Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1718 Структура розрахункової роботи на тему Аналіз економічного розвитку країни

Структура розрахункової роботи на тему Аналіз економічного розвитку країни

« Назад

СТРУКТУРА РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ

Тема: Аналіз економічного розвитку країни

Вступ (актуальність дослідження країни в контексті значущості її економіки в міжнародних економічних відносинах) (1 стор)

1. ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇНИ ЯК СУБ'ЄКТА МІЖНАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

(не більше 10 сторінок)

1.1. Геополітичне положення

1.2. Основні події в історії розвитку та становлення країни

1.3. Основні відомості про країну (столиця, валюта, форма правління, площа, кількість населення, основні міста, релігія, національна мова і т.д.)

2. РОЗРАХУНОК ТА АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ КРАЇНИ

(за 10 років) (не більше 15 стор)

2.1. Тенденції демографічного розвитку

населення, темп росту населення,

- безробіття, темп зростання безробіття

2.2. Тенденції зміни і структура ВВП

ВВП номінальное, ВВП за ПКС, ВВП на душу населення, частка у світовому ВВП, темп зростання ВВП

2.3. Динаміка показників зовнішньої торгівлі

експорт/імпорт в реальних цінах, частка експорту / імпорту у ВВП, темп зростання експорту / імпорту,

ТО / ТС в реальних цінах, частка ТО у ВВП, темп зростання ТО

основні товари експорту / імпорту, основні торговельні партнери

2.4. Основні макроекономічні показники країни

- сукупний зовнішній борг країни, структура сукупного зовнішнього боргу, частка сукупного зовнішнього боргу у ВВП

- бюджет країни (доходи / витрати), дефіцит / профіцит бюджету, частка дефіциту / профіциту бюджету у ВВП

3. УЧАСТЬ КРАЇНИ В ПРОЦЕСАХ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ, ЧЛЕНСТВО В МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ (не більше 5 стр)

Висновки (узагальнення результатів розрахунку + проблеми і перспективи розвитку країни) (1,5-2 стор)

Список використаної літератури (мінімум 15 джерел)

 

Примітки до структури: пункти змісту розрахункової роботи виділені жирним шрифтом, а курсивом – це пояснення для вас що має бути в кожному пункті, у зміст роботи пояснення не включаєте, а вже в самих пунктах (в основному тексті) мають бути ці підзаголовки. В пункті плану «2. РОЗРАХУНОК ТА АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ КРАЇНИ» таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися описом тенденцій тих процесів, котрі показані в таблиці чи на графіку.

Заборонено перевищувати обсяг роботи за 40 сторінок!!!

Оформлена робота повинна бути підшита у будь-який вид швидкозшивача.

 

ТЕРМІНОЛОГІЧНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ЗБОРУ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА ПРОВЕДЕННЯ розрахунків 

Статистичний показник – це узагальнююча характеристика соціально-економічного явища чи процесу, в якій поєднуються якісна та кількісна визначеність останнього. Якісний зміст – відбиває суть явища чи процесу і відображаються у назві показника. Кількісний бік явища – це число та його вимірник.  Показники, які використовуються в економічній статистиці, поділяються на абсолютні та відносні.

Абсолютні статистичні величини – кількісні показники, які характеризують розміри соціально-економічних явищ – обсяги сукупності. Абсолютні величини завжди іменовані числа, тобто мають одиниці виміру. Абсолютні показники вимірюються у натуральних, трудових та вартісних одиницях вимірювання.

Відносні статистичні величини характеризують кількісні співвідношення різнойменних чи однойменних показників. Кожна відносна величина, то є дріб, чисельником якого є порівняна величина, а знаменником – база порівняння.

Темп зростання- відношення величини поточного економічного показника до його значення в попередньому періоді, що приймається за базу відрахунку. Вимірюється у відносних величинах або процентах.

Так, як дослідження охоплює період 10 років, то базовим буде перший рік дослідження, а поточним – кожний наступний. У розрахунковій роботі необхідно обрахувати темп зростання таких показників: темп зростання кількості населення, темп зростання безробіття, темп зростання ВВП, темп зростання експорту / імпорту, темп зростання ТО, темп росту інвестицій, темп зростання золотовалютного резерву країни.

