Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1757 Методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт з дисципліни Управління персоналом і економіка праці, КНЕУ ім. В. Гетьмана

Методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт з дисципліни Управління персоналом і економіка праці, КНЕУ ім. В. Гетьмана

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА МАРКЕТИНГУ 

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ    

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

______________А.М. Колот

“___” ________________2012 р.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ (РЕКОМЕНДАЦІЇ) ЩОДО

ПІДГОТОВКИ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІН ФАХОВОГО СПРЯМУВАННЯ IV КУРСУ

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ

6.030505 – «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІКА ПРАЦІ»

(для студентів усіх форм навчання)

Затверджено

на засіданні кафедри управління

персоналом та економіки праці

Протокол №  __ від _________

Заст. завідувача кафедри

управління персоналом та економіки праці

_______________В.М. Петюх 

 

Київ 2012

 

Укладачі: 

 1. Колот А.М., доктор екон. наук, професор,

 2. Василенко А.О., ст. викладач,

 3. Даниленко О.А., канд. екон. наук, доцент,

 4. Данилевич Н.С., канд. екон. наук, доцент,

 5. Данюк В.М., канд. екон. наук, професор,

 6. Крушельницька Я.В., канд. екон. наук, доцент,

 7. Мельникова О.А., ст. викладач,

 8. Петюх В.М., канд. екон. наук, професор,

 9. Поплавська О.М., канд. екон. наук, доцент,

 10. Цимбалюк С.О., канд. екон. наук, доцент.

 

ЗМІСТ 

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ КУРСОВИХ РОБІТ

4

Вимоги до змісту курсової роботи

4

Загальні вимоги до оформлення курсової роботи

6

Критерії оцінювання курсових робіт

7

 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ДИСЦИПЛІН ПРОФІЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ

10

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗІОЛОГІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ»

 

11

Тема 1. Працездатність людини і заходи щодо підтримання стійкого стану працівників на виробництві

11

Тема 2. Виробнича втома та заходи запобігання перевтомі працівників

14

Тема 3. Монотонність праці та шляхи підвищення змістовності праці

17

Тема 4. Важкість праці та методика визначення  категорії важкості роботи

23

Тема 5. Проектування раціональних режимів праці і відпочинку

26

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ»

 

26

Тема 1. Ефективність організації праці робітників меблевого комбінату

26

Тема 2. Ефективність нормування праці

31

Тема 3. Умови праці на підприємстві: стан, проблеми та заходи покращення

37

Тема 4. Аналіз і підвищення ефективності використання змінного робочого часу

48

Тема 5. Аналіз та оптимізація робочого часу на підприємствах легкої промисловості

51

Тема 6. Нормування управлінської праці, облік та аналіз робочого часу менеджера

55

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО  ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

 

60

Тема 1. Удосконалення формування персоналу

60

Тема 2. Удосконалення організації розвитку персоналу

64

Тема 3. Управління процесами руху персоналу

68

Тема 4. Управління робочим часом працівників

71

Тема 5. Підвищення ефективності управління персоналом

73

Тема 6. Удосконалення оцінювання персоналу

79

Тема 7. Удосконалення добору працівників

93

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ (РЕКОМЕНДАЦІЇ) ЩОДО ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ  «МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ»

 

111

Тема 1. Проектування компенсаційного пакета на підприємстві

111

Тема 2. Організація заробітної плати на підприємстві

117

Тема 3. Удосконалення диференціації заробітної плати на підприємстві

123

Тема 4. Розроблення тарифних умов оплати праці на промисловому підприємстві

131

Тема 5. Проектування основної заробітної плати на державному підприємстві

134

Тема 6. Підвищення ефективності преміювання персоналу

138

Тема 7. Удосконалення доплат, надбавок та одноразових премій на підприємстві

142

Тема 8. Формування соціального пакета на підприємстві

147

 

 

Рекомендована література

151

 

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ

КУРСОВИХ РОБІТ 

Курсова робота студента являє собою науково-практичне дослідження обраної теми і оформлюється відповідно до вимог, прийнятих у КНЕУ. Курсова робота з дисциплін професійного спрямування як одна з основних і ефективних форм самостійної роботи студентів є важливим етапом підготовки бакалаврів спеціальності 6.030505 - "Управління персоналом та економіка праці".

Мета курсової роботи полягає у поглибленні та закріпленні теоретичних знань і практичних навичок, отриманих студентом в процесі вивчення зазначених далі дисциплін. Виконання курсової робити дозволяє визначити й оцінити ступінь засвоєння теоретичного матеріалу і вміння застосовувати теорію при вирішенні конкретних практичних ситуацій.

В процесі виконання курсової роботи студент повинен отримати навички самостійного опрацювання різноманітних сучасних інформаційних джерел з обраної теми (наукова та періодична література, законодавчо-нормативна база з досліджуваної проблеми (у тому числі внутрішні нормативні документи організації, дані статистичної і бухгалтерської звітності,  матеріали, які розміщені в Інтернеті тощо) та аналізу конкретних виробничих ситуацій. Отже, підготовка курсової роботи дасть можливість студенту глибше вивчити основні питання професійного спрямування й на підставі цього робити самостійні висновки і прогнози.

У курсовій роботі студент повинен всебічно й глибоко розкрити зміст обраної теми, показати знання літературних джерел. Зміст роботи повинен відповідати плану, який, у свою чергу, має розкривати сутність теми, що розглядається, її внутрішню структуру і логіку дослідження.

 

Вимоги до змісту курсової роботи

Титульний аркуш курсової роботи містить:

 • найменування вищого навчального закладу;

 • назву факультету, де навчається студент;

 • шифр, найменування спеціальності, номер групи, де навчається студент;

 • прізвище, ім’я, по батькові автора;

 • назву курсової роботи;

 • науковий ступінь, посаду, прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника;

 • місто і рік.

Зміст подають на початку курсової роботи з найменуваннями та номерами початкових сторінок усіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, загальних висновків, додатків, списку використаної літератури та ін.

Вступ розкриває сутність та стан наукової проблеми та її значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обгрунтування необхідності проведення дослідження.

У вступі подають загальну характеристику курсової роботи у такій послідовності.

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями проблеми чітко, аргументовано обгрунтовують актуальність і доцільність роботи.

Мета і завдання дослідження.Формулюють мету роботи і завдання, які потрібно вирішити для її досягнення.

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження або досягнення поставленої мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а стисло та змістовно визначаючи, що саме досліджувалося тим чи іншим методом.

Наукове і практичне значення отриманих результатів. У цьому пункті необхідно зазначити сферу застосування отриманих автором результатів дослідження, можливий ефект від запровадження запропонованих заходів для науки та економічної практики.

Основна частина курсової роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів. Кожен розділ починають із нової сторінки. Наприкінці кожного розділу формулюють висновки із лаконічним викладом наведених у розділі наукових і практичних результатів.

Основна частина складається з трьох розділів:

І. Критичний аналіз теоретико-методологічних положень досліджуваної проблеми (явища, процесу).

ІІ. Аналіз та оцінювання стану (рівня розвитку, тенденцій тощо) досліджуваного явища, процесу.

ІІІ. Формування комплексної програми підвищення ефективності процесу (покращення ситуації щодо обраної проблематики).

Зміст теоретичного розділу курсової роботи має відповідати сучасному рівню розвитку економічної науки. Розділ має містити наступну інформацію: постановка проблеми; систематизація та критичний аналіз поглядів на сутність питань обраної теми; формулювання власної позиції студента щодо обраної проблеми.

Зміст аналітичного розділу та рекомендовані джерела фактичних даних для розрахунків наведено у відповідних розділах методичних вказівок (рекомендацій).

Рекомендації, пропозиції, прогнози та заходи щодо  вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обґрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність.

Висновки: повинні містити узагальнення щодо результатів дослідження автора за заданою тематикою.

Головна вимога до написання курсових робіт – це самостійність, особиста ініціативність, творчий підхід.

У разі списування із літературних та інших джерел курсова робота не допускається до захисту.

В методичних вказівках наведено орієнтовні питання, що можуть бути використані при написанні курсових робіт. Кожен студент – автор курсової роботи може на свій розсуд, проконсультувавшись з викладачем, сформувати зміст роботи.

Загальні вимоги до оформлення курсової роботи

Курсову роботу друкують на комп’ютері з одного боку аркуша білого паперу формату А4 через 1,5 міжрядковий інтервал. Шрифт Times New Roman, величина кеглю 14.

Обсяг курсової роботи має бути в межах до 35 сторінок (не рахуючи сторінок індивідуального завдання до курсової роботи, яке кожен студент отримує від керівника та яке не нумерується), з приблизно рівномірним поділом кількості сторінок між трьома розділами роботи (теоретичним, аналітичним та рекомендаціями).

Текст курсової роботи друкують, залишаючи береги таких розмірів: лівий- 25мм, правий – 10мм,  верхній – 20 мм, нижній – 20мм.

Відстань між заголовком розділу та текстом повинна дорівнювати 2 інтервали.

До загального обсягу курсової роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів курсової роботи підлягають нумерації на загальних засадах.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включається до загальної нумерації сторінок роботи, не проставляючи його номера. Наступні сторінки нумерують у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Такі структурні частини курсової роботи, як зміст, вступ, висновки, додатки, список використаних джерел не мають порядкового номера. Номер розділу ставлять після слова „РОЗДІЛ”, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу. Підрозділи нумерують у межах кожного розділу.

Ілюстрації позначаються словом „Рис.” і нумеруються послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Таблиці нумеруються послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис „Таблиця” із зазначенням її номера.

Критерії оцінювання курсових робіт

Підсумкову, диференційовану оцінку курсової роботи визначає комісія, що призначається кафедрою. 

1. Курсова  робота не допускається до захисту і повертається на доопрацювання, якщо:

- роботу надано на кафедру (на перевірку) для рецензування  з порушенням термінів, установлених кафедрою (викладачем, який викладає дану дисципліну);

- роботу написано на тему, що не включена до переліку тем курсових робіт з відповідної дисципліни або не погоджена з викладачем;

- роботу виконано не самостійно;

- структура і логіка побудови  змісту роботи не відповідає вимогам та темі курсової роботи;

- курсову роботу не зброшуровано (тобто аркуші не скріплені). 

2. У процесі оцінювання враховується низка важливих показників якості курсової роботи, а саме:

– чіткість формулювання мети і завдань курсової роботи, складність досліджуваних у роботі проблем, відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і завданням;

– якість і глибина теоретико-методологічного аналізу проблеми; широта й адекватність методологічного апарату; якість критичного огляду літературних джерел, наявність наукової полеміки, посилань на літературні джерела та формулювання власної думки студента-автора курсової роботи;

– системність і глибина аналізу статистичних і фактичних матеріалів, наявність і переконливість узагальнень і висновків з аналізу, наявність і якість ілюстративних матеріалів у тексті роботи, використання економіко-математичних методів, соціологічних та інших досліджень;

– наявність та логічний зв'язок заходів, що пропонуються для вирішення проблеми, яка досліджується у роботі, з проведеним у роботі аналізом фактичних та статистичних матеріалів, їх актуальність, реалістичність та економіко-соціальна обґрунтованість, наявність альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;

– володіння культурою презентації, вміння стисло (в межах регламенту), послідовно й чітко викласти сутність і результати дослідження, здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди; повнота і ґрунтовність відповідей на запитання членів комісії, що приймає захист курсових робіт, на зауваження і пропозиції, що містяться у рецензії на курсову роботу.

Критерії експертного оцінювання рецензентом знань студентів при виконанні та захисті курсової роботи з дисциплін фахового спрямування

 

1.Текст курсової роботи

65 балів

1.1

Загальні вимоги до тексту курсової роботи:

25 балів

1.1.1

Наявність та чіткість формування мети і завдання курсової роботи, обґрунтованість актуальності теми

3

1.1.2

Відповідність логічної побудови роботи назві теми, а також поставленим цілям і завданням, пропорційність структури роботи

3

1.1.3

Правильність оформлення списку літератури (порядок розміщення, повнота, сучасність, відсутність помилок)

2

1.1.4

Наявність, якість ілюстративних матеріалів (рисунків, схем, діаграм, графіків, таблиць) у тексті роботи та відповідність їх оформлення встановленим критеріям (вимогам)

3

1.1.5

Правильність оформлення курсової роботи (нумерація сторінок, оформлення титульного аркуша, дотримання вимог до розміру полів, шрифту, міжрядкового інтервалу та інше), відсутність редакційних помилок

4

1.1.6

Повнота і відповідність висновків змісту курсової роботи

10

1.2

Вимоги до змісту курсової роботи:

40 балів

1.2.1

Якість і глибина теоретико-методологічного аналізу проблеми. Наявність та якість критичного огляду літературних джерел. Наявність наукової полеміки. Етика цитування (наявність посилань на літературні джерела). Самостійність суджень і викладу матеріалу (наявність формулювання власної думки студента – автора курсової роботи)

10 балів

1.2.2

Наявність, системність і глибина особистого аналізу сучасних фактичних матеріалів організації, наявність і переконливість узагальнень і висновків з аналізу, виявлення проблем і недоліків у діяльності організації за темою КР

15 балів

1.2.3

Наявність та логічний зв’язок заходів, що пропонуються для вирішення проблеми, з проведеним у роботі аналізом фактичних матеріалів, їх актуальність та реальність. Розробка альтернативних варіантів рекомендацій, обґрунтування та розрахунок ефективності запропонованих рішень.

Наявність аналізу зарубіжного досвіду та його використання при розробці пропозицій

15 балів


 

 

Захист курсової роботи (доповідь)

35 балів

1. 

Володіння культурою презентації (вільне володіння текстом доповіді, наявність в структурі доповіді всіх належних елементів: вітання, представлення, обґрунтування актуальності, мети, завдань курсової роботи, викладення особисто розроблених теоретичних, проблемних, аналітичних та рекомендаційних аспектів роботи, посилання на роздавальний матеріал)

 

 

10

2. 

Вміння стисло (в межах регламенту), послідовно й чітко викласти сутність і результати дослідження

5

3. 

Повнота і ґрунтовність відповідей на запитання викладачів, на зауваження і пропозиції, що містяться у рецензії на курсову роботу, здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди

10

4. 

Наявність і якість роздавального матеріалу для захисту курсової роботи (наявність матеріалів, що відображають теорію, аналіз і пропозиції; ілюстративний матеріал повинен мати аналітичний характер; чітке, грамотне без будь-яких помилок оформлення; зв’язок доповіді з кожним листком роздавального матеріалу)

10

Таким чином, якість виконання даної курсової роботи оцінюється в діапазоні від 0 до 65 балів, а результати захисту курсової роботи оцінюються в діапазоні від 0 до 35 балів.

Загальна підсумкова оцінка при захисті курсових робіт складається з суми балів, отриманих за якість виконання курсових робіт, та кількості балів, отриманих при захисті.

До залікової відомості заносяться сумарні результати в балах, отримані при попередньому ознайомленні та при захисті курсових робіт.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

A

90-100

5 (відмінно)

B

80-89

4 (добре)

C

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

E

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-20

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ДИСЦИПЛІН ПРОФІЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ: фізіологія і психологія праці, організація і нормування праці, управління персоналом, мотивація персоналу  (СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.030505)

ФІЗІОЛОГІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ

Тема 1. Працездатність людини і заходи щодо підтримання стійкого стану працівників на виробництві

Тема 2. Виробнича втома та заходи запобігання перевтомі працівників

Тема 3. Монотонність праці та шляхи підвищення змістовності праці

Тема 4. Важкість праці та методика визначення  категорії важкості роботи

Тема 5. Проектування раціональних режимів праці і відпочинку

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

Тема 1. Ефективність організації праці робітників меблевого комбінату

Тема 2. Ефективність нормування праці

Тема 3. Умови праці на підприємстві: стан, проблеми та заходи покращення

Тема 4. Аналіз і підвищення ефективності використання змінного робочого часу

Тема 5. Аналіз та оптимізація робочого часу на підприємствах легкої промисловості

Тема 6. Нормування управлінської праці, облік та аналіз робочого часу менеджера

 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Тема 1. Удосконалення формування персоналу

Тема 2. Удосконалення організації розвитку персоналу

Тема 3. Управління процесами руху персоналу

Тема 4. Управління робочим часом працівників

Тема 5. Підвищення ефективності управління персоналом

Тема 6. Удосконалення оцінювання персоналу

Тема 7. Удосконалення добору працівників

 

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ

Тема 1. Проектування компенсаційного пакета на підприємстві

Тема 2. Організація заробітної плати на підприємстві

Тема 3. Удосконалення диференціації заробітної плати на підприємстві

Тема 4. Розроблення тарифних умов оплати праці на промисловому підприємстві

Тема 5. Проектування основної заробітної плати на державному підприємстві

Тема 6. Підвищення ефективності преміювання персоналу

Тема 7. Удосконалення доплат, надбавок та одноразових премій на підприємстві

Тема 8. Формування соціального пакета на підприємстві


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ (РЕКОМЕНДАЦІЇ) ЩОДО ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

«ФІЗІОЛОГІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ» 

Тема 1. Працездатність людини і заходи щодо підтримання стійкого стану працівників на виробництві

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Сутність, фактори і динаміка працездатності.

Розділ ІІ. Аналіз та оцінка працездатності працівників.

2.1. Визначення інтегрального показника працездатності в динаміці робочої зміни за окремими функціями.

2.2.Визначення інтегрального показника працездатності в динаміці робочої зміни методом непараметричної статистики.

Розділ ІІІ. Проект заходів щодо підвищення працездатності працівників на виробництві.

3.1. Основні напрямки підтримання стійкого стану працівників на виробництві.

3.2. Розробка проекту заходів щодо забезпечення високої працездатності працівників.

Висновки

Література

 

Методичні поради до виконання курсової роботи 

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Вимоги до змісту, вступу та висновків див. у розділі «Загальні методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт».

Теоретична частина роботи повинна ґрунтуватися на опрацюванні літературних джерел і розкривати наступні питання:

– сутність працездатності, її рушійні сили і межа;

– оцінка різних підходів до визначення категорії «працездатність»;

– взаємозв’язок працездатності і продуктивності праці;

– фактори впливу на працездатність працівників;

– методологічні підходи до вибору показників працездатності при виконанні різних робіт;

– закономірності динаміки працездатності протягом зміни, доби, тижня, причини наявності різних типів динаміки працездатності.

Аналітична частина курсової роботи передбачає обробку статистичної інформації, розрахунки відповідних показників, побудову кривих працездатності та їх оцінку. Для виконання цього завдання необхідно опрацювати рекомендовані матеріали, які відображають певні ситуації, і зробити відповідні висновки.

