Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1760 Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи з науки Управління зайнятістю, КНЕУ ім. В. Гетьмана

Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи з науки Управління зайнятістю, КНЕУ ім. В. Гетьмана

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА

 

Факультет управління персоналом та маркетингу

Кафедра управління персоналом та економіки праці

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи

________________ А.М. Колот

"___" _________  2013 р.

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ЩОДО ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ,

ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО  КОНТРОЛЮ ЇХ ЗНАНЬ З НАУКИ 

 «УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТІСТЮ»

для напряму підготовки 6.030505 - «Управління персоналом і економіка праці»

Декан факультету

______________ О.К. Шафалюк

“___” ___________2013 р. 

Заступник завідувача кафедри

______________  В.М. Петюх

“___” ___________2013 р.

Київ КНЕУ 2013


1. Вступ 

Мета і завдання науки:

Метою науки є оволодіння знаннями з теоретичних і нормативно-правових засад функціонування ринку праці і управління зайнятістю; формування навичок аналізувати ситуацію, визначати тенденції на ринку праці для формулювання висновків, рекомендацій щодо забезпечення ефективної зайнятості.

Предметом науки є процеси управління зайнятістю населення.

Завданнями науки є набуття слухачами навичок:

 • виявляти і використовувати механізм функціонування ринку праці;
 • виявляти і оцінювати вплив факторів на кон’юнктуру ринку праці;
 • оперувати нормами законодавства з питань ринку праці та зайнятості;
 • виконувати розрахунки основних показників функціонування ринку праці.

За підсумками вивчення цієї науки студенти будуть знати:

Умови виникнення та ефективного функцiонування сучасного РП.

Елементи та види кон’юнктури РП.

Механiзм саморегулювання РП. Механiзм функцiонування сучасного РП Функцiї РП: суспiльного подiлу працi, iнформацiйна, посередницька, цiноутворююча, стимулююча, регулююча..

Класичний, неокласичний, кейнсiанський, монетаристський, iнституцiоналiстський та марксистський пiдходи до аналiзу РП.

Поняття, види та форми зайнятостi робочої сили на ринку працi.

Закони України “Про зайнятiсть населення” та "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", їх засади, змiст, структуру i основнi роздiли.

Нормативнi положення, якi забезпечують гарантiї зайнятостi (про державну службу зайнятостi, державний фонд зайнятостi, органiзацiю оплачуваних громадських робiт, про порядок реєстрацiї безробiтних громадян i виплату допомоги по безробiттю).

Пiдходи до визначення безробiття.

Основнi види безробіття та практичне значення їх диференціації.

Причини неточного вимiру рiвня безробiття.

Визначення статусу безробiтного в Українi і за нормами МОП.

Поняття пiдходящої роботи.

Механiзм регулювання рiвня та структури безробiття.

Економічні й соціальні наслідки безробіття, особливо, довготривалого.

Методи підрахунку середньої тривалості безробіття, швидкості руху безробітних, ризику залишитися без роботи.

Напрямки державної полiтики в соцiальному захистi безробiтних (надання державної допомоги безробiтним, обмеження звiльнення з роботи, створення робочих мiсць, економiчнi i соцiальнi заходи.

Види компенсацiй при втратi роботи.

Особливостi компенсацiї працiвникам, якi втратили роботу в зв’язку з змiнами в органiзацiї виробництва i працi.

Складовi iндивiдуальної пропозицiї на РП.

Фактори, що характеризують якiсть робочої сили.

Особливостi товару “робоча сила” на ринку працi.

Поняття сукупної пропозицiї робочої сили.

Економічно-активне і економічно неактивне населення.

Джерела сукупної пропозицiї робочої сили.

Якiсний склад пропозицiї робочої сили: за категорiями населення, вiком, статтю, професiями, квалiфiкацiєю.

Регiональний аспект пропозицiї робочої сили в Українi.

Фактори, що впливають на обсяги iндивiдуального попиту на робочу силу.

Короткостроковий та довгостроковий попит на робочу силу.

Регiонально-галузевий аналiз попиту на робочу силу.

Аспекти гнучкостi РП: гнучкiсть витрат на робочу силу, форми зайнятостi та режимiв робочого часу; мобiльнiсть робочої сили.

Характеристики гнучкого та жорсткого ринку працi.

Умови, якi дозволяють вирiшити використання гнучких форм зайнятостi.

Гнучкi форми зайнятостi на РП: зайнятiсть з нестандартними режимами робочого часу, нестандартними робочими мiсцями та органiзацiєю працi, нестандартними органiзацiйними формами.

Активність та міграція, мобiльнiсть робочої сили.

Державна і регіональні програми зайнятості населення.

Основнi завдання i функцiї Мінпраці України і державної служби зайнятостi вiдносно реалiзацiї полiтики зайнятостi.

Активна й пасивна політика держави на Р.П.

Сучасне трудове законодавство на РП України.

Основнi методи дослiдження РП: статистичнi, демографiчнi, соцiологiчнi, економiко-математичнi, балансовий, моделювання, графiчнi тощо.

Профспілки і спілки роботодавців на ринку праці.

Поняття та тенденції розвитку міжнародного ринку праці: глобалізація, її вплив на ринок праці, посилення міграційних процесів, розширення використання міжнародних трудових норм тощо.

Причини пожвавлення глобалізації ринку праці, головна проблема глобалізації економіки.

Шляхи спільних дій профспілок різних країн.

Типи переміщення людей в міжнаціональному просторі в залежності від мети.

Основні конвенції МОП з питань регулювання ринку праці.

Сучаснi умови ринкової трансформацiї економiки.

За підсумками вивчення цієї науки студенти будуть вміти:

За результатами вивчення цієї науки слухачі будуть вміти на практиці:

 • розробляти методичні рекомендації щодо впровадження гнучких режимів робочого часу;

 • організовувати створення робочих місць на підприємстві за рахунок дотацій служби зайнятості;

 • організовувати громадські роботи на підприємстві;

 • організовувати професійне навчання безробітних на підприємстві за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;

 • укладати договори на отримання дотацій на створення додаткових робочих місць, організацію професійного навчання і громадських робіт;

 • вдосконалювати вітчизняну нормативно-правову базу функціонування ринку праці;

 • прогнозувати можливі наслідки змін у вітчизняному законодавстві з питань зайнятості і ринку праці;

 • розробляти і вносити редакційні правки у змістовну частину розділу колективного договору «Забезпечення зайнятості»;

 • проводити тренінги з незайнятими особами з певної тематики – пошук бажаної роботи та набуття необхідних для її отримання знань, навичок і вмінь; написання та оформлення резюме; оволодіння технікою телефонних дзвінків та проведення співбесіди з роботодавцем;

 • оцінювати ситуацію на національному ринку праці на підставі розрахунку і аналізу основних показників його стану;

 • розраховувати розмір середньої заробітної плати для визначення допомоги по безробіттю;

 • розраховувати розмір допомоги по безробіттю за різних умов її отримання;

 • розраховувати розмір штрафу та пені за порушення порядку сплати страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Наука «Управління зайнятістю» має структурно-логічний зв’язок з такими науками як «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Управління персоналом», «Мотивація персоналу», «Управління трудовим потенціалом», «Трудове право». 

 

2. Тематичний план науки 

 

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Лекції

 

Семінарські, практичні, лабораторні

Індивідуально-консуль-тативна робота

Самостійна робота студентів

Лекції

Семінарські, прак-тичні, лабораторні

Індивідуально-консультативна робота

Самостійна робота студентів

Тема 1. Навчальна наука «Управління зайнятістю»

-

-

1

4

-

-

-

8

Тема 2. Місце ринку праці в економічній системі.

2

4

2

2

1

-

2

8

Тема 3. Механізми саморегулювання і функціонування ринку праці.

2

2

2

4

1

2

2

8

Тема 4. Індивідуальна пропозиція на ринку праці.

2

4

1

4

1

-

2

8

Тема 5. Сукупна пропозиція на ринку праці.

2

2

2

2

1

-

2

8

Тема 6. Індивідуальний та сукупний попит на робочу силу.

2

2

2

4

1

-

2

8

Тема 7. Зайнятість населення.

4

4

2

6

1

4

2

10

Тема 8. Безробiття, його форми i причини.

4

2

2

6

1

-

2

8

Тема 9. Гнучкий ринок праці.

2

2

2

6

1

-

2

8

Тема 10. Правове забезпечення управління зайнятістю

2

4

2

6

1

-

2

8

Тема 11. Інформаційно-аналітичне і наукове забезпечення управління зайнятістю

2

2

1

6

 

-

2

8

Тема 12. Методи регулювання і ресурсне забезпечення управління зайнятістю

2

2

1

6

 

-

2

8

Тема 13. Активна і пасивна політики зайнятості

2

2

2

6

1

-

2

8

Тема 14. Органи державного впливу на зайнятість населення

2

-

1

6

1

-

2

8

Тема 15. Міжнародне співробітництво та інтеграція у світовий ринок праці

2

4

2

6

1

-

2

8

Тема 16. Особливості національного ринку праці України.

2

-

1

6

-

-

2

8

Разом

34

36

26

80

12

6

28

130

 

3. Зміст науки за темами 

Тема 1. Наука «Управління зайнятістю»

Мета, об’єкт, предмет і завдання науки. Розвиток науки «Управління зайнятістю». Внесок учених України в дослідження зайнятості.

Науково методологічні засади науки. Зв’язок з іншими науками. 

Тема 2. Місце ринку праці в економічній системі.

Поняття «ринок праці», «ринок робочої сили» та «ринок робочих місць»: наукова полеміка. Умови виникнення та ефективного функціонування сучасного РП: наукова полеміка. Умови виникнення та ефективного функціонування РП. Елементи та види кон’юнктури РП. Маркетинговий підхід до вивчення кон’юнктури РП.

Ринок праці як підсистема ринкової економічної системи. Функціональний зв’язок ринку праці з іншими типами ринків за економічним призначенням і, передусім, з ринками товарів та послуг і капіталу.