Приклад, розрахувати темп зростання експорту країни, якщо у 2000 році обсяг експорту становив 120 млн. дол. США, а в 2001 – 136 млн. дол. США.

Темп зростання експорту розраховуємо за формулою:

Тре=(Езр/Ебр)*100%,

де, Езр- обсяг експорту в звітному році,

Ебр- обсяг експорту в базисному році.

Тож, темп зростання експорту у 2001 році у порівнянні із 2000 роком стовитиме:

Тре=(136/120)*100%,

Тре=113,3%

Тобто, темп зростання 113,3%, а темп приросту 13,3%.

У розрахунковій роботі необхідно обрахувати такі показники на душу населення, як:  ВВП на душу населення, експорт/імпорт на душу населення, інвестиції на душу населення.

Для прикладу, експорт на душу населення обраховується за формулою:

Едн=Едр / Чн

де Едн - обсяг експорту на душу населення в даному році,

Едр - обсяг експорту в даному році,

Чн - чисельність населення в даному році

Інші показники розраховуються аналогічно, в знаменнику завжди залишається кількість населення за досліджуваний рік.

 

Показники ВВП

Валовий внутрішній продукт (ВВП) -  основний показник загального економічного розвитку країни, котрий відображає ринкову вартість всіх кінцевих продуктів та послуг, що були вироблені на території країни протягом року.

Номінальний ВВП - це обсяг ВВП у поточних (фактичних) цінах.

ВВП обчислений у незмінних цінах (цінах базового року) називається реальним ВВП.

Валовий внутрішній продукт за паритетом купівельної спроможності (у доларах США) - це ВВП, скорегований на різницю між вартістю в американських доларах стандартного набору товарів і послуг в США і за їх межами в конкретній країні.

Показники міжнародної торгівлі

 • експорт  -  вивіз товару з країни;

 • імпорт - ввіз товару в країну;

 • торговий оборот (ТО) – сукупний обсяг експорту й імпорту за визначений період часу;

 • торгове сальдо (ТС) - різниця між вартісним обсягом експорту й імпорту товарів окремої країни за рік;

 • експорт на душу населення - вартісний обсяг експорту за рік, ділений на кількість населення в даній країні;

 • імпорт на душу населення - вартісний обсяг імпорту за рік, ділений на кількість населення в даній країні;

 • торговий оборот на душу населення - вартісний обсяг ТО за рік, ділений на кількість населення в даній країні.

Основні макроекономічні показники

Зовнішній державний борг — це сукупність боргових зобов´язань держави, що виникли в результаті запозичень держави на зовнішньо­му ринку.

Зовнішній державний борг має такі дві складові:

- борг органів державної влади і управління, який виникає в ре­зультаті залучення кредитів іноземних держав та випуску державних цінних паперів, що розміщуються на міжнародних ринках капіталів;

- борг суб´єктів господарювання, гарантований Урядом.

Державний борг можна поділити на дві складові:

- капітальний, який включає всю сукупність боргових зо­бов´язань держави на певну дату;

- поточний, що складається з платежів по зобов´язаннях, які позичальник повинен погасити у звітному періоді.

Державний бюджетхарактеризується певними грошовими відносинами, що виникають між державою, з одного боку, і юридичними та фізичними особами - з іншого, із приводу утворення фонду фінансових ресурсів держави та його використання на соціально-економічний розвиток відповідно до державних функцій.

У залежності від співвідношення між доходами та видатками Державний бюджет може бути:

- збалансованим, коли видатки дорівнюють доходам, до чого, відповідно до Конституції України, і повинна прагнути держава;

- дефіцитним, тобто з від'ємним сальдо, коли видатки перевищують доходи;

- профіцитним, тобто з позитивним сальдо, що спостерігається у разі перевищення доходів над видатками.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ 

Робота має бути підшита

Загальні вимоги. Текстовий матеріал друкується комп’ютерним способом на одному боці аркуша паперу формату А4 через одинарний інтервал. Текст   роботи  слід  друкувати,  додержуючись таких розмірів берегів: верхній, лівий і нижній – не менше 15 мм, правий – не менше 10 мм. Шрифт – Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий інтервал – 1, масштаб 100%, звичайний, абзац 1,0 см.

