Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1783 Методичні рекомендації з курсу Судово-бухгалтерська експертиза

Методичні рекомендації з курсу Судово-бухгалтерська експертиза

« Назад

Вступ

Судово-бухгалтерська експертиза  - це процесуальна дія, що полягає у вивченні експертом-бухгалтером матеріалів справи в межах  його спеціальних знань  на завдання слідчого або суду, з метою встановлення фактичних обставин кримінальної чи цивільної справи й надання експертного висновку.

Судово-бухгалтерська експертиза є одним із видів судово-економічної експертизи і належить до найбільш поширених видів судових експертиз. Її призначають при розслідуванні кримінальних і цивільних справ, коли виникають питання, для вирішення яких необхідні ґрунтовні знання з бухгалтерського обліку, аналізу, контролю господарської діяльності  тощо. Метою призначення судово-бухгалтерської експертизи слідчим або судом є встановлення фактичних обставин справи, які неможливо з’ясувати без застосування спеціальних (для юридичної сфери) знань. У зв’язку з тим, що судово-бухгалтерська експертиза є процесуальною дією, то вона може призначатися і проводитися лише в процесі розслідування слідчим або суддею кримінальної чи цивільної справи.  

Мета та завдання

В результаті вивчення дисципліни “Судово-бухгалтерська експертиза” з урахуванням інтегрованих вимог до навчальної дисципліни студент повинен знати:

- сутність судово-бухгалтерської експертизи;

- правове регулювання судово-експертної діяльності;

- процес планування судово-бухгалтерської експертизи;

- методи забезпечення судово-бухгалтерської експертизи;

- проведення експертних досліджень первинних документів та облікових регістрів;

- порядок складання експертного висновку;

- методи дослідження та оцінки експертного висновку.

В результаті вивчення навчальної дисципліни „Судово-бухгалтерська експертиза”, а також урахування вищезазначеного студент повинен вміти:

  • використовувати теоретичні знання в процесі подальшого навчання за спеціальністю “Облік і аудит”;

  • здійснювати судово-бухгалтерську експертизу за обраною методикою;

  • здійснювати дослідження первинних документів;

  • здійснювати експертне дослідження регістрів обліку;

  • здійснювати експертне дослідження спеціальних об’єктів, пов’язаних з діяльністю підприємства.

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з одного навчального модуля.

Мета контрольної роботи з дисципліни “Судово-бухгалтерська експертиза” – навчитися здійснювати експертне дослідження первинних документів, облікових регістрів та спеціальних об’єктів, пов’язаних з діяльністю підприємства, здійснювати судово-бухгалтерську експертизу за обраною методикою, складати експертний висновок.

Загальні вимоги до написання контрольної роботи:

- робота виконується на аркушах формату А4, які скріплюються з лівої сторони аркуша, сторінки нумеруються в правому нижньому кутку аркуша (титульна сторінка контрольної роботи не нумерується);

- на титульній сторінці контрольної роботи вказується назва навчального закладу, назва кафедри “Фінансів, обліку і аудиту”, назва курсу, номер групи, номер варіанта, номер залікової книжки, прізвище і ініціали студента, посаду і прізвище та ініціали викладача;

- відповідь на теоретичне питання повинна бути повною з наведенням прикладів, супроводжуватись поясненнями, заповненням первинних документів та облікових регістрів, що стосуються цього питання;

- контрольна робота виконується темними чорнилами або друкується;

- робота виконується відповідно до обраного варіанту, в протилежному випадку вона не зараховується;

- в кінці роботи наводиться перелік використаної літератури;

- контрольна робота подається на кафедру “Фінансів, обліку і аудиту” відповідно до встановленого терміну.

Перед виконанням контрольної роботи необхідно вивчити наступні теми дисципліни “Судово-бухгалтерська експертиза”:

- Сутність судово-бухгалтерської експертизи;

- Теоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи та порядок її проведення;

- Правове регулювання судово-бухгалтерської експертизи;

- Суб’єкти судово-бухгалтерської експертизи;

- Призначення та планування судово-бухгалтерської експертизи;

- Методичне забезпечення судово-бухгалтерської експертизи;

- Дослідження первинних документів експертом-бухгалтером;

- Експертне дослідження регістрів обліку та звітності;

- Використання інших матеріалів справи в дослідженні експерта-бухгалтера;

- Висновок експерта-бухгалтера: поняття, призначення  та оцінка.

