Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1741 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни Фінанси, БФЕУ

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни Фінанси, БФЕУ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ФІНАНСИ»

підготовки молодшого спеціаліста

з галузі знань  0305 ”Економіка і підприємництво”

за спеціальністю

5.03050801 ”Фінанси і кредит”

 

Чернівці 2013

 

Рецензенти: Барабащук С.І., завідувач фінансового відділу – головний бухгалтер Чернівецької міської виконавчої дирекції обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Сокровольська Н.Я., кандидат економічних наук, доцент б.в.в.з. кафедри фінансів Буковинського державного фінансово-економічного університету

 

З М І С Т

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, АКТУАЛЬНІСТЬ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

2. ЗМІСТ, СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ

3. ПІДБІР ТА ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

5. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

6. ПОРЯДОК ПОДАННЯ І ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

8. ДОДАТКИ

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, АКТУАЛЬНІСТЬ,

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Курсова робота з дисципліни «Фінанси» виконується в процесі вивчення дисципліни. Вона є підсумковою роботою, яка передбачає поглиблення та закріплення теоретичних знань студентів при вивченні даної дисципліни, вироблення навичок використання цих знань на практиці із залученням конкретних матеріалів. Творчий підхід до виконання курсової роботи сприяє формуванню у студентів навичок до наукових досліджень та прикладних розробок. Виконання роботи важливе для підготовки виступів, доповідей студентських наукових робіт. Курсова робота також може стати основою для написання дипломної роботи.

Курсова робота – результат поглибленого дослідження однієї із тем дисципліни. Курсову роботу виконують за такою схемою: вибір теми, підбір літератури, збір фактичного матеріалу та його систематизація, написання роботи, захист курсової роботи.

Курсові роботи виконуються під безпосереднім науковим і методичним керівництвом циклової комісії фінансово-економічних дисциплін. Наукові керівники з підготовки, перевірки та захисту курсових робіт затверджуються цикловою комісією фінансово-економічних дисциплін.

Метою написання курсової роботи є:

– закріплення, систематизація і поглиблення науково-теоретичних, практичних знань, вивчення передового науково-практичного світового досвіду фінансових відносин;

– оволодіння навиками самостійної науково-дослідної роботи, методикою дослідження актуальних проблем фінансової сфери;

– набуття практичних навиків економічної, аналітичної роботи з плановою, звітною, статистичною документацією;

– формування власного погляду щодо вивчених проблем фінансових відносин, напрямів їх вирішення.

Конкретна мета кожної курсової роботи залежить від обраної теми та об’єкта дослідження.

Основні завдання курсової роботи:

1) вивчення, поглиблення та узагальнення теоретичних, методологічних засад обраної теми та напряму її дослідження;

2) проведення всебічної діагностики практичної сторони теми та її сучасної проблематики із використанням сучасних інструментів;

3) оцінка альтернативних підходів, особливостей розв’язання визначених проблем та зарубіжного досвіду у вирішенні цих проблем;

4) обґрунтування запропонованих рішень з використанням аналітики.

У процесі виконання курсової роботи з дисципліни «Фінанси» необхідно досконало вивчити, проаналізувати законодавчий, нормативно-інструктивний, статистичний матеріал, літературні джерела, думки вчених, фахівців фінансової сфери, керівників владних структур, теоретично та практично обґрунтувати тему курсової роботи, сформулювати проблематику та висновки, дати обґрунтовані пропозиції по проблемах, що зазначені в роботі.

До курсових робіт з дисципліни «Фінанси» висуваються наступні вимоги:

1) курсова робота повинна бути написана самостійно і відрізнятися критичним аналізом питань, що входять до її предмету. Матеріал повинен бути викладений словами автора.

2) курсова робота являє собою друкований текст обсягом 30-35 сторінок. Сторінки повинні бути пронумерованими. Після списку літератури приводять додатки.

3) курсову роботу студент підписує, вказує дату її подання.

Курсова робота повинна містити таблиці, діаграми, схеми, а також цифрові приклади, графіки, які характеризують динаміку основних показників суб’єктів фінансових відносин.

Згідно зі складеним графіком регулярно проводяться консультації, на яких студент доповідає про стан дослідження, консультується з приводу всіх питань, які виникають у процесі роботи. Завершені курсові роботи здаються керівнику, який перевіряє їхню якість, викладає свої зауваження, пропозиції. Якщо курсова робота виконана у відповідності до вимог, керівник рекомендує її до захисту і повертає студенту.

Прийом курсової роботи до захисту проводиться керівником відповідно до затвердженого графіку. Позитивна оцінка з курсової роботи виставляється тільки за умови її успішного захисту. Студентам, що одержали оцінку «незадовільно», даються інші завдання і встановлюється новий строк для їх виконання. 

 

2. ЗМІСТ, СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Курсова робота виконується студентами згідно з навчальним планом зі спеціальності. Вона є першим етапом у самостійному науковому дослідженні студента. Тема курсової роботи може бути розвинена студентом при написанні статей та публікацій у внутрішніх виданнях закладу.

Студент має право вільного вибору теми, відповідно до своїх наукових і практичних інтересів і здібностей. Якщо у студента є своя тема, він може її виконувати, попередньо узгодивши із завідувачем і керівником роботи назву і доцільність виконання пропонованої теми.

При виборі теми курсової роботи студент керується приблизною тематикою, затвердженою на засіданні циклової комісії фінансово-економічних дисциплін. Вибираючи тему курсової роботи, необхідно враховувати наступне:

– її актуальність;

– ступінь розробленості в науковій літературі;

– наявність публікацій в навчальній, науковій та періодичній літературі;

– практичну значимість;

– зацікавленість студента в розробці цього напряму;

– необхідність і можливість розробки практичних рекомендацій з метою впровадження в практику результатів.

По погодженню із керівником студент може замінити назву теми курсової роботи (розширити, звузити її) або запропонувати для розробки іншу тему, не зазначену в приблизній тематиці циклової комісії фінансово-економічних дисциплін.

Структура курсової роботи наступна:

- титульний аркуш;

- зміст;

- вступ;

- основна частина;

- висновки і пропозиції;

- список використаних джерел;

- додатки.

Обсяг курсової роботи повинен складати 30-35 друкованого тексту.

Процес формування курсової роботи можна уявити у вигляді наступної схеми:

1. Ознайомлення з основними теоретичними положеннями.

2. Вивчення різних точок зору вчених, експертів, практиків з питань теми.

3. Вивчення практичних матеріалів по темі.

4. Визначення власної точки зору по даному питанню.

5. Розробка висновків та пропозицій з питань теми.

У вступі (2-3 сторінки друкованого тексту) розглядаються:

- актуальність теми, її теоретичне та практичне значення;

- мета, яку ставить перед собою автор при написанні роботи;

- об’єкт та предмет дослідження в роботі;

- завдання автора щодо досягнення мети, що співпадають з пунктами розширеного плану, за яким студент виконуватиме роботу;

- короткий огляд літературних джерел, оцінка повноти і глибини розкриття даної теми в літературних джерелах;

- чому дана тема розкрита саме в такій послідовності.

Основна частина – складається з трьох розділів. Обсяг одного розділу повинен мати не менше 8-10 сторінок і містити 2-3 підрозділи. Кожний розділ починається з нової сторінки.

Перший розділ – теоретичний. Тут висвітлюються теоретичні основи теми курсової роботи, різні точки зору щодо даної проблеми; сучасні аспекти, принципи та методологія даної тематики. У ньому слід розкрити стан теоретичних напрацювань з обраної теми, проаналізувати існуючі різноманітні погляди (в тому числі власні) на ті чи інші аспекти, виявити нерозв’язані проблеми, які потребують розв’язання в теоретичному, методичному та прикладному плані. Важливе місце в даному розділі посідає викладення характеристика сутності даного питання, враховуючи сучасний досвід фінансових відносин високорозвинених країн та методику аналізу даної теми курсової роботи. Автор повинен продемонструвати свої знання теоретичних основ даної теми і обґрунтувати вибір найпридатнішого для обраної теми напряму дослідження. Також необхідно дослідити розвиток об’єкта дослідження.

У другому розділі слід здійснити аналіз об’єкта дослідження. Основне завдання другого розділу – подати результати аналізу показників у аспекті досліджуваної проблеми. В процесі вивчення проблеми визначається дійсне становище об’єкта з досліджуваної сторони проблеми, виявляються недоліки та їх причини. У процесі обробки зібраних матеріалів складаються таблиці, будуються графіки, діаграми, розраховуються відносні, середні величини, проводяться їх групування, тобто створюється нова інформація. Слід підкреслити, що аналіз повинен стосуватися лише тієї сторони діяльності, яка є предметом дослідження даної роботи.