Розділи та підрозділи повинні містити заголовки. Заголовки структурних елементів і розділів слід розміщувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці. Заголовки підрозділів необхідно починати з абзацу. Заголовки друкуються шрифтом  Times New Roman, 14 кегль.

Розділи, та підрозділи нумеруються арабськими цифрами. Номер підрозділу складається з номера розділу та порядкового номера підрозділу, розділених крапкою, наприклад, 1.1, 1.2, 1.3.

Рисунки, таблиці, формули. Рисунки, таблиці розташовують після першого посилання на них у тексті, або не далі як на наступній сторінці. На рисунки та таблиці у тексті роблять посилання скороченням слів та порядковим номером – табл.1.2 (друга таблиця першого розділу), рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). На всі таблиці та рисунки повинні бути посилання в тексті. У разі повторного посилання вказують скорочено слово «дивись» у скороченому виді – «див. табл. 1.3».

Таблиця.  Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над нею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Слово «Таблиця» вказують один раз над першою частиною таблиці, над іншими частинами таблиці пишуть: «Продовження таблиці ___» з зазначенням номера таблиці. Назва таблиці розміщується по центру. Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне  речення з заголовком.

В таблиці використовують шрифт Times New Roman, 12 кегль, міжрядковий інтервал – 1 (табл. 4.1).

Таблиця 4.1

Країни із найбільшим річним ВВП на душу населення в 2007 році

Країна

ВВП, тис. дол.

Країна

ВВП, тис. дол.

1. Люксембург

74,0

6. Канада

37,1

2. США

49,4

7. Ісландія

36,3

3. Катар

46,1

8. Австрія

36,0

4. Норвегія

45,3

9. Гонконг

35,7

5. Ірландія

40,7

10. Австралія

35,7

Джерело: [12] 

Рисунки. Рисунки (схеми, діаграми і т. ін.). Рисунки слід розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або не далі як на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у тексті роботи. Назву рисунка розміщують під ілюстрацією. За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст). Графічний матеріал позначають словом «Рис. __». Наприклад, «Рис. 3.2. Організаційна структура підприємства» (рис.4.1). 

Рис. 4.1. Еволюція форм ринку [13]

Формули.Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Їх слід нумерувати  порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу. Номер зазначають на рівні формули або рівняння в круглих дужках, у крайньому на рівні відповідної формули.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні. Пояснення значення кожного символа та числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки.

Приклад. Паушальний платіж розраховується за формулою:

де ПП – паушальний платіж, грн.;

N – термін дії ліцензійної угоди;

Р – ставка роялті, % чистих продажів;

Вt – річна вартість чистих продажів на рік t;

D – ставка дисконтування.

ДодаткиМатеріал, що доповнює положення роботи, допускається розміщувати в додатках. Додатки необхідно розміщувати в порядку появи посилань на них у тексті.

Додатки позначають великими літерами української абетки, починаючи з А, за винятком літер Г, Є, З, И, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Після слова «Додаток» друкують  літеру, що позначає його послідовність. Допускається позначення  додатків літерами латинської абетки, за винятком  літер І, О.

Кожен додаток слід починати з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, який друкують симетрично відносно тексту з великої літери окремим рядком. В розрахунковій роботі не доцільно подавати більш, ніж 5 додатків.

Правила цитування та посилання на використані джерела. В тексті розрахункової  роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали з яких наводяться. Посилання даються одразу після закінчення цитати у квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела у переліку посилань та відповідна сторінка джерела (наприклад – [6, с. 22] – означає, що використано інформацію з джерела під номером 6 у переліку посилань, яка знаходиться на сторінці 22).

