Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1726 Зміст курсового проекту на тему Підготовка зовнішньоторговельної угоди за спеціальністю Міжнародна економіка

Зміст курсового проекту на тему Підготовка зовнішньоторговельної угоди за спеціальністю Міжнародна економіка

« Назад

Зміст курсового проекту

Важливим етапом підготовки фахівців за спеціальністю «Міжнародна економіка» є виконання курсового проекту з професійно орієнтованої дисципліни «Міжнародна економічна діяльність України».

Курсовий проект по темі "Підготовка зовнішньоторговельної угоди" є комплексною учбово-практичною роботою, яка виконується в рамках учбової дисципліни «Міжнародна економічна діяльність України».

1.1. Цілі і задачі курсового проекту

Основні завдання курсового проекту полягають в:

 • поглибленні і закріпленні теоретичних знань та отриманні практичних навичок з дисципліни «Міжнародна економічна діяльність України»;

 • формуванні творчого та системно-дослідного підходу до вирішення проблем вибору та реалізації форм та методів зовнішньоекономічної діяльності;

 • отриманні професійної компетенції менеджера з конкретної проблеми, що досліджується;

 • набутті досвіду самостійної праці з різними інформаційними джерелами;

 • здобутті досвіду організації та техніки проведення зовнішньоекономічних операцій.

Метою курсового проекту є моделювання зовнішньоекономічної угоди. Зовнішньоекономічну операцію студент оформлює у вигляді проекту, в якому виділяється декілька етапів:

1) маркетинговий аналіз ринку обраного товару;

2) дослідження нормативно-правової бази, що регламентує здійснення зовнішньоекономічної угоди;

3) зовнішньоторговельний контракт;

4) розрахунок ефективності зовнішньоекономічної угоди.

Всі студенти виконують курсову роботу на тему: «Розробка зовнішньоекономічного проекту», використовуючи матеріали періодичної преси, статистичні матеріали, нормативно-правову і законодавчу базу України, дані підприємства, на якому студент працює (заочна форма навчання). Побудова моделі зовнішньоекономічної угоди повинна мати економічне обґрунтування.

Метою написання проекту є надбання практичних навичокпри роботі з інформаційними джерелами при проведенні маркетингових досліджень та вивченні зовнішнього ринку, нормативними документами та їх практичним застосуванням у сфері зовнішньоекономічної діяльності, а також отримання необхідних навичок при підготовці та складанні зовнішньоторговельного контракту.

Виконання проекту дає можливість оцінити якість знань студента, його вміння застосовувати їх на практиці. У зв’язку з цим обов’язковою вимогою до курсового проекту є проведення дослідження практичних аспектів організації зовнішньоторговельних угод, аналітичної оцінки економічної ефективності даної угоди, законодавчо-правових умов виконання проекту. На підставі проведеного аналізу студент повинен сформулювати чіткі, точні висновки, щодо вирішення поставленої проблеми, оцінити можливість здійснення даної угоди та оцінити її ефективність.

Обов’язковим в процесі виконання роботи є використання сучасних інформаційних технологій, математичних методів та ЕОМ, зокрема ППП “Excel”, текстових редакторів Word, ресурсів INTERNET тощо.

Виконану і належним чином оформлену роботу студент здає на кафедру міжнародного менеджменту за чотири тижні до закінчення навчального семестру. Захист робіт здійснюється перед комісією, сформованою з викладачів кафедри. Час захисту курсового проекту встановлює кафедра.

 

1.2. Структура, обсяг і зміст курсового проекту

Структура курсової роботи наступна: ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ,  ПЛАН, ВСТУП, ОСНОВНА ЧАСТИНА, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ.

Робота виконується у текстовому редакторі Word: шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, полуторний (1,5) міжрядковий інтервал із застосуванням функції вирівнювання тексту по ширині. Кожен наступний структурний елемент роботи розміщується з нової сторінки. Курсова робота виконується українською мовою та підписується студентом.

Обсяг курсового проекту має бути у межах 30 – 35 сторінок друкованого тексту. Приблизний обсяг структурних складових друкованого варіанту (кількість сторінок): вступ – 1-2 сторінки; основна частина – 25-30 сторінок; висновки – щодо ефективності зовнішньоекономічної угоди  – 1,5-2 сторінки; бібліографія – 2-3 сторінки (мінімум 20 літературних джерел). Список використаних джерел формується одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті абов алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. 