Конструктивна частина роботи полягає:

– у розробці та обґрунтуванні проекту організаційно-економічних, психофізіологічних і соціальних заходів, спрямованих на збільшення фази стійкого стану працівників на виробництві;

– в обчисленні  показників приросту продуктивності праці за рахунок фактора «працездатність».

Фактичні матеріали і ситуації для виконання 2-го розділу 

На основі наведених у таблиці 1 даних, що характеризують динаміку показників окремих функцій працівників, необхідно:

– зробити стандартизацію показників;

– визначити середнє стандартизоване значення кожної функції;

– трансформувати показники функцій, які збільшуються зі зменшенням працездатності, в обернені величини;

– визначити інтегральний показник працездатності за кожний момент спостереження;

– побудувати криву працездатності і зробити її аналіз. 

Таблиця 1

Абсолютні показники досліджених функцій (електромонтажниці)

№ п.п.

Показники

Од. вим.

Години зміни

До роботи

1.

2.

4.

5.

7.

8.

 1.  

Проста сенсомоторна реакція*

с

0,327

0,386

0,363

0,372

0,384

0,398

0,410

 1.  

Сенсомоторна реакція вибору*

с

0,506

0,493

0,487

0,498

0,490

0,510

0,525

 1.  

КЧЗМ

Гц

38,6

37,2

39,8

36,4

37,8

36,9

36,3

 1.  

Увага*

с

36,5

35,1

36,3

38,6

37,1

38,7

39,4

 1.  

М’язова сила

кг/см2

0,72

0,74

0,73

0,65

0,70

0,60

0,53

 1.  

М’язова витривалість

с

14,1

12,3

13,8

10,2

13,5

11,6

10,3

 1.  

Темп - тест

кількість

53,1

58,4

63,8

57,7

57,0

56,3

55,2

* Показники потребують трансформації в обернені величини 

За методом непараметричної статистики необхідно розрахувати інтегральні показники працездатності в кожний момент спостереження для групи робітників за наступних змін окремих фізіологічних функцій порівняно з доробочим періодом (випадків), побудувати криву працездатності і дати відповідні пояснення.

В ливарному цеху зайнято 46 робітників. Праця пов’язана із значними фізичними зусиллями, в несприятливих умовах виробничого середовища (підвищена температура, наявні хімічні отрути, поза стоячи з нахилом, ходіння). Обідня перерва тривалістю – 1 год. і 2 перерви на відпочинок (8 і 10 хвилин).

 

Методичні вказівки щодо виконання розділу 3 

Обґрунтувати проект заходів щодо збільшення тривалості фази стійкого стану і розрахувати приріст продуктивності праці за рахунок цього фактора.

Обґрунтувати систему заходів щодо підвищення працездатності робітників ливарного цеху з метою збільшення питомої ваги фази стійкого стану в загальній тривалості робочої зміни з 57% до 63% і розраховувати приріст продуктивності праці за рахунок цього фактора. 

Ситуації для обґрунтування системи заходів, спрямованих на підвищення працездатності робітників.

Двоє робітників переносять шлакоблоки на відстань 3 м. За 20 хв. вони переносять 38 шлакоблоків. Робота характеризується середньою важкістю. Споживання кисню становить 1,18 – 1,21 л/хв. Частота пульсу 88 – 95 уд/хв. Обґрунтувати пропозиції щодо підтримання високої працездатності і розрахувати приріст продуктивності праці за наступних даних. 

Таблиця 3

Показники

До впровадження заходів

Після впровадження заходів

Тривалість фази стійкого стану, год.

4,3

4,8

Тривалість фази пониженої працездатності, год.

3,7

3,2

Середньогодинний виробіток одного робітника у період стійкого стану, шлакоблоків

120

128

Середньогодинний виробіток одного робітника у період пониженої працездатності, шлакоблоків

113

119

  

Тема 2. Виробнича втома та заходи запобігання перевтомі працівників

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Сутність і методика дослідження втоми.

Розділ ІІ. Аналіз та оцінка втоми працівників.

2.1. Визначення ступеня втоми і функціонального напруження працівників.

2.2. Визначення показника втоми на основі змін фізіологічних функцій.

2.3. Визначення загального коефіцієнта стомлення і відновлення працездатності.

Розділ ІІІ. Проект заходів щодо запобігання перевтомі працівників на виробництві.

3.1. Основні напрямки запобігання перевтомі працівників.

3.2. Розробка проекту заходів щодо зниження втоми працівників.

Висновки

Література

 

Методичні поради до виконання курсової роботи

 

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Вимоги до змісту, вступу та висновків див. у розділі “Загальні методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт”.

Теоретична частина роботи повинна розкривати наступні питання:

–              втома як етап у динаміці працездатності;

–              сутність і оцінка локально-гуморальних теорій втоми;

–              сучасна концепція втоми та її аргументація;

–              механізм і сутність втоми;

–              показники і стадії втоми;

–              методики оцінки втоми;

–              особливості втоми при виконанні різних робіт.

Аналітична частина курсової роботи полягає в обробці і аналізі статистичної інформації та визначенні ступеня втоми і функціонального напруження працівників.

Конструктивна частина курсової роботи повинна містити обґрунтування системи заходів, спрямованих на профілактику перевтоми працівників.

 

Статистичні матеріали і ситуації для виконання 2-го розділу

 

За наведеними в таблиці 1 даними розрахувати:

-     показники напруження по кожній функції (ПФІ);

-     загальний показник трудового напруження (Пт.н.);

-     показник напруження по кожній функції на кожний момент спостереження (Пфt);

-     загальний показник трудового напруження на кожний момент спостереження (Пm.н.t);

-     побудувати криву трудового напруження;

-     за показником трудового напруження визначити ступінь втоми.

 

Таблиця 1

Показники досліджених функцій в динаміці робочої зміни

(оператор обчислювального центру)

№ з/п

Показники

Години роботи

1

3

5

7

8

 1.  

Обсяг короткотривалої пам’яті, знаки

6

7

5

4

4

 1.  

Швидкість мислення, с

22

18

21

23

24

 1.  

Концентрація і переключення уваги, с

27

24

26

28

30

 1.  

Теппінг-тест, кількість

55

64

60

51

49

 1.  

Хвилинний об’єм крові, мл

3795

3674

3660

3785

3810

 

За наведеними в таблиці даними, визначити показник втоми працівників за відповідних змін фізіологічних функцій порівняно з доробочим періодом (кількість випадків).

Таблиця 2

Показники зміни фізіологічних функцій робітників

ливарного цеху (випадки)

Період

Покращення

Погіршення

Без змін

За 1,5 год. до закінчення роботи

240

30

Після роботи

256

14

 

За наведеними даними, розрахувати загальний коефіцієнт стомлення (Кс), коефіцієнт відновлення працездатності (Кв.п.) і ступінь трудового напруження (Кс.т.н.) і зробити відповідні висновки.

 

Загальна чисельність робітників – 310

Чисельність робітників, які не втомилися – 40

Чисельність робітників, які помірно втомилися – 144

Чисельність робітників, які сильно втомилися – 126

Чисельність робітників, які наступного дня приступили до роботи не втомленими або помірно втомленими – 282

 

 

Методичні вказівки щодо виконання розділу 3

 

Розробка проекту  заходів щодо зниження втоми працівників. Обґрунтувати систему заходів щодо зниження втоми оператора обчислювального центру, робота якого вимагає напруженої уваги і пам’яті, високого темпу, сприймання значної кількості інформації та виконання великої кількості рухів (більш 50 тисяч), які виконуються за участі м’язів передпліччя і кисті; поза тривалий час фіксована, руки значну частину часу знаходяться без опори. Обідня перерва45 хвилин. Регламентовані перерви на відпочинок відсутні. Функціональна музика і гімнастика не застосовуються.

 

 


Тема 3. Монотонність праці та шляхи підвищення змістовності праці

 

 

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Сутність, види і критерії монотонності праці.

Розділ ІІ. Психофізіологічний аналіз трудових операцій та оцінка монотонності праці.

2.1. Методика і завдання психофізіологічного аналізу трудових операцій.

2.2. Порівняльний психофізіологічний аналіз трудових операцій і визначення ступеня їх монотонності.

Розділ ІІІ. Проект заходів щодо запобігання монотонності праці.

3.1. Основні напрямки запобігання монотонності і підвищення змістовності праці.

3.2. Розробка проекту заходів щодо зниження монотонності праці.

Висновки

Література

 

Методичні поради до виконання курсової роботи

 

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Вимоги до змісту, вступу та висновків див. у розділі “Загальні методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт”.

Теоретична частина роботи повинна ґрунтуватися на опрацюванні літературних джерел і розкривати наступні питання:

–         вплив науково-технічного прогресу на характер і  зміст праці;

–         оцінка потоково-конвеєрного способу виробництва як основного чинника монотонності праці;

–         сутність, критерії і види монотонності;

–         психічні стани працівників при виконанні монотонних робіт;

–         монотоностійкість та її показники.

Аналітична частина курсової роботи передбачає аналіз конкретних трудових операцій і визначення ступеня їх монотонності.

Конструктивна частина роботи полягає у розробці та обґрунтуванні проекту заходів, спрямованих на зниження монотонності конкретних робіт (трудових операцій).

 

Матеріали для виконання 2-го розділу

 

Зробити порівняльний психофізіологічний аналіз двох трудових операцій, що виконуються на конвеєрі, визначити їх рухові і часові особливості, встановити ступінь монотонності, фізичну важкість, нервову напруженість і ступінь втоми працівників.


Таблиця 1

Основні характеристики трудових операцій

Показники

Виробництво портфелів

Складання вантажних автомобілів

Кількість елементів операції

5

3

Час на операцію, с

27

16

Маса виробу, кг

0,4

35

Робоча зона, м

0,6

2,3

Робоча поза

Сидячи

Стоячи

Характер робочих рухів

Дрібні

Утримання виробу, гайковерта, перенесення виробу

Максимальна частота пульсу за хвилину в кінці роботи

78

120

Зниження витривалості до статичного зусилля в кінці роботи, %

17,9

60

Зниження лабільності зорового аналізатора в кінці роботи, %

14,9

28,8

Енерговитрати, ккал/год.

138

280

 

 

Методичні вказівки щодо виконання розділу 3

 

На основі аналізу трудових операцій і висновків, зроблених у розділі ІІ, обґрунтувати проект заходів щодо раціоналізації організації праці та зниження монотонності роботи, врахувавши додатково наступні характеристики робіт.

 

А. Виробництво портфелів. Робота вимагає помірного напруження зору та невеликих фізичних навантажень. Динамічна робота виконується м’язами плеча, передпліччя і кисті. За зміну загальна маса вантажу, що піднімається, становить 300 – 350 кг. Для більшості робітниць характерна невисока частота пульсу, який, проте, зростає при збільшенні фізичного навантаження. Витривалість рук до статичного зусилля зростає в перші 2 – 3 години роботи, потім стабілізується, а у третини робітниць вона помітно знижується. Режим праці і відпочинку: обідня перерва тривалістю 1 година та 10-хвилинні перерви на відпочинок у першій і другій половині робочої зміни. Функціональна музика і виробнича гімнастика не застосовуються.

Б. Складання вантажних автомобілів. Робота характеризується дуже великими м’язовими напруженнями. Маса вантажу, що піднімається, становить до 30 тонн за зміну. Робота виконується стоячи з переміщенням по ходу конвеєра. Динамічні і статичні навантаження припадають на крупні м’язи.

Умови праці несприятливі: рівень шуму 85 – 95 дБ, повітря забруднене парами бензину. Робота зводиться до виконання елементів "взяти" і "покласти" або до кріплення окремих деталей за допомогою спеціальних інструментів. Робоча поза стоячи, незручна. Працездатність робітників знижується уже через 1 – 1,5 год. роботи протягом робочої зміни. М’язова витривалість значно знижується як в першій, так і в другій половині робочої зміни. Частота пульсу становить 100 – 120 ударів за хвилину. Систолічний тиск знижується в кінці першої і другої половини робочого дня. Час сенсомоторної реакції збільшується протягом робочого дня. Режим праці і відпочинку: обідня перерва – 1 година та 10-хвилинна перерва на відпочинок у першій та другій половині робочого дня.


Тема 4. Важкість праці та методика визначення  категорії важкості роботи

 

 

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Суть, фактори і методика оцінки важкості праці.

1.1.     Проблема важкості праці та оцінка різних підходів до її вивчення.

1.2.     Сутність і фактори важкості праці.

1.3.     Медико-фізіологічна класифікація важкості праці.

1.4.     Методика оцінки важкості праці.

1.5.     Важкість та інтенсивність праці.

Розділ ІІ. Оцінка важкості праці.

2.1. Оцінка важкості праці за показниками трудового процесу і факторів виробничого середовища.

2.2. Оцінка важкості праці за бальною оцінкою факторів трудового процесу і виробничого середовища та тривалістю їх дії.

Розділ ІІІ. Проект заходів щодо зниження важкості праці та їх ефективність.

3.1. Соціально-економічна ефективність зменшення важкості праці.

3.2. Визначення інтегральних показників важкості праці, працездатності і приросту продуктивності праці за умови зниження важкості роботи.

3.3. Розробка проекту заходів , спрямованих на зниження важкості конкретної роботи, і розрахунок можливого приросту продуктивності праці.

Висновки

Література

 

Методичні поради до виконання курсової роботи

 

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Вимоги до змісту, вступу та висновків див. у розділі “Загальні методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт”.

На основі опрацювання літературних джерел у теоретичній частині курсової роботи необхідно розглянути наступні питання:

–         методологічні підходи до вивчення проблеми важкості праці;

–         оцінка існуючих методик визначення важкості праці та сфера їх застосування;

–         сучасна концепція важкості праці на основі інтегрального критерію її оцінки;

–         сутність методики інтегральної бальної оцінки важкості праці;

–         взаємозв’язок між важкістю та інтенсивністю праці.

Аналітична частина курсової роботи передбачає обробку і аналіз статистичної інформації, розрахунки відповідних показників та їх аргументацію.

Конструктивна частина роботи полягає у розробці та обґрунтуванні проекту заходів щодо зниження важкості праці і розрахунках приросту продуктивності праці.

 

Статистичні матеріали і конкретні ситуації для виконання 2-го розділу

 

Визначити категорію важкості праці, ступінь втоми, і працездатності робітника на основі показників трудового процесу і факторів виробничого середовища на робочому місці.

Таблиця 1

Показники трудового процесу і факторів виробничого середовища на робочому місці сталевара мартенівської печі

Фактори

Одиниця виміру

Показник

Температура повітря

ºС

літом + 350

зимою +250

Відносна вологість повітря

%

літом 64-68

зимою 32-38

Швидкість руху повітря

м/с

3-4

Вміст у повітрі:

мг/м3

-

окис вуглецю

кратність перевищення ГДК

4

пил тонкодисперсний

16

Шум

дБ

80-85

Освітленість

лК

40

Інфрачервоне випромінювання:

ккал/м2/хв

3-15

тривалість

% зміни

72

Механічна робота:

кгм

115000

Статичне навантаження:

кг/с

 

та дві руки

 

140000

на м’язи корпуса і ніг

 

204000

Тривалість зосередження уваги

% зміни

85

Темп

число рухів за год.

помірний, 230

Інформаційні сигнали

кількість на год.

56-60

Робоча поза

 

змінна (за пультом керування – сидячи, при виконанні ручних робіт – стоячи з переходами від пульта до печі)

Нервово-емоційне напруження

 

Значне

 

Визначити категорію важкості праці, ступінь втоми і працездатності робітника за наступних даних.


Таблиця 2

Бальна оцінка біологічно значущих факторів трудового

процесу і виробничого середовища

Фактори

Оцінка в балах

Тривалість дії, хв.

Температура повітря

5

480

Шум

5

240

Пил

3

480

Статичне навантаження

4

420

Час зосередження уваги

4

430

Кількість важливих сигналів

6

350

Обсяг оперативної пам’яті

3

480

Емоційне напруження

5

450

 

 

Методичні вказівки щодо виконання розділу 3

 

 Розрахувати інтегральні показники важкості й приріст продуктивності праці за наступних даних.

Таблиця 3

Середній бал біологічно значущих елементів трудового процесу і

виробничого середовища на робочих місцях

Цехи

Фактичний

Плановий

Штампувальний

4,9

4,3

Транспортирний

4,8

3,9

Лакофарбувальний

5,6

4,8

 

Обґрунтувати проект заходів щодо зменшення впливу несприятливих факторів трудового процесу і виробничого середовища та зменшення важкості праці на одну категорію і розрахувати можливий приріст продуктивності праці.

 

Сталевар мартенівської печі регулює подачу тепла в піч, управляє процесом виплавки сталі, бере проби, періодично засипає вручну лопатою залізну руду вагою 10-15 кг. Тривалість ручних робіт 50% робочої зміни. Робоча поза стоячи, з переходами від пульта керування до печі і назад.

Тривалість зміни 8 год. робочого тижня – 4 дні. Обідня перерва – 30 хв. перерви на відпочинок не регламентовані. Умови праці несприятливі: температура літом +350, зимою +250, під час заправки печі +45-500С. Швидкість руху повітря 3-4м/с. Повітря забруднене пилом і газами (окис вуглецю – 11-22 мг/м3, пил тонкодисперсний 35-50мг/ м3 з вмістом кремнезему до 70%. Шум 80-85 дБ. Освітлення 40 лк. Теплове випромінювання 3 ккал/см2 /хв. протягом 72% робочого часу. В момент заправки печі до 15 кал/см2/хв. протягом 14% зміни.

Обґрунтувати заходи щодо раціоналізації режиму праці і відпочинку та захисту від шкідливого впливу на працівника несприятливих факторів.


Тема 5. Проектування раціональних режимів праці і відпочинку

 

 

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Раціоналізація режимів праці і відпочинку як важливий напрям управління функціональним станом працівників.

1.1. Сутність, види і критерії раціональності режимів праці і відпочинку.

1.2. Фізіологічні передумови і  закономірності розробки режимів праці          відпочинку.

1.3. Зміст відпочинку. Ефект Сєченова як фізіологічна  основа активного          відпочинку.

1.4. Застосування функціональної музики та її вплив на працездатність          працівників.

1.5. Вплив раціональних режимів праці і відпочинку на ефективність праці.

Розділ ІІ. Регламентовані перерви на відпочинок та методи їх встановлення.

2.1.    Порівняльна оцінка методів встановлення регламентованих перерв на відпочинок.

2.2.    Встановлення тривалості регламентованих перерв на відпочинок залежно від характеристик трудового процесу і факторів виробничого середовища.

