Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1778 Завдання для домашньої контрольної роботи Методичні рекомендації до написання контрольної роботи

Завдання для домашньої контрольної роботи Методичні рекомендації до написання контрольної роботи

« Назад

Завдання для домашньої контрольної роботи

Методичні рекомендації до написання контрольної роботи

Для контролю за засвоєнням матеріалу з дисципліни «Державні фінанси» передбачається виконання контрольної роботи. Контрольна робота охоплює теми лекційного матеріалу, а також матеріал, який виноситься на самостійне вивчення. Основна мета контрольної роботи - закріплення теоретичних знань та практичних навиків.

Студенти виконують контрольну роботу у виді реферату в якому повинні бути розкриті зазначені в таблиці варіанти  запитань. Обсяг контрольної роботи повинен складати 15-20 аркушів друкованого тексту, з обов'язковою вказівкою використаної літератури. Кожен студент виконує контрольну роботу у відповідності до порядкового номеру нумерації студентів у списку групи.

Робота має містити: титульний аркуш; зміст; основну частину; список використаних джерел; додатки (при необхідності). Основна частина складається з чотирьох частин. Перша частина – розкриття відповідних 3-х теоретичних питань, друга – складання закритих 15-20 тестів з відповідного напрямку дослідження (можливі 4-і відповіді: а, б в, г; правильну відповідь виділити); третя – творчі завдання (min 2 завдання з розв'язком), четверта - завдання на встановлення правильності твердження з відповідного напрямку дослідження (min 10 завдань з вказанням вірне твердження чи ні: ТАК ∕ НІ).

При підготовці письмової роботи необхідно дотримуватися наступних вимог:

 • робота має бути надрукована. Обсяг основної частини – не менше 10-15 сторінок (текст необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий - не менше 20 мм, правий - не менше 10 мм, верхній - не менше 20 мм, нижній - не менше 20 мм, Times New Roman CYR 14, міжстроковий інтервал – 1,5).

 • давати точну відповідь на поставлене питання, уникати загальних слів, бездоказових тверджень; конкретність і актуальність прикладів і статистики, обов’язкове посилання на авторів і джерела, з яких запозичені матеріали, таблиці, малюнки тощо.

Роботу подати у друкованому і електронному варіантах. Робота оцінюється викладачем та захищається на семінарському занятті. 

І. Теоретична частина. Таблиця варіантів:

       №

  варіанта

Номера питань по варіантах

1

1

26

51

 

2

2

27

52

 

3

3

28

53

 

4

4

29

54

 

5

5

30

55

 

6

6

31

56

 

7

7

32

57

 

8

8

33

58

 

9

9

34

59

 

10

10

35

60

 

11

11

36

61

 

12

12

37

62

 

13

13

38

63

 

14

14

39

64

 

15

15

40

65

 

16

16

41

66

 

17

17

42

67

 

18

18

43

68

 

19

19

44

69

 

20

20

45

70

 

21

21

46

71

 

22

22

47

72

 

23

23

48

73

 

24

24

49

74

 

25

25

50

75

 

 

Перелік запитань

 1. Еволюція науки про Державні фінанси (камералісти і класики, неокласики у Великій Британії та континентальній Європі, кейнсіанство, нові тенденції після Другої світової війни).

 2. Місце, значення державних фінансів у фінансовій системі країни та їх роль в умовах ринкової економіки.

 3. Державна фінансова політика: суть, мета, сладові, етапи проведення .

 4.  Які види фінансової політики існують на практиці, які типи фінансової політики сформувались історично?

 5. Сутність фінансової кризи, її причини та методи локалізації. Вплив фінансової кризи на фінансову безпеку держави.

 6. Фінансові ресурси держави та фінансовий механізм.

 7. Що таке спрощена система оподаткування і коли вона була запроваджена в Україні?

 8. Особливості обчислення та сплати окремих видів податків.

 9. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати податків.

 10. Яке історичне походження терміну бюджет і у чому полягає соціальна, економічна, юридична та фінансова сутність категорії «бюджет»?

