Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1743 Навчально-методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів з курсу Управління корпораціями, КНЕУ ім. В. Гетьмана

Навчально-методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів з курсу Управління корпораціями, КНЕУ ім. В. Гетьмана

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана”

факультет ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

кафедра МЕНЕДЖМЕНТУ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науково-методичною радою університету

протокол № ____ від ___________ 2014 р.

Голова НМР ______________ А.М. Колот

НАВЧАЛЬНО-Методичні матеріали

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знань з науки

“УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЯМИ”

для студентів V курсу

галузі знань 0306 “Менеджмент і адміністрування”,

спеціальність 8.050201 “Менеджмент”,

магістерські програми 8601/1 “Менеджмент корпорацій (АТ)”

8601/2 “Державне управління економікою”

8601/4 “Менеджмент малого бізнесу”

 

Київ КНЕУ 2014

 

1. Вступ

Навчально-методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Управління корпораціями» є нормативним документом ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», розробленим колективом авторів кафедри менеджменту на основі освітньо-професійної програми підготовки магістрів за програмами «Менеджмент корпорацій (АТ)», «Менеджмент малого бізнесу» та «Державне управління економікою» відповідно до навчального плану. Вона визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення науки «Управління корпораціями (АТ)», необхідне методичне забезпечення, складові та технології оцінювання знань студентів.

Вивчення цієї науки відноситься до нормативної частини навчального плану, тобто вона є обов’язковою для засвоєння студентами освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за програмами «Менеджмент корпорацій (АТ)», «Менеджмент малого бізнесу» та «Державне управління економікою».

Роль корпоративного управління у забезпеченні поступального економічного розвитку держави обумовлюється його впливом на інвестиційні процеси, позицію інвесторів, ступінь мотивації менеджменту корпорації працювати над підвищенням ефективності використання капіталу, збільшенням прибутковості діяльності товариств, що лежить у площині інтересів широкого кола заінтересованих осіб, дозволяє узгодити стратегічні орієнтири розвитку корпорації із соціальною їх місією у регіонах, а це має кінцевим результатом зростання національного багатства та покращення рівня життя громадян.

На рівні конкретного акціонерного товариства належне корпоративне управління забезпечує встановлення балансу інтересів різних заінтересованих груп (акціонерів, у т.ч. крупних та дрібних, держави-акціонера). У інтегрованій корпоративній структурі, корпоративне управління – це система управління взаємодіючими господарюючими суб’єктами (у т.ч. керівними та підлеглими) з приводу субординації та гармонізації їх інтересів, забезпечення синергії як їх спільної діяльності, так і їх взаємовідносин із зовнішніми контрагентами (включаючи державні органи) у досягненні поставлених цілей.

Таким чином, вивчення науки «Управління корпораціями» передбачає оволодіння студентами системою знань про закономірності та ефективні форми, методи й засоби цілеспрямованого впливу на суб’єктів корпоративних утворень, їх органи управління, матеріально-речові елементи, фінансові системи та інші компоненти, що забезпечують ефективне функціонування механізму взаємодії, гармонізацію їх інтересів та синергетичного ефекту.

Метою викладання науки “Управління корпораціями” є:

- опанування принципами корпоративного управління та практичними навичками застосування ефективних механізмів корпоративного контролю;

- формування навичок дослідження середовища корпорації як «середовища інтересів»;

- формування вмінь застосування інструментів економічного та організаційного механізмів управління корпораціями різного типу, у тому числі з частками корпоративних прав держави;

- формування навичок взаємоузгодження діяльності органів управління корпорації;

- опанування навичок формування систем стратегічного управління корпораціями, у тому числі шляхом впровадження систем стратегічного планування, моніторингу та контроллінгу;

- формування умінь застосування методичних підходів та методів оцінки ефективності корпоративного управління.

Завданнями вивчення науки відповідно до визначеної мети є:

- розкриття теоретичних основ корпоративного управління;

- викладення методики використання базових інструментів економічного та організаційного механізмів корпоративного управління;

- характеристика особливостей управління розвитком корпорацій.

Предмет науки охоплює загальні закономірності, принципи формування, функціонування та розвитку системи корпоративного управління; характеристику основних елементів організаційного та економічного механізмів управління корпораціями.

Опанування науки підсилюється активізацією самостійної та індивідуально-консультативної роботи студентів під керівництвом викладачів. Це дає можливість магістрантам вже у процесі вивчення науки застосовувати набуті теоретичні знання економіко-правового характеру для розробки альтернативних варіантів вирішення управлінських проблем в корпорації, обирати оптимальні управлінські рішення та надавати їм глибоке організаційно-економічне обґрунтування.

Зазначена наука вивчається одночасно з такими нормативними науками як «Стратегічне управління», «Промислова політика», «Методологія наукових досліджень», у яких розкриваються особливості застосування специфічних інструментів у окремих сферах управлінської діяльності і є основою для викладання та вивчення спеціальних наук за окремими магістерськими програмами спеціальності «Менеджмент організацій», зокрема «Управління фінансами корпорацій», «Правове регулювання корпоративних відносин» та «Фондовий ринок».

Викладання науки «Управління корпораціями» спрямоване на формування у студентів спеціальності «Менеджмент організацій» як загальних, так і спеціальних (фахових компетенцій), узагальнених у таблиці:

Компетенції

Здатності фахівця виконувати завдання

1

2

Загальні компетенції

Інструментальні

-    Здатність до аналізу процесів, що відбуваються у середовищі інтересів корпорації, корпоративних відносин, оцінки їх впливу на корпорацію;

-    Здатність до організації діяльності корпорації, її органів управління, а також розробки та забезпечення функціонування системи корпоративного планування;

-    Набуття базових загальних знань про особливості формування системи корпоративних відносин, моделі корпоративного управління, створення та функціонування механізмів корпоративного управління, організацію діяльності органів корпоративного управління та контролю,  права та можливості впливу на корпорацію суб’єктів середовища інтересів корпорації, напрямки управління розвитком корпорацій;

-    Удосконалення навичок роботи з інформацією  про стан корпоративного управління з відкритих джерел;

-    Навички прийняття специфічних управлінських рішень (у корпораціях, інтегрованих корпоративних структурах).

Міжособистісні

-   Удосконалення навичок критики; покращення навичок роботи у команді; удосконалення комунікаційних навичок та умінь; формування етичної позиції корпоративного менеджера, що базується на глибокому знанні стандартів корпоративної соціальної відповідальності та визнанні (прийнятті позиції) необхідності сталого розвитку корпорацій.

Системні

-    Відпрацювання вмінь застосовувати знання науки корпоративного управління на практиці; поглиблення дослідницьких навичок та вмінь у галузі корпоративного управління, творчої роботи (пошук креативних рішень), лідерських якостей, навичок планування та управління проектами, навичок турботи про якість корпоративного управління.

Спеціальні (фахові компетенції)

 

1

2

1. Адміністративно-координаційні

-    адмініструвати: процес розробки та функціонування механізмів корпоративного управління; процеси вибору та функціонування ефективної системи планування у корпорації; взаємодію корпорації зі стейкхолдерами, НКЦПФР та іншими суб’єктами середовища інтересів корпорації; процеси формування те регулювання корпоративного капіталу;

-    координувати: взаємодію, баланс прав, обов’язків та відповідальності органів управління корпорації; управління конфліктами інтересів; процеси економічної взаємодії між підрозділами корпорації в межах функціонування внутрішньо-корпоративного ринку

2. Аналітично-діагностичні

-   аналізувати: систему управління корпорації; середовище функціонування корпорації як середовище інтересів; ефективність корпоративного управління; виконання бюджетів; стан реалізації стратегій; специфічні особливості побудови системи управління в корпорації; вартість та джерела залучення капіталу корпорацією; ключові фактори, які впливають на рівень ринкової капіталізації корпорації;

-   визначати: переваги та недоліки використання моделей корпоративного управління з урахуванням відмінностей у середовищі інтересів корпорацій; переваги корпоративної форми провадження бізнесу, здійснювати вибір організаційно-правової форми корпорації;

-    діагностувати: тип та причини утворення інтегрованих корпоративних структур (ІКС); вплив суб’єктів «середовища інтересів» на корпорацію; конфлікти інтересів в корпорації

3. Планово-прогностичні

-    визначати місію та стратегічні цілі корпорації; здійснювати планування та прогнозування основних показників розвитку корпорації; обирати моделі та методи обґрунтування, балансування та оцінки стратегій різних типів («стратегічного набору»);

-    прогнозувати: вплив суб’єктів «середовища інтересів» на корпорацію та можливі конфлікти інтересів, їх причини та фактори ескалації; ризики порушення інтересів стейкхолдерів при прийнятті управлінських рішень у корпораціях; наслідки внесення змін в систему корпоративного управління, прийнятих управлінських рішень, які порушують баланс інтересів учасників корпоративних відносин; вплив державного регулювання на діяльність корпорацій;

-    розробляти та обґрунтовувати: тип на напрями стратегічного розвитку корпорації; економічну стратегію корпорації на основі узгодження економічних цілей стейкхолдерів, систему збалансованих показників діяльності корпорації та інші стратегічні планові документи;

-    планувати: розвиток та вдосконалення системи корпоративного управління; інвестиційний портфель корпорації; емісійну, дивідендну, кадрову політику корпорації та політику розкриття інформації АТ; використовувати у планових розрахунках варіативні методи розрахунку трансфертних цін; потребу у капіталі АТ та оптимальну структуру капіталу;

-    аналізувати: ступінь досягнення поставлених перед корпорацією економічних та позаекономічних цілей;  стан виконання планів, програм, бюджетів; стан реалізації стратегій;

4. Організаційно – правові

-    організовувати: процес розподілу прав і обов’язків між органами управління корпорації; збалансування відповідальності та повноважень органів управління АТ; узгодження інтересів працівників, менеджерів, акціонерів та інших заінтересованих осіб із цілями корпорації на основі принципів корпоративного управління; колективну працю для досягнення цілей корпорації; ефективну роботу менеджерів корпорації; проведення загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та її комітетів, виконавчого органу, ревізійної комісії у відповідності з чинним законодавством та стандартам корпоративного управління; ефективне використання усіх видів ресурсів в корпорації;

-    формувати: організаційно-правові засади функціонування органів управління корпорації; раціональні форми організації управління АТ; внутрішні нормативні документи корпорації (та корпоративні стандарти) у відповідності з вимогами чинного законодавства та стандартами корпоративного управління та корпоративної соціальної відповідальності; пропозиції щодо вдосконалення системи корпоративного управління корпорацій на основі вивчення базових стандартів корпоративного управління; регламенти роботи з інсайдерською інформацією; контрактну систему відносин менеджерів з АТ; ефективну систему антирейдерівського захисту корпорації.

  

1

2

5. Мотиваційні

-    формувати: систему винагороди членів органів управління корпорації, менеджерів, спеціалістів; систему оцінки результативності та ефективності роботи менеджменту та іншого персоналу корпорації; модель компетенцій членів органів управління АТ;

6. Контрольні

-    формувати систему стратегічного моніторингу та визначати параметри стратегічного контроллінгу;

-    здійснювати моніторинг: «середовища інтересів» корпорації та змін інтересів її ключових стейкхолдерів, досягнення їх цілей; розрахунків з акціонерами щодо корпоративних операцій з цінними паперами АТ, повноти виплати дивідендів; структури та вартості капіталу АТ, а також зміни у рівні ринкової капіталізації товариства.

-    оцінювати: доцільність створення ІКС; ефективність діяльності наглядової ради та виконавчого органу у напрямку реалізації інтересів стейкхолдерів; ефективність використання корпоративного капіталу на всіх стадіях його обороту; оцінювати ефективність організації внутрішнього контролю у корпорації та діяльності служби внутрішнього аудиту;

-    забезпечувати: звітування про діяльність корпорації; передачу звітної інформації заінтересованим особам (відповідно до визначеного регламенту).

7. Комунікаційні

-    формувати ефективну інформаційну систему корпорації у відповідності зі стандартами розкриття інформації з метою задоволення інформаційних потреб стейкхолдерів;

-    здійснювати: ефективну комунікацію в корпорації; зворотній зв'язок; формування публічного іміджу корпорації.

-    будувати ефективні комунікаційні зв’язки корпорації із стейкхолдерами, налагоджувати та підтримувати конструктивні відносини корпорації з інвесторами, суб’єктами фондового ринку та іншими агентами зовнішнього середовища.

-    ініціювати та підтримувати: ділові контакти корпорації із інвесторами, суб’єктами фондового ринку та іншими агентами зовнішнього середовища.

9. Інноваційні

-    розробляти та впроваджувати: програму змін у корпорації;

-    забезпечувати: проведення наукових досліджень в корпорації.

10. Навчальні та науково-дослідницькі

-    розробляти: заходи щодо підвищення ефективності корпоративного управління в АТ; систему управління знаннями в корпорації; програми адаптації нових членів органів управління та колективу до корпоративної культури корпорації; кодекси корпоративного управління АТ.

-    обирати: оптимальні види і форми навчання у корпорації.

-    аналізувати: статистичну інформацію, наукові публікації, методичні матеріали, практичний досвід корпорацій у використанні різних методів та інструментів корпоративного управління.