Загальні вимоги до цитування такі [6]:

а) текст цитати варто починати і закінчувати лапками та наводити в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зберігаючи особливості авторського написання. Наукова термінологія, що вживається іншими авторами, не виділяється лапками, крім тієї, яка викликала загальну дискусію. У цих випадках використовується вираз «так званий»;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту та без перекручень думок автора;    

в) після кожної цитати обов’язково необхідно вказати посилання на джерело;

г) у разі непрямого цитування (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), варто точно викладати думки автора, бути коректним щодо оцінювання його результатів і давати відповідні посилання на джерело;

д) у разі необхідності виявлення ставлення автора праці до окремих слів або думок з цитованого тексту варті після них у круглих дужках ставити знак оклику або знак питання.

Скорочення. Існують наступні загальноприйняті умовні скорочення:

а) скорочення, які роблять після переліку: і т.д. (і так далі), і т.п. (тому подібне) та ін. ( і інші). Слова «і тому подібне», «та інші» усередині речення не скорочують;

б) скорочення у випадку позначення цифрами століть і років: ст. (століття), р. (рік), рр. (роки);

в) скорочення що роблять у випадку посилань: див. (дивися), порівн. (порівняй).

Не допускаються скорочення наступних слів: «так званий» (т. зв.), «наприклад» (напр.), «близько» (бл.), «формула» (ф-ла), «рівняння» (рів-ня) тощо.

Нумерація сторінок. Нумерація сторінок роботи здійснюється арабськими цифрами в правому верхньому кутку, зі збереженням наскрізної нумерації усього тексту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Усі сторінки нумеруються, крім титульного аркуша та змісту.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ПОСИЛАНЬ (ЛІТЕРАТУРИ)

Зразки оформлення бібліографічних описів у списку літератури згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»

 

Книги

Однотомний документ

Один автор

 1. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. ; НАН України, Ін-т математики. – К. : Ін-т математики, 2006. –  111 с. –  (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59). –  Бібліогр.: с. 97– 106 (93 назви) та в підрядк. прим. –  ISBN 966-02-3964-5.

Два автори

 1. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник ; М-во освіти і науки України,  Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. –  Львів: Растр-7, 2007. –  375 с. : іл., табл., портр. –  Бібліогр.: с. 358 – 362. –  ISBN 978-966-2004-01-4.

Три автори

 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. –  Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. –  XLIII, 265 с. : ил. –  Предм. указ.: с. 263– 65. –  Библиогр. в конце гл. –  ISBN 978-966-415-020-7.

Чотири автори

 1. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. –  478, [1] с. : іл., табл. –  (ПТО: Професійно-технічна освіта). –  Бібліогр.: с. 472– 473. –  ISBN 966-8081-58-7.

П’ять і більше авторів

 1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.]; под ред. Г. С. Никифорова. –  [3-е изд.]. –  Х. : Гуманитар. центр, 2007. –  510 с. : ил., табл.  –  Библиогр.: с. 504– 510. –  ISBN 966-83243-34-Х.

Без автора

 1. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. –  К. : Грамота, 2007. –  638, [1] с. –  Бібліогр. в прим. в кінці розд. –  ISBN 978-966-349-045-Х.
 2. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. –  Львов : НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005 –   (Серия «Нормативная база предприятия»). –  ISBN 966-7961-45-1. Т. 1. –  2005. –  277 с. –  ІSBN 966-7961-46-Х.
 3. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. –  Х. : Право, 2002 –  ISBN 966-95754-6-Х. Т. 4 : Косвенные налоги. –  2007. –  534 с. –  Библиогр. в подстроч. примеч. — ІSBN 966-8467-91-4.
 4. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — Х. : ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. : ил., табл. –  (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр «Харьков. физ.-техн. ин-т» ; ХФТИ 2006-4). –  Библиогр.: с. 18– 19
  (23 назв.).
 5. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. –  Х. : Халімон, 2006. –  175, [1] с. : табл. –  Алф. покажч. ст.: с. 166– 175. –  ISBN 978-966-2011-05-0.
 6. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. –  2-ге вид. –  К. : К.І.С., 2006. –  138 с. : іл., табл. –  ISBN 966-8039-97-1.
 7. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. –  Офіц. вид. –  К. : Парлам. вид-во, 2006. –  207 с. –  (Бібліотека офіційних видань). –  ISBN 966-611-412-7.
 8. Медична статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько ; М-во охорони здоров’я України, Голов. упр. охорони здоров’я та мед. забезп. м. Києва, Київ. міськ. наук. інформ.-аналіт. центр мед. статистики. –  К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. –  459 с. : табл. –  (Нормативні директивні правові документи). –  ISBN 966-8318-99-4.
 9. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. –  [Чинний від 2006—01—01]. –  К. : Держспоживстандарт України 2006. –  ІV, 231 с. : табл. –  (Національний стандарт України).
 10. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козі– на // Теорія та методика фізичного виховання. –  2007. –  № 6. –  С. 15– 18, 35– 38. — Бібліогр.: с. 38.
 11. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. –  2006. –  № 6. –  С. 14– 17.
 12. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті [Електронний ресурс] –  Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm

