Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1758 Методичні матеріали щодо змісту і організації самостійної роботи з науки Маркетинг, КНЕУ ім. В. Гетьмана

Методичні матеріали щодо змісту і організації самостійної роботи з науки Маркетинг, КНЕУ ім. В. Гетьмана

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана»

 

Факультет УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА Маркетингу

Кафедра МАРКЕТИНГУ

 

 “ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з науково-педагогічної роботи

__________________д.е.н., проф. Колот А.М.

“ _____ ”  _________________  2013 р.

  

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ЩОДО ЗМІСТУ І ОРГАНІЗАЦІЇ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ,

ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЇХ ЗНАНЬ

З НАУКИ 

“МАРКЕТИНГ”

(для всіх напрямів підготовки, крім 6402, 6504/1, 6507, 6509/1)

Укладач:  к.е.н., доц. Василькова Н.В.

Декан факультету

управління персоналом та маркетингу

_____________ д.е.н., проф. Шафалюк О.К.

Заступник завідувача кафедри маркетингу 

_____________ к.е.н., доц. Кривещенко В.В. 

 

Київ 2013


Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки “Маркетинг” для всіх напрямів підготовки, крім 6401, 6504/1, 6507, 6509/1, всіх форм навчання. / Укладач:  Н.В. Василькова. - К.: КНЕУ, 2013 р. – 38 с.

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу

(протокол № 8 від 15.01. 2013 р.)

Укладач:

Наталія Володимирівна Василькова, канд. екон. наук, доцент

© Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

2013

  

Вступ

Однією з передумов успіху підприємства, досягнення ним своїх цілей на висококонкурентних ринках є орієнтація на задоволення потреб і запитів споживачів та побудова всієї діяльності підприємства на принципах маркетингу як сучасної філософії бізнесу. Застосування маркетингового підходу дозволяє ефективно адаптувати діяльність підприємства до умов зовнішнього середовища, насамперед до вимог ринку. Незважаючи на особливості маркетингової діяльності в різних галузях економіки, на різних товарних ринках, за різних ринкових умов, основні теоретичні положення та інструментарій маркетингу мають загальний характер, і можуть, з певною адаптацією, застосовуватись підприємствами будь-якої форми власності, будь-яких масштабів господарської діяльності та в будь-якій сфері бізнесу.  

Головною метою навчальної науки «Маркетинг» є формування у студентів системи теоретичних знань про маркетинг як науку та практичних навичок використання маркетингового підходу, інструментарію, методів і рішень для забезпечення успіху підприємства на цільовому ринку.

Основними завданнями науки є:

- засвоєння основних понят­ь, категорій, системам та алгоритмів марке­тингу;

- опанування сучасних методів, інструментів, технологій маркетингу для ефективного прийняття рішень;

- набуття практичних вмінь та навичок розв'язування марке­тингових завдань та виконання відповідних функцій;

- розвиток здатності до творчого пошуку напрям­ків та резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємств.

Вирішенню завдань науки підпорядкована логіка його вивчення, яка наведена у навчально-тематичному плані.

В процесі вивчення науки «Маркетинг» студенти повинні отримати:

знання в галузі: теоретичних основ маркетингу; маркетингових аспектів управління підприємством; планування і проведення маркетингових досліджень; розробки маркетингової стратегії і тактики; формування товарної, цінової, комунікаційної, збутової політик; організації і контролю маркетингової діяльності на підприємстві;

уміння в галузі: системного і цілеспрямованого аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, кон’юнктури ринку; планування і проведення маркетингових досліджень; розробки плану маркетингу; розробки комплексу маркетингу; обґрунтування маркетингових рішень для нових та існуючих товарів/послуг;

навички в галузі: аналізу маркетингової інформації; вибору найбільш відповідної до конкретної ринкової ситуації маркетингової стратегії; аналізу товарної, цінової, комунікаційної, збутової політик підприємства та розробки шляхів їх удосконалення; аналізу маркетингових показників.

У курсі викладені теоретичні, методичні й практичні питання маркетингу. Вивчення науки передбачає поєднання аудиторної роботи під керівництвом викладача та самостійної роботи студента, використання різних форм активізації навчального процесу.

Наука «Маркетинг» тісно пов'язана з такими науками, як «Маркетингові дослідження», «Про­мисловий маркетинг», «Маркетинговий менеджмент», «Мікроекономіка», «Макроекономіка» та ін. У циклі маркетингових дисциплін вона є головною, базовою.


Тематичний план

(для напрямів підготовки 6501, 6502, 6503, 6504, 6505, 6506, 6508, 6508/1, 6509, 6601)

 

Назва теми

Кількість годин

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Л

С(П,Л)

ІКР

СРС

ПК

Л

С(П,Л)

ІКР

СРС

ПК

1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

2

2

1

10

4

1

-

2

12

4

2. Система та характеристики сучасного маркетингу

2

2

1

10

1

-

3

12

3. Класифікація маркетингу

2

2

2

8

1

-

2

12

4. Маркетингові дослідження

2

4

3

12

1

1

3

14

5. Маркетингова товарна політика

3

6

3

12

2

1

3

14

6. Маркетингова цінова політика

2

4

3

10

1

1

3

14

7. Маркетингова політика комунікацій

3

4

3

10

2

1

3

14

8. Маркетингова політика розподілу

2

4

2

10

1

1

3

14

9. Організація та контроль маркетингової діяльності

2

2

2

10

1

1

3

12

10. План маркетингу підприємства

2

2

2

8

1

 

3

12

Разом годин

22

32

22

100

4

12

6

28

130

4

Разом годин за семестр

180

180

Разом кредитів ECTS

5

5

 

Пояснення скорочень: Л – лекції; С (П,Л) – семінарські заняття (практичні, лабораторні); ІКР – індивідуально-консультативні робота; СРС – самостійна робота студентів; ПК - підсумковий контроль

 (для напрямів підготовки 6101)

 

Назва теми

Кількість годин

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Л

С(П,Л)

ІКР

СРС

ПК

Л

С(П,Л)

ІКР

СРС

ПК

1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

2

1

1

 

2

4

1

-

1

4

4

2. Система та характеристики сучасного маркетингу

2

1

2

1

-

1

4

3. Класифікація маркетингу

2

1

1

2

1

-

1

4

4. Маркетингові дослідження

2

3

1

3

1

1

1

4

5. Маркетингова товарна політика

3

2

1

3

2

1

2

4

6. Маркетингова цінова політика

2

2

1

3

1

1

1

4

7. Маркетингова політика комунікацій

3

2

1

3

1

1

2

4

8. Маркетингова політика розподілу

2

1

1

2

1

1

1

4

9. Організація та контроль маркетингової діяльності

1

1

1

2

1

1

1

4

10. План маркетингу підприємства

1

2

2

-

1

4

Разом годин

20

16

8

24

4

10

6

12

40

4

Разом годин за семестр

72

72

Разом кредитів ECTS

2

2

Пояснення скорочень: Л – лекції; С (П,Л) – семінарські заняття (практичні, лабораторні); ІКР – індивідуально-консультативні робота; СРС – самостійна робота студентів; ПК - підсумковий контроль

Зміст за темами

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція.

Підходи до розуміння маркетингу: концептуальний, товарний, системно-поведінковий, інституційний, національний,  управлінський підходи. Предмет та об’єкт маркетингу.

Сутність та еволюція маркетингової концепції. Концепції, які організація може взяти за основу маркетингової діяльності: виробнича, товарна, збутова, маркетингова (ринкова, управлінська організаційна). Концепція холістичного (цілісного) маркетингу. Маркетинг взаємовідносин.

Потреби: сутність та класифікація. Теорія потреб Маслоу. Запити (побажання). Цінності: сутність та класифікація. Система споживчих цінностей товару.  Попит: сутність та види. Товар: сутність та класифікація. Послуга як товар: сутність та особливості. Вартість. Задоволення потреб. Обмін. Ринок. Цільовий ринок підприємства.

Тема 2. Система та характеристики сучасного маркетингу

Принципи, завдання (стратегічні і тактичні) та функції маркетингу.

Комплекс маркетингу: сутність, еволюція, практичне використання. Концепція «4 Рs»: виникнення, переваги і недоліки, характеристика елементів. Принципи ефективності комплексу маркетингу. Розширений комплекс маркетингу для сфери послуг «7 Рs». Концепція „4 Сs” та „4 Аs”: виникнення,  сутність та критика. 

Тема 3. Класифікація маркетингу

Класифікаційні ознаки виділення різновидів маркетингу. Види маркетингу залежно від: орієнтації, сфери діяльності, змісту та періоду, на який розробляється маркетингова політика підприємства, міри диференціації діяльності, мети діяльності, попиту.

Особливості маркетингу товарів споживчого попиту. Особливості маркетингу товарів виробничо-технічного призначення.

Сутність стратегічного маркетингу. Інтегрований та неінтегрований маркетинг. Екологічний, соціально-етичний маркетинг. Макро- та мікромаркетинг. Мегамаркетинг. Внутрішній маркетинг. Міжнародний маркетинг. 

Тема 4. Маркетингові дослідження

Маркетингова інформація: сутність, класифікація, методи збору (опитування, спостереження, експеримент, імітація). Первинна та вторинна маркетингова інформація: сутність, джерела, переваги, недоліки.  Маркетингова інформаційна система: сутність, зміст, принципи побудови. Інформаційні технології, що використовуються в маркетинговій діяльності. 

Сутність, роль, мета, предмет та об’єкт маркетингових досліджень. Принципи та завдання маркетингових досліджень. Структура та види маркетингових досліджень. Організаційні форми проведення маркетингових досліджень. Методи маркетингових досліджень та їх характеристика. Процес маркетингових досліджень.

