Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1714 Методичні рекомендації до підготовки, виконання та захисту контрольної роботи з дисципліни Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Методичні рекомендації до підготовки, виконання та захисту контрольної роботи з дисципліни Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

« Назад

Методичні рекомендації до підготовки, виконання та захисту контрольної роботи з дисципліни Фінансова діяльність суб’єктів господарювання (Financing)

Написання студентом контрольної роботи є формою самостійної роботи по вивченню дисципліни „Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”, а також одною з вимог допуску студентів до підсумкового контролю — іспиту. Метою написання КР є узагальнення, поглиблення та закріплення знань шляхом самостійного опрацювання студентами навчальної та спеціальної наукової літератури та фактичних матеріалів із фінансової практики суб’єктів господарювання.

Тема КР: Тема обирається на основі орієнтовної тематики, запропонованою кафедрою, виходячи з наукових та практичних уподобань студента. Студент має право запропонувати власну тему для виконання КР, погодивши її з викладачем шляхом представлення відповідного обгрунтування актуальності теми та доцільності її дослідження в межах курсу, що вивчається.

Виконання КР: Ситуація відповідно до обраної теми КР розробляється та оформлюється у тексті КР. Розробка фінансової ситуації має відображати наукову, методологічну та практичну складову. Виконання КР здійснюється на базі персонального комопьютера із використанням необхідного програмного забезпечення українською мовою. Текстова частина готується в одному з наступних форматів: *.rtf [Rich Text Format], *.doc [Word Document (без встановлення жодних обмежень на роботу з документом та інтеграцією усіх шрифтів, що використовувалися в документі)], *.pdf [Portatible Document Format (без встановлення жодних обмежень на робуту з документом)] або *.html [Hyper Text Markup Language]. Схеми, рисунки та формули мають представлятися у графічній формі у растрових або векторних форматах (наприклад, у форматах *.eps, *.ai, *.cdr, *.gif, *.tif, *.jpg, *.jpeg і т.п.) із забезпеченням належного збереження якості зображення.

Структурування звіту про розробку КР: КР складається з наступних складових частин:

� титульний аркуш — основна суттєва інформації щодо виконаного дослідження;

� зміст — визначає структурвання дослідження та порядку його представлення. Рекомендовано використовувати складний (деталізований) план;

� вступ — містить визначення актуальності фінансової ситуації, визначення мети, цілей та завдань її дослідження, обгрунтування медотів проведення дослідження та її інформаційної бази, знайомить із структурою дослідження;

� змістова частина, організовану у 3 або більше розділів (кількість розділів визначається авторами самостійно) — містить основну частину дослідження, організацію викладення результатів якого пропонується здійснювати наступним чином: (1) дослідження теоретичних аспектів обраного проблемного питання, що досліджується, (2) аналіз методологічних та практичних аспектів КР, що досліджується, (3) обгрунтування альтернативних сценарієв практичної реалізації результатів дослідження.

� заключення — підсумовує результати дослідження, визначає відповідність їх повноти поставненим завданням та меті дослідження;

� гроссарій — містить упорядкований відповідно до абетки перелік основних понять та термінів, що використовувалися в тексті, із їх визначеннями (власним визначенням терміну або визначення, що приведено у літературі іншими авторами); за необхідності маже подаватися кілька альтенативних визначень, а також повне посилання на джерело. Рекомендований обсяг — від 20 термінів);

� література та інші посилання — містить упорядковану відповідно до абетки повну інформацію щодо основних літературних джерел, а також інших посилань (наприклад, Web–сторінок). Окрім бібліографії до кожного джерела подається коротка анотація (2–3 речення). Рекомендований обсяг — близько 10–15 джерел;

� додатки — містить інформацію, що не є основною, однак необхідна для повного висвітлення КР або підтвердження висновків. Типовими елементами додатків є теблиці, схеми, формули та інші математичні розрахунки;

Орієнтовний обсяг КР складає від 1,25 у.д.а. (або ~ 30 сторінок А4 або 60 000 символів) без врахування Глосарію, Літератури та Додатків. При оформленні звіту необхідно дотримуватися наступних вимог:

 • шрифт — Times New Roman;

 • кегель основного тексту — 11 пунктів;

 • відступ праворуч і ліворуч — 0 см;

 • абзац — 1 см;

 • інтервал між абзацами — 8 пунктів;

 • міжрядковий інтервал — 1,0;

 • верхнє поле — 3,84 см;

 • нижнє поле — 3,84 см;

 • поле праворуч — 3,84 см;

 • поле ліворуч — 3,84 см;

 • нумерація сторінок — зверху праворуч абарськими або латинськими цифрами;

 • при необхідності (наприклад, для виділення окремих елементів тексту) допускається використання іншого форматування.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!