Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1750 Методичні рекомендації до виконання і захисту курсової роботи з дисципліни Економіка та організація хімічних виробництв, УДХТУ

Методичні рекомендації до виконання і захисту курсової роботи з дисципліни Економіка та організація хімічних виробництв, УДХТУ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ»

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО виконання і ЗАХИСТУ курсової роботи

з дисципліни «Економіка та організація хімічних виробництв»

 

для студентів денної і заочно-дистанційної форм навчання

всіх технологічних спеціальностей

за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр

Затверджено на засіданні кафедри

економіки промисловості

та організації виробництва.

Протокол № 12 від 22.06.2011. 

 

Дніпропетровськ УДХТУ 2012

Методичні рекомендації до виконання і захисту курсової роботи з дисципліни «Економіка і організація хімічних виробництв» для студентів денної і заочно-дистанційної форм навчання всіх технологічних спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр / Укл.: О.Б Яворська, Г.Є Доценко. О.В. Паніотова. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2012. – 22 с. 

 

 

Навчальне видання

 

Методичні рекомендації до виконання і захисту курсової роботи

для студентів денної і заочно-дистанційної форм навчання

 

всіх технологічних спеціальностей

за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр 

Укладачі:

ЯВОРСЬКА Олена Борисівна

 

ДОЦЕНКО Ганна Євгенівна

 

ПАНІОТОВА Ольга Вікторівна

Редактор Л.М. Тонкошкур

Коректор Л.Я. Гоцуцова 

Підписано до друку 23.07.12. Формат 60×84 1/16. Папір ксерокс. Друк різограф.

Умовн.-друк. арк. 0,87. Облік.-вид. арк. 0,94. Тираж 50 прим. Замов. № 175. Свідоцтво ДК № 303 від 27.12.2000.

ДВНЗ УДХТУ, 49005, м. Дніпропетровськ–5, просп. Гагаріна, 8.

Видавничо-поліграфічний комплекс ІнКомЦентру

 

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ. РОЗПОДІЛ ВАРІАНТІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Мета курсової роботи – розрахунок основних показників ефективності підприємства. Об’єкт курсової роботи – підприємство, яке виробляє товарну продукцію. Техніко-економічні характеристики конкретного підприємства створюють інформаційну базу для розробки економічних показників курсової роботи.

Варіант курсової роботи студент обирає відповідно до номера в списку навчальної групи. Табличні дані в роботі вказувати тільки з врахуванням свого варіанта.

Курсову роботу друкують машинописним способом або за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210 × 297 мм) через півтора інтервали до тридцяти рядків на сторінці. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм. Можна також використати папір форматів у межах від 203 × 288 до 210 × 297 мм і подати таблиці та ілюстрації на аркушах формату А3.

Обсяг основного тексту курсової роботи повинен становити 25-30 аркушів. Зазначений вище обсяг розрахований на використання при її оформленні звичайних (не портативних) друкарських машинок при друкуванні через 2 інтервали на папері формату А4 або комп'ютерів з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Текст курсової роботи необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий – не менше 20 мм, правий – не менше 10 мм, верхній – не менше 20 мм, нижній – не менше 20 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту повинна бути однаковою.

Вписувати в текст роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.

Роздруковані на ЕОМ програмні документи повинні відповідати формату А4. Їх включають до загальної нумерації сторінок і розміщують, як правило, в додатках наприкінці курсової роботи.

Перед додатками в курсовій роботі повинен бути перелік використаної літератури (в такому варіанті, як він поданий у методичних вказівках). 

Курсова робота має такі розділи:

І. Вступ.

ІІ. Ресурси підприємства.

2.1. Основні фонди підприємства

2.2. Оборотні кошти підприємства.

2.3. Кадри та оплата праці.

ІІІ. Витрати виробництва.

IV. Фінансові показники.

V. Висновки.

VІ. Список літератури.

 

І. ВСТУП 

В цьому розділі повинно бути висвітлено господарське значення та перспективи розвитку в Україні галузі хімічної промисловості, до якої належить підприємство, яке є об’єктом даної роботи. Конкурентоспроможність галузі, її продукції на сучасному ринку, основні проблеми розвитку галузі на сучасному етапі. 

 

ІІ. РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА 

Основні показники роботи підприємства наведено в додатках А та Б.