 

2. Тематичний план науки “ Управління корпораціями”

Теми курсу

Форма навчання

очна

заочна

кількість годин

лекції

С,П,Л

ІКР

СРС

іспит

всього

контактні заняття

ІКР

СРС

іспит

всього

Тема 1. Передумови формування корпоративної форми організації бізнесу

4

2

3

10

3

19

6

4

15

3

25

Тема 2. Сутність корпоративного управління

6

4

3

10

23

6

3

15

24

Тема 3. Середовище функціонування корпорацій

 

 

2

10

12

 

3

10

13

Тема 4. Акціонерне товариство як об’єкт корпоративного управління

4

2

3

10

19

4

4

10

18

Тема 5. Організаційний механізм управління корпораціями

6

4

3

10

23

4

4

15

23

Тема 6. Економічний механізм управління корпораціями

6

2

3

10

21

4

3

15

22

Тема 7. Управління корпоративним капіталом

4

2

3

10

19

2

3

10

15

Тема 8. Корпоративний контроль

4

 

2

10

16

 

3

10

13

Тема 9. Стратегічне управління корпораціями

 

 

3

10

13

 

2

10

12

Тема 10. Ефективність корпоративного управління

 

 

2

10

12

 

2

10

12

Разом

34

16

27

100

3

180

26

31

120

3

180

 

3. Зміст за темами програми вивчення науки «Управління корпораціями»

Розділ І. Теоретичні основи корпоративного управління

Тема 1. Передумови формування корпоративної форми організації бізнесу

Вивчення теми передбачає засвоєння таких основних понять, характеристик та ознак, які розкривають зміст навчального матеріалу:

Еволюція формування корпоративної форми організації бізнесу. Роль корпорацій в економіці. Історичні традиції корпоративного управління в Україні. Особливості формування та роль корпоративного сектора в економіці України. Характеристика процесів трансформації власності та процесів її перерозподілу в Україні.

Поняття корпорації. Різновиди організаційних об’єднань корпоративного типу, їх галузеві особливості. Чинники формування інтегрованих корпоративних структур: розвиток фінансового капіталу, технологічні, ринкові, управлінські фактори.

Основні характеристики інтеграційних процесів. Базові принципи формування корпоративних структур: кооперація, концентрація («з капіталом», «без капіталу»), централізація. Типи інтеграції (горизонтальна, вертикальна, конгломератна), їх цілі, переваги та недоліки. Характеристика основних форм інтеграції. Особливості побудови промислово-фінансових груп (ПФГ) та холдингів. Система управління та особливості її функціонування у холдингах. Різновиди і характеристики мережевих структур. Особливості управління у різних формах інтегрованих структур.

Тема 2. Сутність корпоративного управління

Вивчення теми передбачає засвоєння таких основних понять, характеристик та ознак, які розкривають зміст навчального матеріалу:

Еволюція поглядів на сутність та значення корпоративного управління. Сучасні концепції корпоративного управління. Визначення та зміст категорії «корпоративне управління». Особливості функцій менеджменту в управлінні структурами корпоративного типу. Характеристика складових елементів корпоративного управління.

Стандарти корпоративного управління. Базові (міжнародні) принципи корпоративного управління. Принципи корпоративного управління ОЕСР: права акціонерів; рівне ставлення до акціонерів; роль заінтересованих осіб в управлінні корпорацією; розкриття інформації та прозорість; права та обов’язки органів управління. Призначення та зміст національних кодексів корпоративного управління. Принципи корпоративного управління України. Формування та призначення кодексів корпоративного управління окремих компаній.

Моделі корпоративного управління та їх характеристика. Інсайдерська та аутсайдерська моделі корпоративного управління: переваги, недоліки, сфери застосування. Характеристика існуючих у світі моделей корпоративного управління. Учасники корпоративних відносин. Моделі побудови систем корпоративного управління в Україні.

Тема 3. Середовище функціонування корпорацій

Вивчення теми передбачає засвоєння таких основних понять, характеристик та ознак, які розкривають зміст навчального матеріалу:

Інфраструктура корпоративного середовища. Особливості середовища функціонування корпорацій в Україні. Основні інститути корпоративного сектору та принципи їх діяльності.

Правове регулювання діяльності корпоративного сектору економіки України. Законодавче регулювання процесу створення та функціонування АТ. Вимоги до установчих документів АТ. Антимонопольне регулювання. Законодавство стосовно цінних паперів та фондового ринку. Адаптація українського законодавства щодо корпоративного управління до міжнародних норм.

Фондовий ринок (ФР) та його інфраструктура. Поняття, роль і функції ФР у корпоративному середовищі. Види ФР та їх основна характеристика. Учасники ФР. Регулятивна інфраструктура ФР та основні проблеми розвитку ФР в Україні. Національна депозитарна система України: рівні, учасники, функції. Інвестори та інститути спільного інвестування. Перерозподіл власності та роль фондового ринку. Фондова біржа та позабіржовий ФР: поняття, завдання, принципи, функції та організація функціонування. Взаємодія АТ з фінансовими ринками. Вимоги щодо включення АТ до лістингу фондових бірж в Україні.

Сфери та функції державного регулювання діяльності корпоративних структур. Фонд державного майна України та його роль у формуванні та управлінні корпоративним сектором економіки України. Державна політика на ФР: мета, завдання, принципи регулювання та контролю. Роль Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) у формуванні та регулюванні корпоративного середовища.

Тема 4. Акціонерне товариство як об’єкт корпоративного управління

Вивчення теми передбачає засвоєння таких основних понять, характеристик та ознак, які розкривають зміст навчального матеріалу:

Особливості організації бізнесу у формі акціонерного товариства. Переваги та недоліки організації бізнесу у формі АТ. Види акціонерних товариств (публічні та приватні). Шляхи та етапи створення АТ. Права акціонерів.

Середовище функціонування АТ як «середовище інтересів». Базові основи побудови взаємовідносин між суб’єктами «середовища інтересів» корпорацій. Поняття «стейкхолдера» корпорації. Принципи віднесення заінтересованих осіб до стейкхолдерів корпорації, класифікація стейкхолдерів. Модель  Accountability Scorecard (ASC) Ф.Ніколса. Особливості стратегічного залучення стейкхолдерів до процесів прийняття корпоративних рішень, методичні підходи до залучення стейкхолдерів. Матриця стейкхолдерів. Регулювання питань залучення стейкхолдерів у стандартах AccountAbility (2008) та ISO 26000:2010 «Керівництво з соціальної відповідальності». Поняття «корпоративної соціальної відповідальності», її види та форми реалізації у корпораціях.

Конфлікти інтересів у корпораціях, їх джерела. Класифікація конфліктів інтересів в АТ. Вплив конфліктів інтересів на функціонування АТ та основні їх наслідки. Регулювання конфліктів інтересів. Корпоративна культура та її роль у корпоративному управлінні. Сутність і функції корпоративної культури. Місце корпоративної культури у формуванні належного корпоративного управління. Роль корпоративної культури у врегулюванні конфліктів інтересів в АТ.

Розділ ІІ. Механізми корпоративного управління

Тема 5. Організаційний механізм управління корпораціями

Вивчення теми передбачає засвоєння таких основних понять, характеристик та ознак, які розкривають зміст навчального матеріалу:

Характеристика організаційного механізму управління корпораціями. Основні елементи та рушійні сили організаційного механізму. Складові організаційного механізму. Процесні характеристики діяльності органів управління АТ. Механізми розподілу та реалізації влади в корпораціях. Взаємодія представницьких, виборних та виконавчих органів управління АТ, варіанти побудови. Напрямки розвитку організаційного механізму управління корпорацією (реорганізація та трансформація). Загальна характеристика внутрішніх нормативних документів корпорацій (ВНД): технологія розробки, застосування та внесення змін. Рекомендаційні норми корпоративного права як основа ВНД.

Органи управління АТ. Загальні збори акціонерів: функції, повноваження, технологія підготовки та проведення. Особливості формування та компетенція наглядової ради. Комітети і комісії в складі органів управління АТ (види, функції). Основні напрямки підвищення ефективності роботи наглядової ради. Повноваження ревізійної комісії. Виконавчі органи управління в системі управління АТ — функції, розподіл повноважень. Кваліфікаційні вимоги до членів органів управління АТ.

Особливості прийняття управлінських рішень в корпораціях (АТ) різного типу.Особливості організаційного механізму управління корпораціями з частками корпоративних прав держави у статутних фондах.

Фактори, що впливають на управлінські рішення в корпораціях: структура власності, інтереси зацікавлених груп, тип організаційної структури управління, галузеві чинники тощо. Участь виборних та виконавчих органів управління АТ у підготовці та прийнятті корпоративних рішень. Підготовка, узгодження, затвердження та документальне оформлення управлінських рішень в корпораціях (АТ). Характеристика основних ризиків корпоративних рішень.

Тема 6. Економічний механізм управління корпораціями

Вивчення теми передбачає засвоєння таких основних понять, характеристик та ознак, які розкривають зміст навчального матеріалу:

Сутність економічного механізму управління корпораціями. Економічні інтереси як рушійна сила та основа функціонування економічного механізму корпорації (АТ). Система зовнішніх та внутрішніх економічних відносин корпорацій (АТ). Склад та основні функції економічного механізму управління корпорацією. Загальна характеристика ринкової, інвестиційної, фінансової, мотиваційної та інших складових економічного механізму. Взаємозв’язок економічного та організаційного механізмів функціонування корпорації (АТ).

Характеристика елементів економічного механізму корпорацій. Балансування економічних інтересів стейкхолдерів шляхом розробки та реалізації узгодженої економічної стратегії корпорації. Управління інвестиційною діяльністю корпорацій (АТ). Зовнішні та внутрішні джерела фінансування діяльності корпорацій (короткострокове фінансування, акціонерний механізм самофінансування, випуск облігацій, залучення позикових коштів тощо). Механізми формування фондів розвитку корпорацій. Дивідендна політика корпорації. Бюджетування у корпораціях. Система мотивації посадових осіб корпорацій.

Підприємництво у внутрішньо-корпоративному господарюванні. Організаційні та економічні основи розвитку внутрішньо-корпоративного підприємництва. Трансфертні ціни: поняття, особливості обрахування, суперечності. Вплив внутрішньо-корпоративного підприємництва на загальний розвиток організаційних формувань корпоративного типу. Організація внутрішнього фінансування в умовах децентралізованих структур корпорацій (АТ).

Корпоративні права держави: поняття, джерела походження, вплив на діяльність АТ. Корпоративні права держави як об’єкт корпоративного управління. Реєстр корпоративних прав держави. Державна політика щодо управління корпоративними правами. Критерії визначення ефективності управління корпоративними правами держави. Функції виконавчих органів, що здійснюють управління корпоративними правами держави. Законодавчий захист корпоративних прав держави. Управління капіталом корпоратизованих підприємств (особливості управління активами, індексація основних фондів, відчуження активів, регулювання додаткових емісій акцій). Оцінка корпоративних прав держави. Особливості формування та реалізації дивідендної політики в  АТ з частками корпоративних прав держави у статутних фондах.

Тема 7. Управління корпоративним капіталом

Вивчення теми передбачає засвоєння таких основних понять, характеристик та ознак, які розкривають зміст навчального матеріалу:

Сутність корпоративного капіталу та його структура. Управління формуванням та регулюванням корпоративного капіталу. Статутний капітал АТ: економічна роль, розміри, форми внесків, відносини власності, динамічність. Поняття фіктивного та реального капіталу. Методика визначення вартості чистих активів АТ в Україні. Резервний капітал АТ. Цільова та оптимальна структура капіталу. Збільшення та зменшення розміру статутного капіталу, порядок їх проведення.

Характеристика цінних паперів АТ. Види цінних паперів: загальна характеристика та сфери застосування. Класифікація та основні характеристики акцій АТ за типами, категоріями та формами випуску. Права акціонерів-власників різних категорій акцій. Види вартості акцій: номінальна, емісійна, ринкова, балансова. Переваги випуску акцій та облігацій як інструментів залучення капіталу.

Організація приватного та публічного розміщення цінних паперів у АТ, зміст основних етапів. Роль інвесторів у формування капіталу АТ. Формування портфеля цінних паперів АТ: принципи та основні фінансові результати. Капіталізація АТ: сутність, методи оцінки у міжнародній та вітчизняній практиці. Фактори, що впливають на рівень капіталізації АТ. Управління, орієнтоване на збільшення рівня капіталізації корпорації - VBM «value-based management». Управління вартістю капіталу корпорації.

Тема 8. Корпоративний контроль

Вивчення теми передбачає засвоєння таких основних понять, характеристик та ознак, які розкривають зміст навчального матеріалу:

Контроль в системі корпоративного управління. Поняття, концептуальні засади та принципи корпоративного контролю. Джерела корпоративного контролю. Суб’єкти та об’єкти корпоративного контролю. Інсайдерська рента в АТ як специфічний об’єкт корпоративного контролю. Функції корпоративного контролю. Зв’язок корпоративного контролю з іншими функціями корпоративного управління. Корпоративний контроль як функція захисту прав акціонерів.

Моделі корпоративного контролю. Форми корпоративного контролю: аутсайдерський, інсайдерський, коаліційний контроль. Типологія корпоративного контролю: акціонерний, фінансовий, управлінський контроль. Органи контролю фінансово-господарської діяльності АТ. Внутрішній та зовнішній аудит у корпораціях. Інформаційне забезпечення корпоративного контролю.

Механізми корпоративного контролю. Характеристика елементів та рушійних сил механізму корпоративного контролю. Шляхи придбання контролю над корпорацією. Формування ефективних механізмів корпоративного контролю в умовах перехідної економіки. Механізми антирейдерівського захисту акціонерного товариства. Використання системи збалансованих показників для управління та контролю за діяльністю АТ.