 

Багатотомний документ

Матеріали конференцій, з’їздів

 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва ; редкол.: В. М. Нагаєв [та ін.]. –  Х. : Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. –  167 с. : іл., табл. –  Бібліогр. в кінці доп. –  ISBN 966-7392-31-7.
 2. Кібернетика в сучасних економічних процесах: зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. –  К. : ІСОА, 2002. –  147 с. : іл., табл. –  ISBN 966-8059-08-5.

Препринти

Словники

Законодавчі та нормативні документи

Стандарти

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

Електронні ресурси

 

 

Рекомендовані інтернет-джерела

 1. http://www.world-bank.org — сайт Світового банку.

 2. http://www.ita.doc.gov — сайт Департаменту торгівлі СІЛА.

 3. http://www.bis.org — сайт Банку міжнародних розрахунків.

 4. http://www.ilo.org — сайт Міжнародної організації праці.

 5. http://www.wto.org — сайт Світової організації торгівлі.

 6. http://www.unicc.org/unctad — Конференція ООН з торгівлі та розвитку.

 7. http://www.iccwbo.org — Міжнародна торгова палата.

 8. http://www.europa.ev.int / http://www.eurunion.org — Європейський Союз.

 9. http://www.oecd.org — Організація економічного співробітництва та розвитку.

 10. http://www.imf.org — Міжнародний валютний фонд.

 11. http://www.ebrd.com — Європейський банк реконструкції та розвитку.

 12. http://www.european-patent-office.org — Європейський патентний офіс.

 13.  http://www.aseansec.org — ASEAN.

 14.  http://www.nafta.org — NAFTA.

 15. http://europa.eu.int/en/comm/eurostat/serven/par6/6som.html — Statistical Office of The European Communities (EUROSTAT).

 16. www. evropa.ua     - Європейський союз.

 17. www.weu.int - Західноєвропейський союз.

 18. www.coe.int - Рада Європи.

 19. www.osce.org - Організація з безпеки і співпраці у Європі.

 20. www.esa.int   - Європейське космічне агентство.

 21. www.ebrd.org  - Європейський банк Реконструкції та розвитку.

 22. www.oas.org  - Огранізація американських держав.

 23. www.iadb.org   - Банк міжамериканського розвитку.

 24. www.aladi.org - Асоціація латиноамериканської інтеграції.

 25. www.acs-aec.org - Асоціація держав Карибського басейну.

 26. www.aseansec.org  - АСЕАН.

 27. www.adb.org  - Азійський банк розвитку.

 28. www.spc.int  - Тихоокеанська спільнота.

 29. www.un.org - 00Н.

 30. www.oecd.org - Організація економічної співпраці і розвитку.

 31. www.iom.int - Міжнародна організація з міграції.

 32. www.bsec.gov.tr - Організація Чорноморської економічної співпраці.

 33.   www.wto.org  - Світова організація торгівлі.

 34. www.cisstat.com - Статистика СНД.

 35. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ - The World Factbook

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!