Функції РП: суспільного поділу праці, інформаційна, посередницька, ціноутворююча, стимулююча, регулююча. Структура РП.

Сегментація РП за різними ознаками: територіальний та професійний підхід, кількісне співвідношення покупців і продавців товару «робоча сила» умови конкуренції тощо. Первинний і вторинний РП.

Класичний, неокласичний, кейнсіанський, монетариський, інституціоналістський та марксистський підходи до аналізу РП. Критерії вибору моделі ринку праці: наукова полеміка.

Особливості ринку праці. Позитивні та негативні наслідки функціонування РП.

Основні моделі ринку праці: патерналістська, соціал-демократична, ліберальна. Їх основні характеристики та представники. 

Тема 3. Механізми саморегулювання і функціонування ринку праці.

Регулююча роль попиту і пропозиції на ринку праці. Ціна і вартість робочої сили. Класичний аналіз ринку праці. «Хрест Маршала» як відображення механізму саморегулювання ринку праці.

Роль і сутність механізму у функціонування сучасного РП. Суб’єкти, об’єкти, цілі, інструменти та засоби впливу. Носії, виразники та виконавці господарсько-трудових інтересів. Об’єкти державного регулювання на РП. Основні орієнтири сучасного РП. Ефективний ринок праці, цивілізований ринок праці та «здоровий» ринок праці: наукова полеміка щодо відмінностей між ними. 

Тема 4. Індивідуальна пропозиція праці.

Складові індивідуальної пропозиції на РП. Функція корисності. Гранична норма заміни доходу на відпочинок. Криві байдужості та бюджетна лінія. Гранична норма ринкової заміни. Поняття нетрудового доходу та його вплив на положення бюджетної лінії. Карта байдужості. Класична теорія пропозиції робочого часу. Ефект доходу та ефект заміни. Деякі практичні висновки відносно класичної теорії пропозиції робочого часу. Статистичні дані про скорочення робочого періоду. Законодавче регулювання робочого часу в Україні та в інших країнах. Фактори, що впливають на індивідуальне рішення щодо пропозиції робочого часу.

Пропозиція інтенсивності праці та якості робочої сили. Поняття «робоча сила» і «людський капітал». Фактори, що характеризують якість робочої сили. Особливості товару «робоча сила» на ринку праці. Залежність рівня заробітної плати від рівня освіти. Теорія людського капіталу. Складові рішення про інвестиції в людський капітал. Визначення сучасної вартості майбутніх платежів. Визначення привабливості капіталовкладень в освіту. Критерії класифікації факторів індивідуальної пропозиції на ринку праці: наукова полеміка. 

Тема 5. Сукупна пропозиція праці.

Вузький та широкий підходи до визначення попиту та пропозиції на РП. Поняття сукупної пропозиції робочої сили.

Схема зайнятості робочої сили. Джерела сукупної пропозиції робочої сили. Потоки пропозиції робочої сили. Структурно-функціональний аналіз пропозиції робочої сили.

Поняття «економічно-активне», «економічно-неактивне населення», «трудовий потенціал», «трудові ресурси», «людські ресурси», «робоча сила»: наукова полеміка щодо відмінностей між ними та їх практичного значення.

Якісний склад пропозиції робочої сили: за категоріями населення, віком, статтю, професіями, кваліфікацією.

Регіональний аспект пропозиції робочої сили в Україні. Обсяги пропозиції, структура, особливості формування і завдання з регулювання відповідно до попиту на робочу силу в умовах ринкової трансформації економіки України. 

Тема 6. Індивідуальний та сукупний попит на працю.

Поняття індивідуального попиту на робочу силу. Фактори, що впливають на обсяги індивідуального попиту на робочу силу. Вимоги робочих місць до якості робочої сили. Циклічний характер попиту на робочу силу в зв’язку з циклічністю економічного і технічного розвитку.

Коротко- та довгостроковий попит на робочу силу. Свобода підприємництва, економічні інтереси та конкуренція роботодавців за робочу силу як умова функціонування РП. Гранична продуктивність. Закон граничної віддачи.

Регіонально-галузевий аналіз попиту на робочу силу.

Пряма еластичність попиту на робочу силу. Перехресна еластичність попиту на працю. Їх практичне значення. 

Тема 7. Зайнятість населення.

Сучасне поняття зайнятості. Комплексність проблеми зайнятості. Законодавче визначення зайнятості в Україні. Економічна соціальна сутність зайнятості. «Зайняті», «незайняті», «тимчасово незайняті», громадяни відповідно до закону України «Про зайнятість населення». «Зайняті економічною діяльністю». «зайняті індивідуальною трудовою діяльністю» відповідно до міжнародних норм. Функції зайнятості. Кількісний та якісний виміри зайнятості: наукова полеміка.

Концептуальний поділ зайнятості (повна, глобальна, примусова зайнятість). Поняття «ефективна зайнятість» та «продуктивна зайнятість»: наукова полеміка щодо відмінностей між ними та практичного значення оцінювання їх рівня. Класифікація основних форм зайнятості за організацією робочого часу, за стабільністю трудової діяльність, за статусом. Принципова основа нелегальної та нерегламентованої форм зайнятості. Економічне і соціальне значення цих форм зайнятості. Практичні кроки щодо зменшення обсягів нерегламентованої зайнятості.

Державна політика зайнятості як складова соціальної та економічної політики. Мета і завдання державної політики зайнятості. Основні принципи державної політики зайнятості. Місце зайнятості в політиці держави. Пріоритети державної політики зайнятості в Україні.

Основні тенденції у розвитку зайнятості в Україні та їх чинники. Вплив диференціації доходів на зайнятість. 

Тема 8. Безробiття, його види.

Сутність безробіття. Економічні і соціальні наслідки безробіття. Основні причини безробіття в Україні. Диференціація безробіття за видами та її практичне значення. Приховане і часткове безробіття та його наслідки. Причини особливої небезпеки для економіки і соціального стану хронічного безробіття. Відмінності у визначенні безробітної особи за Законом України «Про зайнятість населення» та за міжнародними нормами. Хто може бути визнаний безробітним в Україні. Показники безробіття.

Безробіття і макроекономічні показники. Природний рівень безробіття. Безробіття і вільні робочі місця (крива Беверіджа). Безробіття і обсяг ВВП. Закон Оукена: наукова полеміка щодо практичного значення його використання. Безробіття і інфляція (крива Філліпса). «Вхід» у безробіття. Теорія пошуку роботи.

Основні напрями державних заходів щодо скорочення рівня безробіття. Два можливі підходи держави щодо скорочення безробіття: американський («жорсткий») та шведський («протекціоністський»).

Соціальний захист безробітних. Головні принципи соціального захисту безробітних. Джерела виплати допомоги по безробіттю, умови виплати, терміни виплати, розміри виплати, умови не виплати, компенсації і гарантії при втраті роботи. Пільгові умови працевлаштування, їх практичне застосування. 

Тема 9. Гнучкий ринок праці.

Причини виникнення поняття «гнучкий ринок праці». Поняття гнучкості та жорсткості РП, їх характеристики. Фактори впливу на гнучкість ринку праці. Зв’язок гнучкості зі вторинним ринком праці.

Заходи щодо посилення гнучкості ринку праці. Проблеми ринкової економіки, які можна розв’язати використанням гнучких форм зайнятості. Гнучкі форми зайнятості та їх роль у державному регулювання зайнятості. Критерії розподілу гнучких форм зайнятості: наукова полеміка. Організаційно-технологічний процес виробництва і стан виробничих відносин як умови застосування гнучких форм зайнятості. Види гнучких форм зайнятості.

Нестандартні режими робочого часу: неповний робочий день та його різновиди, гнучкий робочий рік, стиснутий робочий тиждень, режими гнучкого робочого часу.

Надомна праця. Тимчасовий найм. Форми тимчасового найму. Методи посилення гнучкості витрат на робочу силу. Дотримання принципів трудової моралі на японських підприємствах як засіб досягнення гнучкості витрат на робочу силу.

Активність, мобільність і міграція робочої сили, чинники, які впливають на кожну з перелічених категорій. Основні теорії міграції. Позитиви і негативи трудової міграції. 

Тема 10. Правове забезпечення управління зайнятістю.

Статті Конституції України 24, 26, 36, 39, 40, 43, 44 і 46, які стосуються ринку праці, зайнятості та соціального захисту громадян.

Закон України «Про зайнятість населення», причини його багаторазового коригування, відповідність міжнародним нормам. Виключне право громадян розпоряджатися своїми здібностями до праці, відповідальність держави за створення умов для реалізації прав громадян на працю. Підходяща робота. Додаткові гарантії зайнятості для окремих категорій населення. Компенсації і гарантії при втраті роботи.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». Принципи страхування. Суб’єкти страхування. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, джерела його утворення. Обчислення страхового стажу. Розміри допомоги по безробіттю та часткового безробіття. Допомога в період професійної підготовки. Дотації роботодавцю на створення нових робочих місць. Забезпеченість незастрахованих осіб.

Інші нормативні документи, які регулюють зайнятість населення і безробіття, котрі затверджені Кабінетом Міністрів України.

Контроль за додержанням законодавства України про зайнятість населення.

Форми міжнародних норм зайнятості і соціального захисту. Умови їх дійсності на національних рівнях. Конвенція МОП стосовно зайнятості, безробіття та соціального захисту, які ратифіковані Україною.

Сутність основних Конвенцій МОП, які регулюють зайнятості, безробіття та соціальний захист, а саме: Конвенція №№ 2,29,44,59,88,95, 96, 102, 111, 122,131,142,154,159,160,168.

Застосування міжнародних норм, які регулюють зайнятість безробіття та соціальний захист в Україні. 

Тема 11. Інформаційно-аналітичне і наукове забезпечення управління зайнятістю.

