоретичних працях мислителів античності, середньовіччя та періоду європейського класицизму (філософсько-правовий аспект) / О. В. Ряшко  // Науковий вісник Львівського юридичного інституту. − Львів, 2003. − № 1. − С. 327−336.

 13. Ушаков О. М. Стан правового порядку в сучасному українському суспільстві та етапи його формування / О. М. Ушаков  // Держава і право. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2004. – С. 66−71.

 14. Шевчук О. М. Державний примус як спосіб забезпечення законності  / О. М. Шевчук  // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – Одеса, 2002. − № 3. – С. 142−148. 

 

ТЕМА 34. ПРАВОПОРЯДОК ЯК МЕТА І РЕЗУЛЬТАТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ  ВІДНОСИН 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Поняття та основні ознаки правопорядку.

2. Роль органів державної влади у формуванні правопорядку.

3. Співвідношення понять правопорядку та законності.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Афанасьєв К. К. Дисципліна як важливий чинник забезпечення правопорядку / К. К. Афанасьєв // Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри: тези Міжнар. наук.-практ. конф., 13−14 черв. 2008 р. – Одеса: Фенікс, 2008. – С. 185−187.

 2. Афанасьєв К. Правопорядок і законність як суттєві ознаки правової держави / К. Афанасьєв // Юридична Україна. − 2008. − № 2. − С. 17−23.

 3. Бесчастний В. Правова активність громадян – запорука правопорядку в державі / В. Бесчастний // Віче. – 2007. − №11. – С. 21−24.

 4. Вовраженцева К. П. Сучасний правопорядок як юридична основа функціонування правової держави / К. П. Вовраженцева  // Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри: тези Міжнар. наук.-практ. конф., 13−14 черв. 2008 р. – Одеса: Фенікс, 2008. – С. 58−62.

 5. Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження. –                К.: Юстініан, 2004. – 211 с.

 6. Клевцов С. Дефиниция "правовой порядок" в юридической  теории / С. Клевцов // Закон и жизнь. − 2005. − № 6. − С. 43−44.

 7. Кміта О. В. Формування системи гарантій законності та правопорядку в процесі становлення незалежної України / О. В. Кміта // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2005. − Вип. 27. − С. 241−249.

 8. Козюбра М. І. Додержання вимог принципу верховенства права як умова забезпечення правопорядку / М. І. Козюбра // Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри: тези Міжнар. наук.-практ. конф., 13−14 черв. 2008 р. – Одеса: Фенікс, 2008. – С. 58−62.

 9. Коротков О. И. Правопорядок как базис социального правового государства / О. И. Коротков  // Российская юстиция. − 2009. − № 6. − С. 5−8.

 10. Крижанівський А. Ознаки сучасного правопорядку в контексті трансформаційних викликів / А. Крижанівський  // Право України. − 2008. −     № 6. − С. 47−51.

 11. Крижанівський А. Ф. Правовий порядок в Україні: витоки, концепції, засади, інфраструктура / А. Ф. Крижанівський. – Одеса: Фенікс, 2009. – 502 с. 

 12. Крижанівський А. Ф. Правопорядок у суспільно-правничих контекстах: спроби системного бачення / А. Ф. Крижанівський  // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. статей за матеріалами 1V міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 1−2 черв. 2007 р. – Луцьк: Волинський держ. ун-т, 2007. – Т. 1. − С. 61−66.

 13. Крижанівський А. Типологія правопорядку: підстави класифікації та їх загальна характеристика / А. Крижанівський   // Вісник Академії правових  наук. − Харків, 2007. − № 2. − С. 25−33.

 14. Крисюк Ю. Соціальний і правовий порядок як реалізація ідеї права /                 Ю. Крисюк // Право України. − 2004. − № 8. − С. 25−30.

 15. Крисюк Ю. Соціальний та правовий порядок і стабільність суспільства: взаємозв’язки і взаємообумовленість / Ю. Крисюк // Право України. − 2007. − № 7. − С. 30−34.

 16. Маліков В. Особливості правового регулювання суспільних відносин у сфері громадського правопорядку / В. Маліков  // Право України. − 2005. − № 12. −    С. 49−53.

 17. Панаріна Н. В. Правопорядок в системі правових категорій / Н. В. Панаріна // Держава і право. – Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,  2007. − Вип. 36. − С.101−108.

 18. Савонюк Р. Ю. Правопорядок і влада / Р. Ю. Савонюк  // Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри: тези Міжнар. наук.-практ. конф., 13−14 черв. 2008 р. – Одеса: Фенікс, 2008. – С. 83−85.

 19. Ушаков О. М. Стан правового порядку в сучасному українському суспільстві та етапи його формування / О. М. Ушаков  // Держава і право. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2004. – С. 66−71.

 20. Шакун В. И. Украина: преступность и правопорядок / В. И. Шакун // Труды Современного гуманитерного университета. – Х., 2001. − Вып. 35. –  С. 151−166. 

 

ТЕМА 35. РОЛЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В ОХОРОНІ ТА ЗМІЦНЕННІ ЗАКОННОСТІ, ПРАВОПОРЯДКУ ТА СУСПІЛЬНОГО ПОРЯДКУ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Поняття, система та основні функції правоохоронних органів.

2. Основні напрямки діяльності правоохоронних органів щодо зміцнення законності.

3. Роль та значення правоохоронних органів у забезпеченні правопорядку та суспільного порядку.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Афанасьєв К. К. Дисципліна як важливий чинник забезпечення правопорядку / К. К. Афанасьєв // Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри: тези Міжнар. наук.-практ. конф., 13−14 черв. 2008 р. – Одеса: Фенікс, 2008. – С. 185−187.

 2. Афанасьєв К. Правопорядок і законність як суттєві ознаки правової держави / К. Афанасьєв // Юридична Україна. − 2008. − № 2. − С. 17−23.

 3. Вовраженцева К. П. Сучасний правопорядок як юридична основа функціонування правової держави / К. П. Вовраженцева  // Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри: тези Міжнар. наук.-практ. конф., 13−14 черв. 2008 р. – Одеса: Фенікс, 2008. – С. 58−62.

 4. Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження. –                К.: Юстініан, 2004. – 211 с.

 5. Кміта О. В. Формування системи гарантій законності та правопорядку в процесі становлення незалежної України / О. В. Кміта // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2005. − Вип. 27. − С. 241−249.

 6. Крижанівський А. Ознаки сучасного правопорядку в контексті трансформаційних викликів / А. Крижанівський  // Право України. − 2008. −     № 6. − С. 47−51.

 7. Крижанівський А. Ф. Правовий порядок в Україні: витоки, концепції, засади, інфраструктура / А. Ф. Крижанівський. – Одеса: Фенікс, 2009. – 502 с. 

 8. Крижанівський А. Ф. Правопорядок у суспільно-правничих контекстах: спроби системного бачення / А. Ф. Крижанівський  // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. статей за матеріалами 1V міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 1−2 черв. 2007 р. – Луцьк: Волинський держ. ун-т, 2007. – Т. 1. − С. 61−66.

 9. Крижанівський А. Типологія правопорядку: підстави класифікації та їх загальна характеристика / А. Крижанівський   // Вісник Академії правових  наук. − Харків, 2007. − № 2. − С. 25−33.

 10. Крисюк Ю. Соціальний і правовий порядок як реалізація ідеї права /                 Ю. Крисюк // Право України. − 2004. − № 8. − С. 25−30.

 11. Крисюк Ю. Соціальний та правовий порядок і стабільність суспільства: взаємозв’язки і взаємообумовленість / Ю. Крисюк // Право України. − 2007. − № 7. − С. 30−34.

 12. Маліков В. Особливості правового регулювання суспільних відносин у сфері громадського правопорядку / В. Маліков  // Право України. − 2005. − № 12. −    С. 49−53.

 13. Панаріна Н. В. Правопорядок в системі правових категорій / Н. В. Панаріна // Держава і право. – Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,  2007. − Вип. 36. − С.101−108.

 14. Савонюк Р. Ю. Правопорядок і влада / Р. Ю. Савонюк  // Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри: тези Міжнар. наук.-практ. конф., 13−14 черв. 2008 р. – Одеса: Фенікс, 2008. – С. 83−85.

 15. Ушаков О. М. Стан правового порядку в сучасному українському суспільстві та етапи його формування / О. М. Ушаков  // Держава і право. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2004. – С. 66−71.

 16. Шакун В. И. Украина: преступность и правопорядок / В. И. Шакун // Труды Современного гуманитерного университета. – Х., 2001. − Вып. 35. –  С. 151−166. 

 

ТЕМА 36. ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА ТА ВИДИ ПРАВОСВІДОМОСТІ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Загальнотеоретична характеристика правосвідомості.

2. Правова психологія та правова ідеологія як основні елементи правосвідомості.

3. Основні види правосвідомості. Правосвідомість та правова культура.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Боднар В. Є. Правосвідомість як детермінанта суспільного буття та функціонування правової держави // Науковий вісник Київського національноо університету внутрішніх справ. – К., 2010. − № 2. – С. 24−29.

 2. Войнов В. Проблеми формування правосвідомості в сучасному українському суспільстві  / В. Войнов // Сучасна українська держава: історичні імперативи становлення, тенденції та проблеми розвитку: збірник. – К.: Ін-т політ. і етнонац. досліджень  ім. І. Ф.Кураса, 2007. – С. 329−342 .

