Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1756 Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи з дисципліни Інформаційні системи і ресурси в управлінні персоналом та економіці праці, КНЕУ ім. В. Гетьмана

Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи з дисципліни Інформаційні системи і ресурси в управлінні персоналом та економіці праці, КНЕУ ім. В. Гетьмана

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА” 

Факультет управління персоналом та маркетингу

Кафедра управління персоналом та економіки праці 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи

________________ А.М. Колот

"___" _________  2013 р.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ЩОДО ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЇХ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

 «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І РЕСУРСИ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІЦІ ПРАЦІ»

для студентів напряму підготовки 6.030505 – управління персоналом і економіка праці

Декан факультету

______________ О.К. Шафалюк

“___” ___________2013 р. 

Заступник завідувача кафедри

______________  В.М. Петюх

“___” ___________2013 р.

  

Київ КНЕУ 2013

Зміст            

ВСТУП.. 3

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН.. 4

2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ.. 5

3. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ.. 10

4. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ) ЗАНЯТЬ. 13

4.1. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять для студентів денної форми  13

4.2. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять для студентів заочної форми  26

5. Карти самостійної роботи студента. 27

5.1. Карта самостійної роботи студента (денна форма навчання) 27

5.2. Карта самостійної роботи студента (заочна форма навчання) 29

5.3. Виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання. 30

Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою.. 30

Написання реферату (есе) за заданою тематикою та підготовка презентації 31

Підготовка виступу на науковій конференції за тематикою дисципліни. 34

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою.. 35

6. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни. 36

6.1. Порядок поточного оцінювання знань студентів денної форми навчання. 36

6.2. Порядок підсумкового оцінювання знань з дисципліни. 38

7. Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання. 39

7.1. Порядок поточного оцінювання знань студентів заочної форми навчання. 39

7.2. Порядок підсумкового оцінювання знань з дисципліни для студентів заочної форми навчання  40

8. Рекомендована література. 40

8.1. Основна література. 40

8.2. Додаткова література. 41

8.3. Монографії та наукові статті для поглибленого вивчення. 43

8.4. Електронні ресурси. 44

 

ВСТУП

Метою опанування дисципліни є надання студентам можливостей для оволодіння системними знаннями теорії та практики інформаційних систем і технологій в управлінні персоналом та економіці праці.

В результаті опанування дисципліни студент має знати основні поняття і сучасні принципи роботи з діловою інформацією, а також мати уяву про корпоративні інформаційні системи (далі – ІС) і бази даних; уміти застосовувати інформаційні технології (далі – ІТ) для вирішення управлінських завдань; володіти програмами для роботи з діловою інформацією, інтернет-технологіями та спеціалізованими кадровими комп'ютерними програмами. 

В зв’язку з цим, завданням вивчення дисципліни є формування наступних компетенцій:

- наявність уявлення про роль і значення інформації, ІС і ІТ в розвитку сучасного суспільства і економіки знань; 

- володіння основними методами, способами і засобами отримання, зберігання і переробки інформації,

- наявність навиків роботи з комп'ютером  як  засобом управління інформацією;

- здатність працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах і в корпоративних ІС при вирішенні завдань управління персоналом;

- володіння методами і програмними засобами обробки ділової інформації та навиками роботи із спеціалізованими кадровими комп'ютерними програмами;

- здатність взаємодії з службами інформаційних технологій і ефективне використання корпоративних  ІС  при  вирішенні  завдань  управління персоналом.

Дисципліна «Інформаційні системи і ресурси в управлінні персоналом та економіці праці» є вибірковою.

Інформаційні системи і комп'ютерні технології поширюються у всі сфери життєдіяльності суспільства, істотно змінюють зміст і характер управлінської діяльності. Фахівець з управління персоналом має кваліфіковано використовувати в своїй діяльності передові інформаційні технології для обробки і аналізу інформації.  В процесі вивчення дисципліни студенти знайомляться з основними тенденціями інформатизації, опановують практичні навики у використанні інформаційних технологій в професійній діяльності. Особливого значення для практичної діяльності набуває здатність самостійної орієнтації в різноманітному ринку комп'ютерних програм і систем для управління персоналом..

Програма наукової дисципліни передбачає проблемні лекції викладача з основної тематики, індивідуально-консультативну роботу, різні форми самостійної роботи студентів, поточний і підсумковий контроль знань.

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Згідно з навчальним планом бюджет навчального плану на вивчення науки становить 144 годин (для денної форми навчання), у тому числі: лекції – 18, практичні (семінарські) – 24; індивідуально-консультативна робота – 22, самостійна робота студента – 80.

Форма підсумкового контролю – диференційований залік (модуль) на основі результатів поточного контролю.

Тематичний план навчальної науки наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Тематичний план дисципліни «Інформаційні системи і ресурси в управлінні персоналом та економіці праці»

Назва теми

Кількість годин

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Лекції

СПЛ

ІКР

СРС

Лекції

СПЛ

ІКР

СРС

Тема 1. Аналіз теорії та практики використання інформаційних систем і технологій в управлінні персоналом та економіці праці

2

-

2

9

2

-

2

10

Тема 2. Комплексні програмні рішення для автоматизації управління бізнесом

2

2

2

9

-

-

2

15

Тема 3. HR-модулі в автоматизованих системах управління бізнесом

2

6

4

9

2

2

2

15

Тема 4. Спеціалізовані інформаційні системи автоматизації процесів управління персоналом

2

6

4

9

2

2

4

15

Тема 5. Інформаційні технології на робочому місці менеджера по персоналу

2

6

2

9

2

2

2

15

Тема 6. Інформаційні системи і технології на ринку праці

2

-

2

8

-

-

2

10

Тема 7. Комплексний захист інформації і інформаційна безпека.

2

2

2

9

-

-

2

10

Тема 8. Ефективність інформаційних систем і технологій управлінні персоналом

2

2

2

9

-

-

2

10

Тема 9. Нові форми викорис-тання інформаційних систем і технологій на ринку праці

2

-

2

9

-

-

2

10

Разом годин:

18

24

22

80

8

6

20

110

 

2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

Тема 1. Аналіз теорії та практики використання інформаційних систем і технологій в управлінні персоналом та економіці праці

Роль інформаційних систем і технологій в управлінні соціально-трудової сферою на різних економічних рівнях.  Економічна інформація та її властивості, класифікація. Особливості соціально-трудової інформації.

Інформаційна система. Поняття автоматизованої інформаційної системи управління персоналом (далі - АІСУП). Класифікація, основнівимоги, завдання, склад іхарактеристикаосновнихфункційАІСУП. Структура, види інформаційних систем і сфери їх застосування в управлінні соціально-трудовими процесами.

Інформаційна технологія. Технологічний процес обробки інформації для управління персоналом. Поняття автоматизованої інформаційної технології управління персоналом (АІТУП). Класифікація АІТУП.

Співвідношення між інформаційними системами та інформаційними технологіями. Сучасні інформаційні технології та їх вплив на зміст, характер праці та зайнятості населення.

Аналітичний огляд ринку автоматизованих систем управління персоналом. Ринок програмних продуктів і перспективи автоматизації управління персоналом. Тенденції розвитку інформаційних технологій. Основні напрямки розвитку АІТУП. Стан та тенденції розвитку інформаційних систем і технологій управління соціально-трудової сферою за кордоном

 

Тема 2. Комплексні програмні рішення для автоматизації управління бізнесом

Корпоративні інформаційні системи, їх склад та класифікація.Життєві цикли корпоративних інформаційних систем.Взаємозв’язок бізнес стратегії, ІТ-стратегії та кадрової стратегії.

Моделювання бізнес процесів. Методології IDEFO i ARIS для моделювання бізнес-процесів управління персоналом. Прийоми моделювання бізнес процесів на прикладі кадрових процесів: «Професійний підбір персоналу», «Прийом  працівника в штат», «Звільнення працівника»

Еволюція та загальний огляд сучасних інформаційних концепцій менеджменту підприємства. Концепції MRP/ERP. Системи електронного документообігу. Технологія Workflow та ECM. Системи бізнес-аналізу (BI-системи) 

 

Тема 3: HR-модулі в автоматизованих системах управління бізнесом

Приклади поєднання кращих інформаційних і кадрових практик. Поєднання ІТ і HR практик на прикладі модуля «Управління персоналом» найбільш популярних на українському ринку  HRMS  рішень

Методичні підходи вирішення кадрових завдань за допомогою HRMS  рішень.  Огляд рішень SAP, бізнес-процеси в управління персоналом в SAP ERP, функціональні сфери застосування, SAP HCM – структура, процеси, інтеграція. Управління персоналом за допомогою OracleHumanCapitalManagement. 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8.0 – концепція програми та основні поняття, функціональні можливості, методика здійснення основних кадрових операцій у програмі. Комплексна автоматизована система управління персоналом «БОСС-Кадровик». Комплексна HRM система ПерсоналАктив. Інформаційна система HR-менеджменту ETWeb™ Enterprise від AXES Management. Огляд інших програм - «Галактика ERP», АиТ:Управление персоналом, DIRECTUM: Кадрові процеси.

 

Тема 4. Спеціалізовані інформаційні системи автоматизації процесів управління персоналом

Електронний рекрутмент. Соціальні мережі як інструмент рекрутменту. Web-сайт компанії як інструмент підбору персоналу. Автоматизація підбору персоналу для HR-менеджерів і рекрутерів на  http://e-hr.com.ua/

Спеціалізовані програми з підбору персоналу: Резюмакс, Рекрутер, ARGO, E-StaffРекрутер, Experium, IHRS, Microsoft Dynamics CRM для рекрутингових компаній та інші.

Технологічні засоби електронного навчання. Дослідження ринку технологій дистанційного навчання.

Система комплексної автоматизації бізнес-процесів, пов'язаних з розвитком персоналу – WebTutor

Системи дистанційної освіти E-Learning. Єлектронні бізнес-симуляції.

Інші системи управління знаннями, навчанням, розвитком персоналу - LumesseLearningGateway, ShareKnowledge .

Аттестація персоналу в режимі on-line: AssessmentTools Система аттестації, оцінки і розвитку персоналу.

 

Тема 5. Інформаційні технології на робочому місці менеджера по персоналу

Застосування інформаційних технологій на робочому місці користувача, автоматизоване робоче місце (АРМ), електронний офіс (ЕО).  Програмний комплекс підтримки управління персоналом, принципи вибору програмного забезпечення.

Основні види схем обробки інформації в АІТУП. АРМ менеджера по персоналу. Комп’ютерні технології підготовки текстових документів, обробки економічної інформації на основі табличних процесорів, обробка графічних об’єктів, використання систем управління базами даних.

Комп’ютерні програми статистичної обробки даних. Здійснення статистичного аналізу за допомогою SPSS Statistic

Технологія автоматизації офісу. Поняття електронного офісу, віртуального офісу. Автоматизовані системи документообігу. Організаційне та технічне забезпечення електронного документообігу  управлінської діяльності.  Електронна звітність. Автоматизована система формування  звітної документації "БЕСТ ЗВІТ ПЛЮС". Система електронного документообігу «M.E.Doc». Сервер електронних документів 1С-СЕД. Перелік акредитованих центрів сертифікації ключів, електронний цифровий підпис яких можна накладати на  електронну звітність.