Рекомендований зміст курсового проекту:

Вступ

1. Аналітична маркетингова оцінка ринку досліджуваного товару

1.1 Аналіз світового ринку товару

1.2 Аналіз українського ринку товару

2. Правове обґрунтування можливості здійснення даної зовнішньоекономічної угоди

2.1 Законодавча база

2.2 Нормативно-правові умови здійснення операції.

3. Зовнішньоекономічний контракт

4. Оцінка ефективності зовнішньоторгівельної операції

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Перший розділ включає в себе вивчення наступних питань:

1.1 Аналіз світового виробництва:

- Обсяги в вартісному і натуральному вираженні, динаміка, географічна та товарна структура;

- Провідні країни та фірми виробники товару;

- Основні фактори, які мають вплив на виробництво даного товару.

1.2 Аналіз світової торгівлі:

- Обсяги експорту та імпорту товару, динаміка, географічна та товарна структура;

- Провідні країни і фірми експортери та імпортери.

1.3 Аналіз попиту та споживання товару, факторів, які визначають споживання товару.

1.4 Сегментація товарного ринку.

1.5 Аналіз техніко-економічних параметрів ( властивостей ) виробу.

1.6 Аналіз цін на даний товар.

У другому розділі вивчається система регулювання експортно-імпортних операцій з даним товаром та обґрунтовуються економічні та організаційні можливості виконання угоди.

2.1. Тарифне регулювання.

2.2. Нетарифне регулювання.

2.3. Митні процедури з даним товаром.

2.4. Заборони, вимоги та стандарти, які застосовуються до даного товару при зовнішньоторговельних операціях.

2.5. Особливості та умови транспортування.

2.6. Валютне регулювання експортно-імпортних операцій та оподаткування.

У третьому розділі розробляється проект контракту на експорт (імпорт) товару з урахуванням особливостей регулювання умов здійснення операцій та особливостей самого товару. У якості основи для розробки контракту пропонується наступний типовий перелік статей:

 1. Преамбула

 2. Предмет контракту

 3. Кількість

 4. Якість

 5. Ціна

 6. Упаковка, маркірування та транспортування

 7. Здача - приймання товару

 8. Платежі

 9. Форс-мажор

 10. Гарантії якості

 11. Санкції

 12. Юридичні адреси сторін.

У четвертому розділі здійснюється економічне обґрунтування можливостей здійснення зовнішньоторговельної угоди та оцінка ефективності запропонованого проекту (розрахунок її прибутковості).

У додатках вміщують таблиці, схеми, графіки, діаграми тощо які мають обсяг більший ніж 2/3 сторінки.

План техніко-економічного обґрунтування зовнішньоторговельної операції:

За умови імпорту товару:

4.1Витрати, пов'язані з розмитненням імпортного товару: (див. Вантажна митна декларація ІМ-40 строка 47)

а). Сплата мита

б)  митна вартість  = ціна контракту(фіксована) х кількість товару

в). Акцизний збір

г). Сплата ПДВ = митна вартість х 20%     (ставка ПДВ).

4.2. Розрахунок виручки від реалізації імпортного товару:

а) Виручка від реалізації = ( Ціна реалізації товару на внутрішньому ринку) х ( Кількість товару )

б) Крім того ПДВ20%=…..

4.3. Розрахунок валового доходу:

а) Валовий дохід = (Виручка від реалізації – Витрати по імпорту)

б) Витрати по імпорту = мито + акцизний збір + ПДВ20% від митної вартості4.1(б) +

 інші операційні, адміністративні і витрати на збут (див. Форма 2 «Звіт про фінансові результати»).

4.4. Розрахунки з бюджетом :

а).ПДВ= ПДВ4.2(б) – ПДВ4.1(г)

за умови виконання контракту та продажу товару в одному звітному періоді (місяці)

4.5. Розрахунок прибутку:

Прибуток = (Валовий доход) - (Витрати, відрахування);

 

4.6. Сплата податку на прибуток:

Податок на прибуток = Прибуток х 19%

4.7. Розрахунок чистого прибутку:

 Чистий прибуток = Прибуток(п. 4.5) – Податок на прибуток(п. 4.6 );

4.8. Розрахунок рентабельності зовнішньоторговельної операції:  Рентабельність = (Чистий прибуток(п.4.7)/Виручка від реалізації (п.4.2 (а))) * 100%.