 3. Волковицька Н. Онтологічний та аксіологічний елементи у сучасній правовій свідомості / Н. Волковицька // Юридична Україна. – 2010. − № 3. – С. 32−39.

 4. Волковицька Н. Поняття правової свідомості та її структури: теоретичні і методологічні проблеми дослідження / Н. Волковицька // Юридична Україна. − 2010. − № 2. − С. 28−35.

 5. Волковицька Н. Функції правової свідомості у процесі утвердження демократії в Україні / Н. Волковицька // Юридична Україна. – 2010. − № 4. – С. 35−42.

 6. Дмитрієнко Ю. М. Сучасна академічна думка про правосвідомість /                  Ю. М. Дмитрієнко // Право і безпека. − 2006. − № 5−2. − С. 15−21.

 7. Жданов І. О. Правосвідомість: основні структурні елементи / І. О. Жданов // Держава і право. – Київ:  Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. − Вип. 38. − С. 68−74.

 8. Калиновський Ю. Ю. Правосвідомість українського суспільства: ґенеза та сучасність / Ю. Ю. Калиновський. − Х.: Право, 2008. – 288 с.

 9. Клевцов С. Дефиниция "правовой порядок" в юридической  теории / С. Клевцов // Закон и жизнь. − 2005. − № 6. − С. 43−44.

 10. Мартинюк Т. Розвиток поняття правосвідомості в період трансформації українського суспільства / Т. Мартинюк // Право України. − 2007. − № 2. − С. 26−31.

 11. Савонюк Р. Ю. Правопорядок і влада / Р. Ю. Савонюк  // Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри: тези Міжнар. наук.-практ. конф., 13−14 черв. 2008 р. – Одеса: Фенікс, 2008. – С. 83−85.

 12. Тимошенко В. Визначальні фактори правової свідомості / В. Тимошенко  // Право України. − 2008. − № 6. − С. 41−47. 

 

ТЕМА 37. ПРАВОВА КУЛЬТУРА ТА ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Поняття та основні елементи правової культури.

2. Основні види правової культури.

3. Правове виховання як основний засіб формування правової культури.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Бова А. А. Правосвідомість:структура, функції, вплив засобів масової інформації / А. А. Бова // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією : міжвід. наук. збірник. − Київ, 2001. − Т. 24. − С. 107−123.

 2. Волковицька Н. Поняття правової свідомості та її структури: теоретичні і методологічні проблеми дослідження / Н. Волковицька // Юридична Україна. − 2010. − № 2. − С. 28−35.

 3. Герасіна Л. М. Значення правосвідомості для подолання девіантної поведінки / Л. М. Герасіна // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи : матеріали Першої звітної наук. конф., 2 берез. 2007 р. – Львів : Львівський держ. ун-т внутр. справ, 2007. – С. 24−26.

 4. Герасіна Л. М. Правосвідомість і культура політичного вибору громадян: структурно-ціннісні зв’язки  / Л. М. Герасіна // Правова культура і громадянське суспільство в Україні: стан і перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук. конф., м. Харків, 2 жовт. 2007 р. – Х. : Право, 2007. – С. 14−18.

 5. Голосніченко І. Правосвідомість і правова культура у розбудові Української держави / І. Голосніченко // Право України. − 2005. − № 4. − С. 24−26.

 6. Данильян О. Проблема оцінки реального стану правосвідомості і правової культури у транзитних умовах  / О. Данильян // Вісник Академії правових наук. – Х., 2008. − № 4. – С. 57−69.

 7. Дмитрієнко Ю. М. Сучасна академічна думка про правосвідомість / Ю. М. Дмитрієнко // Право і безпека. − 2006. − № 5−2. − С. 15−21.

 8. Журавель Н. О. Особливості формування правосвідомості курсантів вищих навчальних закладів системи МВС / Н. О. Журавель  // Науковий вісник Дніпропетровської юридичної академії МВС. − Дніпропетровськ, 2002. − № 2. − С. 263−271.

 9. Конох М. Правова свідомість і правова культура студентської молоді у дзеркалі громадської думки / М. Конох, А. Хрідочкін // Право України. − 2006. − № 3. − С. 82−86.

 10. Макарова О. В. Низька правосвідомість і правова культура молоді як віддзеркалення недоліків сімейного та шкільного виховання / О. В. Макарова // Держава і право. – Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,  2009. − Вип. 43. − С. 139−144.

 11. Почтовий М. Про співвідношення понять "правова свідомість" та "правова культура" / М. Почтовий // Юридична Україна. − 2009. − № 11−12. − С. 17−21.

 12. Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні. – Х. : Право, 2009. – 351 с.

 13. Скакун О. Ф. Правосознание  как  компонент  правовой системы / О. Ф. Скакун // Правова культура і громадянське суспільство в Україні: стан і перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук. конф., м. Харків, 2 жовт. 2007 р. – Х. : Право, 2007. – С. 34−39.

 14. Тацій В. Конституція України  і  правосвідомість  юристів / В. Тацій, Ю. Тодика // Вісник Академії правових наук. − Харків, 1998. − Вип. 4(15). − С. 44−54.

 15. Штанько А.О. Правосвідомість та її роль у формуванні правової поведінки / А. О. Штанько // Держава і право. – Київ : Ін-т  держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2009. − Вип. 43. − С. 144−153. 

 

ТЕМА 38. ПРЕДМЕТ, МЕТОД, СПОСОБИ І ТИПИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Поняття та структура предмету правового регулювання. Межі правового регулювання.

2. Загальноправова характеристика основних методів та способів правового регулювання.

3. Загальнодозвільний та спеціально-дозвільний типи правового регулювання.

4. Основні стадії процесу правового регулювання.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Боброва О. І. Правове регулювання суспільних відносин: соціальне значення / О. І. Боброва  // Проблеми захисту прав людини і громадянина в умовах розбудови  громадянського  суспільства в Україні : тези доп. наук.-практ. конф., (Київ, 22−23 квіт. 2005 р.). − Київ, 2005. − С. 23−26.

 2. Варламова Н. В. Эффективность правового регулирования: переосмысление концепции / Н. В. Варламова // Изв. вузов. Правоведение. − 2009. − № 1. −  С. 212−233.

 3. Ганзенко О. О. Правові та інші засоби заохочення у механізмі правого регулювання України / О. О. Ганзенко  // Науковий вісник Дніпропетровської Юридичної академії МВС. − Дніпропетровськ, 2004. − № 4.  С. 140−146.

 4. Державно-правове регулювання в умовах трансформації суспільних відносин : [монографія] / за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. – К.: Юрид. думка, 2009. – 536 с.

 5. Кикоть Г. Юридичні факти у механізмі правового регулювання:проблеми теорії / Г. Кикоть // Право України. − 2005. − № 7. − С. 109−112.

 6. Косович В. М. Гносеологічні проблеми правового регулювання /                В. М. Косович  // Вісник Львівського університету. Серія : юридична. − Львів, 1994. − Вип. 31. − С. 87−90.

 7. Красовська В. Г. Механізм правового регулювання як система правових засобів / В. Г. Красовська  // Держава і право. − Київ: Ін-т держави і права ім.                 В. М. Корецького НАН України,  2009. − Вип. 43. − С. 81−87.

 8. Кузьменко О. В. Методи правового регулювання:теоретичні аспекти / О. В. Кузьменко  // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. − Київ, 2005. − № 2. − С. 5−16.

 9. Мельник О. М. Метод правового регулювання як засіб підвищення ефективності правового регулювання суспільних відносин / О. М. Мельник  // Часопис Київського університету права. − 2008. − № 3. − С. 32−38.

 10. Новікова М. М. Принципи правового компромісу в механізмі правового регулювання / М. М. Новікова  // Вісник Запорізького юридичного інституту. − Запоріжжя, 2004. − № 2. − С. 43−51.

 11. Новікова М. Юридичний компроміс як додатковий метод правового регулювання / М. Новікова  // Право України. − 2006. − № 9. − С. 34−38.

 12. Пашутін В. В. Поняття правового регулювання та правового впливу:проблеми розмежування / В. В. Пашутін  // Вісник Луганської академії внутрішніх справ України. − Луганськ, 2004. − Вип. 4. − С. 19−28.

 13. Сарновська С. О. Базові засади правового регулювання / С. О. Сарновська // Держава і право. − Київ: Ін-т держави і права    ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. − Вип. 27.− С. 50−57.

 14. Селіванов В. Д. Правова природа регулювання суспільних відносин / В. Д. Селіванов, Н. Віденко // Право України.  – 2000. − № 10. – С. 10−20.

 15. Тостенко В. Л. Проблеми впливу правової ідеології на правове регулювання і розвиток правової системи / В. Л. Тостенко // Держава і право. − Київ: Ін-т держави і права  ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. − Вип. 42.-С. 11−20. 

 

ТЕМА 39. МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Поняття правого регулювання та його механізму.

2. Процес правового регулювання та його основні стадії.

3. Основні елементи механізму правового регулювання та їх співвідношення зі стадіями процесу правового регулювання.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Варламова Н. В. Эффективность правового регулирования: переосмысление концепции / Н. В. Варламова // Изв. вузов. Правоведение. − 2009. − № 1. −  С. 212−233.

