Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1734 Інструкція щодо оформлення дипломних та магістерських робіт на юридичному факультеті

Інструкція щодо оформлення дипломних та магістерських робіт на юридичному факультеті

« Назад

ІНСТРУКЦІЯ

щодо оформлення дипломних та магістерських робіт

на юридичному факультеті

Львів, 2014 р.

Обсяг магістерської роботи від 80 до 100 сторінок, дипломної – від 70 до 80 сторінок. Текст друкується на форматі А4. Магістерська (дипломна) робота повинна бути прошита в твердій обкладинці.

Параметри сторінки: розмір лівого поля – 25 мм., правого – не менше 10 мм., розмір верхнього і нижнього полів – не менше 20 мм. Шрифт: Times New Roman, розмір 14 пт, інтервал між рядками – 1,5, вирівнювання - за шириною, відступ абзацу – 12,5 мм.

Назви розділів слід виділити жирним шрифтом. Кожен розділ починається з нової сторінки. Не допускається, щоб сторінка була заповнена текстом менш ніж на 1/3. На одній сторінці повинно міститися 38 – 40 рядків тексту по 68 – 70 знаків у кожному.

Такі частини магістерської/дипломної роботи як вступ, висновки, список використаної літератури, додатки та схеми в плані і в самій роботі пишуться без нумерації. Кожен розділ нумерується арабськими цифрами.

Першою сторінкою роботи є титульна сторінка (див. додаток 1). Далі має бути пояснювальна записка до магістерської (дипломної) роботи (див. додаток 2). Після них має бути завдання (див. додаток 3), яке також прошивається у роботі. Після цього йде план. Конкретний план передбачає послідовність та порядок викладу матеріалу. План повинен містити розділи, які позначаються арабськими цифрами. Кожен розділ повинен містити підрозділи (параграфи), які позначаються арабськими цифрами.

У вступі обґрунтовується вибір та актуальність теми, визначається мета і завдання наукового дослідження, виокремлюється об’єкт і предмет, відзначається новизна та практична значущість роботи, описуються наукові підходи та методи наукового дослідження.

Текст повинен супроводжуватися посиланнями. Посилання можуть робитися посторінково в нижній частині аркуша, або з використанням квадратних дужок в кінці матеріалу, який цитується. Всі посилання, як в тексті, так і в загальному списку використаних джерел повинні бути мовою оригіналу вказаної наукової праці.

Важливими і обов’язковими є висновки магістерської (дипломної) роботи. У висновку повинна міститися власна думка, оцінка студента, а не коротке переказування  змісту самої роботи.

Зразок оформлення літератури та посилань відповідно до (див. додаток 4) національного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".

Після списку використаних джерел можуть бути додатки до магістерської (дипломної) роботи: витяги з нормативно-правових актів, оригінальні матеріали архіву, таблиці, схеми.

В самому кінці магістерської (дипломної роботи) повинна бути анотація з ключовими словами. Анотація обов’язково пишеться на трьох мовах: українською, російською і англійською. Обсяг анотації – декілька речень.

На останній сторінці тексту повинен бути підпис студента.

В саму роботу вкладається диск, на якому в форматі Word записаний електронний примірник магістерської/дипломної роботи. Назва файлу латинськими літерами, напр., Gorbacz Oksana – magisterska або Gorbacz Oksana – diplom. На паперовому конверті з диском зазначається кирилицею прізвище та ім’я студента, тема роботи,  академічна група.

До роботи додається подання голові державної екзаменаційної комісії (додаток 5), яке заповняє науковий керівник з автором магістерської/дипломної роботи. Видається на кафедрі.

 

NOTABENE!!!

  1. Роботи приймаються тільки з відгуком наукового керівника і з диском.

  2. Не поспішйте прошивати роботи. Зберіть весь комплекс документів і погодьте остаточний вигляд роботи з працівниками кафедри.

 

Останній день реєстрації робіт 24.05.2014 р.