Еволюція інформаційного забезпечення управління зайнятістю в Україні. Комп’ютеризація інформаційно-аналітичного процесу в державній службі зайнятості. Міжнародні норми адміністративної статистичної звітності.

Методи інформаційного забезпечення управління зайнятістю. Державна (адміністративна) статистична звітність, сфера її застосування, переваги і недоліки. Вибіркове обстеження домогосподарств з питань економічної активності населення, сфера застосування результатів, переваги і недоліки. Метод вибіркових перевірок суб’єктів господарювання державною службою зайнятості. Дані перепису населення.

Наукове забезпечення державного управління зайнятістю населення в Україні. Наукові установи України, які займаються проблемами ринку праці та зайнятості.

Моніторинг зайнятості. Зміст і застосування форм державної статистичної звітності 1-ПН; 2-ПН; 3-ПН; 4-ПН. Теоретико-методологічний аналіз проблем зайнятості-завдання, рівні напрями аналізу. Прогнозування зайнятості. 

Тема 12. Методи регулювання і ресурсне забезпечення управління зайнятістю.

Триєдність економічних, правових і організаційних методів управління зайнятістю. Сучасні теорії впливу на зайнятість. Використання ринкового механізму в справі державного управління зайнятістю. Вплив на зайнятість виробництва суспільних благ, а також трансфертів, субсидій і податків.

Державний фонд сприяння зайнятості населення (ДФСЗН). Джерела його утворення і напрями витрат, підпорядкування, переваги і недоліки. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (Фонд). Управління Фондом. Контроль за діяльністю Фонду. Джерела створення Фонду і напрями витрат. Переваги Фонду у порівнянні з ДФСЗН.

Інші джерела фінансування державного регулювання зайнятості фінансування створення додаткових робочих місць, громадських робіт, професійної підготовки кадрів на підприємствах. 

Тема 13. Активна і пасивна політики зайнятості.

Сутність активної і пасивної політики зайнятості: наукова полеміка щодо принципових відмінностей між ними. Активні заходи держави на ринку праці і джерела їх здійснення. Профорієнтація, профпідготовка, перекваліфікація і підвищення кваліфікації персоналу в системі активних заходів, їх роль і недоліки, які мають місце в Україні.

Роль громадських робіт у заходах по запобіганню безробіттю. Розширення сфери докладання праці за рахунок введення в дію нових робочих місць та поширення гнучких форм зайнятості. Державне сприяння самозайнятості. Територія пріоритетного розвитку – визначення, статус, суб’єкти.

Сутність і вплив на зайнятість пасивних методів в умовах України.

Раціональне співвідношення витрат на активні і пасивні заходи. Трудова активність, трудова мобільність і міграція населення.

Державна і регіональна програми зайнятості. Їх розробка, узгодження, схвалення, моніторинг виконання, недоліки в практичній реалізації. Концептуальні основи оцінювання ефективності державного управління зайнятістю. 

Тема 14. Органи державного управління зайнятістю.

Функції держави на ринку праці. Склад державних органів управління зайнятістю. Інфраструктура РП., її мета і функції. Міністерство праці і соціальної політики України - його функції, права і обов'язки у сфері зайнятості і соціального захисту безробітних, методи впливу на попит і пропозицію праці, взаємодія з іншими органами державного управління.

Система державної служби зайнятості (ДСЗ) як головна складова інфраструктури ринку праці. Функції, права, обов'язки ДСЗ, чим вони визначаються. Структура та статус ДСЗ. Міжнародні принципи, на яких базується діяльність ДСЗ. Взаємодія ДСЗ з іншими органами державно, влади і суб'єктами інфраструктури ринку праці та підприємствами. Кадри системи ДСЗ, їх підготовка та підвищення кваліфікації. Оцінка ефективності роботи системи ДСЗ та показники її діяльності. 

Тема 15. Міжнародне співробітництво та інтеграція у світовий ринок праці.

Сутність економічної глобалізації. Глобалізація – об’єктивний і необхідний процес. Внесення глобалізацією корективів у нерівномірність економічного розвитку. Глобалізація і загострення міжнародної конкуренції. Національна держава – самостійна макросистема і суб’єкт загальносвітових відносин.

Глобалізація та її вплив на РП. Зміни соціально-трудових відносин. Глобалізація і доходи працюючих. Намагання роботодавців знижувати заробітну плату. Проблематичність принципу «однакові заробітні плати за однакової праці». Загроза регулюванню ринку праці і децентралізації колективних переговорів.

Міжнародна організація праці (МОП) – координатор міжнародного співробітництва. Її цілі, завдання, органи, методи роботи. Підвищення ролі МОП у період посилення глобалізації у сфері зайнятості, безробіття, соціального захисту.

Стан інтеграції України у міжнародний РП. Робоча сила України за кордоном: чисельність, оплата праці, умови праці й перебування. Захист національного ринку праці від негативних наслідків глобалізації. 

Тема 16. Особливості ринку праці в Україні.

Аналіз сучасного стану зайнятості і безробіття в Україні. Особливості та етапи формування ринку праці. Вплив реформування заробітної плати на стан зайнятості і безробіття.

Соціально-демографічні групи населення та їх роль і місце в сфері РП. Економічна і соціальна функція молоді. Причини молодіжного безробіття. Особи середнього віку (30-49 років). Особи передпенсійного віку. Зайнятість пенсіонерів і підлітків. Фактори впливу на рівень зайнятості пенсіонерів та підлітків. Зайнятість жінок і причини їх безробіття та незайнятості.

Особливості структури зайнятості та негативні тенденції в структурі зайнятості населення в Україні. Причини і наслідки цих тенденцій. Напрями державної політики щодо їх подолання.

Проблеми якості робочої сили в Україні. Роль органів державного управління в підвищенні якості робочої сили. Необхідність докорінної зміни і значного посилення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Необхідність підвищення якості загальної і вищої освіти. 

 

4. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять 

Cемінарсько-практичне заняття 1-2 (4 год.) 

Семінарсько-практичне заняття спрямоване на формування таких професійних компетенцій:

- аналізувати (або розробляти) пріорітетні напрями розвитку ринку праці відповідно до соціально-економічної політики країни;

- оцінювати ефективність соціально-економічної політики країни щодо управління зайнятістю (регулювання ринку праці);

- діагностувати вплив ринку праці на соціально-економічну ситуацію в країні.

План проведення заняття 

1. Перевірка домашньої роботи – обговорення питань з теми «Місце ринку праці в економічній системі» 

2. Виконання навчальних аудиторних завдань 

Вид інноваційної технології

Інформаційне забезпечення

Форма контролю

Максимальна кількість балів

Бліц - запитання

Обов’язкова та додаткова література, тексти лекцій

 

Усне опитування

0,5

Робота в малих групх «Як оцінити ефективність соціально-економічної політики країни?»

Програми соціально-економічного розвитку на певний період

Проект методичних рекомендацій щодо оцінювання ефективності соціально-економічної політики щодо управління зайнятістю

1,5

Семінар – вирішення ситуаційної вправи «Соціально-економічна політика і ринок праці»

Проект напрямів управління зайнятістю в країні

1

Семінар розв’язання проблемного завдання «Як впливає ринок праці на соціально-економічну ситуацію в країні?»

Статистичні дані про стан ринку праці

 

Методичні рекомендації щодо використання СНР

 

Статистичні дані за СНР

Значення показників (оцінки) впливу ринку праці на соціально-економічну ситуацію в країні

1

3. Формулювання домашнього завдання: розв’язати задачу №1, опрацювати тексти лекцій та методичні поради до вивчення теми «Механізм саморегулювання та функціонування ринку праці»

Cемінарсько-практичне заняття 3 (2 год.) 

Семінарсько-практичне заняття спрямоване на формування таких професійних компетенцій:

- оцінювати масштаби державного впливу на ринок праці;

- сегментувати (визначати напрями) державний вплив на ринок праці. 

План проведення заняття 

1. Перевірка домашньої роботи – обговорення питань з теми «Механізм саморегулювання та функціонування ринку праці», правильності вирішення задачі. 

2. Виконання навчальних аудиторних завдань 

Вид інноваційної технології

Інформаційне забезпечення

Форма контролю

Максимальна кількість балів

Бліц - запитання

Обов’язкова та додаткова література, тексти лекцій

Усне опитування

0,5

Семінар вирішення ситуаційної вправи «Чи потрібний державний втручання на ринку праці?»

Пакет статистичних даних щодо стану ринку праці

Аналітична записка «Масштаби та напрями державного впливу на ринок праці»

1,0

Аналіз міні-кейсу

«Попит і пропонування на послуги лікаря»

Міні -кейс

Розгляд підготовлених матеріалів, активність під час обговорення

0,5

3. Формулювання домашнього завдання: розв’язати задачу №2, опрацювати тексти лекцій та методичні поради до вивчення теми «Індивідуальна пропозиція на ринку праці».

Cемінарсько-практичне заняття 4-5 (4 год.) 

Семінарсько-практичне заняття спрямоване на формування таких професійних компетенцій:

- визначати точку індивідуальної рівноваги на ринку праці (рівноважну заробітну плату);

- оцінювати вплив якісно-кількіснихй факторів на вибір стратегії поведінки суб’єктами на ринку праці;

- складати та аналізувати резюме;

- обирати поведінкову стратегію під час проведення співбесіди (телефонування) з приводу вакансії. 

План проведення заняття 

1. Перевірка домашньої роботи – обговорення питань з теми «Індивідуальна пропозиція на ринку праці», правильності вирішення задачі. 