 2. Ганзенко О. О. Правові та інші засоби заохочення у механізмі правого регулювання України / О. О. Ганзенко  // Науковий вісник Дніпропетровської Юридичної академії МВС. − Дніпропетровськ, 2004. − № 4.  С. 140−146.

 3. Кикоть Г. Юридичні факти у механізмі правового регулювання:проблеми теорії / Г. Кикоть // Право України. − 2005. − № 7. − С. 109−112.

 4. Корчевна Л. До критики поняття "механізм правового регулювання" /                 Л. Корчевна // Право України. − 2003. − № 1. − С. 117−120.

 5. Краснояружский С. Г. Индивидуальное правовое регулирование (общетеоретический аспект) / С. Г. Краснояружский // Государство и право. −1993. −№ 7. – С. 127−134.

 6. Красовська В. Г. Механізм правового регулювання як система правових засобів / В. Г. Красовська  // Держава і право. − Київ: Ін-т держави і права ім.                 В. М. Корецького НАН України,  2009. − Вип. 43. − С. 81−87.

 7. Кривицький Ю. Теоретико-методологічні основи розуміння механізму правового  регулювання / Ю. Кривицький  // Підприємництво, господарство і право. − 2009. − №10. − С. 22−26.

 8. Кузьменко О. В. Методи правового регулювання:теоретичні аспекти / О. В. Кузьменко  // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. − Київ, 2005. − № 2. − С. 5−16.

 9. Мельник О. М. Метод правового регулювання як засіб підвищення ефективності правового регулювання суспільних відносин / О. М. Мельник  // Часопис Київського університету права. − 2008. − № 3. − С. 32−38.

 10. Новікова М. М. Принципи правового компромісу в механізмі правового регулювання / М. М. Новікова  // Вісник Запорізького юридичного інституту. − Запоріжжя, 2004. − № 2. − С. 43−51.

 11. Новікова М. Юридичний компроміс як додатковий метод правового регулювання / М. Новікова  // Право України. − 2006. − № 9. − С. 34−38.

 12. Пашутін В. В. Поняття правового регулювання та правового впливу:проблеми розмежування / В. В. Пашутін  // Вісник Луганської академії внутрішніх справ України. − Луганськ, 2004. − Вип. 4. − С. 19−28.

 13. Сарновська С. О. Базові засади правового регулювання / С. О. Сарновська // Держава і право. − Київ: Ін-т держави і права    ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. − Вип. 27.− С. 50−57.

 14. Селіванов В. Д. Правова природа регулювання суспільних відносин / В. Д. Селіванов, Н. Віденко // Право України.  – 2000. − № 10. – С. 10−20.

  

ТЕМА 40. ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Основні підходи (позитивістський та юснатуралістичний) до визначення поняття тлумачення права.

2. Основні види тлумачення норм права.

3. Основні способи тлумачення норм права.

4. Акти тлумачення норм права: поняття, види.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Бернюков А. Загальний зміст юридичної герменевтики / А. Бернюков  // Право України. – 2007. − № 8. – С. 18−22.

 2. Бринцев В. Доктринальне тлумачення норм права у конституційному судочинстві  /  В. Бринцев  // Вісник Академії правових наук. – Х., 2008. − № 4. – С. 80−91.

 3. Гончаров  В. Методологія тлумачення юридичних норм у світлі граматології /    В. Гончаров // Вісник Академії правових наук. – Х., 2010. − № 1. – С. 257−267.

 4. Євгафова Є. Доктринальне тлумачення норм права (законів): природа і здійснення / Є. Євгафова  // Вісник Академії правових наук. – Х., 2010. − № 2. – С. 40−52.

 5. Зубенко А. В. Співвідношення та взаємодія актів тлумачення норм права з правозастосовчими та нормативно-правовими актами / А. В. Зубенко // Держава і право. − Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,  2009. − Вип. 45. − С. 82−86.

 6. Лисенков С. Л. Тлумачення (інтерпретація) норм права: причини необхідності, види та способи / С. Л. Лисенков  // Законодавство України. − 2006. − № 5. −     С. 3−10.

 7. Маленкта В.  Доктринальне тлумачення норм права / В. Маленкта  // Юридична Україна. − 2008. − № 12. − С. 30−37.

 8. Мережко А. А. Юридическая герменевтика и методология права / А. А. Мережко // Проблеми філософії права. − 2001. –Т. 1. – С. 4−12.

 9. Патей-Братасюк М. Г. Філософія права: [навч. посіб.] / М. Г. Патей-Братасюк. – Тернопіль: „Вид-во Астон”, 2006. – Т. 8: Герменевтичний аналіз права. – С. 141−157.

 10. Подорожна Т. Законодавчі дефініції як різновид тлумачення: теоретико-правовий аспект / Т. Подорожна   // Підприємництво, господарство і право. − 2008. − № 11. − С. 133−137.

 11. Рабінович П. Офіційне тлумачення законодавства: герменевтичний аспект /      П. Рабінович // Право України. – 2001. − № 11. – С. 22−25.

 12. Селіванов А. О. Право тлумачити закони та юридичні наслідки застосування офіційної інтерпретації / А. О. Селіванов  // Вісник Верховного Суду України. − 2006. − № 7. − С. 2−7.

 13. Селіванов А. Теоретичні і практичні погляди на тлумачення Конституційним Судом України норм законодавства / А. Селіванов // Право України. – 1999. − № 10. – С. 37−41.

 14. Соцуро Л. В. Неофициальное толкование норм права: [учеб. пособие] /             Л. В. Соцуро. – М.: Профобразование, 2000. – 106 с.

 15. Тодика Ю. Способи  тлумачення Конституції і законів України Конституційним Судом / Ю. Тодика // Вісник академії правових наук. – Х., 2001. − № 2. – С. 51−60. 

 

ТЕМА 41. ОСНОВНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Основні підходи до співвідношення понять «правова сім`я» та «правова система».

2. Класифікація правових систем сучасності.

3. Романо-германська правова сім`я та правова система України: порівняльна характеристика.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Бехруз Х. Многообразие правовых систем и проблема их классификации / Х. Бехруз // Європейське право та порівняльне правознавство: зб. статей. – К. – Шамборі: Логос, 2010. – С. 71−89.

 2. Гелей С. Д. Політико-правові системи світу: [навч. посіб.] / С. Д. Гелей,   С. М. Рутар. – К.: Знання, 2006. – 668 с.

 3. Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, Жоффре-Спинози К.; [пер. с англ. В. А. Туманова]. – М. : Междунар. отношения, 2003. – 398 с.

 4. Дудченко В. Критерії  стилю правових систем сімей сучасного світу / В. Дудченко // Юридический вестник. – 2006. − № 4. – С. 63−68.

 5. Дудченко В. Про великі правові системи сучасності (роздуми над книгою професора Раймона Леже) / В. Дудченко // Право України. – 2010. − № 3. – С. 98−106.

 6. Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход / Р. Леже. − [2-е изд., перераб.] – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 592 с.

 7. Луць Л. Типологізація сучасних правових систем світу: загальнотеоретичні та порівняльно-правові аспекти / Л. Луць // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – Львів, 2001.− № 2. – С. 34−42.

 8. Оксамытный В. В. Правовые системы в ХХ1 веке: новые подходы к классификации / В. В. Оксамытный // Європейське право та порівняльне правознавство : зб. статей. – К. – Шамборі, Логос, 2010. – С. 50−71.

 9. Пархоменко Н. М. Основні напрями інтеграції систем джерел права різних правових систем / Н. М. Пархоменко // Часопис Київського університету права. − 2008. − № 3. − С. 20−26.

 10. Поволокіна К. П. Сучасні трансформаційні процеси правового розвитку  ( взаємодія та взаємовплив правових систем) / К. П. Поволокіна // Держава і право. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2007. – Вип. 36. –   С. 78−84.

 11. Слепець В. М. Сутність Європейського права як правової системи  /              В. М. Слепець // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2002. − № 2. – С. 28−31.

 12. Сунєгін С. О. Правова сім’я та правова система: співвідношення категорій, підходи до вивчення та рівні визначення / С. О. Сунєгін // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. −  Вип. 39. − С. 81−86.

 13. Бехруз  Х. Методология изучения исламского права: аксиологический подход   / Х. Бехруз // Юридический вестник. – 2006. − № 4. – С. 68−74.

 14. Бехруз Х. Философское измерение исламского права / Х. Бехруз // Юридический вестник. – 2006. − № 1. – С. 113−118.

 15. Вовк Д. Про природу релігійного права в аспекті співвідношення права і релігії / Д. Вовк // Вісник Академії правових наук. − Харків, 2008. − № 2. −    С. 68−79.

 16. Гречанюк С. В. Мусульманське право: сучасні погляди та концепції / С. В. Гречанюк // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. − Вип. 27. − С. 97−103.

 17. Львова О. Л. Виникнення та розвиток мусульманського права /

  О. Л. Львова // Часопис Київського університету права. − 2008. − № 2. − С. 9−15.

 18. Хашматулла Б. Ісламські традиції права: монографія / Б. Хашматулла. – Одеса : Юридична література, 2006. – 296 с. 

 

ТЕМА 42. ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ЯК ЗАСАДА ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Витоки верховенства  права (античність, середні віки, Відродження, Новий час, Просвітництво).

2. Принцип  верховенства права в  міжнародному праві.