Розділ ІІІ. Управління розвитком корпорацій

Тема 9. Стратегічне управління корпораціями

Вивчення теми передбачає засвоєння таких основних понять, характеристик та ознак, які розкривають зміст навчального матеріалу:

Особливості стратегічного управління корпораціями. Стратегічне управління як інструмент реалізації потенціалу корпоративного управління. Типові риси та відмінності корпорацій, які впливають на структуру та процес стратегічного управління. Принципова схема стратегічного управління корпораціями. Загальна характеристика етапів стратегічного управління та багатоваріантності стратегічних рішень відносно їх змісту та послідовності.

Стратегічний моніторинг середовища функціонування корпорацій. Концепція, сутність та сфера застосування стратегічного моніторингу (СМ). СМ як комплексна функція, що включає стратегічний аналіз, діагноз, прогнозування та цілевстановлення. Оцінка можливості впливу АТ на середовище. Зв’язок результатів СМ зі змістом цілей та стратегій корпорації. Організація формування та функціонування системи СМ у корпоративних об’єднаннях різного типу.

Стратегічне планування у корпораціях. Характеристика формального процесу планування у корпораціях. Вплив специфічних характеристик організацій корпоративного типу на вибір системи планування. Зв’язок змісту системи фінансових та нефінансових цілей та «стратегічного набору» корпорації з системою планових документів. Основні вимоги та критерії оцінки планів корпорацій. Формування загально-корпоративних програм та проектів виконання комплексних стратегій. Альтернативні планові документи АТ. Система погодження та затвердження стратегічних і поточних планових документів корпорації.

Стратегічний контроллінг. Концепція та розвиток контроллінгу як комплексної функції стратегічного типу. Цілі, спеціальні задачі, та інструменти стратегічного контроллінгу (СК). Об’єкти та суб’єкти СК в АТ. Керівники та спеціалісти як суб’єкти та об’єкти СК. Формальний процес СК. Організаційне оформлення СК (в АТ з ОСУ різного типу; у холдингах, концернах, консорціумах, асоціаціях; з урахуванням особливостей публічних та приватних АТ; розподілу пакетів акцій тощо). Централізована та децентралізована система СК. Місце відділів СК та контроллерів в корпораціях різних типів. Планово-контрольні показники як об’єкт та результат СК. Форми обліку та звітності у СК.

Тема 10. Ефективність корпоративного управління

Вивчення теми передбачає засвоєння таких основних понять, характеристик та ознак, які розкривають зміст навчального матеріалу:

Методичні підходи до визначення ефективності корпоративного управління. Фактори підвищення ефективності корпоративного управління. Показники оцінювання ефективності корпоративного управління. Особливості оцінювання ефективності управління корпораціями різного типу. Напрямки підвищення ефективності управління корпораціями.

Оцінювання ефективності механізмів корпоративного управління. Організаційна ефективність: суть, параметри та методи оцінювання. Ефективність інвестиційної діяльності. Оцінювання ефективності портфелю цінних паперів АТ. Ефективність корпоративного управління як досягнення балансу інтересів.

Рейтинги корпоративного управління. Суть рейтингових оцінок. Призначення та сфери застосування рейтингів корпоративного управління. Загальна характеристика методології формування рейтингів корпоративного управління «Standard & Poor’s», «Brunswick Warburg» та ін.


4. Плани семінарських (практичних) занять з науки “ Управління корпораціями”

Заняття 1. Дискусія з елементами аналізу за темою «Інтегровані корпоративні структури (ІКС)»

Завдання - формування інструментальних компетентностей: аналітично-діагностич-них; контрольних знань.

Орієнтовний перелік питань:

-  чинники формування інтегрованих корпоративних структур;

-  основні характеристики інтеграційних процесів;

-  типи інтеграції, їх цілі, переваги й недоліки;

-  різновиди організаційних об’єднань корпоративного типу;

-  особливості побудови та функціонування системи управління у ПФГ.

Порядок проведення заняття:

-  обговорення виступів студентів з проблемних питань;

-  дискусія з проблемних питань;

-  тестове опитування за матеріалами 1 теми.

Інформаційне забезпечення:

 1. Управління корпораціями : навч.посіб. / З.Є. Шершньова, А.Є.Черпак, О.І. Гарафонова [та ін.]; за заг. ред. З. Є. Шершньової, А.Є.Черпак. – К.: КНЕУ, 2012. -  697 с.

 2. Тоцький, В. І. Організаційний розвиток підприємства [Текст]: Навч. посібник / В. І. Тоцький, В. В. Лаврененко. - К. : КНЕУ, 2005. - 247 с.

 3. Закон України «Про холдингові компанії в Україні» від 15 березня 2006 року №3528-IV.

Заняття 2. Інтерактивний семінар за темою «АТ як об’єкт корпоративного управління»

Завдання - формування інструментальних компетентностей: міжособистісних, системних, аналітично-діагностичних, планово-прогностичних, організаційно-правових.

Орієнтовний перелік питань:

-  особливості організації бізнесу у формі акціонерного товариства;

-  переваги та недоліки корпоративної форми організації бізнесу;

-  види акціонерних товариств (публічні та приватні);

-  шляхи та етапи створення АТ; права акціонерів.

Порядок проведення заняття:

-  обговорення виступів студентів за лекційним матеріалом;

- дискусія у малих групах тему: «Переваги й недоліки бізнесу у формі публічного та приватного АТ»;

-  тестове опитування за матеріалами 4 теми.

Інформаційне забезпечення:

 1. Управління корпораціями : навч.посіб. / З.Є. Шершньова, А.Є.Черпак, О.І. Гарафонова [та ін.]; за заг. ред. З. Є. Шершньової, А.Є.Черпак. – К.: КНЕУ, 2012. -  697 с.

 2. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року.

 3. Виговський О.І. Науково-практичний коментар до Закону України «Про акціонерні товариства» – К.: Юстиніан, 2009. – 880 с.

 4. Дементьева А.Г. Основы корпоративного управления: учеб.пособие. – М.: Магистр, 2009. – 575 с.

 5. Тепман Л.Н. Корпоративное управление: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и управления. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 239 с.

 6. Педько А.Б. Собственность, контроль и конфликт интересов в акционерных обществах: Монография. – Х.: ИД «ИНЖЕК», 2008. – 448 с.

Заняття 3. Інтерактивний семінар за темою «Сутність корпоративного управління»

Завдання - формування інструментальних компетентностей: міжособистісних, системних, аналітично-діагностичних, планово-прогностичних, інноваційних, науково-дослідницьких.

Орієнтовний перелік питань:

-  еволюція поглядів на сутність та значення корпоративного управління;

-  визначення та зміст категорії «корпоративне управління»;

- стандарти корпоративного управління; принципи корпоративного управління України, їх зміст та значення;

- формування та призначення кодексів корпоративного управління окремих компаній;

-  моделі корпоративного управління та їх характеристика.

Порядок проведення заняття:

-  обговорення виступів студентів за лекційним матеріалом;

- дискусія на тему: «Переваги та недоліки моделей корпоративного управління»;

- тестове опитування за матеріалами 2 теми.

Заняття 4. Інтерактивний семінар за темою «Сутність корпоративного управління»

Завдання - формування інструментальних компетентностей: міжособистісних, системних, аналітично-діагностичних, планово-прогностичних, комунікаційних.

Орієнтовний перелік питань:

- середовище функціонування АТ як «середовище інтересів»;

- поняття «стейкхолдера» корпорації;

- принципи віднесення заінтересованих осіб до стейкхолдерів корпорації, класифікація стейкхолдерів;

- модель Accountability Scorecard (ASC) Ф.Ніколса;

- методичні підходи до залучення стейкхолдерів до процесів прийняття корпоративних рішень;

-  матриця стейкхолдерів;

-  регулювання питань залучення стейкхолдерів у стандартах AccountAbility (2008) та ISO 26000:2010 «Керівництво з соціальної відповідальності».

Порядок проведення заняття:

- обговорення виступів студентів за лекційним матеріалом;

- ситуативна вправа щодо впливу суб’єктів середовища інтересів (стейкхолдерів) на діяльність корпорацій «Перейти Рубікон» (АТ «Львівський керамічний завод»);

-  виконання у малих групах завдання на аналіз «внесків – стимулів» стейкхолдерів корпорації та побудова моделі Accountability Scorecard (ASC) Ф.Ніколса;

-  тестове опитування за матеріалами 2 теми.

Інформаційне забезпечення:

 1. Управління корпораціями : навч.посіб. / З.Є. Шершньова, А.Є.Черпак, О.І. Гарафонова [та ін.]; за заг. ред. З. Є. Шершньової, А.Є.Черпак. – К.: КНЕУ, 2012. -  697 с.

 2. Дементьева А.Г. Основы корпоративного управления: учеб.пособие. – М.: Магистр, 2009. – 575 с.

 3. Тепман Л.Н. Корпоративное управление: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и управления. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 239 с.

 4. Антонов В.Г., Крылов В.В., Кузьмичев А.Ю. и др. Корпоративное управление: Учебное пособие / под ред. В.Г.Антонова. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2006. – 288 с.

 5. Козаченко Г.В., Воронкова А.Е. Корпоративне управління. Підручник для вузів. - Київ: Лібра, 2004. - 368 с.

Заняття 5. Інтерактивний семінар за темою «Організаційний механізм управління АТ»

Завдання - формування інструментальних компетентностей: міжособистісних, системних, адміністративно-координаційних, організаційно-правових, мотиваційних, контрольних.

Орієнтовний перелік питань:

- функції, повноваження, технологія підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів та засідань Наглядової ради;

- особливості формування та компетенція Наглядової ради, її комітетів;

- основні напрямки підвищення ефективності роботи Наглядової ради;

- особливості формування органів управління у корпораціях з частками корпоративних прав держави.

Порядок проведення заняття:

- обговорення виступів студентів за лекційним матеріалом;

- завдання з розподілу повноважень між органами управління АТ на прикладі конкретизації функцій цих органів у наступних сферах:

- управління виробничим потенціалом;

- управління інвестиційною діяльністю;

- управління продуктовим портфелем;

- формування та зміцнення конкурентних переваг корпорації;

- управління інноваційною діяльністю корпорації;

- управління корпоративним капіталом;

- антикризового управління;

- тестове опитування за матеріалами 5 теми.

Заняття 6. Інтерактивний семінар за темою «Організаційний механізм управління АТ»

Завдання - формування інструментальних компетентностей: системних, адміністративно-координаційних, організаційно-правових, контрольних.

Орієнтовний перелік питань:

- механізм контролю в корпоративному управлінні;

- права Ревізійної комісії (Ревізора) АТ;

- обмеження до обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) АТ;

- підстави для проведення позачергових перевірок Ревізійної комісії;

- процедури залучення аудиторських перевірок діяльності АТ.

Порядок проведення заняття:

- обговорення виступів студентів за лекційним матеріалом;

- дискусія з проблемних питань;

- тестове опитування за матеріалами 5 теми.

Інформаційне забезпечення:

 1. Управління корпораціями : навч.посіб. / З.Є. Шершньова, А.Є.Черпак, О.І. Гарафонова [та ін.]; за заг. ред. З. Є. Шершньової, А.Є.Черпак. – К.: КНЕУ, 2012. -  697 с.

 2. Виговський О.І. Науково-практичний коментар до Закону України «Про акціонерні товариства» – К.: Юстиніан, 2009. – 880 с.

 3. Совет директоров как мировой стандарт корпоративного управления компанией / Под ред. И.В.Беликова. – М.: Эксмо, 2008. – 624 с.

 4. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року.

 5. Небава М.І. Теорія корпоративного управління: вузлові питання. Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 295 с.

 

Заняття 7. Інтерактивний семінар за темою «Економічний механізм управління корпорацією»

Завдання - формування інструментальних компетентностей: міжособистісних, системних, аналітично-діагностичних, планово-прогностичних, організаційно-правових, мотиваційних, контрольних.

Орієнтовний перелік питань:

- сутність та взаємозв’язок організаційного та економічного механізму корпоративного управління;

- економічні інтереси стейкхолдерів та особливості їх реалізації у АТ з часткою корпоративних прав держави;

- управління інвестиційною діяльністю корпорацій, джерела фінансування діяльності корпорацій;

- дивідендна політика у корпораціях, у т.ч. у АТ з часткою корпоративних прав держави; бюджетування у корпораціях;

- система мотивації посадових осіб корпорацій; трансфертні ціни у корпораціях.

Порядок проведення заняття:

- обговорення виступів студентів за лекційним матеріалом;

- розв’язок задач з визначення вартості чистих активів АТ (за даними балансу конкретних акціонерних товариств, інформація про які розміщена у загальнодоступній базі даних НКЦПФР [22]), а також задач на оцінку середньозваженої вартості капіталу, залученого корпорацією;

- тестове опитування за матеріалами 6 теми.

Інформаційне забезпечення:

 1. Управління корпораціями : навч.посіб. / З.Є. Шершньова, А.Є.Черпак, О.І. Гарафонова [та ін.]; за заг. ред. З. Є. Шершньової, А.Є.Черпак. – К.: КНЕУ, 2012. -  697 с.

Заняття 8. Інтерактивний семінар за темою «Управління корпоративним капіталом»

Завдання - формування інструментальних компетентностей: міжособистісних, системних, аналітично-діагностичних, планово-прогностичних.