Необхідно вказати показники роботи підприємства за своїм варіантом в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Основні показники роботи підприємства

Найменування показників

Одиниці   виміру

Значення

Обсяг виробництва продукції за рік

тис. т

 

Ціна одиниці продукції

грн/т

 

Середньорічна вартість основних фондів, у тому числі:

тис. грн

 

1. Будинки, спорудження і передавальні пристрої

тис. грн

 

2. Автотранспорт, прилади, інструменти

тис. грн

 

3. Силове та робоче обладнання

тис. грн

 

4. ЕОМ та інші машини автоматичної обробки інформації

тис. грн

 

Середньорічна вартість обігових коштів

тис. грн

 

Час роботи обладнання ефективний

годин/рік

 

Час роботи обладнання фактичний

годин/рік

 

Середня годинна продуктивність одиниці обладнання планова

т/год

 

Середня годинна продуктивність одиниці обладнання фактична

т/год

 

 

2.1. Основні фонди підприємства 

В цьому розділі курсової роботи необхідно розрахувати провідні економічні показники використання основних фондів підприємства, використовуючи інформаційну базу курсової роботи, яка вміщена в додатках А та Б.

Необхідно розрахувати та занести до таблиці 2.2 такі показники:

– коефіцієнт екстенсивного використання обладнання:

де  – фактичний час роботи обладнання, годин;

– ефективний час роботи обладнання, годин; 

– коефіцієнт інтенсивної роботи обладнання:

де Пф – фактична продуктивність обладнання;

Ппасп – паспортна продуктивність обладнання; 

– коефіцієнт інтегральної роботи обладнання:

– резерв потужності:

– фондовіддача:

де ТП – вартість основної продукції, тис. грн;

F – вартість основних фондів, тис. грн; 

– фондоємність:

– сума амортизації основних виробничих фондів:

де  – норма амортизації відповідно до діючого законодавства, %.

За 1 групою ОВФ норма амортизації становить 8%, за 2 групою ОВФ – 40%, за 3 групою ОВФ – 24%, за 4 групою ОВФ – 60%).

Річна сума амортизації дорівнює сумі амортизації всіх груп основних виробничих фондів.

Таблиця 2.2

Показники ефективності використання основних фондів підприємства

Показники

Одиниці виміру

Абсолютне значення

1. Коефіцієнт екстенсивної роботи обладнання

 

2. Коефіцієнт інтенсивної роботи обладнання

 

3. Коефіцієнт інтегральної роботи обладнання

 

4. Резерв потужності (Rп)

 

5. Фондовіддача (Фв)

грн/грн

 

6. Фондоємність (Фє)

грн/грн

 

7. Річна сума амортизації, в тому числі:

тис. грн

 

– група 1

тис. грн

 

– група 2

тис. грн

 

– група 3

тис. грн

 

– група 4

тис. грн

 

 

2.2. Оборотні кошти підприємства 

Поряд з основними фондами для роботи підприємства має велике значення наявність оптимальної величини оборотних коштів.

Ефективність використання оборотних коштів вимірюється показниками їх обертання. Під обертанням оборотних коштів мають на увазі тривалість послідовного проходження окремих стадій виробництва та обертання.

Виділяють такі показники обертання оборотних коштів:

– коефіцієнт оборотності:

де РП – обсяг реалізованої продукції, тис. грн;

ВП – випуск продукції в натуральному вимірі, т/рік;

ЦОД – ціна одиниці продукції;

О – норматив оборотних коштів, тис. грн; 

– тривалість одного обороту:

де t – кількість днів за аналізований період. Приймаємо 360 днів (умовно за рік тільки для оборотних коштів). 

– коефіцієнт завантаження оборотних коштів:

Розрахувати зазначені показники та занести їх до таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3

Показники ефективності використання обігових коштів підприємства

Показники

Одиниці виміру

Абсолютне значення

Коефіцієнт оборотності

разів/рік

 

Тривалість одного обороту

днів

 

Коефіцієнт завантаження оборотних коштів

 

 

2.3. Кадри та оплата праці 

Кадри або трудові ресурси підприємства – це сукупність робітників різних професійних кваліфікаційних груп, зайнятих на підприємстві, які складають його обліковий склад.