4.9. Розрахунок базового і альтернативного коефіцієнту ефективності імпорту

За умови експорту товару придбаного на внутрішньому ринку  :

4.1. Умови експорту товару:

а)  Закупівельна вартість товару для експорту;

б) Крім того ПДВ 20%*=…..

в) Витрати, пов'язані з експортом =

    див. умови поставки за контрактом (Інкотермс ) +     Вантажна Митна Декларація ЕК-10:(вартість перевезення, вартість страхування, оплата навантаження – розвантаження тощо).

4.2.       Витрати, пов'язані з митним оформленням експорту товару:

а) Сплата експортного мита (від митної вартості товару)

4.3. Розрахунок валютної виручки:

Валютна виручка = ціна товару х кількість товару

4.4. Розрахунок валового доходу:

Валовий дохід = Валютна виручка – Витрати по експорту

Валютна виручка: в гривнях по курсу НБУ на дату надходження на валютний рахунок

Витрати по експорту = мито + акциз+п.4.1(в)

4.5. Розрахунок прибутку:

Прибуток = Валовий доход - інші операційні і  адміністративні витрати (див. Форма 2 « Звіт про фінансові результати»).);

4.6. Сплата податку на прибуток:

 Податок на прибуток = Прибуток х 19%

4.7. Розрахунок чистого прибутку :

Чистий прибуток =( п. 4.5 - п. 4.6)

4.8. Розрахунок рентабельності зовнішньоторговельної операції:

 Рентабельність = (Чистий прибуток(п.4.7) / Валютна виручка в гривнях по курсу НБУ на дату надходження на валютний рахунок  (п.4.3)) * 100%.

4.9. Розрахунок базового і альтернативного коефіцієнту ефективності експорту

 

Коефіцієнти ефективності експорту товару

Експорт товару ефективний, якщо експортний дохід перевищує експортні витрати. Це відбиває базовий коефіцієнт ефективності експорту:

де – базовий коефіцієнт ефективності експорту;

- виторг від експорту;

Сm - собівартість товару;

Т в - транспортні витрати;

Ов  - організаційні витрати.

Якщо 1, експорт ефективний. Чим вищий цей коефіцієнт, тим вища ефективність експорту.

Як уже зазначалось вище, для визначення ефективності експорту розрахунку лише базового коефіцієнту ефективності експорту недостатньо. Необхідно з’ясувати чи є експорт товару більш вигідною операцією, ніж продаж цього товару всередині країни. Для цього використовують альтернативний коефіцієнт ефективності експорту:

де   - альтернативний коефіцієнт ефективності експорту;

В - внутрішній виторг (виторг від продажу товару у середині країни);

інші елементи є аналогічними елементами формули (1).

Якщо , експорт є ефективним.

Таким чином, для визначення ефективності експорту необхідно розрахувати коефіцієнт Е  та   . При цьому слід пам’ятати, що усі виторги мають бути представлені в гривневому еквіваленті. У випадку, якщо обидва вони більші за одиницю, експорт товару є ефективним. Якщо Е 1, а   1, то в цьому випадку експорт є неефективним, тому що експортні витрати перевищують експортний доход. Якщо Е 1,а   1, то й у цьому випадку експорт також є неефективним, тому що прибуток від продажу товару усередині країни буде вищим, ніж від його експорту. У разі, якщо обидва ці коефіцієнти менші за одиницю, то експорт товару неефективний по вищенаведених причинах.

Коефіцієнти ефективності імпорту товару

Як уже зазначалося вище, при розгляді ефективності імпорту важливе значення має призначення імпортованого товару. Спочатку розглянемо коефіцієнти ефективності імпорту товарів споживання.

Для того, щоб імпорт товару споживання був вигідний, необхідно, щоб імпортний дохід перевищував імпортні витрати. Це відбиває базовий коефіцієнт ефективності імпорту товарів споживання:

де Е   - базовий коефіцієнт ефективності імпорту товарів споживання;

Ві  - внутрішній виторг від продажу імпортного товару;

В іm - вартість імпортного товару;

Т в  - транспортні витрати;

Ов  - організаційні витрати.

Якщо Е  1, імпорт товару ефективний.

Як і у випадку з експортом товару для визначення ефективності імпорту необхідно також розрахувати альтернативний коефіцієнт ефективності імпорту товарів споживання:

де Е - альтернативний коефіцієнт ефективності імпорту товарів споживання,

В - вартість вітчизняного товару, аналогічного імпортному, інші елементи формули (3).