У третьому розділі окреслюються шляхи вирішення проблем, виявлених в ході дослідження, вносяться пропозиції щодо впровадження розроблених студентом заходів, їх економічної ефективності. Цей розділ повинен містити конкретні економічні й соціально обґрунтовані пропозиції щодо прийняття стратегічних або проектних рішень становлення, розвитку та діяльності суб’єкта, що досліджується, використання його ресурсного, науково-технічного, організаційного та інфраструктурного потенціалу. Цей розділ може містити опрацювання зарубіжного досвіду діяльності об’єкта дослідження та використання його для вирішення проблем в Україні.

В кінці кожного розділу повинно бути узагальнення викладеної думки, невеликий висновок. Для цього можна використати слова, які в українській мові означають узагальнення, підбиття підсумків: таким чином, отже.

Кожен з розділів в роботі розбивається на підрозділи так, щоб ці підрозділи були частками цілого, а також дотримувалась завершеність думки та логічність переходу від одного підрозділу до іншого. Обсяг підрозділу – не менше 3-4 друкованих сторінок.

Розділи курсової роботи повинні бути пов’язані один з одним або доповнювати один одного і становити певну цілісність. Теоретичні і методичні положення, викладені в першому розділі, є вихідною точкою для аналізу економічних явищ, що висвітлюються в другому розділі. В свою чергу, дані цього аналізу, а також теоретичні передумови – основа рекомендацій, що висвітлюються в заключному третьому розділі роботи.

Висновки і пропозиції (2-3 сторінки друкованого тексту) повинні логічно завершувати роботу і мати конкретний характер. Висновки і пропозиції передбачають:

–підсумки всієї роботи;

– результати виконаних завдань, поставлених у вступі;

– узагальнення дослідження;

– пропозиції автора, які випливають з науково-теоретичних та практичних узагальнень.

У пропозиціях необхідно дати рекомендації щодо впровадження розроблених студентом заходів, їх економічної ефективності, доцільності застосування в практичній діяльності.

Схема розділу «Висновки і пропозиції» наступна: актуальність теми – оцінка і узагальнення проблем і причини, які спонукали виникненню цих проблем – пропозиції автора по усуненню цих проблем, щодо шляхів вирішення цих проблем та оцінка ефективності цих шляхів.

В списку використаних джерел (15-25 позицій) вказуються лише ті джерела, які були використані при написанні курсової роботи. Список використаних джерел укладається згідно вимогами ВАК.

В додатках розміщуються документи, за даними яких проведено аналіз. Додатки повинні таблиці, розрахунки, малюнки тощо, на які в самому тексті мають бути посилання. Усі додатки повинні бути пронумеровані буквами.

Орієнтовна структура курсової роботи та її обсяг в кількості друкованих сторінок 


 

Зміст

Кількість сторінок

друкованих

 

 
Вступ

 

2 – 3

Розділ 1

Викладення теоретичних питань з досліджуваної проблеми

до 10

Розділ 2

Економічна характеристика досліджуваного об’єкта, аналіз його діяльності у вибраному напрямку досліджень

до 15

Розділ 3

Шляхи покращення роботи на досліджуваному об’єкті, обґрунтування пропозицій

до 10

 

Висновки і пропозиції

2 – 3

Список використаних джерел

 

Додатки

 

 

3. ПІДБІР ТА ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 

Новизна та рівень використаної в курсовій роботі літератури особливо позначається на якості теоретичного розділу. Враховуючи зміни у трактуванні соціально-економічних явищ та процесів, впровадження цілком нових напрямків у вітчизняну економічну науку, літературу слід підбирати останніх років видання, серед якої можна було б знайти різні підходи у розв’язанні досліджуваної проблеми, а також висвітлення різних аспектів проблеми.

При цьому студент повинен не тільки викласти думку авторів з того чи іншого питання, але й визначити власну точку зору, критично оцінити позицію авторів монографій і статей.

Найновіші теоретичні викладки та конкретні дані про діяльність суб’єктів фінансових відносин публікуються в спеціальній періодичній літературі. Тому, в першу чергу, варто ознайомитися зі статтями спеціальних наукових часописів. Насамперед, таких як: «Фінанси України», «Економіка України», «Экономист», «Економіка. Фінанси. Право», «Бухгалтерський облік і аудит», «Все про бухгалтерський облік», «Баланс», «Инвестгазета», «Галицькі контракти» та ряд інших. Працюючи над статтями, слід робити виписки, в яких коротко фіксуються основні думки, висновки, конкретні дані.

Працюючи з монографічною літературою, спочатку потрібно уважно перечитати зміст книги і відібрати ті її розділи, які найбільш відповідають темі дослідження, і теж зробити виписки.

Особливо уважним слід бути з цифровим матеріалом: в курсовій роботі на всі, узяті із літератури, цифрові дані повинні бути посилання на джерела.

Для прискорення і полегшення пошуку необхідної літератури потрібно користуватись алфавітним і систематичним каталогами, реферативними журналами, бібліографічними довідниками. Всю підібрану літературу доцільно звести в картотеку. У картотеку вписується мовою оригіналу прізвище автора, місце видання і видавництво, рік видання, сторінки книги (журналу).

Крім цих реквізитів літературного джерела, в картотеку рекомендується записувати його короткий зміст. Така форма картотеки найбільш зручна в роботі. Картотеку доцільно вести за розділами курсової роботи.

Збирання необхідного для курсової роботи матеріалу фактично починається з роботи над літературою. Однак головне завдання на цій стадії полягає в тому, щоб отримати достатню інформацію для аналітичного другого і проектного третього розділів курсової роботи.

Для успішного збирання матеріалів необхідно в обов’язковому порядку вивчити систему документів статистичної, бухгалтерської та оперативно-технічної звітності. Спочатку необхідно ознайомитись з основною номенклатурою статистичної та/або бухгалтерської звітності. З цією метою можна скористатись річною та квартальною звітністю за три останні роки. Головну увагу слід приділити джерелам інформації з досліджуваних питань.

Існує два способи збирання вихідної інформації. Перший – копіювання окремих звітних документів, в яких міститься потрібна інформація, і другий - виписування потрібних даних в окремі зошити чи на картки. Для написання курсової роботи більш прийнятним є другий спосіб, хоча краще мати повний набір необхідних документів, в яких знаходиться інформація з питань, що вивчаються.

Вибравши показники і методику, слід перейти до безпосереднього аналізу зібраного матеріалу. Тут необхідно подати динаміку основних показників об’єкта дослідження за останні 2 роки. Ці дані можна оформити у вигляді таблиць, діаграм, графіків і т. п. Для кількісної оцінки впливу кожного із чинників на кінцеві результати слід побудувати або використати готові оптимізаційні чи факторні моделі і провести їх аналіз, зробити висновки причинно-наслідкового порядку.

Рекомендований перелік літературних джерел наведений у додатку В. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Керівництво написанням курсової роботи здійснює викладач дисципліни «Фінанси».

Перед початком виконання курсової роботи керівником проводиться вступна бесіда, на якій роз’яснюються мета написання курсової роботи, її значення, узгоджується план курсової роботи.

Графік здачі та захисту курсових робіт розробляється керівником і погоджується з цикловою комісією фінансово-економічних дисциплін.

В зазначені терміни студент здає завершену і належним чином оформлену курсову роботу. Керівник перевіряє роботу, заповнює рецензію і повертає роботу разом з рецензією студенту на доопрацювання. Перевірка курсових робіт здійснюється викладачем – керівником поза розкладом навчальних занять. 

 

5. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

5.1. Загальні вимоги

Зразок титульного листка подається в додатку Г до цих рекомендацій.

Курсова робота друкується на комп’ютері на одній стороні аркуша білого паперу формату А 4 (210 х 297 мм) в текстовому редакторі Microsoft Word 2003/2010 у форматі Times New Roman текстового редактору Word розміру 14 з 1,5 міжрядковим інтервалом. Для формул і графіків використовують стандартні вмонтовані в текстовий редактор режими.

Друкуючи текст роботи, необхідно залишати поля таких розмірів: лівий – 30 мм, правий – 10 мм, верхній – 20 мм, нижній – 20 мм.

Шрифт друку має бути чітким, стрічка – чорного кольору середньої жирності, ніяких виділень жирним шрифтом і курсивом в тексті не повинно бути (крім заголовків структурних частин та підрозділів).

