Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1711 Методичні рекомендації з проходження виробничої практики з курсу Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, УЕП КРОК

Методичні рекомендації з проходження виробничої практики з курсу Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, УЕП КРОК

« Назад

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА "КРОК"

Факультет міжнародних відносин

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики 

 

Методичні РЕКОМЕНДАЦІЇ

з проходження виробничої практики

для студентів

спеціальності   8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

 

Київ – 2014 

 

Методичні рекомендації з проходження          виробничої практики для студентів спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Пекна Г.Б. – К., 2014. 

Викладені методичні рекомендації з підготовки, структури, оформлення та порядку захисту звіту з виробничої практики для освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” фахового спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

 

ЗМІСТ 

1. Загальні положення

2. Мета і завдання практики

3. Функції керівника практики від кафедри

4. Обов’язки керівника від бази практики

5. Обов’язки студента–практиканта

6. Зміст практики

7. Вимоги до звіту

8. Захист результатів практики

Список використаних джерел

Додатки 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Практика студентів є невід'ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки студентів факультету міжнародних відносин освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».  Вона становить важливу та обов'язкову ланку в підготовці висококваліфікованих спеціалістів до майбутньої діяльності за фахом.

У процесі проходження виробничої практики студент на конкретному підприємстві набуває досвід застосування адміністративних, економічних, соціально-психологічних методів управління підприємством, здійснення аналізу його внутрішнього та зовнішнього середовища, формування управлінських відносин, організаційного проектування, стратегічного та поточного планування, розробки бізнес-проектів.

Виробнича практика магістрів проводиться у відповідності з навчальним планом, тривалість практики – 8 тижнів.

Базами для проходження практики можуть виступати промислові підприємства різного організаційно-правового статусу і різних видів господарської діяльності, які є юридичними особами, функціонують на ринку не менше одного року та здійснюють виробничу або інші види економічної діяльності.  

Підприємство, де студент проходить практику, стає об’єктом його самостійного прикладного дослідження, результати якого представляються в дипломній роботі освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр".

Студенти можуть самостійно з дозволу кафедри підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання.

Розподіл студентів по об’єктах практики та призначення керівників проводиться кафедрою менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики й оформлюється наказом по Університету. Наказом також визначаються дати початку та закінчення практики.

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Виробнича практика є логічним продовженням навчального процесу і невід'ємною складовою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Метою виробничої практики є закріплення професійних знань, умінь і навичок, що були набуті студентами під час навчання в магістратурі,поглиблене і багатоаспектне (комплексне) дослідження підприємства, обраного базою практики, з точки зору дослідження сучасного стану та результатів господарювання, потреб, можливостей та пріоритетних напрямів здійснення ЗЕД.

Основними завданнями виробничої практики є:

– проведення комплексного аналізу діяльності організації з використанням сучасних методик з позицій системного підходу;

– аналіз основних видів нормативно-правових, інформаційних, звітних і статистичних матеріалів і документів, що стосуються процесу управління   підприємством і ознайомлення з практикою їх застосування;

– систематизація теоретичних знань, здобутих під час навчання, відповідно до вимог практичної діяльності;

– набуття вміння до адаптації теоретичних положень, методичного інструментарію, викладеного в спеціальній літературі з питань менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, передового досвіду ведення підприємницької діяльності до умов конкретного підприємства;

– оволодіння практикою застосування сучасних методів дослідження, прикладного ретроспективного та поточного аналізу зовнішньоекономічної діяльності в науково-технічній, виробничій, торговельній, інвестиційно-фінансовій сферах;

– закріплення практичних навичок проведення економічного дослідження, формування його інформаційного, правового та методичного забезпечення, виходячи з сутності проблем, що вирішуються, та обмежень, пов'язаних з зовнішньоекономічною діяльністю конкретного підприємства, обраного базою практики;

– засвоєння інструментарію регулювання зовнішньоекономічної діяльності на різних рівнях управління;

– розроблення, апробація та впровадження пропозицій щодо удосконалення певних аспектів зовнішньоекономічної діяльності підприємства;

– збір та систематизація матеріалів для звіту з виробничої практики та виконання дипломної магістерської роботи.

 

3. ФУНКЦІЇ КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД КАФЕДРИ

1. Ознайомитись з групою студентів, яких направлено на практику під його керівництвом.

2. Погодити із керівником практики від підприємства і студентом робочі  програми  проведення  практики.

3. Провести організаційні збори з групою студентів, на яких:

- інформувати про термін проведення практики та ознайомити з програмою практики;

- видати студентам необхідні документи (направлення, щоденники, індивідуальні завдання, методичні рекомендації, тощо);

-  повідомити про вимоги щодо ведення щоденників та складання звітів з практики;

- проінформувати студентів про систему звітності з практики, прийняту на кафедрі (оформлення щоденника, подання письмового звіту).

