Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1787 Методичні вказівки для написання контрольної роботи з дисципліни Управлінський контроль, НАСОА

Методичні вказівки для написання контрольної роботи з дисципліни Управлінський контроль, НАСОА

« Назад

Державна служба статистики України 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ 

Факультет обліку та аудиту 

Кафедра аудиту 

 

Методичні вказівки

для написання контрольної роботи

з навчальної дисципліни "Управлінський контроль "

Галузь знань __0305 “Економіка і підприємництво” _

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність __8.03050901 “Облік і аудит” ____

(шифр і назва спеціальності)

Магістерська програма “Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю” 

для студентів заочно-дистанційної форми навчання

  

м. Київ, 2013

 

Корінько М.Д. Методичні вказівки для написання контрольної роботи

з навчальної дисципліни "Управлінський контроль", галузь знань 0305 “Економіка і підприємництво”, спеціальність 8.03050901 “Облік і аудит”

Магістерська програма “Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю” для студентів заочно-дистанційної форми навчання.– К.: НАСОА, 2013. - 10с. 

Затверджено на засіданні кафедри аудиту

Протокол № 4  від 19  листопада 2013 року. 

Рецензенти:

Шевчук В.О. – д.е.н., професор, перший проректор НАСОА 

Редько О.Ю. – д.е.н., доцент, завідувач Національним центром обліку та аудиту НАСОА

Національна академія статистики, обліку та аудиту, НАСОА, 2013

І. Загальні положення

Контрольна робота призначена для закріплення знань студентів заочно-дистанційної форми навчання за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво”, спеціальність 8.03050901 “Облік і аудит” Магістерська програма “Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю”з навчальної дисципліни "Управлінський контроль".

Контрольна робота має 10 варіантів. Кожний студент обирає свій варіант роботи відповідно до першої літери свого прізвища:

1 варіант - А-В,              2 варіант - Г-Е,

З варіант - Ж-Й,             4 варіант - К-М,

5 варіант - Н-О,              6 варіант - П-Р,

7 варіант - С-У,              8 варіант - Ф-Ц,

9 варіант - Ч-Щ,             10 варіант - Ю-Я.

 

II. Завдання контрольної роботи 

Варіант 1.

 1. Як оцінюється вплив факторів середовища підприємницької діяльності на розподіл повноважень і обов’язків персоналу суб’єктів господарювання?

 2. У чому полягають фізичні засоби контролю як метод управлінського контролю підприємницької діяльності?

 3. Назвіть ключові напрямки управлінського контролю замовлень активів для здійснення підприємницької діяльності.

 

Варіант 2.

1. У чому полягають права та обов’язки працівників підприємства за рівнями управління стосовно санкціонування витрат виробничих запасів?

2. Що таке інвентаризаційні різниці та який існує порядок врегулювання інвентаризаційних різниць?

3. Яке значення має документообіг для організації управлінського контролю підприємницької діяльності?

 

Варіант 3.

 1. Розкрийте сутність управлінського контролю підприємницької діяльності.

 2. Наведіть перелік процедур управлінського контролю підприємницької діяльності однорядкових та багаторядкових документів?

 3. Розкрийте характерні риси методики управлінського контролю підприємницької діяльності на циклі виробництва, які повинні здійснювати функціональні підрозділи та бухгалтерія.

 

Варіант 4.

 1. Які основні процедури управлінського контролю підприємницької діяльності повинні здійснюватись при оформленні договорів на постачання активів на підприємство?

 2. Наведіть процедури управлінського контролю підприємницької діяльності  санкціонування початку виробництва продукції.

 3. Розкрийте характерні риси побудови апарату бухгалтерії при створенні секторів для  організації управлінського контролю підприємницької діяльності.

 

Варіант 5.

 1. Які методи оцінки, обліку та процедури управлінського контролю підприємницької діяльності включаються до облікової політики підприємства?

 2. Як оцінюється вплив факторів середовища підприємницької діяльності на внутрішню управлінську звітність?

 3. Назвіть основні методи, які застосовуються у процесі функціонування управлінського контролю підприємницької діяльності.

 

Варіант 6.

 1. З яких елементів, з точки зору управлінського контролю підприємницької діяльності, складається система бухгалтерського обліку?

 2. Розкрийте характерні риси побудови апарату бухгалтерії при створенні відділів для організації управлінського контролю підприємницької діяльності.

 3. У чому полягає мета управлінського контролю підприємницької діяльності  кредиторської заборгованості?

 

Варіант 7.

 1. У чому полягає розподіл обов’язків як метод управлінського контролю підприємницької діяльності?

 2. Які основні процедури управлінського контролю підприємницької діяльності  повинні здійснюватись при визначенні фінансового стану  замовників продукції підприємства?

 3. Назвіть об’єкти, методичні прийоми, джерела інформації управлінського контролю підприємницької діяльності  передачі виготовленої продукції з виробництва на склад підприємства.

 

Варіант 8.

 1. Наведіть основні вимоги до управлінського контролю підприємницької діяльності.