Комп’ютерна підтримка прийняття управлінських рішень. Експертні системи і системи підтримки прийняття управлінських рішень. АРМ керівника служби управління персоналом. OLAP-технології. Використання імітаційного моделювання при прийнятті управлінських рішень. Комунікаційні засоби і технології в управлінні персоналом.

 

Тема 6. Інформаційні системи і технології на ринку праці

Інформаційні технології в діяльності державної служби зайнятості. Єдина інформаційно-аналітична система державної служюи зайнятості. Інтернет-портали служби зайнятості.

Інформаційні технології пошуку роботи. Основні принципи роботи Європейської служби працевлаштування – Еures.

ІС державних органів влади

 

Тема 7. Комплексний захист інформації і інформаційна безпека.

Захист інформації та інформаційна безпека в АІТУП. Основні поняття захисту інформації та інформаційної безпеки. Рівні важливості інформації. Властивості інформації, що вимагають захисту. Види інформаційної небезпеки. Співвідношення зовнішніх і внутрішніх загроз. Канали витоку і несанкціонованого доступу до інформації. Порушники системи захисту. Роботи з побудови системи захисту інформації. Принципи побудови комплексної інформаційної захисту.

Сучасні методи та засоби захисту інформації в АІТУП. Організаційні засоби захисту. нформаційні засоби захисту. Програмні засоби захисту. Апаратні засоби захисту. Комп'ютерні віруси і захист відних. Технології архівації, антивірусів, розподілу доступу.

Засоби ІТ-безпеки. Засоби забезпечення надійного зберігання інформації з використанням технології захисту на файловому рівні (FileEncryptionSystem - FES). Засоби авторизації та розмежування доступу до інформаційних ресурсів, засоби захисту від несанкціонованого доступу до інформації. Засоби захисту від зовнішніх загроз.

Засоби забезпечення конфіденційності, цілісності, доступності і достовірності інформації, що передається по відкритим каналам зв’язку. Класифікація і захист інформаційних систем персональних даних.

Оцінка витрат на придбання, підтримку засобів захисту та навчання персоналу.

Діяльність порталу "Центр інформаційної безпеки"

 

Тема 8. Ефективність інформаційних систем і технологій управлінні персоналом

Основи визначення економічної ефективності створення, експлуатації ІС та ІТ. Вартість володіння ІС та ІТ. Підходи до оцінки вартісних параметрів ІС та ІТ. Критерії та методики оцінки ІС та ІТ. Підходи до оцінки ефективності ІТ та ІС. Громадська, комерційна, бюджетна та соціальна ефективність ІТ та ІС. Показники економічної ефективності ІС та ІТ. Врахування часового фактора й інфляції при розрахунку основних показників ефективності ІТ та ІС: чистого дисконтованого доходу, індексу прибутковості, внутрішньої норми прибутковості, терміну окупності.

Аудит інформаційної системи. Оцінка ефективності інформаційних технологій для бізнесу. Функціональна та економічна ефективність використання АІТУП.

 

Тема 9. Нові форми використання інформаційних систем і технологій на ринку праці

Тенденції розвитку інформаційних систем та інформаційних технологій та їх вплив на зміну бізнес-середовища. Вплив змін на представників загального менеджменту. Вплив змін на представників інформаційного менеджменту.

Інтернет – нове середовище ділового спілкування. Управління персоналом та Інтернет. Використання Інтернет-технологій в управлінні персоналом. Принципи організації всесвітньої мережі. Пошукові системи. Електронна пошта. Електронні конференції. Web-представництво організації.

Електронна комерція. Причини та умови виникнення. Основні характеристики, рішення та представники. Тенденції розвитку електронної економіки в Україні та закордоном.

3. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 

Лекція 1. Аналіз теорії та практики використання інформаційних систем і технологій в управлінні персоналом та економіці праці (2 год.)

План

1. Роль інформаційних систем і технологій в управлінні соціально-трудової сферою на різних економічних рівнях.

2. Теоретичні аспекти автоматизованих інформаційних систем управління персоналом (далі - АІСУП) та автоматизованих інформаційних технологій управління персоналом (АІТУП).

3. Аналітичний огляд ринку автоматизованих систем управління персоналом.

4. Стан та тенденції розвитку інформаційних систем і технологій управління соціально-трудової сферою за кордоном

 

Лекція 2. Комплексні програмні рішення для автоматизації управління бізнесом (2 год.)

План

1. Корпоративні інформаційні системи, їх склад та класифікація.

2. Життєві цикли корпоративних інформаційних систем.

3. Взаємозв’язок бізнес стратегії, ІТ-стратегії та кадрової стратегії.

4. Методології IDEFO i ARIS для моделювання бізнес-процесів управління персоналом.

5. Еволюція та загальний огляд сучасних інформаційних концепцій менеджменту підприємства.

 

Лекція 3: HR-модулі в автоматизованих системах управління бізнесом (2 год.)

План

 1. Бізнес-процеси в управління персоналом в SAP ERP. SAP HCM – структура, процеси, інтеграція.

 2. Управління персоналом за допомогою OracleHumanCapitalManagement.

 3. Кадрові операції в 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8.0.

 4. Комплексна автоматизована система управління персоналом «БОСС-Кадровик».

 5. Комплексна HRM система ПерсоналАктив.

 

Лекція 4. Спеціалізовані інформаційні системи автоматизації процесів управління персоналом(2 год.)

План

 1. Електронний рекрутмент.

 2. Спеціалізовані програми з підбору персоналу.

 3. Комплексна система автоматизації бізнес-процесів розвитку персоналу WebTutor.

 4. Системи дистанційної освіти E-Learning.

 5. Спеціалізовані системи управління знаннями, навчанням та розвитком персоналу

 6. Аттестація персоналу в режимі on-line: AssessmentTools Система аттестації, оцінки і розвитку персоналу.

 

Лекція 5. Інформаційні технології на робочому місці менеджера по персоналу (2 год.)

План

 1. Автоматизоване робоче місце (АРМ) та електронний офіс (ЕО). 

 2. Комп’ютерні технології обробки інформації для потреб управління персоналом.

 3. Комп’ютерні програми статистичної обробки даних. SPSS Statistic

 4. Автоматизовані системи документообігу.

 5. АРМ керівника служби управління персоналом.

 6. Комп’ютерна підтримка прийняття управлінських рішень.

 7. Комунікаційні засоби і технології в управлінні персоналом.

 

Лекція 6. Інформаційні системи і технології на ринку праці (2 год.)

План

 1. Інформаційні технології в діяльності державної служби зайнятості..

 2. Основні принципи роботи Європейської служби працевлаштування – Еures.

 3. ІС державних органів влади

 

Лекція 7. Комплексний захист інформації і інформаційна безпека. (2 год.)

План

 1. Захист інформації та інформаційна безпека в АІТУП.

 2. Сучасні методи та засоби захисту інформації в АІТУП.

 3. Оцінка витрат на придбання, підтримку засобів захисту та навчання персоналу.

 

Лекція 8. Ефективність інформаційних систем і технологій управлінні персоналом (2 год.)

План

 1. Підходи до оцінки ефективності ІТ таІС.

 2. Показники економічної ефективності ІС та ІТ.

 3. Аудит інформаційної системи.

 4. Оцінка ефективності інформаційних технологій для бізнесу.

 5. Функціональна та економічна ефективність використання АІТУП.

 

Лекція 9. Нові форми використання інформаційних систем і технологій на ринку праці (2 год.)

План

 1. Тенденції розвитку інформаційних систем та інформаційних технологій та їх вплив на зміну бізнес-середовища.
 2. Перспективи використання Інтернет-технологій в управлінні персоналом.
 3. Електронна комерція. Тенденції розвитку електронної економіки в Україні та закордоном.

4. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ) ЗАНЯТЬ

Семінарсько-практичні заняття з дисципліни «Інформаційні системи і ресурси в управлінні персоналом та економіці праці» проводяться для студентів денної та заочної форми навчання.

4.1.  Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять для студентів денної форми

Для студентів денної форми навчання семінарсько-практичні заняття  передбачені навчальним планом у кількості 24 години або 12 семінарсько-практичних занять.

Семінарсько-практичне заняття 1

Тема: Комплексні програмні рішення для автоматизації управління бізнесом

Компетенції:

Розвиток вмінь:

Загальні інструментальні

використовувати елементарні комп’ютерні навички для вирішення різних проблем, що виникають при  реалізації основних кадрових процесів;управляти інформацією (знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел) при реалізації основних кадрових процесів;розв’язувати проблем та приймати рішення;

Загальні міжособистісні

ефективно взаємодіяти (працювати і команді); проводити презентації та публічно виступати.

Загальні системні

застосовувати знання на практиці; досліджувати; працювати самостійно;планувати і управляти проектами, тощо

Професійні

Моделювати основні бізнес процеси в управління персоналом за допомогою спеціалізованих програмних продуктів;

1. Семінар-конференція: презентація рефератів (есе) для  самостійної підготовки за наступною тематикою:

 • Теоретико-методичні аспекти моделювання бізнес процесів в управлінні персоналом.

 • Методика  моделювання  бізнес-процесів управління персоналом за допомогою IDEFO

 • Методика моделювання  бізнес-процесів управління персоналом за допомогою ARIS

2. Робота в малих творчих групахщодовідпрацювання застосування прийомів моделювання бізнес-процесів для кадрових процесів (розробка навчального проекту на вибір):

 • «Професійний підбір персоналу», 

 • «Прийом  працівника в штат», 

 • «Звільнення працівника»

Інформаційне забезпеченнядля проведення заняття:

 • Методичні рекомендації щодо моделювання бізнес процесів за методикою IDEFO;

 • Методичні рекомендації щодо моделювання бізнес-процесів за методикою ARIS

 

Семінарсько-практичне заняття 2

Тема: HR-модулі в автоматизованих системах управління бізнесом

(1С: зарплата і управління персоналом)

Компетенції:

Розвиток вмінь:

Загальні інструментальні

використовувати елементарні комп’ютерні навички для вирішення різних проблем, що виникають при  реалізації основних кадрових процесів;

управляти інформацією (знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел) при реалізації основних кадрових процесів;

розв’язувати проблем та приймати рішення;

Загальні міжособистісні

ефективно взаємодіяти (працювати і команді); проводити презентації та публічно виступати.

Загальні системні

застосовувати знання на практиці; досліджувати; працювати самостійно;планувати і управляти проектами, тощо

Професійні

визначати переваги HR-модулів автоматизованих систем управління персоналом  на основі аналізу їх функціональних можливостей;

обґрунтовувати доцільність впровадження  АСУП «1С:Зарплата і управління персоналом 8»;

реалізовувати основні операції щодо планування потреби в персоналі, набору, підбору та адаптації персоналу; обліку кадрів; оцінювання та атестації персонал; облік і аналіз витрат на персонал та аналіз ефективності управління персоналом засобами АСУП  «1С:Зарплата і управління персоналом»

1. Семінар-конференція: презентація підготовлених доповідей на базі виконаних рефератів (есе)для  самостійної підготовки за наступною тематикою:

 • Функціональні можливості рішень 1С:Зарплата і управління персоналом 8.

 • Планування потреби в персоналі і набір персоналу засобами 1С:Зарплата і управління персоналом

 • Облік кадрів в 1С:Зарплата і управління персоналом

 • Планування і облік зайнятості персоналу в системі 1С.