Щільність тексту повинна бути однаковою. Після того, як робота надрукована, її необхідно уважно прочитати і акуратно виправити всі друкарські помилки. Робота подається до захисту добре вичитаною, без будь-яких помилок і виправлень.

Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами, жирним шрифтом, симетрично до тексту. Оскільки курсова робота поділяється на окремі розділи, то заголовки друкуються великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, то їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовком структурної частини та підрозділом або структурної частини та текстом повинна дорівнювати трьом інтервалам (додаток Д).

Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки (підрозділ не є структурною частиною роботи, тому відстань між текстом попереднього підрозділу і заголовком наступного підрозділу та текстом повинна дорівнювати 2 інтервалам (додаток Д).

До загального обсягу роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки, але всі сторінки зазначених елементів роботи підлягають нумерації на загальних засадах.

Зразок оформлення змісту курсової роботи наведено у додатку Ж.

У додатку З відображено використання «списку». У курсовій роботі може бути використано тільки два види «списку».

 

5.2. Нумерація

Нумерація сторінок, розділів, пунктів, малюнків, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака №.

Титульний аркуш та зміст є відповідно першою, другою сторінками роботи, хоча на них номер сторінки не ставиться. Нумерація починається із сторінки «3». Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці.

Такі структурні частини роботи як зміст, вступ, висновки і пропозиції, список використаних джерел не мають порядкового номера. Всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини друкованої роботи, нумеруються звичайним способом. Не нумеруються лише їх заголовки, тобто не можна друкувати: «1. Вступ» або «Розділ 5. Висновки». Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Якщо в розділі наявні підрозділи, то номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Далі у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

 

5.3. Ілюстрації, таблиці, формули

Ілюстрації (схеми, графіки) і таблиці подаються в роботі після тексту, де вони згадані. Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією. Якщо ілюстрація розміщена на окремій сторінці роботи, її включають до загальної нумерації сторінок.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих в додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка, наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу), Рис. 1.3, Рис. 2.1. Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу арабськими цифрами. У правому верхньому куті розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера (без знаку номер). Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад, таблиця 1.2 (друга таблиця першого розділу). При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) пишуть слова: «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад, «Продовження табл.1.2».

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при цьому слово таблиця в тексті пишуть скорочено, наприклад, «… в табл. 1.2». Заголовки таблиць мають відповідати її змісту, бути короткими, чітко визначеними і повністю відповідати розміру таблиць. Їх розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву не підкреслюють і в кінці заголовку крапки не ставлять.

Таблицю розміщують відразу ж після першого згадування про неї в тексті.

Заголовки граф починаються з великої літери, підзаголовки – з маленької, якщо вони одне речення із заголовком, і з великої, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не менше 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

При використанні формул необхідно дотримуватися певних техніко-орфорграфічних правил. Найбільші, а також довгі і громіздкі формули, котрі мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Невеликі і нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують у середині рядків тексту.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Рівняння і формули розміщуються симетрично до тексту, виділяться з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати один вільний рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знаків рівності «=» або після знака «+», мінус «–», множення «х», ділення «:».

Формули в курсовій роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). Номер формули – дробу подають на рівні основної горизонтальної риски формули.

Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула входить до речення як його рівноправний елемент. Тому в кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації.

Зразок оформлення таблиць та рисунків подано у додатку К, а формул – у додатку Л.

 

5.4. Посилання та цитування

Посилатися рекомендується на останні видання публікації.

У посиланні в тексті роботи на використані джерела слід зазначати порядковий номер за алфавітним переліком джерел і виділяти квадратними дужками, наприклад,  «…у працях [2 - 7]…». Якщо в тексті роботи необхідно зробити посилання на конкретну сторінку відповідного джерела, то це робиться таким чином: цитата в тексті «…наукові основи побудови податкової системи…» [6, 3]. У дужках  цифра 6 означає джерело в списку використаних джерел, а цифра 3 – сторінку в цьому джерелі.

Звертаємо увагу дослідників на те, що у випадку використання відомостей, матеріалів з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, у посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в роботі.

Для підтвердження власних аргументів автору необхідно наводити цитати з авторитетного джерела. Це вимагає точного відтворення цитатного тексту. Вимоги до цитування такі:

- текст цитати починається та закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання;

- цитування повинно бути без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора;

- кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело;

- при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами) треба бути граматично точними у викладі думок автора і давати посилання на відповідне джерело і його автора.

 

5.5. Список використаних джерел

Список використаних джерел розміщується  після основного змісту роботи (їх повинно бути не менше 15). Літературні джерела вказуються в такому порядку:

 1. Конституція України.

 2. Закони України.

 3. Постанови Верховної Ради України.

 4. Укази Президента України.

 5. Постанови Кабінету Міністрів України.

 6. Нормативні документи міністерств і відомств.

 7. Монографії, підручники, журнальні та газетні статті в алфавітному порядку за прізвищами авторів або назвами джерел українською та російською мовами.

 8. Друковані джерела іноземною мовою в алфавітному порядку за прізвищами авторів або назвами джерел.

 9. Інформація з Інтернету.

 10. Статистичні збірники, інформаційні бюлетені.

При оформленні списку літератури слід дотримуватись наступних правил:

 1. Закони, укази, постанови повинні бути названі повністю, оформлені так, як звучать в пресі.

 2. Оформляти монографії, підручники і навчальні посібники, кількість авторів яких не перевищує три особи, потрібно так: Прізвище та ініціали першого автора. Назва: підруч (навч. посіб.)./ ініціали та прізвище авторів – Місце видання: Видавництво, рік. – загальна кількість сторінок.

 3. Якщо кількість авторів монографій, підручників і навчальних посібників більше трьох і книга йде за редакцією, оформляється так: Назва / За ред. (ініціали та прізвище). – Місце видання: Видавництво, рік. – загальна кількість сторінок.

 4. Якщо використовується стаття з журналу або газети, то вона оформляється так: Прізвище та ініціали автора. Назва статті / ініціали та прізвище автора // Назва журналу (або газети). – рік. – номер. – сторінки статті.

 5. Назву місця видання  наводять повністю у називному відмінку, за винятком міст: Київ (- К.:), Москва (- М.:), Санкт-Петербург (- СПб.:), перед назвою міста ставиться тире, а після - двокрапка.

Усі видання колективного автора, найменування якого змінювались, припускається описувати під його останньою офіційною назвою. Вид джерела

Приклади оформлення

Конституція України

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р. – К. : Офіційне видавництво Верховної Ради України, 1996. – 115с.

Закони України

 1. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 року № 2664 – ІІІ // http://zakon.rada.gov.ua

Постанови Верховної Ради України

 1. Про прийняття за основу проекту Закону України про Державну програму приватизації на 2008-2012 роки: від 3 червня 2008р. № 311-VІ / Верховна Рада України, Постанова // Відомості Верховної ради України. – 2008. –  № 40.

Укази Президента України

 1. Про деякі заходи щодо забезпечення скорочення видатків Державного бюджету України на утримання органів управління: від 4 листопада 2008р. № 997/2008 / Президент України, Указ // Урядовий кур’єр. –  2008. – № 208. – С.4.

Постанови Кабінету

Міністрів України

 1. Про економію бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів: від 22 жовтня 2008р. № 943 / Кабінет Міністрів України, Постанова //  Урядовий кур’єр. –  2008. – № 205. – С. 4.

Розпорядження Кабінету

Міністрів України

 1. Про передачу цілісних майнових комплексів комунальних підприємств у державну власність: від 30 жовтня 2008р. № 1379-р. / Кабінет Міністрів України, Розпорядження // Збірник Урядових нормативних актів України. – 2008. – № 34.
 2. Про присвоєння рангів державним  службовцям відповідно до статті 26 Закону України «Про державну службу»: від 5 листопада 2008р. № 1411-р. / Кабінет Міністрів України, Розпорядження.

Нормативні документи міністерств і відомств

 1. Роз’яснення щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету / Державне казначейство України //   Все про бухгалтерський облік. – 2008. – № 109. – С. 20-37.
 2. Меморандум з МВФ про грошово-кредитну та податково-бюджетну політику на 2010 рік // Фінансовий ринок України. – 2009. – №11. – С. 3-5.