3. Принцип верховенства права як конституційний принцип у сучасному вітчизняному законодавстві.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Авер’янов В. Б. Принцип верховенства права в новій адміністративно-правовій доктрині / В. Б. Авер’янов // Часопис Київського університету права. − 2006.− № 1. − С. 3−9.

 2. Авер’янов В. Б. Принцип верховенства права у сфері виконавчої влади: питання теорії та практики / В. Б. Авер`янов // Право України. – 2010. − № 3. – С. 72−80.

 3. Головатий С. Верховенство права: у 3 кн. / С. Головатий. – К.: Фенікс, 2006 –

 4. Кн. 1: Від ідеї до доктрини. – 2006. – 622 с.

 5. Кн. 2: Від доктрини до принципу. – 2006. – 625 с.

 6. Головатий С. Верховенство права, або ж Правовладдя: вкотре про доктринальні манівці вітчизняної науки / С. Головатий // Право України. − 2010. − № 4. −        С. 206−220.

 7. Козюбра М. Верховенство права: українські реалії та перспективи /                  М. Козюбра // Право України. − 2010. −№ 3. – С. 6−19.

 8. Козюбра М. Принцип верховенства права та вітчизняна теорія і практика /       М. Козюбра  // Українське право. − Київ, 2006. − Ч.1. − С. 15−24.

 9. Костицький М. В. Філософські питання верховенства права // Костицький М. В. Філософські та психологічні проблеми юриспруденції: вибр. наук. твори  / М. В. Костицький. – Чернівці: Рута, 2009. – Кн. 1. − С. 41−46.

 10. Оборотов Ю.  Верховенство права як шлях до правової гармонії в Україні /      Ю. Оборотов  // Вісник Академії прокуратури України. − Київ, 2008. − № 4. −    С. 5−12.

 11. Погребняк С. П. Основні принципи права (змістовна характеристика) : [монографія] / С. П.  Погребняк – Х.: Право, 2008. – 240 с.

 12. Прокопов Д. Верховенство права у контексті проблеми природного права /       Д. Прокопов // Право України. – 2010. − № 3. – С. 36−44.

 13. Скрипнюк О. В.  Верховенство права та його роль у побудові демократичної, правової, соціальної держави / О. В  Скрипнюк // Вісник Верховного Суду України. − 2008. − № 8. − С. 33−36.

  

ТЕМА 43. ОСНОВНІ ТИПИ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ЛЕГІСТСЬКИЙ (ЗАКОННИЦЬКИЙ) ТА ЮРИДИЧНИЙ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Поняття правопорушення у контексті легістського (позитивістського) та юридичного (юснатуралістичного) підходів до праворозуміння.

2. Основні підходи до класифікації правопорушень у контексті легістського (позитивістського) та юридичного (юснатуралістичного) підходів до праворозуміння.

3. Склад правопорушення та його елементи у контексті легістського (позитивістського) та юридичного (юснатуралістичного) підходів до праворозуміння.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Бойко А. Детермінація злочинності як вид соціальної детермінації / А. Бойко // Право України. − 2009. − № 7. − С. 39−45.

 2. Бойко А.  Корупція як один із чинників сучасної економічної злочинності в Україні / А. Бойко // Вісник Академії прокуратури України. – К., 2008. − № 1. − С. 28−34.

 3. Бойко А. Соціально-економічні передумови економічної злочинності в Україні у період переходу до ринкової економіки / А. Бойко // Вісник Академії прокуратури України. – К., 2007. − № 4. − С. 22−28.

 4. Бойко А.  Корупція як один із чинників сучасної економічної злочинності в Україні / А. Бойко // Вісник Академії прокуратури України. – К., 2008. − № 1. − С. 28−34.

 5. Бойко А. Соціально-економічні передумови економічної злочинності в Україні у період переходу до ринкової економіки / А. Бойко // Вісник Академії прокуратури України. – К., 2007. − № 4. − С. 22−28.

 6. Дудченко В. В. Концепції причинності у праві / В. В. Дудченко // Право і безпека. − 2005. − № 4−3. − С. 14−18.

 7. Коробов  А. Е. Правонарушение как основание юридической ответственности / А.  Е. Коробов, Е. В. Хохлов // Изв. вузов. Правоведение. − 2009. − № 3. −               С. 62−76.

 8. Літвінко В. Про деякі умови трансформації правопорушень в сучасному пострадянському суспільстві / В. Літвінко // Вісник Академії правових наук. − Харків, 2007. − № 2. − С. 226−233.

 9. Лихолоб В. Г. Правопорушення: правова і моральна оцінка : [навч. посіб.] /      В. Г. Лихолоб. – К.: Укр. акад. внутр. справ, 1994. – 172 с.

 10. Патей-Братасюк М. Г. Філософія права: [навч. посіб.] / М. Г. Патей-Братасюк. – Тернопіль: „Вид-во Астон”, 2006. – Р. ІІ, т. 6: Філософія злочину. – С. 279−297.

 11. Петрова Л. В. До проблеми причинності в праві / Л. В. Петрова // Вісник Одеського інституту  внутрішніх справ України. − 2001.− № 4.− С. 3−6.

 12. Теорія держави і права. Академічний курс: [підруч.] / за ред. О. В. Зайчука,      Н. М.Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Гл. 23, 3 Правопорушення: поняття, склад, види / Т. І. Тарахонич. – С. 487−492.

 13. Штанько А. О. Правопорушення: теорія і законодавча практика / А. О. Штанько // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права  ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. − Вип. 38. − С. 129−137.

 14. Штанько А. О. Правопорушення як вид правової поведінки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 „Теорія держави і права: історія політичних і правових учень” / А. О. Штанько. – К., 2009. – 16 с. 

 

ТЕМА 44. НОРМА ПРАВА В КОНТЕКСТІ ДВОХ ОСНОВНИХ ТИПІВ ПРАВОРОЗУМІННЯ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Поняття норми права в контексті легістського (позитивістського) та юридичного (юснатуралістичного) підходів до праворозуміння.

2. Види норм права в контексті легістського (позитивістського) та юридичного (юснатуралістичного) підходів до праворозуміння.

3. Структура норми права в контексті двох основних підходів до праворозуміння.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Ант Л.Ф. О понятий ведомственного нормативно-правового акта общеобязательного характера // Проблемы совершенствования законодательства. - М.-1989.-Труды № 45. - С. 44 - 50.

 2. Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права / упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд. − К.: «Книги для бізнесу», 2008. − 992 с.

 3. Братасюк  В. Юридичний позитивізм − необхідність переосмислення в умовах сучасності / В. Братасюк  // Підприємництво, господарство і право. – 2004. − № 4. – С. 65−69.

 4. Букач В. Зміст конституційних політичних прав і свобод громадян // Право України, 2001, №9.-С.21-23.

 5. Бурлай Е.В. Нормы права и правоотношения в социалистическом об­ществе. -К., 1987.

 6. Венгеров А. Теория государства и права, ч. 1 ,с.21-48

 7. Воротилин Е. А. Естественное право и формирование юридического позитивизма / Е. А. Воротилин  // Государство и право. − 2008. − № 9. –            С. 67−73.

 8. Графский В.Г. Политические и правовые идеи ХХ ст. // История правовых и политических учений / под общ. ред. В.С.Нерсесянца. − М.: ИНФРА-М, 1996. − С. 657-722.

 9. Гребеньков Г. В.  Культурно-антропологічні витоки права / Г. В. Гребеньков // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. − Донецьк, 2005.− № 2. −    С. 3−14.

 10. Гусарев С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Словник термінів і визначень, К., 1997.

 11. Дудченко В. В. До історико-матеріалістичного вчення про право /                       В. В. Дудченко // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім.                      В. М. Корецького НАН України,  2006. − Вип. 34. − С. 594−599.

 12. Киріченко І. До питання про визначення права в умовах некласичного нормативізму / І. Киріченко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. − № 5. – С. 98−102.

 13. Кондратьєв Р., Гернего О. Принципи права та їх роль у регулюванні суспільних відносин // Право України. - 2000-№2.-С.43-45.

 14. Кононенко В. Законодавство чи закон? // Право України. - 2004. - №4. - С.96.

 15. Лившиц Р.З. Право  и  закон  в  социалистическом  правовом государстве  // Сов. гос. и право.-1989. -№3.

 16. Нормы советского права. - Саратов, 1987.

 17. Нормы советского права. Проблемы теории. - Саратов, 1987. /ХО Н72/ ф,  ч/З.

 18. Пендюра М.М. Теорія держави і права. - К.: ТЕКСТ, 2008. - 192 с.

 19. Пунько О.В. Юридична техніка правозастосовчих актів міліції // Науковий вісник НАВСУ -2004-№6-С.284-290. 

 

ТЕМА 45. ПРАВОВА ДЕРЖАВА ЯК ФОРМА ВТІЛЕННЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Поняття, ознаки та основні принципи правової держави.

2. Правова держава та громадянське суспільство: співвідношення та взаємодія.

3. Основні шляхи втілення принципу верховенства права у функціонуванні правової держави.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Головатий С. Верховенство права: у 3 кн. / С. Головатий. – К.: Фенікс, 2006 –

 2. Кн. 1: Від ідеї до доктрини. – 2006. – 622 с.

 3. Кн. 2: Від доктрини до принципу. – 2006. – 625 с.