Маркетингове середовище підприємства. Навколишнє бізнес-середовище підприємства: суб’єкти, сили та умови. Дослідження ринку. Вивчення споживачів. Дослідження конкуренції та конкурентів. Дослідження внутрішнього середовища підприємства.

Тема 5. Маркетингова товарна політика

Сутність та структура маркетингової товарної політики.

Маркетингова концепція товару. Три рівні (п’ять рівнів – за Ф.Котлером) товару в маркетингу. Головні атрибути товару. Товарна марка: сутність та типи. Сутність марочного капіталу. Рівні створення товарних марок. Вимоги до товарної марки. Оцінка успішності товарної марки. Функції упаковки. Процес створення упаковки. Етикетка: сутність та вимоги.

Концепція життєвого циклу товару: сутність та моделі. Особливості маркетингу на різних етапах життєвого циклу товару: впровадження на ринок, зростання, зрілості, спаду. Графічне зображення класичного життєвого циклу товару та інших видів життєвого циклу товару. Елімінування товару: сутність та критерії для прийняття рішень. Методи елімінування товарів.

Конкурентоспроможність товару: її сутність, загальна концепція та методи визначення. Методи оцінки конкурентоспроможності товару. Оцінка конкурентоспроможності товару на основі оцінки технічних і економічних параметрів. Рейтингова оцінка конкурентоспроможності товару. Алгоритм оцінки конкурентоспроможності товару на основі переліку технічних та економічних параметрів

Товарний асортимент і товарна номенклатура: сутність, характеристики та процеси управління. Диференціація та диверсифікація продукції: сутність та види. Проблеми управління товарним асортиментом підприємства. Організаційні форми управління продукцією підприємства.

Сутність поняття нових товарів. Види нових товарів за ступенем новизни. Класифікація нових товарів з позицій права, періоду часу, рівня знань споживачів. Цілі розробки нових товарів. Сутність, способи та рівні планування нових товарів. Алгоритм процесу планування нових товарів, характеристика його етапів. Методи розробки ідеї нових товарів. Критерії відбору ідей нових товарів. Критерії перевірки задуму товарів. Пробний маркетинг як етап процесу розробки нових товарів. Причини ринкового провалу нових товарів: зовнішні та внутрішні чинники.

Сутність ринкового позиціювання товарів. Параметри, що визначають особливу позицію товару на ринку. Перцепційна карта: сутність, принцип побудови, призначення.

Тема 6. Маркетингова цінова політика

Сутність та значення маркетингової цінової політики. Роль маркетингової цінової політики в залежності від типу ринку. Цілі ціноутворення. Пряме та непряме ціноутворення. Система ціноутворюючих чинників: внутрішні і зовнішні чинники. Форми прямого та непрямого державного регулювання цін.

Цінова еластичність попиту: сутність поняття, методи визначення, практичне застосування. Перехресна еластичність попиту: сутність поняття, методи визначення, практичне застосування. Основні чинники, які визначають цінову еластичність попиту. Закон попиту та пропозиції товару. Криві попиту та пропозиції. Сутність поняття «товари Гіффена».

Алгоритм маркетингового розрахунку цін та характеристика його основних етапів. Методи ціноутворення.

Види витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції. Витратні методи розрахунку цін: різновиди методів, їх переваги та недоліки, умови застосування. Метод розрахунку цін «витрати + прибуток». Розрахунок цін на основі маржинальних (граничних) витрат. Розрахунок ціни на основі аналізу беззбитковості.

Методи ціноутворення, орієнтовані на попит. Встановлення цін на основі суб'єктивної оцінки споживачами цінності товару. Розрахунок цін на основі цінової еластичності.

Методи ціноутворення, орієнтовані на конкурентів. Встановлення цін за принципом «слідування за лідером». «Залежне» встановлення цін. Тендерне ціноутворення. 

Маркетингові цінові стратегії для нових товарів. Цінова стратегія «зняття вершків»: сутність, переваги і недоліки, передумови використання. Цінова стратегія «проникнення на ринок»: сутність, переваги і недоліки, передумови використання. Маркетингова стратегія диференціювання цін: сутність та види, переваги і недоліки, передумови використання. Маркетингова стратегія престижних цін: сутність, переваги і недоліки, передумови використання. Маркетингові цінові стратегії: психологічно комфортних цін, шикування цін, стратегія збиткового лідера, гнучких цін, стабільних цін.

Ціноутворення в межах асортименту товарів. Цінові рішення щодо товарів, знятих з виробництва. Ціноутворення за географічною ознакою. Види франко-цін. Умови «Інкотермс 2010»

Сутність оперативного і тактичного маркетингового ціноутворення. Непряме маркетингове ціноутворення: види цінових знижок, політика кондицій.

Тема 7. Маркетингова політика комунікацій

Сутність та значення маркетингової політики комунікацій. Модель процесу комунікацій та характеристика її основних елементів. Сутність поняття «цільова аудиторія» маркетингових комунікацій підприємства. Канали зворотного зв'язку в маркетингових комунікаціях: сутність, значення, інструменти їх побудови, переваги та недоліки їх використання.

Комплекс маркетингових комунікацій підприємства: сутність, завдання, основні елементи.  Алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій та характеристика його основних етапів. Фактори, які враховують при виборі інструментів комунікаційного впливу. Засоби впливу маркетингових комунікацій. Проблеми розробки комунікаційного звернення. Засоби поширення комунікаційних звернень. Сутність, переваги та недоліки основних методів розрахунку бюджету маркетингових комунікацій: а) на основі маркетингових цілей підприємства; б) «попередні асигнування + %»; в) «певний процент від суми продажу»; г) конкурентного паритету.

Реклама: сутність, основні завдання (цілі), переваги та недоліки. Види реклами в залежності від об'єкту рекламування та цілей. Цілі рекламування та вимоги до їх формування. Сутність, мета та функції основних видів реклами: а) інформативної; б) переконуючої; в) нагадуючої; г) підкріплюючої. Алгоритм процесу прийняття рішень з рекламування та характеристика його основних етапів. Методи формування бюджету рекламування. Стильові форми рекламного звернення. Мотиви людини, до яких може апелювати рекламне звернення. Критерії вибору носіїв реклами. Особливості, умови застосування, переваги та недоліки різних носіїв реклами: друковані носії (газети, журнали тощо), телебачення, радіо, зовнішня реклама, Інтернет. Методи тестування реклами. Методи визначення ефективності реклами

Паблік рілейшнз: сутність, цілі та особливості, інструменти (форми), переваги та недоліки. Спонсорство як інструмент маркетингових комунікацій.

Стимулювання збуту: сутність, основні завдання, інструменти (засоби), переваги та недоліки. Сутність, переваги та недоліки різних інструментів стимулювання збуту: а) знижок; б) зразків товарів; в) купонів. Основні рішення при розробці програми стимулювання збуту.

Персональний (особистий) продаж: сутність, цілі, форми (типи), процес, переваги та недоліки, умови застосування. Основні професійні риси, які повинні бут присутні у персональних продавців. Визначення оптимальної кількості торгових агентів. Системи оплати праці торгових агентів. Основні етапи процесу персонального продажу. Сутність поняття кваліфікована перспектива, її визначення у процесі  персонального продажу. Мотивація покупців у процесі персонального продажу.   

Прямий маркетинг: сутність, характеристики, форми, переваги та недоліки, умови застосування. Передумови успішності прямого маркетингу. Засоби інформаційного спілкування у прямому маркетингу. Сутність, переваги та недоліки різних засобів прямого маркетингу: а) телемаркетинг; б)  маркетинг за каталогами; в) прямі поштові звернення; г) електронні засоби.

Ярмарки та виставки як інструмент маркетингових комунікацій.

Тема 8. Маркетингова політика розподілу

Сутність, завдання та роль маркетингової політики розподілу. Три типи розподілу товарів підприємства за рівнем щільності (інтенсивності).

Канали розподілу: сутність, функції, типи, суб'єкти та характеристики. Фактори, що визначають виникнення потреби у підприємства у формуванні каналів розподілу. Процес формування каналів розподілу: значення та характеристика основних етапів. Головні питання, які вирішують у процесі формування каналів розподілу. Внутрішні чинники підприємства, що впливають на структуру каналу розподілу. Фактори ринку, що впливають на структуру каналу розподілу. Фактори навколишнього середовища, які впливають на структуру каналу розподілу. Критерії вибору торгових посередників. Система мотивування діяльності суб'єктів каналу розподілу. Стандарти обслуговування: сутність та використання в каналах розподілу. Оцінка каналів розподілу: сутність, критерії, фактори, що враховуються. Аудит каналів розподілу: сутність та етапи. Критерії ефективності діяльності каналів розподілу. Тенденції розвитку каналів розподілу.

Вертикальні та горизонтальні конфлікти в каналах розподілу: сутність та причини виникнення. Шляхи ліквідації конфліктів у каналах у каналах розподілу.

Вертикальні маркетингові системи: сутність та призначення. Договірні вертикальні маркетингові структури: сутність та види. Сутність адміністративних маркетингових систем. Сутність корпоративних вертикальних маркетингових систем. Франчайзингові системи: сутність, особливості та призначення.

Сутність та принципи посередницької діяльності в каналах розподілу. Задачі посередницької діяльності. Класифікація посередницький підприємств та організацій. Сутність різних видів посередництва: простого, комісійного, представницького, дистриб'юторського. Торговий дім: сутність та виконувані функції в каналах розподілу. Маркетинг посередницьких підприємств і організацій: сутність та основні завдання.

Сутність логістики розподілу. Фактори, які впливають на формування логістичних систем.

Тема 9. Організація та контроль маркетингової діяльності підприємства

Принципи організації маркетингу на підприємстві. Моделі, форми та принципи діяльності маркетингових організаційних структур підприємства. Види організаційних структур служби маркетингу підприємства та їх характеристика.

Алгоритм створення маркетингових організаційних структур підприємства.