 • Оцінювання і атестація персоналу  за допомогою інструментів 1С:Зарплата і управління персоналом

2. Вирішення ситуаційних вправ: аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної щаписки

2.1. Ситуаційна вправа «Аналіз переваг». Використовуючи демонстраційну версію програми1С:Зарплата і управління персоналом:  перерахувати функціональні можливості системи;  перерахувати кадрові процеси, автоматизувати які дозволяє даний програмний продукт; визначити переваги системи

2.2. Ситуаційна вправа «Обґрунтування доцільності впровадження АСУП «1С:Зарплата і управління персоналом 8»

3. Виконання міні-кейсу: відпрацювання навиків виконання конкретних операцій

Міні-кейс «Виконання завдання щодо автоматизації кадрових процесів». Використовуючи методичні рекомендації щодо проведення практичного завдання виконанати одне із наступних завдань:

3.1. Практична вправа «Підбір персоналу в «1С:Зарплата і управління персоналом 8»

3.2. Практична вправа «Адаптація персоналу в «1С:Зарплата і управління персоналом 8»

3.3. Практична вправа  «Облік і аналіз витрат на персонал та аналіз ефективності управління персоналом в «1С:Зарплата і управління персоналом 8»

Інформаційне забезпеченнядля проведення заняття:

 • Методичні рекомендації щодо виконання основних операцій в 1С:Зарплата і управління персоналом 8;

 • Інформаційно-довідкові матеріали ІС «1С:Зарплата і управління персоналом 8.»;

 • Матеріали сайту: 1С:Зарплата и управление персоналом 8 // Режим доступу: http://v8.1c.ru/hrm/ . – Заголовок з екрану;

 • Інші інтернет-ресурси.

 

Семінарсько-практичне заняття 3

Тема: Комплексна автоматизована система управління персоналом «БОСС-Кадровик»

Компетенції:

Розвиток вмінь:

Загальні інструментальні

використовувати елементарні комп’ютерні навички для вирішення різних проблем, що виникають при  реалізації основних кадрових процесів;управляти інформацією (знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел) при реалізації основних кадрових процесів;

розв’язувати проблем та приймати рішення;

Загальні міжособистісні

ефективно взаємодіяти (працювати і команді); проводити презентації та публічно виступати.

Загальні системні

застосовувати знання на практиці; досліджувати; працювати самостійно;планувати і управляти проектами, тощо

Професійні

визначати переваги комплексних автоматизованих систем управління персоналом на основі аналізу їх функціональних можливостей;

обґрунтовувати доцільність впровадження  АСУП «БОСС-Кадровик»;

реалізовувати основні операції щодо формування «профілю посади» і «профілю працівника», формування заявки на подбір персоналу, підбоур персоналу в модулі «Управління кадровими процесами», прийому на роботу, оцінки персоналу по методу «Управлення за цілями» засобами АСУП«БОСС-Кадровик»

1. Семінар-конференція: презентація підготовлених доповідей на базі виконаних рефератів (есе)для  самостійної підготовки за наступною тематикою:

 • Загальна інформація про КАСУП «Босс-Кадровик»

 • Обліково-розрахунковий контур АСУП БОСС-Кадровик

 • Контур управління кадровими процесами. Контур аналізу кадрових процесів. Адміністративні модулі

 • Інтеграція АСУП "БОСС-Кадровик" з порталом rabota.ua

 • Аналіз тенденцій  впрвадження в практику АСУП «БОСС-Кадровик»

2. Вирішення ситуаційних вправ: аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної щаписки

2.1. Ситуаційна вправа «Аналіз переваг».Використвоуючи демонстраційну версію програми «БОСС-Кадровик»: перерахувати функціональні можливості системи;  перерахувати кадрові процеси, автоматизувати які дозволяє даний програмний продукт; визначити переваги системи.

2.2. Ситуаційна вправа «Обґрунтування доцільності впровадження АСУП «БОСС-Кадровик»

3. Виконання міні-кейсу: відпрацювання навиків виконання конкретних операцій

Міні-кейс«Виконання завдання щодо автоматизації кадрових процесів». Використовуючи методичні рекомендації щодо провелення практичного завдання виконанати одне із наступних завдань в системі «БОСС-Кадровик»:

 • Практична вправа «Формування «профілю посади» і «профілю працівника»

 • Практична вправа «Формування заявки на подбір персоналу»

 • Практична вправа  «Підбір персоналу в модулі «Управління кадровими процесами»

 • Практична вправа  «Прийом на роботу»

 • Практична вправа «Оцінка персоналу по методу «Управлення за цілями» (Management by Objectives)

Інформаційне забезпеченнядля проведення заняття:

 • Методичні рекомендації щодо виконання основних операцій в ІС «БОСС-Кадровик»;

 • Інформаційно-довідкові матеріали «БОСС-Кадровик»;

 • Матеріали сайту: Компания Инком.Интеграция информационных технологий. HRM. Управление персоналом // Режим доступу: http://hrm.incom.ua . – Заголовок з екрану;

 • Інші інтернет-ресурси.

 

Семінарсько-практичне заняття 4

Тема: Система управління персоналом ПерсоналАктив

Компетенції:

Розвиток вмінь:

Загальні інструментальні

використовувати елементарні комп’ютерні навички для вирішення різних проблем, що виникають при  реалізації основних кадрових процесів; управляти інформацією (знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел) при реалізації основних кадрових процесів;розв’язувати проблем та приймати рішення;

Загальні міжособистісні

ефективно взаємодіяти (працювати і команді); проводити презентації та публічно виступати.

Загальні системні

застосовувати знання на практиці; досліджувати; працювати самостійно;планувати і управляти проектами, тощо

Професійні

визначати переваги комплексних автоматизованих систем управління персоналом на основі аналізу їх функціональних можливостей;

обґрунтовувати доцільність впровадження «Персонал актив»;

реалізовувати основні операції щодо використання результатів Методики відбору персоналу «Корпоративный оценочный профиль» (КОП-2) в ПерсоналАктив

1. Семінар-конференція: презентація підготовлених доповідей на базі виконаних рефератів (ессе) для  самостійної підготовки за наступною тематикою:

 • Схематика та модульність HRM-системи «ПерсоналАктив»

 • Функціональні переваги системи «ПерсоналАктив» в порівнянні з іншими СУП

 • HRM-інструменти HRM-системи «ПерсоналАктив: характеристика та оцінка

 • Прийоми ефективної роботи в Персонал Актив.

 • Аналіз тенденцій  впрвадження в практику АСУП «ПерсоналАктив»

2. Вирішення ситуаційних вправ: аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної щаписки

2.1. Ситуаційна вправа «Аналіз переваг». Використвоуючи демонстраційну версію програми : перерахувати функціональні можливості системи;  перерахувати кадрові процеси, автоматизувати які дозволяє даний програмний продукт; ; визначити переваги системи

2.2. Ситуаційна вправа «Обґрунтування доцільності впровадження АСУП «ПерсоналАктив»

3. Виконання  міні-кейсів: відпрацювання навиків виконання конкретних операцій

3.1. Міні - кейс «Огляд функціональності програми ПерсоналАктив»

3.2. Міні - кейс «Використання результатів Методики відбору персоналу «Корпоративный оценочный профиль» (КОП-2) в ПерсоналАктив

Інформаційне забезпечення для проведення заняття:

 • Методичні рекомендації щодо виконання основних операцій в АСУП «ПерсоналАктив»;

 • Інформаційно-довідкові матеріали АСУП «ПерсоналАктив»;

 • Матеріали сайту: ПерсоналАктив – система управления персоналом // Режим доступу: http://acgsoft.ru/ . – Заголовок з екрану;

 • Інші інтернет-ресурси.

 

Семінарсько-практичне заняття 5

Тема: Спеціалізовані інформаційні системи автоматизації пошуку і підбору персоналу

Компетенції:

Розвиток вмінь:

Загальні інструментальні

використовувати елементарні комп’ютерні навички для вирішення різних проблем, що виникають при  реалізації основних кадрових процесів; управляти інформацією (знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел) при реалізації основних кадрових процесів;розв’язувати проблем та приймати рішення;

Загальні міжособистісні

ефективно взаємодіяти (працювати і команді); проводити презентації та публічно виступати.

Загальні системні

застосовувати знання на практиці; досліджувати; працювати самостійно;планувати і управляти проектами, тощо

Професійні

визначати переваги спеціалізованих інформаційних систем автоматизації пошуку та підбору персоналу на основі аналізу їх функціональних можливостей;

обґрунтовувати доцільність впровадження  спеціалізованих інформаційних систем автоматизації пошуку та підбору персоналу;

реалізовувати основні операції щодо автоматизації рекрутингу засобами E-StaffРекрутер

1. Семінар-конференція: презентація підготовлених доповідей на базі виконаних рефератів (есе)для  самостійної підготовки за наступною тематикою:

 • Обґрунтування необхідності автоматизації рекрутингу. Функціональні можливості та схеми роботи (для HR-служб та кадрових агенцій) E-StaffРекрутер.

 • Порівняльний аналіз функціональних можливостей спеціалізованих програм з підбору персоналу:  E-StaffРекрутер, Рекрутер  і  Резюмакс

2. Вирішення міні-кейсів: відпрацювання навиків виконання конкретних операцій

2.1. Міні- кейс «Автоматизація рекрутингу за допомогою E-Staff Рекрутер» (на основі демонстраційної версії програми E-Staff Рекрутер)

2.2. Міні-кейс  «Обґрунтування доцільності впровадження однієї з програм Резюмакс / Рекрутер / E-staffРекрутер  на основі їх порівняльного аналізу та концептуальних відмінностей у технологіях та функціях»

Інформаційне забезпечення для проведення заняття:

 • Методичні рекомендації щодо виконання основних операцій в  програміE-Staff Рекрутер;

 • Інформаційно-довідкові матеріали демонстраційної версії програми E-Staff Рекрутер;

 • Матеріали сайту: Центр Кадровых Технологий. Современные программы для управления персоналом и подбора кадров // Режим доступу: http://www.hrit.ru/software.shtml. – Заголовок з екрану;

 • Матеріали сайту: E-Staff Рекрутер. Программа для HR и кадровых агенств, автоматизация подбора персонала// Режим доступу: http://www.e-staff.ru/. – Заголовок з екрану;

 • Інші інтернет-ресурси.

 

Семінарсько-практичне заняття 6

Тема: Спеціалізовані інформаційні системи автоматизації розвитку персоналу

Компетенції:

Розвиток вмінь:

Загальні інструментальні

використовувати елементарні комп’ютерні навички для вирішення різних проблем, що виникають при  реалізації основних кадрових процесів;

управляти інформацією (знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел) при реалізації основних кадрових процесів;

розв’язувати проблем та приймати рішення;

Загальні міжособистісні

ефективно взаємодіяти (працювати і команді); проводити презентації та публічно виступати.

Загальні системні

застосовувати знання на практиці; досліджувати; працювати самостійно;планувати і управляти проектами, тощо

Професійні

визначати переваги спеціалізованих інформаційних систем автоматизації розвитку персоналу на основі аналізу їх функціональних можливостей;

обґрунтовувати доцільність впровадження  спеціалізованих інформаційних систем автоматизації розвитку персоналу;

реалізовувати основні операції щодо автоматизація навчання за допомогою WebTutor

1. Семінар-конференція: презентація підготовлених доповідей на базі виконаних рефератів (есе)для  самостійної підготовки за наступною тематикою:

 • Технологічні засоби електронного навчання. Аналіз ринку технологій дистанційного навчання.