Підручники, навчальні посібники:

один автор

 

 

два автори

 

 

три автори

 

 

 

чотири і більше авторів

 1. Біла О. Г. Фінанси підприємств : навч. посіб. / О.Г. Біла – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 383 с.
 2. Онисько С. М. Фінансова санація і банкрутство підприємств : підруч./ С. М. Онисько. – Львів : «Магнолія 2006», 2008. – 268 с.
 3. Гриньова В. М. Фінанси підприємств : навч. посіб. / В. М. Гриньова, В. О. Коюда – 3-тє вид., стер. – К. : Знання -Прес, 2006. – 423 с.
 4. Онисько С.М. Фінанси підприємств : підруч. для студентів вищих закладів освіти / С. М. Онисько, П. М. Марич – друге вид., випр. і доп. – Львів : „Магнолія 2006”, 2008. – с. 367.
 5. Азаренкова Г. М. Фінанси підприємств : навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Знання-Прес, 2006. – 287 с.
 6. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства : навч. посіб. / [В. П. Шило, Н. І. Верхоглядова, С. Б. Ільїна, А. Г. Темченко, О. М. Брадул]. – К. : Кондор, 2005. – 240 с.

Статті з журналів, газет українською та російською мовами

 1. Джерелейко С. Д.   Державний фінансовий контроль як інструмент регулювання підприємницької діяльності / С. Д. Джерелейко // Науковий вісник БДФА. Економічні науки : зб. наук. праць / гол. ред. В.В. Прядко; Міністерство фінансів України, Буковинська державна фінансова академія. – Чернівці, 2008. – Вип. 2. – С. 77-81. 
 2. Тимощук С. Податковий облік витрат на ремонт і поліпшення основних засобів / С. Тимощук // Вісник податкової служби України. – 2012. – № 29. – С. 11-14.
 3. Бабіч В. В. Удосконалення обліку формування, розподілу й використання прибутку / В. В. Бабіч, А. М. Поддєрьогін // Фінанси України. – 2012. – № 2. – С. 103-110.
 4. Гуляєва Л. П. Альтернативні джерела фінансового забезпечення інвестиційної діяльності сучасних підприємств / Л. П. Гуляєва // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 2. – С. 65-71.

Дисертації

 1. Панчишин Тарас Володимирович. Інвестиційна діяльність в умовах ринкової трансформації економіки України: дис. канд. екон. наук: 08.01.01 / Панчишин Тарас Володимирович. – Львів, 2005. – 214 с.

Автореферати

 1. Юрій Е.О. Методичне забезпечення стратегічного планування та фінансових можливостей реалізації стратегії: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец.08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / Юрій Едуард Олександрович; Національний ун-т харчових технологій. – К., 2006. – 23с. 

Монографії

 1. Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління підприємств : Монографія / О. О. Терещенко. – К. : КНЕУ, 2006. – 268 с.

Друковані джерела

 іноземною мовою

 1. Perridon L. Finanzwirtschaft der Unternehmen. 10. Aufl. – Muenchen: Vahlen, 2011. – 600 p.

Інформація з Інтернету

 1. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [сайт http://www.minfin.gov.ua].

Статистичні збірники,

інформаційні бюлетені

 1. Статистичний щорічник України за 2011 рік. – К. : Техніка, 2012. – 608 с.
 2. Бюлетень про соціально-економічне становище України. – К. : Держкомстат України, 2011. – 78 с.

5.6. Додатки

Додатки оформляються як продовження роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи.

Як правило, кожен додаток починається з нової сторінки. Він має заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово: «Додаток _» і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад: Додаток А, Додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А. 

 

6. ПОРЯДОК ПОДАННЯ І ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Завершена, підписана студентом курсова робота здається у визначені цикловою комісією фінансово-економічних дисциплін строки, реєструється та передається керівникові на рецензію. На підставі рецензії керівника вирішується питання про допуск курсової роботи до захисту.

Курсова робота допускається до захисту, але повертається на доопрацювання, якщо:

- тема розкрита недостатньо, матеріал якогось розділу не розкриває теми, обсяг одного розділу менше 8 сторінок;

- відсутні посилання на джерела інформації, а є запозичення в тексті роботи;

- вступ та висновки не відповідають вимогам, змістом не пов’язані з темою курсової роботи.

Курсова робота не допускається до захисту, якщо:

- не розкрито два розділи з трьох;

- робота неохайно оформлена;

- роботу списано з літературних джерел, тобто вона не має самостійного характеру;

- тему роботи не розкрито;

- робота не має практичного характеру;

- готова робота здається пізніше, як за 10 днів до захисту.

Попередня оцінка курсової роботи в рецензії звучить так:

- робота допускається до захисту;

- робота не допускається до захисту;

- робота допускається до захисту за умовою, що будуть усунені всі недоліки.

Остаточна оцінка залежить від того, як:

- студент виступить при захисті;

- студент відповідає на питання щодо змісту курсової роботи в розрізі теми;

- якісно виконана робота.

Курсова робота, яка не відповідає вимогам, повертається студенту на доопрацювання.

При захисті курсової роботи студент повідомляє про мету, зміст і основні результати роботи, приділяючи особливу увагу активним та пасивним операціям досліджуваного об’єкта, висвітленню конкретних фінансових проблем, а також обґрунтуванню пропозицій. Процедура захисту включає відповіді на питання членів комісії.

Позитивна оцінка курсової роботи свідчить про відповідність студента критеріям професійної підготовки.

У разі негативної оцінки результатів захисту студент має право на повторний захист даної курсової роботи (переробленої і доповненої).

Досвід і підсумки захисту, запропоновані рекомендації й пропозиції узагальнюються і використовуються кафедрою для подальшого підвищення якості курсових робіт, удосконалення їх тематики, організації виконання і керівництва.

Найбільш якісні, змістовні курсові роботи рекомендуються на конкурс курсових робіт, учасники і переможці якого заохочуються морально і матеріально, також вони можуть бути продовженні як наукове дослідження. 

 

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Якість виконання і захисту курсових робіт оцінюється за такими критеріями:

– науковий рівень роботи;

– практичне спрямування роботи;

– самостійність студента у викладенні матеріалу теми;

– логіка розкриття теми, стиль;

– оформлення матеріалів курсової роботи, схем, графіків;

– використання (застосування) наведених пропозицій в практичній діяльності підприємств, установ.

Критерії оцінювання курсової роботи наступні:

Оцінка«відмінно»виставляється тоді, коли студент вільно володіє проблематикою курсової роботи, здійснює самостійний аналіз опрацьованого матеріалу, використовує широке коло наукових праць, в тому числі іноземних, робота відповідає вимогам щодо оформлення. Робить висновки.

Оцінка «добре» виставляється тоді, коли студент при захисті, виявивши належну підготовку, допускає неточності у трактуванні окремих проблем, відчуває певні труднощі в узагальненні теоретичного матеріалу.

Оцінка «задовільно» ставиться тоді, коли студент орієнтується в тематиці роботи, але не може зробити висновки аналізу, пов’язати теоретичні узагальнення, є незначні недоліки в змісті та оформленні роботи.

Оцінка «незадовільно»ставиться тоді, коли не може викласти основні положення теми і зробити відповідні висновки і узагальнення, оформлення курсової роботи не відповідає вимогам. Тема роботи не розкрита.


Д О Д А Т К И
Додаток А 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ

З ДИСЦИПЛІНИ “ФІНАНСИ”

 1. Еволюція наукової думки у трактуванні сутності фінансів.

 2. Фінансова наука та її розвиток в Україні.

 3. Методологічні основи теорії фінансів.

 4. Історичний аспект становлення та розвитку фінансової науки.

 5. Сучасна світова наукова фінансова думка.

 6. Фінансові методи державного регулювання ринкової економіки у контексті розвитку фінансової науки.

 7. Роль і місце фінансів в економічній системі.

 8. Система державного внутрішнього фінансового контролю в Україні та шляхи її реформування.

 9. Фінансовий аудит і його становлення в Україні.

 10. Фінансова політика України в епоху глобалізації.

 11. Податкові теорії та їх вплив на податкову політику держави.

 12. Податкова політика України на сучасному етапі.

 13. Вплив податкової політики на економічну і соціальну стабільність.

 14. Становлення та розвиток податкової системи України.

 15. Податок з доходів фізичних осіб у системі фінансового регулювання.

 16. Проблеми вдосконалення механізмів непрямого оподаткування в Україні на сучасному етапі.

 17. Проблеми вдосконалення механізмів прямого оподаткування в Україні на сучасному етапі.

 18. Податкові пільги та їх роль у системі фінансового регулювання.