Застосування сучасних інформаційних технологій в маркетинговій діяльності. Використання СRM-систем на підприємствах різних галузей.

Сутність, об'єкти і види (форми) контролю маркетингової діяльності на підприємстві.

Тема 10. План маркетингу підприємства

Зміст плану маркетингу. Характеристика складових плану маркетингу.

Порядок розробки плану маркетингу.

Специфіка плану маркетингу відповідно до типу ринку. План маркетингу виробничого підприємства. План маркетингу підприємства сфери послуг.

 

Плани семінарських (практичних) занять

4.1. Плани семінарських (практичних) занять (денна форма навчання)

4.1.1 . Для напрямів підготовки 6501, 6502, 6503, 6504, 6505, 6506, 6508, 6508/1, 6509, 6601:

Семінарське заняття 1 (2 год.): Сутність та основні поняття маркетингу  

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Фахові компетенції:

-  Знання основних понять маркетингу

-  Розуміння логіки еволюції маркетингу

-  Уміння аналізувати основні взаємозв’язки основних понять маркетингу

 • Ключові інструментальні компетенції:

-  Базові загальні знання.

-  Засвоєння основних знань з професії.

 • Ключові міжособистісні компетенції:

-  Здатність до критики та самокритики.

-  Міжособистісні навички та уміння.

 • Ключові системні компетенції:

-  Здатність до навчання. 

-  Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

Орієнтовний перелік питань заняття:

-  Розуміння маркетингу як науки

-  Виникнення та розвиток концепції маркетингу

-  Основні етапи еволюції маркетингу та їх характеристика

-  Основні поняття маркетингу.

Інформаційне забезпечення заняття: [1], [3], [5], [6], [22].

Семінарське заняття 2 (2 год.): Система та характеристики сучасного маркетингу  

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Фахові компетенції:

-  Розуміння маркетингу з позицій системного підходу

-  Уміння аналізувати сучасні тенденції маркетингу

-  Розуміння принципів маркетингу як науки

-  Розуміння функцій маркетингу на підприємстві

-  Уміння аналізувати маркетинговий інструментарій

 • Ключові інструментальні компетенції:

-  Засвоєння основ базових знань з професії.

-  Здатність спілкуватися з експертами з інших галузей.

 • Ключові міжособистісні компетенції:

-  Здатність до критики та самокритики.

-  Міжособистісні навики та уміння.

 • Ключові системні компетенції:

-  Здатність до навчання. 

-  Здатність працювати самостійно.

Орієнтовний перелік питань заняття:

-  Цілі та завдання маркетингу.

-  Принципи маркетингу.

-  Функції маркетингу.

-  Система маркетингових інструментів.

Інформаційне забезпечення заняття: [1], [3], [5], [6], [9].

Семінарське заняття 3 (2 год.): Класифікація маркетингу.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Фахові компетенції:

-  Знання основних класифікаційних ознак маркетингу

-  Знання основних видів маркетингу

-  Розуміння особливостей умов застосування різних видів маркетингу

 • Ключові інструментальні компетенції:

-  Засвоєння основ базових знань з професії.

-  Здатність до аналізу і синтезу.

 • Ключові міжособистісні компетенції:

-  Міжособистісні навички та уміння.

-  Взаємодія (робота в команді).

 • Ключові системні компетенції

-  Здатність до навчання.

-  Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Орієнтовний перелік питань заняття:

-  Класифікаційні ознаки маркетингу.

-  Різновиди сучасного маркетингу.

-  Види маркетингу залежно від виду попиту.

-  Інтегрований та неінтегрований маркетинг.

Інформаційне забезпечення заняття: [1], [3], [4], [5], [6].

Семінарські заняття 4-5 (4 год.): Маркетингові дослідження.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Фахові компетенції:

- Розуміння ролі маркетингової інформації в ринковому успіху підприємства

- Знання видів і методів маркетингових досліджень

- Уміння розробляти план маркетингового дослідження та реалізовувати його

- Уміння аналізувати маркетингову інформацію

 • Ключові інструментальні компетенції:

- Здатність до аналізу і синтезу.

- Навички управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

 • Ключові міжособистісні компетенції:

- Здатність працювати в міждисциплінарній команді.

- Здатність спілкуватися з експертами з інших галузей.

 • Ключові системні компетенції

-  Дослідницькі навички і уміння

-  Планування і управління проектами.

Орієнтовний перелік питань заняття:

-  Сутність та система маркетингових досліджень.

-  Маркетингова інформація.

-  Бізнес-середовище маркетингу.

-  Маркетингові дослідження ринку.

-  Маркетингові дослідження підприємства.

Інформаційне забезпечення заняття: [1], [3], [5], [6], [13].

Семінарські заняття 6-7 (4 год.): Маркетингова товарна політика.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Фахові компетенції:

-  Розуміння сутності маркетингової товарної політики

-  Уміння аналізувати товар як об’єкт маркетингу

-  Розуміння логіки життєвого циклу товару

-  Уміння аналізувати стадії життєвого циклу товару і розробляти маркетингові дії для кожної з них

- Розуміння передумов конкурентоспроможності товару

- Уміння оцінювати конкурентоспроможність товару на ринку і розробляти рекомендації для її підвищення

- Розуміння основних характеристик товарної номенклатури та товарного асортименту

- Оволодіння навичками аналізу товарного портфелю підприємства та розробки пропозиції з його удосконалення.

 • Ключові інструментальні компетенції:

-  Здатність до організації і планування.

-  Розв’язання проблем.

 • Ключові міжособистісні компетенції:

-  Взаємодія (робота в команді).

-  Здатність працювати в міждисциплінарній команді.

 • Ключові системні компетенції:

-  Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

-  Ініціативність та дух підприємництва.

-  Турбота про якість.

Орієнтовний перелік питань заняття:

-  Сутність та структура маркетингової товарної політики.

-  Маркетингова концепція товару.

-  Життєвий цикл товару.

-  Конкурентоспроможність товару та методи її визначення.

-  Управління товарним асортиментом та номенклатурою.

Інформаційне забезпечення заняття: [1], [3], [5], [6], [19].

Семінарське заняття 8 (2 год.): Планування нових товарів.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Фахові компетенції:

-  Розуміння сутності та видів товарних інновацій

-  Розуміння логіки планування розробки нового товару

-  Навички з розробки плану виведення нового товару на ринок

-  Розуміння основних причин ринкового провалу нових товарів на ринку

 • Ключові інструментальні компетенції:

-  Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

-  Прийняття рішень.

-  Ініціативність та дух підприємництва.

 • Ключові міжособистісні компетенції:

-  Здатність працювати в міждисциплінарній команді.

-  Здатність спілкуватися з експертами з інших галузей.

 • Ключові системні компетенції:

-  Здатність застосовувати знання на практиці.

-  Планування і управління проектами.

-  Бажання досягти успіху.

Орієнтовний перелік питань заняття:

-  Сутність поняття “новий товар”

-  Види нових товарів

-  Алгоритм планування нових товарів

-  Виведення нового товару на ринок

-  Причини невдач нових товарів на ринку.

Інформаційне забезпечення заняття: [1], [3], [5], [6], [19].

Семінарські заняття 9-10 (4 год.): Маркетингова цінова політика.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Фахові компетенції:

- Розуміння сутності та особливостей маркетингового ціноутворення

- Розуміння логіки маркетингового розрахунку цін.

- Знання основних принципів маркетингового управління цінами на підприємстві.

- Уміння застосовувати різні методи та інструменти прямого і непрямого маркетингового ціноутворення

 • Ключові інструментальні компетенції:

-  Здатність до аналізу і синтезу.

-  Прийняття рішень.

 • Ключові міжособистісні компетенції:

-  Здатність працювати в міждисциплінарній команді.

-  Здатність спілкуватися з експертами з інших галузей.

 • Ключові системні компетенції

-  Здатність застосовувати знання на практиці.

-  Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

Орієнтовний перелік питань заняття:

-  Сутність маркетингової цінової політики.

-  Алгоритм маркетингового розрахунку цін.

-  Управління цінами підприємства.

-  Методи прямого ціноутворення.

-  Непряме маркетингове ціноутворення.

Інформаційне забезпечення заняття: [1], [3], [5], [6], [18].

Семінарські заняття 11-12 (4 год.): Маркетингова політика комунікацій.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Фахові компетенції:

-  Розуміння сутності та ролі маркетингових комунікацій підприємства

-  Розуміння логіки формування комплексу маркетингових комунікацій.

-  Уміння розробляти план рекламної кампанії

-  Навички розробки заходів паблік рілейшнз та стимулювання збуту

-  Розуміння специфіки прямого маркетингу та персонального продажу

- Уміння оцінювати ефективність різних інструментів маркетингових комунікацій

 • Ключові інструментальні компетенції:

-  Здатність до організації і планування.

-  Прийняття рішень.

 • Ключові міжособистісні компетенції:

-  Взаємодія (робота в команді).

-  Міжособистісні навички та уміння.

-  Етичні зобов’язання.

 • Ключові системні компетенції

-  Здатність застосовувати знання на практиці.

-  Планування і управління проектами.

Орієнтовний перелік питань заняття:

-  Сутність маркетингової політики комунікацій.

-  Алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій.

-  Реклама.

-  Паблік рілейшнз.

-  Стимулювання збуту.

-  Персональний продаж.

-  Прямий маркетинг.

Інформаційне забезпечення заняття: [1], [3], [5], [6], [22].

Семінарські заняття 13-14 (4 год.): Маркетингова політика розподілу.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Фахові компетенції:

-  Розуміння сутності та значення маркетингової політики розподілу

-  Розуміння логіки та особливостей формування каналів розподілу.

-  Знання критеріїв оцінювання каналів розподілу та уміння їх застосувати на практиці

-  Знання основних причин економічних конфліктів в каналах розподілу та шляхів їх усунення

-  Розуміння особливостей різних видів посередницької діяльності в каналах розподілу.