а також досконало розбиратись в наведених нижче питаннях за цими темами. 

Структура роботи

Контрольна робота з дисципліни “Судово-бухгалтерська експертиза” складається з двох частин: теоретичної і практичної. В теоретичній частині студенту необхідно дати теоретичну відповідь на одне поставлене питання, а практична частина складається з вирішення одного практичного завдання, запропонованого для кожного варіанту, та складання експертного висновку, завдання для якого є одинаковим для всіх варіантів. За останньою цифрою своєї залікової книжки (8) студент дає письмову відповідь на одне теоретичне питання, і на одне практичне  завдання. Крім цього, всі студенти за одним варіантом відповідно до наведеного завдання складають експертний висновок.

 

Теоретичні питання

для виконання контрольної роботи з дисципліни “Судово-бухгалтерська експертиза”

1. Сутність судово-бухгалтерської експертизи, її завдання, функції і принципи.

2. Предмет і об’єкти судово-бухгалтерської експертизи, класифікація судово-бухгалтерських експертиз, етапи проведення судово-бухгалтерської експертизи..

3. Правове регулювання судово-бухгалтерської експертизи.

4. Суб’єкти судово-бухгалтерської експертизи, їх повноваження, права, обов’язки, компетенція та відповідальність.

5. Призначення та планування судово-бухгалтерської експертизи.

6. Методика судово-бухгалтерської експертизи та її особливості, використання загальнонаукових та спеціальних методів в судово-бухгалтерській експертизі.

7. Дослідження первинних документів експертом-бухгалтером.

8. Експертне дослідження регістрів бухгалтерського обліку та форм фінансової звітності.

9. Інші матеріали справи в дослідженні експерта-бухгалтера, їх значення та особливості їх дослідження.

10. Поняття і призначення висновку експерта-бухгалтера, його структура, дослідження та оцінка.

 

Завдання  для виконання практичної частини контрольної роботи 

Практичне  завдання №1

Варіант 1. Необхідно пов’язати наведені поняття з їх визначеннями. Дані для виконання:

Термін

Визначення

Документ

А. Дійсні, реальні події життя юридичної особи

Факти господарського життя

Б. Контроль, який реалізується безпосередньо в процесі виконання розпоряджень керівництва, планів або безпосередньо після закінчення окремих операцій цього процесу 

Документ в бухгалтерському обліку

В. Закодоване певним чином і зафіксоване на спеціальному носії інформаційне повідомлення, яке засвідчує здійснення факту господарського життя та містить його характеристику

Попередній контроль

Г. Письмовий доказ, який засвідчує наявність обставини або здійснення певного факту, з яким пов’язані відповідні юридичні наслідки

Поточний контроль

Д. Контроль господарської діяльності підприємства, який забезпечується тим, що документи є підтвердженням здійснених операцій

Наступний контроль

Е. Контроль, який реалізується вже на етапі планування і підготовки розпоряджень керівництва, які формуються на підставі отриманої з документів інформації.

 

Варіант 2. Необхідно пов’язати наведені поняття з їх визначеннями. Дані для виконання:

Термін

Визначення

Достовірні (доброякісні) документи

А. Документи, в яких залишився незаповненим один із реквізитів, відсутня віза уповноваженої особи, що дозволяє здійснення операції тощо

Недостовірні (недоброякісні) документи

Б. Документи, які відповідають за формою вимогам, встановленим до оформлення документів

Недооформлені документи

В. Документи, в яких наявні приписки, підчистки та інші виправлення

Неправильно оформлені документи

Г. Документи, які не відповідають за формою вимогам щодо їх оформлення і відображають здійснену господарську операцію у спотвореному вигляді

Частково фальсифіковані документи

Д. Документи, які оформлені на бланках невстановленої форми, в яких зазначено зайві непередбачені нормативними вимогами реквізити, які заповнені простим олівцем тощо

Безтоварні документи

Е. Доброякісні документи та документи, які відображають незаконні але реально здійснені операції

Справжні документи

Є. Документи, які містять ознаки інтелектуальної чи матеріальної підробки

Підроблені документи

Ж. Документи, якими оформлено рух матеріалів, сировини, товарів, готової продукції тоді, коли вони не надходили, чи не відпускалися зі складу, або були витрачені на інші цілі.