 19. Подвійне оподаткування та шляхи мінімізації податкових витрат.

 20. Податковий контроль і його роль в управлінні державними фінансами.

 21. Податковий механізм стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств.

 22. Роль прямих податків у формуванні бюджетних доходів.

 23. Роль непрямих податків у формуванні Державного бюджету України.

 24. Особливості податкових систем країни з ринковою економікою.

 25. Податкова система: тенденції розвитку і національні особливості в країнах з розвиненою ринковою економікою.

 26. Бюджетна політика економічного зростання.

 27. Фінансові ресурси держави: проблеми формування та ефективного використання.

 28. Державний бюджет як фінансова основа регулювання ринкової економіки.

 29. Правові й організаційні основи бюджетного устрою в Україні та зарубіжних країнах.

 30. Бюджетна система держави: засади побудови та ефективного функціонування.

 31. Бюджетний процес і його організація в умовах удосконалення бюджетних процедур і технологій.

 32. Оптимізація структури бюджетних видатків у контексті забезпечення економічного зростання.

 33. Соціальний захист населення та його фінансове забезпечення.

 34. Фінансовий аспект реформування охорони здоров’я в Україні.

 35. Внутрішні і зовнішні запозичення та їх роль у формуванні фінансових ресурсів держави.

 36. Державний борг: структура та механізм формування.

 37. Бюджетна політика розвитку та концептуальні підходи до її забезпечення.

 38. Державний борг в Україні: управління та обслуговування.

 39. Боргова політика України в період трансформації фінансової системи.

 40. Державні запозичення та фінансова безпека української держави.

 41. Державний борг і його вплив на макрофінансову стабільність.

 42. Бюджетне регулювання в системі міжбюджетних відносин.

 43. Міжбюджетні відносини в Україні та шляхи їх удосконалення.

 44. Проблеми вдосконалення системи міжбюджетних трансфертів в Україні.

 45. Фіскальні дисбаланси і методи фінансового вирівнювання.

 46. Становлення та розвиток місцевих фінансів України.

 47. Роль місцевих бюджетів в економічному і соціальному розвитку територій.

 48. Видатки місцевих бюджетів та напрями їх реструктуризації.

 49. Проблеми наповнюваності місцевих бюджетів в Україні.

 50. Планування доходів місцевих бюджетів у процесі міжбюджетного регулювання.

 51. Місцеві податки і збори як складова системи оподаткування в Україні.

 52. Фінансова незалежність органів місцевого самоврядування та шляхи її забезпечення.

 53. Проблеми здійснення місцевих позик в Україні.

 54. Державне пенсійне забезпечення в Україні.

 55. Пенсійні реформи в країнах з перехідною економікою.

 56. Фінансові ресурси суб’єктів господарювання: теоретичні проблеми їх сутнісного визначення та ефективного використання.

 57. Проблеми формування і використання доходів домогосподарств.

 58. Цінні папери як інструменти фондового ринку: економічна та правова природа.

 59. Роль фінансового ринку у ресурсному забезпеченні потреб господарюючих суб’єктів.

 60. Пріоритетні напрями розвитку вітчизняного фінансового ринку.

 61. Ринок облігацій місцевих позик у структурі фондового ринку.

 62. Розвиток ринку цінних паперів в Україні.

 63. Організація національного нагляду та регулювання фінансового ринку.

 64. Боргові цінні папери як інструмент залучення фінансових ресурсів.

 65. Фондова і валютна біржі: фінансові аспекти діяльності.

 66. Ринок фінансових послуг, його роль та місце у структурі фінансового ринку.

 67. Інструменти ринку цінних паперів: вітчизняний та зарубіжний досвід.

 68. Інфраструктура фінансового ринку.

 69. Міжнародний фінансовий ринок: закономірності та тенденції розвитку.

 70. Фінансові аспекти залучення іноземних інвестицій в економіку Україні.

 71. Страховий ринок України: сучасні тенденції та перспективи розвитку.

 72. Медичне страхування та страхова медицина: необхідність запровадження та фінансові аспекти організації.

 73. Майнове страхування та його розвиток в Україні.

 74. Особливості та перспективи розвитку особистого страхування в Україні.

 75. Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями.


Додаток Б 

Зразок плану курсової роботи 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

1.2.

Сутність місцевих бюджетів та їх місце в структурі місцевих фінансів

1.3.

Організаційно-правове забезпечення та принципи формування місцевих бюджетів

РОЗДІЛ 2.

АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ МІСТА ЧЕРНІВЦІ ЗА 20__-20__ РОКИ

2.1.

Динаміка надходжень до бюджету міста Чернівці

2.2.

Структура видатків бюджету міста Чернівці

РОЗДІЛ 3.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗМІЦНЕННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

3.1.

Використання зарубіжного досвіду для вдосконалення функціонування системи місцевих бюджетів в Україні

3.2.

Шляхи зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів в умовах економічних перетворень

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

  

Додаток В 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Основна

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р. – К.: Офіційне видавництво Верховної Ради України, 1996. – 115 с.

 2. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI. – С.: ТОВ «ВВП НОТІС», 2012. – 140 с.

 3. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / під ред. Ярошенко Ф.О. – К.: Новий друк, 2010. – 160 с.

 4. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI. – Харків: ФОЛІО, 2011. – 272 с.

 5. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України / під ред. Азарова М.Я., Міністерство фінансів України. – К.: Новий друк, 2010. Том 1 – 448 с., том 2 – 768 с., том 3 – 516 с.

 6. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної ради України, 2003. - № 18, № 19-20, №21-22.

 7. Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495-VI (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 44-45, № 46-47, № 48.

 8. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 року (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 6.

 9. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 10 січня 2001 року (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 2.

 10. Про іпотеку: Закон України від 05 червня 2003 р. № 898-ІV (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 38.

 11. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3480-ІV (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31.

 12. Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки: Закон України від 9 січня 2007 року № 537-V // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 12.

 13. Основні напрями розвитку фондового ринку України на 2006-2010 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 березня 2006 року № 131-р.

 14. Азаренкова Г. М. Фінанси: практикум : навч. посібник / Г. М. Азаренкова, І. І. Борисенко. –  К. : Знання, 2008. – 279 с.

 15. Базилевич В. Д. Страхування : підручник / В. Д. Базилевича. – К. : Знання, 2008. – 1019 с.

 16. Біла О. Г. Фінанси : навч. посіб. / О. Г. Біла, І. Р. Чуй. – Львів : «Магнолія-2006», 2012. – 390 с.

 17. Біла О. Г. Фінанси підприємств : навч. посіб. / О. Г. Біла. – Львів : «Магнолія-2006», 2009. – 383 с.

 18. Благун І. Бюджетний менеджмент : навч. посібник / І. Благун, Р. Воронко, М. Бучкович. – Львів : «Магнолія-2006», 2007. – 224 с.

 19. Благун І. Фінанси : навч. посібник / І. Благун, Р. Сорока, І. Єлейко. – Львів : «Магнолія-2006», 2007. – 314 с.

 20. Боринець С. Міжнародні фінанси : підручник / С. Боринець. – К. : Знання-Прес, 2006. – 494 с.

 21. Буряк П. Ю. Фінанси : підручник / П. Ю. Буряк, С. Д. Смолінська, Н. Б. Татарин.; МОНУ; ЛДФА. – К. : Хай-Тек Прес, 2010. – 392 с.

 22. Василик О. Д. Теорія фінансів : підручник / О. Д.  Василик. – К. : НІОС, 2000. – 416 с.

 23. Венгер В. В. Фінанси : навч. посіб. / В. В. Венгер. – К.: ЦНЛ, 2009. – 432 с.

 24. Власюк Н. І. Місцеві фінанси : навч. посіб. / Н. І. Власюк, Т. В. Мединська, М. І. Мельник. – К. : Алерта, 2011. – 328 с.

 25. Галушка Є. О. Казначейська справа : підручник / Є. О. Галушка, О. В. Охрімовський, Й. С. Хижняк, Д. П. Ротар. – Чернівці : Книга-ХХІ, 2008. – 464 с.

 26. Данилов О. Д. Фінанси у запитаннях та відповідях : навчальний посібник (2-ге вид., перероб. та доп.) / О. Д. Данилов, Д. М. Серебрянський. – К. : КНТ, 2008. – 528 с.

 27. Данілова О. Д. Фінанси у запитаннях і відповідях : навч. посібник / О. Д. Данілова. – К. : Комп’ютерпрес, 2006.