 11. Які основні етапи становлення та розвитку бюджетної системи України?

 12. Що входить у поняття «бюджетна система» і яка її структура?

 13. Яка правова основа функціонування бюджетної системи і які принципи закладені в основу побудови бюджетної системи України?

 14. Сутність, призначення та склад доходів державного бюджету.

 15. Сутність і призначення видатків державного бюджету.

 16. Форми і методи бюджетного фінансування.

 17. Які органи віднесені в Бюджетному кодексі України до учасників бюджетного процесу і які їх основні функції?

 18. Що закладається в сутність бюджетного планування?

 19. Що розуміють під бюджетним прогнозуванням та який існує взаємозв'язок з бюджетним плануванням?

 20. Які використовуються підходи та методи бюджетного прогнозування? Що виступає базою для бюджетного прогнозування і які завдання досягаються за допомогою бюджетного прогнозування?

 21. Які основні етапи бюджетного процесу згідно з «Бюджетним Кодексом України» (у вигляді таблиці: етап, сутність, терміни)?

 22. Які основні положення містить проект основних напрямів бюджетної політики на наступний фінансовий рік?

 23. Що являє собою бюджетний запит та для чого він призначений?

 24. Хто виступає головним розпорядником і одержувачем бюджетних коштів? Які права і повноваження вони мають?  

 25. Яка різниця між розпорядником бюджетних коштів та бюджетною установою?

 26. Який порядок подолання розбіжностей у разі відхилення Президентом України проекту Закону про Державний бюджет та черговий фінансовий рік?        

 27. Який порядок здійснення основних напрямків фінансування державою в разі якщо державний бюджет не набрав чинності до початку нового бюджетного року?

 28. Що в Бюджетному кодексі України розуміється під бюджетним розписом?    

 29. Що таке фінансовий рік і як він пов’язаний з державним бюджетом?

 30. Державний бюджет: функці, обсяги грошових коштів,що перерозподіляються через нього і для вирішення яких завдань вони витрачаються?

 31. Фактори, що впливають на формування доходів Державного бюджету?

 32. Особливості формування видатків державного бюджету  в сучасних умовах.

 33. Які напрями розвитку держави фінансуються з Державного бюджету?

 34. Чому і з якою метою в державному бюджеті передбачають захищені статті?

 35. Передумови виникнення та функціонування місцевих фінансів.

 36. Законодавча база функціонування місцевих фінансів в Україні та   склад фінансових ресурсів місцевих органів влади?

 37. Що розуміють під місцевими бюджетами та який їх склад?

 38. За рахунок яких джерел фінансових ресурсів формуються місцеві бюджети та як класифікуються доходи місцевих бюджетів у відповідності до Бюджетного кодексу У країни?

 39. Основні проблеми формування доходів місцевих бюджетів України та який рівень залежності місцевих бюджетів від Державного бюджету України?

 40. Чому система місцевих податків та зборів не спроможна забезпечити фінансову самостійність місцевої влади в Україні та який досвід країн ЄС щодо формування системи місцевих податків та зборів слід використати в Україні?

 41. Які основні напрямки зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів існують в Україні?

 42. Що таке видатки місцевих бюджетів та як вони поділяються?

 43. Яка відмінність між загальним та спеціальним фондом місцевих бюджетів?

 44. Структура доходів та видатків бюджету розвитку місцевих бюджетів.

 45. Що слід розуміти під бюджетним регулюванням та які головні недоліки системи бюджетного регулювання в Україні?

 46. Міжбюджетні трансферти, їх функції та види міжбюджетних трансфертів,що існують в Україні?

 47. Сутність, призначення та види  соціальних гарантій,  їх характеристика.

 48. Що являють собою соціальні стандарти і соціальні нормативи? Назвіть види державної допомоги сім’ям з дітьми в Україні.

 49. У чому полягає економічне і соціальне значення видатків на освіту?

 50. Який склад витрат на дитячі дошкільні установи?

 51. Яке призначення і роль витрат на державне управління?

 52. Охарактеризуйте економічний зміст і необхідність видатків на національну оборону.