2.3.    Встановлення тривалості регламентованих перерв на відпочинок залежно від умов праці і ступеня втоми працівників.

Розділ ІІІ. Проектування раціонального режиму праці і відпочинку.

3.1.    Основні напрямки вдосконалення режиму праці і відпочинку.

3.2.    Оцінка існуючого і розробка проекту нового режиму праці і відпочинку.

Висновки

Література

 

Методичні поради до виконання курсової роботи

 

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Вимоги до змісту, вступу та висновків див. у розділі “Загальні методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт”.

Теоретична частина роботи повинна ґрунтуватися на опрацюванні літературних джерел, законодавчих і відомчих матеріалів і розкривати наступні питання:

–          фізіологічні передумови необхідності чергування періодів роботи і відпочинку;

–          сутність і складові режиму праці і відпочинку;

–          види режимів праці і відпочинку та фактори, які їх зумовлюють;

–          критерії раціональності режимів праці і відпочинку;

–          фізіологічні закономірності розробки режимів праці і відпочинку;

–          методи встановлення регламентованих перерв на відпочинок та сфера їх застосування;

–          типові, окремі та  нестандарті режими праці і відпочинку;

–          зміст відпочинку, його фізіологічна основа і застосування на виробництві;

–          функціональна музика як фактор раціоналізації режимів праці і відпочинку, методика використання;

–          вплив раціональних режимів праці і відпочинку на ефективність праці.

Аналітична частина курсової роботи передбачає оцінку різних методів встановлення регламентованих перерв на відпочинок і сфери їхнього застосування, а також конкретні розрахунки тривалості регламентованих перерв.

В конструктивній частині роботи необхідно обґрунтувати напрямки вдосконалення існуючих режимів або розробки нових, зокрема щодо вибору методів, організації відпочинку, застосування функціональної музики, виробничої гімнастики тощо, а також розробити проект режиму праці і відпочинку для конкретного виробничого процесу.

 

Статистичні матеріали і ситуації для виконання 2-го розділу

 

Розрахувати загальну тривалість регламентованих перерв на відпочинок, визначити їх кількість і час надання залежно від характеристик трудового процесу і факторів виробничого середовища.

 

Таблиця 1

Характеристики факторів трудового процесу і виробничого середовища

в ливарному цеху. Питома вага оперативного часу в загальній тривалості робочої зміни 78%, тривалість зміни 8 годин

Фактори

Показники

Вага переміщуваного вантажу

25-30 кг при затратах фізичних зусиль більше половини часу

Нервове напруження

незначне

Темп роботи

Середній

Робоча поза

Дуже незручна

Монотонність роботи

Середня

Мікроклімат

Теплове випромінювання, 0С +310, відносна вологість 60%

Забрудненість повітря

нетоксичний пил – 80% ГДК, токсичний пил – 70% ГДК,

Виробничий шум

СШ 72 дБ

Вібрація

підвищена

Освітленість

40 лк

 

Розрахувати загальну тривалість регламентованих перерв на відпочинок залежно від умов праці і ступеня втоми працівників, визначити кількість і час надання перерв для відпочинку.

Таблиця 2

Розрахувати показник втоми, загальну тривалість, кількість і час надання регламентованих перерв на відпочинок робітників механічного цеху за наступних даних і дати необхідні пояснення

Фактори

Оцінка в балах

Фізичні зусилля

3,3

Нервове напруження

2,9

Темп  роботи

2,5

Робоча поза

2,7

Монотонність

2,1

Мікроклімат

2,4

Забрудненість повітря

3,4

Шум

2,8

Вібрація

3,8

Освітленість

2,3

 

Методичні вказівки щодо виконання розділу 3

 

Розробити проект режиму праці і відпочинку, обґрунтувавши:

–       тривалість і раціональність надання обідньої перерви;

–       тривалість, кількість і розподіл регламентованих перерв на відпочинок;

–       час впровадження і тривалість різних видів виробничої гімнастики;

–       час призначення, тривалість і характер функціональної музики;

–       організацію відпочинку.

 

Виробнича ситуація: Робота операторів механічних розрахунково-обчислювальних операцій високої швидкості переробки інформації за стереотипною або змінною програмою, напруженої уваги, швидких рухів і характеризується вимушеною робочою позою сидячи (75-80% робочого часу), що призводить до постійного перенапруження м’язових груп плечового пояса, спини, шиї і гіподинамії ніг.

Тривалість зміни 8 год. з обідньою перервою через 4 години роботи.

Температура повітря, відносна вологість відповідають нормі.

Шум 70дБ, що на 10-15 дб перевищує допустиму норму при роботах, які вимагають зосередження. В кінці робочого дня у робітниць різко (на 43-45%) знижується стійкість і концентрація уваги; на 10-15% зменшується м’язова витриваність, на 10-15% - частота пульсу, що свідчить про посилення гальмівних процесів і розвиток втоми. Динаміка артеріального кров’яного тиску характеризується зменшенням систолічного і підвищенням діастолічного тиску, що розцінюється як несприятлива реакція.

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ»

 

Тема 1. Ефективність організації праці робітників меблевого комбінату

 

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Теоретико-методологічні засади організації праці.

1.1. Зміст напрямків організації праці.

1.2. Методологія аналізу процесу організації праці.

1.3. Показники та критерії ефективності організації праці.

Розділ ІІ. Оцінка ефективності організації праці на підприємстві.

2.1. Аналіз трудового процесу та організаційної структури підприємства.

2.2 Аналіз витрат робочого часу.

2.3. Аналіз умов праці на робочих місцях.

Розділ ІІІ. Оптимізація процесу організації праці на підприємстві.

3.1. Розроблення проекту підвищення якості організації праці.

3.2. Планування затрат на впровадження заходів та розрахунок.

3.3. Ефективність нововведень.

Висновки

Література

 

Методичні поради до виконання курсової роботи

 

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Розділ І. На основі проведеного критичного аналізу наукової літератури, розкрити зміст напрямків організації праці, описати методологію аналізу процесу організації праці, розкрити сутність та зміст показників та критеріїв ефективності організації праці. У даному розділі студент повинен не тільки реферативно викласти матеріал, але й зробити узагальнення, висновки щодо доцільності, актуальності, раціональності, тощо напрямків організації праці, запропонованої методології, показників ефективності організації праці. Особливу увагу варто приділити сучасному досвіду передових підприємств щодо сфери дослідження.

 

Розділ ІІ. Аналіз трудового процесу включає у себе наступні дії: у мережі Internet знайти опис виробничого процесу меблевого комбінату; графічним методом та структурною блок-схемою описати трудовий процес на даному підприємстві; визначити його потенційні „вузькі” місця.

Аналіз організаційної структури підприємства здійснюється на базі таких даних, наведених в табл. 1.

 

 

Таблиця 1

Організаційна структура меблевого комбінату

 

 

Всього, осіб

Робітники- відрядники, %

Робітники- почасовики, %

Професіонали, фахівці, технічні службовці, %

Керівники підприємства

3

-

-

-

Виробництво

Рокрійно-швейний цех

50

39

39

22

Меблевий цех №1

40

31

40

29

Меблевий цех №2

36

57

23

20

Експериментальний цех

13

88

8

4

Автотранспортне господарство

22

-

95

5

Технічна служба

Керівники

4

-

-

100

Ремонтно-механічний цех

16

-

80

20

Електроцех

9

-

90

10

Паросилове господарство

21

-

90

10

Ремонтно-будівельний цех

8

-

90

10

Постачання і збут

Ділянка КМПП

5

55

-

45

Збут

45

70

10

20

Технічного обслуговування

13

-

10

90

Загальні відділи

Бухгалтерія

22

-

-

100

Маркетинг

5

-

-

100

Канцелярія, відділ кадрів, юрист, медик

8

-

-

100

Господарський відділ

7

-

15

85

 

         Аналіз витрат робочого часу проводиться з урахуванням вхідної інформації за даними табл. 2-4.

 


Таблиця 2

Звіт про використання робочого часу, 2009 рік

 

Показники

За період з початку року

Людино-годин

Працівники, осіб

Фонд робочого часу, всього

826914

х

Відпрацьовано, всього

700181

х

з них надурочно

-

х

Невідпрацьовано, всього

126733

х

у тому числі:

 

 

Щорічні відпустки (основні і додаткові)

60832

310

Тимчасова непрацездатність

37319

282

Навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством

4076

х

Неявки у зв’язку з тимчасовим переводом для роботи на іншому підприємстві

-

х

Неявки з дозволу адміністрації

20352

х

Відпустки за ініціативою адміністрації

-

-

Неявки у зв’зку з переведенням на скорочений робочий день, тиждень

4000

182

Простої

-

х

Масові невиходи на роботу (страйки)

162

15

прогули

-

х

 

Таблиця 3

Звіт про використання робочого часу, 2010 рік

 

Показники

За період з початку року

Людино-годин

Працівники, осіб

Фонд робочого часу, всього

763214

х

Відпрацьовано, всього

659579

х

з них надурочно

-

х

Невідпрацьовано, всього

-

х

у тому числі:

 

 

Щорічні відпустки (осовні і додаткові)

49842

263

Тимчасова непрацездатність

33077

284

Навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством

2400

х

Неявки у зв’язку з тимчасовим переводом для роботи на іншому підприємстві

-

х

Неявки з дозволу адміністрації

12972

х

Відпустки за ініціативою адміністрації

650

50

Неявки у зв’зку з переведенням на скорочений робочий день, тиждень

4694

364

Простої

-

х

Масові невиходи на роботу (страйки)

-

х

прогули

-

х

 

За наведеними даними табл. 2 і 3 визначити ефективність робочого часу підприємства в цілому. Зробити власні пояснення.

Таблиця 4

Зведена таблиця витрат робочого часу бригади №1 меблевого цеху №1

Категорія витрат робочого часу

Робітник 1

Робітник 2

Помічник

Підготовчо-заключний час

 

 

 

- прибирання цеху

39

- перевірка якості

10

52

 

-пакування виробу

85

62

58

Оперативний час

 

 

 

- збирання виробу

70

10

250

- шпалерні роботи

-

128

-

- розкрій та склеювання паролону

128

-

-

-зіньковка петель

78

-

-

- кріплення декоративних елементів

-

86

-

Обслуговування робочого місця

 

 

 

- налагодження обладнання

34

38

20

Регламентовані перерви

 

 

 

- відпочинок

68

64

80

Нерегламентовані перерви

 

 

 

- ходив за паролоном

-

-

122

-сторонні розмови

28

81

35

-простої через відсутність кріплень, декоративних елементів, інших матеріалів

132

197

-

 

За даними таблиці 4 зробити баланс робочого часу працівників, проаналізувати отримані данні, визначити коефіцієнти завантаженості працівників. Описати яким чином розподілено обов’язки у бригаді. Пояснити власну думку щодо ефективності такого поділу праці у бригаді.

Аналіз умов праці проводиться за даними табл. 5.


Таблиця 5

Фактори виробничого і трудового процесу у меблевому цеху

Фактори виробничого середовища

Нормативне значення

Фактичне значення

ШКІДЛИВІ ХІМІЧНІ РЕЧОВИНИ

 

 

Стірол

30

19,6

Бензил

100

125,8

Ацетон

200

142,3

Толуол

150

102,4

Пил ватіну

6

4,8

ШУМ, дБ

80

76

МІКРОКЛІМАТ

 

 

Температура повітря, град.

17-23

17

Швидкість руху повітря, м/с

0,3

0,3

Відносна вологість, %

75

72

ВАЖКІСТЬ ПРАЦІ

 

 

Маса піднімання і переміщення вантажу, кг

10

до 5

Робоча поза, %

25

25

Нахил тулуба

51-100

-

Переходи, км

до 10

до 1

НАПРУЖЕНІСТЬ ПРАЦІ

 

 

Тривалість зосередження, %

75

40

ЗМІННІСТЬ

3-2

1

 

Проаналізувавши таблицю, необхідно визначити клас шкідливих і небезпечних  умов праці, дати характеристику цього класу та відповідних організаційних заходів.

Крім того, за даними матеріалів сайтів мережі Internet дати загальну характеристику умов праці та виробничого середовища підприємств, що виготовляють меблі.

 

Розділ ІІІ. Розроблення проекту підвищення якості організації праці передбачає визначення та обґрунтування основних заходів, щодо підвищення якості організації праці відповідно до міжнародних та українських стандартів.

       Планування затрат на впровадження заходів та розрахунок студентом проводиться з урахуванням вартості закупівлі необхідного обладнання чи організаційно-технічних нововведень у відповідності до діючих цін на ринку на дані товари чи послуги (ціни відповідно даних Держкомстату та прайсів підприємств).


Тема 2. Ефективність нормування праці

 

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Нормування праці як процес: теоретичні аспекти.

1.1. Сутність нормування праці в сучасних умовах.

1.2. Управління нормуванням праці на підприємстві.

1.3. Показники ефективності нормування праці.

Розділ ІІ. Аналіз ефективності нормування праці на підприємстві.

2.1. Аналіз витрат робочого часу.

2.2. Аналіз виконання норм праці.

Розділ ІІІ. Покращення якості нормування праці.

3.1. Розроблення проекту покращення стану нормування праці.

3.2. Оцінка  якості проекту.

Висновки

Література

 

Методичні поради до виконання курсової роботи

 

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Розділ І.  У даному розділі студенти розкривають зміст нормування праці як процесу. Провівши критичний аналіз наукових джерел, узагальнюють та роблять висновки щодо сучасного стану та перспектив розвитку нормування праці Важливо також описати й обґрунтувати доцільність певної методики визначення ефективності нормування праці.

Розділ ІІ.  Аналіз витрат робочого часу проводиться за даними табл. 1.

Таблиця 1

Динаміка витрат робочого часу на ДВ «Преса України»

Види затрат робочого часу

Фактичний баланс, хв.

2007

2008

2009

2010

Підготовчо-заключний час

25,0

15,9

9,9

12,0

Оперативний час

 

 

 

 

   - основний

255,23

300,7

316,74

324,05

   - допоміжний

47,1

26,1

33,2

36,0

Час обслуговування робочого місця

49,0

31,9

24,8

19,9

Час регламентованих перерв

 

 

 

 

  -технологічні

16,5

18,0

22,1

13,02

  -відпочинок, особисті потреби

14,5

46,0

11,0

13,0

Час нерегламентованих перерв

 

 

 

 

  -організаційно-технічні

49,97

25,9

626,7

33,35

  -з вини працівника

22,7

26,5

35,5

29,68

ВСЬОГО

480

480

480

480

 

За даними таблиці також необхідно описати тип поділу праці та визначити на скільки він ефективний, визначити коефіцієнт втрат робочого часу та проаналізувати стан витрат робочого часу.

       Аналіз рівня виконання норм праці проводиться за даними табл. 2-4.

 

Таблиця 2

Виконання норм виробітку, 2008 р.

 

Цех

Кількість робітників -відрядників

Розподіл відрядників за % виконання норм

Виробіток, нормо-години

Відпрацьований час, години

до 80%

від 81 до 100%

від 101 до 110%

від 111 до 120%

від 121 до 130%

від 131 до 150%

від 150 і більше

КОМБІНАТ

Газетний

61

 

13

20

10

8

7

3

9305

8265

Друкарський

46

 

8

5

2

5

9

17

7746

4850

Цех підготовки офсетних форм

6

 

 

1

1

1

 

3

1084

771

Комп’ютерна дільниця

13

3

1

2

 

1

 

6

2575

1837

Брошурувальний

28

 

 

1

2

4

11

10

5765

3721

Цех переробки паперу

13

2

1

1

1

5

3

 

2068

1477

Цех прийомки паперу

11

 

 

1

8

1

 

1

2092

1578

Дільниця макулатури

6

3

2

 

 

 

1

 

760

723

Склад готової продукції

4

 

1

 

 

1

2

 

956

857

ФІЛІАЛ

Календарно-брошурувальний

30

1

4

3

3

4

15

 

5414

3815

Склад готової продукції

2

 

 

 

1

1

 

 

188

159

ЖУРНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

Офсетний

57

 

 

1

1

2

3

50

16541

7752

Брошурувальний

19

 

 

2

 

1

3

13

4945

2767

 


Таблиця 3

Виконання норм виробітку, 2009 р.

 

Цех

Кількість робітників -відрядників

Розподіл відрядників за % виконання норм

Виробіток, нормо-години

Відпрацьований час, години

до 80%

від 81 до 100%

від 101 до 110%

від 111 до 120%

від 121 до 130%

від 131 до 150%

від 150 і більше

КОМБІНАТ

Газетний

60

2

18

 

6

3

31

 

8762

8678

Друкарський

45

7

9

4

4

7

14

 

7650

6302

Цех підготовки офсетних форм

6

 

1

2

 

 

3

 

1039

902

Комп’ютерна дільниця

12

2

2

1

1

1

2

3

2645

1813

Брошурувальний

28

 

1

4

2

1

 

20

5814

4815

Цех переробки паперу

13

 

 

1

1

2

4

5

2780

1640

Цех прийомки паперу

11

 

 

 

 

 

11

 

2677

1582

Дільниця макулатури

7

4

 

1

1

1

 

 

610

1153

Склад готової продукції

4

 

 

 

 

3

1

 

1059

540

ФІЛІАЛ

Календарно-брошурувальний

30

1

3

19

2

2

3

 

7096

4195

Склад готової продукції

1

 

 

 

 

1

 

 

128

104

ЖУРНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

Офсетний

55

 

 

2

1

1

9

42

14314

7919

Брошурувальний

20

2

 

4

2

3

7

2

3361

2607

 

 

 

 

 

Таблиця 4

Виконання норм виробітку, 2010 р.

 

Цех

Кількість робітників -відрядників

Розподіл відрядників за % виконання норм

Виробіток, нормо-години

Відпрацьований час, години

до 80%

від 81 до 100%

від 101 до 110%

від 111 до 120%

від 121 до 130%

від 131 до 150%

від 150 і більше

КОМБІНАТ

Газетний

63

1

14

13

18

5

9

4

9763

8531

Друкарський

45

6

6

1

7

2

10

12

7368

5840

Цех підготовки офсетних форм

6

1

 

 

1

1

 

3

919

832

Комп’ютерна дільниця

16

3

3

2

1

 

3

4

2726

2061

Брошурувальний

29

 

3

1

1

1

12

11

5673

3800

Цех переробки паперу

14

1

1

1

2

 

3

6

2716

2124

Цех прийомки паперу

10

 

1

 

 

 

 

9

2029

1416

Дільниця макулатури

8

7

 

 

 

1

 

 

661

1036

Склад готової продукції

4

 

 

 

 

 

1

3

1173

636

ФІЛІАЛ

Календарно-брошурувальний

30

1

5

2

5

3

3

11

5252

3769

Склад готової продукції

2

 

 

 

 

 

1

1

131

80

ЖУРНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

Офсетний

58

 

2

1

1

2

3

49

15138

7640

Брошурувальний

20

2

4

7

 

2

1

4

3412

2287

 


За даними таблиць необхідно визначити не лише середній рівень виконання норм праці по кожному цеху, комплексу та в цілому по підприємству, але й проаналізувати ситуацію: що могло призвести то такого стану нормування праці, побудувати схему Ішікава. Також необхідно проаналізувати продуктивність праці робітників як по цеху, так і по різним комплексам та підприємству в цілому.