 28. Діденко В. М. Загальна теорія фінансів : навч. посібник / В. М. Діденко, В. Д. Попова, В. В. Прядко. – Чернівці : Ратуша, 2000. – 486 с.

 29. Загорський В. С. Фінанси : навч. посібник / В. С. Загорський. – К. : Знання, 2008. – 247 с.

 30. Карлін М. І. Державні фінанси України : навч. посібник / М. І. Карлін. – К. : Знання, 2008. – 348 с.

 31. Карлін М. І. Фінанси країн Європейського Союзу : навч. посібник / М. І. Карлін. – К. : Знання, 2011. – 639 с.

 32. Кириленко О. П. Фінанси (Теорія та вітчизняна практика) : навч. посібник / О. П. Кириленко. – Тернопіль : Астон, 2002. – 212 с.

 33. Коваленко Л. О. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова. – К. : Знання, 2008. – 483 с.

 34. Ковальчук С. В. Фінанси : навч. посіб. / С. В. Ковальчук, І. В. Форкун. – Львів : «Новий Світ-2000», 2011. – 568 с.

 35. Кремень О. І. Фінанси : навч. посіб. / О. І. Кремень, В. М. Кремень. – К. : ЦУЛ, 2012. – 416 с.

 36. Кудряшов В. П. Фінанси : навч. посібник / В. П. Кудряшов. – Херсон : «Олді-плюс», 2006. – 352 с.

 37. Кудряшов В. П. Курс фінансів : навч. посібник / В. П. Кудряшов. – К. : Знання, 2008. – 431 с.

 38. Леоненко П. М. Теорія фінансів : навч. посібник / П. М. Леоненко, П. І. Юхименко, А. А. Ільєнко, О. Д. Василик. – К. : ЦНЛ, 2005. – 476 с.

 39. Литвиненко Я. В. Податкова політика : навч. посібник / Я. В. Литвиненко. – К. : МАУП, 2003. – 224 с.

 40. Лондар С. Л. Фінанси : навч. посібник / С. Л. Лондар, О. В. Тимошенко. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 384 с.

 41. Місцеві фінанси : підручник / за ред. О. П. Кириленко. – К. : Знання, 2006. – 677 с.

 42. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія) : навч. посібник / В. М. Опарін. – 2-ге вид. доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2002. – 240 с.

 43. Осадець С. С. Страхування : підручник / С. С. Осадець. – К. : КНЕУ, 2004. – 599 с.

 44. Оспіщев В. І. Фінанси: курс для фінансистів : навч. посібник / В. І. Оспіщев. – К. : Знання, 2008. – 567 с.

 45. Оспіщев В. І. Фінанси : навч. посібник / В. І. Оспіщев. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. – К. : Знання, 2008. – 366 с.

 46. Павлова В. І. Цінні папери в Україні : навч. посібник / В. І. Павлова, І. І. Пилипенко, І. В. Кривов’язюк. – К. : Кондор, 2004. – 230 с.

 47. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України та зарубіжних країн :  навч. посібник / Ю. В. Пасічник. – К. : Знання-Прес, 2006. – 607 с.

 48. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України : навч. посібник / Ю. В. Пасічник. – К. : Знання, 2008. – 670 с.

 49. Петрашко П. Г. Казначейська справа : підручник / П. Г. Петрашко, О. О. Чечуліна, В. Т. Александров, С. О. Булгакова, К. М. Огданський, О. І. Назарчук, Н. І. Сушко. – К. : НВП «АВТ» 2004. – 288 с.

 50. Петровська О. І Фінанси : навч. посібник / О. І. Петровська, Д. В. Клиновський. – К. : ЦУЛ, 2002. – 312 с.

 51. Поважний О. С. Фінанси : навч. посібник / О. С. Поважний, Л. М. Волощенко, А. Л. Свечкіна / Донецький держ. ун-т управління. – Донецьк.: ДонДУУ, 2008. – 203 с.

 52. Податкова система України / під ред. Азарова М.Я., Міністерство фінансів України. – К. : Новий друк, 2011. – 342 с.

 53. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств : підручник / А. М. Поддєрьогін. – К. : КНЕУ, 2008. – 552 с.

 54. Романенко О. Р. Фінанси : підручник / О. Р. Романенко. – К. : ЦНЛ, 2009. – 312 с.

 55. Старостенко Г. Бюджетна система : навч. посібник / Г. Старостенко, Ю. Булгаков. – К. : ЦНЛ, 2006. – 240 с.

 56. Сунцова О. О. Місцеві фінанси : навч. посіб. / О. О. Сунцова. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : ЦНЛ, 2010. – 488 с.

 57. Ткаченко Н. В. Страхування : навч. посібник / Н. В. Ткаченко. – К.: Ліра-К, 2007. –376 с.

 58. Управління державним бюджетом України : підручник / під ред. Азарова М. Я. – К. : Новий друк, 2010. – 816 с.

 59. Філіна Г. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навч. посібник / Г. Філіна. – К. : ЦНЛ, 2007. – 320 с.

 60. Фінанси : навч. посіб. / за заг. ред. А. С. Меглаперідзе. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 420 с.

 61. Фінанси : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни. – 2-ге вид., перероб. і доп. / О. Р. Романенко, С. Я. Огородник, М. С. Зязюн, А. А. Славкова. – К. : КНЕУ, 2006. – 387 с.

 62. Фінанси для фінансистів : підручник / О. А. Шеремет, І. В. Дем’яненко, К. В. Багацька [та ін.] за заг. ред. Т. А. Говорушко. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 612 с.

 63. Фінансовий менеджмент : підручник / О. О. Непочатенко, П. К. Бечко, Б. С. Гузар та ін. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 496 с.

 64. Юрій С. І. Фінанси : підручник / С. І. Юрій, В. М. Федосов. – К. : Знання,  2011. – 687 с.

 65. Юхименко П. І. Теорія фінансів / П. І. Юхименко, Л. Л. Лабезник, В. М. Федосов. – К. : ЦУЛ, 2010. – 576 с.

  

Додаткова

 1. Александрова М. М. Гроші. Фінанси. Кредит: навч.-метод. посібник / М. М. Александрова, С. О. Маслова. – К. : ЦУЛ, 2002. – 336 с.

 2. Анишин А. Ю. История розвития науки финансового права / А. Ю. Анишин // Финансовое право. – 2004. – № 2. – С. 2-5.

 3. Базилевич В. Д. Державні фінанси : навч. посібник / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик. – К. : Атіка, 2002. – 368 с.

 4. Базилевич В. Д. Страхова справа : монографія / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич [5-те вид., стер.]. – К. : Знання, 2006. – 351 с.

 5. Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні : монографія / О. І. Барановський. – К. : КНТЕУ, 2004. – 759 с.

 6. Бондарук Т. Г. Місцеве самоврядування і місцеві фінанси в умовах адміністративного реформування / Т. Г. Бондарук // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №5. – С. 162-169.

 7. Брюховецька Н. Ю. Фінанси : навч. посібник / Н. Ю. Брюховецька, Т. Ю. Коритько, А. В. Гаврікова / Донецький ун-т економіки та права. – Донецьк. : ДонУЕП, 2008. – 201 с.

 8. Буковецкий А. И. Введение в финансовую науку / А. И. Буковецкий. – Л. : Госфиниздат. – 1929. – 251 с.

 9. Вдовенко Л. О. Фінанси : навч. посіб. / Л. О. Вдовенко, Н. М. Сушко, Н. Д. Фаюра. – К. : Центр навчальної літератури, 2010. – 152 с.

 10. Витте С. Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве / С. Ю. Витте. – М., 1997. – 568 с.

 11. Василик О. Д.  Бюджетна система України :  підручник / О. Д.  Василик, К. В. Павлюк. – К. : КНЕУ, 2004. – 544 с.

 12. Василик О. Д. Державні фінанси України :  підручник / О. Д.  Василик, К. В. Павлюк. – К. : ЦНЛ, 2003. – 608 с.

 13. Василик О. Д. Податкова система України : навч. посібник / О. Д.  Василик. – К. : ВАТ «Поліграф техніка», 2004. – 285 с.

 14. Власова Н. Фінанси підприємств: навч. посібник / Н. Власова, О. Круглова, Л. Безгінова. – К. : ЦНЛ, 2007. – 271 с.

 15. Вовчак О. Д. Страхування : навч. посібник / О. Д.  Вовчак. – Львів : «Новий світ-2000», 2006. – 480 с.