 4. Кн. 3: Український досвід. – 2006. – 470 с.

 5. Кампо В. Судова доктрина верховенства права: український досвід в європейському контексті / В. Кампо  // Юридичний журнал. − 2008. − № 10. − С. 68−77.

 6. Коваль О. А. Принцип верховенства права / О. А. Коваль // Законодавство України : наук.-практ. коментарі. − 2005. − № 6. − С. 3−9.

 7. Козюбра М. Верховенство права: українські реалії та перспективи /                  М. Козюбра // Право України. − 2010. −№ 3. – С. 6−19.

 8. Кучук А. М. Справедливість, верховенство права й українське суспільство /     А. М. Кучук // Принципи гуманізму та верховенства права як умова розвитку демократичної, соціальної, правової держави (пам’яті професора В. В. Копєйчикова): матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., (Київ, 26 груд. 2008 р.). – К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2009. – С. 70−73.

 9. Лемак В. Принцип верховенства права в Україні: основні загрози / В. Лемак // Право України. – 2010. − № 3. – С. 44−52.

 10. Оборотов Ю.  Верховенство права як шлях до правової гармонії в Україні /  Ю. Оборотов  // Вісник Академії прокуратури України. − Київ, 2008. − № 4. −  С. 5−12.

 11. Петришин О. Верховенство права в системі правового регулювання суспільних відносин / О. Петришин // Право України. – 2010. − № 3. – С. 24−36. 

 12. Погребняк С. Принцип верховенства: деякі теоретичні проблеми / С. Погребняк // Вісник Академії правових наук. − 2006. − № 1. − С. 26−37.

 13. Пришутя І. Забезпечення верховенства права в умовах судово-правової реформи України / І. Пришутя  // Вісник Академії правових наук. − Харків, 2006. − № 3. − С. 198−206.

 14. Скрипнюк О. В.  Верховенство права та його роль у побудові демократичної, правової, соціальної держави / О. В  Скрипнюк // Вісник Верховного Суду України. − 2008. − № 8. − С. 33−36.

 15. Ткачук П. Застосування принципу верховенства права судами конституційної та загальної юрисдикції / П. Ткачук // Вісник Конституційного Суду України. − 2005. − № 5. − С. 94−102.

 16. Чепульченко Т. О.  Принцип верховенства права як відображення генези прав людини в сучасній правовій державі / Т. О. Чепульченко // Часопис Київського університету права. − 2008. − № 3. − С. 48−53.

 17. Шевчук С.  Судова правотворчість у контексті застосування принципів права / С. Шевчук  // Вісник Академії правових наук України. − Харків, 2007. −  № 4. −  С. 54−71.

  

ТЕМА 46. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО МИСЛЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Поняття та основні елементи правового мислення.

2. Загальна характеристика методології правового мислення.

3. Основні шляхи формування та розвитку правового мислення.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Боднар В. Є. Правосвідомість як детермінанта суспільного буття та функціонування правової держави // Науковий вісник Київського національноо університету внутрішніх справ. – К., 2010. − № 2. – С. 24−29.

 2. Войнов В. Проблеми формування правосвідомості в сучасному українському суспільстві  / В. Войнов // Сучасна українська держава: історичні імперативи становлення, тенденції та проблеми розвитку: збірник. – К.: Ін-т політ. і етнонац. досліджень  ім. І. Ф.Кураса, 2007. – С. 329−342 .

 3. Волковицька Н. Онтологічний та аксіологічний елементи у сучасній правовій свідомості / Н. Волковицька // Юридична Україна. – 2010. − № 3. – С. 32−39.

 4. Волковицька Н. Поняття правової свідомості та її структури: теоретичні і методологічні проблеми дослідження / Н. Волковицька // Юридична Україна. − 2010. − № 2. − С. 28−35.

 5. Волковицька Н. Функції правової свідомості у процесі утвердження демократії в Україні / Н. Волковицька // Юридична Україна. – 2010. − № 4. – С. 35−42.

 6. Дмитрієнко Ю. М. Сучасна академічна думка про правосвідомість /                  Ю. М. Дмитрієнко // Право і безпека. − 2006. − № 5−2. − С. 15−21.

 7. Жданов І. О. Правосвідомість: основні структурні елементи / І. О. Жданов // Держава і право. – Київ:  Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. − Вип. 38. − С. 68−74.

 8. Калиновський Ю. Ю. Правосвідомість українського суспільства: ґенеза та сучасність / Ю. Ю. Калиновський. − Х.: Право, 2008. – 288 с.

 9. Клевцов С. Дефиниция "правовой порядок" в юридической  теории / С. Клевцов // Закон и жизнь. − 2005. − № 6. − С. 43−44.

 10. Мартинюк Т. Розвиток поняття правосвідомості в період трансформації українського суспільства / Т. Мартинюк // Право України. − 2007. − № 2. − С. 26−31.

 11. Савонюк Р. Ю. Правопорядок і влада / Р. Ю. Савонюк  // Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри: тези Міжнар. наук.-практ. конф., 13−14 черв. 2008 р. – Одеса: Фенікс, 2008. – С. 83−85.

 12. Тимошенко В. Визначальні фактори правової свідомості / В. Тимошенко  // Право України. − 2008. − № 6. − С. 41−47.

  

ТЕМА 47. ЮРИДИЧНЕ (ЮСНАТУРАЛІСТИЧНЕ) ПРАВОРОЗУМІННЯ: ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ ЦІННОСТІ ТА ПРИНЦИПИ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Загальна характеристика юридичного (юснатураліститчного) підходу до праворозуміння.

2. Основні цінності та принципи юридичного (юснатураліститчного) підходу до праворозуміння.

3. Основні напрямки та школи юридичного (юснатураліститчного) підходу до праворозуміння.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Костенко О. „Натуралістична юриспруденція” і правова реформа в Україні / О. Костенко // Вісник Національної академії прокуратури України. – К., 2008. −   № 4. − С. 12-20.

 2. Костенко О. Соціальний  натуралізм  як методологічний принцип юриспруденції і кримінології / О. Костенко  // Вісник Академії правових наук. − Харків, 2004. −    № 4. − С. 133−145.

 3. Крестовська Н. М. Сучасні підходи до історичної типології права /                 Н. М. Крестовська // Правове життя сучасної України : тези доп. Міжнар. наук. конф. професорсько-викладацького і аспірант. складу,  21−22 трав. 2010 р. –    Одеса : Фенікс,  2010. – С. 62−64.

 4. Курочкіна Н. М. Інтуїтивне право та його місце у психологічній теорії Л.Петражицького / Н. М. Курочкіна // Часопис Київського університету права. − 2006. − № 1. − С. 54−60.

 5. Лапаева В. В. Либертарная концепция права В. С. Нерсесянца / В. В.  Лапаева // Государство и право. − 2008. − № 10. − С. 69−78.

 6. Мартышин О. В.  Метафизические концепции права / О. В. Мартышин // Государство и право. − 2006. − № 2. − С. 64−72.

 7. Мартышин О. В. О „либерально-юридической теории права и государства” /    О. В. Мартышин // Государство и право. – 2002.− № 10. – С. 5−16.

 8. Мартышин О. Классические типы правопонимания и „новые теории права ” /   О. Мартышин //  Право України. − 2010. − № 4. − С. 92−100.

 9. Патей-Братасюк М. Г. Феноменологія права. Екзистенціальна філософія права // Патей-Братасюк М. Г. Філософія права. – Тернопіль: „Вид-во Астон”, 2006. –  С. 86−95.

 10. Прокопов Д. Є. Психологічна теорія права в контексті співвідношення інуїтивного та позитивного права (Л.Петражицький) / Д. Є. Прокопов // Держава і право. – Київ : Ін-т держави і права НАН України, 2007. − Вип. 35. − С. 186−194.

 11. Рабінович С. Поняття природного права – невід’ємна складова предмета юридичної науки / С. Рабінович // Право України. − 2010. − № 1.− С. 62−68.

 12. Рабінович П. Правоврозуміння „природне” та „легістське” неминучість співіснування / П. Рабінович // Право України. – 2009. − № 3. – С. 65−71.

 13. Рабінович П. Природне право: діалектика приватного і публічного / П. Рабінович // Право України. – 2004. − № 9. – С. 61−64.

 14. Румянцева В. Г. Социологическая интерпретация права в учении Е. Єрлиха /   В. Г. Румянцева // История государства и права. – 2005. − № 1. – С. 12−14.

 15. Рябошапко Л.  Природне право чи юридичний позитивізм / Л. Рябошапко // Віче. − 2008. − № 5−6. − С. 58−59.

 16. Сердюк О. В.  Обгрунтування соціальності права: теорія „правового поля”   П. Бурд’є /  О. В. Сердюк // Держава і право. − Київ: Ін-т держави і права ім.  В. М. Корецького НАН України, 2007. − Вип. 36. − С. 55−61.

 17. Сливка С. До історії розвитку теорії природного права (філософія нового часу) / С. Сливка // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. − Львів, 2001. − № 2. − С. 51−59.

 18. Соболєв А. С. Юридичний позитивізм і школа "природного права": від протистояння до толерантності / А. С. Соболєв // Часопис Київського університету права. − 2006. − № 1.− С. 40−46.