 

Приклади посилань

Наприклад, цитата: «Тому англійський науковець Метланд вважав, що у виборах представників у парламент брало участь вузьке коло осіб, що складали невелику частину всіх вільних людей графства»¹.

¹ Гутнова Е.В. Возникновение английского парламента. – М.: Узд-во Моск. уп-та, 1960. – С. 375.

І ця сама цитата із іншим способом посилання: «Тому англійський науковець Метланд вважав, що у виборах представників у парламент брало участь вузьке коло осіб, що складали невелику частину всіх вільних людей графства [9; с. 375]».

 

Приклади бібліографічного опису документів згідно з новим стандартом.

 

Законодавчі документи

Конституція України: [Текст]: офіц.текст: [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р.: станом на 1 січня 2006 р.]. – К.: Мін-во Юстиції України, 2006. – 124 с. – ISBN 966-7630-14-5.

Господарський кодекс України [Текст]: офіц.текст: за станом на 20 січня 2007 р. – Х.: Одіссей, 2007. – 240с. – ISBN 966-633-516-6.

Житлове законодавство України: станом на 20 квітня 2006 року [Текст]. – К.: Істина, 2006. – 320 с. – ISBN 966-7613-56-9.

Про вищу освіту [Текст]: [закон України: офіц.текст: за станом на 19 жовтня 2006 року]. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 64 с. – ISBN 966-611-506-9.

Про державний бюджет України на 2008 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів України [Текст]: закон України від 28 грудня 2007 року №107-VI // Урядовий кур’єр. – 2007.– № 247. – 31 грудня. – С. 3-15.

Про Концепцію ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг [Текст]: указ Президента України від 28 грудня 2007 р. № 1324/2007 // Урядовий кур’єр. – 2008. – 9 січня. – С. 6.

Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва [Текст]: розпорядження Президента України від 27 грудня 2007 року № 321/2007-рп // Урядовий кур’єр: Орієнтир. – 2008. – 9 січня. – С. 8.

Про рекомендації парламентських слухань „Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування” [Текст]: постанова Верховної Ради України від 27 червня 2007 р. № 1243-V // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 45. – С. 1992-1996.

Про затвердження технічного регламенту щодо контейнерів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів і плану заходів з його застосування [Текст]: постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. № 939 // Збірник урядових актів України. – 2007. – № 46. – С. 12-19.

Про проведення перевірки діяльності фондів соціального страхування [Текст]: розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 р. № 61-р // Урядовий кур’єр. – 2008. – 15 січня. – С. 14.

Щодо надання пільг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, при вступі на навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра [Текст]: лист МОН України від 08.06.2007 р. № 1/9-357 // Вища освіта в України: Нормативно-правове регулювання. – 2007. – № 3. – С.554.27-554.28.

Рішення про затвердження Положення про проведення конкурсів на право оренди майна територіальної громади м. Харкова [Текст]: проект Харківської міської Ради // Харьковские известия . – 2007. – № 76 .– С.10.

 

Книги

Один автор

Дворкін, С.В. Конспект лекцій з дисципліни „Вступ до спеціальності” (для студентів 1 курсу спеціальності 6.050100 „Економіка підприємства”) [Текст] / С.В. Дворкін; Харківська нац. академія міського господарства. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 43 с.

Два автори

Бубенко, П.Т. Конспект лекцій з дисципліни „Інноваційний менеджмент” (для студентів 5-6 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.050107 - „Економіка підприємства”) [Текст] / П.Т. Бубенко, С.В. Дворкін; Харківська нац. академія міського господарства. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 74 с.

Три автори

Касимов, А.М. Промышленные отходы. Проблемы и решения. Технологии и оборудование [Текст]: учеб.-метод. пособие для студентов экологических специальностей / А.М. Касимов, В.Т. Семенов, А.А. Романовский; Харьковская нац. академия городского хозяйства. – Х.: ХНАГХ, 2007. – 410 с.