2. Виконання навчальних аудиторних завдань 

Вид інноваційної технології

Інформаційне забезпечення

Форма контролю

Максимальна кількість балів

Бліц - запитання

Обов’язкова та додаткова література, тексти лекцій

Усне опитування

0,5 (0,5*2=1)

Аналітико-розрахункова вправа «Індивідуальна рівновага на ринку праці»

Інформація про суб’єктивні очікування працівників

Пакет статистичних даних щодо заробітної плати та відпрацьованого часу працівників певної сфери економічної діяльності (області)

Перевірка правильності виконання

1,5

Семінар – мозковий штурм «Шукаємо роботу»

Методичні вказівки до організації і проведення заняття

 

Роздавальний матеріал «Приклади резюме», «Можливі запитання роботодавців», «Приклади відповідей на типові запитання під час співбесіди»

Активність під час заняття

 

Проект рекомендацій претенденту на вакантне місце

1,5

3. Формулювання домашнього завдання: розв’язати задачу №7-10 (підрозд. 3), а також завдання 10, 11, 32, 33, 106 (підрозд. 2), опрацювати тексти лекцій та методичні поради до вивчення теми «Індивідуальний і сукупний попит на ринку праці»

Cемінарсько-практичне заняття 6 (2 год.) 

Семінарсько-практичне заняття спрямоване на формування таких професійних компетенцій:

- оцінювати масштаби сукупної та поточної пропозиції на ринку праці;

- оцінювати ризик збільшення поточної пропозиії на ринку праці;

- розробляти управлінські рішення на підставі структурно-функціонального підходу до аналізу сукупної пропозиції на ринку праці. 

План проведення заняття 

1. Перевірка домашньої роботи – обговорення питань з теми «Сукупна пропозиція на ринку праці», правильності вирішення задач. 

2. Виконання навчальних аудиторних завдань 

Вид інноваційної технології

Інформаційне забезпечення

Форма контролю

Максимальна кількість балів

Бліц - запитання

Обов’язкова та додаткова література, тексти лекцій

Усне опитування

0,5

Аналітико-розрахункова вправа «Сукупна та поточна пропозиція»

Пакет статистичних даних зі збірника «Праця в Україні»

 

Тексти лекцій

Перевірка правильності виконання завданя

1,0

Вирішення задач

Роздавальний матеріал «Типові задачі з опрацювання методики МОП щодо оцінювання економічної активності населення»

Перевірка правильності виконання завданя

0,5

3. Формулювання домашнього завдання: розв’язати задачу № 14, 43-46, 48 (підрозд. 3), опрацювати тексти лекцій та методичні поради до вивчення теми «Індивідуальний та сукупний попит на ринку праці» 

Cемінарсько-практичне заняття 7 (2 год.) 

Семінарсько-практичне заняття спрямоване на формування таких професійних компетенцій:

- оцінювати масштаби сукупного, поточного та ефективного попиту на ринку праці;

- оцінювати вплив граничної продуктивності на обсяги поточної пропозиції на ринку праці;

- розраховувати пряму та перехресну еластичність на ринку праці;

- розробляти управлінські рішення на підставі структурно-функціонального підходу до аналізу сукупного та поточного попиту на ринку праці. 

План проведення заняття 

1. Перевірка домашньої роботи – обговорення питань з теми «Індивідуальний і сукупний попит на ринку праці», правильності вирішення задач. 

2. Виконання навчальних аудиторних завдань 

Вид інноваційної технології

Інформаційне забезпечення

Форма контролю

Максимальна кількість балів

Бліц - запитання

Обов’язкова та додаткова література, тексти лекцій

Усне опитування

0,5

Семінар – вирішення ситуаційної вправи «Сукупний і поточний попит»

Пакет статистичних даних зі збірників «Праця в Україні», «Україна в цифрах

 

Тексти лекцій

Перевірка правильності виконання завданя

 

Проект заходів впливу на попит на ринку праці

1,5

3. Формулювання домашнього завдання: розв’язати задачу №3-6 (підрозд. 3), опрацювати тексти лекцій та методичні поради до вивчення теми «Зайнятість населення» 

Cемінарсько-практичне заняття 8-9 (4 год.) 

Семінарсько-практичне заняття спрямоване на формування таких професійних компетенцій:

- розробляти розділ колективного договору «Забезпечення зайнятості»;

- розраховувати абсолютні та відносні показники зайнятості населення, приймати на основі їх аналізу управлінські рішення;

- оцінювати ефективну і продуктивну зайнятість в країні. 

План проведення заняття 

1. Перевірка домашньої роботи – обговорення питань з теми «Зайнятість населення», правильності вирішення задач. 

2. Виконання навчальних аудиторних завдань 

Вид інноваційної технології

Інформаційне забезпечення

Форма контролю

Максимальна кількість балів

Бліц - запитання

Обов’язкова та додаткова література, тексти лекцій

Усне опитування

0,5

Семінар – вирішення проблемної ситуації «Що має бути в коллективному договорі про зайнятість працівників?»

Раздавальний матеріал «Приклади розділу коллективного договору «Забезпечення зайнятості»

Проект рекомендацій щодо внесення змін до запропонованих прикладів розділу колективного розділу

1,5

Дискусія - вікторина

«Все про зайнятість»

Закон України «Про зайнятість населення»

Усне опитування

1,0

Робота в малих групах «Порівняльні переваги підходів до визначення ефективної зайнятості»

Пакет статистичних даних зі збірників «Праця в Україні», «Україна в цифрах»

 

Конспект лекцій

Презентація рзультатів дослідження

1,0

3. Формулювання домашнього завдання: розв’язати задачу №1 - 5, 15, 21, 25, 30 (підрозд. 2) та задачі 11-13, 20, 37-41 (підрозд. 3), опрацювати тексти лекцій та методичні поради до вивчення теми «Безробіття, йог оформи та причини» 

Cемінарсько-практичне заняття 10 (2 год.) 

Семінарсько-практичне заняття спрямоване на формування таких професійних компетенцій:

- оцінювати рівень безробіття в країні;

- визначати природну норму безробіття в країні;

- оцінювати вплив безробіття на соціально-економічну ситуацію в країні;

- розраховувати рівень прихованого безробіття за макро- та мікропідходами. 

План проведення заняття 

1. Перевірка домашньої роботи – обговорення питань з теми «Безробіття, йог оформи та причини», правильності вирішення задач. 

2. Виконання навчальних аудиторних завдань 

Вид інноваційної технології

Інформаційне забезпечення

Форма контролю

Максимальна кількість балів

Бліц - запитання

Обов’язкова та додаткова література, тексти лекцій

Усне опитування

0,5

Семінар – розгорнута бесіда «Як оцінити безробіття в країні?»

Раздавальний матеріал «Приклади визначення статусу безробітного в різних країнах»

Активність під час обговорення

 

Проект змін та доповнень до визначення статусу безробітного в Україні

1,0

Робота в малих групах «Як визначити природну норму безробіття»

Методичні рекомендації щодо виконання завдання

 

Пакет статистичних даних

Правильність виконання завдання

0,5

3. Формулювання домашнього завдання: розв’язати задачу №6-9, 12, 13, 20, 23, 24, 26-29 (підрозд. 2) та задачі 15-19, 21-35, 50, 52, 54 (підрозд. 3), опрацювати тексти лекцій та методичні поради до вивчення теми «Гнучкий ринок праці». 

Cемінарсько-практичне заняття 11 (2 год.) 

Семінарсько-практичне заняття спрямоване на формування таких професійних компетенцій:

- оцінювати гнучкість ринку праці за різними методичними підходами;

- обирати оптимальну гнучну форму зайнятості ;

- розробляти методичні рекомендації щодо впровадження гнучкої форми зайнятості.

План проведення заняття 

1. Перевірка домашньої роботи – обговорення питань з теми «Гнучкий ринок праці», правильності вирішення задач. 

2. Виконання навчальних аудиторних завдань 

Вид інноваційної технології

Інформаційне забезпечення

Форма контролю

Максимальна кількість балів

Бліц - запитання

Обов’язкова та додаткова література, тексти лекцій

Усне опитування

0,5

 

Семінар – вирішення проблемної ситуації «Як впровадити на підприємстві гнучку форму зайнятості?»

Наказ Міністерства соціальної політики «Про затвердження методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу»

 

Пакет статистичних даних, локальні нормативні акти певного підприємства

Активність під час обговорення результатів аналізу вихідних даних

 

Проект змін та доповнень до визначення статусу безробітного в Україні

1,0

Робота в малих групах «Гнучкий чи жорсткий ринок праці в Україні?»

Методичні рекомендації щодо виконання завдання

 

Пакет статистичних даних зі збірника «Праця в Україні», «Ринок праці в Україні»

Презентація результатів дослідження

0,5

3. Формулювання домашнього завдання: опрацювати інформаційні матеріали до завдань з теми «Правове забезпечення управління зайнятістю», «Інформаційно-аналітичне та наукове забезпечення управління зайнятістю», опрацювати Закон України «Про зайнятість населення». 

Cемінарсько-практичне заняття 12-13 (6 год.) 

Семінарсько-практичне заняття спрямоване на формування таких професійних компетенцій:

- розробляти та обгрунтовувати зміни та доповнення до законодавства про зайнятість, зокрема щодо переліку осіб, що потребують соціального захисту; визначення підходящої роботи, регулювання неповної зайнятості тощо

- оцінювати відповідність вітчизняного законодавства в сфері зайнятості міжнародним нормам;

- розробляти управлінські рішення за результатами аналізу форм звітності 1-ПН, 2-ПН, 3-ПН, 4-ПН. 

План проведення заняття 

1. Перевірка домашньої роботи – обговорення положень Закону України «Про зайнятість населення». 

2. Виконання навчальних аудиторних завдань 

Вид інноваційної технології

Інформаційне забезпечення

Форма контролю

Максимальна кількість балів

Бліц - запитання

Обов’язкова та додаткова література, тексти лекцій

Усне опитування

0,5 (0,5*2=1)

Семінар – розгорнута бесіда

- «Підходяща робота: чи потрбні зміни у її визначенні?»

- «Як врегулювати в законодавстві питання неповної зайнятості?»

- «Чи всі особи, які потребують соціального захисту на ринку праці, враховано в законодавстві про зайнятість?»