 • Ключові інструментальні компетенції:

-  Здатність до організації і планування.

-  Розв’язання проблем.

 • Ключові міжособистісні компетенції:

-  Міжособистісні навички та уміння.

-  Взаємодія (робота в команді).

-  Здатність працювати в міждисциплінарній команді.

 • Ключові системні компетенції

-  Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

-  Планування і управління проектами.

Орієнтовний перелік питань заняття:

-  Сутність маркетингової політики розподілу.

-  Формування каналів розподілу.

-  Оцінка каналів розподілу.

-  Конфлікти в каналах розподілу.

-  Посередницька діяльність в каналах розподілу.

Інформаційне забезпечення заняття: [1], [3], [5], [6], [21].

Семінарське заняття 15 (2 год.): Організація та контроль маркетингової діяльності на підприємстві.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Фахові компетенції:

-  Розуміння різних моделей і форм організації маркетингової діяльності на підприємстві та знання передумов їх застосування

- Знання основних видів і форм контролю маркетингової діяльності підприємства.

- Уміння аналізувати основні показники маркетингової діяльності підприємства.

 • Ключові інструментальні компетенції:

-  Здатність до організації і планування.

-  Прийняття рішень.

 • Ключові міжособистісні компетенції:

-  Міжособистісні навички та уміння.

-  Здатність працювати в міждисциплінарній команді.

 • Ключові системні компетенції:

-  Здатність застосовувати знання на практиці.

-  Лідерські якості.

Орієнтовний перелік питань заняття:

-  Організація маркетингової діяльності на підприємстві.

-  Моделі та форми маркетингових організаційних структур підприємства.

-  Контроль маркетингової діяльності підприємства.

Інформаційне забезпечення заняття: [1], [3], [5], [6], [10], [12].

Семінарське заняття 16 (2 год.): План маркетингу.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Фахові компетенції:

-  Розуміння сутності плану маркетингу підприємства

-  Знання різновидів планів маркетингу та їхнього змісту

-  Уміння розробляти план маркетингу підприємства

 • Ключові інструментальні компетенції:

-  Здатність до аналізу і синтезу.

-  Здатність до організації і планування.

 • Ключові міжособистісні компетенції:

-  Взаємодія (робота в команді).

-  Здатність працювати в міждисциплінарній команді.

 • Ключові системні компетенції

-  Здатність застосовувати знання на практиці.

-  Планування і управління проектами.

-  Бажання досягти успіху.

Орієнтовний перелік питань заняття:

-  Сутність плану маркетингу підприємства

-  Різновиди планів маркетингу.

-  Складові плану маркетингу та їхній зміст.

Інформаційне забезпечення заняття: [1], [3], [5], [6], [12].

 

4.1.2 . Для напрямів підготовки 6101:

Семінарське заняття 1 (2 год.): Сутність, основні поняття маркетингу. Система та характеристики сучасного маркетингу  

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Фахові компетенції:

-  Розуміння маркетингу з позицій системного підходу

-  Знання основних понять маркетингу

-  Розуміння логіки еволюції маркетингу

-  Уміння аналізувати основні взаємозв’язки основних понять маркетингу

-  Уміння аналізувати маркетинговий інструментарій

 • Ключові інструментальні компетенції:

-  Засвоєння основ базових знань з професії.

-  Здатність спілкуватися з експертами з інших галузей.

 • Ключові міжособистісні компетенції:

-  Здатність до критики та самокритики.

-  Міжособистісні навички та уміння.

 • Ключові системні компетенції:

-  Здатність до навчання. 

-  Здатність працювати самостійно.

Орієнтовний перелік питань заняття:

-  Цілі та завдання маркетингу.

-  Принципи маркетингу.

-  Функції маркетингу.

-  Система маркетингових інструментів.

Інформаційне забезпечення заняття: [1], [3], [5], [6], [9], [22].

Семінарське заняття 2 (2 год.): Класифікація маркетингу. Основи маркетингових досліджень

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Фахові компетенції:

-  Знання основних видів маркетингу

-  Розуміння особливостей умов застосування різних видів маркетингу

-  Розуміння ролі маркетингової інформації в ринковому успіху підприємства

-  Знання видів і методів маркетингових досліджень

 • Ключові інструментальні компетенції:

-  Засвоєння основ базових знань з професії.

-  Здатність до аналізу і синтезу.

 • Ключові міжособистісні компетенції:

-  Міжособистісні навички та уміння.

-  Взаємодія (робота в команді).

 • Ключові системні компетенції

-  Здатність до навчання.

-  Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Орієнтовний перелік питань заняття:

-  Класифікаційні ознаки маркетингу.

-  Різновиди сучасного маркетингу.

-  Види маркетингу залежно від виду попиту.

-  Інтегрований та неінтегрований маркетинг.

-  Маркетингова інформація.

-  Сутність та система маркетингових досліджень.

Інформаційне забезпечення заняття: [1], [3], [4], [5], [6], [13].

Семінарські заняття 3 (2 год.): Маркетингові дослідження.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Фахові компетенції:

-  Уміння розробляти план маркетингового дослідження та реалізовувати його

-  Уміння аналізувати маркетингову інформацію

-  Навички з інтерпретації результатів маркетингових досліджень та  розробки обґрунтованих маркетингових рішень

 • Ключові інструментальні компетенції:

-  Здатність до аналізу і синтезу.

-  Навички управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

 • Ключові міжособистісні компетенції:

-  Здатність працювати в міждисциплінарній команді.

-  Здатність спілкуватися з експертами з інших галузей.

 • Ключові системні компетенції

-  Дослідницькі навички і уміння

-  Планування і управління проектами.

Орієнтовний перелік питань заняття:

-  Методи маркетингових досліджень.

-  Бізнес-середовище маркетингу.

-  Маркетингові дослідження ринку.

-  Маркетингові дослідження підприємства.

Інформаційне забезпечення заняття: [1], [3], [5], [6], [13].

Семінарські заняття 4 (2 год.): Маркетингова товарна політика.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Фахові компетенції:

-  Розуміння сутності маркетингової товарної політики

-  Уміння аналізувати товар як об’єкт маркетингу

-  Розуміння логіки життєвого циклу товару

-  Уміння аналізувати стадії життєвого циклу товару і розробляти маркетингові дії для кожної з них

-  Уміння оцінювати конкурентоспроможність товару на ринку і розробляти рекомендації для її підвищення

-  Розуміння основних характеристик товарної номенклатури та товарного асортименту

-  Оволодіння навичками аналізу товарного портфелю підприємства та розробки пропозиції з його удосконалення.

-  Розуміння сутності та видів товарних інновацій

-  Розуміння логіки планування розробки нового товару

-  Навички з розробки плану виведення нового товару на ринок

 • Ключові інструментальні компетенції:

-  Здатність до організації і планування.

-  Розв’язання проблем.

-  Ініціативність та дух підприємництва.

 • Ключові міжособистісні компетенції:

-  Взаємодія (робота в команді).

-  Здатність працювати в міждисциплінарній команді.

-  Здатність спілкуватися з експертами з інших галузей.

 • Ключові системні компетенції:

-  Здатність застосовувати знання на практиці.

-  Планування і управління проектами.

-  Турбота про якість.

Орієнтовний перелік питань заняття:

-  Сутність та структура маркетингової товарної політики.

-  Маркетингова концепція товару.

-  Життєвий цикл товару.

-  Конкурентоспроможність товару та методи її визначення.

-  Управління товарним асортиментом та номенклатурою.

-  Сутність поняття “новий товар”

-  Види нових товарів

-  Алгоритм планування нових товарів

-  Виведення нового товару на ринок

-  Причини невдач нових товарів на ринку.

Інформаційне забезпечення заняття: [1], [3], [5], [6], [19].

Семінарські заняття 5 (2 год.): Маркетингова цінова політика.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Фахові компетенції:

-  Розуміння сутності та особливостей маркетингового ціноутворення

-  Розуміння логіки маркетингового розрахунку цін.

- Знання основних принципів маркетингового управління цінами на підприємстві.

- Уміння застосовувати різні методи та інструменти прямого і непрямого маркетингового ціноутворення

 • Ключові інструментальні компетенції:

-  Здатність до аналізу і синтезу.

-  Прийняття рішень.

 • Ключові міжособистісні компетенції:

-  Здатність працювати в міждисциплінарній команді.

-  Здатність спілкуватися з експертами з інших галузей.

 • Ключові системні компетенції

-  Здатність застосовувати знання на практиці.

-  Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

Орієнтовний перелік питань заняття:

-  Сутність маркетингової цінової політики.

-  Алгоритм маркетингового розрахунку цін.

-  Управління цінами підприємства.

-  Методи прямого ціноутворення.

-  Непряме маркетингове ціноутворення.

Інформаційне забезпечення заняття: [1], [3], [5], [6], [18].

Семінарські заняття 6 (2 год.): Маркетингова політика комунікацій.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Фахові компетенції:

-  Розуміння сутності та ролі маркетингових комунікацій підприємства

-  Розуміння логіки формування комплексу маркетингових комунікацій.

-  Уміння розробляти план рекламної кампанії

-  Навички розробки заходів паблік рілейшнз та стимулювання збуту

-  Розуміння специфіки прямого маркетингу та персонального продажу

- Уміння оцінювати ефективність різних інструментів маркетингових комунікацій

 • Ключові інструментальні компетенції:

-  Здатність до організації і планування.

-  Прийняття рішень.

 • Ключові міжособистісні компетенції:

-  Взаємодія (робота в команді).

-  Міжособистісні навички та уміння.

-  Етичні зобов’язання.

 • Ключові системні компетенції

-  Здатність застосовувати знання на практиці.

-  Планування і управління проектами.

Орієнтовний перелік питань заняття:

-  Сутність маркетингової політики комунікацій.