 16. Воронова Л. К. Фінансове право України : підручник / Л. К. Воронова. – К. : Прецедент, Моя книга, 2007. – 448 с.

 17. Довгалюк В. І. Податкова система / В. І. Довгалюк, Ю. Ю. Єрмоленко. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 360 с.

 18. Дробозина Л. А. Общая теория финансов / Л. А. Дробозина. – М. : Банки и биржи, 1995. – 217 с.

 19. Дьяченко В. П. К вопросу о сущности и функциях советских финансов / В. П. Дьяченко. – М. : Госфиниздат. – 1957. – 192 с.

 20. Іванов Ю. Б. Податкова система : підручник / Ю. Б. Іванов, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк. – К. : Атіка, 2006. – 920 с.

 21. Карлін М. І. Державні фінанси в транзитивній економіці : навч. посібник / М. І. Карлін. – К. : Кондор, 2003. – 220 с.

 22. Карлін М. І. Фінанси зарубіжних країн : навч. посібник / М. І. Карлін. – К. : Кондор, 2004. – 384 с.

 23. Карпінський Б. А. Фінансова система : навч. посібник / Б. А. Карпінський, О. В. Герасименко. – К. : «Центр навчальної літератури», 2003. – 184 с.

 24. Кірейцев Г. Г. Фінанси підприємств : навч.посібник / Г. Г. Кірейцев. – К. : ЦНЛ, 2002. – 268 с.

 25. Ковалев В. В. Финансы : учебник / В. В.Ковалев. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 640 с.

 26. Ковалев В. В. Финансовая наука в исторической ретроспективе / В. В. Ковалев. – Вестн. СПб ун-та. Сер. 5. Экономика: 2001. Вып 1. – С.67-81.

 27. Ковальчук В. М. Історія економіки та економічної думки : навч. посібник / І. В. Ковальчук. – К. : Знання, 2008. – 647 с.

 28. Кондрашихин А. Фондовый рынок: учеб. пособие / А. Кондрашихин, В. Рожманов, Т. Пепа, В. Федорова. – К. : ЦУЛ, 2008. – 376 с.

 29. Ковальчук І. В. Економіка підприємств : навч. посібник / І. В. Ковальчук. – К. : Знання, 2008. – 679 с.

 30. Коса Л. Основы финансовой науки / Л. Коса. – М., 1900. – 211 с.

 31. Кучерявенко М. П. Податкове право України: Академічний курс : підручник / М. П. Кучерявенко. – К. : Правова єдність, 2008. – 701 с.

 32. Кравчук О. М. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва : навч. посібник / О. М. Кравчук, В. П. Лещук. – Х. : Фактор, 2008. – 336 с.

 33. Крисоватий, А. І. Домінанти гармонізації оподаткування: національні та міжнародні вектори : монографія / А. І. Крисоватий, В. А. Валігура. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 248 с.

 34. Крисоватий А. І. Податкова система : навч. посібник / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 331 с.

 35. Крисоватий А. І. Фінанси, бюджет, податки (національна та міжнародна термінологія) : монографія : у 3-х т. / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк [та ін.] ; за ред. Т. І. Єфименко. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ», 2010. – 356 с.

 36. Лебедев В. А. Финансовое право / В. А. Лебедев. –  СПб, 1882. – 186 с.

 37. Маслова С. О. Фінансовий ринок : навч. посібник / С. О. Маслова, О. А.Опалов. – К. : “Каравела”, 2002. – 304 с.

 38. Миргородська Л. О. Фінансові системи зарубіжних країн : навч. посібник / Л. О. Миргородська. – К. : ЦНЛ, 2003. – 240 с.

 39. Михайлов Д. М. Мировой финансовой рынок – тенденции и инструменты / Д. М. Михайлов. – М.: «Экзамен», 2000. – 768 с.

 40. Міжнародні валютно-кредитні відносини : підручник / за заг. ред. А. С. Філіпенка. – К. : Либідь, 2007. – 208 с.

 41. Мітіліно М. І. Елементи фінансової науки / М. І. Мітіліно – К. : Держвидавництво України. – 1926. – 122 с.

 42. Новий курс: реформи в Україні. 2010-2015. Національна доповідь / за заг.ред. В. М. Гейця [та ін.]. – К. : НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с.

 43. Озеров И. Х. Основы финансовой науки / И. Х. Озеров. – В 2 вып. Рига, 1923. – 113 с.

 44. Олійник О. В. Податкова система : навч. посібник / О. В. Олійник, І. В. Філон. – К. : ЦНЛ, 2006. – 456 с.

 45. Опарін В. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти) : монографія / В. Опарін. – К. : КНЕУ, 2005. – 240 с.

 46. Погребинский А. П. Очерки истории финансов дореволюционной России (ХІХ-ХХ вв.) / А. П. Погребинский. – М. : Госфиниздат. – 1954.

 47. Радионова В. М. Финансы / В. М. Радионова. – М. : Финансы и статистика, 1995. – 432 с.

 48. Рау К. Г. Основные начала финансовой науки / К. Г. Рау. – В 2 т. Пер. с нем. Спб, 1867. – 318 с., 372 с.

 49. Рева Т. Місцеві фінанси : навч. посібник / Т. Рева, К. Ковальчук, Н. Кучкова. – К. : ЦНЛ, 2007. – 208 с.

 50. Реформування бюджетної системи України на інноваційних засадах / під ред. Ф. О. Ярошенко. – К. : Зовнішня торгівля, 2011. – 543 с.

 51. Савлук М. І. Міжнародні розрахунки та валютні операції : навч. посібник / М. І. Савлук. – К. : КНЕУ, 2002. – 476 с.

 52. Суторміна В. М. Фінанси зарубіжних корпорацій / В. М. Суторміна. – К. : КНЕУ, 2004. – 566 с.

 53. Соболев М. Н. Очерки финансовой науки / М. Н. Соболев. – 2-е изд. – Х. : Пролетарий. – 1926. – 196 с.

 54. Соціально-економічний стан: наслідки для народу та держави. Національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. – К. : НВЦ НБУВ, 2009. – 687 с.

 55. Становлення доктрини фінансової системи України : монографія / за ред. С. І. Юрія, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 196 с.

 56. Туган-Барановский М. И., Витте и Бунге как министры финансов // Северные записки, 1915. – № 3. – С. 146-147.

 57. Уткин О. А. Справочник финансиста / О. А. Уткин. – М. : ЭКМОС, 1998. – 496 с.

 58. Фінанси : навч. посібник / В. І. Аранчій, О. М. Краснікова, Л. В. Черненко; Полтавська держ. аграрна академія. ­– Полтава: [ РВВ ПДАА], 2009. – 216 с.

 59. Финансы : Толковый словарь: Англо - русский. – М. : ИНФРА. – М «Весь мир», 1998. – 496 с.

 60. Ходский Л. В. Политическая экономия в связи с финансами / Л. В. Ходский. – в 2-х т., СПб, 1908. – 691 с.

 61. Худолій Л. М. Теорія фінансів : навч.-метод. посібник / Л. М. Худолій. – К. : Вид-во Європ. Ун-ту, 2003. – 167 с.

 62. Шабінська С. А. Фінанси : навч. посібник / С. А. Шабінська / Харківський національний аграрний ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х., 2008. – 153 с.

 63. Шаваріна М. Л. Історія фінансів : навч. посібник / М. Л. Шаваріна. – Т. : ТДЕУ, 2006. – 247 с.

 64. Шелудько В. М. Фінансовий ринок : навч. посібник / В. М. Шелудько. – К. : Знання, 2008. – 535 с.

 65. Юрій С. І. Казначейська система : підручник / С. І. Юрій, В. І. Стоян, М. Й. Мац. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 590 с.

 66. Юрій С. І. Соціальне страхування : підручник / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – К. : Кондор, 2004. – 464 с.

 67. Юрій С. І. Фінанси : навч.-метод. посібник / С. І. Юрій. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 357 с.

 68. Юрій, С. І. Сучасні тенденції розвитку європейського оподаткування та новітня парадигма податкової політики в Україні : монографія / С. І. Юрій, А. І. Крисоватий, Т. В. Кощук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 292 с.

 69. Янжул И. И. Основные начала финансовой науки: Учение о государственных доходах. / И. И. Янжул. – М. : Статут, 2002. – 555 с.