Закон України «Про зайнятість населення»

 

Конвенція МОП №168

 

Роздавальний матеріал «Приклади визначень підходящої роботи в різних країнах»

Активність під час обговорення результатів аналізу інформаційних матеріалів

 

Проект змін та доповнень до визначення підходящої роботи; переліку осіб, які потребують соціального захисту на ринку праці

1,5

Робота в малих творчих групах «Шукаємо проблему і розробляємо напрями її вирішення: аналіз статистичної звітності в сфері зайнятості»

Роздавальний матеріал «Приклади статистичної звітності в сфері зайнятості та ринку праці (1-ПН, 2-ПН, 3-ПН, 4-ПН)

Презентація результатів дослідження

1,5

3. Формулювання домашнього завдання: опрацювати інформаційні матеріали до завдань з теми «Методи регулювання та ресурсне забезпечення управління зайнятістю», «Активна і пасивна політики зайнятості», опрацювати Закон України «Про зайнятість населення». 

Cемінарсько-практичне заняття 14-15 (4 год.) 

Семінарсько-практичне заняття спрямоване на формування таких професійних компетенцій:

- аналізувати та оптимізувати розподіл коштів Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття;

- розробляти та обгрунтовувати зміни та доповнення до механізму формування Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття; оцінювати наслідки цих змін. 

План проведення заняття 

1. Перевірка домашньої роботи – обговорення положень Закону України «Про зайнятість населення». 

2. Виконання навчальних аудиторних завдань 

Вид інноваційної технології

Інформаційне забезпечення

Форма контролю

Максимальна кількість балів

Бліц - запитання

Обов’язкова та додаткова література, тексти лекцій

Усне опитування

0,5

Семінар – вирішення проблемної ситуації «Як оптимізувати структуру Фонду ЗДССВБ?»

Методичні рекомендації до виконання завдання

 

Пакет статистичних даних зі збірників «Праця в Україні», «Ринок праці в Україні»

Правильність виконання завдання

 

Презентація результатів дослідження

1,0

Семінар – розгорнута бесіда «Як краще формувати фонди страхування на випадок безробіття»

Роздавальний матеріал «Приклади підходів до формування фондів страхування на випадок безробіття в різних країнах»

Презентація результатів дослідження

0,5

3. Формулювання домашнього завдання: розв’язати ситуаційні вправи 19, 21, 27-35, 38, 41, 42, 49 (підрозд. 1), завдання 38-41, 43-45, 51, 56-59, 104, 105, 107 (підрозд. 2) та задачі 45-47, 49, 51, 55, 56 (підрозд. 3); опрацювати інформаційні матеріали до завдань з теми «Міжнародне співробітництво та інтеграція у світовий ринок праці». 

Cемінарсько-практичне заняття 16-17 (4 год.) 

Семінарсько-практичне заняття спрямоване на формування таких професійних компетенцій:

- аналізувати (або розробляти) пріорітетні напрями розвитку ринку праці відповідно до міграційної  політики країни;

- оцінювати ефективність міграційної політики країни щодо управління зайнятістю (регулювання ринку праці);

- розробляти управлінські рішення за результатами аналізу форм звітності 1-ТМ, 2- ТМ, 3- ТМ;

- аналізувати вітчизняне законодавство на відповідність міжнародним нормам (конвенціям та рекомендаціям МОП). 

План проведення заняття 

1. Перевірка домашньої роботи – обговорення питань з теми «Міжнародне співробітництво та інтеграція у світовий ринок праці». 

2. Виконання навчальних аудиторних завдань 

Вид інноваційної технології

Інформаційне забезпечення

Форма контролю

Максимальна кількість балів

Бліц - запитання

Обов’язкова та додаткова література, тексти лекцій

Усне опитування

0,5

Семінар – конференція «Трудова міграція в Україні: оцінка сучасних тенденцій і напрямків їх регулювання»

Роздавальний матеріал головного доповідача

Обговорення

 

Презентація результатів дослідження

0,5

Робота в малих групх «Як оцінити ефективність міграційної політики країни?»

Роздавальний матеріал «Опис міграційної політики в Україні»

Проект методичних рекомендацій щодо оцінювання міграційної політики щодо управління зайнятістю

 

Презентація результатів дослідження

0,5

 

Робота в малих творчих групах «Шукаємо проблему і розробляємо напрями її вирішення: аналіз статистичної звітності в сфері трудової міграції»

Роздавальний матеріал «Приклади статистичної звітності в сфері трудової міграції (1-ТМ, 2- ТМ, 3- ТМ)

Презентація результатів дослідження

1,0

Робота в малих групах «Експертиза норм вітчизняного законодавства на їх відповідність міжнародному праву»

Конвенції та рекомендації МОП

 

Нормативно-правові акти в сфері зайнятості (КЗпП, Закон України «Про зайнятість населення», Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» тощо)

Презентація результатів дослідження

0,5

3. Формулювання домашнього завдання: виконати ситуаційні вправи: 1, 5, 8 -14, 16, 18, 26, 40, 43-48, 50, 51, 54-57, підготуватися до модульних завдань. 

Cемінарсько-практичне заняття 18 (2 год.)

Модульний контроль 

 

5. Приклади типових задач, що виносяться на екзамен 

1. В якому випадку підприємцеві вигідніше наймати робочу силу: коли крива попиту на робочу силу крута чи коли вона положиста? Доведіть свої висновки графічно.

2. Визначити структуру зайнятості за сферами економічної діяльності, а також її зміну.

3. Відома чисельність окремих категорій населення. Визначити чисельність трудових ресурсів та зайнятих.

4. Відомі: чисельність населення у віці 15-70 років, чисельність зайнятих і безробітних, а також зміни в чисельності цих категорій населення. Визначити зміни в рівня зайнятості і економічної активності населення.

5. Відомі: чисельність незайнятих і безробітних осіб, чисельність населення у віці 15-70 років, а також чисельність учнів старших класів і студентів денної форми навчання. Визначити рівні економічної активності і безробіття.

6. Відомі: чисельність населення у віці 15-70 років, чисельність незайнятих осіб, а також їх структура. Визначити рівні безробіття і зайнятості.

7. За даними обстеження робочої сили відомі: чисельність зайнятих в різних сферах економічної діяльності; чисельність тих, які ведуть індивідуальну трудову діяльність; зайнятих доглядом за хворими та дітьми; чисельність незайнятих осіб. Визначити чисельність економічно активного населення, рівні економічної активності і безробіття.

8. Відомі: чисельність населення, чисельність осіб у віці старше 70 років і молодше 15 років. За даними обстеження робочої сили виявлено чисельність незайнятих і безробітних осіб, чисельність школярів і студентів денної форми навчання, зайнятих домогосподарством, доглядом за дітьми і хворими. Визначити чисельність і рівень економічно активного населення, чисельність економічно неактивного населення, рівень безробіття.

9. Відомі: чисельність економічно активного населення та зайнятих економічною діяльністю на початок року по двох областях; зміни в чисельності економічно активного населення та чисельності безробітних осіб протягом року по двох областях. Визначити, в якій області протягом року був вищий рівень використання ресурсів праці.

10. Визначити середню тривалість безробіття.

11. Відомі: чисельність осіб і втрати робочого часу на двох підприємствах. Визначити, яке з підприємств ефективніше використовує робочу силу.

12. Відомі: чисельність працівників, втрати робочого часу, чисельність працівників, які перебували у відпустках з ініціативи адміністрації, а також чисельність працівників, які вийшли на роботу і звільнилися за власним бажанням. Визначити рівень прихованого безробіття.

13. Визначити, як змінилось навантаження на одне вільне робоче місце. Зробити висновки і дати рекомендації.

14. Відомі: сума коштів за напрямками витрат Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі –Фонд), а також перевищення планової чисельності безробітних осіб. Визначити, як буде перерозподілено кошти Фонду.

15. Визначити величину приросту індексу споживчих цін в кожному місяці для проведення індексації допомоги по безробіттю за даними таблиці, в якій січень N року є базовим.

16. Визначити розмір допомоги по безробіттю після проведеня індексації, якщо її розмір до проведення індексації становив  К грн, а величина  приросту індексу споживчих цін С  %.

17.Допомогу по безробіттю підвищено у квітні N року, чергове підвищення відбулося  у лютому N+1 року. Визначити розмір допомоги по безробіттю у лютому місяці N+1 року, якщо допомога по безробіттю за квітень N року становила К грн, її підвищення складало С %, індекси споживчих ці подано в таблиці.

18. Визначити місяць, в якому відновлюється індексація допомоги по безробіттю в межах прожиткового мінімуму або здійснюється чергове підвищення допомоги по безробіттю випереджаючим шляхом, а також розмір допомоги по безробіттю в цьому місяці. Якщо розмір допомоги по безробіттю не підвищувався із січня N року і становив у грудні N-1 року К грн, обсяг підвищення допомоги по безробіттю випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції у січні N року визначено у сумі А грн; індекси споживчих цін наведено у таблиці.

19. Розрахувати середню заробітну плату для визначення допомоги по безробіттю особі, яка пропрацювала на підприємстві К роки і яку було вивільнено на певну дату N+1 року. Відомо, що особа через тимчасову непрацездатність була відсутня на робочому місці певний період N+1 року; відомі виплати, одержані особою за період роботи.

20. Розрахувати розмір допомоги по безробіттю протягом всього періоду її виплати (2роки) особі, яку було прийнято на роботу в приватну фірму з ремонту комп’ютерної техніки на певну дату N року і яка звільнилася за власним бажанням на певну дату N року. Страховий стаж особи становить С років, відомі виплати, які отримала особа протягом періоду роботи.

21. На рахунку в банку для виплати заробітної плати і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття знаходиться С грн, тоді як для повного розрахунку з працівниками підприємства по заробітній платі і Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття необхіно К грн. Визначити, яку суму витратить підприємство для сплати страхових внесків?

22. Сума, яку має виплатити підприємство для розрахунку із працівниками по заробітній платі становить С грн, тоді як на рахунку підприємства є К грн. Підприємство має розрахуватися з Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Визначити кількість одиниць продукції підприємства, що становитиме негрошову частину заробітної плати, якщо ціна одиниці продукції без ПДВ становить А грн.