-  Алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій.

-  Реклама.

-  Паблік рілейшнз.

-  Стимулювання збуту.

-  Персональний продаж.

-  Прямий маркетинг.

Інформаційне забезпечення заняття: [1], [3], [5], [6], [22].

Семінарські заняття 7 (2 год.): Маркетингова політика розподілу. Організація та контроль маркетингової діяльності на підприємстві.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Фахові компетенції:

-  Розуміння сутності та значення маркетингової політики розподілу

-  Розуміння логіки та особливостей формування каналів розподілу.

-  Знання критеріїв оцінювання каналів розподілу та уміння їх застосувати на практиці

-  Знання основних причин економічних конфліктів в каналах розподілу та шляхів їх усунення

-  Розуміння особливостей різних видів посередницької діяльності в каналах розподілу.

-  Розуміння різних моделей і форм організації маркетингової діяльності на підприємстві та знання передумов їх застосування

- Знання основних видів і форм контролю маркетингової діяльності підприємства.

- Уміння аналізувати основні показники маркетингової діяльності підприємства.

 • Ключові інструментальні компетенції:

-  Здатність до організації і планування.

-  Прийняття рішень.

-  Розв’язання проблем.

 • Ключові міжособистісні компетенції:

-  Міжособистісні навички та уміння.

-  Взаємодія (робота в команді).

-  Здатність працювати в міждисциплінарній команді.

 • Ключові системні компетенції:

-  Здатність застосовувати знання на практиці.

-  Планування і управління проектами.

-  Лідерські якості.

Орієнтовний перелік питань заняття:

-  Сутність маркетингової політики розподілу.

-  Формування каналів розподілу.

-  Оцінка каналів розподілу.

-  Конфлікти в каналах розподілу.

-  Посередницька діяльність в каналах розподілу.

-  Організація маркетингової діяльності на підприємстві.

-  Моделі та форми маркетингових організаційних структур підприємства.

-  Контроль маркетингової діяльності підприємства.

Інформаційне забезпечення заняття: [1], [3], [5], [6], [10], [12], [21].

Семінарське заняття 8 (2 год.): План маркетингу.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Фахові компетенції:

-  Розуміння сутності плану маркетингу підприємства

-  Знання різновидів планів маркетингу та їхнього змісту

-  Уміння розробляти план маркетингу підприємства

 • Ключові інструментальні компетенції:

-  Здатність до аналізу і синтезу.

-  Здатність до організації і планування.

 • Ключові міжособистісні компетенції:

-  Взаємодія (робота в команді).

-  Здатність працювати в міждисциплінарній команді.

 • Ключові системні компетенції

-  Здатність застосовувати знання на практиці.

-  Планування і управління проектами.

-  Бажання досягти успіху.

Орієнтовний перелік питань заняття:

-  Сутність плану маркетингу підприємства

-  Різновиди планів маркетингу.

-  Складові плану маркетингу та їхній зміст.

Інформаційне забезпечення заняття: [1], [3], [5], [6], [10], [12]. 

4.2. Плани семінарських (практичних) занять для студентів заочної форми навчання

Семінарське заняття 1 (2 год.): Маркетингові дослідження та маркетингова товарна політики.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Фахові компетенції:

-  Уміння розробляти план маркетингового дослідження

-  Уміння аналізувати маркетингову інформацію

- Уміння аналізувати стадії життєвого циклу товару і розробляти маркетингові дії для кожної з них

-  Уміння оцінювати конкурентоспроможність товару на ринку і розробляти рекомендації для її підвищення

-  Розуміння логіки планування розробки нового товару

 • Ключові інструментальні компетенції:

-  Здатність до аналізу і синтезу.

-  Навички управління інформацією (уміння її знаходити та аналізувати).

-  Розв’язання проблем.

 • Ключові міжособистісні компетенції:

-  Взаємодія (робота в команді).

-  Здатність працювати в міждисциплінарній команді.

-  Здатність спілкуватися з експертами з інших галузей.

 • Ключові системні компетенції

-  Планування і управління проектами.

-  Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

-  Здатність застосовувати знання на практиці.

Орієнтовний перелік питань заняття:

-  Сутність та система маркетингових досліджень.

-  Маркетингова інформація.

-  Бізнес-середовище маркетингу.

-  Маркетингові дослідження ринку.

-  Маркетингові дослідження підприємства.

-  Маркетингова концепція товару та його конкурентоспроможності.

-  Життєвий цикл товару.

-  Алгоритм планування нових товарів.

Інформаційне забезпечення заняття: [1], [3], [4], [5], [6], [9], [13], [19], [22].

Семінарське заняття 2 (2 год.): Маркетингова цінова та маркетингова комунікаційна політики.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Фахові компетенції:

-  Розуміння логіки маркетингового розрахунку цін.

-  Уміння застосовувати різні методи та інструменти прямого і непрямого маркетингового ціноутворення

-  Розуміння логіки формування комплексу маркетингових комунікацій.

-  Навички з розробки плану рекламної кампанії, заходів паблік рілейшнз та стимулювання збуту

-  Розуміння специфіки прямого маркетингу та персонального продажу

- Уміння оцінювати ефективність різних інструментів маркетингових комунікацій

 • Ключові інструментальні компетенції:

-  Здатність до організації і планування.

-  Прийняття рішень.

-  Здатність до аналізу і синтезу.

 • Ключові міжособистісні компетенції:

-  Здатність працювати в міждисциплінарній команді.

-  Взаємодія (робота в команді).

-  Міжособистісні навички та уміння.

 • Ключові системні компетенції

-  Здатність застосовувати знання на практиці.

-  Планування і управління проектами.

-  Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

Орієнтовний перелік питань заняття:

-  Алгоритм маркетингового розрахунку цін.

-  Методи маркетингового прямого ціноутворення.

-  Непряме маркетингове ціноутворення.

-  Алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій.

-  Реклама.

-  Паблік рілейшнз.

-  Стимулювання збуту.

-  Персональний продаж та прямий маркетинг.

Інформаційне забезпечення заняття: [1], [3], [5], [6], [18], [22].

Семінарське заняття 3 (2 год.): Маркетингова політика розподілу. Організація та контроль маркетингової діяльності на підприємстві.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Фахові компетенції:

-  Розуміння логіки та особливостей формування каналів розподілу.

-  Знання критеріїв оцінювання каналів розподілу та уміння їх застосувати на практиці

-  Знання основних причин економічних конфліктів в каналах розподілу та шляхів їх усунення

-  Розуміння особливостей різних видів посередницької діяльності в каналах розподілу.

-  Розуміння різних моделей і форм організації маркетингової діяльності на підприємстві та знання передумов їх застосування

-  Знання основних видів, форм та системи показників для контролю маркетингової діяльності підприємства.

 • Ключові інструментальні компетенції:

-  Здатність до організації і планування.

-  Прийняття рішень.

-  Розв’язання проблем.

 • Ключові міжособистісні компетенції:

-  Міжособистісні навички та уміння.

-  Взаємодія (робота в команді).

-  Здатність працювати в міждисциплінарній команді.

 • Ключові системні компетенції:

-  Здатність застосовувати знання на практиці.

-  Планування і управління проектами.

-  Лідерські якості.

Орієнтовний перелік питань заняття:

-  Формування каналів розподілу.

-  Оцінка каналів розподілу.

-  Конфлікти в каналах розподілу.

-  Посередницька діяльність в каналах розподілу.

-  Організація маркетингової діяльності на підприємстві.

-  Контроль маркетингової діяльності підприємства.

Інформаційне забезпечення заняття: [1], [3], [5], [6], [10], [12], [21].

 

Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

Типові різновиди завдань і задач:

 • Сформуйте 10 показників конкурентоспроможності товару та визначте їх коефіцієнти вагомості за таких умов: товар – Х, цільовий сегмент –У.

 • Наведіть приклади всіх відомих різновидів маркетингових цінових стратегій на ринку Х.

 • Сформуйте комплекс маркетингових засобів за таких умов: товар – Х,  цільові сегменти: У

 • Розробіть маркетингову систему просування за таких умов: товар – Х, цільовий сегмент – У

 • За даними таблиці розрахуйте індекси конкурентоспроможності міксерів А і В та поясніть їх економічне значення. Враховуйте, що базовим є оптимальний міксер. 

Показники

Одиниці виміру

Чисельне значення показника

Коефіцієнти вагомості

А

В

Довговічність

Роки

5

7

5

Термін гарантії

Роки

1

3

8

Кількість насадок

Одиниць

3

5

9

Кількість швидкостей

Одиниць

2

4

2

Рівень шуму

Бали

5

7

3

Вага

Кг

3

4

4

Зручність

Бали

8

7

6

Ціна

Грн.

165

150

7

Витрати на ремонт

Грн.

30

40

1

 

 • Покажіть вплив фактору зовнішнього середовища Х на маркетингову діяльність фірми У.

 • Сформуйте можливі канали розподілу для підприємства Х за таких умов: маркетингова ціль - а, цільовий ринок -  в, територіальний ринок збуту – с. Визначте довжину та рівень інтенсивності збуту.

 

Карта самостійної роботи студента

Самостійна робота над навчальною дисципліною “Маркетинг” включає:

– опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу та вивчення окремих додаткових тем або питань, що передбачені викладачем для самостійного опрацювання при:

 • підготовці до семінарських (практичних) занять;

 • підготовці до виступів на семінарських заняттях;

 • підготовці до поточного контролю знань (контрольних робіт, модульних контрольних робіт, інших форм поточного контролю);

 • підготовці до підсумкового контролю (екзамену);

– систематизація вивченого матеріалу науки перед написанням модульних контрольних робіт та екзаменом;

– виконання і письмове оформлення індивідуальних завдань (рефератів, есе, реферативних матеріалів з фахових публікацій, виконання розрахункових робіт, аналітичних звітів, власних досліджень до конференцій, участь в олімпіадах тощо);

– аналіз конкретної практичної ситуації (індивідуально або в міні-групах) та підготовка аналітичної записки (Case study).

