Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1716 Методичні вказівки для написання та захисту бакалаврської роботи

Методичні вказівки для написання та захисту бакалаврської роботи

« Назад

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ 

Бакалаврська роботаце вид науково-дослідної роботи студентів, форма самостійного пошуку, поглибленого вивчення відповідної теми навчальної дисципліни. Бакалаврська робота потребує глибокого вивчення нормативно-правових актів, навчальної та спеціальної літератури, матеріалів практики.

Необхідним елементом самостійності та науковості бакалаврської роботи є аналіз чинного законодавства України та зарубіжних країн із застосуванням порівняльно-правового, історичного, логіко-юридичного та інших методів дослідження із формулюванням студентом власних висновків, оцінок стосовно тих явищ, які стали предметом дослідження.

Метою написання і захисту бакалаврської роботи є перевірка рівня професійної підготовленості студента за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», здобуття навичок підготовки дипломної або магістерської роботи.

Бакалаврська робота виконується у восьмому семестрі, як правило, на кафедрах відповідного факультету (інституту) з навчальних дисциплін, які є базовими для спеціальності «Правознавство», з урахуванням спеціалізації, за якою навчається студент. Бакалаврська робота захищається  у визначені навчальним відділом терміни до початку заліково-екзаменаційної сесії.

Тематика бакалаврських робіт визначається кафедрами факультету (інституту) відповідно до змісту і завдань навчальної дисципліни. Вона повинна бути актуальною і тісно пов'язаною з вирішенням практичних фахових завдань.

Студентам надається право вільного вибору теми роботи із запропонованого кафедрою переліку. Студенти також можуть обґрунтовано  пропонувати свої теми.

Загальні вимоги до бакалаврської роботи. Бакалаврська робота повинна містити:

  1. Обгрунтування актуальності теми дослідження, ступінь її наукової розробки у вітчизняній і зарубіжній літературі.

  2. Вивчення і аналіз актів чинного законодавства України, спеціальної літератури (монографій, наукових статей) за темою дослідження, матеріалів практики.

  3. Чітке визначення предмету, об’єкту, мети, завдань та методів дослідження.

  4. Узагальнення результатів проведених досліджень, формулювання висновків по роботі, пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства.

  5. Бакалаврська робота має бути оформленою відповідно до встановлених вимог.

Бакалаврську роботу слід виконувати у друкованому вигляді (комп’ютерний варіант), її обсяг повинен становити 45-50 сторінок тексту, набраного з інтервалом 1,5 на комп’ютері (розмір (шрифту) кегля 14) Times New Roman. Як виняток, допускається виконання бакалаврської роботи у рукописному варіанті, у такому разі її обсяг має становити 60-65 сторінок, при цьому на сторінці має бути не менш, ніж 28-30 рядків.

Основний текст слід вирівняти по ширині сторінки; поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1 см.

Кожен розділ роботи необхідно починати з нової сторінки.

Основними складовими структури бакалаврської роботи у порядку їх розташування є:

- титульний лист;

- зміст роботи;

- вступ;

- розділи основної  частини (при необхідності можуть мати підрозділи, підпункти);

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки (якщо вони є).

Титульний лист є першою сторінкою роботи і заповнюється, як і завдання, за певними правилами.

У змісті наводяться усі заголовки бакалаврської роботи і зазначаються сторінки, з яких вони починаються. Заголовки у змісті повинні точно повторювати заголовки в тексті. Всі заголовки пишуться з великої літери. В кінці заголовка крапка не ставиться. Останнє слово кожного заголовка з’єднують крапками з відповідним йому номером сторінки у правовому стовпці змісту. Заголовки підрозділів у розділах необхідно розташовувати один під одним.

У Вступі до бакалаврської роботи обґрунтовується актуальність обраної теми, визначаються мета, завдання, об’єкт і предмет дослідження, зазначаються методи дослідження, наукова новизна, практичне значення одержаних результатів.

У розділах основної частини бакалаврської роботи докладно досліджується матеріал, який безпосередньо стосується теми та відповідних розділів. Назви розділів не повинні співпадати з темою роботи, а назви підрозділів не повинні співпадати з назвами розділів. Зміст розділів основної частини повинен точно відповідати темі бакалаврської роботи і повністю її розкривати. Зміст розділів повинен свідчити про вміння студента стисло, логічно і аргументовано викладати матеріал відповідно до обраного плану.

Висновки викладаються у формі синтезу накопиченої в основній частині наукової інформації. У Висновках підводиться підсумок виконаної бакалаврської роботи, формулюються відповідні узагальнення згідно із сформульованими у вступі метою і завдання дослідження.

Після Висновків розташовується список використаних джерел у такій послідовності: нормативно-правові акти; спеціальна література; матеріали практики. У роботі необхідно використати не менш 40 джерел.

Нормативно-правові акти слід включати до списку за їх юридичною силою; нормативно-правові акти однакової юридичної сили розташовуються у хронологічному порядку. Всі інші джерела – монографії, підручники, посібники, наукові статті тощо подаються в алфавітному порядку. Матеріали практики зазначаються в хронологічному порядку.

Зразок оформлення списку використаної літератури

Нормативно-правові акти:

  1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – Ст. 141.