 

Варіант 3. Необхідно пов’язати наведені поняття з їх визначеннями. Дані для виконання:

Термін

Визначення

Арифметична перевірка

А. Відповідність змісту операції вимогам чинних законів, інструкцій, положень, стандартів чи інших нормативних документів, призначених встановлювати правила здійснення цієї операції

Операції

Б. Визначається шляхом перевірки відповідності її показників плановим, нормам, рівню аналогічних показників інших показників, умовам і меті діяльності юридичної особи, або іншим показникам, що характеризують економічну ефективність або об’єктивну необхідність здійснення операцій

Законність операцій

В. Перевірка документів, що здійснюється шляхом  перерахунку результатів таксування, загальних підсумків, узгодження нарахувань і утримань тощо з метою визначення правильності підрахунків та виявлення зловживань і крадіжок

Доцільність операцій

Г. Документально відображені події і явища в межах процесів господарювання

Достовірність операцій

Д. За первинними документами в хронологічній послідовності відтворюється надходження та витрачання запасів за кожним артикулом, видом або типовим розміром

Зустрічна перевірка

Е. Спосіб, при якому дослідження операцій, які за технологічним процесом передують кінцевій (заключній) операції, експерти-бухгалтери не здійснюють

Відновлення кількісно-сумового обліку

Є. Визначається повнотою і правильністю документального оформлення – відповідно до встановлених законодавством вимог

Дослідження паралельних проводок

Ж. Дає можливість виявити такі зловживання, за яких двосторонні операції отримують різне відображення у кожної із сторін

Дослідження фактів за кінцевою (заключною) операцією

З. Порівнюються різні за своїм найменуванням та характером документи, в яких відображаються різні аспекти однієї і тієї ж або декількох взаємопов’язаних операцій

Взаємна перевірка

Й. Перевірка наявності бухгалтерських проводок за усіма операціями, які повинні бути здійснені

 

Варіант 4. Необхідно пов’язати наведені поняття з їх визначеннями. Дані для виконання:

Термін

Визначення

Судово-бухгалтерська експертиза

А. Полягає у дотриманні експертом-бухгалтером і органами, уповноваженими призначати судово-бухгалтерську експертизу, норм чинного законодавства України при здійсненні ними професійної діяльності

Предмет судово-бухгалтерської експертизи

Б. Полягає у тому, що при наданні висновку за результатами дослідження експерт не може знаходитись у будь-якій залежності від органу або особи, що призначила експертизу, сторін справи та інших осіб, які зацікавлені в результатах справи

Об’єкт судово-бухгалтерської експертизи

В. Явища або процеси, що відображені або повинні були знайти своє  відображення в бухгалтерському обліку і звітності, та які стали об’єктом розслідування чи судового розгляду

Принцип законності

Г. Полягає у виявленні та вивченні за документами всіх фактів, які мають значення для експертів

Принцип незалежності судового експерта

Д. Документи, перелік яких зазначений у постанові про призначення судово-бухгалтерської експертизи та які безпосередньо надані експерту-бухгалтеру для дослідження

Принцип повноти

Е. Передбачає, що експерт повинен дати об’єктивну оцінку досліджуваному об’єкту з документальним обгрунтуванням і підтвердженням фактів, обов’язковим виявленням причин  і зв’язків між ними

Принцип об’єктивності

Є. Процесуальна дія, яка полягає у вивченні завдання слідчого або суду матеріалів справи експертом-бухгалтером у межах його спеціальних знань з метою встановлення фактичних обставин кримінальної чи цивільної справи та надання експертного висновку 

 

Варіант 5. Необхідно вказати, в якому розділі висновку експерта-бухгалтера відображаються наведені положення:

Дані для виконання:

1. Згідно зі ст. 196 КПК України експерту роз’яснені його права і обов’язки, встановлені ст.77 КПК України, і він попереджений про кримінальну відповідальність за ст. 384 та ст. 385 КК України.

