Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1732 Індивідуальне підсумкове практичне завдання з курсу Мікроекономічний аналіз

Індивідуальне підсумкове практичне завдання з курсу Мікроекономічний аналіз

« Назад

Індивідуальне підсумкове практичне завдання 

Методичні поради 

Наприкінці вивчення курсу студенту пропонується виконати індивідуальне творче підсумкове завдання, метою якого є практичне закріплення отриманих знань та навичок мікроекономічного аналізу для обґрунтування управлінських рішень в реальній економіці.

На вибір студента пропонується дві рамкові теми:

 1. Мікроекономічний аналіз підприємства

 2. Мікроекономічний аналіз ринку блага.

В межах однієї з цих рамкових тем виконавець обирає конкретний реальний об’єкт дослідження: існуюче підприємство (галузева, національна приналежність, масштаб, форма власності, організаційна форма значення не мають) або ринок певного блага (товару чи послуги), та відображає назву об’єкта аналізу в назві роботи, наприклад: “Мікроекономічний аналіз ТОВ «Промінь»», «Мікроекономічний аналіз світової мережі McDonalds”, «Мікроекономічний аналіз українського ринку автомобілів», «Мікроекономічний аналіз ринку кондитерських виробів м. Києва».

Інформаційною базою для виконання завдання є реальні показники діяльності підприємств, статистична інформація з офіційних джерел, експертні оцінки фахівців, аналітичні матеріали, опубліковані в періодичних бізнес-виданнях, в електронних джерелах, преса, телебачення дослідження, отримані в результаті власних спостережень, тощо.  Тобто, перелік можливих джерел інформації не обмежується.

Індивідуальна робота пишеться у довільній формі, обсяг роботи 3-6 сторінок друкованого тексту на аркуші А4, включаючи ілюстрації та список використаних джерел.

Для викладення змісту дослідження студентам пропонується використовувати орієнтовний перелік питань за кожною з можливих тем, які наведені нижче.

При цьому слід зауважити, що не є обов’язковим розкривати всі питання, а лише ті, за якими виконавці мають достатньо інформації, можуть провести самостійний аналіз, та які вони вважають особливо важливими для підприємства чи ринку, що аналізується.

Робота має закінчуватися висновками та пропозиціями щодо того, чи знаходиться підприємство чи ринок в стані рівноваги, які зміни доцільно (чи недоцільно) було б здійснити на підприємстві в коротко- чи довгостроковому періоді, якої поведінки слід дотримуватися (чи вже дотримуються) на ринку виробникам і споживачам блага, як використати ринкові тенденції на користь суб’єктів ринку тощо.

Критеріями оцінювання роботи є обсяг зібраної та опрацьованої інформації, грамотність та доцільність застосування інструментів мікроекономічного аналізу, самостійність та обґрунтованість висновків за результатами проведеного аналізу.

 

Орієнтовний перелік питань

для виконання індивідуального завдання за темою

«Мікроекономічний аналіз підприємства» 

1. Загальна характеристика ринку, на якому працює підприємство:

 • рівень конкурентності, ступінь однорідності продукції, узгодженість ринкової поведінки виробників, ступінь ринкової влади

 • ринкові сегменти, де реалізується  продукція підприємства, обґрунтування їх вибору

 • кількість споживачів,  особливості їх ринкової поведінки,

 • потенціал ринку і можливості збуту продукції підприємства

 • цінова і нецінова конкуренція на ринку

2. Асортимент продукції підприємства:

 • групи та види продукції,

 • ступінь диференціації,

 • супутні послуги та інші підтримуючі стратегічні напрями діяльності

3. Виробничі ресурси підприємства, застосовувані технології.

4. Стан та тенденції ринків ресурсів, що впливають на ринкові позиції підприємства. Можливості та загрози для стратегічного розвитку підприємства, що випливають з тенденцій на ринках застосовуваних ресурсів

5. Варіація факторів виробництва у часі. Ізокванти. Ізокости. Лінія експансії.

6. Виробнича функція. Ефект масштабу та фактори, що його обумовлюють

7. Виробничі затрати. Постійні і  змінні витрати, їх склад і структура.

8. Оптимізація обсягів виробництва за критерієм мінімізації затрат.

9. Ціна продукції та чинники її встановлення.

10. Точка беззбитковості

11. Оптимізація обсягів виробництва за критерієм максимізації прибутку (мінімізації збитку)

12. Рівень прибутковості (збитковості) підприємства. Короткострокова і довгострокова стратегія фірми. 

 

Орієнтовний перелік питань

для виконання індивідуального завдання за темою

«Мікроекономічний аналіз ринку»

1. Продуктові та географічні межі ринку, супутні ринки

2. Особливості ринку – територіальні, національні, історичні та ін.

3. Асортимент товарів

 • ступінь диференціації товарів

 • наявність товарів-компліментів та субститутів

4. Загальна характеристика учасників ринку

 • кількість виробників, ступінь однорідності, особливості та узгодженість ринкової поведінки

 • кількість споживачів, ступінь однорідності,  особливості та ринкової поведінки та ступінь її узгодженості

5. Аналіз концентрації та рівня конкурентності

 • ступінь концентрації ринку,

 • сегментація ринку,

 • частка ринку основних гравців

 • аналіз коефіцієнтів (коефіцієнт Лернера, коефіцієнт концентрації, індекс Герфіндаля-Гіршмана)

6. Бар’єри та стимули входження на ринок та виходу з нього.

7. Можливі чинники, які створюють умови для змін у монопольній владі та концентрації в довгостроковому та короткострокому періоді

8. Державне регулювання – чи існує, на що, який має вплив на всіх учасників ринку (виробників, споживачів, державу)

9. Антимонопольна політика

10. Ціни на товар

 • ступінь їх регулювання (ринком, окремими учасниками ринку, державою)

 • ступінь однорідності цін

 • наявність / відсутність  цінової конкуренції, цінового лідера

11. Еластичність ринкового попиту та пропозиції

12. Види нецінової конкуренції на ринку

13. Фактори, що можуть сприяти досягненню рівноваги на ринку

14. Коротко- та довгострокові стратегії підприємств-учасників ринку.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!