Чотири автори потрібно описувати під назвою

Текст лекцій з дисципліни „Теоретичні основи електротехніки” (для студентів усіх форм навчання напрямків 0906 – „Електротехніка” і 0922 – „Електромеханіка”) [Текст] / Я.Б. Форкун, В.П. Самошкін, Г.В. Капустін, С.М. Юрченко; ред. М.З. Аляб’єв; Харківська нац. академія міського господарства. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 70 с.

П’ять і більше авторів потрібно описувати під назвою

Энергетические установки и окружающая среда [Текст]: учеб. пособие для студентов технических вузов / В.А. Маляренко, Г.Б. Варламов, Г.Н. Любчик и др.; под общ. ред. В.А. Маляренко; Харьковская гос. академия городского хозяйства, Нац. технический ун-т Украины «Киевский политехнический ин-т». – Х.: ХГАГХ, 2002. – 398 с.

 

Методичні вказівки

Один автор

Галкіна, Г.Д. Перспектива тіні в ортогональних проекціях, аксонометрії та перспективі [Текст]: метод. вказівки для виконання завдань з нарисної геометрії (для студентів 1 курсу денної форми навчання) / Г.Д. Галкіна; Харківська нац. акад. міського господарства. – Х.: ХНАМГ, 2004. – 45 с.

Два автори

Пасічний, В.О. Методичні вказівки до виконання і захисту розрахунково-графічної роботи з дисципліни „Страхування” [Текст] / В.О. Пасічний, В.Т. Плакіда; Харківська нац. акад. міського господарства. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 95 с.

Три автори

Гордієнко, Н.І. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Фінансовий облік” для студ. 3 курсу спец. 7.050106 „Облік і аудит” [Текст] / Н.І. Гордієнко, М.Ю. Карпушенко, Л.А. Сіробаба; Харківська нац. акад. міського господарства. – Х.: ХНАМГ, 2005. – 79 с.

Чотири автори потрібно описувати під назвою

Програма та плани семінарських занять з курсу „Історія України” (для студ. 1 курсу всіх спец.) [Текст] / А.С. Зорик, О.Л. Рябченко, Ю.І. Стрілець, М.В. Яцюк; Харківська нац. акад. міського господарства. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 19 с.

П’ять авторів і більше потрібно описувати під назвою

Архітектурне проектування громадської будівлі. Середовищний підхід [Текст]: метод. посібник з курсу „Архітектурне проектування” / І.О. Бабенко, О.В. Вдовицька, О.І. Зелінська та ін.; Харківська нац. акад. міського господарства. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 122 с. 

Конференції

Стратегія посилення самостійної роботи студентів у контексті приєднання України до Болонського процесу [Текст]: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., Харків, 14-15 грудня 2004 р.:тези доповідей / [редкол.: Г.В. Стадник (відпов. ред.) та ін.]. – Х.: ХНАМГ, 2004. – 244 с. – В надзаг.: Головне упр. освіти і науки Харківської обл. держ. адміністрації, Харківська нац. акад. міського господарства.

Збірник наукових праць

Коммунальное хозяйство городов [Текст]: науч.-техн. сб. / Харьковская нац. акад. городского хозяйства; [отв. ред. Л.Н. Шутенко ]. – К.:Техніка, 2007. – Вып. 76. – 474 с. – (Серия «Технические науки и архитектура»).

Повышение эффективности и надежности городского хозяйства [Текст]: сб. науч. тр. / Ин-т системных исследований образования, Харьковский ин-т инженеров городского хозяйства; [отв. ред. В.П. Пустовойтов].–К.:ІСДО,1993. – 152 с.

Дисертація

Горбачова, Ю.І. Управління інвестиційним процесом на регіональному рівні [Текст]: дис…. канд. екон. наук / Ю.І. Горбачова. – Х., 2007. – 265 с. 

Автореферат дисертації

Комаров, К.С. Диференційовано-комплексний підхід до ціноутворення та доходності водопостачальних підприємств України в умовах ринку [Текст]: автореф. дис…. канд. екон. наук: 08.10.01 / Комаров Костянтин Сергійович; Харківська держ. акад. міського господарства. – Х., 2004. – 18 с. 