2.   За справою встановлено, що в березні 2004 року позивач А.І. Радчук звернулась з позовом до ТОВ “Троянда” про поновлення на роботі, стягненні заробітної плати за весь час вимушеного прогулу.  Позивач Радчук А.І. працювала на підприємстві з 05.12.2003 року по 20.02.2004 року. Відповідачем ТОВ “Троянда” позивачу А.І.Радчук не було виплачено всю заробітну плату на момент звільнення. Позивач Радчук А.І. вважає, що  відповідач ТОВ “Троянда” неправильно визначив розмір середньомісячного заробітку.

3. Представник відповідача  позов не визнав, вважає, що заробітна плата вираховувалася відповідно до чинного законодавства.

 

Варіант 6.Необхідно пов’язати вимоги, що висуваються до експерта-бухгалтера з їх характеристиками. Дані для виконання:

Вимоги до експерта-бухгалтера

Характеристика

Відповідність кваліфікації

А. Неупереджена думка експерта з приводу встановлення і оцінки обставин у точній відповідності до їх дійсності

Об’єктивність експерта-бухгалтера

Б. Відсутність у експерта-бухгалтера матеріального, морального та іншого інтересу у вирішенні конкретної кримінальної чи цивільної справи

Професійна компетентність експерта-бухгалтера

В. Важлива передумова якісного проведення експертного дослідження. Якщо експерт-бухгалтер недостатньо володіє знаннями з бухгалтерського обліку, аналізу та контролю, які є необхідними  для складання обгрунтованого експерного висновку з питань, що досліджуються, він може бути визнаний некомпетентним

Незацікавленість у результатах справи

Г. Особа повинна бути висококваліфікованим спеціалістом в галузі бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльності, мати вищу спеціальну освіту та пройти атестацію з метою присвоєння кваліфікації експерта-бухгалтера

  

Варіант 7. Необхідно: З наведеного переліку осіб визначити суб’єктів призначення та проведення судово-бухгалтерської експертизи. Відповідь оформити у вигляді таблиці наступної форми:

п/п

Субєкти призначення

Субєкти проведення

Особи, шо не єсуб’єктамисудово-бухгалтрської експертизи

 

 

 

 

Дані для виконання: слідчі прокуратури; голова інвентаризаційної комісії; слідчий військової прокуратури;  власники (засновники) підприємства; слідчий податкової міліції; суд; керівник відкритого акціонерного товариства; слідчі органи внутрішніх справ;   ревізор; інспектор податкової служби; дтректор експертного бюро; аудитор.

 

Варіант 8. Необхідно визначити, чи достатньо документів надано експерту-бухгалтеру для виконання поставленого завдання;

- вказати, якими будуть дії аудитора та експерта-бухгалтера в наведеній ситуації:

Дані для виконання: Перед перевіряючим поставлено завдання встановити правильність розрахованої суми транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ), віднесеної на витрати виробництва ТОВ «Асоль» за ІІІ квартал поточного року. Для перевірки надано документи, які містять дані про: залишок ТЗВ на початок звітного періоду, середній відсоток ТЗВ та суму понесених ТЗВ за звітний період.

 

Варіант 9. Необхідно пов’язати наведені поняття з їх визначеннями. Дані для виконання:

Поняття

Визначення

Постанова слідчого про призначення судово-бухгалтерської експертизи

А. Виноситься суддею при розгляді у суді цивільних справ, а також під час судового розгляду матеріалів кримінальної справи

Вступна частина постанови (ухвали) про призначення судово-бухгалтерської експертизи

Б. Містить коротке викладення сутності справи та обставини, які обумовили необхідність проведення експертизи

Результативна частина постанови (ухвали) про призначення судово-бухгалтерської експертизи

В. Складається з метою забезпечення своєчасності здійснення експертизи за участю декількох експертів та дає змогу представити процес проведення експертизи в цілому та за окремими етапами робіт з необхідним рівнем деталізації

Ухвала суду про призначення судово-бухгалтерської експертизи

Г. Містить остаточне рішення про призначення судово-бухгалтерської експертизи

План-графік проведення судово-бухгалтерської експертизи

Д. Складається, коли судово-бухгалтерська експертиза призначається на етапі досудового розслідування кримінальної справи

Описова частина постанови (ухвали) про призначення судово-бухгалтерської експертизи

Е.Містить дані про дату і місце складання постанови (ухвали); назву установи, що призначила експертизу; посаду, ПІБ особи, яка винесла постанову (ухвалу); номер кримінальної або цивільної справи, за якою призначена експертиза

 

Варіант 10. Скласти на основі наведених даних завдання на проведення судово-бухгалтерської експертизи.