23. Роботодавець мав зареєструватися як платник страхових внесків у Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на певну дату. N року, а зареєструвався пізніше. За цей період сума виплат, на які нараховуються страхові внески становила К грн. Визначити суму, яку сплатить підприємство у Фонд, якщо граничний строк сплати податкового зобов’язання, встановлений у податковому повідомленні, було дотримано.


6. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки “Управління зайнятістю”

Денна форма навчання

№ практ.

заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять

Максимальна кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарськи (практичних, лабораторних) заняттях

1-2

Опрацювати тексти лекцій та методичні поради до вивчення теми «Місце ринку праці в економічній системі»

 

Бліц – запитання з теми, робота в малих групх «Як оцінити ефективність соціально-економічної політики країни?», семінар – вирішення ситуаційної вправи «Соціально-економічна політика і ринок праці», семінар - розв’язання проблемного завдання «Як впливає ринок праці на соціально-економічну ситуацію в країні?»

 

 

 

 

4

3

Розв’язати задачу №1, опрацювати тексти лекцій та методичні поради до вивчення теми «Механізм саморегулювання та функціонування ринку праці»

 

Бліц – запитання з теми, семінар -вирішення ситуаційної вправи «Чи потрібне державне втручання на ринку праці?», аналіз міні-кейсу «Попит і пропонування на послуги лікаря»

 

 

2

4-5

Розв’язати задачу №2, опрацювати тексти лекцій та методичні поради до вивчення теми «Індивідуальна пропозиція на ринку праці».

Бліц – запитання з теми, аналітико-розрахункова вправа «Індивідуальна рівновага на ринку праці», семінар – мозковий штурм «Шукаємо роботу».

 

 

 

4

 

 

6

Розв’язати задачу №7-10 (підрозд. 3), а також завдання 10, 11, 32, 33, 106 (підрозд. 2), опрацювати тексти лекцій та методичні поради до вивчення теми «Індивідуальний і сукупний попит на ринку праці»

Бліц – запитання з теми, аналітико-розрахункова вправа «Сукупна та поточна пропозиція», Вирішення задач з опрацювання методики МОП щодо оцінювання економічної активності населення.

 

 

 

2

7

Розв’язати задачу № 14, 43-46, 48 (підрозд. 3), опрацювати тексти лекцій та методичні поради до вивчення теми «Індивідуальний та сукупний попит на ринку праці»

Бліц – запитання з теми, семінар – вирішення ситуаційної вправи «Сукупний і поточний попит»

 

 

 

2

8-9

Розв’язати задачу №3-6 (підрозд. 3), опрацювати тексти лекцій та методичні поради до вивчення теми «Зайнятість населення»

Бліц – запитання з теми, семінар – вирішення проблемної ситуації «Що має бути в коллективному договорі про зайнятість працівників?», дискусія – вікторина «Все про зайнятість населення», робота в малих групах «Порівняльні переваги підходів до визначення ефективної зайнятості»

 

 

 

 

4

10

Розв’язати задачу №1 - 5, 15, 21, 25, 30 (підрозд. 2) та задачі 11-13, 20, 37-41 (підрозд. 3), опрацювати тексти лекцій та методичні поради до вивчення теми «Безробіття, йог оформи та причини»

Семінар – розгорнута бесіда «Як оцінити безробіття в країні?», робота в малих групах «Як визначити природну норму безробіття»

 

 

 

2

11

Розв’язати задачу №6-9, 12, 13, 20, 23, 24, 26-29 (підрозд. 2) та задачі 15-19, 21-35, 50, 52, 54 (підрозд. 3), опрацювати тексти лекцій та методичні поради до вивчення теми «Гнучкий ринок праці»

Бліц – запитання з теми, семінар – вирішення проблемної ситуації «Як впровадити на підприємстві гнучку форму зайнятості?», робота в малих групах «Гнучкий чи жорсткий ринок праці в Україні?»

 

 

 

 

2

12-13

Опрацювати інформаційні матеріали до завдань з теми «Правове забезпечення управління зайнятістю», «Інформаційно-аналітичне та наукове забезпечення управління зайнятістю», опрацювати Закон України «Про зайнятість населення»

Бліц – запитання з теми, семінар – розгорнута бесіда

- «Підходяща робота: чи потрбні зміни у її визначенні?»

- «Як врегулювати в законодавстві питання неповної зайнятості?»

- «Чи всі особи, які потребують соціального захисту на ринку праці, враховано в законодавстві про зайнятість?», робота в малих творчих групах «Шукаємо проблему і розробляємо напрями її вирішення: аналіз статистичної звітності в сфері зайнятості»

 

 

 

 

 

 

4

14-15

Опрацювати інформаційні матеріали до завдань з теми «Методи регулювання та ресурсне забезпечення управління зайнятістю», опрацювати Закон України «Про зайнятість населення»

Бліц – запитання з теми, семінар – вирішення проблемної ситуації «Як оптимізувати структуру Фонду ЗДССВБ?», семінар – розгорнута бесіда «Як краще формувати фонди страхування на випадок безробіття»

 

 

 

 

 

4

16-17

Розв’язати ситуаційні вправи 19, 21, 27-35, 38, 41, 42, 49 (підрозд. 1), завдання 38-41, 43-45, 51, 56-59, 104, 105, 107 (підрозд. 2) та задачі 45-47, 49, 51, 55, 56 (підрозд. 3); опрацювати інформаційні матеріали до завдань з теми «Міжнародне співробітництво та інтеграція у світовий ринок праці»

Бліц – запитання з теми, семінар – конференція «Трудова міграція в Україні: оцінка сучасних тенденцій і напрямків їх регулювання», робота в малих групх «Як оцінити ефективність міграційної політики країни?», робота в малих творчих групах «Шукаємо проблему і розробляємо напрями її вирішення: аналіз статистичної звітності в сфері трудової міграції», робота в малих групах «Експертиза норм вітчизняного законодавства на їх відповідність міжнародному праву»

 

 

 

 

 

4

Разом балів за роботу на практичних заняттях

30

За виконання модульних (контрольних) завдань

 

Модуль №1

(підсумковий)

Написання модульної контрольної роботи

5

Разом балів за модульний контроль

5

За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

 

1. Вирішення ситуаційних вправ, правових колізій та задач

5

2.Критичний огляд наукових публікацій за обраною тематикою

5

3.Розробка пропозицій щодо вирішення виявлених проблем за обраною тематикою

5

4.Розробка прогнозів з обраної тематики

10

5. Презентація результатів дослідження за обраною тематикою на конференції

5

6.Виконання завдання аналітичного характеру за обраною тематикою на основі статистичних матеріалів, наданих кафедрою

10

Максимальна кількість балів за виконання індивідуальних завдань

15

Всього балів за роботу протягом семестру

50

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки “Управління зайнятістю”

Заочна форма навчання

№ практ.

заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять

Максимальна кількість балів

Разом балів за роботу на практичних заняттях

-

За виконання модульних (контрольних) завдань

 

Модуль №1

(підсумковий)

Написання модульної контрольної роботи

5

Разом балів за модульний контроль

5

За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

 

1. Вирішення ситуаційних вправ, правових колізій та задач

5

2.Критичний огляд наукових публікацій за обраною тематикою

5

3.Розробка пропозицій щодо вирішення виявлених проблем за обраною тематикою

5

4.Розробка прогнозів з обраної тематики

10

5. Презентація результатів дослідження за обраною тематикою на конференції

5

6.Виконання завдання аналітичного характеру за обраною тематикою на основі статистичних матеріалів, наданих кафедрою

10

Максимальна кількість балів за виконання індивідуальних завдань

15

Всього балів за роботу протягом семестру

20

 

7. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з науки 

Завданнями поточного контролю роботи студентів є перевірка:

- засвоєння студентами питань лекційного матеріалу та питань, що виносяться на самостійне опрацювання;

- вмінь аналізувати, статистичні дані та нормативно-правові документи з дисципліни;

- вмінь формулювати і висловлювати власні думки з дискусійних питань дисципліни;

- вмінь організовувати і проводити тренінги з техніки пошуку роботи з безробітними особами;

- вмінь використовувати засвоєні знання для виконання розрахункових завдань, вироблення практичних рекомендацій та розробки прогнозів з проблематики дисципліни.

Об’єктом поточного контролю є:

 1. виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях;

 2. виконання завдань для самостійної (пошуково-аналітичної) роботи;

 3. виконання модульних контрольних робіт.

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до екзаменаційної відомості і враховуються під час виставлення підсумкового балу за опанування науки. Загальна кількість балів, що вноситься до екзаменаційної відомості за поточну роботу не може перевищувати 50 балів. За рішенням кафедри студентам, які брали участь у поза навчальній науковій діяльності – в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо – можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

В разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право за дозволом декана скласти їх до останнього практичного (семінарського) заняття. Порядок складання визначає викладач.

 

7.1. Контроль систематичності, активності та результативності роботи студентів на семінарських (практичних) заняттях.

Поточний контроль систематичності, активності та результативності роботи студентів здійснюється за встановленим розкладом та передбачає оцінку:

- рівня знань, продемонстрованих у вирішенні тестових завдань за лекційним матеріалом;

- активності під час обговорення дискусійних питань та виконання навчальних аудиторних завдань.

Інформацію про порядок проведення семінарських (практичних) занять для студентів деної і заочної форм навчання наведено в пункті 4.

Оцінювання роботи студентів на семінарському (практичному, лабораторному) занятті здійснюється за шкалою оцінювання, яка диференційована відповідно до рівня знань студентів: 

Можлива максимальна оцінка за роботу на семінарському (практичному, лабораторному) занятті

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

2

2

1,5

1

0

4

4

3

2

0

 

7.2.Контроль за виконанням модульних завдань

Протягом семестру проводиться один модульний контроль. Максимальна оцінка за виконання модульного завдання становить 5 балів.