 

Ресурси

 1. www.president.gov.ua – офіційна сторінка Президента України

 2. www.kmu.gov.ua – Урядовий портал Кабінету Міністрів України

 3. www.rada.gov.ua – Офіційний веб-портал Верховної Ради України

 4. www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України

 5. http://minrd.gov.ua – Міністерство доходів і зборів України

 6. www.me.gov.ua – Міністерство економіки України

 7. www.mon.gov.ua – Міністерство освіти і науки України

 8. www.bank.gov.ua – Національний банк України

 9. www.ssmsc.gov.ua – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 10. www.dkrs.gov.ua – Державна фінансова інспекція України

 11. www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України

 12. www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України

 13. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

 14. www.alpha.rada.kiev.ua – Національна парламентська бібліотека

 15. www.library.if.ua – Національна бібліотека наукових видань

 16. www.lib.academy.sumy.ua –  Бібліотека банківської справи

 17. www.dev.lac.lviv.ua/lib – Електронна бібліотека Львівської комерційної академії

 18. www.lib-gw.univ.kiev.ua – Наукова бібліотека ім. Максимовича

 19. www.library.dongu.donetsk.ua – Наукова бібліотека Донецького університету

 20. www.library.lg.ua – Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Горького

 21. www.libr.dp.ua – Дніпропетровська обласна наукова бібліотека

 22. www.library.vinnitsa.com – Вінницька державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

 23. www.lsl.lviv.ua – Львівська електронна бібліотека ім. В. Стефаника

 24. www.ognb.odessa.ua – Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького

 25. www.economics.com.ua – Велика економічна бібліотека

 26. www.lib.com.ua – Електронна бібліотека

 27. www.imf.org – Міжнародний валютний фонд

 28. www.in.org – Організація Об’єднаних Націй

 29. www.ifc.org – Міжнародна фінансова корпорація

 30. www.wto.org – Світова організація торгівлі

 31. www.worldbank.org – Група Світового Банку

  

Додаток Г 

Приклад титульної сторінки 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

 

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

(12 кегель,  великі букви, по центру, одинарний інтервал)

 

КУРСОВА РОБОТА(по центру, 28 кегель, жирний)

з дисципліни «Фінанси» (по центру, 14 кегель) 

на тему: 

«Місцеві бюджети як визначальна ланка місцевих фінансів»

(по центру, 28 кегель, перша велика) 

(на базі даних Фінансового управління Чернівецької міської ради)

 

Науковий керівник:

Черновська М.М.

Виконавець:

студент ІІ курсу групи ФК–201

Васильчук М.В. 

(14 кегель, по правому краю,

одинарний інтервал)

 

Чернівці 2013

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

 

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

  

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Фінанси» 

на тему: 

«Місцеві бюджети як визначальна ланка місцевих фінансів»

(на матеріалах Фінансового управління Чернівецької міської ради)

 

Науковий керівник:

Черновська М.М.

Виконавець:

студент ІІ курсу групи ФК–201

Васильчук М.В.

  

Чернівці 2013

 

Додаток Д 

Приклади оформлення заголовків структурних частин 
ВСТУП
(14 кегель, по центру, великі букви жирний шрифт)

↕ 3 інтервали 

Ефективність роботи органів місцевого самоврядування залежить у першу чергу від їх фінансових можливостей.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

(14 кегель, по центру, великі букви, жирний шрифт) 

↕ 3 інтервали 

Незважаючи на існування відповідної законодавчої бази з бюджетних питань, механізм формування місцевих бюджетів все ще є … 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

(14 кегель, по центру, великі букви, жирний шрифт) 

↕ 3 інтервали 

 1. Бюджетний кодекс України : за станом на 01 вересня 2013 р. : затверджений Верховною Радою України № 2456-VI від 08 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50-51.                                                                                        


Додаток Е 

Приклади оформлення заголовків структурних  частин та підрозділів 

РОЗДІЛ 1

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
(14 кегель, по центру, великі букви, жирний шрифт)

 ↕ 3 інтервали 

1.1. Сутність місцевих бюджетів та їх місце в структурі місцевих фінансів

(14 кегель, з абзацу,  перша велика, жирний шрифт) 

↕ 2 інтервали

Основні засоби підприємства є основою для його виробничої діяльності. 

↕ 2 інтервали

1.2. Методика оцінки ефективності використання основних засобів

(14 кегель, з абзацу,  перша велика, жирний шрифт) 

↕ 2 інтервали

Для оцінки ефективності використання основних засобів використовується наступна методика…

ЗМІСТ 

ВСТУП

3

РОЗДІЛ 1.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ

5

1.1.

Економічна сутність бюджетного дефіциту та причини його виникнення

5

1.2.

Види дефіциту бюджету

10

РОЗДІЛ 2.

АНАЛІЗ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ В УКРАЇНІ ЗА 2010-2013 РОКИ

13

2.1.

Джерела фінансування та покриття бюджетного дефіциту

13

2.2.

Характеристика щомісячної динаміки дефіциту бюджету

21

РОЗДІЛ 3.

ПРОБЛЕМИ СКОРОЧЕННЯ ТА ЗБАЛАНСОВАНОСТІ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ

27

3.1.

Управління бюджетним дефіцитом

27

3.2.

Напрями зменшення  бюджетного дефіциту

32

ВИСНОВОК

35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

37

 

 

 

Додаток З 

Приклад оформлення “списку” 

Досить часто під поняттям «місцевий бюджет» розуміють:

– сукупність відносин, які сприяють територіальному перерозподілу національного доходу країни та забезпечують створення фінансової бази місцевого самоврядування;

– організаційну форму акумуляції та використання частини фінансових ресурсів, які перебувають у розпорядженні місцевих органів влади, тобто місцеві бюджети являють собою певні балансові розрахунки, які мають збалансовану доходну та видаткову частини. 

АБО 

Необхідність місцевих бюджетів обумовлена:

1) наявністю держави, так як держава є унікальною політичною організацією суспільства, а органи місцевого самоврядування не можуть функціонувати без держави і поза нею;

2) відокремленням від функцій держави повноважень органів місцевого самоврядування;

3) юридичним відокремленням усіх господарюючих суб’єктів. 

АБО 

Місцеві бюджети слід розглядати як важливу фінансову категорію, основу якої становить система фінансових відносин, а саме:

а) відносини між органами місцевого самоврядування і господарськими структурами, що функціонують на даній території;

б) відносини між місцевою владою і населенням даної території, що складаються при мобілізації і витрачанні коштів місцевих бюджетів;

в) відносини між органами місцевої влади різних рівнів з перерозподілу фінансових ресурсів;

г) відносини між місцевими бюджетами і державним бюджетом


Додаток К 

Приклад оформлення таблиць та рисунків 

Таблиця 2.2.

Структура доходів бюджету міста Чернівці

за 2010-2012 рр. тис. грн.

 

Показники

2010

2011

2012

1.

Податкові надходження

288346,4

306770,5

349592,4

2.

Неподаткові надходження (в т.ч. надходження цільових фондів)

53993,2

53503,1

59003,6

3.

Доходи від операцій з капіталом

57567,9

20525,5

18821,8

4.

Офіційні трансферти

322471,7

239370,7

298695,2

 

Всього доходів

722379,2

620169,8

726113,0

Таблиця 3.2.

Місцеві запозичення у країнах Європейського Союзу

Країна

2002

2007

2012

млн. євро

%

ВВП

млн. євро

%

ВВП

млн. євро

%

ВВП

1

2

3

4

5

6

7

Німеччина

420490,0

21,8

492885,0

23,4

530932,0

24,9

Бельгія

29223,1

13,0

30294,2

11,7

29100,6

10,9

Італія

94881,0

8,8

116549,0

9,2

123354,0

9,5

Іспанія

54138,8

10,3

63728,5

9,2

66807,9

9,0

Нідерланди

41764,0

11,8

38158,0

8,6

38460,0

8,5

Продовження табл. 3.2

1

2

3

4

5

6

7

Швеція

11689,1

5,6

15951,4

6,2

16085,4

6,0

Данія

4426,5

2,9

9574,8

5,2

10006,3

5,3

Австрія

13336,6

7,0

11663,0

5,3

10547,0

4,7

Велика Британія

77422,4

6,4

83103,8

5,2

73274,7

4,7

Фінляндія

5971,5

5,1

5874,0

4,2

6686,0

4,7

Португалія

2445,6

2,4

4145,9

3,2

4479,5

3,4

Люксембург

384,9

2,3

516,1

2,3

608,8

2,6

Ірландія

1238,0

1,6

3028,3

2,3

3249,9

2,5

Латвія

6,6

0,1

204,7

2,2

229,1

2,4

Польща

3731,6

1,9

3634,3

2,1

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!