 53. Видатки бюджету на економічну діяльність держави.

 54. Фінансове забезпечення фінансування розвитку науки і культури.

 55. Видатки бюджету на соціальне забезпечення.

 56. Видатки бюджету на охорону навколишнього природного середовища та ліквідацію аслідків стихійноголиха

 57. Які державні органи представляють систему управління фінансами в Україні та які органи здійснюють загальне та безпосереднє управління фінансами?

 58. Що таке державний та місцевий кредит, у чому полягає головна відмінність між ними?

 59. Державний кредит: причини існування, функції, форми та вплив на соціально-економічну ситуацію в державі.

 60. Що таке кредитний рейтинг країни та як він впливає на вартість зовнішніх запозичень України?

 61. Державний борг: причини виникнення, склад, гранична величина та методи управління ним.

 62. За допомогою яких цінних паперів здійснюється оформлення державних позик та їх характеристика?

 63. Яка різниця між управлінням та обслуговуванням державного боргу, які етапи управління держаним боргом можна виділити?

 64. Яким чином проводиться погашення державних позик та що розуміють під реструктуризацією боргу?

 65. Що розуміють під державними цільовими фондами? Яка причина та необхідність їх створення? Які державні цільові фонди існують в Україні?

 66. У чому полягають особливості функціонування державних цільових фондів та які проблеми вони вирішують?

 67. Рівні системи пенсійного забезпечення в Україні та особливості системи пенсійного забезпечення України та напрямки її розвитку.

 68. Фонди соціального страхування в Україні, джерела їх формування та напрями фінансування, порядок проведення виплат.

 69. Які особливості функціонування Фонду України з соціального захисту інвалідів?

 70. Державний фонд стимулювання і фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища: статус, призначення, джерела формування .

 71. Державний дорожній фонд: призначення, джерела формування.

 72. Реформування системи пенсійного забезпечення в Україні.

 73. Фінансовий контроль, його завдання та форми фінансового контролю, що  використовуються в українській практиці.

 74. Фінансові ресурси державних підприємств, принципи організації фінансової діяльності підприємств державної форми власності. Які підприємства відносять до категорії «казенних»?

 75. Призначення державного страхування та його види. Хто здійснює контроль за діяльністю страхових організацій?

 

ІІ. Практична частина (2-е, 3-є, 4-е завдання)

Таблиця варіантів:

1

Економічна природа і сутність Державних фінансів

2

Еволюція науки про Державні фінанси

3

Фінансова політика держави і фінансова безпека

4

Фінансові ресурси держави та фінансовий механізм

5

Податки і податкова система держави

6

Бюджет і бюджетна система

7

Бюджетна класифікація

8

Бюджетний процес

9

Державний  бюджет України

10

Система місцевих бюджетів

11

Міжбюджетні відносини і трансферти

12

Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій населенню

13  

Видатки бюджету на економічну діяльність держави

14

Фінансове забезпечення фінансування розвитку освіти, науки і культури

15

Фінансове забезпечення видатків на охорону здоров'я і фізичну культуру

16

Видатки бюджету на національну оборону та  державне управління

17

Видатки бюджету на соціальне забезпечення

18

Видатки бюджету на охорону навколишнього природного середовища та ліквідацію наслідків стихійноголиха

19

Управління державними фінансами

20

Державний кредит і державний борг

21

Державні цільові фонди

22

Державний фінансовий контроль

23

Фінанси державних підприємств і організацій

24

Державне страхування

25

Співпраця України з міжнародними організаціями

 

Оцінювання домашньої контрольної роботи

Критерії оцінювання

Максимальна оцінка

Фактична оцінка

Повнота розкриття поставлених завдань

10

 

Використання загальнонаукових та специфічних методів дослідження

10

 

Використання статистичних даних та рівень їх опрацювання

10

 

Ступінь практичного аналізу проблеми, взаємозв’язок з господарською практикою

10

 

Оформлення роботи та своєчасність її подачі (за 5 днів до початку сесії)

5

 

Захист роботи та володіння представленим матеріалом

15

 

Загальна сума балів

60

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!