Дані для завдання: Для проведення судово-бухгалтерської експертизи, призначеної за справою №246, порушеною слідчим УМВС в Житомирській області В.О.Войтенко 7 жовтня 2007 року за обвинуваченням головного бухгалтера ВАТ «Електронприлад» С.К. Осичняка, призначено експерта-бухгалтера  Київського науково-дослідного інституту судових експертиз С.В.Самойлова. Керівником управління судово-бухгалтерської експертизи К.К. Харитончуком встановлено термін проведення експертизи 12 днів.

 

Практичне завдання №2 

Завдання для складання експертного висновку 

Необхідно:

- оцінити достатність матеріалів кримінальної справи для відповіді на поставлене перед експертом-бухгалтером питання;

- дати відповідь на питання, поставлене перед експертом-бухгалтером;

- результати дослідження узагальнити у висновку експерта-бухгалтера;

У процесі дослідження використовувати таблиці за зразками 1 - 3. 

Дані для виконання: За матеріалами порушеної слідчим прокуратури кримінальної справи щодо розкрадання матеріалів на ТОВ «Фієста» призначено судово-бухгалтерську експертизу.

Перед експертом-бухгалтером було поставлено наступне питання:

1. Чи мали місце невідповідності облікових і фактичних даних щодо наявності виробничих запасів на складі ТОВ «Фієста» у період з 01 січня 2012 року  по 01 квітня 2012  року?

У кримінальній справі, наданій експерту-бухгалтеру для вирішення поставлених перед ним питань, містилися наступні документи для проведення експертного дослідження:

- прибуткові документи з обліку руху товарно-виробничих запасів складу ТОВ «Фієста» за період з 01січня 2012 року по 01 квітня 2012 року;

 - інвентаризаційні описи станом на 01 січня 2012 року та 01 квітня 2012 року. 

Інвентаризаційний опис матеріалів складу ТОВ «Фієста» станом на 01 січня 2012 року

п/п

Найменування товару

Од.

виміру

Кількість

Ціна, грн.

Сума, грн.

1.

Цукерки «Кіті»

кг

3000

53,00

159000,00

2.

Цукерки «Оленка»

кг

1000

60,00

60000,00

3.

Грильяж в шоколаді

кг

500

62,00

31000,00

4.

Цукерки «Ананасні»

кг

150

47,00

7050,00

5.

Цукерки «Цитрусові»

кг

4000

24,00

96000,00

 

6.

Сік ананасний

бут.1 л

5000

9,00

45000,00

7.

Сірники

кор.

20000

0,20

4000,00

8.

Масло вершкове

кг

800

70,00

56000,00

9.

Маргарин

кг

100

30,00

3000,00

10.

Комбіжир

кг

200

40,00

8000,00

11.

Цукровий пісок

кг

1050

7,00

7350,00

12.

Ріжки макаронні

кг

500

10,00

5000,00

13.

Печиво «Аврора»

кг

200

30,00

6000,00

14.

Компот «Слива»

бан.0,5кг

400

8,00

3200,00

15.

Сіль

кг

2000

3,00

6000,00

16.

Ковбаса варена

кг

300

41,00

12300,00

17.

Ковбаса докторська

кг

120

47,00

5640,00

18.

М'ясо яловиче

кг

300

60,00

18000,00

19.

М'ясо котлетне

кг

200

50,00

10000,00

Всього:                                         39820

542540,00

Порядкових номерів: дев’ятнадцять (з 1 по 19).

Кількість натуральних показників (прописом) тридцять дев'ять тисяч вісімсот двадцять.

Інвентаризаційний опис матеріалів складу ТОВ «Фієста» станом на 01 квітня 2012 року 

п/п

Найменування товару

Од.

виміру

Кількість

Ціна, грн.

Сума,

грн.

1.

Цукерки «Кіті»

кг

2700

53,00

143100,00

2.

Цукерки «Оленка»

кг

580

60,00

34800,00

3.

Грильяж в шоколаді

кг

249

62,00

15438,00

4.

Цукерки «Ананасні»

кг

190

47,00

8930,00

5.