В цьому розділі необхідно розрахувати такі групи промислово-виробничого персоналу: робітники, керівники, фахівці, службовці.

На підприємстві встановлено режим роботи у три зміни по 8 годин.

Для виконання розрахунку чисельності використати дані балансу робочого часу одного середньооблікового робітника і занести дані до таблиці 2.4. Вихідні дані для складання балансу вміщено в додатку В.

Таблиця 2.4

Баланс робочого часу

Показник

Безперервне виробництво, 4 бригади, зміна 8 годин

дні

години

1. Календарний фонд часу,

365

2920

– відпочинкові

91

728

– святкові

0

0

2. Номінальний фонд часу

274

2192

Невиходи, разом

 

 

– неявки за хворобою

 

 

– чергові та додаткові відпустки

 

 

– виконання державних обов’язків

 

 

3. Ефективний фонд часу

 

 

Ефективний фонд часу необхідно визначити як різницю номінального часу і невиходів на роботу за всіма причинами.

На підставі даних балансу робочого часу визначають коефіцієнт облікового складу, тобто переходу від штатної чисельності до облікової. Він передбачає необхідний резерв на підміну робітників під час їх відсутності на робочому місці з поважних причин.

Чисельність персоналу цеху визначається з огляду на особливості обслуговування техніки, організації праці і виробництва, обраної структури керування.

Дані наявної чисельності основних виробничих робітників на зміну (людей) за конкретними робочими місцями наведено в додатку В.

Наявна чисельність робітників на добу (люд.) визначається з огляду на наявну чисельність за зміну і числа робочих змін протягом доби:

де n – чисельність змін протягом доби.

Штатна чисельність складається з наявної чисельності робітників на добу та чисельності робітників підмінної бригади:

Облікова чисельність (люд.) розраховується за формулою:

де КО – коефіцієнт облікового складу.

Результати розрахунків заносяться до таблиці 2.5.

Чисельність керівників, фахівців і службовців цеху визначається з додатка та з урахуванням режиму роботи:

– керівники – одна зміна на добу;

– фахівці і службовці – три зміни на добу.

Результати розрахунків занести до таблиці 2.6.

Таблиця 2.5

Розрахунок чисельності робочих цеху

№ п/п

Назва груп і професій робітників

Наявна кількість людей

Чисельність робітників підмінної бригади, чол.

Штатна чисельність робітників, чол.

Коефіцієнт облікового складу

Облікова чисельність, чол.

у зміну

на добу

1.

Основні робітники виробництва

 

 

 

 

 

 

2.

Робітники з утримання та обслуговування обладнання (чергова група)

 

 

 

 

 

 

3.

Робітники з ремонту обладнання (ремонтна група)

 

 

 

 

 

 

4.

Допоміжні робітники (загальноцехові)

 

 

 

 

 

 

 

Разом робітників:

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.6

Штатний розклад керівників, фахівців і службовців.

№ п/п

Категорія персоналу і найменування професій (посад)

Необхідна чисельність у зміну, чол.

Режим роботи (змін на добу)

Підмінна бригада, чол.

Облікова чисельність, чол.

1.

Керівники

8

1

---

8

2.

Фахівці

 

3

 

 

3.

Службовці

 

3

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

Чисельність промислово-виробничого персоналу () складається з чисельності робітників (), керівників, фахівців і службовців():

Розрахунок річного фонду заробітної плати (грн/рік) здійснюється за професійними групами працівників, із огляду на середньомісячну заробітну плату.

Фонд заробітної плати для окремої професійно-кваліфікаційної групи працівників визначають за формулою:

де ЗПСРМІС – середньомісячна заробітна плата конкретної професійно-кваліфікаційної групи працівників, грн/місяць;

ЧОБ – облікова чисельність працівників даної професійно-кваліфікаційної групи, чол.;

Т – тривалість періоду, за який працівникам даної професійно-кваліфікаційної групи нараховується заробітна плата, місяці.

Результати розрахунків занести до таблиці 2.7 та 2.8. 

Фонд оплати праці на підприємстві складається з фонду заробітної плати робітників (), керівників, фахівців і службовців ():

Таблиця 2.7

Розрахунок річного фонду заробітної платні робочих

Групи персоналу і професії

Середньомісячна зарплата, грн/міс

Облікова чисельність, чол.