Завдання модульного контролю включають 2 теоретичних питання з тих, що винесені на самостійне опрацювання студентами (див.пункт 5.3) і однієї задачі. Максимальна оцінка за теоретичне питання – 1 бал, а за задачу – 3 бали. 

Зразок модульного завдання для студентів денної та заочної форми навчання 

 1. Основні теорії міграції. Позитиви і негативи міграції

 2. Критерії диференціація розмірів допомоги по безробіттю.

 3. Задача

Допомогу по безробіттю підвищено у квітні N року, чергове підвищення відбулося  у лютому N+1 року. Визначити розмір допомоги по безробіттю у лютому місяці N+1 року, якщо допомога по безробіттю за квітень N року становила 950 грн, її підвищення складало 5%, індекси споживчих ці подано в таблиці. 

Рік

Індекс споживчих цін,%

Величина приросту

Сума індексації

до попереднього місяця

для визначення суми індексації

N рік

 

 

 

 

Січень

100,3

 

 

 

Лютий

100,3

 

 

 

Березень

101,7

 

 

 

Квітень

101,3

Базовий

 

 

Травень

99,3

99,3

 

 

Червень

98,7

98,0

 

 

Липень

99,1

97,1

 

 

Серепень

100,8

97,8

 

 

Вересень

100,4

98,2

 

 

Жовтень

100,4

98,6

 

 

Листопад

101,2

99,8

 

 

Грудень

101,4

101,2

 

 

N+1 рік

 

 

 

 

Січень

99,7

99,7

 

 

Лютий

98,1

97,8

1,2

5,8 грн

7.3. Контроль за виконанням індивідуальних завдань

Поточний контроль самостійної роботи студентів у формі виконання обов’язкових та вибіркових завдань за обраною тематикою, здійснюється у терміни з початку семестру до 30 квітня.

Індивідуальне (обов’язкове чи вибіркове) завдання має бути надруковане на комп’ютері (шрифт Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5) на білому папері стандартного формату А4, мати титульний аркуш, викладені за відповідними пунктами роботи матеріали, перелік використаної літератури (за необхідності її використання).

Титульний аркуш завдання повинен мати такі реквізити:

- назва міністерства підпорядкування;

- назва університету;

- назва кафедри;

- назва об’єкту контролю (наприклад, розробка прогнозів);

- тема завдання;

- прізвище, ініціали студента, факультет, курс, спеціальність, номер академічної групи;

- дата подання завдання викладачеві на перевірку.

За титульним аркушем необхідно навести умову завдання, основну частину виконання завдання, додатки, список літератури (за необхідності її використання).

 

7.3.1. Виконання завдання аналітичного характеру

Завдання аналітичного характеру виконується за обраною студентами денної і вечірньої форм навчання тематикою, яку розміщено на внутрішньому сайті КНЕУ файл – TEMATIKA_ANALIT_ZAVDAN_OFN.doc. Тема аналітичного завдання не повинна повторюватися у студентів однієї групи.

Інформаційною базою для підготовки студентами навчального завдання  аналітичного характеру є статистичні матеріали у вигляді таблиць, перелік яких формується в рамках певних тематичних блоків. Статистичні матеріали для виконання даного завдання розміщено в комп’ютерному класі на диску Е:/Rinok_praci, матеріали поточного року (матеріали року, який найближчий до року написання роботи) знаходяться в папці Очна_200_ рік, за необхідності студенти можуть користуватися матеріалами за інші роки, що розміщенов файлах і папках за відповідні роки. Інформаційне наповнення тематичних блоків може переглядатися і змінюватися щорічно.

Виконання завдання дослідницького характеру потребує використання інформаційно-довідкових матеріалів:

- статистичний щорічник Держкомстату України;

- статистично-аналітичний збірник Мінпраці України і Державного центру зайнятості “Ринок праці України”;

- збірники обстежень Держкомстатом домогосподарств з питань економічної активності населення, зайнятості та безробіття “Економічна активність населення України”

- статистичний збірник Держкомстату України “Праця України”.

Студент має проаналізувати дані з інформаційно-довідкових матеріалів в динаміці не менше ніж за 3 роки за допомогою статистичних показників, серед яких абсолютні, відносні (темп росту, приросту, індекси), середні величини, показники варіації тощо. На підставі аналізу статистичних даних студент повинен виявити тенденції і встановити їх причини. Результати досліджень мають бути представлені у вигляді нових таблиць, діаграм, графіків, що є обов’язковою вимогою до виконання завдання. Висновки зроблені за результатами дослідження мають супроводжуватися посиланнями на таблиці, на підставі яких вони робляться. Обсяг роботи з виконання завдань дослідницького характеру не повинен перевищувати 5-7 сторінок (без врахування базових статистичних таблиць).

Студентами заочної форм навчання завдання аналітичного характеру виконується за обраною тематикою, яку розміщено на внутрішньому сайті КНЕУ файл – TEMATIKA_ANALIT_ZAVDAN_ZFN.doc. Тема аналітичного завдання не повинна повторюватися у студентів однієї групи.

Статистичні матеріали для виконання студентами заочної форми навчання завдання аналітичного характеру розміщено в комп’ютерному класі на диску Е:/Rinok_praci, матеріали поточного року (матеріали року, який найближчий до року написання роботи) знаходяться в папці Заочна_200_ рік, за необхідності студенти можуть користуватися матеріалами за інші роки, що розміщено в файлах і папках за відповідні роки.

Оцінювання виконання студентами аналітичного завдання здійснюється за системою критеріїв:

Критерій

Максимальна кількість балів

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Дотримання вимог до оформлення завдання

2

2

Адекватність виявлених тенденцій статистичним даним

2

2

Повнота розкриття теми дослідження (змістовність аналізу)

2

2

Повнота використання статистичного інструментарію

2

2

Обґрунтованість зроблених висновків

2

2

Всього

10

10

 

7.3.2. Виконання варіантів ситуаційних вправ, правових колізій та задач

Вирішення ситуаційних вправ, правових колізій та задач здійснюється студентами за варіантами, номера яких визначаються відповідно до їх порядкових номерів в Журналі успішності викладача. Варіанти ситуаційних вправ, правових колізій та задач розміщені на внутрішньому сайті КНЕУ файл – VARIANT_ZADACH.doc.

Виконання правових колізій та задач здійснюється відповідно до прикладів їх розв’язання, наведенихв навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення науки– Васильченко В.С., Петюх В.М., Щетініна Л.В. Ринок праці. – К.: КНЕУ, 2006. – 228 с. Ситуаційні вправи виконуються в довільній формі, але необхідними вимогами виконання і критеріями оцінювання є конкретність відповідей та їх обґрунтованість на основі теоретичного матеріалу.

Кожне завдання варіанту оцінюється максимальним балом – 1.

 

7.3.3. Критичний огляд наукових публікацій

Критичний огляд публікацій виконується студентом за темою, обраною для виконання обов’язкового завдання аналітичного характеру, тобто є логічним його продовженням.

Інформаційною базою для виконання цього завдання є наукові монографії, статті з наукових журналів і збірників наукових праць. Кількість використаних публікацій має бути не меншою 5. Метою критичного огляду наукових публікацій є доповнення висновків, зроблених за результатами виконання завдання дослідницького характеру, а також аналіз і оцінка підходів науковців до розгляду і вирішення певної проблеми за темою дослідження. Обсяг дослідження  не повинен перевищувати 5 сторінок.

Оцінювання виконання критичного огляду наукових публікацій здійснюється за системою критеріїв:

Критерії

Максимальна кількість балів

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Достатня кількість використаних наукових публікацій

1

1

Наявність зв’язку з темою завдання аналітичного характеру

2

2

Наявність власних узагальнень за результатами аналізу накових публікацій

2

2

Всього

5

5

 

7.3.4. Розробка пропозицій щодо вирішення виявлених проблем

Розробка пропозицій щодо вирішення виявлених в ході виконання завдання аналітичного характеру проблем виконується студентом за темою цього завдання, тобто є логічним його продовженням.

Інформаційною базою для розробки пропозицій щодо вирішення виявлених проблем є висновки, зроблені за результатами виконання завдання аналітичного характеру, а також матеріали наукових публікацій, нормативно-правовх документів, Internet-видань тощо. Обов’язковою вимогою оформлення пропозицій є наявність списку літератури і посилань на використані джерела інформації. Студент має запропонувати рекомендації і заходи, які на його думку, сприятимуть розв’язанню виявлених в ході виконання завдання аналітичного характеру проблем. Обсяг розроблених  пропозицій не повинен перевищувати 3 сторінок.

Оцінювання розробки пропозицій щодо вирішення виявлених проблем здійснюється за системою критеріїв:

Критерії

Максимальна кількість балів

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Повнота розроблених пропозицій щодо вирішення виявлених проблем

1

1

Тіснота зв’язку розроблених пропозицій з проблемами, виявленими в ході виконання  завдання аналітичного характеру

2

2

Наявність власних пропозицій щодо вирішення виявлених проблем

2

2

Всього

5

5

 

7.3.5. Розробка прогнозів

Розробка прогнозів здійснюється за темою, обраною для виконання завдання аналітичного характеру.

Базою для розробки прогнозів є статистичні дані (базових таблиці або таблиць, розроблених самостійно), які обробляються за допомогою відповідних функцій в Excel, а також матеріали наукових публікацій і нормативних документів. Обов’язковою вимогою виконання цього завдання є пояснення отриманих в Excel результатів, а також наведення умов (факторів), необхідних для досягнення прогнозних значень або тих, які можуть знизити ймовірність їх досягнення.