 

Розділ ІІІ. У розділі необхідно на основі попередньо розробленої схеми Ішікава, результатів аналізу витрат робочого часу та рівня виконання норм праці розробити проект покращення стану нормування праці на ДВ «Преса України».

Разом з тим, необхідно оцінити витрати на  проект, можливі ризики за умови його реалізації та описати методологію визначення  якості проекту (по-можливості дати таку оцінку власному проекту).

 

 


 

Тема 3. Умови праці на підприємстві: стан, проблеми та заходи покращення

 

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Розділ І. Теоретико-методологічні засади дослідження умов праці.

1.1. Класифікація умов праці та їх вплив на працездатність людини.

1.2. Показники стану умов праці.

1.3. Вплив держави на стан умов праці на підприємстві.

Розділ ІІ. Аналіз умов праці на ЗАТ «Київобленерго».

2.1. Аналіз витрат робочого часу працівників.

2.2. Аналіз травматизму на підприємстві.

Розділ ІІІ. Проект покращення умов праці на підприємстві.

3.1. Розроблення проекту заходів з покращення умов праці.

3.2. Організаційно-економічний механізм реалізації проекту.

Висновки

Література

 

Методичні поради до виконання курсової роботи

 

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Розділ І. На підставі узагальнення інформації з літературних джерел, конспекту лекцій та власного практичного досвіду викласти своїми словами вичерпні відповіді на поставлені у плані питання. Текст супроводити ілюстраціями (таблиці, схеми, діаграми тощо). Допускаються лише окремі запозичення з літературних джерел цитат і ілюстрацій з обов’язковим посиланням на джерело (автор, назва, видавництво і рік видання, стор.)

Розділ ІІ. На підставі аналізу вихідної інформації, що додається, виконати розрахунки:

–         аналізу використання робочого часу працівників;

–         розрахувати зміну ефективного фонду робочого часу за рахунок зміни середньооблікової чисельності працівників;

–         розрахувати зміну ефективного фонду робочого часу за рахунок зміни кількості днів, які в середньому відпрацював один працівник;

–         розрахувати зміну ефективного фонду робочого часу за рахунок зміни середньої тривалості робочої зміни;

–         розрахувати зростання продуктивності праці за рахунок ліквідації втрат робочого часу;

–         знайти відсотки втрат робочого часу;

–         проаналізувати ситуацію щодо виробничого травматизму на підприємстві;

–         визначити причини травматизму, їх динаміку;

–         проаналізувати ефективність витрат на заходи з охорони праці.

 

Вхідна інформація.

 

 

 

 

Використання робочого часу, 2008р.

 

Назва   показникiв

Код

рядка

За період з початку року

Робочий час,

людино – години

Кількість працівників, осіб

Фонд робочого часу, усього (рядки 3020+3040)

3010

5212890

2552

Відпрацьовано, усього *

3020

4557793

X

з них  надурочно

3030

85842

X

Невідпрацьовано, всього (сума рядків з 3050 по 3150)

3040

655095

X

у тому числі: 

щорічні відпустки (основні та додаткові)

 

3050

 

448100

 

2455

тимчасова непрацездатність

3060

173616

1216

навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством

3070

29901

X

неявки  у зв’язку з тимчасовим переводом для роботи на іншому            підприємстві

3080

-

 

неявки з дозволу адміністрації

3090

2820

X

відпустки за ініціативою адміністрації

3100

-

 

неявки у зв’язку з переведенням на скорочений робочий день, тиждень

3120

-

 

простої

3130

210

Х

масові невиходи на роботу (страйки)

3140

-

 

інші причини

3150

448

Х

   

3180

-

 

 

 Використання робочого часу, 2009р

 

Назва   показникiв

Код

рядка

За період з початку року

Робочий час,

людино – години

Кількість працівників, осіб

Фонд робочого часу, усього (рядки 3020+3040)

3010

5579519

2680

Відпрацьовано, усього *

3020

4830070

X

з них  надурочно

3030

42700

X

Невідпрацьовано, всього (сума рядків з 3050 по 3150)

3040

746759

X

у тому числі: 

щорічні відпустки (основні та додаткові)

 

3050

 

487593

 

2837

тимчасова непрацездатність

3060

231240

1585

навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством

3070

27919

X

неявки  у зв’язку з тимчасовим переводом для роботи на іншому            підприємстві

3080

-

 

неявки з дозволу адміністрації

3090

--

X

відпустки за ініціативою адміністрації

3100

-

 

неявки у зв’язку з переведенням на скорочений робочий день, тиждень

3120

-

 

простої

3130

-

Х

масові невиходи на роботу (страйки)

3140

-

 

інші причини

3150

7

Х

   

3180

-

 

 

 

 

Використання робочого часу у 2010р

 

Назва   показникiв

Код

рядка

За період з початку року

Робочий час,

людино – години

Кількість працівників, осіб

Фонд робочого часу, усього (рядки 3020+3040)

3010

5986210

2925

Відпрацьовано, усього *

3020

5189376

X

з них  надурочно

3030

74335

X

Невідпрацьовано, сього (сума рядків з 3050 по 3150)

3040

796834

X

у тому числі: 

щорічні відпустки (основні та додаткові)

 

3050

 

525415

 

2935

тимчасова непрацездатність

3060

205910

1444

навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством

3070

55449

X

неявки  у зв’язку з тимчасовим переводом для роботи на іншому            підприємстві

3080

-

 

неявки з дозволу адміністрації

3090

5896

X

відпустки за ініціативою адміністрації

3100

-

         

неявки у зв’язку з переведенням на скорочений робочий день, тиждень

3120

-

 

простої

3130

3816

Х

масові невиходи на роботу (страйки)

3140

-

 

інші причини

3150

348

Х

   

3180

-

 

 


ЗВІТ ПРО ТРАВМАТИЗМ НА ВИРОБНИЦТВІ  у 2009 році

 

Подають:

Терміни подання

Форма № 7-тнв

 

(річна)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату України 27.07.2009 №266

 

юридичні особи, їх відокремлені підрозділи незалежно від підпорядкованості

органу державної статистики за місцезнаходженням

25 січня

 

Респондент:

 

Найменування:

ЗАТ «А.Е.С. Київобленерго»

 

08132 Київська обл., Києво-Святошинський район, м.Вишневе, вул. Київська, 2-6

Розділ 1. Потерпілі та нещасні випадки на виробництві

 

Назва показників

Код рядка

 

А

Б

1

Кількість підприємств, що їх включено до звіту                                             0                        1

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу      1                     2550

у тому числі жінки                                                                                              1 . 1                     686

 

 

Травматизм на виробництві

Назва показників

№ рядка

пов'язаний з виробництвом

не пов'язані виробництвом

А

Б

1

2

Кількість потерпілих з утратою працездатності на 1 робочий день і більше та зі смертельним наслідком

у тому числі

 жінки

2

 

 

2.1

3

 

діти до 18 років

2.2

 

 

у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння

2.3

 

 

під час групових нещасних випадків

2.4

 

 

Кількість потерпілих зі смертельним наслідком

3

1

 

у тому числі

 жінки

3.1

 

 

діти до 18 років

3.2

 

 

у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння

3.3

 

 

під час групових нещасних випадків

3.4

 

 

Кількість людино-днів  непрацездатності у  потерпілих з втратою   працездатності   на   1   робочий   день   і   більше (включно з померлими), тимчасова непрацездатність яких закінчилася у звітному році

4

71

 

Кількість потерпілих, які частково втратили працездатність і були переведені з основної роботи на іншу на 1 робочий день і більше

5

 

 

у тому числі

жінки

5.1

 

 

Кількість нещасних випадків

6

3

 

у тому числі

групові - всього

6.1

 

 

зі смертельним наслідком - усього

6.2

1

 

з них групові

6.2.1

 

 

 

Розділ 2. Окремі матеріальні наслідки нещасних випадків

на виробництві та витрати на заходи з охорони праці

Окремі матеріальні наслідки нещасних випадків

(оформлені актами Н-1 та НТ (НПВ))

 

 

 

Нараховано

Виплачено

у тому числі за

Назва показників

протягом

протягом

рахунок

 

рядка

звітного року

звітного року

заборгованості

А

Б

1

2

3

Відшкодовано потерпілим, членам сімей та утриманцям

 

926

926

 

померлих, гри. (сума рядків 1.1 і 1.2)

1

 

 

 

у тому числі

 

926

926

 

за перші п'ять днів тимчасової непрацездатності,

 

 

 

 

що оформлені листком непрацездатності

1.1

 

 

 

 

 

 

 

Кількість потерпілих з утратою працездатності на 1 робочий день і більше,зі смертельним наслідком, осіб

Назва показників

№ рядка

усього

з них

жінок

зі смертельним наслідком

 

 

 

 

 

 

усього

з ни: жінок

А

Б

1

2

3

4

Нервово-психічні перевантаження

8

 

 

 

 

Ушкодження внаслідок контакту з тваринами, комахами та іншими представниками флори і фауни

9

 

 

 

 

Утеплення

10

 

 

 

 

Навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою

11

 

 

 

 

Стихійне лихо

12

 

 

 

 

Пожежа

13

 

 

 

 

Інші види

14

 

 

 

 

Причини нещасних випадків

Технічні

Конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва

15

 

 

 

 

Недосконалість, невідповідність вимогам безпеки технологічного процесу

16

 

 

 

 

Незадовільний технічний стан виробничих об'єктів, будинків, споруд, території, засобів виробництва та транспортних засобів

17

 

 

 

 

Інші технічні причини

18

 

 

 

 

Організаційні

Недоліки під час навчання безпечним прийомам праці

19

 

 

 

 

Порушення режиму праці та відпочинку

20

 

 

 

 

Відсутність або неякісне проведення медичного обстеження (профвідбору)

21

 

 

 

 

Невикористання або відсутність засобів індивідуального захисту

22

1

 

 

 

Порушення технологічного процесу

23

 

 

 

 

Порушення вимог безпеки під час експлуатації устаткування, машин, механізмів тощо

24

2

 

1

 

Порушення правил дорожнього руху

25

 

 

 

 

Порушення трудової і виробничої дисципліни

26

 

 

 

 

Інші організаційні причини

27

 

 

 

 

Психофізіологічні

Алкогольне, наркотичне сп'яніння, токсичне отруєння

28

 

 

 

 

Інші психофізіологічні причини

29

 

 

 

 

Інші

(без урахування технічних, організаційних і психофізіологічних причин)

30

 

 

 

 

інші виплати потерпілим, членам сімей та утриманцям померлих, здійснені за рахунок коштів підприємства *

1.2

 

 

 

 

Вартість зіпсованого устаткування, зруйнованих будівель, споруд, грн.

2

 

X

X

 

Сума штрафів за настання з вини підприємства нещасних випадків на виробництві або 'їх приховування,гри.

3

 

 

 

 

 

1 Дані наводяться у цілих числах.

*Без урахування страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

України.

Витрати на заходи з охорони праці

 

Назва показників

№ рядка

Витрачено

А

Б

1

Усього, гри. (сума рядків 4.2 -4.5)

4

2094090

у тому числі

на заходи, передбачені колективними договорами (угодами)

4.1

2087776

3 рядка 4 - за джерелами фінансування:

державний бюджет

4.2

 

місцевий бюджет

4.3

 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

4.4

6314

інші джерела

4.5

 

1 Дані наводяться у цілих числах.

 


Розділ 3. Розподіл кількості потерпілих від нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, за основними видами подій та причинами нещасних випадків

(з графи 1 розділу 1)

 

 

Кількість потерпілих з утратою працездатності на 1 робочий день і більше тг зі смертельним наслідком, осіб

Назва показників

№ рядка

усього

з них

жінок

зі смертельним наслідком

 

 

 

 

 

 

усього

з них жінок

А

Б

1

2

3

4

Види подій

Дорожньо-транспортні пригоди

1

 

 

 

 

Падіння потерпілого

2

1

 

 

 

у тому числі з висоти

2.1

1

 

 

 

Падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, грунту тощо

3

 

 

 

 

Дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються

4

1

 

 

 

Ураження електричним струмом

5

2

 

1

 

Дія шкідливих та токсичних речовин

6

 

 

 

 

Дія іонізуючого випромінювання

7

 

 

 

 

 


ЗВІТ ПРО ТРАВМАТИЗМ НА ВИРОБНИЦТВІ У 2010 РОЦІ

Подають:

Терміни подання

 

- юридичні особи, їх відокремлені структурні підрозділи незалежно від відомчої підпорядкованості, форми власності та організаційно-правової форми господарювання; - органи державної статистики за місцезнаходженням за вказівкою регіонального управління статистики; - місцевому органу державної виконавчої влади.

25 січня

Форма № 7-тнв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату України

14.08.2002 № 309

Річна Поштова

 

 

Найменування організації - складача інформації: ЗАТ " А.Е.С. Київобленерго"

Поштова адреса: 08132 Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул.Київська, 2-6

 

Код форми документа за ДКУД

Коди організації-складача

 

 

 

За

ЄДРПОУ

 

території (КОАТУ)

 

виду

економычної

діяльності (КВЕД)

 

форми власності (КФВ)

 

організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ)

міністерства, Іншого центрального органу, якому підпорядкована організація-складач інформації (СПОДУ)

 

кс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

23243188

3222410600

40.13.0

10

232

 

 

 

 
Розділ 1. Потерпілі та нещасні випадки на виробництві

 

Назва показників

№ рядка

 

А

Б

1

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу

1

2625

у тому числі жінки

1.1

725

 

Назва показників

№ рядка

Травматизм на виробництві

А

Б

1

2

Кількість потерпілих з утратою працездатності на 1 робочий день і більше та зі смертельним наслідком

2

7

0

у тому числі жінки

2.1

2

0

підлітки до 1 8 років

2.2

0

0

у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння

2.3

0

0

під час групових нещасних випадків

2.4

0

0

Кількість потерпілих зі смертельним наслідком

3

0

0

у тому числі жінки

3.1

0

0

підлітки до 18 років

3.2

0

0

у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння

3.3

0

0

під час групових нещасних випадків

3.4

0

0

Кількість людино-днів непрацездатності у потерпілих з втратою працездатності на 1 робочий день і більше (включно з померлими), тимчасова непрацездатність яких закінчилася у звітному році

4

206

0

Кількість потерпілих, які частково втратили працездатність і були переведені з основної роботи на іншу на 1 робочий день і більше

5

0

0

у тому числі жінки

5.1

0

0

Кількість нещасних випадків

6

7

0

у тому числі групові - всього

6.1

0

0

зі смертельним наслідком - усього

6.2

0

0

з них групові

6.2.1

0

0

 


Розділ 2. Окремі матеріальні наслідки нещасних випадків •...   на виробництві та витрати на заходи з охорони праці

Окремі матеріальні наслідки нещасних випадків 1

(оформлені актами Н-1 та НТ)

Назва показників

№ рядка

Нараховано протягом звітного року

Виплачено протягом звітного року

у тому числі в рахунок погашення заборгованості минулих років

А

Б

І

2

3

Відшкодовано потерпілим, членам сімей та утриманців померлих, грн. (сума рядків 1.1 і 1.2)

1

2800.49

2800.49

0

у тому числі за перші п'ять днів тимчасової непрацездатності, що оформлені листком непрацездатності

1.1

2800.49

2800.49

0

інші виплати потерпілим, членам сімей та утриманцям померлих, здійснені за рахунок коштів підприємства

1.2

 

 

0

Вартість зіпсованого устаткування, зруйнованих будівель, споруд, грн.

2

 

 

0

Сума штрафів за настання з вини підприємства нещасних випадків на виробництві або їх приховування, грн.

3

 

 

0

 

Витрати на заходи з охорони праці 1

 

Назва показників

№ рядка

Витрачено

А

Б

1

Усього, грн. (сума рядків 4.2-4.5)

4

2,018,380

у тому числі на заходи, передбачені колективними договорами (угодами)

4.1

2,000,350

з рядка 4 - за джерелами фінансування:

4.2

 

місцевий бюджет

4.3

 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

4.4

18,029,90

інші джерела

4.5

 

 


Розділ 3. Розподіл кількості потерпілих від нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, за основними видами подій та причинами нещасних випадків (з графи 1 розділу 1)

Назва показників

№ рядка

Кількість потерпілих з утратою працездатності на 1 робочий день і більше та зі смертельним наслідком, осіб

 

 

 

 

усього

зних жінок

зі смертельним наслідком

 

 

 

 

 

 

 

 

усього

з них жінок

А

Б

1

2

3

4

Види подій

 

0

0

0

 

Транспортні пригоди

1

1

0

0

 

Падіння потерпілого

2

2

0

0

 

у тому числі з висоти

2.1

0

0

0

 

Падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, фунту тощо

3

0

0

0

 

Дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються

4

0

0

0

 

Ураження електричним струмом

5

1

0

0

 

Дія шкідливих та токсичних речовин

6

0

0

0

 

Дія іонізуючого випромінювання

7

0

0

0

 

Нервово-психічні перевантаження

8

0

0

0

 

Ушкодження внаслідок контакту з тваринами, комахами та іншими представниками флори і фауни

9

2

2

0

 

Утеплення

10

0

0

0

 

Навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою

11

0

0

0

 

Стихійне лихо

12

0

0

0

 

Пожежа

13

0

0

0

 

Інші види

14

1

0

0

 

Причини нещасних випадків

 

0

0

0

 

Технічні

 

0

0

0

 

Конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва

15

0

0

0

 

Недосконалість, невідповідність вимогам безпеки технологічного процесу

16

0

0

0

 

Незадовільний технічний стан виробничих об'єктів, будинків, споруд, території, засобів виробництва та транспортних засобів

17

0

0

0

 

Інші технічні причини

18

0

0

0

 

 

Організаційні

 

 

0

0

 

 

Недоліки в навчанні безпечним прийомам праці

19

0

0

0

 

 

Порушення режиму праці та відпочинку

20

0

0

0

 

 

Відсутність або неякісне проведення медичного обстеження (профвідбору)

21

0

0

0

 

 

Невикористання або відсутність засобів індивідуального захисту

22

2

1

0

 

 

Порушення технологічного процесу

23

0

0

0

 

 

Порушення вимог безпеки під час експлуатації устаткування, машин, механізмів тощо

24

2

0

0

 

 

Порушення правил дорожнього руху

25

0

0

0

 

 

Порушення трудової і виробничої дисципліни

26

2

0

0

 

 

Інші організаційні причини

27

0

0

0

 

 

Психофізіологічні

 

0

0

0

 

 

Алкогольне, наркотичне сп'яніння, токсичне отруєння

28

0

0

0

 

 

Інші психофізіологічні причини

29

0

0

0

 

 

Інші (без урахування технічних, організаційних і психофізіологічних причин)

ЗО

1

1

0

 

 

 

 

Розділ ІІІ. Рекомендації, пропозиції, прогнози та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обґрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність.