 • Ознайомлення з функціональними можливостями та модулями роботи системи комплексної автоматизації бізнес-процесів, пов'язаних з розвитком персоналу WebTutor.

 • Ознайомлення з функціональними можливостями та модулями роботи системи дистанційного навчання E-Learning.

 • Огляд безкоштовних систем управління навчанням

2. Вирішення проблемний завдань:опрацювання проблемних ситуацій

2.1. Проблемна ситуація  «Автоматизація розвитку персоналу за допомогою WebTutor» (на основі демонстраційної версії програми)

2.2. Проблемна ситуація «Обґрунтування доцільності впровадження для автоматизації навчання персоналу однієї з програм WebTutor / E-Learning  на основі їх порівняльного аналізу та концептуальних відмінностей у технологіях та функціях»

Інформаційне забезпечення для проведення заняття:

 • Методичні рекомендації щодо виконання основних операцій в системах WebTutor  та E-Learning;

 • Інформаційно-довідкові матеріали системWebTutor   та E-Learning;

 • Матеріали сайту: Система WebTutor // Режим доступу: http://websoft.ru/db/wb/root_id/webtutor/doc.html. – Заголовок з екрану;

 • Інші інтернет-ресурси.

 

Семінарсько-практичне заняття 7

Тема: Комп’ютерні технології обробки інформації для потреб управління персоналом

Компетенції:

Розвиток вмінь:

Загальні інструментальні

використовувати елементарні комп’ютерні навички для вирішення різних проблем, що виникають при  реалізації основних кадрових процесів;

управляти інформацією (знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел) при реалізації основних кадрових процесів;

розв’язувати проблем та приймати рішення;

Загальні міжособистісні

ефективно взаємодіяти (працювати і команді); проводити презентації та публічно виступати.

Загальні системні

застосовувати знання на практиці; досліджувати; працювати самостійно;планувати і управляти проектами, тощо

Професійні

використовувати  Microsoft VisualBasic,  Microsoft Excel та інші пакети Microsoft Office для потреб управління персоналом;

1. Семінар-конференція: презентація підготовлених доповідей на базі виконаних рефератів (есе)для  самостійної підготовки за наступною тематикою:

 • Принципи роботи Редактора Microsoft VisualBasic

 • Використання Microsoft Excel для потреб управління персоналом. Методика створення та запуску макросів в Excel. Робота з базами даних в Excel.

2. Проведення мозкового штурму: підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання поставлених проблем

2.1. Проблема «Необхідність автоматизації робочого процесу на прикладі оформлення та реєстрації посвідчень про відрядження»

2.2. Проблема «Застосування основних можливостей Excel по автоматизації роботи з базами даних в управлінні персоналом»

Інформаційне забезпечення для проведення заняття:

 • Методичні рекомендації щодо використання Microsoft Excel для потреб управління персоналом

 • Інформаційно-довідкові матеріали пакету Microsoft Excel;

 • Інші інтернет-ресурси.

 

Семінарсько-практичне заняття 8

Тема: Комп’ютерні програми статистичної обробки даних. SPSS Statistic

Компетенції:

Розвиток вмінь:

Загальні інструментальні

використовувати елементарні комп’ютерні навички для вирішення різних проблем, що виникають при  реалізації основних кадрових процесів; управляти інформацією (знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел) при реалізації основних кадрових процесів;розв’язувати проблем та приймати рішення;

Загальні міжособистісні

ефективно взаємодіяти (працювати і команді); проводити презентації та публічно виступати.

Загальні системні

застосовувати знання на практиці; досліджувати; працювати самостійно;планувати і управляти проектами, тощо

Професійні

Проводити статистичний аналіз даних в пакеті IBM SPSS Statistics

Опрацьовувати результати соціологічних опитувань в пакеті SPSS

1. Семінар-конференція: презентація підготовлених доповідей на базі виконаних рефератів (есе)для  самостійної підготовки за наступною тематикою:

 • Загальна характеристика та огляд функціональних можливостей SPSS.

 • Теоретичні основи множинного статистичного аналізу. Множинний регресійний аналіз. Можливості реалізації статистичного аналізу в SPSS

 • Методика факторного аналізу та можливості його реалізації в SPSS.

 • Методика опрацювання результатів соціологічних досліджень в SPSS

2. Виконання міні-кейсів: відпрацювання навиків виконання конкретних операцій

2.1. Міні-кейс «Використання SPSS для регресійного аналізу»

2.2. Міні-кейс «Реалізація факторного аналізу в SPSS»

2.3. Міні-кейс«Опрацювання результатів соціологічних опитувань в SPSS»

Інформаційне забезпечення для проведення заняття:

 • Методичні рекомендації щодо використання SPSS для опрацювання результатів соціологічних опитувань;

 • Інформаційно-довідкові матеріали пакету SPSS;

 • Матеріали сайту: SPSS Statistics. Put the power of advanced statistical analysis in your hands // Режим доступу: http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/products/statistics/. – Заголовок з екрану;

 • Матеріали сайту: Учись работать с SPSSStatistics// Режим доступу:http://www.learnspss.ru/ – Заголовок з екрану;

 • Матеріали сайту: Иллюстрированный самоучитель по SPSS// Режим доступу:http://www.hr-portal.ru/spss/index.php. – Заголовок з екрану;

 • Інші інтернет-ресурси.

 

Семінарсько-практичне заняття 9

Тема: Особливості АРМ керівника служби управління персоналом:Системи електронного документообігу та електронна звітність

Компетенції:

Розвиток вмінь:

Загальні інструментальні

використовувати елементарні комп’ютерні навички для вирішення різних проблем, що виникають при  реалізації основних кадрових процесів;

управляти інформацією (знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел) при реалізації основних кадрових процесів;

розв’язувати проблем та приймати рішення;

Загальні міжособистісні

ефективно взаємодіяти (працювати і команді); проводити презентації та публічно виступати.

Загальні системні

застосовувати знання на практиці; досліджувати; працювати самостійно;планувати і управляти проектами, тощо

Професійні

Використовувати системи електронного документообігу;

обґрунтовувати доцільність впровадження  систем електронного документообігу;

реалізовувати основні операції в автоматизованій системі формування звітної документації «БЕСТ ЗВІТ ПЛЮС»

1. Семінар-конференція: презентація підготовлених доповідей на базі виконаних рефератів (есе)для  самостійної підготовки за наступною тематикою:

 • 1. Автоматизована система формування звітної документації «БЕСТ ЗВІТ ПЛЮС».

 • 2. Вибір системи електронного документообігу.

 • 3. Сервер електронних документів 1С-СЕД.

2. Проведення дискусії: завчасна підготовка за визначеними темами дискусії

2.1. Тема дискусії «Обґрунтування доцільності впровадження для систем електронного документообігу 1С:Документооборот, DocsVision»;

2.2.Тема дискусії «Необхідність  електронної звітності. Принципи роботи в програмі «БЕСТ ЗВІТ ПЛЮС»

Інформаційне забезпечення для проведення заняття:

 • Інформаційно-довідкові матеріали систем електронного документообігу 1С:Документооборот, DocsVision;

 • Матеріали сайту: 1С:ДОКУМЕНТООБОРОТ 8  // Режим доступу:http://v8.1c.ru/doc8/. – Заголовок з екрану;

 • Матеріали сайту: Корпоративная система электронного документооборота Docsvision 5 // Режим доступу:http://www.docsvision.com/ . – Заголовок з екрану;

 • Матеріали сайту: БЕСТ ЗВІТ ПЛЮС// Режим доступу:http://www.bestzvit.com.ua/– Заголовок з екрану;

 • Інші інтернет-ресурси.

 

Семінарсько-практичне заняття 10

Тема: Особливості АРМ керівника служби управління персоналом: Internet

Компетенції:

Розвиток вмінь:

Загальні інструментальні

використовувати елементарні комп’ютерні навички для вирішення різних проблем, що виникають при  реалізації основних кадрових процесів;

управляти інформацією (знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел) при реалізації основних кадрових процесів;

розв’язувати проблем та приймати рішення;

Загальні міжособистісні

ефективно взаємодіяти (працювати і команді); проводити презентації та публічно виступати.

Загальні системні

застосовувати знання на практиці; досліджувати; працювати самостійно;планувати і управляти проектами, тощо

Професійні

Використовувати інформаційні ресурси Internet для потреб управління персоналом та економіки праці;

Здійснювати операції з пошуку інформації управління персоналом та економіки праці;

Використовувати спеціалізовані вітчизняні та міжнародні бази даних для різних завдань

1. Семінар-конференція: презентація підготовлених доповідей на базі виконаних рефератів (есе)для  самостійної підготовки за наступною тематикою:

 • Інформаційні ресурси Internet. Розміщення інформації в мережі.

 • Пошукові системи і мови запитів. Сервери FTP і Web-сайти кадрових систем

2. Вирішення проблемний завдань: опрацювання проблемних ситуацій

2.1. Проблемна ситуація «Як знайти в Інтернеті і зберегти адреси сайтів, які містять відомості про ППП, що застосовуються в управлінні персоналом?».

2.2. Проблемна ситуація«Як підбором ключових слів в Google знайти основні сайти про стан ринку праці, зайнятості і безробіття? Які дані, представлені на сайтах: - Державної служби статистики, Державної служби зайнятості, Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Фонду соціального страхування від тимчасової втрати працездатності, Міністерства соціальної політики тощо». Зверніть увагу на структуру та оформлення інформації.

2.3. Проблемна ситуація«Як підбором ключових слів в Google знайти українські та міжнародні сайти з пошуку роботи та працівників.  Назвіть та охарактеризуйте основні з них. Зверніть увагу на структуру та оформлення інформації»

2.4. Проблемна ситуація«Як підбором ключових слів в Google знайти міжнародні сайти: InternationalLaborOrganization - ILO, EuropeanJobMobilityPortal – EURES. Зверніть увагу на структуру та оформлення інформації».

2.5. Проблемна ситуація «Як підбором ключових слів в Google знайти сайти, що містять нормативну правову інформацію з питань управління персоналом. Зверніть увагу на структуру та оформлення інформації.»

Інформаційне забезпечення для проведення заняття: Інтернет-ресурси.

 

Семінарсько-практичне заняття 11

Тема:  Комплексний захист інформації і інформаційна безпека.

Компетенції:

Розвиток вмінь:

Загальні інструментальні

використовувати елементарні комп’ютерні навички для вирішення різних проблем, що виникають при  реалізації основних кадрових процесів;

управляти інформацією (знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел) при реалізації основних кадрових процесів;

розв’язувати проблем та приймати рішення;

Загальні міжособистісні

ефективно взаємодіяти (працювати і команді); проводити презентації та публічно виступати.