Орієнтовний перелік питань:

- сутність  корпоративного капіталу, задачі управління капіталом;

- статутний  та  резервний капітал;

- цільова та оптимальна структура капіталу;

- права акціонерів-власників різних категорій акцій;

- переваги випуску акцій та облігацій як інструментів залучення капіталу;

- організація приватного та публічного розміщення цінних паперів у АТ, зміст основних етапів;

- фактори, що впливають на рівень капіталізації АТ.

Порядок проведення заняття:

- обговорення виступів студентів за лекційним матеріалом;

-  дискусія з проблемних питань;

-  тестове опитування за матеріалами 7 теми;

-  написання модульної контрольної роботи.

Інформаційне забезпечення:

 1. Управління корпораціями : навч.посіб. / З.Є. Шершньова, А.Є.Черпак, О.І. Гарафонова [та ін.]; за заг. ред. З. Є. Шершньової, А.Є.Черпак. – К.: КНЕУ, 2012. -  697 с.

 

4.1. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання

Заняття 1. Лекція-дискусія

Тема 1. «Інтегровані корпоративні структури (ІКС)»

Завдання - формування інструментальних компетентностей: аналітично-діагностич-них; контрольних знань.

Орієнтовний перелік питань:

- різновиди організаційних об’єднань корпоративного типу;

- чинники формування інтегрованих корпоративних структур;

- основні характеристики інтеграційних процесів.

Порядок проведення заняття:

- викладення теоретичного матеріалу;

- наведення практичних прикладів;

- дискусія з проблемних питань.

Заняття 2. Лекція-дискусія

Тема 1. «Інтегровані корпоративні структури (ІКС)»

Завдання - формування інструментальних компетентностей: аналітично-діагностич-них; контрольних знань.

Орієнтовний перелік питань:

- типи інтеграції, їх цілі, переваги та недоліки;

- різновиди організаційних об’єднань корпоративного типу за ступенем збереження незалежності;

- особливості побудови та функціонування промислово-фінансових груп.

Порядок проведення заняття:

-  викладення теоретичного матеріалу;

-  наведення практичних прикладів;

-  дискусія з проблемних питань.

Заняття 3. Лекція-дискусія

Тема 1. «Інтегровані корпоративні структури (ІКС)»

Завдання - формування інструментальних компетентностей: аналітично-діагностич-них; контрольних знань.

Орієнтовний перелік питань:

- класифікація інтегрованих корпоративних структур за наявністю різного роду активів;

- класифікація інтегрованих корпоративних структур за ступенем входження до складу корпорації (мережеві структури).

Порядок проведення заняття:

- викладення теоретичного матеріалу;

- наведення практичних прикладів;

- дискусія з проблемних питань.

Інформаційне забезпечення:

 1. Управління корпораціями : навч.посіб. / З.Є. Шершньова, А.Є.Черпак, О.І. Гарафонова [та ін.]; за заг. ред. З. Є. Шершньової, А.Є.Черпак. – К.: КНЕУ, 2012. -  697 с.

 2. Тоцький, В. І. Організаційний розвиток підприємства [Текст]: Навч. посібник / В. І. Тоцький, В. В. Лаврененко. - К. : КНЕУ, 2005. - 247 с.

 3. Закон України «Про холдингові компанії в Україні» від 15 березня 2006 року №3528-IV.

Заняття 4. Лекція-дискусія

Тема 4. «Акціонерне товариство як об’єкт корпоративного управління»

Завдання - формування інструментальних компетентностей: аналітично-діагностич-них; контрольних знань.

Орієнтовний перелік питань:

- особливості організації бізнесу у формі акціонерного товариства;

- переваги та недоліки корпоративної форми організації бізнесу;

- принципи побудови системи органів управління АТ.

Порядок проведення заняття:

- викладення теоретичного матеріалу;

- наведення практичних прикладів;

- дискусія з проблемних питань.

Заняття 5. Лекція-дискусія

Тема 4. «Акціонерне товариство як об’єкт корпоративного управління»

Завдання - формування інструментальних компетентностей: аналітично-діагностич-них; контрольних знань.

Орієнтовний перелік питань:

- види акціонерних товариств (публічні та приватні);

- шляхи та етапи створення АТ;

- шляхи реорганізації АТ;

- права акціонерів.

Порядок проведення заняття:

- викладення теоретичного матеріалу;

- наведення практичних прикладів;

- дискусія з проблемних питань.

Інформаційне забезпечення:

 1. Управління корпораціями : навч.посіб. / З.Є. Шершньова, А.Є.Черпак, О.І. Гарафонова [та ін.]; за заг. ред. З. Є. Шершньової, А.Є.Черпак. – К.: КНЕУ, 2012. -  697 с.

 2. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року.

 3. Виговський О.І. Науково-практичний коментар до Закону України «Про акціонерні товариства» – К.: Юстиніан, 2009. – 880 с.

 4. Совет директоров как мировой стандарт корпоративного управления компанией / Под ред. И.В.Беликова. – М.: Эксмо, 2008. – 624 с.

 5. Дементьева А.Г. Основы корпоративного управления: учеб.пособие. – М.: Магистр, 2009. – 575 с.

 6. Тепман Л.Н. Корпоративное управление: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и управления. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 239 с.

Заняття 6. Лекція-дискусія

Тема 2. «Сутність корпоративного управління»

Завдання - формування інструментальних компетентностей: міжособистісних, системних, аналітично-діагностичних, планово-прогностичних, інноваційних, науково-дослідницьких.

Орієнтовний перелік питань:

- еволюція поглядів на сутність та значення корпоративного управління;

- визначення та зміст категорії «корпоративне управління»;

- середовище функціонування АТ як «середовище інтересів.

Порядок проведення заняття:

- викладення теоретичного матеріалу;

- наведення практичних прикладів;

- дискусія з проблемних питань.

Заняття 7. Лекція-дискусія

Тема 2. «Сутність корпоративного управління»

Завдання - формування інструментальних компетентностей: міжособистісних, системних, аналітично-діагностичних, планово-прогностичних, інноваційних, науково-дослідницьких.

Орієнтовний перелік питань:

- поняття «стейкхолдера» корпорації;

- принципи віднесення заінтересованих осіб до стейкхолдерів корпорації, класифікація стейкхолдерів.

Порядок проведення заняття:

- викладення теоретичного матеріалу;

- наведення практичних прикладів;

- дискусія з проблемних питань.

Заняття 8. Лекція-дискусія

Тема 2. «Сутність корпоративного управління»

Завдання - формування інструментальних компетентностей: міжособистісних, системних, аналітично-діагностичних, планово-прогностичних, інноваційних, науково-дослідницьких.

Орієнтовний перелік питань:

- модель Accountability Scorecard (ASC) Ф.Ніколса;

- методичні підходи до залучення стейкхолдерів до процесів прийняття корпоративних рішень;

- матриця стейкхолдерів;

- моделі корпоративного управління та їх характеристика.

Порядок проведення заняття:

- викладення теоретичного матеріалу;

- наведення практичних прикладів;

- дискусія з проблемних питань;

- тестове опитування за матеріалами 1, 4 тем.

Інформаційне забезпечення:

 1. Управління корпораціями : навч.посіб. / З.Є. Шершньова, А.Є.Черпак, О.І. Гарафонова [та ін.]; за заг. ред. З. Є. Шершньової, А.Є.Черпак. – К.: КНЕУ, 2012. -  697 с.

 2. Дементьева А.Г. Основы корпоративного управления: учеб.пособие. – М.: Магистр, 2009. – 575 с.

 3. Тепман Л.Н. Корпоративное управление: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и управления. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 239 с.

 4. Козаченко Г.В., Воронкова А.Е. Корпоративне управління. Підручник для вузів. - Київ: Лібра, 2004. - 368 с.

 5. Небава М.І. Теорія корпоративного управління: вузлові питання. Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 295 с.

 6. Педько А.Б. Собственность, контроль и конфликт интересов в акционерных обществах: Монография. – Х.: ИД «ИНЖЕК», 2008. – 448 с.

Заняття 9. Лекція-дискусія

Тема 5. «Організаційний механізм управління корпораціями»

Завдання - формування інструментальних компетентностей: міжособистісних, системних, адміністративно-координаційних, організаційно-правових, мотиваційних, контрольних.

Орієнтовний перелік питань:

- функції, повноваження, технологія підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів та засідань Наглядової ради;

- особливості формування та компетенція Наглядової ради, її комітетів;

- основні напрямки підвищення ефективності роботи Наглядової ради.

Порядок проведення заняття:

- викладення теоретичного матеріалу;

- наведення практичних прикладів;

- дискусія з проблемних питань.

Заняття 10. Лекція-дискусія

Тема 5. «Організаційний механізм управління корпораціями»

Завдання - формування інструментальних компетентностей: системних, адміністративно-координаційних, організаційно-правових, контрольних.

Орієнтовний перелік питань:

- механізм контролю в корпоративному управлінні;

- права Ревізійної комісії (Ревізора) АТ;

- обмеження до обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) АТ;

- підстави для проведення позачергових перевірок Ревізійної комісії;

- процедури залучення аудиторських перевірок діяльності АТ.

Порядок проведення заняття:

- викладення теоретичного матеріалу;

- наведення практичних прикладів;

- дискусія з проблемних питань.

Інформаційне забезпечення:

 1. Управління корпораціями : навч.посіб. / З.Є. Шершньова, А.Є.Черпак, О.І. Гарафонова [та ін.]; за заг. ред. З. Є. Шершньової, А.Є.Черпак. – К.: КНЕУ, 2012. -  697 с.

 2. Виговський О.І. Науково-практичний коментар до Закону України «Про акціонерні товариства» – К.: Юстиніан, 2009. – 880 с.

 3. Совет директоров как мировой стандарт корпоративного управления компанией / Под ред. И.В.Беликова. – М.: Эксмо, 2008. – 624 с.

 4. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року.

Заняття 11. Лекція-дискусія

Тема 6. «Економічний механізм управління корпораціями»

Завдання - формування інструментальних компетентностей: міжособистісних, системних, аналітично-діагностичних, планово-прогностичних, організаційно-правових, мотиваційних, контрольних.

Орієнтовний перелік питань:

- сутність та взаємозв’язок організаційного та економічного механізму корпоративного управління;

- економічні інтереси стейкхолдерів та особливості їх реалізації у АТ з часткою корпоративних прав держави;

- балансування економічних інтересів стейкхолдерів шляхом розробки та реалізації узгодженої економічної стратегії корпорації.

Порядок проведення заняття:

- викладення теоретичного матеріалу;

- наведення практичних прикладів;

- дискусія з проблемних питань.

Заняття 12. Лекція-дискусія

Тема 6. «Економічний механізм управління корпораціями»

Завдання - формування інструментальних компетентностей: міжособистісних, системних, аналітично-діагностичних, планово-прогностичних, організаційно-правових, мотиваційних, контрольних.

Орієнтовний перелік питань:

- управління інвестиційною діяльністю корпорацій, джерела фінансування діяльності корпорацій;

- дивідендна політика у корпораціях, у т.ч. у АТ з часткою корпоративних прав держави; бюджетування у корпораціях;

- система мотивації посадових осіб корпорацій; трансфертні ціни у корпораціях.

Порядок проведення заняття:

- викладення теоретичного матеріалу;

- наведення практичних прикладів;

- дискусія з проблемних питань;

- тестове опитування за матеріалами 2, 5 тем.

Інформаційне забезпечення:

 1. Управління корпораціями : навч.посіб. / З.Є. Шершньова, А.Є.Черпак, О.І. Гарафонова [та ін.]; за заг. ред. З. Є. Шершньової, А.Є.Черпак. – К.: КНЕУ, 2012. -  697 с.

Заняття 13. Лекція-дискусія

Тема 7. «Управління корпоративним капіталом»

Завдання - формування інструментальних компетентностей: міжособистісних, системних, аналітично-діагностичних, планово-прогностичних.

Орієнтовний перелік питань:

- сутність  корпоративного капіталу, задачі управління капіталом;

- статутний  та  резервний капітал;

- цільова та оптимальна структура капіталу;

- права акціонерів-власників різних категорій акцій;

- переваги випуску акцій та облігацій як інструментів залучення капіталу;

- організація приватного та публічного розміщення цінних паперів у АТ, зміст основних етапів;

- фактори, що впливають на рівень капіталізації АТ.

Порядок проведення заняття:

- викладення теоретичного матеріалу;

- наведення практичних прикладів;

- дискусія з проблемних питань;

- написання модульної контрольної роботи.

Інформаційне забезпечення:

 1. Управління корпораціями : навч.посіб. / З.Є. Шершньова, А.Є.Черпак, О.І. Гарафонова [та ін.]; за заг. ред. З. Є. Шершньової, А.Є.Черпак. – К.: КНЕУ, 2012. -  697 с.

 

5. Плани навчальної роботи студента заочної форми навчання в міжсесійний період

Відповідно до наказу №84 від 13.02.2014 р. в міжсесійний період для студентів заочної форми навчання передбачено виконання вибіркових видів робіт згідно карти самостійної роботи студентів.

Серед вибіркових завдань, передбачених картою самостійної роботи студента заочної форми навчання, він самостійно обирає одне з завдань та виконує його в міжсесійний період.

Студент має захистити вибіркове завдання впродовж міжсесійного періоду у дні, передбачені графіком проведення «Дня заочника» — 2-га та 4-та суботи кожного місяця навчального семестру.