 

 

 


Тема 4. Аналіз і підвищення ефективності використання змінного робочого часу

 

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти дослідження використання робочого часу.

1.1. Робочий час як універсальна міра затрат праці.

1.2. Змінний робочий час: сутність та структура.

1.3. Мета вивчення та аналізу використання змінного робочого часу.

1.4. Методи вивчення затрат робочого часу працівника, їх сутність.

Розділ ІІ. Аналіз використання змінного робочого часу основними робітниками-верстатниками.

2.1. Аналіз індивідуальної фотографії змінного робочого часу токаря.

2.2. Визначення явних і прихованих втрат робочого часу.

2.3. Розрахунок змінної норми виробітку та заробітку токаря до скорочення втрат робочого часу і після їх скорочення.

Розділ ІІІ. Пропозиції щодо підвищення ефективності використання змінного робочого часу.

3.1. Заходи щодо підвищення ефективності використання змінного робочого часу.

3.2. Розрахунок економічної ефективності від зниження втрат робочого часу.

Висновки

Література

 

Методичні поради до виконання курсової роботи

 

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Вимоги до змісту, вступу та висновків див. у розділі “Загальні методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт”.

Також у вступній частині визначити об’єкт, предмет, мету і завдання курсової роботи.

В першій теоретичній частині курсової роботи на основі опрацювання літературних джерел, конспекту лекцій з "Нормування праці" розкрити поняття "робочий час" як універсальна міра затрат праці, розглянути:

–           складові змінного робочого часу, дати їх визначення;

–           чинники, що впливають на якісну структуру змінного робочого часу;

–           чітко назвати втрати робочого часу та причини їх виникнення.

Обґрунтувати мету вивчення та аналізу використання робочого часу на підприємствах, показати як використовуються в економічній, організаційній роботі підприємства результати дослідження використання змінного робочого часу.

В першій частині курсової роботи необхідно дуже стисло подати методи вивчення затрат робочого часу та їх сутність.

Розрахунково-аналітична частина курсової роботи. Ця частина курсової роботи передбачає аналіз конкретних виробничих ситуацій, поданих як окремі завдання за варіантами.

 

Аналітична частина.

         На підставі наведених у таблиці 1 даних, які характеризують затрати робочого часу протягом зміни, скласти фактичний баланс робочого часу.

         На підставі даних, наведених у таблиці 2, скласти нормативний баланс робочого часу.

         Проаналізувати показники використання змінного робочого часу.

         Визначити коефіцієнт можливого ущільнення змінного робочого часу, пояснити сутність цього коефіцієнту.

Таблиця 1

Індивідуальна фотографія змінного робочого часу токаря

№ з/п

Що спостерігалось

Поточний час

Тривалість, хв.

Індекс

 1.    1. 

Початок роботи

16-00

 

 

 1.    2. 

Підготовка обладнання та інструменту до роботи

16-08

 

 

 1.    3. 

Стороння розмова

16-10

 

 

 1.    4. 

Розкладка інструментів

16-16

 

 

 1.    5. 

Встановлення пристроїв

16-20

 

 

 1.    6. 

Обробка деталей

17-03

 

 

 1.    7. 

Заміна різця

17-09

 

 

 1.    8. 

Обробка деталей

17-55

 

 

 1.    9. 

Ходіння за інструментом

18-03

 

 

 1.  10.              

Заміна різця

18-06

 

 

 1.  11.              

Обробка деталей

18-30

 

 

 1.  12.              

Очікування слюсаря-ремонтника через вихід з ладу верстата

18-41

 

 

 1.  13.              

Дрібний ремонт верстата токарем

18-50

 

 

 1.  14.              

Обробка деталей

18-55

 

 

 1.  15.              

Здача готових деталей

18-58

 

 

 1.  16.              

Отримання нового завдання від майстра

19-00

 

 

 1.  17.              

Обідня перерва

20-00

 

 

 1.  18.              

Переналагодження обладнання

20-16

 

 

 1.  19.              

Розмова з сусідом

20-23

 

 

 1.  20.              

Обробка деталей

21-14

 

 

 1.  21.              

Перерва на особисті потреби

21-21

 

 

 1.  22.              

Обробка деталей

22-38

 

 

 1.  23.              

Перерва в роботі через відсутність електроенергії

22-52

 

 

 1.  24.              

Обробка деталей

23-28

 

 

 1.  25.              

Зняття інструменту, прибирання робочого місця

23-48

 

 

 1.  26.              

Закінчення роботи

24-00

 

 

 

 

 


Таблиця 2

Нормативне значення затрат змінного робочого часу

 

Категорія затрат робочого часу

Значення

Час підготовчо-завершальної роботи на зміну

20 хв.

Час на обслуговування робочого місця

5% від часу оперативної роботи

Час на відпочинок і особисті потреби

8% від оперативного часу

 

Розрахувати додатковий випуск продукції за умови скорочення втрат робочого часу на 70%. Норма часу на токарну обробку однієї деталі становить 1,5 хв. Рівень виконання норм праці токарем 112%.

Як вплинуло скорочення втрат змінного робочого часу на продуктивність праці токаря? Відповідь обґрунтувати розрахунками.

 

Розрахувати денний і місячний заробіток токаря ІІІ розряду до скорочення втрат робочого часу і після скорочення, використати нижченаведену тарифну сітку (табл. 3).

Таблиця 3

Тарифна сітка

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

Тарифний коефіцієнт

1

1,08

1,25

1,4

1,52

1,64

Тарифна ставка, грн.

5,5

 

 

 

 

 

 

Розрахувати економічну ефективність заходів щодо зниження втрат робочого часу на токарній дільниці: сукупний додатковий робочий час, додатковий випуск продукції, економію чисельності, приріст продуктивності праці, економію по заробітній платі, річний економічний ефект, строк окупності одноразових витрат.

Таблиця 4

Вихідні дані до розрахунку економічної ефективності заходів

щодо зниження втрат змінного робочого часу

Чисельність токарів на дільниці, осіб

13

Річний фонд робочого часу одного робітника:

 

днів

224

годин

1820

Втрати робочого часу протягом зміни:

 

до впровадження заходів, хв.

(див. розрахунки завдання 1)

після впровадження заходів, хв.

(див. розрахунки завдання 2)

Рівень виконання норм праці, %

112

Середня місячна заробітна плата, грн.

(див. завдання 3)

Розмір премії до відрядного заробітку, %

20

Відрахування від заробітної плати в пенсійний і інші фонди, %

37

Одноразові витрати на впровадження заходів, грн.

3000

 

 Конструктивна частина. Рекомендації, пропозиції, прогнози та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обґрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність.

 

Тема . 5. Аналіз та оптимізація робочого часу на підприємствах легкої промисловості

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти дослідження використання робочого часу.

1.1. Робочий час як універсальна міра затрат праці.

1.2. Змінний робочий час: сутність та структура.

1.3. Мета вивчення та аналізу використання змінного робочого часу.

1.4. Методи вивчення затрат робочого часу працівника, їх сутність.

Розділ ІІ. Аналіз використання змінного робочого часу швеї-мотористки.

2.1. Аналіз індивідуальної фотографії робочого дня та двох хронометражних спостережень змінного робочого часу швеї-мотористки.

2.2. Формування операції  раціонального складу, розробка раціонального балансу робочого часу.

2.3. Визначення явних і прихованих втрат робочого часу.

2.3. Розрахунок змінної норми виробітку та заробітку швеї-мотористки до скорочення втрат робочого часу і після їх скорочення.

Розділ ІІІ. Пропозиції щодо підвищення ефективності використання змінного робочого часу.

3.1. Заходи щодо підвищення ефективності використання змінного робочого часу.

3.2. Розрахунок економічної ефективності від зниження втрат робочого часу.

Висновки

Література

 

Методичні поради до виконання курсової роботи

 

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Вимоги до змісту, вступу та висновків див. у розділі “Загальні методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт”.

Також у вступній частині визначити об’єкт, предмет, мету і завдання курсової роботи.

В першій теоретичній частині курсової роботи на основі опрацювання літературних джерел, конспекту лекцій з "Нормування праці" розкрити поняття "робочий час" як універсальна міра затрат праці, розглянути:

–           складові змінного робочого часу, дати їх визначення;

–           чинники, що впливають на якісну структуру змінного робочого часу;

–           чітко назвати втрати робочого часу та причини їх виникнення.

Обґрунтувати мету вивчення та аналізу використання робочого часу на підприємствах, показати як використовуються в економічній, організаційній роботі підприємства результати дослідження використання змінного робочого часу.

В першій частині курсової роботи необхідно дуже стисло подати методи вивчення затрат робочого часу та їх сутність.

Розрахунково-аналітична частина курсової роботи. Ця частина курсової роботи передбачає аналіз конкретних виробничих ситуацій, поданих як окремі завдання за варіантами.

 

Аналітична частина.

         На підставі наведених у таблиці 1 сформувати операцію «Зшити середній шов спинки сорочки» раціонального складу.

На підставі наведених у таблиці 2 даних, які характеризують затрати робочого часу протягом зміни, скласти фактичний баланс робочого часу. На підставі даних таблиці 1 та 2 розрахувати норму виробітку швеї-мотористки, якщо вона буде виконувати операцію раціонального складу.

         На підставі даних, наведених у таблиці 3, скласти нормативний баланс робочого часу.

         Проаналізувати показники використання змінного робочого часу.

         Визначити коефіцієнт можливого ущільнення змінного робочого часу, пояснити сутність цього коефіцієнту.

Таблиця 1

Дані хронометражного спостереження

 

Номер

Елемент операції

Тривалість елементу операції, сек, при виконанні

елементу

 

1 варіант

2 варіант

1

Взяти пачку деталей спинки сорочки, покласти на стіл, розв'язати

8,6

6,3

2

Скласти дві деталі спинки сорочки, підкласти під лапку машини

6,6

6,6

3

Зшити шов спинки сорочки

21,8

20,6

4

Вийняти з-під лапки деталі

1,2

1,0

5

Перевірити якість, скласти, зв'язати й відкласти пачку

1,6

1,5

 

Таблиця 2

Індивідуальна фотографія змінного робочого часу швеї-мотористки

 

№ з/п

Назва затрати часу

Поточний час

Тривалість, хв.

Індекс

1

Початок роботи

7

00

 

 

2

Підготовка робочого місця

7

06

 

 

3

Робота

7

18

 

 

4

Виправлення браку

7

22

 

 

5

Простій через відсутність матеріалу

7

27

 

 

6

Робота

7

40

 

 

7

Розмова з товаришем

7

45

 

 

8

Робота

8

10

 

 

9

Регулювання машини

8

12

 

 

10

Робота

8

23

 

 

11

Заміна шпулі

8

24

 

 

12

Робота

8

42

 

 

13

Обрив нитки

8

45

 

 

14

Робота

8

47

 

 

15

Простій з вини робітника

8

49

 

 

16

Робота

8

55

 

 

17

Обрив нитки

8

56

 

 

18

Робота

9

03

 

 

19

Розмова з товаришем

9

05

 

 

20

Заміна шпулі

9

06

 

 

21

Робота

10

   00

 

 

22

Фіззарядка

10

30

 

 

23

Робота

10

45

 

 

24

Заміна шпулі

10

48

 

 

25

Робота

11

00

 

 

26

Обідня перерва

11

30

 

 

27

Робота

11

40

 

 

28

Виправлення браку

11

48

 

 

29

Робота

12

37

 

 

30

Прибирання робочого місця

12

40

 

 

31

Робота

13

00

 

 

32

Простій через відсутність матеріалу

13

10

 

 

33

Регламентована перерва

13

24

 

 

34

Робота

13

45

 

 

35

Обрив нитки

    13

46

 

 

36

Робота

14

10

 

 

37

Виправлення браку

14

17

 

 

38

Робота

15

27

 

 

39

Прибирання робочого місця

15

30

 

 

 

Таблиця 3

Нормативне значення затрат змінного робочого часу

 

Категорія затрат робочого часу

Значення

Час підготовчо-завершальної роботи на зміну

15 хв.

Час на обслуговування робочого місця

3% від часу оперативної роботи

Час на відпочинок і особисті потреби

8% від оперативного часу

 

Розрахувати додатковий випуск продукції за умови скорочення втрат робочого часу на 75%. Норма часу на операцію «Зшити середній шов спинки сорочки» згідно раціонального складу цієї операції. Рівень виконання норм праці швеї-мотористки 110%.

Як вплинуло скорочення втрат змінного робочого часу на продуктивність праці швеї-мотористки? Відповідь обґрунтувати розрахунками.

Розрахувати денний і місячний заробіток  швеї-мотористки  ІІІ розряду до скорочення втрат робочого часу і після скорочення, використати нижченаведену тарифну сітку (табл. 4).

Таблиця 4

Тарифна сітка

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

Тарифний коефіцієнт

1

1,11

1,22

1,33

1,44

Тарифна ставка, грн.

6,5

 

 

 

 

 

Розрахувати економічну ефективність заходів щодо зниження втрат робочого часу на швейній дільниці: сукупний додатковий робочий час, додатковий випуск продукції, економію чисельності, приріст продуктивності праці, економію по заробітній платі, річний економічний ефект, строк окупності одноразових витрат.

Таблиця 5

Вихідні дані до розрахунку економічної ефективності заходів

щодо зниження втрат змінного робочого часу

Чисельність швачок на дільниці, осіб

20

Річний фонд робочого часу одного робітника:

 

днів

224

годин

1820

Втрати робочого часу протягом зміни:

 

до впровадження заходів, хв.

(див. розрахунки завдання 1)

після впровадження заходів, хв.

(див. розрахунки завдання 2)

Рівень виконання норм праці, %

110

Середня місячна заробітна плата, грн.

(див. завдання 3)

Розмір премії до відрядного заробітку, %

23

Відрахування від заробітної плати в пенсійний і інші фонди, %

37

Одноразові витрати на впровадження заходів, грн.

3100

 

 Конструктивна частина. Рекомендації, пропозиції, прогнози та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обґрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Нормування управлінської праці, облік та аналіз робочого часу менеджера.

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Теоретико-методологічні засади організації та нормування праці.

1.1. Особливості напрямків організації та зміст праці менеджера. Час як ресурс.

1.2. Визначити сутність та роль нормування управлінської праці.

1.3. Розкрити методи нормування управлінської праці.

Розділ ІІ. Оцінка ефективності організації та нормування праці на підприємстві.

2.1. Аналіз організаційної структури підприємства та трудового процесу менеджера.

2.2. Органiзацiя робочого місця менеджера та його ергономічне забезпечення.

2.3. Охарактеризувати методи аналізу робочого часу менеджера.

2.4. Аналіз використання робочого часу менеджера.

Розділ ІІІ. Пропозиції щодо якості нормування праці на підприємстві.

          3.1.Розробка проекту покращення нормування праці на підприємстві.

3.2. Шляхи вдосконалення роботи менеджерів.

3.3. Заходи щодо підвищення ефективного використання робочого часу менеджера.

Висновки

Література

Методичні поради до виконання курсової роботи

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Розділ І. На основі проведеного критичного аналізу наукової літератури, розкрити зміст напрямків організації та нормування праці, описати методологію аналізу процесу організації праці, розкрити сутність та зміст показників та критеріїв ефективності організації праці управлінців. У даному розділі студент повинен зробити  висновки щодо доцільності нормування управлінської праці. Особливу увагу варто приділити сучасному вітчизняному та зарубіжному досвіду щодо організації та нормування часу менеджерів.

Розділ ІІ. У цьому розділі студент повинен провести аналіз трудового процесу менеджера та організаційної структури підприємства. Проаналізувати організацію робочого місця менеджера та його ергономічне забезпечення. Графічним методом та структурною блок-схемою описати трудовий процес на даному підприємстві.

ЧП «Спик-ап» було створено в 1996 році. Розташовується підприємство в місті Києві. Метою діяльності організації є забезпечення населення міста Києва та інших регіонів України широким спектром трубопровідної арматури для житлово-комунальних господарств, великих корпоративних замовників та індивідуального промислового споживача. Предметом діяльності є оптова торгівля.

 

Аналіз організаційної структури підприємства здійснюється на базі таких даних, наведених в табл. 1. За даними таблиці 1 розрахувати місячний фонд оплати праці.

Таблиця 1

Штатний розпис підприємства ЧП «Спик-ап»

 

Найменування структурних

підрозділів та посад

 

 

Кіль-

кість

один.

 

 

Поса-

довий

оклад

 

 

Допла-

та  інтенсив-ність

 

 

Надбавки

Всього

місячний

фонд

оплати

праці

за вислу-

гу років

 

 

за високі

досяг-нення

у праці

 

Керівник підприємства

 1

2002,98

100,00

218,59

655,79

 

Заступник керівника підприємства

1

2034,00

100,00

 

200,00 

362,00

 

Економіст

 1

977,48

90,00

254,24

550,86

 

Головний бухгалтер

1

936,00

90,00

 100,00

363,00

 

Головний спеціаліст,юрисконсульт

 1

 854,00

 60,00

100,00  

 

357,00

 

 Старший менеджер

1

877,48

70,00

254,24

550,86

 

Менеджер

5

1102,98

80,00

 80,00

461,49

 

Регіональний представник

3

954,00

70,00

72,40

398,20

 

Секретар керівника

1

737,00

55,00

 

296,00

 

Вантажник

3

640,00

 40,0

 

 

 

Водій

2

767,00

 40,0

 

 

 

Механік

1

650,00

40,0

 

 

 

 

Аналіз економічних результатів ЧП «Спик-ап» здійснюється на базі даних, наведених в табл. 2. Розрахувати відхилення в результатах роботи між роками.