Загальні системні

застосовувати знання на практиці; досліджувати; працювати самостійно;планувати і управляти проектами, тощо

Професійні

Використовувати в діяльності основні положення нормативно-правових актів щодо захисту інформації та інформаційної безпеки Україні;

1. Семінар-конференція: презентація підготовлених доповідей на базі виконаних рефератів (есе)для  самостійної підготовки за наступною тематикою:

Аналіз основних положень нормативно-правових актів щодо захисту інформації та інформаційної безпеки Україні, зокрема Законів України:

- Про інформацію;

- Про захист персональних даних ;

- Про захист інформації в автоматизованих системах
- Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України  

- Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки;

- Про електронні документи та електронний документообіг

- Про електронний цифровий підпис

2. Семінар - розгорнута бесіда: попередня підготовка за наступними питаннями:

 • Співвідношення зовнішніх і внутрішніх загроз, канали витоку і несанкціонованого доступу до інформації в управлінні персоналом. Пропозиції щодо побудови системи захисту інформації та принципи побудови комплексної інформаційної захисту в управлінні персоналом

 • Доцільність використання сучасних методів та засобів захисту інформації в АІТУП.

 • Засоби забезпечення конфіденційності, цілісності, доступності і достовірності інформації, що передається по відкритим каналам зв’язку. Класифікація і захист інформаційних систем персональних даних.

 • Діяльність порталу "Центр інформаційної безпеки"

Інформаційне забезпечення для проведення заняття:

 • Матеріали сайту: Законодавство України// http://zakon4.rada.gov.ua/laws/. – Заголовок з екрану;

 • Матеріали сайту: Центр інформаційної безпеки// Режим доступу:http://www.bezpeka.com/ua. – Заголовок з екрану;

 • Інші інтернет-ресурси.

 

Семінарсько-практичне заняття 12

Тема: Ефективність інформаційних систем і технологій управлінні персоналом

Компетенції:

Розвиток вмінь:

Загальні інструментальні

використовувати елементарні комп’ютерні навички для вирішення різних проблем, що виникають при  реалізації основних кадрових процесів;

управляти інформацією (знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел) при реалізації основних кадрових процесів;

розв’язувати проблем та приймати рішення;

Загальні міжособистісні

ефективно взаємодіяти (працювати і команді); проводити презентації та публічно виступати.

Загальні системні

застосовувати знання на практиці; досліджувати; працювати самостійно;планувати і управляти проектами, тощо

Професійні

Оцінювати економічну ефективність впровадження інформаційних систем управління персоналом, зокрема системи дистанційного навчання;

1. Семінар-конференція: презентація підготовлених доповідей на базі виконаних рефератів (есе)для  самостійної підготовки за наступною тематикою:

 • Показники економічної ефективності інформаційних систем і технологій управлінні персоналом

2. Виконання міні-кейсів: відпрацювання навиків виконання конкретних операцій

Вирішення Кейсу «Розрахунок показника ROI на прикладі HR-проекту по впровадженню системи дистанційного навчання в мережі магазинів».

Інформаційне забезпечення для проведення заняття: методичні рекомендації щодо розрахунку показника ROI на прикладі HR-проекту по впровадженню системи дистанційного навчання в мережі магазинів.

 

4.2.  Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять для студентів заочної форми

Для студентів заочної форми навчання семінарсько-практичні заняття  передбачені навчальним планом у кількості 6 годин або 3 семінарсько-практичних заняття.

Семінарсько-практичні заняття: 2, 5, 8.

5. Карти самостійної роботи студента 

5.1. Карта самостійної роботи студента (денна форма навчання)

з дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні персоналом та економіці праці»для студентів напряму підготовки 6.030505 

№ семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять

Макси-мальна

кількість балів

 

 

 

 

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

1

Підготовка доповідей;

Аналіз проблеми, аналіз методичних підходів до її вирішення, моделювання бізнес процесу в управління персоналом

Семінар конференція,

Робота в творчих малих групах

5

2

Підготовка доповідей;

Аналіз конкретної практичної ситуації та підготовка аналітичної записки;

Відпрацювання навиків виконання конкретних операцій

Семінар конференція,

Семінар – вирішення ситуаційних вправ,

Міні-кейс

8

3

Підготовка доповідей;

Аналіз конкретної практичної ситуації та підготовка аналітичної записки;

Відпрацювання навиків виконання конкретних операцій

Семінар конференція,

Семінар – вирішення ситуаційних вправ,

Міні-кейс

8

4

Підготовка доповідей;

Аналіз конкретної практичної ситуації та підготовка аналітичної записки;

Відпрацювання навиків виконання конкретних операцій

Семінар конференція,

Семінар – вирішення ситуаційних вправ,

Міні-кейс

8

5

Підготовка доповідей;

Відпрацювання навиків виконання конкретних операцій

Семінар конференція,

Міні-кейс

5

6

Підготовка доповідей;

Опрацювання проблемних ситуацій

Семінар конференція,

Семінар-розв’язання проблемних завдань

5

7

Підготовка доповідей;

Підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання поставленої проблеми

Семінар конференція,

Семінар – «мозковий штурм»

5

8

Підготовка доповідей;

Відпрацювання навиків виконання конкретних операцій

Семінар конференція,

Міні-кейс

5

9

Підготовка доповідей;

Завчасна підготовка за визначеними темами

Семінар конференція,

Семінар дискусія

2

10

Підготовка доповідей;

Опрацювання проблемних ситуацій

Семінар конференція,

Семінар-розв’язання проблемних завдань

5

11

Підготовка доповідей;

Попередня підготовка з визначених питань

Семінар конференція,

Семінар – розгорнута бесіда

2

12

Підготовка доповідей;

Відпрацювання навиків виконання конкретних операцій

Семінар конференція,

Міні-кейс

2

Усього балів за роботу  на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

60

За виконання модульних (контрольних) завдань

Модуль

Написання модульної контрольної роботи

10

Усього балів за модульний контроль

 

За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

1. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

20

2.Підготовка реферату (есе) за заданою тематикою (теми розподілені за практичними заняттями) та підготовка презентації

10

3. Підготовка виступу на науковій конференції за тематикою дисципліни

10

4. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

30

Разом балів за  СРС

100

 

5.2. Карта самостійної роботи студента(заочна форма навчання)

з науки (дисципліни) «Інформаційні системи і технології в управлінні персоналом та економіці праці»

для студентів напряму підготовки 6.030505

галузі знань (спеціальності)управління персоналом і економіка праці 

№ семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять

Макси-мальна

кількість балів

 

 

 

 

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

2

Підготовка доповідей;

Аналіз конкретної практичної ситуації та підготовка аналітичної записки;

Відпрацювання навиків виконання конкретних операцій

Семінар конференція,

Семінар – вирішення ситуаційних вправ,

Міні-кейс

10

5

Підготовка доповідей;

Відпрацювання навиків виконання конкретних операцій

Семінар конференція,

Міні-кейс

10

8

Підготовка доповідей;

Відпрацювання навиків виконання конкретних операцій

Семінар конференція,

Міні-кейс

10

Усього балів за роботу  на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

30

За виконання модульних (контрольних) завдань**

Модуль

Написання модульної контрольної роботи

40

Усього балів за модульний контроль

40

За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

1. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

20

2.Підготовка реферату (есе) за заданою тематикою (теми розподілені за практичними заняттями) та підготовка презентації

10

3. Підготовка виступу на науковій конференції за тематикою дисципліни

10

4. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

30

Разом балів за  СРС

100

 

5.3. Виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання

Після вивчення теоретичного матеріалу дисципліни (слухання лекцій в університеті та самостійна робота з літературними джерелами) студенти вивчають, аналізують і оцінюють практику використання інформаційних систем і технологій в управлінні персоналом та економіці праці.

Кожен студент денної чи заочної форми навчання виконує на вибір два вибіркові завдання впродовж семестру.

Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

Завдання  студент виконує за одним  з наведених у табл.3. напрямків.

Таблиця 3

Тематика та завдання для власних наукових дослідженьз дисципліни «Інформаційні системи і ресурси в управлінні персоналом та економіці праці»

Варіант

Тема

Завдання

1.

Інформаційні системи автоматизації пошуку та підбору персоналу

Здійснити аналітичний огляд сучасного ринку інформаційних систем управління персоналом, зокрема, систем автоматизації пошуку та підбору персоналу, та визначити основні тенденції і прогнози його розвитку в Україні та світі; сформувати аналітичний звіт

2.

Інформаційні системи автоматизації розвитку персоналу

Здійснити аналітичний огляд сучасного ринку інформаційних систем управління персоналом, зокрема, систем автоматизації розвитку персоналу, та визначити основні тенденції і прогнози його розвитку в Україні та світі; сформувати аналітичний звіт

3.

Інформаційні системи автоматизації оцінювання персоналу

Здійснити аналітичний огляд сучасного ринку інформаційних систем управління персоналом, зокрема, систем автоматизації оцінювання  персоналу, та визначити основні тенденції і прогнози його розвитку в Україні та світі; сформувати аналітичний звіт

4.

Інформаційні системи автоматизації навчання персоналу

Здійснити аналітичний огляд сучасного ринку інформаційних систем управління персоналом, зокрема, систем автоматизації навчання  персоналу, та визначити основні тенденції і прогнози його розвитку в Україні та світі; сформувати аналітичний звіт

5.

Інформаційні системи автоматизації розрахунків з заробітної плати

Здійснити аналітичний огляд сучасного ринку інформаційних систем управління персоналом, зокрема, систем автоматизації розрахунків з заробітної плати  персоналу, та визначити основні тенденції і прогнози його розвитку в Україні та світі; сформувати аналітичний звіт

 

Методичні вказівки щодо виконання та оформлення аналітичного звіту власних наукових досліджень за відповідною тематикою:

1. Використовуючи інформацію на сайтах фірм-виробників програмного забезпечення, проаналізувати програмні продукти за наступним планом:

- Функціональна повнота програмного продукту;

- Функціональна достатність програмного продукту;

- Доступність в освоєнні;

- Надійність;

- Можливість інтеграції з іншими програмними продуктами;

- Вартість.

2. Проаналізувати характеристики фірм-виробників за такими напрямками:

- Відкритість цінової політики;

- Рекламна активність;

- Участь у традиційних виставках;

- Стаж роботи на ринку;

- Клієнтська база та відзиви користувачів

- Наявність та розгалуженість системи навчальних центрів.

3. Сформувати критерії, які визначають оптимальну для автоматизації відповідного кадрового процесу ІАС, та визначити оптимальну систему з числа проаналізованих.

4. На основі проведеного аналізу зробити висновки щодо доцільності автоматизації відповідного кадрового процесу за допомогою конкретного програмного забезпечення у великих компаніях, підприємства середнього та малого бізнесу відповідно.

Аналітичний звіт з власних наукових досліджень подається у письмовій формі. Рекомендований обсяг завдання до 20 − 30 сторінок друкованого тексту. Виконане завдання подається на кафедру за 3 тижні до початку заліково-екзаменаційної сесії.

Форма контролю та звітності – обговорення (захист) аналітичного звіту власних наукових досліджень під час ІКР, оцінювання якості підготовлених матеріалів.

Написання реферату (есе) за заданою тематикою та підготовка презентації

Завдання  студент виконує за темами, які наведені у табл.4., та презентує їх відповідно до розкладу проведення семінарського (практичного) заняття.

Таблиця 4

Тематика написання реферату та розподіл презентацій за практичними заняттями з дисципліни «Інформаційні системи і ресурси в управлінні персоналом та економіці праці»*

з/п

Тема

Презентація  реферату(есе) під час аудиторних занять (відповідно до розкладу занять)**

1

Теоретико-методичні аспекти моделювання бізнес процесів в управлінні персоналом.