Для впорядкування контролю за виконанням індивідуальних робіт студентів заочної форми навчання староста кожної групи до кінця першого сесійного періоду вивчення науки надає лектору списки студентів, які захищатимуть обрані види індивідуальних робіт в конкретний «День заочника». Чисельність робіт, що захищаються впродовж одного «Дня заочника», не має перевищувати 5 од.

Критерії оцінювання виконаних індивідуальних робіт викладені в розділі 8.

  

6. Карта самостійної роботи студента

На першому занятті викладач доводить до відома студентів інформацію щодо організації самостійної роботи: терміни виконання завдань, максимальну кількість балів за кожен вид роботи, час проведення консультацій, а також інформацію про розміщення на сайті університету „Навчально-методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю знань з науки”, в структуру яких включена Карта самостійної роботи студента.

Кожен студент самостійно роздруковує для себе Карту СРС, обирає індивідуальні завдання та відповідно до узгоджених термінів звітує викладачу про їх виконання.

Бали, одержані студентами за виконання різних видів СРС, проставляються викладачем в Електронному журналі обліку поточної успішності студентів.

Індивідуально-консультативна робота

Поточні консультації студентів з питань виконання завдань СРС та підведення підсумків з деяких видів виконаних робіт здійснюються під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи (ІКР).

Індивідуально-консультативна робота з науки „Управління корпораціями” проводиться у формі індивідуальних занять зі студентами, консультацій та перевірки виконання завдань самостійної роботи студентів. Графік проведення індивідуально-консультативної роботи з науки „Управління корпораціями”  за кожною формою навчання розробляється викладачем потоку (групи) після затвердження розкладу занять і розміщується на стенді кафедри.

Для підсумкового контролю у формі екзамену

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки «Управління корпораціями»

для студентів напряму підготовки «Менеджмент організацій»

галузі знань (спеціальності) «Менеджмент і адміністрування»

Денна форма навчання

№ семін. (практ.)

заняття

Форма самостійної роботи

студента

Види семінарських

(практичних) занять

Максимальна кількість балів

тест

виступ

За систематичність та активність роботи на семінарських і практичних заняттях

Змістовний модуль 1

1

Підготовка до семінарського заняття

Дискусія з елементами аналізу

3

3

2

Підготовка до семінарського заняття

Інтерактивний семінар

3

3

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Інтерактивний семінар

3

4

Підготовка до семінарського заняття, завчасна підготовка до кейсу

Вирішення ситуаційних вправ

3

Змістовний модуль 2

5

Підготовка до семінарського заняття, завчасна підготовка до кейсу

Вирішення ситуаційних вправ

3

3

6

Підготовка до семінарського заняття

Інтерактивний семінар

3

7

Підготовка до семінарського заняття

Інтерактивний семінар

3

8

Підготовка до семінарського заняття

Дискусія з елементами аналізу

3

Усього балів за роботу на семінарських (практичних) заняттях

30

За виконання модульних (контрольних) завдань

Модуль

Написання модульної контрольної роботи

10

За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 1-го завдання упродовж семестру)

1. Підготовка наукової публікації

10

2. Дослідження основних параметрів розвитку корпорації (малого підприємства) та його системи управління

10

3. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

10

Разом балів за СРС

50

 

Для підсумкового контролю у формі екзамену

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки «Управління корпораціями»

для студентів напряму підготовки «Менеджмент організацій»

галузі знань (спеціальності) «Менеджмент і адміністрування»

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

Контактні заняття

Форма занять

і контролю

Мах

кількість

балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1

Тема 1. Передумови формування корпоративної форми організації бізнесу

Лекція-дискусія

 

2

Лекція-дискусія

 

3

Лекція-дискусія

 

4

Тема 4. Акціонерне товариство як об’єкт корпоративного управління

Лекція-дискусія

 

5

Лекція-дискусія

 

6

Тема 2. Сутність корпоративного управління

Лекція-дискусія

 

7

Лекція-дискусія

 

8

Лекція-дискусія,

тестове опитування

5

9

Тема 5. Організаційний механізм управління корпораціями

Лекція-дискусія

 

10

Лекція-дискусія

 

11

Тема 6. Економічний механізм управління корпораціями

Лекція-дискусія

 

12

Лекція-дискусія,

тестове опитування

5

13

Тема 7. Управління корпоративним капіталом

Лекція-дискусія

 

За виконання модульних (контрольних) завдань

13

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

10

Усього балів за контактні заняття

20

МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

Види завдань

Форма

подання

Термін

подання і

реєстрації

Форма контролю

Мах

кількість

балів

За виконання індивідуальних робіт за вибором (1-го завдання)

1. Виконання індивідуального завдання для самостійної роботи № 1

Письмова

За графіком Дня заочника

Захист

30

2. Виконання індивідуального завдання для самостійної роботи № 2

Письмова

За графіком Дня заочника

Захист

30

3. Виконання індивідуального завдання для самостійної роботи № 3

Письмова

За графіком Дня заочника

Захист

30

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

30

Разом балів за СРС

50

 

7. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань студентів з науки «Управління корпораціями (АТ)»

7.1. Поточний контроль знань студентівденної форми навчання

Об'єктом поточного контролю знань студентів є рівень знань:

1) систематичність та активність роботи на семінарських і практичних заняттях (максимальна оцінка - 30 балів);

2) виконання модульного контрольного завдання (максимальна оцінка - 10 балів);

3) виконання індивідуального завдання (максимальна оцінка – 10 балів).

1. Контроль систематичності та активності роботи студента впродовж семестру базується на оцінюванні рівня його знань, продемонстрованих на семінарських і практичних заняттях за окремими темами науки.

Оцінюванню, зокрема, підлягають:

усні відповіді і виступи в обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, участь у ділових іграх тощо (максимальна підсумкова оцінка за семестр - 6 балів);

- результати експрес-контролю (максимальна підсумкова оцінка за семестр - 24 бал). Загальна кількість тестів становить 8 од.

Критерії оцінювання усних відповідей студентів та завдання з розподілу повноважень між органами управління АТ на семінарських і практичних заняттях визначаються викладачем, що їх проводить.

Експрес-опитування здійснюється у вигляді тестування студентів за темами науки, що містить 5 тестових запитань відкритого типу. Оцінювання результатів експрес-контролю знань студентів за кожним тестом здійснюється в діапазоні 0 – 3 бали залежно від кількості правильних відповідей.

Критерії оцінювання експрес-тестування такі:

 • 3 бали 5 вірних відповідей;
 • 2 бали 4 вірні відповіді;
 • 1 бал – 3 вірні відповіді;
 • 0 балів 2 і менше вірних відповідей.

2. Виконання модульного завдання передбачає письмове опитування за темами науки. один раз на семестр. Завдання модульного контролю містять 10 тестових запитань відкритого типу. Оцінювання результатів модульного контрольного завдання здійснюється в діапазоні 0 – 10 балів залежно від кількості правильних відповідей.

Критерії оцінювання модульного контрольного завдання такі:

 • 10 балів 9 - 10 вірних відповідей;
 •   8 балів 7 –  8 вірних відповідей;
 •   6 балів 5 –  6 вірних відповідей;
 •   0 балів 4 і менше вірних відповідей.

3. Різновиди індивідуальних завдань наведені в карті самостійної роботи студента. Тематика завдань та терміни їх виконання визначаються лектором потоку та викладачами, що проводять семінарські і практичні заняття.

Перевірка індивідуальних робіт відбувається у формі захисту під час індивідуально консультативної роботи (ІКР) або у формі презентацій на семінарських заняттях.

3.1. Одним з видів самостійної роботи студентів є підготовка студентами оригінальних наукових публікацій за тематикою курсу. Основу таких публікацій можуть складати лише результати проведених студентами власних наукових досліджень. Зазначена робота відноситься до наукової студентської діяльності, за виконання якої надаються додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів (за умови, що загальна кількість балів за поточну роботу не перевищуватиме 50 балів).

Критеріями оцінювання цього виду робіт є наявність у підготовленій студентом статті:

- постановки проблеми у відповідності до програми науки «Управління корпораціями»;

- актуальність дослідження;

- зв’язок авторського доробку з важливими науковими та практичними завданнями, у тому числі планом науково-дослідницької роботи кафедри менеджменту;

- аналіз останніх досліджень і публікацій;

- виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття;

- наукова та практична новизна;

- наявність висновків та зазначення можливих напрямків використання результатів досліджень, яким присвячена публікація.

Надалі підготовлена відповідно до вище зазначених вимог публікація може бути передана до друку до наукового фахового видання (у разі наявності позитивної рецензії наукового керівника – викладача дисципліни та зовнішнього рецензента – доктора наук), або висвітлені у науковій публікації результати досліджень можуть бути оприлюднені на щорічній науковій конференції студентів КНЕУ.

3.2. Дослідження основних параметрів розвитку корпорації (АТ) та його системи управління передбачає:

- роботу з рекомендованою літературою та опанування теоретичного матеріалу науки;

- кореспондування індивідуальних завдань з відповідними розділами дипломної роботи та консультаційного проекту;

- захист виконаних індивідуальних завдань.

Мета завданнянабуття практичних навичок аналізу:

- показників стану корпорації, особливостей його формування та розвитку;

- основних характеристик ОСУ корпорації (АТ).

Завдання виконується на прикладі конкретного АТ, назва та код ЄДРПОУ якого надається викладачем перед початком вивчення дисципліни.

Студент самостійно отримує необхідні для виконання завдання дані з загальнодоступної інформаційної системи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, яка розміщена на Інтернет ресурсі: www.smida.gov.ua.

Для виконання завдання береться звітність АТ за останні 3 роки, причому останнім є той рік, який передує року, у якому вивчається дисципліна.

Звітність АТ, за якою виконувалося завдання, є невід’ємною частиною аналітичного звіту, який готується за результатами виконання завдання.

Звіт друкується на аркушах формату А4, шрифт – Times New Roman, розмір кеглю – 14, поля – 2 см, нумерація сторінок – у верхньому правому куті, міжрядковий інтервал – 1,5. На титульному аркуші студент записує назву міністерства, університету, факультету, навчальної дисципліни,  вказує власне прізвище, ініціали, шифр академічної групи.

Для впорядкування контролю за виконанням індивідуальних робіт староста кожної групи надає лектору списки студентів, які захищатимуть обрані види індивідуальних робіт в конкретний день консультацій викладача. Чисельність робіт, що захищаються впродовж одного дня, не має перевищувати 3 од. 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

Дослідження основних параметрів розвитку корпорації (АТ) та його системи управління

для студентів денної форми навчання

магістерської програми «Менеджмент корпорацій (АТ)»

магістерської програми «Державне управління економікою»

магістерської програми «Менеджмент малого бізнесу»

Завдання містить наступні елементи:

 1. Проаналізувати фінансову звітність АТ та примітки до неї за 3 роки. Розрахувати та проаналізувати динаміку основних показників фінансово-господарського стану АТ, які свідчать про ефективність роботи правління з реалізації інтересів акціонерів.Заповнити табл. 1.
 2. Підготувати аналітичний звіт, у якому обов’язково мають бути висвітлені наступні питання:

- динаміка статутного капіталу та власного капіталу АТ;

- стабільність фінансового стану АТ, рівень його платоспроможності у динаміці;

- динаміка прибутковості товариства та його цінних паперів;

- дивідендні виплати;

- структура витрат, динаміка нарощування адміністративних витрат;

- структура доходних джерел АТ (частка грошових надходжень від основних видів діяльності); динаміка доходів (відсутність/наявність різких коливань);

- динаміка розміру чистих активів АТ;

- структура дебіторської заборгованості та динаміка нарощування сумнівних боргів.

Таблиця 1

Динаміка основних показників розвитку АТ _________ у 20__ - 20__ рр.

Показники

Од.

виміру

20__

20__

20__

Приріст до баз. року, %

1

2

3

4

5

6

Обсяг доходу, всього:

тис. грн.

 

 

 

 

у тому числі

 

 

 

 

-   від реалізації продукції

 

 

 

 

-   інші операційні доходи

 

 

 

 

-   . . . (інші статті доходів)

 

 

 

 

Частка вага доходу від реалізації продукції у загальній сумі доходів

%

 

 

 

 

Обсяг загальних витрат на виробництво (надання послуг, виконання робіт)

у тому числі:

тис. грн.

 

 

 

 

-   собівартість реалізованої продукції

 

 

 

 

-   адміністративні витрати

 

 

 

 

-   витрати на збут

 

 

 

 

-   . . . (інші статті витрат)

 

 

 

 

Обсяг операційних витрат, разом

у тому числі:

 

 

 

 

-   матеріальні витрати

 

 

 

 

-   оплата праці з відрахуваннями

 

 

 

 

-   відрахування на соціальні потреби

 

 

 

 

-   амортизація

 

 

 

 

-   інші витрати

 

 

 

 

Продовження табл. 1

1

2

3

4

5

6

Обсяг прибутку, всього

тис. грн.

 

 

 

 

- у тому числі від реалізації продукції

 

 

 

 

Рентабельність продукції

 

 

 

 

Рентабельність активів

 

 

 

 

Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком

 

 

 

 

Середньорічна вартість основних засобів, загалом

у тому числі:

 

 

 

 

Виробничого призначення, всього

з них:

 

 

 

 

-   будівлі та споруди

 

 

 

 

-   машини та обладнання

 

 

 

 

-   транспортні засоби

 

 

 

 

-   . . . (інші групи засобів)

 

 

 

 

Невиробничого призначення, всього

з них:

 

 

 

 

-   будівлі та споруди

 

 

 

 

-   машини та обладнання

 

 

 

 

-   транспортні засоби

 

 

 

 

-   . . . (інші групи засобів)

 

 

 

 

Частка активної частини у загальній сумі основних засобів

%

 

 

 

 

Фондовіддача основних засобів

грн.