Таблиця 2

Діагностика економічних результатів ЧП «Спик-ап»

Показники

и коди стр. по ф.2

2008 рік

2009 рік

Відхилення 2008 від 2009р.

 

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

%

 

1. Всього доходів (стр.010+060+080+090+120+170)

126400

140449

 

 

 

2. Загальні витрати (стр. 020+030+040+070+100+130+180)

106334

120283

 

 

 

3. Виторг (стр.010)

106400

120449

 

 

 

4. Витрати на збут продукції

9125

8125

 

 

 

5. Прибуток (збиток) від продажу (стр.050)

106

318

 

 

6. Прибуток (збиток) до оподаткування (стр. 140)

20

166

 

 

7. Податок на прибуток і інші обов’язкові платежі (стр.150)

5

40

 

 

8. Чистий прибуток (стр.190)

15

126

 

 

Охарактеризувати методи аналізу робочого часу менеджера. Аналіз витрат робочого часу проводиться з урахуванням вхідної інформації за даними табл. 3.

Таблиця 3

Баланс робочого часу ЧП «Спик-ап» 2008-2009 рр.

Назва показників

 

Факт попе­реднього року, днів

 

Звітний рік

Питома вага у відсотках до підсумку

план, днів

 

факт, днів

 

факт попе­реднього року

 

звітний рік

План

Факт

1. Відпрацьовано всього

5775

5610

5445

 

 

 

2. Не відпрацьовано всього:

971

943

787

 

 

 

у тому числі

щорічні відпустки (основні та

додаткові)

735

720

652

 

 

 

тимчасова непрацездатність (хвороби)

236

223

135

 

 

 

3. Свята і вихідні

2940

2856

2778

 

 

 

4. Календарний фонд робочого часу

9686

9409

9010

 

 

 

На основі балансу робочого часу розрахувати питому вагу відпрацьованого часу та зробити висновки щодо його використання. На основі балансу робочого часу обчислюються такі показники: коефіцієнт використання календарного часу (Ккч), коефіцієнт використання табельного фонду часу (Ктч), коефіцієнт використання максимально можливого фонду робочого часу (Кмч).

Таблиця 4

Результати спостережень фактичних витрат робочого часу менеджера

з/п

 

 

Види роботи

 

Фактичні витрати робочого часу за всіма видами робіт

хвилин

питома вага

1

Підготовчо-заключна робота

10,0

 

2

Організаційно-адміністративна (робота з підлеглими, проведення нарад та участь а інших нарадах, засіданнях)

25,0

 

3

Робота з документами (ознайомлення, підготовка пропозицій, заходів, рішень. інформації тощо)

264,0

 

5

Інформаційно-статистична робота (пошук та обробка іиформаційно-статистичних матеріалів)

20,0

 

6

Технічна робота (перевірка підготовлених документів,

робота на комп’ютері тощо)

30,0

 

7

Вивчення попиту на продукцію

10,0

 

8

Час на відпочинок

21,0

 

9

Витрати часу на особисті потреби (регламентовані)

10,0

 

10

Втрати робочого часу не з вини працівника (виконання робіт, які не стосуються функціональної діяльності)

42,0

 

11

Втрати робочого часу з вини працівника (відсутність на робочому місці)

28,0

 

12

Обідня перерва

60,0

 

13

Тривалість робочого часу

480,0

 

 

На основі результати спостережень фактичних витрат робочого часу менеджера необхідно розрахувати коефіцієнт використання робочого часу, коефіцієнт завантаження робітника, коефіцієнт можливого ущільнення робочого часу і зробити висновки, щодо його впливу на продуктивність праці.

Необхідно визначити  дані для оцінки впливу факторів на відхилення фактичного фонду робочого часу від планового. Оцінка впливу факторів на зміну фонду робочого часу здійснюється з використанням методу ланцюгових підстановок. Необхідно проаналізувати, що вплинуло на загальне відносне відхилення фонду робочого часу.

 

          Розділ ІІІ. Згідно аналізу нормативно-правовового забезпечення нормування праці на підприємстві та на основі методики оцінювання  якості нормування праці розробляються засади покращення організації праці менеджера. Розробляються шляхи вдосконалення роботи менеджерів та їх продуктивне використання робочого часу.

         Необхідно викласти власні погляду на вдосконалення нормування управлінської праці. Розробити заходи щодо підвищення ефективного використання робочого часу менеджера.

 

 

 

 

 

 


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО  ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

 

Тема 1. Удосконалення формування персоналу

 

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Теоретична частина

1.1.    Потреба у персоналі, її сутність та місце у стратегії та політиці управління персоналом організації

1.2.    Чинники, що формують потребу у персоналі

1.3.    Методологія планування персоналу

Розділ ІІ. Розрахункова частина

Розділ ІІІ. Пропозиції щодо забезпечення цеху кваліфікованою робочою силою та управління вивільненням працівників

Висновки

Література

 

Методичні поради до виконання курсової роботи

 

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Вимоги до змісту, вступу та висновків див. у розділі “Загальні методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт”.

 Теоретична частина

         На підставі узагальнення інформації з літературних джерел, конспекту лекцій та власного практичного досвіду викласти своїми словами вичерпні відповіді на поставлені у плані питання. Текст супроводити ілюстраціями (таблиці, схеми, діаграми тощо). Допускаються лише окремі запозичення з літературних джерел цитат і ілюстрацій з обов’язковим посиланням на джерело (автор, назва, видавництво і рік видання, стор.)

Розрахункова частина

На підставі аналізу вихідної інформації, що додається, виконати розрахунки:

 1. Визначити загальну технологічну трудомісткість виробничої програми за 2011 рік.
 2. Визначити планову явочну чисельність робітників на 2011 рік за видами робіт і загальну.
 3. Визначити загальну технологічну трудомісткість виробничої програми на 2012 рік.
 4. Розрахувати планову чисельність робітників за видами робіт і загальну на період з 1 травня 2012 р.
 5. Розрахувати кількість вивільнюваних робітників за професіями з 01.05.2012.
 6. Розрахувати додаткову потребу в робітниках за професіями на 01.05.2012.
 7. Визначити, як зміниться продуктивність праці після технологічних нововведень.
 8. Визначити економію фонду заробітної плати з 1 травня до кінця 2012 р.
 9. Визначити економічний результат запланованих нововведень (економію чи збиток) без урахування капітальних вкладень.

Усі розрахунки, у тому числі проміжні, виконувати в такому порядку:

–     записати розрахункову формулу в символах;

–     пояснити значення кожного символу;

–     підставити  потрібні числові значення;

–     конкретизувати результат розрахунку (що одержано, в яких одиницях виміру).

 

Вихідна інформація

 1. Об’єкт дослідження – механоскладальний цех машинобудівного заводу.
 2. Продукція – повнокомплектні агрегати, вузли машин і запчастини.
 3. Характер виробництва – серійний і малосерійний.
 4. Режим роботи цеху – переважно однозмінний, частково двозмінний.
 5. Технологічну трудомісткість виробничої програми цеху за 2011 рік за видами робіт (професіями) наведено у табл. 1.
 6. Середній рівень виконання норм часу на верстатних операціях по цеху дорівнює 112%, на решті операцій – 105%.
 7. Середня тривалість щорічної відпустки у робітників цеху – 28 календарних днів.
 8. Невиходи на роботу через хворобу та інші суб’єктивні причини – у середньому 8 робочих днів за рік.
 9. Середня тривалість робочого дня – 7,85 год.
 10.  Згідно з планом виробництва на 2012 рік, номенклатура продукції та обсяги кожного її виду залишаються незмінними.
 11.  Унаслідок технологічних нововведень, які запроваджуються з 1 травня 2012р.:

            – Ліквідуються операції: довбальні та токарно-револьверні;

            – Скорочується трудомісткість операцій:

фрезерувальних – на 15%;

свердлувальних – на 18%;

токарних – на 20%

11.3. - Збільшується трудомісткість операцій:

         на верстатах з програмним керуванням – на 25%;

         на напівавтоматичних верстатах – на 12%;

         на автоматичних лініях – на 19%;

         налагоджувальних – на 16%

 1.  Середньомісячна заробітна плата одного робітника за планом на 2011 р. – 2500 грн.; на 2012 рік – 2800 грн.
 2.  Вартість перепідготовки одного робітника – 3000 грн.
 3.  Нарахування на заробітну плату (єдиний соціальний податок) – 37,8%.

Таблиця 1

Технологічна трудомісткість виробничої програми за 2011 рік

Види робіт

Трудомісткість

Нормо-годин

 1. Токарні

38300

 1. Фрезерувальні

24120

 1. Свердлувальні

20600

 1. Протягувальні

2900

 1. Довбальні

4550

 1. Зуборізальні

6400

 1. Шліфувальні

7060

 1. Зубошліфувальні

3610

 1. Для операторів на верстатах з програмним керуванням

8870

 1. Для операторів напівавтоматичних верстатів

14100

 1. Для операторів автоматичних ліній

7050

 1. Токарно-револьверні

8050

 1. Токарно-карусельні

1800

 1. Слюсарні

9890

 1. Слюсарно-складальні

20690

 1. Контрольні

12580

 1. Транспортні

8080

 1. Налагоджувальні

7500

      Усього

 

 

Рекомендаційна частина

Рекомендації, пропозиції, прогнози та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обгрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність.

 

 


Тема 2. Удосконалення організації розвитку персоналу

 

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Теоретична частина

1.1.    Сутність людського капіталу і значення розвитку персоналу для збільшення його вартості

1.2.    Організація розвитку персоналу на підприємстві

1.3. Система показників ефективності організації розвитку персоналу

Розділ ІІ. Розрахункова частина

Розділ ІІІ. Пропозиції щодо удосконалення організації розвитку персоналу на підприємстві

Висновки

Література

 

Методичні поради до виконання курсової роботи

 

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Вимоги до змісту, вступу та висновків див. у розділі “Загальні методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт”.

 Теоретична частина

         На підставі узагальнення інформації з літературних джерел, конспекту лекцій та власного практичного досвіду викласти своїми словами вичерпні відповіді на поставлені у плані питання.

Текст супроводити ілюстраціями (таблиці, схеми, діаграми тощо). Допускаються лише окремі запозичення з літературних джерел цитат і ілюстрацій з обов’язковим посиланням на джерело (автор, назва, видавництво і рік видання, стор.)

Розрахункова частина

1. На підставі аналізу вихідної інформації, що додається, виконати розрахунки:

1.1.                       Середнього тарифного коефіцієнта по кожній професії та по всій сукупності робітників у табл. 1 і табл. 2.

1.2.                       Середнього тарифного розряду по кожній професії та по всій сукупності робітників у табл. 1 і табл. 2.

 1. Порівняти одержані результати і зробити висновки.
 2. Визначити професії та кількість робітників, які не будуть забезпечені роботою у 2012 р.
 3. Визначити професії та кількість робітників за тарифними розрядами, які будуть потрібні додатково у 2012 році.
 4. Розробити план заходів щодо забезпечення плану виробництва на 2012 рік робітниками. У цьому плані визначити, які робітники підлягають звільненню, які – підвищенню кваліфікації чи перепідготовці, яких робітників доцільно запросити з числа випускників місцевого ПТУ, можливо звернутись за допомогою до місцевого центру зайнятості тощо.
 5. Визначити вартість витрат підприємства на виконання плану заходів (пункт 5).
 6. Визначити розмір зростання середньої годинної тарифної ставки у 2012 р. у порівнянні з 2011 р. у зв’язку з підвищенням кваліфікації робітників, виконанням складніших технологічних операцій та плановим підвищенням тарифних ставок.
 7. Визначити плановий фонд заробітної плати для робітників на 2012 рік.

Усі розрахунки, у тому числі проміжні, виконувати в такому порядку:

-      записати розрахункову формулу в символах;

-      пояснити значення кожного символу;

-      підставити  потрібні числові значення;

-      конкретизувати результат розрахунку (що одержано, в яких одиницях виміру).

Вихідна інформація

 1. Об’єкт дослідження – механоскладальний цех машинобудівного заводу.
 2. Продукція: готові вузли середнього рівня складності та окремі деталі, що постачаються на головний конвеєр заводу.
 3. Характер виробництва – переважно великосерійний.
 4. У зв’язку з переходом на виробництво нової складнішої продукції з 01.01.2012 року в цеху очікується дефіцит висококваліфікованих робітників. У табл. 1 наведено наявну структуру робітників у 2011 році: у таблиці 2 – планову на 2012 рік.
 5. Професійно-технічне училище веде підготовку робітників кваліфікації не вище ІІІ тарифного розряду за масовими професіями верстатників: токарі, фрезерувальники, свердлувальники, шліфувальники. Професії слюсарів, електромонтажників на місцевому ринку праці не є дефіцитними.
 6. Середня вартість підвищення кваліфікації робітника на один розряд на підприємстві дорівнює 1300 грн.

Перепідготовка робітника, пов’язана зі зміною професії, коштує підприємству 1900 грн.

Середня вартість профвідбору і найму робітника на зовнішньому ринку праці становить 1500 грн.

 1. Годинна тарифна ставка робітника І розряду в 2011 р. становить 6,0 грн., згідно з колективним договором у 2012 р. вона має збільшитись на 25%
 2. Середня місячна заробітна плата робітників у 2011 р. становитиме 150% по відношенню до середньої місячної тарифної ставки.
 3. Середній місячний фонд робочого часу на 2011-2012 р.р. становить 166,8 годин.

Таблиця 1

Наявна професійно-кваліфікаційна структура робітників цеху в 2011 р.

Назва професії робітника

Розряди тарифної сітки

Усього робітників

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Кількість робітників, осіб

Міжрозрядний коефіцієнт

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

-

 1. Токар

 

 

3

5

5

3

 

 

16

 1. Фрезерувальник

 

 

2

4

2

3

 

 

11

 1. Свердлувальник

 

1

3

3

 

 

 

 

7

 1. Протягувальник

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 1. Стругальник

 

 

 

1

1

 

 

 

2

 1. Зуборізальник

 

 

 

 

2

1

 

 

3

 1. Різьбонарізувач

 

 

 

 

1

1

 

 

2

 1. Різьбошліфувальник

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 1. Шліфувальник

 

 

 

1

1

2

 

 

4

10.Зубошліфувальник

 

 

 

 

1

1

 

 

2

11.Оператор верстатів з програмним керуванням

 

 

 

 

3

2

1

 

6

12.Оператор напівавтоматичних верстатів

 

 

3

3

2

1

 

 

9

13.Оператор автоматичних верстатів

 

 

 

2

3

1

 

 

6

14.Оператор автоматичних ліній

 

 

 

1

3

1

1

 

6

15.Токар-револьверник

 

 

2

2

1

 

 

 

5

16.Токар-карусельник

 

 

 

 

1

 

 

 

1

17.Слюсар

 

 

1

2

1

1

 

 

5

18.Слюсар-складальник

 

 

 

4

2

1

 

 

7

19.Електромонтажник

 

 

 

2

1

 

 

 

3

20.Налагоджувальник

 

 

 

1

1

2

 

 

4

     Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблиця 2

Планова професійно-кваліфікаційна структура робітників цеху на 2012 р.

Назва професії робітника

Розряди тарифної сітки

Усього робітників

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Кількість робітників, осіб

Міжрозрядний коефіцієнт

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

-

 1.   1.       Токар

 

 

 

3

3

2

2

 

10

 1.   2.       Фрезерувальник

 

 

 

3

3

2

 

 

8

 1.   3.       Свердлувальник

 

 

1

2

2

 

 

 

5

 1.   4.       Протягувальник

 

 

 

1

1

 

 

 

2

 1.   5.       Стругальник

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 1.   6.       Зуборізальник

 

 

 

 

1

2

1

 

4

 1.   7.       Різьбонарізувач

 

 

 

 

1

1

1

 

3

 1.   8.       Різьбошліфувальник

 

 

 

 

1

1

 

 

2

 1.   9.       Шліфувальник

 

 

 

1

2

2

 

 

5

 1. Зубошліфувальник

 

 

 

 

 

1

1

 

2

 1. Оператор верстатів з програмним керуванням

 

 

 

1

3

3

2

 

9

 1. Оператор напівавтоматичних верстатів

 

 

3

3

2

2

 

 

10

 1. Оператор автоматичних верстатів

 

 

1

2

2

3

 

 

8

 1. Оператор автоматичних ліній

 

 

1

1

2

3

 

 

7

 1. Токар-револьверник

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 1. Токар-карусельник

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 1. Слюсар

 

 

2

2

1

1

1

 

7

 1. Слюсар-складальник

 

 

1

4

2

2

1

 

10

 1. Електромонтажник

 

 

 

1

2

1

 

 

4

 1. Налагоджувальник

 

 

 

1

1

2

1

1

6

     Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендаційна частина

Рекомендації, пропозиції, прогнози та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обгрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність.


Тема 3. Управління процесами руху персоналу

 

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Теоретична частина

1.1. Рух персоналу: види, чинники та показники

1.2. Розрахунок економічних наслідків для організації, викликаних вимушеною заміною працівників

1.3. Управління вивільненням персоналу

Розділ ІІ. Розрахункова частина

Розділ ІІІ. Пропозиції щодо стабілізації персоналу та зменшення його плинності

Висновки

Література

 

Методичні поради до виконання курсової роботи

 

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Вимоги до змісту, вступу та висновків див. у розділі “Загальні методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт”.

Теоретична частина

         На підставі узагальнення інформації з літературних джерел, конспекту лекцій та власного практичного досвіду викласти своїми словами вичерпні відповіді на поставлені у плані питання.

Текст супроводити ілюстраціями (таблиці, схеми, діаграми тощо). Допускаються лише окремі запозичення з літературних джерел цитат і ілюстрацій з обов’язковим посиланням на джерело (автор, назва, видавництво і рік видання, стор.)

Розрахункова частина

1. На підставі аналізу вихідної інформації, що додається, виконати розрахунки:

–        Спискової чисельності працівників на початок кожного місяця (з лютого по грудень);

–        Спискового складу працівників станом на 31 грудня;

–        Середньооблікової чисельності персоналу в розрахунку на календарний рік;

–        Показників обігу: за прийомом, за звільненням, загального обігу робочої сили, заміни персоналу, плинності робочої сили та постійного складу працівників.

2. Скласти баланс робочого часу одного працівника на 2012 рік.

3. Виконати розрахунки економічних втрат підприємства внаслідок:

–        надмірної плинності робочої сили;

–        травматизму;

–        зростання захворюваності;

–        вимушеної заміни вибулих працівників провідних професій.

4. Визначити резерви зростання обсягів товарної продукції та продуктивності праці внаслідок зменшення надмірної плинності робочої сили.