Місяців за рік

Основні робітники виробництва

2500

 

12

Робітники з утримання та обслуговування обладнання (чергова група)

2100

 

12

Робітники з ремонту обладнання (ремонтна група)

2100

 

12

Допоміжні робітники (загальноцехові)

2100

 

12

Всього:

 

 

 

Таблиця 2.8

Розрахунок річного фонду заробітної платні керівників, фахівців та службовців

Групи персоналу і професії

Середньомісячна зарплата, грн/міс

Облікова чисельність, чол.

Місяців за рік

Керівники:

3000

 

12

Фахівці:

2600

 

12

Службовці:

1750

 

12

Всього:

 

 

12

Після розрахунку фонду оплати праці підприємства визначають середню заробітну плату за місяць за формулою.

Ефективність використання трудових ресурсів підприємства характеризує продуктивність праці, яка визначається кількістю продукції, що виробляється за одиницю робочого часу, або витратами праці на одиницю виробленої продукції.

Основним показником продуктивності праці на рівні підприємства є показники виробітку, які розраховуються за формулами:

– продуктивність праці в натуральному виразі:

де ВП – кількість продукції в натуральному вимірі, т;

– середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу, чол. 

– продуктивність праці у вартісному виразі:

де ЦОД – ціна одиниці продукції, грн/т. 

Ще одним показником ефективності використання трудових ресурсів підприємства є фондоозброєність праці:

де F – вартість основних фондів, тис. грн;

– чисельність промислово-виробничого персоналу, чол. 

Результати розрахунків занести до таблиці 2.9.

Таблиця 2.9

Основні показники ефективності праці

Показники

Одиниці виміру

Абсолютні значення

1. Чисельність ПВП

чол.

 

2. Фонд оплати праці ПВП

грн/рік

 

3. Середня заробітна плата за місяць

грн/місяць

 

4. Продуктивність праці:

 

 

– в натуральному виразі

т/чол.

 

– у вартісному виразі

грн/чол.

 

5. Фондоозброєність праці

тис. грн/чол.

 

  

ІІІ. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА 

На підставі наведеної в таблиці інформації студент доповнює та виконує розрахунок собівартості продукції підприємства на весь випуск та одиницю продукції.

Статті 1-7 мають бути розраховані за вихідними даними таблиці 2.9.

Стаття 8 „Заробітна платня основних виробничих робітників” відповідає даним попереднього розрахунку фонду оплати праці основних робітників (таблиця 2.6).

Стаття 9 „Відрахування від заробітної плати” розраховується як 38,86% від статті 8 „Заробітна платня основних виробничих робітників”.

Стаття 10 „Витрати на утримання та експлуатацію обладнання”:

а) на амортизацію робочих машин і основного технологічного устаткування, засобів КВП, автоматики та обчислюваної техніки;

б) на поточний ремонт приймаємо у розмірі 5% від вартості зазначених вище (у пункті „а” статті 10);

в) на утримання устаткування; приймаємо у розмірі заробітної плати з відрахуваннями (38,86%) чергової групи робітників (робітники з утримання та обслуговування обладнання).

Стаття 11 „ Загальновиробничі витрати ” складаються з таких витрат:

а) на утримання цехового персоналу та охорону праці приймаємо у розмірі річного фонду заробітної плати з відрахуваннями (38,86%) керівників, фахівців, службовців та допоміжних робітників, а також витрат на охорону праці як 15% до фонду заробітної платні всього цехового персоналу;

б) на амортизацію будинків, споруджень (сума амортизаційних відрахувань від вартості зазначених груп основних фондів);

в) інші загальнозаводські витрати прийняти як 1% від фонду оплати праці основних робітників.

Сума статтей 1–11 складає виробничу собівартість.

Крім вищезазначених необхідно визначити такі витрати:

– адміністративні витрати як 100% від фонду заробітної плати основних робітників;

– витрати на збут як 20% від фонду заробітної плати основних робітників;

– інші операційні витрати як 25% від фонду заробітної плати основних робітників.

Сума виробничої собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат складають умовно повну собівартість продукції.

Після виконання розрахунків собівартості необхідно визначити критичний обсяг виробництва аналітично та графічно.

Визначення критичного обсягу виробництва виконати за формулою.