 

 

 

 

Фондовіддача активної частини

 

 

 

 

Основні засоби:

тис. грн.

 

 

 

 

вартість на початок року

 

 

 

 

вартість на кінець року

 

 

 

 

 

коефіцієнт зносу

%

 

 

 

 

надійшло за рік

тис. грн.

 

 

 

 

вибуло за рік

 

 

 

 


коефіцієнт оновлення

%

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за чистою реалізаційною вартістю на кінець року

тис. грн.

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість на кінець року

 

 

 

 

Перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською

 

 

 

 

Резерв сумнівних боргів

 

 

 

 

Резервний капітал

 

 

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 

 

 

 

Власний капітал

 

 

 

 

Коефіцієнт стійкості економічного зростання

коеф.

 

 

 

 

 

3. Зробити висновок про інвестиційну привабливість акцій АТ, проаналізувати відповідність АТ умовам лістингу акцій (відповідно до порядку функціонування фондових бірж в Україні), заповнити табл. 2 та зробити обґрунтований висновок про можливість включення акцій АТ до лістингу в Україні.

Таблиця 2

Відповідність АТ __________ умовам лістингу

Показник

1 рівень

лістингу

2 рівень

лістингу

АТ

Строк існування АТ, років

3

1

 

Вартість чистих активів, тис. грн.

50

10

 

Дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за останній рік, тис. грн.

100

50

 

Відсутні збитки

За 2 з останніх 3-х років

Останній рік

 

Ринкова капіталізація, тис. грн.

100

50

 

Кількість акціонерів, осіб

500

100

 

Дотримання Принципів корпоративного управління України

так

так

 

4. Порівняти функції органів управління АТ, визначити основні проблеми у розподілі повноважень, у т.ч. суперечності принципам корпоративного управління України та Закону України «Про акціонерні товариства» (ті, які необхідно усунути за час дії перехідних положень закону). Заповнити табл. 3:

Таблиця 3

Розподіл компетенції між органами управління АТ

Перелік функцій

Хто виконує

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий

орган

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Проаналізувати перелік внутрішніх документів, які прийняті у АТ. Висунути власні аргументовані пропозиції щодо того, які внутрішні документи потрібно розробити АТ.

Обсяг звіту: 15-20 сторінок друкованого тексту зі схемами, таблицями, додатками (копії внутрішніх документів організації).

Критерії та шкала оцінювання якості виконання індивідуального завдання

№ завдання

Оцінка, балів

Критерії оцінювання

1

3

Табл. 1 заповнена відповідно до форм звітності, розрахунки показників правильні

2

Табл. 1 заповнена відповідно до форм звітності, але з окремими помилками у розрахунках показників

1

Табл. 1 заповнена відповідно до форм звітності, більша частина її показників розраховані не правильно

0

Табл. 1 заповнена не у відповідності до форм звітності, більша частина її показників розраховані не правильно

2

3

Аналітичний звіт містить відповіді на всі запитання, поставлені у завданні. Розраховано показники динаміки. Зроблено висновки щодо важливості тих чи інших показників для акціонерів та інших стейкхолдерів товариства

2

Аналітичний звіт містить відповіді на усі запитання, поставлені у завданні

1

Аналітичний звіт містить відповіді на окремі запитання, поставлені у завданні

0

Аналітичний звіт не містить відповіді принаймні на половину запитань, зазначених у завданні

3

1

Табл. 2 заповнена правильно та зроблено правильний висновок щодо рівня інвестиційної привабливості акцій товариства

0

Табл. 2 заповнена не правильно, або не містить висновку щодо рівня інвестиційної привабливості акцій товариства

4

2

Табл. 3 заповнена правильно, визначені основні проблеми в розподілі повноважень, у т.ч. його суперечності вимогам Закону України «Про акціонерні товариства»

1

Табл. 3 заповнена правильно, але не визначені проблеми в розподілі повноважень, у т.ч. його суперечності вимогам Закону України «Про акціонерні товариства

0

Табл. 3 заповнена неправильно, відсутній аналіз проблем у розподілі повноважень, у т.ч. його суперечностей вимогам Закону України «Про акціонерні товариства

5

1

Наведений вичерпний перелік внутрішніх документів, прийнятих в АТ, та аргументовані пропозиції щодо потреби їх розробки з огляду на практику корпоративного управління

0

Відсутній вичерпний перелік внутрішніх документів, прийнятих в АТ. Не аргументовані пропозиції щодо потреби їх розробки

Σ

10

 

7.2. Контроль знань студентів у формі іспиту

Екзаменаційні завдання іспиту складаються на основі затвердженої програми науки “Управління корпораціями (АТ)”. Структурно екзаменаційний білет для студентів денної та вечірньої форм навчання складається з 5 завдань, які містять:

a) 1 теоретичне питання за програмою курсу;

b) 4 тестових завдання, кожне з яких містить 5 запитань відкритого типу.

Оцінювання знань студентів на іспиті здійснюється за 50-баловою системою. Кожне завдання екзаменаційного білету оцінюється окремо за наступною шкалою: 10; 8; 6 та 0 балів.

a) Відповідь студентів на теоретичне запитання оцінюється за ступенем дотриманням таких вимог:

1) точність визначення категорій і понять, пов’язаних з розкриттям запитання;

2) повнота викладення змісту складових: об’єктів, явищ, процесів, методів, методик, інструментів, які стосуються теоретичного запитання;

3) наявність висновків щодо сфери практичного застосування та/або обмежень у застосуванні положень, що містить теоретичне запитання;

4) відсутність критично суперечливих відповідей на сформульоване запитання.

Дотримання зазначених вимог у відповіді студента на теоретичне запитання оцінюється за такими критеріями:

 • 10 балів - вірні і повні відповіді за всіма зазначеними вимогами;

 • 8 балів - вірні і повні відповіді за вимогами 1 і 2, дотримана 4;

 • 6 балів - вірні, але не повні відповіді за вимогами 1 і 2, дотримана 4;

 • 0 балів - не повні і з помилками відповіді за вимогами 1 і 2 та/або не дотримана 4.

b) Відповідь на кожне відкрите тестове завдання оцінюється залежно від кількості правильних відповідей за наступними критеріями:

 • 10 балів 5 вірних відповідей;
 •   8 балів 4 вірних відповіді;
 •   6 балів 3 вірних відповіді;
 •   0 балів – 2 і менше вірних відповідей.

Відповідь на кожне відкрите тестове питання оцінюється як правильна, якщо вона відповідає наступним вимогам:

1) правильність;

2) повнота;

3) несуперечливість.

7.3. Загальне підсумкове оцінювання рівня знань студентів

Загальна оцінка рівня знань студентів визначається як сума балів, одержаних студентами за результатами поточного контролю і за результатами іспиту.

До екзаменаційної відомості вносяться результати поточного контролю і підсумкового контролю, а також їх сумарна оцінка за 100-баловою системою. Після цього здійснюється переведення сумарної оцінки у 4-бальну та шкалуECTS за критеріями:

Оцінка за 100-баловою системою КНЕУ

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 — 100

A

5 (відмінно)

80 — 89

B

4 (добре)

70 — 79

C

66 — 69

D

3 (задовільно)

60 — 65

E

21 — 59

FX

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

0 — 20

F

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

У разі, якщо відповіді студента оцінені менше 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту та незадовільну загальну підсумкову оцінку. В цьому випадку загальна підсумкова оцінка включає лише результати поточного контролю.

Студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового контролю від 21 до 59 балів, після належної підготовки мають право повторно складати іспит. Перескладання іспиту з дисципліни дозволяється двічі (востаннє – комісії за білетами, що містять 10 запитань). Якщо студент не пересклав іспит двічі, він може повторно самостійно вивчити дисципліну і знову його скласти.

Студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового контролю від 0 до 20 балів, перескладають іспит за білетами, що містять 10 запитань.

При складанні іспиту за білетами, що містять 10 запитань, результати поточного контролю знань не враховуються.


8. Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання

8.1. Поточний контроль знань студентів

Об'єктами поточного контролю знань студентів є:

1) написання 2-х тестових опитувань (максимальна оцінка кожного – 5 балів);

2) виконання модульного контрольного завдання (максимальна оцінка - 10 балів);

3) виконання індивідуального завдання (максимальна оцінка – 30 балів).

1. Кожне тестове опитування передбачає відповідь на 10 тестових запитань відкритого типу.

Оцінювання результатів кожного тестового опитування здійснюється залежно від кількості вірних відповідей.

Критерії оцінювання тестового опитування такі:

 • 5 балів 9 - 10 вірних відповідей;
 • 4 балів 78 вірних відповідей;
 • 3 балів 56 вірних відповідей;
 • 2 бали – 4 вірних відповіді;
 • 1 бал – 3 вірних відповіді;
 • 0 балів – 2 і менше вірних відповідей.

2. Виконання модульного контрольного завдання передбачає проведення тестування за темами науки (10 тестових запитань відкритого типу).

Знання студентів за модульним контрольним завданням оцінюються залежно від кількості вірних відповідей.

Критерії оцінювання модульного завдання такі:

 • 10 балів 9 - 10 вірних відповідей;
 • 8 балів 78 вірних відповідей;
 • 6 балів 56 вірних відповідей;
 • 4 бали – 4 вірних відповіді;
 • 2 бали – 3 вірних відповіді;
 • 0 балів – 2 і менше вірних відповідей.

Відповідь на кожне відкрите тестове питання оцінюється як правильна, якщо вона відповідає наступним вимогам:

1) правильність;

2) повнота;

3) несуперечливість.

3. Різновиди індивідуальних завдань наведені в карті самостійної роботи студента. Їх тематика визначається лектором потоку впродовж першої залікової сесії.

Перевірка індивідуальних робіт відбувається у формі захисту впродовж міжсесійного періоду у дні, передбачені графіком проведення «Дня заочника» — 2-га та 4-та суботи кожного місяця навчального семестру.

Дослідження основних параметрів розвитку корпорації (АТ) та його системи управління передбачає:

- роботу з рекомендованою літературою та опанування теоретичного матеріалу науки;

- кореспондування індивідуальних завдань з відповідними розділами дипломної роботи та консультаційного проекту;

- захист виконаних індивідуальних завдань.

Мета завданнянабуття практичних навичок аналізу:

- показників стану корпорації, особливостей його формування та розвитку;

- основних характеристик ОСУ корпорації (АТ).

Для виконання завдання береться звітність АТ за останні 3 роки, причому останнім є той рік, який передує року, у якому вивчається дисципліна.

Звітність АТ, за якою виконувалося завдання, є невід’ємною частиною аналітичного звіту, який готується за результатами виконання завдання.

Звіт друкується на аркушах формату А4, шрифт – Times New Roman, розмір кеглю – 14, поля – 2 см, нумерація сторінок – у верхньому правому куті, міжрядковий інтервал – 1,5. На титульному аркуші студент записує назву міністерства, університету, факультету, навчальної дисципліни,  вказує власне прізвище, ініціали, шифр академічної групи.

Для впорядкування контролю за виконанням індивідуальних робіт староста кожної групи надає лектору списки студентів, які захищатимуть обрані види індивідуальних робіт в конкретний день консультацій викладача. Чисельність робіт, що захищаються впродовж одного дня, не має перевищувати 3 од.

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ № 1

Дослідження основних параметрів розвитку корпорації (АТ) та його системи управління

для студентів заочної форми навчання

магістерської програми «Менеджмент корпорацій (АТ)»

Вказати повне найменування та розташування організації, охарактеризувати процес та форми створення (перетворень), основні етапи розвитку.

У табличній (графічній) формі представити структуру власників, надати коротку довідку про тих, що володіють більше 5% акцій.

Завдання містить наступні елементи:

1) навести основні показники розвитку корпорації за останні 3-5 років за формою табл. 1, проаналізувати динаміку та тенденції їх змін, використовуючи додаткові табличні форми та рисунки, зробити висновки щодо перспектив подальшого розвитку;

Таблиця 1

Основні показники розвитку корпорації _________ у 20__ - 20__ рр.

Показники

Од. вим.

20__

20__

20__

1

2

3

4

5

Обсяг доходу, всього

у тому числі:

-      від реалізації продукції

-      інші операційні доходи

-      . . . (інші статті доходів)

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація основних видів продукції (надання послуг):

-      продукція А

-      продукція Б

-      . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньооблікова загальна чисельність персоналу:

у тому числі:

-   промислово виробничого персоналу

з нього – робітників

осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньорічний виробіток одного працівника

тис. грн.

 

 

 

Середньорічний виробіток робітника

 

 

 

Середньорічна вартість основних засобів, загалом

у тому числі:

-   виробничого призначення

з них:

-   будинки, споруди та передав. Пристрої

-   машини та обладнання

-   транспортні засоби

-   інструменти, прилади інвентар (меблі)

-   інші основні засоби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка активної частини основних засобів у загальному обсязі

%

 

 

 

Фондовіддача основних засобів

Фондовіддача активної частини основних засобів

грн.