Семінарсько-практичне заняття 1

2

Методика  моделювання  бізнес-процесів управління персоналом за допомогою IDEFO

Семінарсько-практичне заняття 1

3

Методика моделювання  бізнес-процесів управління персоналом за допомогою ARIS

Семінарсько-практичне заняття 1

4

Функціональні можливості рішень 1С:Зарплата і управління персоналом 8

Семінарсько-практичне заняття 2

5

Планування потреби в персоналі і набір персоналу засобами 1С:Зарплата і управління персоналом

Семінарсько-практичне заняття 2

6

Облік кадрів в 1С:Зарплата і управління персоналом

Семінарсько-практичне заняття 2

7

Планування і облік зайнятості персоналу в системі 1С

Семінарсько-практичне заняття 2

8

Оцінювання і атестація персоналу  за допомогою інструментів 1С:Зарплата і

управління персоналом

Семінарсько-практичне заняття 2

9

Загальна інформація про КАСУП «Босс-Кадровик». Обліково-розрахунковий контур

АСУП БОСС-Кадровик

Семінарсько-практичне заняття 3

10

Контур управління кадровими процесами. Контур аналізу кадрових процесів.

Адміністративні модулі

Семінарсько-практичне заняття 3

11

Інтеграція АСУП "БОСС-Кадровик" з порталом rabota.ua

Семінарсько-практичне заняття 3

12

Аналіз тенденцій  впрвадження в практику АСУП «БОСС-Кадровик»

Семінарсько-практичне заняття 3

13

Схематика та модульність HRM-системи «ПерсоналАктив»

Семінарсько-практичне заняття 4

14

Функціональні переваги системи «ПерсоналАктив» в порівнянні з іншими СУП

Семінарсько-практичне заняття 4

15

HRM-інструменти HRM-системи «ПерсоналАктив: характеристика та оцінка

Семінарсько-практичне заняття 4

16

Прийоми ефективної роботи в Персонал Актив.

Семінарсько-практичне заняття 4

17

Аналіз тенденцій  впрвадження в практику АСУП «ПерсоналАктив»

Семінарсько-практичне заняття 4

18

Обґрунтування необхідності автоматизації рекрутингу. Функціональні можливості

та схеми роботи (для HR-служб та кадрових агенцій) E-StaffРекрутер.

Семінарсько-практичне заняття 5

19

Порівняльний аналіз функціональних можливостей спеціалізованих програм

з підбору персоналу:  E-Staff , Рекрутер, Рекрутер  і  Резюмакс

Семінарсько-практичне заняття 5

20

Технологічні засоби електронного навчання. Аналіз ринку технологій

дистанційного навчання.

Семінарсько-практичне заняття 6

21

Ознайомлення з функціональними можливостями та модулями роботи системи

комплексної автоматизації бізнес-процесів, пов'язаних з розвитком персоналу WebTutor

Семінарсько-практичне заняття 6

22

Ознайомлення з функціональними можливостями та модулями роботи системи

дистанційного навчання E-Learning.

Семінарсько-практичне заняття 6

23

Огляд безкоштовних систем управління навчанням

Семінарсько-практичне заняття 6

24

Принципи роботи Редактора Microsoft VisualBasic

Семінарсько-практичне заняття 7

25

Використання Microsoft Excel для потреб управління персоналом. Методика створення

та запуску макросів в Excel. Робота з базами даних в Excel.

Семінарсько-практичне заняття 7

26

Загальна характеристика та огляд функціональних можливостей SPSS.

Семінарсько-практичне заняття 8

27

Теоретичні основи множинного статистичного аналізу. Множинний регресійний аналіз.

Можливості реалізації статистичного аналізу в SPSS

Семінарсько-практичне заняття 8

28

Методика факторного аналізу та можливості його реалізації в SPSS.

Семінарсько-практичне заняття 8

29

Методика опрацювання результатів соціологічних досліджень в SPSS

Семінарсько-практичне заняття 8

30

Автоматизована система формування звітної документації «БЕСТ ЗВІТ ПЛЮС».

Семінарсько-практичне заняття 9

31

Вибір системи електронного документообігу

Семінарсько-практичне заняття 9

32

Сервер електронних документів 1С-СЕД.

Семінарсько-практичне заняття 9

33

Інформаційні ресурси Internet. Розміщення інформації в мережі.

Семінарсько-практичне заняття 10

34

Пошукові системи і мови запитів. Сервери FTP і Web-сайти кадрових систем

Семінарсько-практичне заняття 10

35

Аналіз основних положень нормативно-правових актів щодо захисту інформації та

інформаційної безпеки Україні, зокрема Закону України «Про інформацію»

Семінарсько-практичне заняття 11

36

Аналіз основних положень нормативно-правових актів щодо захисту інформації та

інформаційної безпеки Україні, зокрема Закону України «Про захист персональних даних»

Семінарсько-практичне заняття 11

37

Аналіз основних положень нормативно-правових актів щодо захисту інформації та

інформаційної безпеки Україні, зокрема Закону України «Про захист інформації

в автоматизованих системах»

Семінарсько-практичне заняття 11

38

Аналіз основних положень нормативно-правових актів щодо захисту інформації та
інформаційної безпеки Україні, зокрема Закону України  «Про Державну службу
спеціального зв'язку та захисту інформації України»

Семінарсько-практичне заняття 11

38

Аналіз основних положень нормативно-правових актів щодо захисту інформації

та інформаційної безпеки Україні, зокрема Закону України «Про Основні

засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»

Семінарсько-практичне заняття 11

40

Аналіз основних положень нормативно-правових актів щодо захисту

інформації та інформаційної безпеки Україні, зокрема Законів України

«Про електронні документи та електронний документообіг» та

«Про електронний цифровий підпис»

Семінарсько-практичне заняття 11

41

Показники економічної ефективності інформаційних систем і технологій

управлінні персоналом

Семінарсько-практичне заняття 12

42

Інформаційні технології в діяльності державної служби зайнятості..

Будь-який час під час проведення ІКР

43

Основні принципи роботи Європейської служби працевлаштування – Еures.

Будь-який час під час проведення ІКР

44

ІС державних органів влади

Будь-який час під час проведення ІКР

45

Тенденції розвитку інформаційних систем та інформаційних технологій та

їх вплив на зміну бізнес-середовища..

Будь-який час під час проведення ІКР

46

Перспективи використання Інтернет-технологій в управлінні персоналом.

Будь-який час під час проведенн я ІКР

47

Електронна комерція. Тенденції розвитку електронної економіки в Україні та

закордоном.

Будь-який час під час проведення ІКР

*Студенти однієї групи не мають права обирати одну і ту ж тему реферату

**За умови відсутності студента з поважних причин (наявність довідки) або неможливості провести презентацію за браком часу в аудиторії студент має презентувати свою роботу під час проведення ІКР по даному заняттю (протягом тижня).

Реферат подається у письмовій формі. Рекомендований обсяг завдання до 15-20 сторінок друкованого тексту. Виконане завдання має бути презентоване на відповідному семінарсько-практичному занятті

Форма контролю та звітності– обговорення (захист) під час семінарсько-практичних занять або ІКР, оцінювання якості підготовлених матеріалів.

Підготовка виступу на науковій конференції за тематикою дисципліни

Методичні вказівки щодо виконання та оформлення вибіркового завдання3  – відповідно до вимог студентської конференції.

Форма контролю та звітності–виступ на конференції, оцінювання якості підготовлених до публікації матеріалів.

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

Завдання  студент виконує за напрямками, які наведені у табл.5., та презентує їх відповідно до розкладу проведення індивідуально-консультативної роботи, але не пізніше ніж за три тижні до початку сесії.

Таблиця 5

Тематика аналітичного огляду публікацій з дисципліни «Інформаційні системи і ресурси в управлінні персоналом та економіці праці»

з/п

Тема

Презентація  аналітичного огляду під час ІКР (відповідно до розкладу)

1

Порівняльна характеристика та обґрунтування  доцільності впровадження HRM-систем SAP i Oracle у практику управління персоналом

Протягом семестру, але не пізніше ніж за три тижні до початку сесії

2

Порівняльна характеристика та обґрунтування  доцільності впровадження HRM- систем 1C:Зарплата и управление персоналом i БОСС-Кадровик у практику управління персоналом

Протягом семестру, але не пізніше ніж за три тижні до початку сесії

3

Порівняльна характеристика та обґрунтування  доцільності впровадження HRM-систем Парус i ПерсоналАктив у практику управління персоналом

Протягом семестру, але не пізніше ніж за три тижні до початку сесії

 

Методичні вказівки щодо виконання та оформлення:

1. Критично проаналізуйте наявні в літературі публікації з обраної теми.

2. Використовуючи інформацію компаній-виробників вказаних програм та їх демонстраційні версії:

- Перерахуйте функціональні можливості систем;

- Перерахуйте кадрові процеси, які дозволяє автоматизувати даний програмний продукт;

- Визначте, на якому рівні дана автоматизована система дозволяє аналізувати кадрові процеси в організації; оцінка яких показників здійснюється за допомогою даної системи

3. Порівняйте функціональні можливості HRM-систем відповідно до обраного завдання. Виділіть переваги та недоліки кожної з них.

4. Зробіть висновки на основі огляду наукових публікацій та функціонального аналізу HRM- систем та розробіть рекомендації щодо їх використання для автоматизації процесів управління персоналом.

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій подається у письмовій формі. Рекомендований обсяг завдання до 15-20 сторінок друкованого тексту. Виконане завдання подається на кафедру не пізніше якза 3 тижні до початку заліково-екзаменаційної сесії.

Форма контролю та звітності – обговорення (захист) аналітичного звіту власних наукових досліджень під час ІКР, оцінювання якості підготовлених матеріалів.

 

6. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни

6.1. Порядок поточного оцінювання знань студентів денної форми навчання

Оцінювання рівня засвоєння теоретичних знань та набутих практичних навичок відбувається за відповідною кількістю видів контролю і його формами в межах заняття, які розподілені так, щоб присутній на занятті студент мав реальну можливість заробити бали (за всіма видами контролю) на кожному занятті за умови належної підготовки.

Приклади використовуваних шкал оцінювання за певний вид робіт на семінарському (практичному, лабораторному) занятті, диференційовані відповідно до рівня знань студентів, наведено у табл.  6.

Таблиця 6

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимально оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

2

2

1,5

1

0

3

3

2

1

0

4

4

3

2

0

5

5

4

3

0

8

8

6

4

0

10

10

8

6

0

Індивідуальні завдання для самостійного виконання мають бути обрані студентами під час начитки лекцій. Вони є однією з форм самостійної роботи студентів, які передбачає створення умов для як найповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті  поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. У міжсесійний період викладачем, згідно з затвердженим графіком, проводяться індивідуальні консультації з студентами щодо проблематики опрацювання необхідного теоретичного матеріалу та виконання індивідуальних завдань.

До індивідуальних завдань з дисципліни належать:

 1. Оформлення аналітичних звітів власних наукових досліджень;

 2. Підготовка реферату (есе);

 3. Власні дослідження на конференції (підготовка виступу на науковій конференції);

 4. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій.

Роботи мають бути здані та захищені студентами.

Строки виконання індивідуальних завдань:

За три тижні до початку сесії студенти здають на кафедру виконані індивідуальні завдання 1 і 4. Дата подання робіт фіксується на кафедрі в спеціальному журналі.