 19. Актуальні проблеми держави та права. Ч. 1 : Актуальні проблеми теорії держави : [навч. посіб.] / С. М. Тимченко, С. К. Бостан, С. М. Легуша та ін. – К.: КНТ, 2007. – Розд. 3,1: Теорії походження держави  / С. К. Бостан. – С . 70−83.

 20. Тимошенко В. І. Психологічна теорія держави (З історії правової і політичної думки) / В. І. Тимошенко  // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького,  2005. − Вип. 27. − С. 12−19.

 21. Тихомиров О. Права основні сучасні концепції // Міжнародна поліцейська енциклопедія / відп. ред.: Ю. І. Римаренко, В. Я. Тацій, Я. Ю. Кондратьєв, Ю. С. Шемшученко. − К.: Ін-Юре, 2003. − Т. 1. − С. 605-607. 

 

ТЕМА 48. ПРОБЛЕМА РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Загальноправова характеристика основних елементів правової системи України.

2. Загальна характеристика основних правових реформ, що були здійснені в Україні протягом останніх трьох років.

3. Основні сучасні проекти майбутнього реформування правової системи України.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Бондаренко І.  Адаптація законодавства України до європейського законодавства − один з пріорітетних напрямів реформування правової системи України / І. Бондаренко  // Право України. − 2002. − № 7. − С. 63−66.

 2. Куренда А. П. Правова система України: динаміка розвитку та особливості функціонування на сучасному етапі  / А. П. Куренда // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. статей за матеріалами 1У міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 1−2 черв. 2007 р. – Луцьк: Волинський держ. ун-т, 2007. – Т. 1. − С. 66−69.

 3. Лавріненко О. В. Удосконалення національної системи права в контексті євроінтеграції України: актуальні питання теорії та методології / О. В. Лавріненко // Економіка. Фінанси. Право. − 2007. − № 4. − С. 30−35.

 4. Луць Л. Трансформація нормативної частини сучасної правової системи України − вимога часу / Л. Луць  // Право України. − 2003. − № 3. − С. 117−121.

 5. Міжнародна конференція з проблем реформування правової системи України // Право України. − 2004. − № 6.− С.114−115.

 6. Мірошниченко  М. Системно-інформаційний підхід у контексті методологічного забезпечення наукового аналізу проблем теорії правової системи України / М. Мірошниченко // Право України. − 2007. − № 6. − С. 22−26.

 7. Нагорська О. Ф. Умови реформування правової системи України / О. Ф. Нагорська  // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. статей за матеріалами 1У міжнар. наук.-практ. конф.,  м. Луцьк,            1−2 черв. 2007 р. – Луцьк: Волинський держ. ун-т, 2007. – Т. 1. −  С. 91−94.

 8. Оніщенко Н.  Гармонізація правової системи України: основні напрями і тенденції / Н. Оніщенко  // Сучасна українська держава: історичні імперативи становлення, тенденції та проблеми розвитку: збірник. – К.: Ін-т політ. і етнонац. досліджень  ім. І. Ф.Кураса, 2007. – С. 318−329.

 9. Оніщенко Н. М. Генезис правової системи та соціальна регуляція / Н. М. Оніщенко // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. – Вип.  29. − С. 3−7.

 10. Оніщенко Н. М. Європейські стандарти законності в розвику національної правової системи України / Н. М. Оніщенко // Правова система України у світлі європейського вибору: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, м. Київ, 13 черв. 2008 р. – К.: Юрид. думка, 2008. – С. 10−17.

 11. Оніщенко Н. М. Проблеми розвитку національної правової  системи /                     Н. М. Оніщенко // Правова держава: щорічник наук. праць Ін-ту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.  – К., 2008. – Вип. 19. – С. 81−88.

 12. Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. – Х.: Право, 2008 −.−

 13. Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України / за заг ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. – 2008. –   728 с.

 14. Риженко Ю. М. Система права та правова система: особливості взаємозв’язку та взаємовпливу / Ю. М. Риженко // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького,  2009. − Вип. 45. − С. 113−119.

 15. Риженко Ю. М. Система права: теоретико-правові аспекти розгляду /  Ю. М. Риженко // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім.  В. М. Корецького,  2007. − Вип. 37. − С. 85−92.

 16. Хаустова М. Г. Національна правова система за умов розбудови правової демократичної держави в Україні : монографія / М. Г. Хаустова. – Х.; Право, 2008. – 160 с. 

 

ТЕМА 49. ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ПРАВ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Поняття європейських стандартів прав людини у вітчизняній юридичній науці.

2. Втілення європейських стандартів прав людини у чинній Конституції України та актах Конституційного Суду України.

3. Загальна характеристика додержання прав людини у діяльності правоохоронних органів.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Кампо В. Судова доктрина верховенства права: український досвід в європейському контексті / В. Кампо  // Юридичний журнал. − 2008. − № 10. − С. 68−77.

 2. Колодій А. М. Принципи права України / А. М. Колодій. – К., 1998. – 208 с.

 3. Львова О. Л. Принцип верховенства права та правові цінності: аспекти взаємодії / О. Л. Львова  // Принципи гуманізму та верховенства права як умова розвитку демократичної, соціальної, правової держави (пам’яті професора В. В. Копєйчикова): матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., (Київ, 26 груд. 2008 р.). – К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2009. – С. 73−76.

 4. Оборотов Ю.  Верховенство права як шлях до правової гармонії в Україні /  Ю. Оборотов  // Вісник Академії прокуратури України. − Київ, 2008. − № 4. −  С. 5−12.

 5. Пришутя І. Забезпечення верховенства права в умовах судово-правової реформи України / І. Пришутя  // Вісник Академії правових наук. − Харків, 2006. − № 3. − С. 198−206.

 6. Рабінович П. Верховенство права з погляду Страсбурзького суду / П. Рабінович // Віче. − 2006. − № 9−10. − С. 40−44.

 7. Рабінович П.  Верховенство права (за матеріалами практики Страсбургзького суду та Конституційного Суду України) / П. Рабінович  // Вісник Академії правових наук України. − Харків, 2006. − № 2. − С. 3−15.

 8. Рабінович П. Інтерпретація верховенства права Конституційним Судом України / П. Рабінович // Право України. − 2006. − № 11. − С. 27−31.

 9. Ткачук П. Застосування принципу верховенства права судами конституційної та загальної юрисдикції / П. Ткачук // Вісник Конституційного Суду України. − 2005. − № 5. − С. 94−102.

 10. Шевчук С.  Судова правотворчість у контексті застосування принципів права / С. Шевчук  // Вісник Академії правових наук України. − Харків, 2007. −  № 4. −  С. 54−71.

  

3. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Курсова робота – це самостійне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується з певного курсу або з окремих його розділів.

Курсова робота є складовою частиною навчального процесу і покликана сприяти розвитку у студентів навичок щодо збору та систематизації матеріалів по темі, наукових підходів до вирішення теоретичних завдань, схильності до критичного аналізу джерел та літератури, вмінню узагальнення результатів дослідження, формування висновків та пропозицій.

Курсова робота є самостійною навчально-науковою працею, яка виконується під керівництвом викладача в такій послідовності:

 1. Вибір теми – з’ясування об’єкта і предмета – визначення мети і завдань дослідження;

 2. Виявлення і відбір наукових та нормативних джерел з теми;

 3. Складання попереднього плану і узгодження його з викладачем;

 4. Написання вступу – виклад теорії і методики – вивчення досвіду роботи  – формулювання висновків і рекомендацій;

 5. Оформлення списку використаних джерел та додатків;

 6. Технічне оформлення роботи;

 7. Рецензування роботи викладачем;

 8. Підготовка і захист курсової роботи.

Процес роботи над дослідженням поділяється на три основні етапи:

- підготовчий;

- етап роботи над змістом;

- заключний етап. 

1. Підготовчий етап роботи над курсовою роботою

Цей етап починається з вибору теми курсової роботи, її осмислення та обґрунтування. З переліку тем, запропонованих кафедрою, студент вибирає ту, яка найповніше відповідає його навчальним інтересам та схильностям. Перевага надається темі, при розробці якої студент може виявити максимум особистої творчості та ініціативи.

Увага! Тема та складний план курсової роботи обов’язково мають бути затверджені науковим керівником!

При з’ясуванні об’єкта , предмета і мети  дослідження необхідно зважити на те, що між ними і темою курсової роботи є системні логічні зв’язки.

Об’єктом дослідження є вся сукупність відношень різних аспектів теорії і практики науки, яка слугує джерелом необхідної для дослідження інформації.

Предмет дослідження – це тільки ті суттєві зв’язки та відношення, які підлягають безпосередньому вивченню в даній роботі, є головними, визначальними для конкретного дослідження є вужчим, ніж об’єкт.

Мета дослідження пов’язана з об’єктом і предметом дослідження, а також з його кінцевим результатом і шляхом його досягнення.  Кінцевий результат передбачає вирішення проблемної ситуації, яка відображає суперечність  між типовим станом об’єкта дослідження в реальній практиці і вимогами суспільства до його більш ефективного функціонування.

Наявність поставленої мети дослідження дозволяє визначити завдання дослідження, які можуть включати такі складові:

- визначення певних теоретичних питань, які входять до загальної проблеми дослідження;

- всебічне вивчення практики вирішення даної проблеми, виявлення  її типового стану, недоліків і труднощів, їх причин, типових особливостей передового досвіду;

- обґрунтування необхідної системи заходів щодо вирішення даної проблеми;

- розробка методичних рекомендацій та пропозицій щодо використання результатів дослідження у практиці роботи.