Якщо Е 1, імпорт товару є ефективним.

Методика визначення ефективності імпорту товару споживання є аналогічною методиці визначення ефективності експорту.

Тепер перейдемо до розгляду ефективності імпорту товарів виробництва (ТВ).

При імпорті товарів виробництва необхідно врахувати вартість їхнього обслуговування та використання у виробництві підприємства. що імпортує ці товари.

Базовий коефіцієнт ефективності імпорту товарів виробництва буде виглядати так:

де Е- базовий коефіцієнт ефективності імпорту товарів виробництва;

В   - виторг від використання товару виробництва;

Ввтв – витрати на використання товару виробництва;

інші елементи формули є еквівалентними елементами формули (3).

Якщо 1, імпорт товару є ефективним.

Необхідно також розрахувати альтернативний коефіцієнт ефективності імпорту товарів виробництва:

де Е – альтернативний коефіцієнт ефективності імпорту товарів виробництва,

Якщо, імпорт товару є ефективним.

Методика аналізу ефективності імпорту товарів виробництва є аналогічною до методики аналізу ефективності імпорту товарів споживання.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 29. — Ст. 377

 2. Терещенко С.Основи митного законодавстваУкраїни: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності. — К.: АТ «Август», 2001.

 3. Вісник податкової служби України. — 2002. — № 42.

 4. Відомості Верховної Ради України -2012- №44-45, 46-47, 48.—ст..552

 5. Комиссия ООН по праву международной торговли. Ежегодник. Том XXXIII: Нью-Йорк, 2010. — С. 413

 6. Указу Президента України «Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укладають суб’єкти підприємницької діяльності України» № 566/94 від 4 жовтня 1994 р

 7. Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 15. — Ст. 231.

 8. Постанова КМ України і НБУ від 21 червня 1995 р. № 444 Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які пе­редбачають розрахунки в іноземній валюті».

 9. Внешнеторговые сделки / сост.. И.С. гринько .—Сумы: Фирма «Реал»,1994—с. 188

 10. Бутинець Ф. Ф. Фінансовий облік : [підручник] /Ф. Ф. Бутинець. – [2-ге вид., перероб. і доп]. -Ж. : ЖІТІ, 2006. - 525 с.

 11. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні / [за ред. С. Ф. Голова]. – Дніпропетровськ : Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2009.

 12. Пархоменко В. М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. Ч. / В. М. Пархоменко. – Луганськ : «Футура» ДСД «Лугань», 2002.

 13. Феонова Л. А. Контракты. Из практики внешнеэкономической деятельности / Л. А. Феонова. – СПб. : ЛИТОН, 1998.

 14. Гордеев узел разрублен – правила Инкотермс 2010 введены в действие в Украине // ООО «Ассоциация экспортеров и импортеров «'ЗЕД» 2003-2012 [Электронный ресурс]. - Режим доступа :admin@zed.ua.

 15. Применение Инкотермс в Украине необходимо урегулировать законодательно // «УкрРудПром» - информационно-аналитический портал. - 2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ukrrudprom.ua/about

 16. Чудина С. Інкотермс-2010 в таблицях / С. Чудина // Все про бухгалтерський облік. - 2012. - № 115. - С. 32-34.

 17. Гусак Л. Новые Правила Инкотермс 2010 / Л. Гусак // Еженедельник 2000-Держава–Рынок. - 2011. - №3 (542) [Электронный ресурс]. - Режим доступа : //2000.net.ua/2000/derzhava/rynok/71244

 18. Господарський кодекс України від 16 січня 2003р. // Відомості Верховної Ради України — 2003 р. - № 18 - Ст. 144.

 19. Податковий кодекс України від 23 грудня 2010 року // Відомості Верховної Ради-- N 2856-VI, ОВУ, 2010 р., N 101, ст. 3619,зі змінами і доповненнями

 20. Закон України « Про єдиний митний тариф» від 05.02.1992 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 19, ст.259

 21. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності»  від 21 травня 2012 р. N 428.

 22. Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку [Ел ресурс].–Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/ archive/main?cat_id=293533

 23. Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями: Постанова НБУ від 24 березня 1999 р. №136.

 24. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навчальний посібник / За ред. М.І. Савлука. – К., 2002. – 389 с.

 25. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підручник. – К., 2003. – 616 с.

 26. Руденко Л.В. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній діяльності підприємства: Підручник – К., 2002. – 301 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!