 

6.1. Карта самостійної роботи студента (денна форма навчання) 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки «Маркетинг»

для студентів напрямів підготовки 6501, 6502, 6503, 6504, 6505, 6506, 6508, 6508/1, 6509, 6601 

Денна форма навчання

семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять

Максималь-на

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

 

Змістовий модуль №1

1

Попередня підготовка з визначених питань

Розгорнута бесіда

2

2

Опрацювання рекомендованих новітніх наукових статей за визначеними темами

Дискусія 

2

3

Аналіз конкретних практичних ситуацій (міні-кейсів) та підготовка аналітичної записки

Розв’язання практичних ситуацій (міні-кейсів)

2

4

Розробка плану маркетингового дослідження за визначеними напрямами

Обговорення розробленого плану маркетингового дослідження

2

5

Проведення маркетингового дослідження і аналіз отриманих даних, підготовка звіту

Відпрацювання навичок аналізу та інтерпретації даних

3

6

Підготовка до модульної контрольної роботи

Написання модульної контрольної роботи (модуль № 1)

 

Змістовий модуль №2

7

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Дискусія з елементами аналізу

2

8

Опрацювання проблемних ситуацій

Семінар-розв’язання проблемних завдань

2

9

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Дискусія з елементами аналізу

2

10

Вирішення задач

Закріплення навичок рішення задач, обговорення результатів

2

11

Аналіз конкретної практичної ситуації та підготовка аналітичної записки

Розв’язання практичної ситуації

2

12

Опрацювання проблемних ситуацій

Розв’язання проблемних завдань

2

13

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Дискусія з елементами аналізу

2

14

Підготовка до модульної контрольної роботи

Написання модульної контрольної роботи (модуль № 2)

 

15

Опрацювання рекомендованих новітніх наукових статей за визначеними темами та підготовка наукової доповіді

Науковий семінар (конференція) – презентація доповідей та обговорення

2

16

Підготовка навчального проекту – розробка плану маркетингу визначеного підприємства

Презентація результатів, обговорення

3

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

30

За виконання модульних (контрольних) завдань

Модуль №1

Написання модульної контрольної роботи

5

Модуль №2

Написання модульної контрольної роботи

5

Усього балів за модульний контроль

10

За виконання індивідуальних завдань*

Види індивідуальних завдань (вибіркових)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

5

2. Написання реферату (есе)

5

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

5

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

5

5. Підготовка презентації за заданою тематикою

5

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

10

Разом балів за  СРС

50

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки «Маркетинг»

для студентів напряму підготовки 6101 

Денна форма навчання

семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять

Максималь-на

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

 

Змістовий модуль №1

1

Попередня підготовка з визначених питань

Розгорнута бесіда. Дискусія 

3

2

Аналіз конкретних практичних ситуацій (міні-кейсів) та підготовка аналітичної записки

Розв’язання практичних ситуацій (міні-кейсів)

3

3

Розробка плану маркетингового дослідження за визначеними напрямами

Обговорення розробленого плану маркетингового дослідження

4

4

Проведення маркетингового дослідження, аналіз отриманих даних, підготовка звіту.

Підготовка до модульної контрольної роботи

Відпрацювання навичок аналізу та інтерпретації даних.

 

Написання модульної контрольної роботи (модуль № 1)

 

3

 

 

 

Змістовий модуль №2

5

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу. Опрацювання проблемних ситуацій

Дискусія з елементами аналізу. Семінар-розв’язання проблемних завдань

4

6

Вирішення задач

Закріплення навичок рішення задач, обговорення результатів

4

7

Опрацювання проблемних ситуацій.

Підготовка до модульної контрольної роботи

Розв’язання проблемних завдань

 

Написання модульної контрольної роботи (модуль № 2)

4

 

 

 

8

Підготовка навчального проекту – розробка плану маркетингу визначеного підприємства

Презентація результатів, обговорення

5

Усього балів за роботу  на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

30

За виконання модульних (контрольних) завдань

Модуль №1

Написання модульної контрольної роботи

5

Модуль №2

Написання модульної контрольної роботи

5

Усього балів за модульний контроль

10

За виконання індивідуальних завдань*

Види індивідуальних завдань  (вибіркових)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

5

2. Написання реферату (есе)

5

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

5

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

5

5. Підготовка презентації за заданою тематикою

5

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

10

Разом балів за  СРС

50

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

6.2. Карта самостійної роботи студента (заочна форма навчання) 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки «Маркетинг»

для студентів напрямів підготовки

6501, 6502, 6503, 6504, 6505, 6506, 6508, 6508/1, 6509, 6601, 6101, 6601 

Заочна форма навчання

№ семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять

Макси-мальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

 

1

Попередня підготовка з визначених питань.

Розробка плану маркетингового дослідження за визначеними напрямами, аналіз отриманих даних, підготовка звіту

Розгорнута бесіда.

 

Обговорення розробленого плану маркетингового дослідження. Відпрацювання навичок аналізу та інтерпретації даних

2

2

Аналіз конкретної практичної ситуації та підготовка аналітичної записки.

Вирішення задач

Розв’язання практичної ситуації

Дискусія з елементами аналізу. Закріплення навичок рішення задач, обговорення результатів

3

3

Підготовка до модульної контрольної роботи

Написання модульної контрольної роботи  

 

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

5

За виконання модульних (контрольних) завдань

Модуль

Написання модульної контрольної роботи

5

Усього балів за модульний контроль

5

За виконання індивідуальних завдань*

Види індивідуальних завдань (вибіркових)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

5

2. Написання реферату (есе)

5

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

5

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

5

5. Підготовка презентації за заданою тематикою

5

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

5

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

10

Разом балів за  СРС

20

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів. 

 

6.3. Рекомендації з підготовки письмових самостійних робіт студентів (для студентів всіх форм навчання) 

Основними видами письмових самостійних робіт студентів, передбачених в межах вивчення курсу “Маркетинг” (див. Карти СРС), є:

Реферат (від лат. “referrer” – доповідати, повідомляти) – стисле викладення суті певного питання, теми на основі одного або кількох першоджерел (наукових видань, спеціалізованих періодичних видань, в тому числі розміщених в мережі Інтернет, ін.). В рефераті необхідно грамотно і логічно викласти основні ідеї, концепції, що містяться у використаних джерелах з заданої теми, згрупувати їх за точками зору, навести основні фактичні дані і висновки, а також аргументовано викласти власні думки щодо питання, що розглядається, навести порівняння, розмірковування.

Есе (від лат. “exagium” через фр. “essai” – спроба) – невелике за обсягом прозаїчне розмірковування з приводу певних наукових, культурних або суспільних проблемних питань, у жанрі художньо-публіцистичної, науково-популяризаторської творчості; характеризується вільним, не обов’язково вичерпним, але виразно індивідуальним трактуванням обраної теми. Есе передбачає розвиток аргументації і аналізу, їх обґрунтування, виходячи з наявних даних, інших аргументів і позицій щодо даного питання. Мета есе полягає у розвитку навичок самостійного творчого мислення і письмового викладення власних думок. Тема есе має містити у собі питання, проблему, мотивувати до міркувань.

Огляд науковий – містить систематизовані дані з певної тематики, є результатом аналізу першоджерел і призначений для ознайомлення із сучасним станом певних наукових проблем і перспективами їх розвитку.

Огляд аналітичний – містить критичну оцінку інформації, поданої у  досліджуваних матеріалах.

Огляд тематичний – складений на підставі аналізу первинних матеріалів, об’єднаних однією темою.

Теми самостійних робіт можуть бути запропоновані викладачем або самими студентами, в останньому випадку вони мають бути завчасно узгоджені з викладачем. 

Основні вимоги до оформлення реферату та есе: обсяг – 10-15 стор.; шрифт - Times New Roman, розмір 14;  інтервал між рядками – 1,5; поля – по 2 см; нумерація сторінок – знизу справа (на титульному листі номер сторінки не ставиться). Роботу необхідно скріпити.

Структура письмової самостійної роботи:

- Титульний лист: містить повну назву університету, факультету, науки, вид та тему роботи, дані про студента (курс, спеціальність, група, ПІБ), прізвище та ініціали викладача.

- Вступ (обсяг: 0,5 – 1 стор.): сутність і обґрунтування вибору теми, формулюються і коротко характеризуються основна проблема, цілі і задачі роботи, використані джерела.

- Основна частина (обсяг: 6 – 12 стор.): послідовно і логічно розкриваються теоретичні основи обраної теми або проблеми. На основі самостійно підібраних і самостійно опрацьованих джерел студент аналізує, узагальнює і у вільній формі, але дотримуючись наукового стилю і використовуючи фахову лексику, аналізує прочитане з даної теми і висловлює свої думки, в тому числі критичні, порівнює підходи до розгляду окремих питань у різних джерелах, що були опрацьовані, відзначає їхні – на його думку – сильні і слабкі сторони, тощо. Там, де необхідно, можуть використовуватись таблиці, графіки, діаграми.

- Висновки (обсяг: 0,5 – 1 стор.): робиться загальний підсумок роботи, формулюються висновки.  

- Список використаної літератури: в алфавітному (за прізвищем автора) порядку. Зразок оформлення списку джерел – для книги, статті з друкованого журналу і статті з електронного журналу в Інтернет (наведені дані - вигадані):

1. Іванов А.П. Маркетинг. – К.: Либідь, 2011. – 209 с. 

2. Петров О.Г. Маркетинг. // Маркетинг. – № 3, 2010. – с.15-18.