 2. Як оцінюється вплив факторів середовища підприємницької діяльності на організаційну структуру управлінського контролю?

 3. У чому полягають основні етапи управлінського контролю підприємницької діяльності дебіторської заборгованості відповідно до управлінського циклу підприємства?

  

Варіант 9.

 1. Як оцінюється вплив факторів середовища підприємницької діяльності на внутрішню управлінську звітність?

 2. У чому полягає мета управлінського контролю підприємницької діяльності збереження активів на підприємстві?  

 3. Розкрийте методичні прийоми управлінського контролю підприємницької діяльності собівартості виготовленої продукції?

 

Варіант 10.

 1. Розкрийте мету управлінського контролю підприємницької діяльності на  циклі реалізації продукції.

 2. У чому полягають основні завдання управлінського контролю підприємницької діяльності готової продукції та незавершеного виробництва?

 3. Наведіть перелік завдань для управлінського контролю підприємницької діяльності складських операцій.

  

ІII. Порядок виконання контрольної роботи 

Контрольна робота виконується студентом самостійно за результатами опанування всіх тем навчальної дисципліни "Управлінський контроль".

У процесі виконання контрольної роботи використовуються:

- знання отримані у процесі опанування базових та інших навчальних дисциплін відповідно до структурно-логічної схеми вивчення навчальної дисципліни «Управлінський контроль»;

- рекомендовані для вивчення навчальної дисципліни «Управлінський контроль» наукові та літературні джерела згідно списку наявному у навчально-методичному комплексі;

- допускається використання інтернет ресурсів за умови наявності у них даних щодо автора та видавництва.

Обов’язковим є посилання на автора наукового чи літературного джерела у виді за прикладом.

Приклад: [3, с. 123], де:

- 3 – порядковий номер джерела у списку джерел:

- с. 123 – номер сторінки джерела, звідки запозичено зміст.

Висвітлення відповідей на питання здійснюється у вигляді тексту. Структура формування відповідей на питання повинна включати:

 1. місце об’єкта у системі управління підприємницькою діяльністю;

 2. вплив об’єкта на результати підприємницької діяльності.

 3. сутність об’єкту дослідження для управлінського контролю  підприємницької діяльності;

 4. методи управлінського контролю  підприємницької діяльності об’єкта дослідження;

 5. методи та процедури управлінського контролю  підприємницької діяльності об’єкта дослідження;

 6. пропозиції студента щодо удосконалення управлінського контролю  підприємницької діяльності об’єкта дослідження;

 7. короткі висновки за результатами дослідження по питанню.  

На висвітлення одного питання повинно бути не менше 5-7 сторінок друкованого тексту виконаного комп’ютерним способом: шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5.

Зразок оформлення титульного аркуша наведено у додатку А. 

Після висвітлення відповідей на питання наводиться список використаних джерел у алфавітному порядку.

Додаток Б

Рекомендована література

(підручники, навчальні посібники, інші видання) 

Базова 

1. Внутрішній контроль господарської діяльності підприємства: навчальний посібник для студентів ВНЗ / за ред. д.е.н., проф. М.Д. Корінька., 2-ге видання  – ДП «Інформативно-аналітичне агентство» 2013 – 420 с. 

Основна 

2. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”/  Ф.Ф. Бутинець та ін.; за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця - Житомир:  ПП „Рута”, 2001.- 416 с.

3. Бурцев В.В. Организация системы внутреннего контроля коммерческой организации. – М.: «Экзамен», 2000. – 320 с.

4. Бутинець Тетяна Анатоліївна. Розвиток науки господарського контролю: проблеми теорії, методології, практики : монографія / Тетяна Анатоліївна Бутинець – Житомир : ЖДТУ, 2011.– 771 с.

5. Бухгалтерський облік і контроль: тести: В 2-х. частинах. Ч.2.: спеціальності 7.050106 «Облік та аудит» / Ф.Ф. Бутинець, І.І. Пилипенко, Л.В. Чижевська; 2-е вид; доп і перероб. – Житомир: ПП «Рута», ПП «Бутинець», 2002. – 384 с.

6. Дрозд І.К. Контроль економічних систем: Монографія. – К.: Імекс-ЛТД, 2004. – 312 с.

7. Калюга Є.В. Фінансово-господарський контроль у системі управління: Монографія. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002 - 360 с.

8. Корінько М.Д. Контроль та аналіз діяльності суб’єктів господарювання в умовах її диверсифікації: теорія, методологія, організація: Монографія. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2007 – 429 с.

9. Кужельний М.В., Калюга Є.В., Калюга О.В. Контроль фінансової звітності та правильності її складання: Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей і працівників обліково-аналітичних і контрольно-ревізійних служб підприємств, організацій та установ/За загальною редакцією д-ра екон. наук, професора М.В. Кужельного.- К.:Ельга, Ніка-Центр, 2001.-240 с.