Таблиця 3.10

Калькуляція собівартості продукції

Найменування продукції – А

Річний випуск продукції – (вказати за своїм варіантом) тонн/рік

Калькуляційна одиниця – 1 тонна

№ п/п

Найменування статтей витрат

Одиниці виміру

Ціна за одиницю ресурсів, грн

Витрати

На одиницю продукції

На річний випуск

В натуральному вираженні

Сума, грн

В натуральному вираженні

Сума, грн

1

Сировина та матеріали

тонн

570

0,856

 

 

 

2

Допоміжні матеріали

тонн

260

0,144

 

 

 

3

Напівфабрикати

тонн

150

0,165

 

 

 

4

Електроенергія

кВт∙год

0,7

56

 

 

 

5

Паливо

тонн

630

0,043

 

 

 

6

Вода

тис. м3

0,65

15

 

 

 

7

Пара

Гкал

53,6

0,252

 

 

 

8

Заробітна платня основних виробничих робітників

 

 

 

 

 

 

9

Відрахування від заробітної плати

 

 

 

 

 

 

10

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання:

 

 

 

 

 

 

 

- амортизація (2, 3, та 4 груп ОВФ)

 

 

 

 

 

 

 

- поточний ремонт

 

 

 

 

 

 

 

- утримання устаткування

 

 

 

 

 

 

11

Загальновиробничі витрати

 

 

 

 

 

 

 

- на утримання персоналу та охорону праці

 

 

 

 

 

 

 

- амортизація споруд

 

 

 

 

 

 

 

-інші загальновиробничі витрати

 

 

 

 

 

 

 

Виробнича собівартість

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративні витрати

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на збут

 

 

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати

 

 

 

 

 

 

 

Повна собівартість

 

 

 

 

 

 

де Упост – умовно-постійні витрати у собівартості річного випуску продукції, грн/рік;

ЦОД – оптова ціна підприємства, грн/шт.;

Узм – змінні витрати у собівартості річного випуску продукції, грн/рік;

QПР – випуск продукції за вихідними даними проекту, тонн/рік.

Розподілення статей калькуляції на змінні і умовно-постійні виконати згідно з додатком Е.

Для побудування графіка беззбитковості скласти таблицю 3.11. 

Таблиця 3.11

Дані для побудови графіка беззбитковості 

Найменування показників

Одиниці виміру

Значення

Змінні витрати у собівартості продукції річного випуску

тис. грн

 

Умовно-постійні витрати у собівартості річного випуску продукції

тис. грн

 

Собівартість річного випуску продукції

тис. грн

 

Дохід від реалізації ()

тис. грн

 

Рис. 3.1 – Графік беззбитковості (приклад)

 

IV. ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ 

За результатами розрахунків, виконаних у попередніх розділах, студент повинен розрахувати балансовий прибуток, фактичну рентабельність продукції, рентабельність основних виробничих фондів і рентабельність виробництва. Результати розрахунків занести до таблиці 4.12.

Прибуток балансовий:

де Ц – ціна за одиницю товарної продукції, грн;

С – собівартість одиниці товарної продукції, грн;

ВП – річний випуск продукції, т.

Таблиця 4.12

Зведені економічні показники

Показники

Одиниці        виміру

Абсолютне значення

1. Випуск продукції

 

 

– у натуральному вимірі

тис. т

 

– у вартісному вимірі

тис. грн

 

2. Вартість ОВФ

тис. грн

 

3. Норматив обігових коштів

тис. грн

 

4. Чисельність ПВП

чол.

 

5. Продуктивність праці

т/чол.

 

6. Фондовіддача

грн/грн

 

7. Фондоозброєність

грн/чол.

 

8. Коефіцієнт оборотності

Разів/рік

 

9. Фонд заробітної плати

тис. грн

 

10. Середня заробітна плата (за місяць)

грн/чол.

 

11. Собівартість одиниці продукції

грн

 

12. Балансовий прибуток

тис. грн

 

13. Рентабельність

%

 

– основних фондів

%

 

– продукції

%

 

– виробництва

%

 

Рентабельність продукції

Рентабельність основних виробничих фондів

Рентабельність виробництва

 

V. ВИСНОВКИ 

Студент повинен обґрунтувати ефективність діяльності підприємства на підставі даних таблиці зведених економічних показників (таблиця 4.12).