3. Сидоров Г.А. Маркетинг. // Маркетинг – № 5, 2012. – Доступно з: www.mаrketing.ua/article=2&567.html

Критеріями оцінювання письмової самостійної роботи студента є:

- самостійність виконання,

- відповідність змісту роботи її темі,

- якість виконання (глибина аналізу використаних матеріалів і повнота висвітлення теми, стиль викладення, обґрунтованість тверджень, логічність і послідовність побудови роботи),

- дотримання встановлених термінів здачі роботи на перевірку,

- відповідність вимогам до оформлення роботи.

При оцінюванні роботи значна увага приділяється самостійності опрацювання студентом обраної теми. У разі виявлення плагіату (оприлюднення, повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є його автором, або використання чужих слів, ідей, результатів досліджень без належного посилання на їх джерело) або компіляції (неоригінальна, несамостійна літературна чи наукова праця, побудована через поєднання частин чужих творів, без самостійної обробки першоджерел), студент отримує незадовільну оцінку (0 балів) без права перездачі даного виду роботи.

Посилання в тексті роботи на джерела інформації або ідей, що запозичені у інших авторів, є обов’язковим. В тексті роботи після лапок “...” (при дослівному цитуванні) або після згадування ідеї, думки певного автора, результатів досліджень тощо у квадратних дужках наводиться номер першоджерела за списком літератури, що міститься в кінці роботи, та номер відповідної сторінки у даному джерелі – наприклад, [5, с. 39]. У списку використаної літератури в кінці роботи вказуються лише ті джерела, які використовувались при її написанні, і на які є посилання в тексті роботи. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися, якщо це зумовлено метою і завданнями дослідження. 

 

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань студентів

Згідно «Порядку оцінювання знань студентів», ухваленого Вченою радою Університету (від 28.05.2009, протокол № 9), підсумкове оцінювання знань з нормативних навчальних дисциплін, до яких належить наука «Маркетинг»,  здійснюється на основі результатів поточної успішності та екзамену.

 

7.1. Порядок поточного оцінювання знань студентів (для денної форми навчання)                                    

Об'єктом поточного оцінювання є знання студентами складових робочої навчальної програми з науки «Маркетинг»:

- матеріалу, викладеного на лекціях,

- питань, розглянутих та обговорених на семінарських та практичних заняттях,

- матеріалу, опрацьованого самостійно на основі підручників та іншої літератури.

Загальна максимальна кількість балів за поточну успішність студента протягом семестру складає 50 балів, які розподіляються наступним чином:

1) виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних) заняттях – максимально 30 балів,

2) виконання модульних контрольних робіт – максимально 10 балів,

3) виконання завдань для самостійної роботи – максимально 10 балів.

Оцінювання поточної успішності студента за кожним із трьох напрямків здійснюється наступним чином:

1) Під час контролю виконання завдань та відповідей на семінарських заняттях можуть оцінюватись наступні види робіт:

- відповіді на теоретичні запитання і виступи на семінарських заняттях,

- рівень знань, продемонстрований під час усного або письмового експрес-контролю;

- активність і рівень знань, продемонстровані під час обговорення на занятті теоретичних і практичних проблемних питань з курсу;

- результати виконання і захисту домашніх та/або аудиторних завдань;

- робота в міні-групах (підготовка і презентація розв'язання ситуаційних вправ (кейсів), виконання інших практичних завдань).

Для оцінювання кожного з видів роботи використовується бальна шкала. Залежно від складності завдання, вона може мати вигляд: 0; 1 або 0; 1; 2. Також можуть використовуватись бали менше 1. Критеріями оцінювання є: якість, повнота, самостійність виконання студентами конкретних завдань. Максимальна кількість балів за кожен вид роботи на семінарському занятті визначається викладачем і не перевищує максимальну кількість балів, яку студент може набрати на даному занятті (“ціну” заняття).

Бали (або суму балів), які студент реально заробив під час проведення кожного семінарського заняття викладач переносить у свій журнал та в систему електронного обліку поточної успішності студентів.

2) Під час контролю виконання модульних контрольних робіт оцінюються теоретичні знання та практичні навички, які студент набув після опанування окремих частин або всієї науки. Письмові модульні контрольні роботи з науки “Маркетинг” проводяться два рази у семестр:

- модульна контрольна робота № 1 проводиться на занятті № 6 (для напряму підготовки 6601 – на занятті №4) і охоплює перші теми науки, включаючи тему “Маркетингові дослідження”;

- модульна контрольна робота № 2 проводиться на занятті № 14 (для напряму підготовки 6601 – на занятті №7)і охоплює теми “Маркетингова товарна політика”, “Маркетингова цінова політика”, “Маркетингова політика комунікацій”, “Маркетингова політика розподілу”. 

За виконання модульних контрольних робіт студент може отримати протягом семестру максимально 10 балів. Максимальна оцінка за кожну модульну контрольну роботу складає 5 балів.

Завдання модульної контрольної роботи можуть мати вигляд тестів, теоретичних питань, розрахункових задач, практичних завдань.

Кожне завдання модульної контрольної роботи може оцінюватись, залежно від складності відповідного завдання та їх кількості, у: 1 бал (шкала: 0, 1 бали), 2 бали (шкала: 0, 1, 2 бали).

3) Під час контролю виконання завдань для індивідуальної самостійної роботи оцінюється самостійність і якість виконання завдань, відповідно до карти самостійної роботи студента (карти СРС). Максимальні 10 балів за виконання завдань для індивідуальної самостійної роботи студент може отримати за умови належного виконання одного-двох вибіркових завдань. 

Опис завдань і розподіл балів наведено в карті СРС (див. параграф 6.1).

Рекомендації з підготовки письмових самостійних робіт студентів наведено у параграфі 6.3.

Загальна сума балів поточної успішності студента складається із суми балів за виконання завдань та відповідей на семінарських заняттях, модульну контрольну роботу і балів за виконання завдань для індивідуальної самостійної роботи. Загальні результати поточної успішності студентів фіксуються у відомості обліку поточної і підсумкової успішності з науки.

 

7.2. Порядок проведення екзамену (для всіх форм навчання)

Екзамен з науки “Маркетинг” проводиться у письмовій формі.

Екзаменаційний білет складається з 6 завдань для студентів денної форми навчання та з 10 – для студентів заочної форми навчання. За рішенням екзаменатора, екзаменаційний білет може складатись лише з теоретичних питань або з комбінації теоретичних і практичних завдань. 

Відповідь на кожне питання (завдання) оцінюється за шка­лою 0; 6; 8; 10 балів:

- Оцінка «10 балів» ставиться за умови, якщо студент дав правильну і вичерпну відповідь на поставлене запитання, в якій показав всебічне, системне і глибоке знання програмного матеріалу, основної і додаткової спеціальної літератури, нормативно-правових актів; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою науки, та вміння використовувати їх; продемонстрував творчі здібності в розумінні, викладенні і використанні навчально-програмного матеріалу, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, понять, залежностей, явищ тощо; доповнив свою відповідь прикладами з господарської практики та статистичними даними;

- Оцінка «8 балів» ставиться за умови, якщо студент в цілому правильно, але не вичерпно відповів на поставлене запитання, аргументував свою відповідь не достатньо переконливо, продемонстрував вміння використовувати поня­тійний апарат і нормативно-правові актів, показав знання літературних джерел, підкріпив відповідь практичними прикладами;

- Оцінка «6 балів» ставиться за умови, якщо студент у цілому відповів на поставлене запитання, при цьому продемонстрував: достатній рівень знань з основного програмного матеріалу; засвоєння інформації, в основному, з лекційного курсу; невисокий рівень знань літературних джерел, господарської практики, стати­стичної інформації; володіння основними методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою, вміння використовувати їх, допускаючи окремі незначні помилки; помилився у використанні поня­тійного апарату і нормативно-правових актів;

Оцінка «0 балів» ставиться за умови, якщо студент дав неправильну відповідь на поставлене запитання або неповну відповідь у дуже загальних виразах, показав незадовільні знання понятійного апарату, нормативно-правових актів, спеціальної літератури, господарської практики та статис­тичної інформації або нічого не відповів на поставлене запитання.

У разі використання заборонених джерел та підказок студент видаляється з аудиторії та одержує за екзамен “0” балів”.

Результати екзамену оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів для студентів денної форми навчання та від 0 до 100 – для студентів заочної форми навчання. Мінімальна залікова сумарна кількість балів за питаннями білету, що приймається до уваги для підсумкового оцінювання знань – 30 балів. Якщо на екзамені студент набрав менше 30 балів, загальна підсумкова оцінка включає лише оцінку за поточну успішність. 

 

7.3. Порядок підсумкового оцінювання знань (для всіх форм навчання)

Загальна підсумкова оцінка з науки складається з суми балів за поточну успішність та за виконання екзаменаційних завдань (за умови, що студент набрав 30 балів і вище). До заліково-екзаменаційної відомості результати поточного контролю, іспиту і загальна підсумкова оцінка заносяться за 100-бальною системою. Якщо на екзамені студент набрав менше 30 балів, загальна підсумкова оцінка включає лише оцінку за поточну успішність. 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється у такому порядку: 

Оцінка за шкалою КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ЕCTS

90 - 100

відмінно

А

80 - 89

добре

В

70 - 79

С

66 - 69

задовільно

D

60 - 65

E

 

21 – 59

 незадовільно з можливістю повторного складання

 

FX

 

0 - 20

незадовільно з обов’язковим повторним вивчення науки

 

F

 

Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання

Об'єктом поточного оцінювання знань студентів заочної форми навчання є:

1) виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних) заняттях – максимально 5 балів;

2) модульна контрольна робота, що виконується в аудиторії – максимально 5 балів;

3) домашні письмові індивідуальні роботи – максимально 10 балів.

Загальна максимальна кількість балів за поточну успішність студента протягом семестру складає 20 балів.