Цукерки «Цитрусові»

кг

2900

24,00

69600,00

6.

Сік ананасний

бут.1 л

5798

9,00

52182,00

7.

Сірники

кор.

11000

0,20

2200,00

8.

Масло вершкове

кг

653

70,00

45710,00

9.

Маргарин

кг

170

30,00

5100,00

10.

Комбіжир

кг

240

40,00

9600,00

11.

Цукровий пісок

кг

1770

7,00

12390,00

12.

Ріжки макаронні

кг

450

10,00

4500,00

13.

Печиво «Аврора»

кг

360

30,00

10800,00

14.

Компот «Слива»

бан.0,5кг

470

8,00

3760,00

15.

Сіль

кг

1000

3,00

3000,00

16.

М'ясо яловиче

кг

840

60,00

50400,00

17.

Яблука свіжі, ІІ с.

кг

65

12,00

780,00

18.

Чай грузинський

пач. 0,1кг

542

17,00

9214,00

Всього:                                          29977

481504,00

Порядкових номерів вісімнадцять (з 1 по 18).

Кількість натуральних показників прописом двадцять дев’ять тисяч дев’ятьсот сімдесят сім. 

Реєстр документів на оприбуткування матеріальних цінностей на базу №1 за період з 01 січня по 30 березня 2012 р. 

№ п/п

Постачальники

Документ

Сума, грн.

номер

Дата

1.

М'ясокомбінат

1014

16/01

356200,00

2.

Радгосп ім.. Калініна

11

16/01

255000,00

3.

База «Росбакалея»

3190

20/02

69200,00

4.

Сормовська конд.ф-ка

879

26/02

252300,00

5.

Магазин №13

91

2/03

 14200,00

6.

Магазин №12

3

5/03

33200,00

Всього:

66061,00

Комірник_______(підпис)

 

1. Рахунок-фактура № 1014 від 16 січня 2012 р.

Постачальник - м'ясокомбінат 

Кількість

Ціна, грн.

Найменування

Сума, грн.

2000

60,00

М'ясо яловичина, в/с

120000,00

3000

50,00

М'ясо котлетне, ІІ с.

150000,00

1300

41,00

Ковбаса столова

53300,00

700

47,00

Ковбаса докторська

32900,00

Всього:

356200,00

(Підписи)

 

2. Рахунок-фактура № 11 від 16 січня 2012 р.

Постачальник – держгосп ім.. Калініна 

Кількість

Ціна, грн.

Найменування

Сума, грн.

5000

15,00

Яблука свіжі І с.

75000,00

15000

12,00

Яблука свіжі ІІ с.

180000,00

Всього:

255000,00

(Підписи)

  

3. Рахунок-фактура №3190 від 20 лютого 2012 р.

Постачальник – база «Росбакалея» 

Кількість

Ціна, грн.

Найменування

Сума, грн.

1400

7,00

Цукровий пісок

9800,00

1000

30,00

Печиво «Аврора»

30000,00

600

10,00

Ріжки макаронні

6000,00

1000

17,00

Чай грузинський

17000,00

800

8,00

Компот «Слива»

6400,00

Всього:

69200,00

(Підписи)

  

4. Рахунок-фактура №879 від 26 лютого 2012 р.

Постачальник – Сормовська кондитерська фабрика 

Кількість

Ціна, грн.

Найменування

Сума, грн.

2200

53,00

Цукерки «Кіті»

116600,00

400

47,00

Цукерки «Ананасні»

18800,00

3000

24,00

Цукерки «Цитрусові»

72000,00

100

62,00

Грильяж в шоколаді

6200,00

4300

9,00

Сік ананасний

38700,00

Всього:

252300,00

(Підписи) 

 

5. Накладна на відпуск № 91 від 2 березня 2012 р.

Постачальник – магазин №13

Кількість

Ціна, грн.

Найменування

Сума, грн.

150

70,00

Масло вершкове

10500,00

70

30,00

Маргарин

2100,00

40

40,00

Комбіжир

1600,00

 

 

 

 

Всього:

14200,00

(Підписи)

  

6. Накладна на відпуск №3 від 5 березня 2012 р.

Постачальник – магазин №12

Кількість

Ціна, грн.

Найменування

Сума, грн.