  2. Про відпустки: Закон України від 15.11.96 р. №504/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - №2. – Ст.4.

Спеціальна література:

  1. Арсентьєва О.С. Щодо співвідношення понять «соціальний діалог» і «соціальне партнерство» в умовах реформування трудового права України / О.С. Арсентьєва // Актуальні питання теорії та права. – 2009. - №15. – С. 227-229.

  2. Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект : монографія. – Одеса: Юридична літ-ра, 2002. – 328 с.

Захист бакалаврської роботи. До захисту бакалаврської роботи допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану.

Бакалаврська робота захищається перед комісією, до складу якої входять три викладача кафедри, у тому числі керівник бакалаврської роботи, з виставлення відповідних оцінок.

До захисту має бути представлена повністю готова бакалаврська робота з відгуком наукового керівника та рецензією. Процедура захисту включає усний виступ студента, питання студенту, відповіді студента на зауваження рецензента.

На захист бакалаврської роботи студенту необхідно підготувати наступні матеріали:

1. Текст бакалаврської роботи (обсягом 45-50 сторінок).

2. Текст виступу на захисті бакалаврської роботи у вигляді невеликої доповіді (5-7 сторін).

3. Письмові відповіді на запитання і зауваження рецензента.

4. Додаткові матеріали, що необхідні для ілюстрації доповіді (таблиці, схеми, діаграми, карти тощо). Додатково до комісії можуть бути представлені інші матеріали, що характеризують наукову і практичну цінність бакалаврської  роботи, - надруковані статті, документи, що свідчать про практичне застосування роботи.

Оскільки на захист бакалаврської роботи мають бути представлені відгук наукового керівника та рецензія , то не менш ніж за місяць до захисту студенту необхідно представити готовий текст бакалаврської роботи науковому керівникові для контролю і оцінки та написання відгуку, а потім – рецензенту для підготовки рецензії. Бакалаврська робота має бути представлена на кафедру з відгуком наукового керівника та рецензією не менше ніж за десять днів до дати захисту.

До захисту бакалаврської роботи допускаються студенти, які виконали усі вимоги навчального плану.

Захист бакалаврської роботи проходить на відкритому засіданні комісії в наступному порядку:

- усний виступ студента (у виступі тривалістю не більше 5-7 хвилин студент повинен висвітлити актуальність і значення теми, розкрити короткий зміст і структуру роботи, вмотивовано охарактеризувати свої висновки і пропозиції за темою дослідження);

- відповіді студента на запитання членів комісії (відповіді повинні бути короткими, чіткими і по суті);

- оголошення рецензії на бакалаврську роботу (рецензія оголошується одним із членів комісії);

- відповіді студента на зауваження рецензента;

- обговорення бакалаврської роботи.

Бакалаврська робота оцінюється з урахуванням представлених на захисті рівня і якості виконаної роботи, вміння студента орієнтуватися в матеріалі, відповідати на питання, вести наукову дискусію.

Результати захисту оголошуються в день захисту із виставленням оцінки у відомості про захист бакалаврської роботи.

При незадовільній оцінці, отриманій при захисті бакалаврської роботи, студент подає доопрацьовану роботу на повторний захист, термін якого визначається навчальним відділом за погодженням з відповідною кафедрою.

Бакалаврська робота захищається перед комісією, до складу якої входять три викладача кафедри, у тому числі керівник бакалаврської роботи, з виставленням відповідних оцінок.

Оцінка «відмінно» / А ставиться, якщо бакалаврська робота виконана у повному обсязі відповідно до завдання; студентом використано необхідну кількість нормативно-правових актів, спеціальних джерел, проаналізовано і використано матеріали практики; змістовна частина не має помилок; у відгуку наукового керівника та рецензії  відсутні зауваження щодо змісту та оформлення виконаної роботи; відповіді на запитання членів комісії вичерпні й аргументовані; автор роботи регулярно подавав для перевірки окремі її розділи, систематично відвідував консультації; оформлення відповідає встановленим вимогам.

Оцінка «добре» / В, С ставиться, якщо бакалаврську роботу виконано у повному обсязі відповідно до завдання, вона не має помилок, які потребують її корінної переробки; у роботі не використані матеріали практики; відповіді на запитання членів комісії даються по суті, але не в деталях; при поточній перевірці матеріал подавався не завжди; консультації студент відвідував не регулярно.

Оцінка «задовільно» / D, Е ставиться, якщо бакалаврська робота виконана з відхиленнями від завдання, мають місце помилки у змістовній частині; студентом не використано необхідну кількість нормативно-правових актів та спеціальних джерел, відсутні матеріали практики; оформлення не відповідає вимогам; при перевірці матеріал роботи не подавався; консультації студент відвідував епізодично; на запитання відповідає, але не в повному обсязі.

Оцінка «незадовільно» / F, Х виставляється, якщо бакалаврська робота виконана не в повному обсязі та з відхиленнями від завдання; мають місце суттєві помилки, які тягнуть за собою переробку бакалаврської роботи; оформлена вона з відхиленнями від вимог; студент регулярно пропускав заняття й консультації без поважних причин. Така бакалаврська робота повинна бути допрацьована і повторно винесена на захист.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!