Газета

Академія міст [Текст]: наук.-попул. газ. / упорядник Харківська нац. акад. міського господарства. – 2007, 15 листопада. – Х., 2007. - . – 4 смуг.

Статті із збірників, якщо 

Один автор

Шутенко, Л.Н. Теория и практика обоснования развития отраслей городского хозяйства и их влияние на параметры городского рынка труда [Текст] / Л.Н. Шутенко // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 75. – С. 3 – 20. – (Серия «Экономические науки»).

Два автори

Клименко, Є.В. Визначення терміну наступного обстеження і паспортизації будівель та споруд з урахуванням технічного стану їх конструкцій (елементів) [Текст] / Є.В. Клименко, М.О. Овсій // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 76. – С. 3 – 7. – (Серия «Технические науки и архитектура»).

Три автори

Банах, В.А. Особенности формирования расчетных моделей зданий в процессе реконструкции [Текст] / В.А. Банах, А.И. Федченок, Е.Н. Фостащенко // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 76. – С. 7 – 11. – (Серия «Технические науки и архитектура»).

Чотири автори потрібно описувати під назвою

Відповідність сучасних просочувальних засобів багатофакторному оцінюванню ефективності вогнезахисту деревини [Текст] / В.М. Жартовський, Ю.В. Цапко, С.В. Жартовський, К.І. Соколенко // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 76. – С. 402 – 409. – (Серия «Технические науки и архитектура»).

П’ять авторів і більше потрібно описувати під назвою

Анализ существующих способов снижения выбросов оксидов азота в дымовых газах топливопотребляющих агрегатов и выбор метода для промышленного внедрения [Текст] / В.Е. Бекетов, М.В. Борисенко, Г.П. Евтухова и др. // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 76. – С. 205 – 213. – (Серия «Технические науки и архитектура»).

Статті із журналів, якщо

Один автор

Петрович, Й.М. Методичні підходи щодо економічної оцінки інноваційної діяльності промислових підприємств [Текст] / Й.М. Петрович // Вісник нац. унів. «Львівська політехніка». – 2007. - № 582: Проблеми економіки та управління. – С. 62.

Два автори

Загірняк, М. Болонський процесс і вища технічна освіта [Текст] / М. Загірняк, В. Мосьпан // Вища школа. – 2007. - № 3. – С. 14.

Три автори

Адавшева, С.Б. Возможности использования источников статистической информации для идентификации группы лиц [Текст]: [к сведениям об участниках товар. рынка] / С.Б. Авдавшева, Т.А. Алимова, Г.Ф. Юсупова // Вопр. статистики. – 2005. - № 5. – С. 9 – 17.

Чотири автори потрібно описувати під назвою

Реальны ли перспективы энергетического развития Украины? [Текст] / А.И. Амошина, В.В. Федоренко, Н.Г. Белопольский, Д.К. Турченко // Економіка та держава. – 2007. - № 10. – С. 4.

П’ять і більше авторів потрібно описувати під назвою

К оценке состояния здоровья детей, посещающих образовательные учреждения [Текст] / Н.Н. Княжева, А.Д.Петрушина, Е.А.Красильникова и др. // Науч. вестн. Тюмен. мед. акад. – 2001. - № 6. – С. 65. 

Стаття із газети

Долженко, Г. Вітер має працювати: енергетика [Текст] / Г. Довженко // Урядовий кур’єр. – 2007. – 22 листопада. – С. 17. 

Електронні ресурси

З Інтернету

Берн, Э. Игры, в которые играют люди (психология человеческих взаимоотношений): [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http: // www.lib.ru/ PHINO/BERN/.

СD

Егоршин, А.П. Управление персоналом [Электрон. ресурс] / А.П. Егоршин; Нижегород. ин-т менеджмента и бизнеса. – Н.: Новгород, 2001. – 1 CD.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!