 

 

 

 

 

 

Обсяг загальних витрат з виробництва та реалізації продукції (надання послуг, виконання робіт)

у тому числі:

-      собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

-      адміністративні витрати

-      витрати на збут

-      . . . (інші статті витрат)

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Продовження табл. 1

1

2

3

4

5

Обсяг операційних витрат, разом

у тому числі:

-      матеріальні витрати

-      оплата праці

-      відрахування на соціальні потреби

-      амортизація

-   інші витрати

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг прибутку, всього

-      у тому числі від реалізації продукції

 

 

 

 

 

 

Рентабельність продукції (послуг, торгової діяльності)

%

 

 

 

2) здійснити аналіз фактичного розподілу функцій (повноважень) між вищими органами управління корпорації (табл. 2) та зробити висновки щодо концентрації владних повноважень (в тому числі пов’язаних із розробкою, узгодженням, затвердженням та організацією виконання стратегічних рішень, наявності, розподілу та дієвості контролюючих функцій за змістом наступних документів: статут, положення про спостережну раду, комітети, комісії, виконавчі органи управління тощо, а також посадові інструкції керівників вищого рівня (скласти їх перелік);

Таблиця 2

Функції вищих органів управління корпорації _____________

Вищі органи

управління корпорації

Функції (повноваження)

Представницькі органи управління

Загальні збори акціонерів

 

Виборні органи управління

Наглядова рада

 

Комісії, комітети (вказати, які саме):

-

 

Ревізійна комісія

 

Вищі виконавчі органи управління

Правління:

- голова правління;

- члени правління

або

Одноосібний керівник (президент, генеральний директор тощо)

 

Керівні органи децентралізованих формувань (дочірніх підприємств, філій тощо)

 

3) проаналізувати показники розвитку системи управління корпорації за попередній період (щонайменше 3 роки), описати динаміку обсягів та структури витрат на її утримання, виокремити корпоративну складову (розрахункову інформацію надати за формою табл. 3); 

Таблиця 3

Розвиток системи управління корпорації _______________ у 20__ - 20__ рр.

Показники

Одиниці

виміру

20__

20__

20__

Обсяг доходів корпорації

тис. грн.

 

 

 

Чисельність працівників управління

чол.

 

 

 

Продуктивність праці управлінського персоналу

тис. грн.

 

 

 

Обсяг витрат корпорації

 

 

 

Витрати на утримання апарату управління

 

 

 

Частка витрат на управління у загальному обсязі витрат

%

 

 

 

Загальна чисельність працівників корпорації

чол.

 

 

 

Питома вага працівників управління

%

 

 

 

Первісна вартість засобів механізації та автоматизації управлінської праці

тис. грн.

 

 

 

Рівень озброєності управлінських робіт

 

 

 

Чисельність працівників, зайнятих у центральному апараті управління[1]

чол.

 

 

 

Рівень централізації функцій управління корпорацією[2]

%

 

 

 

Діапазон контролю, загалом

в тому числі

- керівників вищого рівня

- керівників середнього рівня

- керівників нижчого рівня

чол.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чисельність працівників вищих органів управління

 

 

 

Рівень корпоративної централізації управління[3]

%

 

 

 

Витрати на утримання вищих органів управління корпорації

тис. грн.

 

 

 

Питома вага витрат на утримання вищих органів управління в загальному обсязі витрат корпорації

%

 

 

 

4) здійснити організаційний аналіз системи управління корпорацією за показниками останнього звітного року, перелік яких наведений в табл. 4. З’ясувати відповідність структури витрат на управління корпорації та основних проблем її функціонування;

Таблиця 4

Організаційний аналіз

системи управління корпорацією __________ у 20__ р.

Показники

Одиниці

виміру

Усього

в тому числі за підрозділами

...

...

...

...

Витрати на утримання апарату управління

в тому числі

витрати на заробітну плату

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чисельність працівників управління

чол.

 

 

 

 

 

Витрати на утримання 1-го працівника апарату управління

тис. грн.

 

 

 

 

 

Середня заробітна плата 1-го працівника апарату управління

 

 

 

 

 

 

5) проаналізувати порядки денні засідань Загальних зборів акціонерів за два останні роки і з’ясувати ініціаторів розгляду питань, окрім тих, що вимагаються законодавством в обов’язковому порядку. Результати представити у вигляді табл. 5.

Таблиця 5

Ініціатори розгляду питань на загальних зборах акціонерів

корпорації ______________ в 20__ - 20__ рр..

Питання

порядку денного

загальних зборів акціонерів

Разом

в тому числі

акціонери

правління

спостережна рада

ревізійна комісія

. . .

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

Форма представлення звіту: робота представляється у формі аналітичного звіту із заповненими обов’язковими та додатковими таблицями, рисунками, поясненнями, необхідним обґрунтуванням, коментарями та висновками.

Обсяг звіту: 15-20 сторінок друкованого тексту зі схемами, таблицями, додатками (копії внутрішніх документів організації).


ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ № 2

Дослідження основних параметрів розвитку корпорації (АТ) та його системи управління

для студентів заочної форми навчання

магістерської програми «Державне управління економікою»

Завдання виконується на прикладі конкретного АТ, назва та код ЄДРПОУ якого надається викладачем перед початком вивчення дисципліни.

Студент самостійно отримує необхідні для виконання завдання дані з загальнодоступної інформаційної системи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, яка розміщена на Інтернет ресурсі: www.smida.gov.ua.

Для виконання завдання береться звітність АТ за останні 3 роки, причому останнім є той рік, який передує року, у якому вивчається дисципліна.

Звітність АТ, за якою виконувалося завдання, є невід’ємною частиною аналітичного звіту, який готується за результатами виконання завдання.

Звіт друкується на аркушах формату А4, шрифт – Times New Roman, розмір кеглю – 14, поля – 2 см, нумерація сторінок – у верхньому правому куті, міжрядковий інтервал – 1,5. На титульному аркуші студент записує назву міністерства, університету, факультету, навчальної дисципліни,  вказує власне прізвище, ініціали, шифр академічної групи.

Для впорядкування контролю за виконанням індивідуальних робіт староста кожної групи надає лектору списки студентів, які захищатимуть обрані види індивідуальних робіт в конкретний день консультацій викладача. Чисельність робіт, що захищаються впродовж одного дня, не має перевищувати 3 од.

Завдання містить наступні елементи:

 1. Проаналізувати фінансову звітність АТ та примітки до неї за 3 роки. Розрахувати та проаналізувати динаміку основних показників фінансово-господарського стану АТ, які свідчать про ефективність роботи правління з реалізації інтересів акціонерів.Заповнити табл. 1.
 2. Підготувати аналітичний звіт, у якому обов’язково мають бути висвітлені наступні питання:

- динаміка статутного капіталу та власного капіталу АТ;

- стабільність фінансового стану АТ, рівень його платоспроможності у динаміці;

- динаміка прибутковості товариства та його цінних паперів;

- дивідендні виплати;

- структура витрат, динаміка нарощування адміністративних витрат;

- структура доходних джерел АТ (частка грошових надходжень від основних видів діяльності); динаміка доходів (відсутність/наявність різких коливань);

- динаміка розміру чистих активів АТ;

- структура дебіторської заборгованості та динаміка нарощування сумнівних боргів.

Таблиця 1

Динаміка основних показників розвитку АТ _________ у 20__ - 20__ рр.

Показники

Од.

виміру

20__

20__

20__

Приріст до баз. року, %

1

2

3

4

5

6

Обсяг доходу, всього:

тис. грн.

 

 

 

 

у тому числі

 

 

 

 

-   від реалізації продукції

 

 

 

 

-   інші операційні доходи

 

 

 

 

-   . . . (інші статті доходів)

 

 

 

 

Частка вага доходу від реалізації продукції у загальній сумі доходів

%

 

 

 

 

Обсяг загальних витрат на виробництво (надання послуг, виконання робіт)

у тому числі:

тис. грн.

 

 

 

 

-   собівартість реалізованої продукції

 

 

 

 

-   адміністративні витрати

 

 

 

 

-   витрати на збут

 

 

 

 

-   . . . (інші статті витрат)

 

 

 

 

Обсяг операційних витрат, разом

у тому числі:

 

 

 

 

-   матеріальні витрати

 

 

 

 

-   оплата праці з відрахуваннями

 

 

 

 

-   відрахування на соціальні потреби

 

 

 

 

-   амортизація

 

 

 

 

-   інші витрати

 

 

 

 

Обсяг прибутку, всього

 

 

 

 

- у тому числі від реалізації продукції

 

 

 

 

Рентабельність продукції

 

 

 

 

Рентабельність активів

 

 

 

 

Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком

 

 

 

 

Середньорічна вартість основних засобів, загалом

у тому числі:

 

 

 

 

Виробничого призначення, всього

з них:

 

 

 

 

-   будівлі та споруди

 

 

 

 

-   машини та обладнання

 

 

 

 

-   транспортні засоби

 

 

 

 

-   . . . (інші групи засобів)

 

 

 

 

Невиробничого призначення, всього

з них:

 

 

 

 

-   будівлі та споруди

 

 

 

 

-   машини та обладнання

 

 

 

 

-   транспортні засоби

 

 

 

 

-   . . . (інші групи засобів)

 

 

 

 

Частка активної частини у загальній сумі основних засобів

%

 

 

 

 

Фондовіддача основних засобів

грн.

 

 

 

 

Фондовіддача активної частини

 

 

 

 

Основні засоби:

тис. грн.

 

 

 

 

вартість на початок року

 

 

 

 

вартість на кінець року

 

 

 

 

 

коефіцієнт зносу

%

 

 

 

 

надійшло за рік

тис. грн.

 

 

 

 

вибуло за рік

 

 

 

 


коефіцієнт оновлення

%

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за чистою реалізаційною вартістю на кінець року

тис. грн.

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість на кінець року

 

 

 

 

Перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською

 

 

 

 

Резерв сумнівних боргів

 

 

 

 

Резервний капітал

 

 

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 

 

 

 

Власний капітал

 

 

 

 

Коефіцієнт стійкості економічного зростання

коеф.

 

 

 

 

3. Зробити висновок про інвестиційну привабливість акцій АТ, проаналізувати відповідність АТ умовам лістингу акцій (відповідно до порядку функціонування фондових бірж в Україні), заповнити табл. 2 та зробити обґрунтований висновок про можливість включення акцій АТ до лістингу в Україні.

Таблиця 2

Відповідність АТ __________ умовам лістингу

Показник

1 рівень

лістингу

2 рівень

лістингу

АТ

Строк існування АТ, років

3

1

 

Вартість чистих активів, тис. грн.

50

10

 

Дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за останній рік, тис. грн.

100

50

 

Відсутні збитки

За 2 з останніх 3-х років

Останній рік

 

Ринкова капіталізація, тис. грн.

100

50

 

Кількість акціонерів, осіб

500

100

 

Дотримання Принципів корпоративного управління України

так

так

 

4. Порівняти функції органів управління АТ, визначити основні проблеми у розподілі повноважень, у т.ч. суперечності принципам корпоративного управління України та Закону України «Про акціонерні товариства» (ті, які необхідно усунути за час дії перехідних положень закону). Заповнити табл. 3:

Таблиця 3

Розподіл компетенції між органами управління АТ

Перелік функцій

Хто виконує

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий

орган

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Проаналізувати перелік внутрішніх документів, які прийняті у АТ. Висунути власні аргументовані пропозиції щодо того, які внутрішні документи потрібно розробити АТ.

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ № 3

Дослідження основних параметрів розвитку малого підприємства та його системи управління

для студентів заочної форми навчання

магістерської програми «Менеджмент малого бізнесу»

Вказати повне найменування та місце розташування організації, охарактеризувати процес та форми створення (перетворень), основні етапи розвитку.

У табличній (графічній) формі представити структуру власників підприємства.

Завдання містить наступні елементи:

1) навести основні показники підприємства за останні 3-5 років за формою табл. 1, проаналізувати динаміку та тенденції їх змін, використовуючи додаткові табличні форми та рисунки, зробити висновки щодо перспектив подальшого розвитку;

Таблиця 1

Динаміка основних показників розвитку підприємства _________ у 20__ - 20__ рр.

Показники

Од. вим.

20__

20__

20__

1

2

3

4

5

Обсяг доходу, всього

-      у тому числі від реалізації продукції

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

Випуск основних видів продукції (надання послуг):

-      продукція А

-      продукція Б

-      . . .

 

 

 

 

Середньорічна загальна чисельність персоналу

осіб

 

 

 

Середньорічна чисельність виробничого персоналу

-      у тому числі робітників

 

 

 

Середньорічний виробіток одного працівника

тис. грн.

 

 

 

Середньорічний виробіток робітника

 

 

 

Середньорічна вартість основних засобів, загалом

з них

-   виробничого призначення

у тому числі:

-   будинки, споруди та передав. пристрої

-   машини та обладнання

-   транспортні засоби

-   інструменти, прилади інвентар (меблі)

-   інші основні засоби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка машин і обладнання у загальній сумі основних засобів

%

 

 

 

Фондовіддача основних засобів

грн.