Ознайомлення з основними науковими і нормативним джерелами з метою повного їх виявлення необхідно використовувати різні джерела пошуку: каталоги і картотеки бібліотеки вищого навчального закладу, провідних наукових бібліотек міста, бібліотечні посібники, виноски й посилання в підручниках, монографіях, словниках та ін..

 

2. Робота над текстом курсової роботи:

Другий етап починається з вивчення та конспектування літератури з теми курсової роботи.

Конспектуючи матеріал, слід пам’ятати тему курсової роботи, щоб виписувати тільки те, що має відношення до теми дослідження. Кожна цитата, приклад, цифровий матеріал мають супроводжуватися точним описом джерела з позначення сторінок, на яких опубліковано цей матеріал (напр., [21,с.32] де цифри 21 є порядковим номером використаного джерела, а 32 номер сторінки цитати).   

Коли думки іншого автора видаються за особисті, розглядається як грубе порушення літературної та наукової етики, кваліфікується як плагіат. Однак це не означає, що студент зовсім не повинен спиратися на праці інших авторів: чим ширше і різноманітніше коло джерел, які він використовував, тим вищою є теоретична і практична цінність його дослідження.

Після конспектування матеріалу необхідно перечитати його знову, щоб склалося цілісне уявлення про предмет вивчення.

Правильна та логічна структура курсової роботи – це запорука успіху розкриття теми.

 

3. Заключний етап роботи над курсовою роботою 

На цьому етапі передбачається написання студентом вступу та висновків до курсової роботи, оформлення списку літератури та додатків, редагування тексту, його доопрацювання з урахуванням зауважень наукового керівника, підготовка роботи до захисту.

Вступ доцільно писати після того, як написана основна частина курсової роботи. У вступі обґрунтовується актуальність теми, що вивчається,  її практична  значущість; визначаються об’єкт, предмет, мета і завдання дослідження; розглядаються методи, за допомогою яких воно проводилось, розкривається структура роботи, її основний зміст.

Логічним завершенням курсової роботи є висновки . Головна їх мета – підсумки проведеної роботи. Висновки подаються у вигляді окремих лаконічних положень, методичних рекомендацій. Дуже важливо щоб вони відповідали поставленим завданням.

Літературне оформлення курсової роботи є важливим елементом її виконання і одним із багатьох чинників, на які зважає комісія при оцінюванні під час захисту. Передусім звертається увага на змістовний аспект викладу матеріалу , а також на текст роботи, список літератури і додатки. 

 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Розділи і підрозділи прийнято нумерувати арабським цифрами. Позначення розділів, параграфів і їхні порядкові номери пишуть в одному рядку з заголовком, при цьому в кінці крапка не ставиться.

Наприклад:

Розділ 2. Форма правління та її різновиди

2.1. Монархія: поняття, ознаки, види

2.2. Поняття, ознаки, види республіки

Сторінки роботи повинні мати поля:

Ліве – 30 мм, зверху – 20 мм;

Праве – 10 мм, знизу – 25 мм.

Кегель (висота літери) – 14.

Усі сторінки роботи нумеруються від титульної до останньої без пропусків або літерних додатків. Першою сторінкою вважається титульний аркуш, на ній цифра 1 не ставиться. Порядковий номер сторінки проставляється праворуч верхнього поля.   Курсова робота відкривається титульним аркушем  (зразок додається); На наступній сторінці розміщується зміст із позначенням сторінок, на яких кожний з елементів плану викладений у роботі. Всі розділи і підрозділи, що є у плані, мають бути виділені в тексті заголовками та підзаголовками [1, с.127-142].

1. Шейко В.М., Організація та методика науково-дослідницької діяльності. Підручник. – 5-те вид., стер. –К.: Знання, 2006. – 307 с.

Загальний обсяг курсової роботи має становити 40 сторінок основного змісту ( титульний аркуш, план та список використаних джерел не входять до зазначеного обсягу).  

 

5. ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

ЗРАЗОК  ТИТУЛЬНОЇ  СТОРІНКИ

НАЦІОНАЛЬНА  АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА І ПСИХОЛОГІЇ

 

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН 

 

КУРСОВА  РОБОТА 

з навчальної дисципліни «Теорія держави і права» 

на тему: «Історичні типи держави»

Виконав:

студент 1 курсу, 105 гр.

Петренко Ігор Миколайович 

Перевірив:

кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри загальноправових дисциплін 

Осауленко Олександр Іванович

      

КИЇВ – 2012

ЗРАЗОК  СКЛАДНОГО  ПЛАНУ 

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОЛОГІЇ ДЕРЖАВ

1.1. Поняття, сутність та значення типології держав

1.2. Загальнотеоретична характеристика формаційного підходу до типології держав

1.3. Загальна характеристика цивілізаційного підходу до типології держав 

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ СТАНОВЛЕННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІСТОРИЧНИХ ТИПІВ ДЕРЖАВ

1.1. Рабовласницькі держави: сутність, основні риси, динаміка розвитку

1.2. Поняття, ознаки, різновиди феодальних держав

1.3. Порівняльний аналіз сутності та основних властивостей буржуазних та капіталістичних держави

1.4. Загальна характеристика основних сучасних типів держав

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

(ЗРАЗОК) 

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – ст. 141

 2. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 року, Страсбург // Відомості Верховної Ради України – 1997р. – №32 – с. 15-18.

 3. Про делегування повноважень державної виконавчої влади головам та очолюваним ними виконавчим комітетам сільських, селищних, міських Рад: Указ Президента України № 1194/95 від 30 грудня 1995 р. // Голос України. – 1996. – № 5. – 11 січня.

 4. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – ст. 170.

 5. Про Статут територіальної громади міста Києва: Рішення Київської міської ради № 371/1805 від 28.03.2002 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.kmv.gov.ua/static.asp?IdType=5.

 6. Волковицька Н. Функції правової свідомості у процесі утвердження демократії в Україні / Н. Волковицька // Юридична Україна. – 2010. − № 4. – С. 35−42.

 7. Дмитрієнко Ю. М. Сучасна академічна думка про правосвідомість /                  Ю. М. Дмитрієнко // Право і безпека. − 2006. − № 5−2. − С. 15−21.

 8. Евдокимова Е. Г. Правовой режим законности: теория и история /  Е. Г. Евдокимова, Р. А. Ромашов // Изв. вузов. Правоведение. − 2001. − № 5. − С. 261−271.

 9. Жданов І. О. Правосвідомість: основні структурні елементи / І. О. Жданов // Держава і право. – Київ:  Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. − Вип. 38. − С. 68−74.

 10. Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження. –                К.: Юстініан, 2004. – 211 с.

 11. Калиновський Ю. Ю. Правосвідомість українського суспільства: ґенеза та сучасність / Ю. Ю. Калиновський. − Х.: Право, 2008. – 288 с.

6. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Увага! Захист курсової роботи відбувається не пізніше, ніж за один місяць до початку чергової сесії! 

Процедура захисту включає :

- доповідь студента про зміст роботи ( 05- 10 хвилин);

- запитання до автора;

- відповіді студента на запитання членів комісії із захисту курсової роботи та осіб, присутніх на захисті.

- заключне слово студента;

- рішення комісії про оцінку роботи.

Вступне слово готується заздалегідь у формі виступу, у якому доцільно висвітлити такі важливі питання: обґрунтування актуальності  теми дослідження; мета; завдання; об’єкт, предмет дослідження; з якими труднощами довелося зіткнутися в процесі дослідження, які положення не знайшли підтвердження.

Під час захисту курсової роботи студент зобов’язаний дати вичерпні відповіді на всі зауваження у рецензіях, а також у виступах на захисті.

Результати захисту курсової роботи визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». При визначенні оцінки комісія бере до уваги якість виконання всіх частин курсової роботи, якість усунення зауважень, а також повідомлення студента та його відповіді на поставлені запитання.  Оцінка за курсову роботу заноситься до залікової книжки та в екзаменаційну відомість.

Найкращі роботи можуть бути рекомендовані на конкурс.

Після захисту курсові роботи здаються на кафедру, де зберігаються до кінця навчання студента в академії.

Типові помилки в написанні та оформленні курсової роботи 

 1. Зміст роботи не відповідає плану курсової (зміна приблизного плану може здійснюватися лише за погодженням та дозволу керівника курсової роботи) або не розкриває тему повністю чи в її основній частині;

 2. Сформульовані розділи (підрозділи) не відбивають реальну проблемну ситуацію, стан об’єкта;

 3. Мета дослідження не пов’язана з проблемою, сформульована абстрактно і не розкриває специфіки об’єкта і предмета дослідження;

 4. Автор не виявив самостійності, робота являє собою компіляцію або плагіат;

 5. Не зроблено глибокого і всебічного аналізу сучасних офіційних і нормативних документів, нової наукової літератури;

 6. Кінцевий результат не відповідає меті дослідження, висновки не відповідають поставленим завданням;

 7. У роботі відсутні посилання на першоджерела або вказані не ті, з яких запозичено матеріал;

 8. Бібліографічний опис джерел у списку використаної літератури наведено довільно, без додержання вимог державного стандарту;

 9. Обсяг та оформлення роботи не відповідають вимогам,  вона виконана не охайно, з помилками.