Оцінювання поточної успішності студента за кожним із двох напрямів здійснюється наступним чином:

1) Під час контролю виконання завдань та відповідей на семінарських заняттях можуть оцінюватись наступні види робіт:

- відповіді на теоретичні запитання і виступи на семінарських заняттях,

- рівень знань, продемонстрований під час усного або письмового експрес-контролю;

- активність і рівень знань, продемонстровані під час обговорення на занятті теоретичних і практичних проблемних питань з курсу;

- результати виконання і захисту домашніх та/або аудиторних завдань;

- робота в міні-групах (підготовка і презентація розв'язання ситуаційних вправ (кейсів), виконання інших практичних завдань).

2) Під час контролю виконання модульних контрольних робіт оцінюються теоретичні знання та практичні навички, яких студент набув після опанування всієї науки. Письмова модульна контрольна робота проводиться в сесійний період, згідно з розкладом, і може включати – за рішенням викладача – тести, відповіді на теоретичні питання, розв'язання задач та практичних завдань.

Оцінювання контрольної роботи здійснюється з максимальною оцінкою 5 балів. Кожне завдання модульної контрольної роботи може оцінюватись, залежно від складності завдання і кількості завдань у модулі, у: 1 бал (шкала оцінювання: 0; 1 бали), 2 бали (шкала: 0; 1; 2 бали), 3 бали (шкала: 0; 1; 2; 3 бали).

3) Індивідуальні завдання для домашнього самостійного виконання видаються під час установчої сесії (начитки лекцій) або, в окремих випадках, по її закінченні. За місяць до початку сесії студенти надсилають на кафедру виконані роботи. Під час сесії студенти захищають свої роботи в ході співбесіди з викладачем.

Максимальні 10 балів за виконання завдань для індивідуальної самостійної роботи студент може отримати за умови належного виконання двох вибіркових завдань.

Опис завдань і розподіл балів наведено в карті СРС (див. параграф 6.2).

Рекомендації з підготовки письмових самостійних робіт студентів наведено у параграфі 6.3.

Загальна сума балів поточної успішності студента складається із суми балів за виконання завдань та відповідей на семінарських заняттях, модульну контрольну роботу і балів за виконання завдань для самостійної роботи. Загальні результати поточної успішності студентів фіксуються у відомості обліку поточної і підсумкової успішності з науки.

Порядок проведення екзамену та  порядок визначення загальної підсумкових оцінки з науки – див. параграфи 7.2-7.3.

 

Зразок екзаменаційного білета

Денна форма навчання

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана

Кафедра маркетингу 

Освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр

Галузь знань

Економіка і підприємництво

Напрям підготовки 6501,6502,6503,6504,6505,6506,6509,6508/1, 6509,6601,6101

Семестр 5/6

Наука 

«Маркетинг»

 

Білет № ___ 

 1. Походження і еволюція маркетингу. Особливі риси і основні інструменти маркетингу на різних етапах його розвитку.

 2. Зовнішнє середовище маркетингової діяльності підприємства: дайте визначення, охарактеризуйте складові, поясніть їх вплив на маркетингову діяльність.

 3. Методи розрахунку бюджету маркетингових комунікацій: характеристика різних методів, їхні переваги, недоліки, умови застосування.

 4. Назвіть та охарактеризуйте ціноутворюючі фактори в маркетингу. 

 5. Задача: За даними таблиці розрахуйте індекси конкурентоспроможності міксерів А і В та поясніть їх економічне значення. Враховуйте, що базовим є оптимальний міксер. 

Показники

Одиниці виміру

Чисельне значення показника

Коефіцієнти вагомості

А

В

Довговічність

Роки

5

7

5

Термін гарантії

Роки

1

3

8

Кількість насадок

Одиниць

3

5

9

Кількість швидкостей

Одиниць

2

4

2

Рівень шуму

Бали

5

7

3

Вага

Кг

3

4

4

Зручність

Бали

8

7

6

Ціна

Грн.

165

150

7

Витрати на ремонт

Грн.

30

40

1

 

Практичне завдання: Покажіть вплив фактору зовнішнього середовища Х на маркетингову діяльність фірми У. 

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу 

Протокол № ___від_________

Завідувач кафедри___________ акад. Павленко А.Ф.

  

Денна форма навчання

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана 

Кафедра маркетингу 

Освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр

Галузь знань

Економіка і підприємництво

Напрям підготовки 6501,6502,6503,6504,6505,6506,6509,6508/1, 6509,6601,6101

Семестр 5/6

Наука 

«Маркетинг»

 

Білет № ___ 

 1. Походження і еволюція маркетингу. Особливі риси і основні інструменти маркетингу на різних етапах його розвитку.

 2. Зовнішнє середовище маркетингової діяльності підприємства: дайте визначення, охарактеризуйте складові, поясніть їх вплив на маркетингову діяльність.

 3. Методи розрахунку бюджету маркетингових комунікацій: характеристика різних методів, їхні переваги, недоліки, умови застосування.

 4. Назвіть та охарактеризуйте ціноутворюючі фактори в маркетингу.

 5. Ексклюзивний збут: сутність, переваги, недоліки, умови практичного застосування.

 6. Зміст плану маркетингу підприємства. 

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу 

Протокол № ___від_________

Завідувач кафедри___________ акад. Павленко А.Ф.

 

 Заочна форма навчання

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана

 

Кафедра маркетингу 

Освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр

Галузь знань

Економіка і підприємництво

Напрям підготовки 6501,6502,6503,6504,6505,6506,6509,6508/1, 6509,6601,6101

Семестр 5/6

Наука 

«Маркетинг»

Білет № ___ 

 1. Походження і еволюція маркетингу. Особливі риси і основні інструменти маркетингу на різних етапах його розвитку.

 2. Зовнішнє середовище маркетингової діяльності підприємства: дайте визначення, охарактеризуйте складові, поясніть їх вплив на маркетингову діяльність.

 3. Сутність та види попиту в маркетингу.

 4. Види реклами в залежності від цілей.

 5. Стратегія “зняття вершків”: сутність, умови та приклади практичного застосування.

 6. Методи розрахунку бюджету маркетингових комунікацій: характеристика різних методів, їхні переваги, недоліки, умови застосування.

 7. Назвіть та охарактеризуйте ціноутворюючі фактори в маркетингу.

 8. Ексклюзивний збут: сутність, переваги, недоліки, умови практичного застосування.

 9. Рівні каналу розподілу та їх характеристика.

 10. Зміст плану маркетингу підприємства.

 

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу 

Протокол № ___від_________

Завідувач кафедри___________акад. Павленко А.Ф.

 

Список рекомендованої літератури

Основна література:

 1. Павленко А., Войчак А. Маркетинг. Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 246 с.

 2. Павленко А., Войчак А. Маркетинг. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення науки. – К.: КНЕУ, 2001. - 106 с.

 3. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. - 6-те вид. - К.: Лібра, 2008. - 720 с. 

 4. Маркетинг. Підручник. / За наук. ред. А.Ф. Павленка. – К.: КНЕУ, 2008. - 596 с.

 5. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга. [пер. с англ.]. – 4-е европейское изд. – М.: Вильямс, 2008. - 1200 с.

 6. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинговий менеджмент. 12-е вид. Підручник: укр. адаптоване видання. - К.: В-во “Хімджест”, 2008.

Додаткова література:

 1. Армстронг Г., Котлер Ф. Введение в маркетинг. [пер. с англ.]. - 8-е изд. - М.; СПб.; К.: Вильямс, 2007. - 832 с.

 2. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2008. - 733 с.

 3. Балабанова Л.В.  Маркетинг: Підручник. - Вид. 3-тє, переробл. і доповн. - К.: КНЕУ, 2011. - 543 с.

 4. Березин И.С. Маркетинговый анализ. Рынок. Фирма. Товар. Продвижение. - 3-е изд., испр. и доп. - М.; СПб.: Вершина, 2008. - 480 с.

 5. Беркитт Х., Зилли Дж. Маркетинг победителей. Секреты лучших маркетологов мира [пер. с англ.]. - М.: Группа ИДТ, 2008. - 303 с.

 6. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. - К.: КНЕУ, 2009. - 328 с.

 7. Войчак А.В., Федорченко А.В. Маркетингові дослідження: Підручник. - К.: КНЕУ, 2007. - 403 с.

 8. Грант Дж. 12 тем: маркетинг 21 века [пер. с англ.]. - М. : Коммерсантъ; СПб.: Питер, 2007. - 448 с.

 9. Джоббер Д.  Принципы  и практика маркетинга. – К.: Вильямс, 2000. - 677 с.

 10. Диксон П.Р. Управление маркетингом. – М.: ‘БИНОМ’, 1998. – 560 с.

 11. Дихтль Е., Хёршген Х. Практический маркетинг. / Пер. с нем. - М.: Высшая школа, 2007. – 225 с.

 12. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость. / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2001. – 480 с.

 13. Кардаш В.Я., Павленко І.А., Шафалюк О.К., Василькова Н.В. Товарна інноваційна політика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2010. – 309 с.

 14. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. 12-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 816 с.

 15. Прайснер А. Сбалансированная система показателей в маркетинге и сбыте: Планирование и контроль на базе ключевых показателей эффективности [пер. с нем.]. - М.: Изд. Дом Гребенникова, 2009. - 308 с.

 16. Руделіус В. Маркетинг. Підручник: 3-тє укр. адаптоване вид. - К.: Навчально-методичний центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2008.  - 648 с.

 17. Скибінський, С.В. Маркетинг: Підручник. - К. : КНЕУ. - 2005. - 567 с.

 18. Старостіна А.О., Гончарова Н.П., Крикавський Є.В. та ін. Маркетинг: Підручник. За ред. А. О. Старостіної. - К.: Знання, 2009. - 1070 с.

 19. Управление взаимоотношениями с клиентами / [пер. с англ.]. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. - 192 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!