  

VІ. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18-22.

2. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40.

3. Закон України „Про інвестиційну діяльність” від 18.09.91 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 47.

4. Закон України “Про оплату праці” // Відомості Верховної Ради України. –1995. – № 17.

5. Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14.05.92, ВВР, 1992, № 31 із змінами і доповненнями.

6. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97 р.   № 283/97-ВР із змінами та доповненнями.

7. Закон України „Про інноваційну діяльність” від 4 липня 2002 р. № 40-ІV.

8. Закон України „Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" від 16 січня 2003 р. № 433-IV.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000р. № 92.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 р.           № 242.

11. П(С)БО 15 "Дохід" Із змінами і доповненнями, внесеними наказами МФУ від 14 червня 2000 р. № 131, від 25 листопада 2002 р. № 9891.

12. П(С)БО 16 “Витрати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318 із змінами і доповненнями, внесеними наказами МФУ від 14червня 2000 р. № 131, від 30 листопада 2000 р. № 304, від 25 листопада 2002 р. № 989.

13. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт і послуг) сільськогосподарських підприємств затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1996 р. № 452 // Економіка АПК. 1996. – № 5.-70-92 с., № 6 83–91 с.

14. Економіка підприємства: Навч. посіб. / За ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної, Б.М. Сердюка. – К.: Ельга-Н, КНТ, 2007. – 780 с.

15. Економіка підприємства: Навч. посіб. / За ред. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2006. – 614 с.

16. Економіка підприємства: Навч. посіб. / Н.М. Бондар, В.Є. Воротін, О.А. Гаєвський та ін.; За заг. ред. А.В. Калини. – К.: МАУП, 2006. – 352 с.

17. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. Л.М.Мельника. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 648 с.

18. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.

19. Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – 580 с.

20. Петрович Й.М., Кіт А.Ф, Семенів О.М. та ін. Економіка підприємства: Підручник / За загальною редакцією Й.М. Петровича. – Львів: «Новий світ – 2000», 2004. – 680 с.

21. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Каравела, 2004. – 335 с.

22. Харів П.С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2001. — 302 с.

23. Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации: Учеб. пособие для вузов / Под ред. В. А. Швандара. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 254 с.

24. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. О. И. Волкова. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 520 с.

25. Экономика предприятия: учебник для вузов / Под ред проф. В.Я. Горфинкеля-3 изд., перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 718с.

 

ДОДАТОК А

Загальні економічні показники роботи підприємства

№ варіанта

Обсяг виробництва продукції за рік, тис. т

Ціна одиниці продукції, грн/т

Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн

Середньорічна вартість обігових коштів, тис. грн

1

240

1200

160920

15920

2

350

1145

158840

15720

3

300

1160

152160

15080

4

200

1245

160240

15880

5

210

1240

162840

16120

6

270

1190

156400

15760

7

320

1150

166360

16480

8

340

1145

174000

17240

9

260

1190

168200

16640

10

370

1140

161520

16520

11

320

1150

159440

16320

12

220

1250

152760

15680

13

230

1245

160840

16480

14

290

1155

163440

16720

15

340

1145

157000

16360

16

360

1140

166960

17080

17

280

1160

174600

17840

18

390

1140

168800

17240

19

340

1145

162120

17120

20

240

1200

160040

16920

21

250

1200

153360

16280

22

310

1150

161440

17080

23

360

1140

164040

17320

24

380

1140

157600

16960

25

300

1160

167560

17680

26

310

1160

175200

18440

27

360

1140

169400

17840

28

260

1245

162720

17720

29

270

1200

160640

17520

30

330

1145

153960

16880

  

ДОДАТОК Б

Вихідні дані для розрахунку показників використання основних виробничих фондів підприємства

№ варіанта

Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн,

 в тому числі:

1. Будинки, спорудження і передавальні пристрої

2. Автотранспорт, прилади, інструменти

3. Силове та робоче обладнання

4. ЕОМ та інші машини автоматичної обробки інформації

Час роботи обладнання,

годин/рік

ефективний

фактичний

1

160920

72414

9655,2

64368

14482,8

18100

17300

2

158840

71478

9530,4

63536

14295,6

17900

17270

3

152160

68472

9129,6

60864

13694,4

18200

17560

4

160240

72108

9614,4

64096

14421,6

18900

17600

5

162840

73278

9770,4

65136

14655,6

17900

14120

6

156400

70380

9384

62560

14076,0

17400

17000

7

166360

74862

9981,6

66544

14972,4

17300

16910

8

174000

78300

10440

69600

15660,0

17800

17500

9

168200

75690

10092

67280

15138,0

17200

17100

10

161520

72684

9691,2

64608

14536,8

18200

17400

11

159440

71748

9566,4

63776

14349,6

18000

17370

12

152760

68742

9165,6

61104

13748,4

18300

17660

13

160840

72378

9650,4

64336

14475,6

19000

17700

14

163440

73548

9806,4

65376

14709,6

18000

14220

15

157000

70650

9420

62800

14130,0

17500

17100

16

166960

75132

10017,6

66784

15026,4

17400

17010

17

174600

78570

10476

69840

15714,0

17900

17600

18

168800

75960

10128

67520

15192,0

17300

17200

19

162120

72954

9727,2

64848

14590,8

18300

17500

20

160040

72018

9602,4

64016

14403,6

18100

17470

21

153360

69012

9201,6

61344

13802,4

18400

17760

22

161440

72648

9686,4

64576

14529,6

19100

17800

23

164040

73818

9842,4

65616

14763,6

18100

14320

24

157600

70920

9456

63040

14184,0

17600

17200

25

167560

75402

10053,6

67024

15080,4

17500

17110

26

175200

78840

10512

70080

15768,0

18000

17700

27

169400

76230

10164

67760

15246,0

17400

17300

28

162720

73224

9763,2

65088

14644,8

18400

17600

29

160640

72288

9638,4

64256

14457,6

18200

17570

30

153960

69282

9237,6

61584

13856,4

18500

17860

 

ДОДАТОК В

Вихідні дані для розрахунку чисельності основних та допоміжних робітників, керівників, фахівців та службовців

№ варіанта

Неявки за хворобою

Чергові та додаткові відпустки

Виконання державних обов’язків

Необхідна чисельність у зміну, чол.

Основні робітники виробництва

Робітники з утримання та обслуговування обладнання (чергова група)

Робітники з ремонту обладнання (ремонтна група)

Допоміжні робітники (загальноцехові)

1

8

24

2

108

18

18

20

2

7

26

3

158

26

26

29

3

9

25

3

135

22

22

25

4

8

24

2

90

15

15

17

5

8

24

3

95

16

16

18

6

9

25

2

122

21

21

23

7

7

25

2

144

25

25

27

8

7

25

3

153

27

27

29

9

7

26

3

117

21

21

22

10

8

24

2

167

30

30

31

11

9

23

3

144

26

26

27

12

8

26

2

99

18

18

19

13

9

25

3

104

19

19

20

14

7

24

2

131

24

24

25

15

8

26

3

153

28

28

29

16

7

25

3

162

30

30

31

17

9

24

2

126

23

23

24

18

8

24

3

176

32

32

34

19

8

25

2

153

28

28

30

20

9

25

2

108

20

20

21

21

7

25

3

113

21

21

22

22

7

26

3

140

26

26

27

23

7

24

2

162

30

30

31

24

8

23

3

171

32

32

33

25

9

26

2

135

25

25

26

26

8

25

3

140

26

26

27

27

9

26

2

162

30

30

31

28

7

25

3

117

22

22

22

29

8

24

2

122

23

23

23

30

9

24

2

149

28

28

28

 

ДОДАТОК Г

Розподілення статей калькуляції на змінні та умовно-постійні

Найменування статей витрат

За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат

Сировина та матеріали

Змінні

Допоміжні матеріали

Змінні

Напівфабрикати

Змінні

Електроенергія

Змінні

Паливо

Змінні

Вода

Змінні

Пара

Змінні

Заробітна платня основних виробничих робітників

Змінні

Відрахування від заробітної плати

Змінні

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання:

 

– амортизація (2, 3, та 4 груп ОВФ)

Умовно-постійні

– поточний ремонт

Змінні

– утримання устаткування

Змінні

Загальновиробничі витрати

Умовно-постійні

Адміністративні витрати

Умовно-постійні

Витрати на збут

Умовно-постійні

Інші операційні витрати

Умовно-постійні

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!