 

7. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Шкала оцінювання курсової роботи включає бали за якість виконання наступних завдань:

 • повнота та правильність виконання кожного розділу курсової роботи;

 • оформлення вступу, висновків, списку використаних джерел, додатків;

 • успішність захисту курсової роботи. 

№ п.п.

Оцінювані завдання з виконання курсової роботи

Кількість балів

1.

Повнота та правильність виконання першого розділу курсової роботи

25

2.

Повнота та правильність виконання другого розділу курсової роботи

25

3.

Оформлення вступу, висновків, списку використаних джерел, додатків

25

4.

Успішність захисту курсової роботи

25

 

РАЗОМ:

100

Результати захисту курсової роботи визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». При визначенні оцінки викладач бере до уваги якість виконання всіх частин курсової роботи:

- якість підготовки та оформлення курсової роботи відповідно до встановлених вимог;

- якість викладеного змістовного матеріалу теми, що розкриває її повноту, використання наукових та нормативних джерел у роботі та наявність посилання на них;

- повідомлення студента (захист курсової роботи) та його відповіді на поставлені запитання. 

На підставі узагальнень всіх зазначених складових шляхом складання суми балів виставляється загальна оцінка. Оцінка за курсову роботу заноситься до залікової книжки та в екзаменаційну відомість.

Найкращі роботи можуть бути рекомендовані на конкурс.

Після захисту курсові роботи здаються на кафедру, де зберігаються до кінця навчання студента в академії.

 

8. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ (РЕКОМЕНДАЦІЇ) ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ, ЯКІ КЕРУЮТЬ КУРСОВОЮ РОБОТОЮ 

Керівництво курсової роботи здійснює визначений викладач кафедри. Як правило керівництво здійснює викладач який проводить семінарські заняття у групі.

Студентам на початку семестру пропонується самостійно обрати тему курсової роботи. Викладач може встановлювати строки виконання курсової роботи та дати захисту їх.  Після обрання теми курсової роботи студент має уважно ознайомитися з методичними рекомендаціями по виконанню курсових робіт, звернути увагу на типові помилки, які можуть допускатись під час виконання робіт.

Тема курсової роботи містить приблизний план та рекомендований список нормативних та наукових джерел. Студент під час консультації може звернутись до викладача з порадами щодо доповнення джерел, зміни плану. У процесі написання кожен студент може звертатись до керівника курсової роботи за порадами.

Після виконання курсової роботи студент подає її викладачу на рецензування. Викладач має під час рецензування звернути увагу на відповідність дотриманих вимог студентом до курсової роботи, зокрема, встановленого обсягу роботи, наявності посилань на використанні джерела в тексті, наявності висновків. Під час рецензування викладачем звертається увагу на якість викладеного ( повноти розкриття основного змісту теми) матералу відповідно до плану теми. Позитивною стороною роботи є наявність власних обґрунтованих висновків, пропозицій, використання стистичної інформації, схем тощо. Після чого викладачем пишеться рецензія на курсову роботу у якій звертається увага на якість її виконання, допущені помилки, пропозиції про їх усунення.

У встановлений день захисту студенту пропонується виступ 7-10 хвилин, викладачем можуть додатково задаватись запитання щодо уточнення окремих пожень роботи. На підставі узагальненя виконная всіх складових етапів курсової роботи (оформлення та виконання роботи, зміст викладеного матеріалу, захист) викладачем виставляється загальна оцінка.

 

9. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Основна література

1. Венгеров А. Б. Теория государства и права. — М., 2000.

2. Загальна теорія держави і права / За ред. В. В. Копєйчикова. - К., 2000.

3. Комаров С. А. Теория государства и права, - М., 1999.

4. Котюк В. О. Теорія права: Курс лекцій, - К.: Вентурі, 1996.

5. Кузьмін С.А., Карпенко Д.М.. Теорія держави та права в питаннях і відповідях [Текст] : посібник / С. А. Кузьмін, Д. М. Карпенко. - К. : Вид. Паливода А. В., 2010. - 128 с. - (Серія "Шпаргалка"). - Бібліогр.: с. 121-122.

6. Общая теория государства и права: Акад. курс в 2 т. / Под ред. М. Н. Марченко. — М., 1998.

7. Общая теория права и государства / Под ред. В. В. Лазарева — М., 2000.

8. Скакун О. Ф, Теория государства и права. — Харьков, 2000.

9. Сурнлов А, В. Теория государства и права. — К.; Одесса, 1989.

10. Теория государства и права / Под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. — М., 1998.

11. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. — М., 2001.

12. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / О. М. Головко [та ін.] ; за заг. ред. І. М. Погрібного ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х. : ХНУВС, 2010. - 277 с. - Бібліогр.: с. 273-276.

13. Юридична енциклопедія: У 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.: Укр. енцикл., 1998-2001.

Додаткова література

1. Авер’янов В.Б. Принци верховенства права у сфері виконавчої влади: питання теорії та практики реалізації // Право України. - 2010.- №3. - С.72-79.

2. Аграновская Е. В. Правовая культура и обеспечение прав личности. — М., 1988.

3. Бобровник С.В. Богінич О.Л. Систематизація законодавства України: актуальні проблеми та перспективи розвитку. — К., .1994.

4. Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность. -М., 1978.

5. Вопленко Н. Н. Официальное толкование норм права. — М., 1976.

6. Всеобщая декларация прав человека как международных стан­дарт правового положения личности в Украине. Луганск, 1999.

7. Денпсов Ю. А. Общая теория правонарушения и ответственности. – Л., 1983.

8. Заєць А. П. Правова держава в контексті новітнього українсь­кого досвіду. — К., 1999.

9. Законодавство: проблеми ефективності / В.Б. Аверьянов, В.П. Денисов, В.Ф. Сіренко та ін. — К., 1995.

10. Зивс С. Л. Источники права. — М., 1981.

11. ІІерсесянц В. С. Право в системе социальной регуляции: Исто­рия и современность. — М., 1986.

12. Казимирчук В.П. Право и методы его изучения. — М., 1965.

13. Карташев В.И. Юридическая деятельность: понятие, структу­ра, ценность. – Саратов, 1989.

14. Козлихин И.Ю. Идея правового государства: История и современность. — СПб., 1993.

15. Козлов В. А. Проблемы предмета и методологии общей теории права. — Л., 1989.

16. Козюбра М. Верховенство права і українські реалії та перспективи // Право України. - 2010.- №3. - С.6-18.

17. Колізії у законодавстві України: проблеми теорії і практики. – К., 1996.

18. Колодій А. М. Принципи права України. — К., 1998.

19. Коментар до Конституції України / В. Б. Авер'янов, В. Ф. Бой­ко та ін. — К., 1998.

20. Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: норма и патология. — М., 1982.

21. Малюська А.Л. Проблеми співробітництва України з прикордонними державами в контексті забезпечення прав національних меншин (1991 - 2010 рр.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Малюська Анатолій Леонтійович ; Дип. акад. України. - К., 2011. - 20 с.

22. Мапеин Н. С. Правонарушение: понятие, причины, ответствен­ность. — М., 1985.

23. Оборотов Ю. Дослідження цінності держави як актуальний напрям сучасного правознавства // Право України. - 2010.- №1. - С.44-51.

24. Оксамытный В. В.  Правомерное поведение личности. — К., 1985.

25. Основы теории политической системы. — М., 1985.

26. Рабинович П. Пріоритетна функція загальнотеоретичного праводержавознавства // Право України. - 2010.- №1. - С.25-31.

27. Разумович Н.Н. Источники и формы права // Сов. государство и право. — 1982. – № 3.

28. Реалізація права на сім'ю шляхом створення дитячих будинків сімейного типу [Текст] : монографія / Ю. Ю. Черновалюк. - Запоріжжя : Просвіта, 2011. - 171 с. - Бібліогр.: с. 156-171.

29. Решетников Ф. М.  Правовые системы стран мира: Справочник. — М., 1993.

30. Семитко А.П. Развитие правовой культуры как правовой про­гресс. — Екатеринбург, 1996.

31. Социальное государство и защита прав человека. — М., 1994.

32. Спасов Б. Закон и его толкование. — М., 1986.

33. Татаринцева Е. В. Правовое воспитание. – М., 1990.

34. Шаповал В. М. Вищі органи сучасної держави: Порівняльний аналіз. — К.: Програма Л, 1995.

35. Щедрова Г.П. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. —   К., 1994.

36. Якушик В. М. Государство переходного типа. – К., 1991. 

Інтернет-ресурси:

 1. http://portal.rada.gov.ua - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

 2. http://kmu.gov.ua - Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.

 3. http://ccu.gov.ua - Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України.

 4. http://president.gov.ua - Офіційний веб-сайт Президента України.        

 5. http://www.nau.ua ‑ Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».

ЗМІСТ 

1. Тематика курсових робіт

2. Короткі загальні навчально-методичні матеріали за темами курсових робіт

3. Методика виконання курсової роботи

4. Порядок оформлення курсової роботи

5. Зразки оформлення курсової роботи

6. Порядок захисту курсової роботи

7. Шкала оцінювання курсової роботи

8. Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів, які керують курсовою роботою

9. Список рекомендованих джерел

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!