10. Максімова В.Ф. «Внутрішній контроль економічної діяльності промислового підприємства - системний підхід до розвитку» : [монографія] / В. Ф. Максімова. – К. : АВРІО, 2005. – 264 с.

11. Нападовська Л.В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці. Монографія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – 224 с.

12. Програма курсу «Внутрішньогосподарський контроль» для студентів спеціалізації «Контроль і ревізія» спеціальності 8.050106 денної форми навчання / укл. Л.В.Дикань, Н.М.Шульга. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. – 36 с. (укр. мова).

13. Облік у механізмі реалізації ефективного управління: Монографія/ за наук.ред.проф. Максімової В.Ф.: Одеса: ОНЕУ, 2012, - 318с.

14. Пантелеєв, Володимир Павлович. Внутрішньогосподарський контроль: методологія та організація : монографія / Володимир Павлович Пантелеєв;– К. : ДП "Інформ.-аналіт. агентство", 2008.– 489 с.

15. Усач Б.Ф. Конроль i ревізія: Підручник.-3-те вид., перероб. i доп. - К.: Знання-Прес, 2001. - 253 с. - (Вища ocвiтa XXI століття).

16. Шевчук В. О. Контроль господарських систем у суспільстві з перехідною економікою: Монографія. — К.: КДТЕУ, 1998. 

Додаткова

17. Байдич О., Сопко В. Бухгалтерський облік браку у виробництві // Бухгалтерський облік і аудит. - 2001. -№ 2.

18. Білик М.Д. Бюджетування у системі фінансового планування//Фінанси України.-2003. - № 3. - С.97-109.

19. Бородкін О. Про формування і облік собівартості продукції за ринкових умов// Бухгалтерський облік і аудит. -2002.- № 3. - С.32-41.        

20. Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В., Герасимчук В.Н. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник. - Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.

21. Бухгалтерський облік і прийняття рішень. /За ред. Смоленюка П.С. - Хмельницький: НВП „Евріка” ТОВ, 2001. - 380 с.

22. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник /За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця.3-є вид., перероб. і доп. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 672 с.

23. Бухгалтерський облік і контроль: тести: В 2-х. частинах. Ч.1.: спеціальності 7.050106 «Облік та аудит» / Ф.Ф. Бутинець, І.І. Пилипенко, Л.В. Чижевська; 2-е вид; доп і перероб. – Житомир: ПП «Рута», ПП «Бутинець», 2002. – 384 с.

24. Котляров С.А. Управление затратами. - СПб: Питер, 2001. - 160с.

25. Моссаковський В. Система контролю витрат виробництва за сучасних умов // Бухгалтерський облік i аудит. - 2002. - № 9- С. 29-34.

26. Партии Г.О. Бюджетування у системі управління витратами підприємства//Фінанси України. - 2003. - № 5. - С.50-53.

27. Програма курсу «Внутрішньогосподарський контроль» для студентів спеціалізації «Контроль і ревізія» спеціальності 8.050106 денної форми навчання / укл. Л.В.Дикань, Н.М.Шульга. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. – 36 с. (укр. мова).

28. Слюсарчук Л. Методи розподілу комплексних витрат//Бухгалтерський облік i аудит. - 2002 - № 10. - С.25-29.

29. Слюсарчук Л. Облік незавершеного виробництва//Бухгалтерський облiк і аудит. – 2002. – № 11. – С. 21-27.

30. Слюсарчук Л. Попроцесна калькуляція витрат//Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. - № 9 - С. 16-25.

31. Слюсарчук ЛЛ. Методологічні аспекти обліку браку//Фінанси України-2002. - № 3. - С. 93-96.

32. Ткаченко Н. Формування виробничої собівартості продукції, незавершеного виробництва, рентабельность та визначення ціни продажу//Бухгалтерський облік i аудит. – 2001. - № 6. - С. 29

33. Усач Б.Ф. Конроль i ревізія: Підручник.-3-те вид., перероб. i доп. - К.: Знання-Прес, 2001. - 253 с. - (Вища ocвiтa XXI століття).

34. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник.-Київ:  ПУЛ, 2002. - 656 с.

35. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік:Посібник. - К.: Видавничий центр „Академія”, 2002. - 672 с.

36. Шадова Н.В. Використання собівартості для прийняття управлінських рішень//Фінанси України. - 2003 - № 2. - С. 97-102.

37. Швець І.Б., Бондарева І.О. Удосконалення методів обліку витрат на матеріальне забезпечення виробництва//Фінанси України. 2002. - № 8. - С. 29-32. 

Допоміжна

(довідники, нормативні видання) 

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV.

 2. Принципи корпоративного управління, затв. рішенням ДКЦПФР від 11.12.2003 № 571.

 3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 19.07.1999 р. № 996-XIV.

 4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV. 

Інформаційні ресурси 

Інтернет ресурси ЗМІ,  періодичні видання: Аудитор України, Бухгалтерський облік і аудит, Бухгалтерія в сільському господарстві, Економіка АПК; Бухгалтерія, Державний фінансовий контроль, Фінанси АПК.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!