Індивідуальне завдання 3 має бути виконане і презентоване відповідно до розкладу проведення семінарсько-практичних занять, до яких воно відноситься (див. табл. 4)

Індивідуальне завдання 3 має бути виконане відповідно до графіка проведення конференції.

Виконання індивідуальної роботи №1 оцінюється в діапазоні від 0 до 20 балів (табл.7).

Таблиця 7

Критерії оцінювання індивідуального завдання 1

Оцінка

Критерії

20 балів

Студент відмінно(бездоганно) виконав завдання, належним чином оформив у своїй роботі і захистив результати. Інформацію відмінно проілюстровано фактичними даними, доповнено відповідним коментарем, який відповідає методичним рекомендаціям щодо виконання

15 балів

Студент добре виконав пункт завдання і належним чином його оформив у своїй роботі і захистив результати. Інформацію добре ілюстровано фактичними даними. Проте окремими місцями бракує частини інформації, відповідного коментарю, який належним чином не висвітлює всіх завдань відповідно до методичних рекомендацій

10 балів

Пункт завдання у цілому виконаний задовільно, захистив результати але мають місце окремі недоліки: не достатньо інформації або вона є суперечливою на різних сторінках роботи, відсутні необхідні ілюстрації, відповідний коментар, який вимагається в методичних рекомендаціях

0 балів

Пункт завдання не виконано або зміст не відповідає проблематиці, яку слід було висвітлити, або завдання не було захищене

Виконання індивідуальних завдань 2-4 оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів (табл.8.)

Таблиця 8

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 2-4

Оцінка

Критерії

10 балів

Студент відмінно(бездоганно) виконав завдання, належним чином оформив у своїй роботі і захистив результати. Інформацію відмінно проілюстровано фактичними даними, доповнено відповідним коментарем, який відповідає методичним рекомендаціям щодо виконання

8 балів

Студент добре виконав пункт завдання і належним чином його оформив у своїй роботі і захистив результати. Інформацію добре ілюстровано фактичними даними. Проте окремими місцями бракує частини інформації, відповідного коментарю, який належним чином не висвітлює всіх завдань відповідно до методичних рекомендацій

6 балів

Пункт завдання у цілому виконаний задовільно, захистив результати але мають місце окремі недоліки: не достатньо інформації або вона є суперечливою на різних сторінках роботи, відсутні необхідні ілюстрації, відповідний коментар, який вимагається в методичних рекомендаціях

0 балів

Пункт завдання не виконано або зміст не відповідає проблематиці, яку слід було висвітлити, або завдання не було захищене

Загальна кількість балів, яку може отримати студент за виконання індивідуальних завдань становить від0 до 30 балів.

Студент може виконати не більше 2-х індивідуальних робіт.

Результати перевірки індивідуальних робіт студентів заносяться в Журнал обліку поточної успішності студентів.

Після написання модульної (контрольної) роботи (диференційованого заліку), яка оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів, її результати додаються до кількості балів за виконання індивідуальних робіт і заносяться в залікову відомість у розділ «Кількість балів за результатами ПМК” в діапазоні від 0 до 100 балів.

6.2. Порядок підсумкового оцінювання знань з дисципліни

Формою підсумкового контролю знань студентів з науки «Інформаційні системи і ресурси в управлінні персоналом та економіці праці» є: диференційований залік (модуль) на основі результатів поточного контролю.

Модуль длястудентів денної форминавчанняпроводиться в письмовій формі за індивідуальними варіантами. Кількість балів, яку студент може отримати за модуль складає від 0 до 10 балів. Кожний варіант містить одне теоретичне питання та одне практичне завдання, кожне питання оцінюється за шкалою 0, 3, 4, 5 бали. Критерії оцінювання знань студента на модулі наведені у табл.9.

Таблиця 9

Критерії оцінюваннямодульних завдань

Оцінка

Критерії

5 балів -

Студент дав правильну й вичерпну відповідь на поставлене запитання, при цьому показав високі знання понятійного апарату і літературних джерел, вміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій та явищ. Правильно розв’язав задачу.

4 бали -

Студент у цілому відповів на поставлене запитання, розв’язав задачу, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав незадовільні знання літературних джерел.

3 бали -

Студент дав неповну відповідь на запитання, розв’язав задачу без зазначення необхідних формул та коментарів, показав недостатні знання понятійного апарату і спеціальної літератури.

0 балів -

Студент дав неправильну відповідь на запитання, не розв’язав задачу, ухилився від аргументів, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів.

Бали, які студенти отримують за виконання індивідуального завдання додаються до балів, які студенти отримують за модуль і разом складають підсумкову оцінку у формі диференційованого заліку за вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні системи і ресурси в управлінні персоналом та економіці праці» за шкалою від 0 до 100 балів включно. Якщо за результатами поточного контролю студент набрав менше 60 балів, він отримує оцінку «незадовільно».

7. Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання

7.1. Порядок поточного оцінювання знань студентів заочної форми навчання

Оцінювання рівня засвоєння теоретичних знань та набутих практичних навичок відбувається за відповідною кількістю видів контролю і його формами в межах заняття, які розподілені так, щоб присутній на занятті студент мав реальну можливість заробити бали (за всіма видами контролю) на кожному занятті за умови належної підготовки.

Приклади використовуваних шкал оцінювання за певний вид робіт на семінарському (практичному, лабораторному) занятті, диференційовані відповідно до рівня знань студентів, наведено у табл.  6.

Індивідуальні завдання для самостійного виконання видаються студентам під час установчої сесії (начитки лекцій). Кожен студент за власним бажанням, згідно до наведеного в Карті самостійної роботи студентів переліку завдань, повинен вибрати, яке індивідуальне завдання він буде виконувати, для того щоб набрати необхідну кількість балів. Виконані і відповідним чином оформлені обов’язкове та вибіркове завдання студент здає викладачеві на перевірку. Викладач оцінює, відповідно до наведеної в Карті самостійної роботи студента максимальної кількості балів, кожне виконане студентом завдання.

У міжсесійний період викладачем, згідно з затвердженим графіком, проводяться індивідуальні консультації з студентами щодо проблематики опрацювання необхідного теоретичного матеріалу та виконання індивідуальних практичних завдань.

За два тижні до початку сесії студенти здають на кафедру виконані індивідуальні практичні завдання. Дата подання робіт фіксується на кафедрі в спеціальному журналі.

Виконання індивідуальної роботи №1 оцінюється в діапазоні від 0 до 20 балів (табл.7).Виконання індивідуальних завдань 2-4 оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів (табл.8.)Загальна кількість балів, яку може отримати студент за виконання індивідуальних робіт становить від 0 до 30 балів. Результати перевірки індивідуальних робіт студентів заносяться в Журнал обліку поточної успішності студентів.

Після написання модульної (контрольної) роботи (диференційованого заліку), яка оцінюється в діапазоні від 0 до 40 балів, її результати додаються до кількості балів за виконання індивідуальних робіт і заносяться в залікову відомість у розділ «Кількість балів за результатами ПМК” в діапазоні від 0 до 100 балів.

7.2. Порядок підсумкового оцінювання знань з дисципліни для студентів заочної форми навчання

Формою підсумкового контролю знань студентів з дисципліни «Інформаційні системи і ресурси в управлінні персоналом та економіці праці» є для студентів заочної форми навчання є:диференційований залік (модуль) на основі результатів поточного контролю.

Модуль длястудентів заочної форминавчанняпроводиться в письмовій формі за індивідуальними варіантами. Кількість балів, яку студент може отримати за модуль складає від 0 до 40 балів. Кожний варіант містить три теоретичних питання та одне практичне завдання, кожне питання оцінюється за шкалою 0, 6, 8, 10 балів. Критерії оцінювання знань студента на модулі наведені у табл.10.

Таблиця 10

Критерії оцінюваннямодульних завдань

Оцінка

Критерії

10 балів -

Студент дав правильну й вичерпну відповідь на поставлене запитання, при цьому показав високі знання понятійного апарату і літературних джерел, вміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій та явищ. Правильно розв’язав задачу.

8 бали -

Студент у цілому відповів на поставлене запитання, розв’язав задачу, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав незадовільні знання літературних джерел.

6 бали -

Студент дав неповну відповідь на запитання, розв’язав задачу без зазначення необхідних формул та коментарів, показав недостатні знання понятійного апарату і спеціальної літератури.

0 балів -

Студент дав неправильну відповідь на запитання, не розв’язав задачу, ухилився від аргументів, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів.

Бали, які студенти отримують за виконання індивідуального завдання додаються до балів, які студенти отримують за модуль і разом складають підсумкову оцінку у формі диференційованого заліку за вивчення дисципліни «Інформаційні системи і ресурси в управлінні персоналом та економіці праці» за шкалою від 0 до 100 балів включно. Якщо за результатами поточного контролю студент набрав менше 60 балів, він отримує оцінку «незадовільно».

8. Рекомендована література

8.1. Основна література


1. 

Гужва, В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах [Текст] : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни / В. М. Гужва ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2008. - 362 с.

2. 

Писаревська, Т. А. Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами [Текст] : навч. посібник / Т. А. Писаревська. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : КНЕУ, 2000. - 279 с.

3. 

Сендзюк, М.А. Інформаційні системи і технології в економіці [Текст] : навч. посібник / М. А. Сендзюк, М. Б. Вітер ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2011. - 422 с.

4. 

Терещенко, Л.О.  Управлінські інформаційні системи [Текст] : підручник / Л. О. Терещенко, С. В. Гушко, А. В. Шайкан ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2008. - 488 с.

5. 

Цимбалюк, С.О. Технології управління персоналом [Текст] : навч. посібник / С. О. Цимбалюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2009. - 399 с.

8.2. Додаткова література


1. 

Ананьєв, О.М. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності [Текст] : підручник / О. М. Ананьєв, В. М. Білик, Я. А. Гончарук ; [наук. ред. Я. А. Гончарука]. - Львів : Новий Світ-2000, 2006. - 584 с.

2. 

Білик, В. М. Інформаційні технології та системи [Текст] : Навчальний посібник / В. М. Білик, В. С. Костирко. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 232 с

3. 

Вовчак, І. С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології в менеджменті [Текст] : Навчальний посібник / І. С. Вовчак. - Тернопіль : Карт-бланш, 2001. - 354 с.

4. 

Глушко, С.В. Управлінські інформаційні системи [Текст] : навч. посібник / С. В. Глушко, А. В. Шайкан. - Львів : Магнолія Плюс, 2006. - 319 с.

5. 

Грехов, А.М. Електронний бізнес (Е-комерція) [Текст] : навч. посібник / А. М. Грехов ; Нац. авіаційний ун-т, Ін-т післядипломного навчання, Бізнес-школа НАУ. - К. : Кондор, 2008. - 302 с.

6. 

Грянина Е.А., Харитонов С.А. Секретыпрофессиональнойработы с программой «1С: Зарплата и Управление Персоналом 8». Управление персоналом. Учебноепособие. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2007. – 263 с.

7. 

Зацеркляний, М. М. Основи комп’ютерних технологій для економістів [Текст] : навч. посібник / М. М. Зацеркляний, О. Ф. Мельников, В. М. Струков ; М-во освіти і науки України. - К. : Професіонал, 2007. - 671 с.