 

 

 

Фондовіддача машин і обладнання

 

 

 

 Продовження табл. 1

1

2

3

4

5

Обсяг загальних витрат на виробництво

у тому числі:

-      матеріальні витрати

-      оплата праці

-      відрахування на соціальні потреби

-      амортизація

-   інші витрати

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг прибутку, всього

-      у тому числі від реалізації продукції

 

 

 

 

 

 

Рентабельність виробництва продукції (надання послуг)

%

 

 

 

2) навести схему організаційної структури управління підприємством;

3) здійснити аналіз фактичного розподілу функцій (повноважень) між органами управління підприємства (табл. 2) та зробити висновки щодо їх впливу на його діяльність за змістом наступних документів: статут, посадові інструкції керівників вищого рівня (скласти їх перелік);

Таблиця 2

Розподіл функцій

між вищими органами управління підприємства _____________

Органи управління підприємством

Функції за статутом

Примітки

Представницькі органи управління

Збори засновників

 

 

Виконавчі органи управління

Головний керівник (президент, директор тощо)

 

 

Керівники підрозділів (управлінських відділів, виробничих підрозділів тощо)

 

 

4) проаналізувати показники розвитку системи управління підприємством за попередній період (щонайменше 3 роки), описати динаміку обсягів та структури витрат на її утримання за формою табл. 3 (надати первинну та розрахункову інформацію);

Таблиця 3

Розвиток системи управління підприємства ________ у 20__ - 20__ рр.

Показники

Од.

вим.

20__

20__

20__

Обсяг доходів

тис. грн.

 

 

 

Чисельність працівників управління

чол.

 

 

 

Продуктивність праці управлінського персоналу

тис. грн.

 

 

 

Обсяг витрат

 

 

 

Витрати на утримання апарату управління

 

 

 

Частка витрат на управління у загальному обсязі витрат

%

 

 

 

 

Загальна чисельність працівників

чол.

 

 

 

 

Питома вага працівників управління

%

 

 

 

 

Первісна вартість засобів механізації та автоматизації управлінської праці

тис. грн.

 

 

 

 

Рівень озброєності управлінських робіт

 

 

 

 

5) проаналізувати порядки денні засідань зборів засновників за два останні роки і з’ясувати ініціаторів розгляду питань, окрім тих, що вимагаються законодавством в обов’язковому порядку. Результати представити у вигляді табл. 4.

Таблиця 4

Ініціатори розгляду питань на зборах учасників

підприємства ______________ в 20__ - 20__ рр.

Питання порядку денного

зборів засновників

Разом

у тому числі

засновники

головний керівник

ревізійна

комісія

. . .

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

Форма представлення звіту: робота представляється у формі аналітичного звіту із заповненими обов’язковими та додатковими таблицями, рисунками, поясненнями, необхідним обґрунтуванням, коментарями та висновками.

Обсяг звіту: 15-20 сторінок друкованого тексту зі схемами, таблицями, додатками (копії внутрішніх документів організації - бази практики).

Критерії та шкала оцінювання якості виконання індивідуального завдання

№ завдання

Оцінка за бальною шкалою

Критерії оцінювання

 

 

1

9

Табл. 1 заповнена відповідно до форм звітності, розрахунки показників правильні

 

6

Табл. 1 заповнена відповідно до форм звітності, але з окремими помилками у розрахунках показників

 

3

Табл. 1 заповнена відповідно до форм звітності, більша частина її показників розраховані не правильно

 

0

Табл. 1 заповнена не у відповідності до форм звітності, більша частина її показників розраховані не правильно

 

2

9

Аналітичний звіт містить відповіді на всі запитання, поставлені у завданні. Розраховано показники динаміки. Зроблено висновки щодо важливості тих чи інших показників для акціонерів та інших стейкхолдерів товариства

 

6

Аналітичний звіт містить відповіді на усі запитання, поставлені у завданні

 

3

Аналітичний звіт містить відповіді на окремі запитання, поставлені у завданні

 

0

Аналітичний звіт не містить відповіді принаймні на половину запитань, зазначених у завданні

 

3

3

Табл. 2 заповнена правильно та зроблено правильний висновок щодо рівня інвестиційної привабливості акцій товариства

 

0

Табл. 2 заповнена не правильно, або не містить висновку щодо рівня інвестиційної привабливості акцій товариства

 

4

6

Табл. 3 заповнена правильно, визначені основні проблеми в розподілі повноважень, у т.ч. його суперечності вимогам Закону України «Про акціонерні товариства»

 

3

Табл. 3 заповнена правильно, але не визначені проблеми в розподілі повноважень, у т.ч. його суперечності вимогам Закону України «Про акціонерні товариства

 

0

Табл. 3 заповнена неправильно, відсутній аналіз проблем у розподілі повноважень, у т.ч. його суперечностей вимогам Закону України «Про акціонерні товариства

 

5

3

Наведений вичерпний перелік внутрішніх документів, прийнятих в АТ, та аргументовані пропозиції щодо потреби їх розробки з огляду на практику корпоративного управління

 

0

Відсутній вичерпний перелік внутрішніх документів, прийнятих в АТ. Не аргументовані пропозиції щодо потреби їх розробки

 

Σ

30

 

Результати поточного контролю знань студентів в цілому вносяться до екзаменаційної відомості без переведення їх у 4-бальну систему.

8.2. Підсумковий контроль знань студентів у формі іспиту

Екзаменаційні завдання іспиту складаються на основі затвердженої програми науки “Управління корпораціями (АТ)”. Структурно екзаменаційний білет складається з 5 завдань, які містять:

a) 1 теоретичне питання за програмою курсу;

b) 4 тестових завдання, кожне з яких містить 5 запитань відкритого типу.

Оцінювання знань студентів на іспиті здійснюється за 50-баловою системою. Кожне завдання екзаменаційного білету оцінюється окремо за наступною шкалою: 10; 8; 6 та 0 балів.

a) Відповідь студентів на теоретичне запитання оцінюється за ступенем дотриманням таких вимог:

1) точність визначення категорій і понять, пов’язаних з розкриттям запитання;

2) повнота викладення змісту складових: об’єктів, явищ, процесів, методів, методик, інструментів, які стосуються теоретичного запитання;

3) наявність висновків щодо сфери практичного застосування та/або обмежень у застосуванні положень, що містить теоретичне запитання;

4) відсутність критично суперечливих відповідей на сформульоване запитання.

Дотримання зазначених вимог у відповіді студента на теоретичне запитання оцінюється за такими критеріями:

 • 10 балів - вірні і повні відповіді за всіма зазначеними вимогами;

 • 8 балів - вірні і повні відповіді за вимогами 1 і 2, дотримана 4;

 • 6 балів - вірні, але не повні відповіді за вимогами 1 і 2, дотримана 4;

 • 0 балів - не повні і з помилками відповіді за вимогами 1 і 2 та/або не дотримана 4.

b) Відповідь на кожне відкрите тестове завдання оцінюється залежно від кількості правильних відповідей за наступними критеріями:

 • 10 балів 5 вірних відповідей;

 • 8 балів 4 вірних відповіді;

 • 6 балів 3 вірних відповіді;

 • 0 балів менше 3 вірних відповідей.

Відповідь на кожне відкрите тестове питання оцінюється як правильна, якщо вона відповідає наступним вимогам:

4) правильність;

5) повнота;

6) несуперечливість.

8.3. Загальне підсумкове оцінювання рівня знань студентів

Загальна оцінка рівня знань студентів визначається як сума балів, одержаних студентами за результатами поточного контролю і за результатами іспиту.

До екзаменаційної відомості вносяться результати поточного контролю і підсумкового контролю, а також їх сумарна оцінка за 100-баловою системою. Після цього здійснюється переведення сумарної оцінки у 4-бальну та шкалуECTS за критеріями:

Оцінка за 100-баловою системою КНЕУ

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 — 100

A

5 (відмінно)

80 — 89

B

4 (добре)

70 — 79

C

66 — 69

D

3 (задовільно)

60 — 65

E

21 — 59

FX

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

0 — 20

F

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

У разі, якщо відповіді студента оцінені менше 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту та незадовільну загальну підсумкову оцінку. В цьому випадку загальна підсумкова оцінка включає лише результати поточного контролю.

Студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового контролю від 21 до 59 балів, після належної підготовки мають право повторно складати іспит. Перескладання іспиту з дисципліни дозволяється двічі (востаннє – комісії за білетами, що містять 10 запитань). Якщо студент не пересклав іспит двічі, він може повторно самостійно вивчити дисципліну і знову його скласти.

Студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового контролю від 0 до 20 балів, перескладають іспит за білетами, що містять 10 запитань.

При складанні іспиту за білетами, що містять 10 запитань, результати поточного контролю знань не враховуються.


9. Зразок екзаменаційного білету

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ Білет №______

1. Теоретичне питання

Сутність, мета корпоративного управління та основні проблеми, які виникають у корпораціях на шляху впровадження найкращих стандартів корпоративного управління.

2. Тестове завдання 1

1. Інструменти механізму зовнішнього (аутсайдерського) регулювання:

2. Права акціонерів - власників простих акцій:

3. Обов’язки акціонерів:

4. Недоліки інсайдерської моделі корпоративного управління:

5. Характеристика інтересів менеджменту як стейкхолдера АТ:

3. Тестове завдання 2

1. Питання, рішення яких вимагає більш як ¾ голосів акціонерів:

2. Недоліки АТ:

3. Підстави для позачергової перевірки фінансово-господарської діяльності АТ:

4. Переваги й недоліки структури корпорації типу «внутрішня мережа»:

5. Обмеження у формуванні Наглядової ради:

4. Тестове завдання 3

1. Переваги й недоліки структури корпорації типу «динамічна мережа»:

2. Переваги АТ:

3. Обмеження до посадових осіб товариства:

4. Права членів Ревізійної комісії (ревізора):

5. Переваги інтегрування (ІКС):

5. Тестове завдання 4

1. Визначення контролюючої полікорпорації:

2. Сфери ефективного використання ПФГ:

3. Елементи організаційного механізму управління АТ:

4. Підстави для скликання позачергових зборів:

5. Перелік питань, що обов'язково вносяться до порядку денного чергових ЗЗА. 


10. Список рекомендованої літератури

Основна

 1. Управління корпораціями :  навч.посіб. / З.Є. Шершньова, А.Є.Черпак, О.І. Гарафонова  [та ін.]; за заг. ред. З. Є. Шершньової, А.Є.Черпак. – К.: КНЕУ, 2012. -  697 с.

 2. Виговський О.І. Науково-практичний коментар до Закону України «Про акціонерні товариства» – К.: Юстиніан, 2009. – 880 с.

 3. Совет директоров как мировой стандарт корпоративного управления компанией / Под ред. И.В.Беликова. – М.: Эксмо, 2008. – 624 с.

 4. Дементьева А.Г. Основы корпоративного управления: учеб.пособие. – М.: Магистр, 2009. – 575 с.

 5. Тепман Л.Н. Корпоративное управление: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и управления. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 239 с

 6. Антонов В.Г., Крылов В.В., Кузьмичев А.Ю. и др. Корпоративное управление: Учебное пособие / под ред. В.Г.Антонова. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2006. – 288 с.

 7. Задихайло Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник. - Х.: Еспада, 2003. – 688 с.

 8. Козаченко Г.В., Воронкова А.Е. Корпоративне управління. Підручник для вузів. - Київ: Лібра, 2004. - 368 с.

 9. Небава М.І. Теорія корпоративного управління: вузлові питання. Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 295 с.

 10. Педько А.Б. Собственность, контроль и конфликт интересов в акционерных обществах: Монография. – Х.: ИД «ИНЖЕК», 2008. – 448 с.

Додаткова

 1. Тоцький, В. І. Організаційний розвиток підприємства [Текст]: Навч. посібник / В. І. Тоцький, В. В. Лаврененко. - К. : КНЕУ, 2005. - 247 с.

 2. Корпоративне управління та фінансовий менеджмент: Ситуаційні вправи: Навч. посіб. / Упоряд.: О. І. Сидоренко, П. С. Редько. – К.: Навч. метод. центр «Консорціум із удоскон. менеджмент-освіти в Україні», 2004. – 149 с.

 3. Перепелиця Р.К. Стратегія забезпечення ефективного функціонування підприємств на фондовому ринку: Монографія / Р.К. Перепелиця, І.Г. Брітченко. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 234 с.

 4. Рудык Н.Б., Методы защиты от враждебного поглощения: Учеб.-практ. пособие. - М.: Дело, 2006. - 384 с.

 5. Ионцев М.Г. Корпоративные захваты: слияния, поглощения, гринмэйл. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Ось-89, 2006. – 224 с.

 6. Господарський Кодекс України: Офіційний текст. – К.: Кондор, 2003. – 208с.

 7. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року.

 8. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 року №2210-ІІІ.

 9. Закон України «Про управління об'єктами державної власності» від 21 вересня 2006 року №185-V.

 10. Офіційний Інтернет-сайт Фонду державного майна України. – www.spfu.gov.ua.

 11. Принципи корпоративного управління України // НКПЦФР. - 11.12.2003. - №571.

 12. Цивільний кодекс України: Офіційний текст. – К.: Кондор, 2003. – 399 с.

 13. AA1000 AccountAbility Principles Standard 2008 // AccountAbility [Електронний ресурс]. - October 24 . – 2008. - ISBN978-1-901693-56-0. – Режим доступу: http://www.accountability.org/research/publications/aa1000.html

 14. Керівництво з соціальної відповідальності: Міжнародний стандарт ISO 26000:2010. – 140 с. [1] Обраховується для  корпорацій, що мають територіально відокремлені підрозділи.

[2] Визначається співвідношенням чисельності персоналу, що виконує певну управлінську функцію у центральному апараті управління до їх загальної кількості у корпорації.

[3] Визначається співвідношенням чисельності працівників вищих органів управління корпорації до загальної кількості управлінського персоналу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!