Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1790 Методичні рекомендації до практичної частини з курсу Бухгалтерський облік

Методичні рекомендації до практичної частини з курсу Бухгалтерський облік

« Назад

Практична частина виконується у 10 варіантах, які визначаються шляхом вирахування останньої цифри залікової книжки від усіх дебетових залишків засобів і кредитових залишків джерел засобів підприємства по рахунках на початок звітного періоду.

 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

В контрольній роботі необхідно зробити:

 1. Заповнити журнал господарських операцій.

 2. На підставі даних операцій заповнити оборотну відомість.

 3. Скласти Баланс підприємства.(Форма №1)

 4. Скласти Звіт про фінансові результати(Форма № 2).

 5. Скласти Звіт про рух грошових коштів (Форма № 3).

 6. Скласти Звіт про власний капітал (Форма № 4)

 7. Заповнити декларацію з ПДВ та декларацію з податку на прибуток підприємства.

Дані для розрахунку:

Залишки активів, капіталу і зобов’язань на початок звітного періоду становили(грн.):

 1. Будинки та споруди -50000

 2. Машини та обладнання – 55000

 3. Права користування природними ресурсами – 10000

 4. Знос основних засобів – 35500

 5. Амортизація нематеріальних активів – 6000

 6. Матеріали – 3000

 7. МШП – 1000

 8. Товари  – 100000

 9. Поточний рахунок в національній валюті – 68000

 10. Поточний рахунок в іноземній валюті – 36000

 11. Розрахунки з покупцями – 5000

 12. Розрахунки з підзвітними особами – 200

 13. Витрати майбутніх періодів – 320

 14. Статутний капітал – 150000

 15. Додатковий капітал-10000

 16. Резервний капітал – 5000

 17. Нерозподілений прибуток – 54393.8

 18. Неоплачений капітал – 7000

 19. Забезпечення майбутніх витрат і платежів – 200

 20. Короткострокові кредити банків – 40000

 21. Розрахунки з постачальниками – 4200

 22. Розрахунки з бюджетом по податках -  16600

 23. Розрахунки зі страхування – 2461,2

 24. Розрахунки по заробітній платі – 4765

 25. Розрахунки з іншими кредиторами – 6400

Додаткові умови:

- підприємство обліковує витрати на рахунках 9- го класу;

- при амортизації основних засобів застосовується прямолінійний метод;

- вартість запасів при вибутті оцінюється методом середньозваженої собівартості. 

Журнал господарських операцій

Таблиця 1

з/п

 

 

Зміст господарської операції

 

 

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

 

 

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1

Здійснено передоплату ТзОВ „Техніка" за обладнання

 

 

24000

2

Відображено податковий кредит по ПДВ

 

 

 

3

Оприбутковано комплект обладнання від ТзОВ „Техніка"

 

 

 

4

Відображено податковий кредит по ПДВ

 

 

 

5    |

Відображено взаємозалік заборгованостей

 

 

 

6

Відображено заборгованість АТП-105 за транспортування комплекту обладнання

 

 

300

7

Відображено податковий кредит по ПДВ

 

 

 

8

Погашено заборгованість перед АТП-105

 

 

 

9

Отримано від учасників у погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу ксерокс

 

 

1000

 Продовж. табл. 1

1

2

3

4

5

10

Введено в експлуатацію об'єкти основних засобів

 

 

 

11

Внесено учасниками грошові кошти в оплату заборгованості за внесками до статутного капіталу

 

 

5000

12   \

Прийнято МШП як внесок до статутного капіталу

 

 

100

13

Перераховано грошові кошти підприємству відкритому акціонерному товариству за акції  

 

 

30000

14

Отримано акції (виписку з реєстру)

 

 

30000

15

Отримано послуги пов'язані з придбанням акцій

 

 

500

16

Відображено податковий кредит по ПДВ

 

 

100

17

Сплачено грошові кошти за послуги, пов'язані з придбанням акцій

 

 

 

18

Передано в експлуатацію МШП загальногосподарського призначення

 

 

200

19

Перераховано плату за торговий патент на наступний місяць

 

 

320

20

Оприбутковано товари, що надійшли від постачальника за купівельними цінами

 

 

100000

21

Відображено податковий кредит по ПДВ

 

 

 

22

Оприбутковано виручку від реалізації товарів

 

 

180000

23

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ

 

 

 

24

В касу банку здано виручку від реалізації товарів

 

 

 

25

Списано продажну вартість реалізованих товарів

 

 

129600

26

Нараховано заробітну плату продавцям

 

 

3000

27

Нараховано заробітні плату адміністрації

 

 

2000

28

Здійснено відрахування єдиного соціального внеску  із нарахованої заробітної плати продавцям (38%)

 

 

 

29

Здійснено відрахування єдиного соціального внеску із нарахованої заробітної плати адміністрації.

 

 

 

30

Утримано із нарахованої заробітної плати:

-          податок з доходів фізичних осіб

-          єдиний соціальний внесок

 

 

 

31

Відображено витрати на рекламу

 

 

900

32

Перераховано заборгованість за рекламу

 

 

 

33

Перераховано заборгованість постачальникам

 

 

19000

34

Перераховано заборгованість різним кредиторам за отримані послуги

 

 

7000

35

Перераховано заборгованість перед бюджетом, в тому числі податок на прибуток (2551)

 

 

14491,3

36

Перераховано заборгованість перед пенсійним фондом

 

 

 

37

З поточного рахунку підприємства надійшло в касу для виплати за попередній місяць та на господарські потреби

 

 

5000

38

З каси підприємства виплачена заробітна плата

 

 

4765

39

Нараховано заборгованість за отримані комунальні послуги, послуги зв'язку, охорони

 

 

3000

40

Відображено податковий кредит по ПДВ

 

 

600

 Продовж. табл. 1

1

2

3

4

5

41

3 каси підприємства виплачено аванси на відрядження

 

 

235

42

Нараховано інші обов'язкові платежі

 

 

2000

43

Списані витрати на відрядження працівників зі збуту

 

 

135

44

Нараховано амортизацію торговельного обладнання

 

 

2900

45

Нараховано амортизацію офісного обладнання

 

 

2700

46

Нараховано амортизацію нематеріальних активів

 

 

1000

47

Нараховано резерв на виплату відпусток персоналу пов'язаного зі збутом

 

 

600

48

Отримано короткостроковий кредит

 

 

20000

49

Відображено дохід від реалізації запасів

 

 

600

50

Відображено податкове зобов'язання по ПДВ

 

 

 

51

Списано собівартість реалізованих запасів

 

 

400

52

Відображено доходи, одержані від участі в капіталі

 

 

10000

53

Відображено дохід від реалізації необоротних активів

 

 

12000

54

Відображено податкове зобов'язання по ПДВ

 

 

 

55

Списано собівартість реалізованих необоротних активів

 

 

7000

 

 

7000

56

Списано нараховану суму зносу

 

 

2000

57

Нараховано відсотки за користуванням кредитом

 

 

4000

58

Сплачено відсотки за користуванням кредитом

 

 

4000

59

Відображення доходу від зміни курсових різниць на останній день звітного періоду

 

 

1100

60

61 

64

Списано на фінансові результати:

 

 

 

Нараховано податок на прибуток підприємства

 

 

 

Визначено результат фінансово-господарської діяльності підприємства

 

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!