5. Визначити резерви економії коштів внаслідок скорочення вимушеної заміни вибулих працівників провідних професій.

Усі розрахунки, у тому числі проміжні, виконувати в такому порядку:

–        записати розрахункову формулу в символах;

–        пояснити значення кожного символу;

–        підставити  потрібні числові значення;

–        конкретизувати результат розрахунку (що одержано, в яких одиницях виміру).

 

Вихідна інформація

 1. Об’єкт дослідження –металургійний цех машинобудівного підприємства.
 2. Продукція – литво з чорних і кольорових металів.
 3. Характер виробництва – серійний і малосерійний.
 4. Режим роботи – двозмінний, частково тризмінний.
 5. Санітарно-гігієнічні умови праці для більшості працівників несприятливі у зв’язку з підвищеними рівнями загазованості повітря, виробничого шуму, температури повітря та вібрації елементів засобів праці.
 6. Зміни у списковому складі працівників подано в табл. 1.
 7. Природна плинність робочої сили (демографічна) коливається у межах 5-7% спискового складу працівників. Для металургійного виробництва вона може становити верхню межу, тобто 7%.
 8.  Середня тривалість щорічної відпустки у працівників цеху становить 31 календарний день.
 9. Невиходи на роботу через тимчасову втрату працездатності внаслідок захворювань за рік дорівнюють 4500 людино-днів.
 10. Втрати робочого часу через виробничий травматизм за рік – 720 людино-днів.
 11.  Обсяг виробленої за рік товарної продукції становить 23500 тис. грн.
 12.  Середньомісячна заробітна плата одного працівника дорівнює 2820 грн.
 13.  Середні витрати підприємства на найм одного кваліфікованого робітника – 1200 грн.
 14.  Середні витрати підприємства на виробничу адаптацію та навчання новоприйнятого працівника дорівнюють 1350 грн.
 15.  Продуктивність праці робітника за місяць до звільнення зменшується на 30%.
 16.  Продуктивність новоприйнятого робітника за перший місяць роботи становить 70% середньої по цеху.

 

Рекомендаційна частина

Рекомендації, пропозиції, прогнози та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обгрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність.

 

 

Таблиця 1.

Зміни у списковому складі працівників

 

Списковий склад на початок місяця, осіб

Рух персоналу

Дні місяця

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Січень

320

прийнято

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

звільнено

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

2

 

 

Лютий

прийнято

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

звільнено

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

х

х

х

Березень

прийнято

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звільнено

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Квітень

прийнято

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

звільнено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

х

Травень

прийнято

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звільнено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Червень

прийнято

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

звільнено

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

Липень

прийнято

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звільнено

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Серпень

прийнято

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звільнено

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень

прийнято

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

х

звільнено

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

Жовтень

прийнято

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звільнено

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад

прийнято

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

звільнено

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

Грудень

прийнято

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

звільнено

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

               

Списковий склад працівників станом на 31 грудня -             осіб

 

 

Тема 4. Управління робочим часом працівників

 

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Теоретична частина       

1.1. Законодавче регулювання робочого часу в Україні

1.2. Аналіз та оцінка використання робочого часу

1.3. Методика нормування часу виконавців

Розділ ІІ. Розрахункова частина

Розділ ІІІ. Пропозиції щодо поліпшення використання робочого часу на підприємстві

Висновки

Література

 

Методичні поради до виконання курсової роботи

 

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Вимоги до змісту, вступу та висновків див. у розділі “Загальні методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт”.

Теоретична частина

         На підставі узагальнення інформації з літературних джерел, конспекту лекцій та власного практичного досвіду викласти своїми словами вичерпні відповіді на поставлені у плані питання. Текст супроводити ілюстраціями (таблиці, схеми, діаграми тощо). Допускаються лише окремі запозичення з літературних джерел цитат і ілюстрацій з обов’язковим посиланням на джерело (автор, назва, видавництво і рік видання, стор.)

Розрахункова частина

1. На підставі аналізу вихідної інформації, що додається, розрахувати:

–        Явочну чисельність робітників дільниці на добу;

–        Плановий фонд робочого часу на рік одного робітника;

–        Плановий фонд часу роботи дільниці на рік;

–        Спискову чисельність робітників дільниці з розрахунку безперервної роботи протягом року.

 1. Розробити і накреслити графік позмінної роботи бригад у травні 2012 р. з урахуванням наступних вимог Кодексу законів про працю України:

–        перехід з однієї зміни в іншу, як правило, має відбуватися через кожний робочий тиждень в години, визначені графіками змінності;

–        тривалість перерви в роботі між змінами має бути не меншою подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні;

–        призначення працівника на роботу протягом двох змін підряд забороняється.

 1. Розрахувати, на скільки відсотків можна збільшити продуктивність праці, якщо шляхом організаційно-технічних заходів скоротити втрати робочого часу через хвороби до 8 днів та не допускати неявок без поважних причин.
 2. Визначити ймовірну економію заробітної плати і нарахувань на зарплату, які роботодавець перераховує як єдиний соціальний податок та інші.

Усі розрахунки, у тому числі проміжні, виконувати в такому порядку:

–        записати розрахункову формулу в символах;

–        пояснити значення кожного символу;

–        підставити  потрібні числові значення;

–        конкретизувати результат розрахунку (що одержано, в яких одиницях виміру).

 

Вихідна інформація

 1. Об’єкт дослідження – склотарний завод.
 2. Продукція: скляна тара різних форм і ємності для харчових продуктів.
 3. Характер виробництва – масовий, безперервний з чотиризмінним режимом роботи.
 4. Тривалість кожної з 4-х змін – 6 годин без перерви на обід. Робітники обідають по черзі, взаємозамінюючись у складі бригади.
 5. Виробнича дільниця являє собою комплекс з 12 взаємопов’язаних робочих місць, які функціонують у безперервному режимі календарний рік.
 6. Рік має 365 днів.
 7. Режим роботи працівників – шість днів на тиждень по 6 годин на добу.
 8. Згідно з календарем, крім загальних вихідних, робітники мають право на 10 святкових днів.
 9. Середня тривалість щорічної відпустки – 30 календарних днів.
 10.  Прогнозовані втрати робочого часу в середньому на кожного працівника: через хвороби – 12 днів; у зв’язку з виконанням державних обов’язків – 1,1 дня; додаткова відпустка у зв’язку з навчанням без відриву від роботи – 2,5 дня; неявки без поважних причин – 2,0 дні.
 11. Середньомісячна тарифна заробітна плата одного робітника становить 2600 грн.
 12. Середній рівень виконання норм відрядниками – 110%.
 13. Доплати за несприятливі умови праці – 12% тарифної ставки.
 14. Преміальні виплати за виконання напружених виробничих планів та високу якість продукції – 30% відрядного заробітку  щомісяця.
 15. Нарахування на заробітну плату (єдиний соціальний податок) та інші – 38,7%.

 

Рекомендаційна частина

Рекомендації, пропозиції, прогнози та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обгрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність.


Тема 5. Підвищення ефективності управління персоналом

 

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Теоретична частина.

1.1.Підходи до управління людськими ресурсами (персоналом) у ХХ та ХХІ ст.

1.2. «Ефективність» та основні підходи до її оцінки

1.3. Основні підходи до оцінки ефективності управління персоналом організації

Розділ ІІ. Розрахункова частина

Розділ ІІІ. Пропозиції щодо підвищення ефективності управління персоналом на підприємствах.

Висновки

Література

 

Методичні поради до виконання курсової роботи

 

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Вимоги до змісту, вступу та висновків див. у розділі “Загальні методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт”.

Теоретична частина

На підставі узагальнення інформації з літературних джерел, конспекту лекцій та власного практичного досвіду викласти своїми словами вичерпні відповіді на поставлені у плані питання.

Текст супроводити ілюстраціями (таблиці, схеми, діаграми тощо). Допускаються лише окремі запозичення з літературних джерел, цитат і ілюстрацій з обов’язковим посиланням на джерело (автор, назва, видавництво і рік видання, стор.).

Розрахункова частина.

На підставі аналізу вихідної інформації, що додається, виконати розрахунки по кожному підприємству (А і Б):

1. Показників, що характеризують економічну ефективність управління персоналом:

1.1. Загальна продуктивність організації.

1.2. Продуктивність праці.

1.3. Продуктивність трудових ресурсів.

1.4. Вартість одиниці праці (відношення сукупних витрат на персонал до витрат праці (люд.-год., середньооблікова чисельність працівників)).

2. Порівняти одержані результати і зробити висновки.

3. Проаналізувати стан забезпечення потреб підприємств у робітниках за спеціальностями (професіями) та кваліфікацією. Для цього необхідно розрахувати:

3.1. Середні тарифні коефіцієнти та середні тарифні розряди робітників по кожній професії і по всій сукупності робітників для кожного підприємства (на основі даних таблиць 1 і 3).

3.2. Середні тарифні розряди робіт по кожному виду робіт і всієї виробничої програми по кожному підприємству (на основі даних таблиць 2 і 4).

3.3. Порівняти одержані результати і зробити висновки.

4. Проаналізувати та порівняти показники ефективності використання робочого часу по підприємствах.

5. Розрахувати та порівняти показники, що характеризують стабільність кадрового складу (коефіцієнти плинності кадрів), зробити висновки.

6. Проаналізувати динаміку зростання реальної заробітної плати на підприємствах у 2012 р. та зробити висновки.

 

Усі розрахунки, у тому числі проміжні, виконувати в такому порядку:

–       записати розрахункову формулу в символах;

–       пояснити значення кожного символу;

–       підставити потрібні числові значення;

–       конкретизувати результат розрахунку (що одержано, в яких одиницях виміру).

 

Вихідна інформація

 

1. Об’єктом дослідження є два машинобудівних заводи А і Б.

2. Продукція підприємства А – готові вузли та окремі деталі середнього та високого рівня складності. Продукція підприємства Б – готові вузли та деталі середнього рівня складності.

3. У табл. 1 і 3 наведено наявний склад робітників у 2012 році відповідно підприємств А і Б.

4. У табл. 2 і 4 наведено нормативну трудомісткість виробничої програми у 2012 році у розрізі видів і рівня складності робіт.

5. Основні економічні показники діяльності підприємства А і Б у 2012 році наведено у табл. 5

6. Протягом 2012 року на підприємстві А було звільнено 28 працівників у тому числі 21 робітників. Розподіл звільнених за причинами їх звільнення наведено у табл. 6.

7. Протягом 2012 року на підприємстві Б було звільнено 54 працівників у тому числі 42 робітників. Розподіл звільнених за причинами їх звільнення наведено у табл.  7.

8. Ціни на товари споживання у 2012 році порівняно з 2011 роком зросли на 25,7 %.

9. На підприємстві А у 2011 році середньомісячна заробітна плата одного працівника становила 2500,60 грн., а одного робітника 2280,70 грн.

На підприємстві Б у 2011 році середньомісячна заробітна плата одного працівника становила 2350,80 грн., а одного робітника 2110,50 грн.

 

Таблиця 1

Наявна професійно-кваліфікаційна структура робітників

підприємства А  у 2012 році

 

№ п.п.

Назва професії робітника

Розряди тарифної сітки

Усього, осіб

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VI

Тарифні коефіцієнти

1

1,08

1,23

1,35

1,54

1,8

Кількість робітників, осіб

1

Слюсарь-електрик

 

 

4

10

11

5

30

2

Різбонарізувач

 

 

3

4

1

 

8

3

Стругальник

 

 

 

2

3

 

5

4

Зуборізувальник

 

 

 

1

2

 

3

5

Оператор верстатів з програмним керуванням

 

 

 

7

3

1

11

6

Оператор автоматичних верстатів

 

 

 

5

8

1

14

7

Слюсарь-складальник

 

 

3

5

6

2

16

8

Електромонтажник

 

 

5

8

1

 

14

9

Заточувальник

 

 

3

2

2

 

7

10

Наладник

 

 

1

3

3

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

0

0

19

47

40

4

115

 

Таблиця 2

Нормативна трудомісткість річної виробничої програми

підприємства А у 2012 році

№ п/п

Назва робіт

Розряди тарифної сітки

Усього, нормо-годин

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VI

Тарифні коефіцієнти

1

1,08

1,23

1,35

1,54

1,8

Трудомісткість робіт, нормо-годин

1

Слюсарно-електричні

 

 

20960

18460

8600

 

48020

2

Різбонарізувальні

 

 

4320

9670

 

 

13990

3

Стругальні

 

 

1980

1840

3880

1760

9460

4

Зуборізувальні

 

 

 

3900

1790

 

5690

5

Робота оператора верстатів з програмним керуванням

 

 

 

7760

 

5820

13580

6

Робота оператора автоматичних верстатів

 

 

 

7720

15580

7780

31080

7

Слюсарно-складальні

 

 

 

13560

17415

 

30975

8

Електромонтажні

 

 

 

23160

3860

 

27020

9

Заточувальні

 

 

 

9650

3875

 

13525

10

Налагоджувальні

 

 

 

7635

7770

 

15405

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

0

0

27260

103355

62770

15360

208745

 


Таблиця 3

Наявна професійно-кваліфікаційна структура робітників

підприємства Б у 2012 році

№ п.п.

Назва професії робітника

Розряди тарифної сітки

Усього, осіб

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VI

Тарифні коефіцієнти

1

1,08

1,23

1,35

1,54

1,8

Кількість робітників, осіб

1

Слюсарь-електрик

 

 

 

3

30

8

41

2

Різбонарізувач

 

 

 

8

13

4

25

3

Стругальник

 

 

 

3

15

3

21

4

Зуборізувальник

 

 

 

4

3

 

7

5

Оператор верстатів з програмним керуванням

 

 

 

 

9

12

21

6

Оператор автоматичних верстатів

 

 

 

22

22

 

44

7

Слюсарь-складальник

 

 

 

4

9

5

18

8

Електромонтажник

 

 

9

11

4

 

24

9

Заточувальник

 

 

2

7

5

 

14

10

Наладник

 

 

 

 

13

12

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

0

0

11

59

123

44

240

 

Таблиця 4

Нормативна трудомісткість річної виробничої програми

підприємства Б у 2012 році

№ п/п

Назва робіт

Розряди тарифної сітки

Усього, нормо-год.

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VI

Тарифні коефіцієнти

 

 

1

1,08

1,23

1,35

1,54

1,8

 

 

Трудомісткість робіт, нормо-годин

1

Слюсарно-електричні

 

 

 

7700

56750

21180

85630

2

Різбонарізувальні

 

 

 

5800

25030

17325

48155

3

Стругальні

 

 

 

 

28750

11520

40270

4

Зуборізувальні

 

 

 

 

7690

5770

13460

5

Робота оператора верстатів з програмним керуванням

 

 

 

 

15400

26950

42350

6

Робота оператора автоматичних верстатів

 

 

 

 

42335

34650

76985

7

Слюсарно-складальні

 

 

 

5780

19260

9550

34590

8

Електромонтажні

 

 

15320

22980

5760

 

44060

9

Заточувальні

 

 

 

17190

9550

 

26740

10

Налагоджувальні

 

 

 

 

24650

24510

49160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

0

0

15320

59450

235175

151455

461400

 

 

 

Таблиця 5

Основні економічні показники діяльності підприємства А і Б у 2012 році

 

Показник

 

Значення показника

Підприємство А

Підприємство Б

Сукупний дохід від реалізації товарів і послуг (вартість реалізованої продукції), грн.

21 638 108

56 974 210

Обсяг товарної продукції, грн.

22 193 060

57 823 970

Сукупні витрати на виробництво, грн.

1 854 2200

51 562 830

Сукупні витрати на персонал, грн.

4 754 820

7 318 795

Загальний фонд заробітної плати, грн.

3 445 524

5 772 108

Фонд заробітної плати робітників, грн.

1 832 820

3 815 344

Середньоблікова чисельність промислово-виробничого персоналу, осіб

148

287

Середньооблікова чисельність робітників, осіб

115

240

Річний фактичний фонд робочого часу одного робітника, годин

1950

1980

Таблиця 6

Причини звільнення працівників підприємства А у 2012 році

 

Причина звільнення

Звільнено осіб

Працівників

У т.ч. робітників

За власним бажанням

6

3

За прогули

5

5

За явку на роботу у нетверезому стані

2

2

За систематичні запізнення на роботу

2

2

Як такі, що не пройшли випробування

4

3

Через скорочення штатів

9

6

Інші причини

-

-

Всього

28

21

 

Таблиця 7

Причини звільнення працівників підприємства Б у 2012 році

 

Причина звільнення

Звільнено осіб

Працівників

У т.ч. робітників

За власним бажанням

16

13

За прогули

7

7

За явку на роботу у нетверезому стані

9

9

За систематичні запізнення на роботу

7

5

Як такі, що не пройшли випробування

8

3

Через скорочення штатів

7

5

Інші причини

-

-

Всього

54

42

 


 

Рекомендаційна частина

Рекомендації, пропозиції, прогнози та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обґрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність.

 

 

 


Тема 6. Удосконалення оцінювання персоналу

 

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Теоретико-методологічні аспекти оцінювання персоналу та її ефективності.

1.1. Сутність, види, функції оцінювання трудової діяльності персоналу та його роль в управлінні підприємством

1.2. Методи оцінювання персоналу

1.3. Критерії та показники ефективності оцінювання персоналу

Розділ ІІ. Діагностика оцінювання персоналу на підприємстві та його ефективність

2.1. Аналіз та оцінка стану організації оцінювання персоналу на підприємстві

2.2. Ефективність оцінювання персоналу на підприємстві

Розділ ІІІ. Пропозиції щодо удосконалення оцінювання персоналу.

Висновки

Література

 

Методичні поради до виконання курсової роботи

 

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Вимоги до змісту, вступу та висновків див. у розділі “Загальні методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт”.

І. Теоретична частина

На підставі узагальнення інформації з літературних джерел, конспекту лекцій та власного практичного досвіду викласти своїми словами вичерпні відповіді на поставлені у плані питання. Текст супроводити ілюстраціями (таблиці, схеми, діаграми тощо). Допускаються лише окремі запозичення з літературних джерел цитат і ілюстрацій з обов’язковим посиланням на джерело (автор, назва, видавництво і рік видання, стор.)

ІІ. Аналітична частина

Основною формою оцінювання персоналу на ТОВ «FRITAR» є періодична підсумкова атестація. На підставі Положення «Про порядок проведення атестації працівників ТОВ «FRITAR» та вихідної інформації, що додаються:

1. З’ясувати, чи проводиться атестація працівників підприємства у визначений час, за встановленою формою, згідно зі спеціальною розробленою процедурою та з якою періодичністю.