400

53,00

Цукерки «Кіті»

2120,00

500

24,00

Цукерки «Цитрусові»

12000,00

Всього:

33200,00

(Підписи)

 

Реєстр документів на відпуск товарів

за період з 01 січня по 30 березня 2012 р.

Одержувачі

Документи

Сума, грн.

Номер

Дата

Магазин №13

387

19/01

163430,00

Магазин №12

388

21/02

74000,00

Домова кухня №2

389

22/02

255250,00

Магазин №13

390

25/02

233710,00

Столова №7

391

26/02

5400,00

Столова №8

392

29/02

52386,00

Магазин №12

393

31/03

12320,00

Магазин №12

394

4/03

26070,00

Магазин №13

395

7/03

207380,00

Всього:

1029946,00

 

ВИТРАТНІ ДОКУМЕНТИ

1. Накладна на відпуск №387 від 19 січня 2012 р.

Отримувач – магазин №13 

п/п

Найменування товару

Од. виміру

Кількість

Ціна, грн.

Сума, грн.

1.

Яблука свіжі І с.

кг

4000

15,00

60000,00

2.

Ковбаса столова

кг

200

41,00

8200,00

3.

Ковбаса докторська

кг

450

47,00

21150,00

4.

Цукерки «Кіті»

кг

1000

53,00

53000,00

5.

Цукерки «Оленка»

кг

320

60,00

19200,00

6.

Цукерки «Ананасні»

кг

40

47,00

1880,00

Всього:

163430,00

 

2. Накладна на відпуск №388 від 21 лютого 2012 р.

Отримувач – магазин №12 

п/п

Найменування товару

Од. виміру

Кількість

Ціна, грн.

Сума, грн.

1.

Цукерки «Кіті»

кг

400

53,00

21200,00

2.

Цукерки «Оленка»

кг

100

60,00

6000,00

3.

Масло вершкове

кг

300

70,00

21000,00

4.

Печиво «Аврора»

кг

500

30,00

15000,00

5.

Сік ананасний

бут.1л

1200

9,00

10800,00

Всього:

74000,00

 

3. Накладна на відпуск №389 від 22 лютого 2012 р.

Отримувач – домова кухня №2 

п/п

Найменування товару

Од. виміру

Кількість

Ціна, грн.

Сума, грн.

1.

М'ясо яловичина

кг

1900

60,00

114000,00

2.

М'ясо яловичина ІІ с.

кг

2000

50,00

100000,00

3.

Цукровий пісок

кг

400

7,00

2800,00

4.

Ріжки макаронні

кг

190

10,00

1900,00

5.

Компот «Слива»

бан. 0,5кг

350

8,00

2800,00

6.

Чай грузинський

пач. 0,5кг

50

17,00

850,00

7.

Ковбаса докторська

кг

700

47,00

32900,00

Всього:

255250,00

 

4. Накладна на відпуск №390 від 25 лютого 2012 р.

Отримувач – магазин №13 

п/п

Найменування товару

Од. виміру

Кількість

Ціна, грн.

Сума, грн.

1.

Сік ананасний

бут. 1л

2000

9,00

18000,00

2.

Грильяж в шоколаді

кг

80

62,00

4960,00

3.

Цукерки «Кіті»

кг

1100

53,00

58300,00

4.

Яблука свіжі, І с.

кг

4000

15,00

60000,00

5.

Яблука свіжі, ІІ с.

кг

4500

12,00

54000,00

6.

Ковбаса докторська

кг

600

47,00

28200,00

7.

Ковбаса столова

кг

250

41,00

10250,00

Всього:

233710,00

 

5. Накладна на відпуск№391 від 26 лютого 2012 р.

Отримувач – столова №7 

п/п

Найменування товару

Од. виміру

Кількість

Ціна, грн.

Сума, грн.

1.

Комбіжир

кг

90

40,00

3600,00

2.

Маргарин

кг

60

60,00

1800,00

Всього:

5400,00

  

6. Накладна на відпуск №392 від 29 лютого 2012 р.

Отримувач – столова №8 

п/п

Найменування товару

Од. виміру

Кількість

Ціна, грн.

Сума, грн.

1.

М'ясо яловичина, в/с

кг

600

60,00

36000,00

2.

М'ясо яловичина, котл.

кг

150

50,00

7500,00

3.

Цукровий пісок

кг

100

7,00

700,00

4.