Оцінювання результатів розробки прогнозів здійснюється за системою критеріїв:

Критерії

Максимальна кількість балів

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Наявність прогнозів розроблених за допомогою функцій Excel з поясненнями

2

2

Обґрунтованість досягнення прогнозних значень

1

1

Наявність прогнозів відповідно до наукових публікацій і нормативно-правових документів

2

2

Всього

5

5

 

7.4. Підсумковий контроль знань студентів всіх форм навчання

Об’єктом контролю знань студентів у формі екзамену є виконання письмових завдань.На екзамен виносяться базові питання науки, типові та комплексні задачі.

Екзаменаційний білет для студентів денної та вечірньої форм навчання включає 5 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою – 0, 6, 8, 10 балів залежно від рівня правильності виконання.

Екзаменаційний білет для студентів заочної форми навчання включає 8 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою – 0, 6, 8, 10 балів залежно від рівня від рівня правильності виконання.

Примітка. У випадку використання заборонених джерел, підказок студент вилучається з аудиторії і одержує загальну нульову оцінку.

Результати екзамену оцінюються в діапозоні від 0 до 50 балів для студентів денної та вечірньої форм навчання та від 0 до 80 балів для студентів заочної форми навчання.

У разі, якщо відповіді студента оцінено менше ніж у 30 балів (до 60%), він отримує незадовільну оцінку за результатами екзамену, а набрані за екзамен бали не враховуються у загальній підсумковій оцінці.

Загальна підсумкова оцінка складається з суми балів за поточну успішність та за виконання екзаменаційних завдань (за умови, що на екзамені студент набрав не менше 30 балів).

Якщо на екзамені студент набрав менше 30 балів, тобто отримав незадовільну оцінку, загальна підсумкова оцінка включає лише оцінку за поточну успішність.

До екзаменаційної відомості заносяться сумарні результати в балах поточного контролю та екзамену з урахуванням наведених вимог.

Для реєстрації оцінки за шкалою ECTS в екзаменаційних відомостях вводиться спеціальна графа – «Оцінка за шкалою ECTS». 

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за 4-х бальною шкалою

А

90-100

5(відмінно)

В

80-89

4(добре)

С

70-79

D

66-69

3(задовільно)

E

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання іспиту

F

0-20

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Система ліквідації академзаборгованостей має такий порядок:

- Студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового контролю від 21 до 59 балів, після належної підготовки мають право повторно складати екзамен за власною заявою. Перескладати екзамен з науки дозволяється двічі, але якщо студент не пересклав екзамент двічі, то він зобов’язується повторно вивчити науку і знову перескласти екзамен (в останнє).

- Студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового контролю від 0 до 20 балів, зобов’язані написати заяву на повторне вивчення науки, після якого скласти екзамен.

 

8. Особливості поточного контролю знань студентів заочної форм навчання 

Завданнями поточного контролю роботи студентів заочної форми навчання є перевірка:

- засвоєння студентами теоретичних питань науки;

- вмінь аналізувати, статистичні дані та нормативно-правові документи з науки;

- вмінь використовувати засвоєні знання для виконання розрахункових завдань, вироблення практичних рекомендацій та розробки прогнозів з проблематики науки.

Об’єктом поточного контролю є:

- виконання контрольних робіт ;

- виконання індивідуальних завдань.

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до екзаменаційної відомості і враховуються під час виставлення підсумкового балу за опанування науки. Загальна кількість балів, що вноситься до екзаменаційної відомості за поточну роботу не може перевищувати 20 балів.

Виконані завдання студенти мають подати на кафедру для реєстрації не пізніше, ніж за 15 днів до початку сесії.

 

9. Зразок екзаменаційного білету

9.1. Зразок екзаменаційного білету для студентів денної форми навчання 

1. Механізм саморегулювання ринку праці. Підходи до визначення товару на ринку праці.

2. Організація і фінансування громадських робіт.

3. Активні програми зайнятості: умови реалізації та характеристика.

4. Задача.

Під час перевірки підприємства щодо правильності нарахування, своєчасності і повноти перерахування внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття центром зайнятості на підприємстві було виявлено суму прихованих виплат (6700 грн), на які мали нараховуватися страхові внески. Чергова планова перевірка виявила знову приховані виплати на суму 8855 грн. Визначити суму, яку сплатить підприємство до Фонду за результатами чергової перевірки без урахування нарахованої пені. 

5. Задача.

Підрахуйте рівень економічної активності населення і рівень безробіття за такими даними обстеження робочої сили, які наведені в таблиці: 

Категорія населення

Чисельність, тис.осіб

Незайнятих осіб віком 15-70 років

67,1

Безробітні громадяни серед незайнятих

24,2

Учні старших класів і студенти денної форми навчання, громадяни (15-70 років), які доглядають за хворими

11,8

Все населення міста у віці від 15 до 70 років

370

 

9.2. Зразок екзаменаційного білету длястудентів заочної форми навчання 

1. Механізм саморегулювання ринку праці. Підходи до визначення товару на ринку праці.

2. Активні програми зайнятості: умови реалізації та характеристика.

3. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління зайнятістю.

4. Підходи до оцінювання рівня безробіття в країні.

5. Хрест Маршала: практичнее значення.

6. Кейнсіанська теорія управління зайнятістю. 

7. Задача.

Під час перевірки підприємства щодо правильності нарахування, своєчасності і повноти перерахування внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття центром зайнятості на підприємстві було виявлено суму прихованих виплат (6700 грн), на які мали нараховуватися страхові внески. Чергова планова перевірка виявила знову приховані виплати на суму 8855 грн. Визначити суму, яку сплатить підприємство до Фонду за результатами чергової перевірки без урахування нарахованої пені. 

8. Задача.

Підрахуйте рівень економічної активності населення і рівень безробіття за такими даними обстеження робочої сили, які наведені в таблиці: 

Категорія населення

Чисельність, тис.осіб

Незайнятих осіб віком 15-70 років

67,1

Безробітні громадяни серед незайнятих

24,2

Учні старших класів і студенти денної форми навчання, громадяни (15-70 років), які доглядають за хворими

11,8

Все населення міста у віці від 15 до 70 років

370

 

10. Список рекомендованої літератури

А. Основна

 1. Конституція України.

 2. Закон України “Про зайнятість населення”

 3. Закон України “Про підприємництво”

 4. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”.

 5. Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

 6. Закон України “Про оплату праці”.

 7. Закон України “Про колективні договори і угоди”.

 8. Закон України “Про мінімальний споживчий бюджет”.

 9. Закон України “Про професійно-технічну освіту”.

 10. Васильченко В.С., Державне регулювання зайнятості. – К.: Ви-тво КНЕУ 2003. – 252 с.

 11. Колот А.М. Глобалізація економіки та її вплив на соціально-трудову сферу//Україна: аспекти праці. – К, 2001, №3

 12. Колосницына М.Г. Экономика труда.- М.: Изд-во Магистр, 1998.

 13. Конвенции и рекомендации, принятые Международной Конференцией Труда. – Женева.: МБТ, 1991. Т.1. и Т.2.

 14. Лісогор Л.С. Формування ринку праці в Україні (монографія). – К.: Ін-т економіки НАНУ, 2003. – 296 с.

 15. Либанова Є.М., Мельничук Д.П. Ринок праці в економічній системі. – Житомир, 2002. – 260 с.

 16. Майданік І. Українська молодь на ринках праці зарубіжних держав: Монографія – К., 2010.

 17. Петюх В.М. Рыночная экономика.-К.: Изд-во “Урожай”,1995.

 18. Петюх В.М. Ринок праці. Навчальний посібник. – К.: Вид-тво КНЕУ, 1999.

 19. Скуратовский В.А., Палій О.М., Лібанова Є.М. Соціальна політика. Навчальний посібник для слухачів спеціальності “Державне управління “. – К.: Вид-тво УАДУ, 1997

 20. Шевченко Л.С. Ринок праці: сучасний економіко-теоретичний аналіз. – Х. : Видавець ФО-П.Вапнярчук Н.М., 2007. – 336 с

 21. Шевчук П.Є. Сучасні тенденції на ринках праці та в структурі зайнятості в країнах Європи//Зайнятість та ринок праці.-К.: вид-тво РВПС України НАН України, 1999, вип 10.

 22. Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування: монографія / І. Л. Петрова [та ін.]; ред. І. Л. Петрова; НАН України, Інститут економіки та прогнозування. - К., 2009. - 368 с.

 23. Экономика труда и социально-трудовые отношения /Под ред.                 Г.Г. Меликьяна, Р.П. Колосовой. – М.: Изд-во ЧЕРО МГУ, 1996.

 24. Эренберг Р.Д., Смит Р.С. Современна экономика труда. Теория и государственная политика. – М.: МГУ, 1996.

 25. Україна: аспекти праці – фаховий журнал.

 26. Формування ринкової економіки. Управління людськими ресурсами. – фаховий науковий збірник. 

В. Додаткова

 1. Васильченко В.С., Гриненко А.М., Грішнова О.А., Керб Л.П. Управління трудовим потенціалом. – К.: КНЕУ, 2005

 2. Економічна енциклопедія/Гол. Ред. Ради Гаврилишин Б.Д., відп. Ред. Мочерний С.В.- К.: Вид-чий центр “Академія”, 2000. Т1 ст. ст. 264-265

 3. Менеджмент персоналу /Під заг. ред.. В.М. Данюка, В.М. Петюха. – К.: КНЕУ, 2004. – 398 с.

 4. Ринок праці України у 2000-2003 році. Аналітично-статистичний збірник. – К.: Держ. Центр зайнятості Мінпраці України, 2001,2002,2003,2004

 5. Савченко В.А., Павловська Н.О., Герасимчук В.І., Покнищук В.О. Профорієнтація населення і професійне навчання незайнятих громадян.-К.: Вид-тво НЦ ЗРП, 1997

 6. Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку : монографія / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. – К. : КНЕУ, 2010.

 7. Онікієнко В.В., Ткаченко Л.Г., Ємельяненко Л.М. Розвиток ринку праці України: тенденції та перспективи / За ред. В.В. Онікієнка. - К.: РВПС України НАН України, 2007. - 286 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!