2. З’ясувати та оцінити основні цілі атестації працівників підприємства.

3. З’ясувати, чи забезпечує Положення про атестацію об’єктивну оцінку результатів діяльності працівників щодо виконання ними обов’язків (з урахуванням кваліфікації, ділових і особистих якостей) і встановлення їх відповідності займаним посадам, чи сприяє виявленню перспективних та ініціативних працівників для включення до резерву для висування на вищі посади?

4. Проаналізувати та оцінити якісний склад працівників підприємства, що підлягали атестації.

5. Проаналізувати та критично оцінити основні етапи організації атестації працівників підприємства. Зокрема в процесі аналізу та оцінки, дати відповіді на питання:

− Чи забезпечує бланк відгуку-характеристики комплексну оцінку працівника?

− Чи дають протоколи засідань атестаційних комісій повну картину про потенціал працівника та його результати праці?

− Чи використовуваний метод проведення атестації мав комплексний, всеохоплюючий характер?

− Яких працівників атестаційна комісія вважала атестованими?

− Чи результати голосування були повідомлені працівникам відразу після голосування?

− Які висновки зробили атестаційні комісії після завершення всієї процедури проведення атестації?

6. За даними таблиці 1 проаналізувати та оцінити результати атестації працівників. Які рішення прийняті атестаційними комісіями після процедури голосування (мотиваційні, кваліфікаційні, адміністративні тощо)? Які рішення за результатами атестації може прийняти керівник підприємства? Критично оцінити прийняті рішення.

7. Оцінити, чи була атестація достатньо урегульованою з погляду нормативно-правового забезпечення?

8. За даними таблиці 2 проаналізувати та оцінити результати діяльності атестованих працівників з точки зору досягнення підприємством поставлених специфічних цілей, тобто наскільки ефективно діє підприємство та використовуються його ресурси.

Для характеристики ефективності господарської діяльності підприємства, ступеня використання його ресурсів, у тому числі персоналу, використати показники рентабельності. Розрахувати показник рентабельності персоналу, за допомогою якого оцінити ефективність використання персоналу підприємства.

Рентабельність персоналу (Рп)розраховувати через показник прибутку в розрахунку на одного працівника підприємства (Рп), що обчислюється як відношення прибутку за період (П) до середньооблікової чисельності персоналу (ЧсрПВП) (у відсотках):

.                                            (1)

Зв’язок рентабельності персоналу з рівнем продуктивності праці проаналізувати за допомогою формули:

,                (2)

де Рп – рентабельність персоналу;

П – прибуток від реалізації продукції;

ЧПВП – середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу;

ЧД – чистий дохід від реалізації продукції;

ВП – вартість випуску продукції в діючих цінах;

Роб – рентабельність обороту;

Чрп – частка реалізованої продукції у загальному обсязі випуску товарної продукції;

РВ – середньорічний виробіток продукції на одного працівника у поточних цінах.

Використовуючи метод абсолютних різниць, за складовими даної формули визначити, як зміниласьрентабельність персоналу підприємства (∆Рп=Рп1–Рп0) за рахунок таких показників (чинників):

1. зміни рентабельності обороту (∆Робоб1 –Роб0):

;

2. зміни частки реалізованої продукції в її загальному випуску (∆Чрп= Чрп1– Чрп0):

;                                     (3)

3. зміни продуктивності праці (середньорічного виробітку) (∆РВ= РВ1– РВ0):

.                                      (4)

9. Результати розрахунку впливу чинників на зміну рентабельності персоналу ТОВ «FRITAR»за 2009-2011 роки навести в таблиці 3. Зробити відповідні висновки.

10. Сформулювати у вигляді висновків недоліки організації та ефективності атестації персоналу на підприємстві.

Усі розрахунки, у тому числі проміжні, виконувати в такому порядку:

–       записати розрахункову формулу в символах;

–       пояснити значення кожного символу;

–       підставити потрібні числові значення;

–       конкретизувати результат розрахунку (що одержано, в яких одиницях виміру).

 

Вихідна інформація

 1. Об’єкт дослідження – оптово-переробне підприємство ТОВ «FRITAR».
 2. Продукція та товари – заморожене м’ясо та м’ясопродукти; заморожені риба та рибопродукти; заморожені овочі і ягоди.
 3. Характер виробництва – малосерійний.
 4. Основна форма оцінювання персоналу − періодична підсумкова атестація, метод атестації − описові характеристики (оцінка подається у текстовій формі).
 5. Положення «Про порядок проведення атестації працівників ТОВ «FRITAR» (додаток А).
 6. Періодичність проведення атестації – один раз на три роки.
 7. Остання атестація персоналу проводилась у грудні 2011 р., наступна запланована на листопад 2014 р.
 8. Робота з атестації працівників підприємства у 2011 р. складалася з наступних етапів:

Перший етап «Підготовка до проведення атестації».

Керівником підприємства виданий наказ щодо проведення атестації працівників та графік її проведення.

Список працівників, які підлягали атестації складений за підрозділами підприємства (усього 32 особи): 9 керівників (з них 3 заступника генерального директора і 8 керівників структурних підрозділів), 9 професіоналів, 11 фахівців та 3 технічні службовці.

Більшість працівників підприємства на дату атестації вже пропрацювали три роки з дати його заснування.

Проведено 6 засідань двох атестаційних комісій. Кожна атестаційна комісія у своєму складі мала 6 членів комісії, одного голову комісії та секретаря. Секретарем атестаційної комісії № 1 був призначений менеджер по персоналу, атестаційної комісії № 2 – фахівець бухгалтерії.

У період підготовки до атестації між членами кожної атестаційної комісії були розподілені обов’язки.

Підготовкою атестаційних листів займалися секретарі комісій. Стандартний примірник атестаційного листа поданий у додатку В.

До атестаційних комісій були подані складені відгуки-характеристики працівників без листів попередньої атестації працівника.

Основні показники, за якими оцінювалися працівники ТОВ «FRITAR» у 2011 році зафіксовані у бланку відгуку-характеристики (додаток Б).

Бланк відгуку-характеристики на атестанта заповнювався його безпосереднім керівником без залучення інших фахівців. Висновки робили на основі аналізу діяльності працівника з урахуванням вимог нормативних документів.

Кожен працівник, який підлягав атестації, заздалегідь, але не пізніше ніж за тиждень до атестації, був ознайомлений з підготовленим на нього відгуком-характеристикою. Атестаційний лист попередньої атестації працівника та відгук-характеристика були подані до атестаційної комісії за два тижні до атестації. Результати оцінювання погоджувалися між керівником та підлеглим.

На підприємстві фахівці з оцінювання персоналу стикнулися з проблемою опору персоналу даній процедурі.

Другий етап «Проведення атестації» організований з участю уповноваженого представника від трудового колективу.

Атестація працівників керівного складу здійснена в індивідуальному порядку в дні і години, встановлені графіками проведення атестації.

Призначені секретарі атестаційних комісій вели протоколи засідань (додаток Д). Кожна атестаційна комісія № 1 та № 2 під час атестації працівників ТОВ «FRITAR» розглянули подані матеріали (атестаційний лист, відгук-характеристику), заслуховували повідомлення працівника про його роботу та досягнуті успіхи. Під час засідання комісії відбувалося всебічне обговорення успіхів та недоліків у роботі працівника. Атестанту надавали можливість дати вичерпні відповіді на запитання і зауваження.

На підставі отриманих даних і з урахуванням обговорення результатів діяльності працівника, його ділових та особистих якостей атестаційні комісії № 1 та № 2 приймали рішення відкритим голосуванням у відсутності атестанта: відповідає займаній посаді; відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік; не відповідає займаній посаді.

Матеріали атестації після її завершення були передані генеральному директору ТОВ «FRITAR», а інший примірник цих документів зберігається в особових справах працівників.

За результатами атестації генеральним директором виданий наказ, до якого додавався план заходів щодо виконання рекомендацій атестаційної комісії.

ІІІ етап атестації «Підбиття підсумків» містив наступні кроки:

 • підготовка звітів атестаційної комісії за підсумками атестації в установлені строки;
 • підготовка підсумкового звіту за результатами атестації по підприємству в цілому;
 • підготовка і затвердження рішень з питань управління персоналом на основі висновків атестаційної комісії.

За підсумками атестації працівників у грудні 2010 року, з участю членів атестаційних комісій підприємства проведене обговорення результатів атестації працівників, які атестувалися, на спеціальній нараді, де колектив виявляв недоліки у процедурі проведення атестації.

Результати голосування були повідомлені працівникам відразу після голосування членами атестаційних комісій.

 


Таблиця 1

Узагальнені результати атестації працівників

ТОВ «FRITAR» за 2011 р.

Найменування показників

Всь-ого

з них:

Керівники

Профе-сіонали

Фахі-

вці

Тех-нічні служ-бовці

заступ-ники гене-рального директора

керівники струк-турних підроз-ділів

1.Працівники, що підлягали атестації

32

3

6

9

11

3

2.Утворено атестаційних комісій

2

1

1

3.Результати проведеної атестації працівників:

32

3

6

9

11

3

- відповідає займаній посаді

27

2

5

8

9

3

- в тому числі: рекомендовано в резерв на вищу посаду

8

1

2

3

2

0

- відповідає займаній посаді за певних умов з повторною атестацією через рік (вказати певні умови відповідності)

5

1

1

1

2

Таблиця 2

Основні економічні показники діяльності

ТОВ «FRITAR» за 2010-2012 роки

 

Показники

2010

2011

2012

Відхилення

2012 р. від (+,–)

2010р.

2011р.

1. Товарна продукція, тис. грн.

7308,2

7238,6

7368,1

 

 

2. Реалізована продукція, тис. грн.

7125,7

7085,6

7119,3

 

 

3. Прибуток балансовий (чистий прибуток від реалізації продукції), тис. грн.

929,0

902,3

922,0

 

 

4. Середньооблікова чисельність ПВП, осіб

170

169

168

 

 

5. Рентабельність персоналу (прибуток на одного працівника), тис. грн. (5=3/4)

 

 

 

 

 

6. Частка реалізованої продукції у загальному обсязі виробленої товарної продукції, % (6=2/1х100%)

 

 

 

 

 

7. Рентабельність обороту, % (7=3/2х100%)

 

 

 

 

 

8. Середньорічний виробіток працівника за показником товарної продукції, тис. грн. (8=1/4)

 

 

 

 

 

 


Таблиця 3

Результати розрахунку впливу чинників на зміну  рентабельності персоналу ТОВ «FRITAR» за 2010-2012 роки

 

Показники

2010

2012

Відхилення 2012 р. від 2010 р.

Усього

у тому числі за рахунок зміни:

рента-бельності обороту, ∆Роб

частки реалізо-ваної продукції в її загаль-ному випуску, ∆Чрп

середньо-річного виробітку одного праців-ника,

∆РВ

1. Рентабельність персоналу, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

2. Рентабельність обороту, %

 

 

 

Х

Х

Х

3. Частка реалізованої продукції в її загальному випуску, %

 

 

 

Х

Х

Х

4. Середньорічний виробіток одного працівника за показником товарної продукції, тис. грн.

 

 

 

Х

Х

Х

 

Рекомендаційна частина

Рекомендації, пропозиції та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, у т.ч. зарубіжного, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обгрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність, тобто виходити з необхідності усунення проблем і недоліків, виявлених в аналітичній частині курсової роботи. Під час розроблення напрямів та пропозицій щодо вдосконалення організації оцінювання персоналу на підприємстві можна обрати 2-3 із нижче запропонованих варіантів або запропонувати власні:

− напрями розробки ефективної процедури оцінювання персоналу на підприємстві;

− розробка сучасних підходів щодо підвищення ефективності організації оцінювання персоналу на підприємстві;

− створення ассессмент – центру на підприємстві;

− використання балової методики оцінювання персоналу на підприємстві;

− прогнозування просування працівників по службі і планування ділової кар’єри тощо.


Додаток А

Положення

«Про порядок проведення атестації працівників

ТОВ «FRITAR»[1]

 
1. Атестація працівників підприємства проводиться з метою підвищення ефективності їхньої діяльності. У ході атестації оцінюються їх ділові та професійні якості, виконання ними посадових обов'язків, зазначених у професійно-кваліфікаційних характеристиках їх посад, а також нормативно-правових актах.
2. До керівного складу працівників підприємства у цьому Положенні відносяться керівники, їх заступники, головні інженери, керівники структурних підрозділів підприємства.
3. Атестація працівників підприємства проводиться атестаційними комісіями.
4. Особи, які тимчасово виконують обов'язки на посадах, зазначених у пункті 2 цього Положення, можуть проходити атестацію за власним бажанням з метою визначення їх ділових, професійних якостей та подальшого підвищення у посадах.
5. Не підлягають атестації працівники керівного складу, які обіймали посаду менше одного року.
Жінки, які перебували у відпустці  у  зв'язку  з  вагітністю, пологами  і  доглядом  за дитиною віком до трьох років,  проходять атестацію не раніше ніж через рік після виходу на роботу.
6. Атестація   працівників  підприємства проводиться один раз на три роки.
7. Графік  атестації  із  зазначенням  термінів її проведення затверджується  наказом  підприємства і не пізніше ніж за місяць до початку атестації  доводиться до відома працівників, які підлягають атестації.
8. Для   організації   та   проведення  атестації  працівників підприємства наказом  керівника утворюється одна або кілька атестаційних комісій у складі голови,  секретаря,  членів комісії. Головою атестаційної комісії призначається перший  заступник  або  заступник  керівника підприємства.
До складу атестаційної комісії входять керівники  структурних підрозділів,  їх  заступники,  провідні  фахівці структурних підрозділів, фахівці,  а  також  представники профспілки.
9. Атестація працівників підприємства здійснюється в індивідуальному порядку.
10. На   кожного   працівника,   який   підлягає   атестації, складається  відгук-характеристика  та  заповнюється  атестаційний лист.
11. Атестаційний лист повинен  містити  об'єктивні  дані  про працівника,   який   підлягає  атестації,  -  прізвище,  ім'я,  по батькові, рік народження, освіта, стаж роботи за спеціальністю на підприємстві,  на  посаді  тощо.  Зразок атестаційного листа наведено у додатку.
12. Відгук-характеристика працівника має  містити  розгорнуту оцінку професійних знань, навичок, досвіду, вмінь, компетентності, соціально-психологічних якостей, виконання посадових обов'язків та рекомендації  попередньої  атестації,  інформацію  про  результати діяльності за період після останньої атестації.
Підготовка відгуку-характеристики  на  працівника покладається на відповідного керівника структурного підрозділу. До   підготовки   відгуку-характеристики   залучаються заступники керівника,  провідні фахівці відповідного  структурного підрозділу,   керівники   та провідні   фахівці   функціональних підрозділів -  технічного,  економічного, бухгалтерського обліку, аудиту тощо.
13. Працівник, який підлягає атестації, не пізніше ніж за два тижні до  атестації має  бути  ознайомлений  з відгуком-характеристикою.
Якщо працівник не згоден з відомостями, викладеними у відгуку-характеристиці, керівник структурного підрозділу виносить її на обговорення трудового колективу підприємства, структурного підрозділу, пропозиції якого разом з характеристикою подаються до атестаційної комісії.
14. Атестаційний лист і відгук-характеристика подаються до атестаційної комісії не пізніше  ніж за  три дні до проведення атестації.
15. Атестаційна   комісія   під   час   атестації  працівників  підприємства розглядає подані матеріали, заслуховує працівника структурного підрозділу.
Обговорення професійних якостей і результатів діяльності працівника, який атестується, має проходити в обстановці вимогливості,  доброзичливості, об'єктивності, яка виключає прояви упередженості.
16. Під час проведення  атестації  комісія  надає  можливість працівнику дати вичерпні відповіді на запитання і зауваження.
17. Якщо   працівник,   який   атестується,  не  з'явився  на засідання атестаційної комісії без поважних  причин,  комісія  має право провести атестацію за його відсутності.
18. Рішення   атестаційної   комісії   приймається  відкритим голосуванням у відсутності працівника, який проходить атестацію.
19. Засідання атестаційної  комісії  вважається  правомочним, якщо  на  ньому  присутні  2/3  її  складу.  Результати  атестації визначаються  шляхом  голосування.  Рішення  комісії   приймається простою  більшістю  голосів  членів  комісії.  За рівної кількості голосів вирішальним є голос голови комісії.
20. На   підставі   всебічної   оцінки   професійного   рівня працівників,  їх  ділових  якостей,  виконання посадових   обов'язків,   визначених   професійно-кваліфікаційними характеристиками  їх  посад,  і досягнутих результатів атестаційна комісія приймає одне з таких рішень:
–        відповідає займаній посаді;
–        рекомендується в резерв на вищу посаду;
–        відповідає займаній посаді за  умови  виконання  рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік;
–        не відповідає займаній посаді.
Атестованими вважаються   працівники,   визнані  атестаційною комісією такими, що відповідають займаній посаді, рекомендуються в резерв  на  вищу  посаду або відповідають займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії.
Результати голосування  повідомляються   працівникові   зразу після голосування.
21. У  разі  прийняття  рішення про рекомендацію працівника в резерв на  вищу  посаду  атестаційна  комісія  може  запропонувати працівникові  дозволити  йому  пройти за згодою стажування на більш високій посаді.
У разі прийняття рішення про відповідність займаній посаді за умови   виконання   рекомендацій  атестаційна  комісія  рекомендує працівникові призначити протягом року  повторне  атестування,  якщо працівник згоден виконати рекомендації комісії.
У разі   прийняття  рішення  про  невідповідність  працівника займаній  посаді  атестаційна   комісія   рекомендує   працівникові перевести  цього  працівника  за  його  згодою на іншу посаду,  що відповідає його професійному  рівню,  або  звільнити  із  займаної посади.
22. Атестаційна  комісія  має  право  вносити пропозиції щодо переведення  на  вищі  (нижчі)  посади  з  огляду  на   професійну підготовку    та    особисті   якості,   необхідності   підвищення кваліфікації,  зміни стилю і  методів  роботи,  шляхів  поліпшення результатів діяльності тощо.
23. Результати  атестації  (оцінка і рекомендації) заносяться до  протоколу  засідання  комісії  та  атестаційного  листа,  який заповнюється у двох примірниках і підписується головою, секретарем і членами атестаційної комісії, які брали участь у голосуванні.
Атестаційний лист і відгук-характеристика на працівника, який пройшов  атестацію,  зберігаються в його особовій справі за місцем роботи.
24. Про  результати кожного засідання атестаційної комісії її голова повідомляє  керівника підприємства.
Рішення комісії може бути оскаржене працівником, який пройшов атестацію,   відповідно   підприємства протягом