Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1725 Методичні рекомендації щодо Оформлення текстових документів

Методичні рекомендації щодо Оформлення текстових документів

« Назад

Оформлення текстових документів

2.2.1 Загальні вимоги

Звіт оформляють на одному боці аркуша формату А4(297 х 210 мм) українською мовою наведеним нижче способом:

- машинописним   (при   цьому   слід   дотримуватись   вимог ГОСТ 13.1.002-80). Шрифт друкарської машинки повинен бути чітким, висотою   не   менше   2,5   мм,   стрічка   тільки   чорного   кольору(напівжирна);

- рукописним креслярським шрифтом (ГОСТ 2.304-81) з висотою літер і цифр не менше 2,5мм. Цифри і літери потрібно писати чітко чорною, синьою або фіолетовою пастою;

- машинним з використанням друкованих графічних пристроїв виведення ЕОМ (ГОСТ 2.004-88); Міжрядковий інтервал«Одинарный».

Гарнітура тексту TimesNewRomanта Arialрозмір шрифту 14pt. У таблицях, колонтитулах та на діаграмах шрифт може бути  від 10pt до 16pt  в залежності від змісту. Вертикальне вирівнювання тексту по верху сторінки. Горизонтальне вирівнювання тексту по ширині сторінки.

- на магнітних носіях даних (ГОСТ 28388-89).

Назва структурних елементів вказується великими літерами без крапки в кінці.Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, без крапки в кінці.

Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту звіту і дорівнювати п’яти знакам (15-17 мм).

За необхідності допускається використання аркушів формату АЗ (297х 420 мм), якіскладаються у формат А4 зображенням основного напису назовні.

Під час виконання звіту необхідно дотримуватись рівномірної щільності й чіткості зображення впродовж усього звіту. У звіті мають бути чіткі, нерозпливчасті лінії, літери, цифри.

Вписувати в текстові документи, виготовлені машинописним способом, окремі слова, формули, умовні знаки (рукописним способом), а також виконувати ілюстрації слід чорним чорнилом, пастою або тушшю.

Помилки, описки і графічні неточності, виявлені в процесі виконання записки, допускається виправляти підчищенням або зафарбувати білою фарбою і наносити на тому ж місці виправленого тексту (графіки) машинописним способом або від руки. Виправлення повинно бути чорного кольору.

Пошкодження аркушів записки, помарки та сліди неповністю видаленого попереднього тексту (графіки) не дозволяється.

Кожний аркуш пояснювальної записки повинен мати рамку чорного кольору, виконану друкарським способом або вручну тушшю, чорнилом або пастою. Рамку наносять суцільною основною лінією на відстані 20 мм від лівого поля і 5 мм від інших полів аркуша.

Відстань від рамки до початку і кінців рядків не менша ніж З мм. 

Відстань від верхнього або нижнього рядка тексту до верхньої або нижньої рамки повинна бути не менша ніж 10 мм.

Нумерацію сторінок звіту слід вказувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної  нумерації впродовж усього тексту звіту. Титульний аркуш включають до загальної нумерації, але номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.

Заголовки виконують (друкують або записують) великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. Перенесення слів у заголовках не допускається. Якщо заголовки складаються з двох речень, їх роз'єднують крапкою.

Структурні елементи "ЗМІСТ", "ВСТУП", "ДОДАТКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ", "ВИСНОВКИ" тощо не нумеруються, а їх назви правлять за заголовки.

Відстань між заголовком і текстом при виконанні записки машинописним способом повинна бути не менш ніж три інтервали, при виконанні рукописним текстом - 15 мм. Відстань між заголовками розділу і  підрозділу - два інтервали,  при  виконанні рукописнимспособом -
8 мм.

Кожний розділ звіту рекомендується починати з новоїсторінки.

Приклад оформлення ілюстрації і графіків 

1 - колона; 2 - дефлегматор; 3 - кип'ятильник

Рисунок 2.1 - Схема ректифікації 

Рисунок 2.2 - Графік залежності температури від часу

Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць. Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона надається вперше, або на наступній сторінці. Допускається розміщувати таблицю вздовж довгої сторони аркуша документа.

На всі таблиці мають бути посилання в тексті документа.

Таблиці, за винятком таблиць додатків, слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою. Наприклад, таблиця 4.2 - друга таблиця четвертого розділу.

Таблиці додатків позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатку. Якщо в документі одна таблиця, її позначають словом "Таблиця " або „Таблиця А”, якщо вона наведена в додатку.

Таблиця може мати назву, яку друкують (пишуть) малими літерами, крім першої великої, і розміщують над таблицею (починаючи над верхнім лівим кутом). Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці.

Слово "Таблиця..." вказують один раз зліва над першою частиною таблиці. Над наступними частинами пишуть: "Продовження таблиці..." із зазначенням номера таблиці.

Таблиця - номер  

назва таблиці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!