Ріжки макаронні

кг

60

10,00

600,00

5.

Чай грузинський

пач. 0,1кг

8

17,00

136,00

6.

Ковбаса докторська

кг

150

47,00

7050,00

7.

Компот «Слива»

бан. 0,5кг

50

8,00

400,00

Всього:

52386,00

 

8. Накладна на відпуск № 394 від 4 березня 2012 р.

Отримувач – магазин №12 

п/п

Найменування товару

Од. виміру

Кількість

Ціна, грн.

Сума, грн.

1.

Яблука ІІс.

кг

1000

12,00

12000,00

2.

Цукерки «Ананасні»

кг

200

47,00

9400,00

3.

Цукровий пісок

кг

210

7,00

1470,00

4.

Компот «Слива»

бан. 0,5кг

300

8,00

2400,00

5.

Сірники

кор.

4000

0,20

800,00

Всього:

26070,00

 

9. Накладна на відпуск № 395 від 7 березня 2012 р.

Отримувач – магазин №13 

п/п

Найменування товару

Од. виміру

Кількість

Ціна

Сума

1.

Цукерки «Цитрусові»

кг

4100

24,00

98400,00

2.

Грильяж в шоколаді

кг

70

62,00

4340, 00

3.

Цукерки «Ананасні»

кг

120

47,00

5640,00

4.

Печиво «Аврора»

кг

340

30,00

10200,00

5.

Яблука, І с.

кг

4000

15,00

60000,00

6.

Яблука, ІІ с.

кг

2400

12,00

28800,00

Всього:

207380,00

 

Зразок 1 

Картка кількісно-сумового обліку товарів і матеріалів 

2012 р.

Найменування

Розмір

Сорт

Од. виміру

Ціна

 

шифр

Спр.

Рахунок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводка

Зміст

запису

Ціна

Надходження

Витрачання

Залишок

Примітка

Дата

Кількість

сума

Кількість

сума

кількість

сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок 2

Відомість відновлення кількісного обліку по базі №1 

п/п

Най

мену

вання

Ціна

Залишок на

   «___»

Надходження

Витрачено

Залишок на 01.01.12р.

Залишок за описом на 01.04.12 р.

Результат

К-ть

сума

К-ть

Су

Ма

 

К-ть

сума

К-ть

Су

ма

К-ть

Су

ма

Лишки

нестачі

К-ть

Су

ма

К-ть

Су

МА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всьго:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок 3 

Розрахункова відомість

результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей 

п/п

Най

мену

вання

ТМЦ

Ціна

Результати інвентаризації

Пересортування

Попередні результати (після пересортування)

Лишки

Нестачі

лишків

Нестач

Лишки

Нестачі

К-ть

сума

К-ть

сума

К-ть

сума

К-ть

сума

К-ть

сума

К-ть

сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Основна і додаткова література

1. Бутинець Ф.Ф. Судово-бухгалтерська експертиза: Навч. посібник. – Житомир.: ПП «Рута», 2004. -  459 с.

2. Мумінова-Савіна Г.Г. Судово-бухгалтерська експертиза: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 2003. – 202 с.

3. Білуха М.Т. Судово-бухгалтерська експертиза: Підручник. – К., 2004.- 660 с.

4. Макеенко Г.И. Судебно-бухгалтерская экспертиза: Учебн. пособие. – Мн:.:БГЭУ, 2001. – 65 с.

5. Поникаров В.Д. и др. Судебно-бухгалтерская экспертиза. Учебн. пособие. – Харьков: Аронс, 2002. – 240 с.

6. Попова Л.В., Шибаева И.А., Ісакова Р.Е. Бухгалтерський учет в судово-бухгалтерской экспертизе. Учебн. пособие. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2003. – 192 с.

7. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996-ХУ від 16.07.99 р. (зі змінами і доповненнями)

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджене наказом МФУ від 31.03.99 р. №87.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку3 “Звіт про фінансові результати”, затверджене наказом МФУ від 31.03.99 р. №87.

10. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затверджене наказом МФУ від 24.05.95 р. №88.

11. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом МФУ від 11.08.94 р. №69.

12. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом МФУ від 30.11.99 р. №291.

13. Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом МФУ від 30.11.99 р. №291.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!