8. 

Інформаційні системи в менеджменті [Текст] : Навч. посібник / С. В. Глівенко, Є. В. Лапін. - Суми : Університетська кн., 2005. - 407 с.

9. 

Інформаційні технології в державному управлінні [Електронний ресурс]: Навч.-метод. зб. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Уклад.: В. Н.Скрипка, С. В. Бутко, О. В. Примаченко, В. А. Тимко. — Чернігів : ЦППК, 2006. – 199 с. // режим доступу: http://www.center.uct.ua/zbirniky/Z.23.pdf. - заголовок з екрану.

10. 

Многомерныйстатистическийанализ в  экономических задачах: компьютерноемоделирование в SPSS: Учеб.пособие / Под ред.. И.В. Орловой. – М.: Вузовский ученик, 2009. – 310 с.

11. 

 Новак, В.О. Інформаційне забезпечення менеджменту [Текст] : навч. посібник / В. О. Новак, Л. Г. Макаренко, М. Г. Луцький. - К. : Кондор, 2007. - 462 с.

12. 

Оксанич, А.П. Інформаційні системи і технології маркетингу [Текст] : навч.-практ. посіб. для студ. екон. та технічних вищ. навч. закл. за спец. "Комп’ютерні науки", "Економіка і підприємництво" / А. П. Оксанич , В. Р. Петренко, О. П. Костенко ; М-во освіти і науки України. - К. : Професіонал, 2008. - 320 с.

13. 

Пінчук, Н.С.  Інформаційні системи і технології в маркетингу [Текст] : практикум / Н. С. Пінчук, Г. П. Галузинський, Н. С. Орленко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2011. - 251 с.

14. 

Перевозчикова, О. Л.       Основи системного аналізу об’єктів і процесів комп’ютеризації [Текст] / О. Л. Перевозчикова. - К. : КМ Академiя, 2003. - 432 с.

15. 

Плескач, В. Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах [Текст] : підручник / В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька. - К. : Знання, 2011. - 718 с.

16. 

Сазонець, О. М. Інформатизація світогосподарського розвитку [Текст] : навч. посібник / О. М. Сазонець. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 224 с. -

17. 

Автоматизация кадрового учета [Текст] / М. А. Винокуров. - М. : ИНФРА-М, 2001. - 222 с.

18. 

Гупалов, В. К.      Управлениерабочимвременем [Текст] / В. К. Гупалов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 1998. - 240 с.

19. 

Дубров, А. М.      Компонентныйанализ и эффективность в экономике [Текст] : учеб. пособие / А. М. Дубров. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 352 с.

20. 

Козырев, А. А.  Информационныетехнологии в экономике и управлении [Текст] : учебник / А. А. Козырев. - СПб. : Михайлов В.А., 2000. - 360 с.

21. 

 Степанов, Е. А.      Информационнаябезопасность и защитаинформации [Текст] : Учеб.пособие / Е. А. Степанов; И. К. Корнеев. - М. : ИНФРА-М, 2001. - 304 с.

8.3. Монографії та наукові статті для поглибленого вивчення


1. 

Бобровський, О. В. Використання методу імітаційного моделювання для визначення оптимальної чисельності обслуговуючого персоналу в сервісній компанії / О. В. Бобровський // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці [Текст] : міжнар. наук.-метод. конф., (1-4 квітня 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [відп. за вип. В. С. Григорків]. - Чернівці : ДрукАрт, 2009. - 460 с.

2. 

Волошин, О. Ф. методи та інформаційні технології моделювання, аналізу та прогнозування соціально-економічних процесів / О. Ф. Волошин //  Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці [Текст] : міжнар. наук.-метод. конф., (1-4 квітня 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [відп. за вип. В. С. Григорків]. - Чернівці : ДрукАрт, 2009. - 460 с.

3. 

Інформаційні системи в економіці [Текст] : монографія / [С. В. Устенко, А. М. Береза, Г. П. Галузинський та ін.] ; за заг. ред. С. В. Устенка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2012. - 425 с.

4. 

Концептуальні засади менеджменту в інформаційній економіці [Текст] : монографія / [Т. І. Лепейко, О. І. Пушкар, О. М. Миронова та ін. ; за заг. ред. Т. І. Лепейко]. - Харків : Вид-во ХНЕУ, 2010. - 250 с.

5. 

Ларичева, А. В. Сучасні інформаційні технології як метод підвищення ефективності системи професійного навчання працівників / А. В. Ларичева // Вісник Донецького національного університету. Серія В, Економіка і право [Текст] : наук. журнал / [голов. ред. В. П. Шевченко ; відп. ред. В. К. Мамутов]. - Спец. вип., т. 2. - Донецьк : ДНУ, 2009. - 308 с.

6. 

Лисак, В. М. Розвиток автоматизованих інформаційних систем управління підприємствами в Україні за умов поглиблення євроатлантичних процесів / В. М. Лисак // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія "Економічні науки" [Текст] : [зб. наук. праць] / голов. ред. О. О. Нестуля. - Полтава : ПУСКУ, 2000 - .   № 3 (30), червень 2008 р., ч. 2. - 2008. - 253-463. - Суцільна паг. с ч. 1.

7. 

Математичні моделі та інформаційні технології управління рекламною діяльністю [Текст] : монографія / В. К. Галіцин, О. П. Суслов, В. В. Дем’яненко, С. Д. Потапенко ; Галицька Академія. - Івано-Франківськ : Галицька Академія, 2009. - 140 с.

8. 

Методи та моделі розроблення комп’ютерних систем і мереж [Текст] : монографія / В. С. Пономаренко, С. В. Мінухін, С. В. Кавун, М. Ю. Лосєв [та ін.] ; [за заг. ред. В. С. Пономаренка]. - Харків : Вид-во ХНЕУ, 2008. - 316 с.

9. 

Федунець, А. Д. Інформаційні технології в управлінні персоналом: стан і перспективи розвитку / А. Д. Федунець // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія "Економічні науки" [Текст] : [зб. наук. праць] / голов. ред. О. О. Нестуля. - Полтава : ПУСКУ, 2000. - № 3 (30), червень 2008 р., ч. 2. - 2008. - 253-463. - Суцільна паг. с ч. 1.

10. 

Шевчук, А. В. Інформаційні технології в забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону [Текст] : монографія / А. В. Шевчук. - Львів : Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2007. - 138 с.

8.4. Електронні ресурси


1. 

1С:ДОКУМЕНТООБОРОТ 8  // Режим доступу:http://v8.1c.ru/doc8/. – Заголовок з екрану

2. 

1С:Зарплата и управление персоналом 8 // Режим доступу: http://v8.1c.ru/hrm/ . – Заголовок з екрану

3. 

DIRECTUM: Кадровыепроцессы // Режим доступу: http://www.directum.ru/3345679.aspx   – Заголовок з екрану

4. 

E-StaffРекрутер. Программа для HR и кадровых агенств, автоматизация подбора персонала // Режим доступу: http://www.e-staff.ru/ . – Заголовок з екрану

5. 

HR Soft. Каталог програм для управления персоналом // Режим доступу: http://www.hrsoft.ru/ . – Заголовок з екрану

6. 

Oracle E-BusinessSuite. HumanCapitalManagement // Режим доступу: http://www.oracle.com/us/products/applications/ebusiness/human-capital-management/overview/index.html    – Заголовок з екрану

7. 

OracleHumanCapitalManagement. Industry-leading HR innovationfororganizationsofeverysize // Режим доступу: http://www.oracle.com/us/products/applications/human-capital-management/overview/index.html?origref=http://www.oracle.com/us/solutions/business-solutions-444942.html    – Заголовок з екрану

8. 

SAP Library. Управление персоналом // Режим доступу: http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/ru/8e/6a46347969e94be10000009b38f83b/frameset.htm . – Заголовок з екрану

9. 

SAP. HumanCapitalManagement — HCM // // Режим доступу: http://www.sap.com/solutions/business-process/human-capital-management.epx . – Заголовок з екрану

10. 

SPSS Statistics. Put the power of advanced statistical analysis in your hands // Режим доступу:http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/products/statistics/. – Заголовок з екрану;

11. 

Автоматизация HR // Режим доступу: http://jansen.com.ua/ru/technologies/index.php . – Заголовок з екрану

12. 

Автоматизация HR-процессов // Режим доступу: http://www.luxoft-personnel.ru/services/hr_process_automation/ . – Заголовок з екрану

13. 

Арсентьев, А. Обзор: ИТ для управления персоналом 2011 / А.Арсентьев, В.Ференец, А. Облов // Режим доступу: http://www.cnews.ru/reviews/free/HR/ . – Заголовок з екрану

14. 

БЕСТ ЗВІТ ПЛЮС // Режим доступу:http://www.bestzvit.com.ua/– Заголовок з екрану

15. 

Галактика. Управление персоналом. Комплексноерешение для упрвления персоналом и формированияэффективнойкадровойполитики // Режим доступу: http://hcm.galaktika.ru/ – Заголовок з екрану

16. 

Иллюстрированный самоучитель по SPSS// Режим доступу:http://www.hr-portal.ru/spss/index.php . – Заголовок з екрану

17. 

КомпанияИнком.Интеграцияинформационныхтехнологий. HRM. Управление персоналом // Режим доступу: http://hrm.incom.ua . – Заголовок з екрану

18. 

Корпоративная система электронного документооборота Docsvision 5 // Режим доступу:http://www.docsvision.com/ . – Заголовок з екрану;

19. 

Корпорация Парус. Информационныесистемыуправления.  Модуль «Управление персоналом и штатноерасписание» // Режим доступу: http://www.parus.ru/solutions/corporate/system/344/ . – Заголовок з екрану

20. 

Мегаплан – система автоматизациибизнеса, управления и автоматизациибизнес-процессов, информационная и автоматизированная система управления в организации // Режим доступу: http://www.megaplan.ru/ . – Заголовок з екрану

21. 

Персонал – кадроваяпрограмма для управления персоналом  и кадрового делопроизводства // Режим доступу: http://www.personal.bravosoft.ru/main.html . – Заголовок з екрану

22. 

ПерсоналАктив – система управления персоналом // Режим доступу: http://acgsoft.ru/ . – Заголовок з екрану

23. 

Разработка, внедрение и поддержка систем управления персоналом // Режим доступу: http://www.hr-solution.ru/ . – Заголовок з екрану

24. 

Решения в областиуправления персоналом // Режим доступу: http://www.topsbi.ru/default.asp?trID=41 . – Заголовок з екрану

25. 

Системыуправления персоналом организацииhrm на предприятии, информационныесистемыуправления персоналом (кадрами), построение и проектированиесистемыупрвления персоналом // Режим доступу: http://www.alexfill-intranet.ru/hrm_sistema_upravlenija_personalom.htm. – Заголовок з екрану

26. 

Управлениечеловеческимкапиталом // Режим доступу: http://www.axesmg.ru/ . – Заголовок з екрану

27. 

Учись работать с SPSSStatistics// Режим доступу:http://www.learnspss.ru/ .– Заголовок з екрану

28. 

Центр КадровыхТехнологий. Современныепрограммы для управления персоналом и подборакадров // Режим доступу: http://www.hrit.ru/software.shtml.  – Заголовок з екрану;

Укладач:

доцент кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» Ільніцька О.І.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!