4. Складати календарні графіки проходження практики кожним студентом.

5. Контролювати якість розробки індивідуального завдання з практики.

6. Перевірити і підписати щоденники та звіти.

7. Приймати участь у складі комісії з захисту практики.

 

4. ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА ВІД БАЗИ ПРАКТИКИ

1. Забезпечити інструктаж з виконання правил техніки безпеки, з охорони праці та протипожежної безпеки.

2. Провести екскурсію практикантів по підприємству, ознайомити їх з технологією та організацією виробництва (послуг), а також сприяти одержанню студентом інформації для підготовки дипломної роботи.

3. Ознайомити студентів з організацією робіт на конкретному робочому місці, організацією виробництва, праці й управління в службі (відділі).

4. Пояснювати студентам характер та призначення робіт, які виконуються.

5. Доручати студентам самостійне виконання роботи, що відповідає змісту програми практики.

6. Створювати належні умови для ознайомлення з інструкціями, нормативними документами, що регулюють конкретну діяльність.

7. Систематично перевіряти відповідність записів, зроблених практикантами у щоденнику, характер та опис виконаної за день роботи, засвідчувати їх виконання своїм підписом.

8. Контролювати дотримання студентом трудової дисципліни.

9. Надати студенту характеристику та відгук, поставити підпис, печатку підприємства.

 

5. ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА–ПРАКТИКАНТА

1. Отримати від керівника диплому індивідуальне завдання з проходження переддипломної практики.

2. Своєчасно прибути на підприємство – базу практики з відповідними документами, одержаними в університеті.

3. Виконувати правила внутрішнього розпорядку і вимоги трудового законодавства нарівні з працівниками підприємства.

4. У повному обсязі виконувати всі завдання, передбаченіпрограмою практики і вказівками її керівників.

5. Виконувати вказівки керівника практики, нести відповідальність за виконану роботу.

6. Систематично вести записи у щоденнику практики, фіксувати зміст виконаної за день роботи, оформляти щоденник за встановленою формою.

7. Щотижня звітувати керівнику практики від університету провиконану роботу.

8. Не пізніше ніж за один день до закінчення практики надати керівникові практики від університету звіт і щоденник з підприємства.

 

6. ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Програма виробничої практики та її звіт формується з двох частин:

– загальна частина;

– індивідуальне завдання.

Загальна частина містить 3 складових, обов’язкових для опрацювання всіма студентами-практикантами.

Структура загальної частини звіту з виробничої практики

Розділ 1. Загальна характеристика підприємства:

- охарактеризувати статус підприємства (дату створення, юридичну адресу, форму власності, належність до певної організаційно-правової форми, основні цілі та обмеження діяльності);

- описати історію створення і розвитку підприємства; форми власності та господарювання, їх трансформування за умов розвитку ринкових відносин; форми залучення інвестицій; визначити стадію життєвого циклу підприємства;

- ознайомитися зі статутом;

- ознайомитися з основними видами господарської діяльності, охарактеризувати галузеву належність підприємства;

- охарактеризувати середовище функціонування підприємства: характер ринку, основні конкуренти,  постачальники, клієнти;

- дослідити організаційну структуру управління підприємства.

Розділ 2. Характеристика господарсько-фінансового стану підприємства:

- баланс підприємства;

- звіт про фінансові результати;

- охарактеризувати динаміку зовнішньоторговельного обігу, його товарну та географічну структуру;

- зробити аналіз накладних витрат підприємства, пов'язаних з базисними умовами поставки, виявити фактори, що призвели до їх зміни;

- дати оцінку ефективності виконання зовнішньоторговельних угод підприємства; визначивши фактори, що вплинули на її рівень.

Розділ 3. Стратегія та організаційні засади менеджменту ЗЕД підприємства:

- розглянути мету та завдання менеджменту ЗЕД, його функції й механізм прийняття управлінських рішень;

- ознайомитися зі стратегією ЗЕД підприємства, її змістом та особливостями розробки;

- дослідити стратегію прийняття інвестиційних рішень на підприємстві при здійсненні ЗЕД;

- визначити можливі ризики зовнішньоекономічної діяльності підприємства;

- ознайомитися з організаційною структурою відділу ЗЕД та визначити конкретні функції працівників відділу;

- ознайомитися з організаційними формами проведення зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві;

- визначити особливості управління технологічними процесами з організації та проведення міжнародних переговорів, пошуку партнерів на зовнішньому ринку, порядком укладання та виконання міжнародних контрактів;

- визначити особливості управління технологічними процесами з організації та проведення міжнародних перевезень, страхування вантажів, порядком їх приймання, зберігання та проходження митного контролю.

Невід’ємною частиною проходження практики є виконання індивідуального завдання.

Виконання студентами індивідуальних завдань є важливим етапом у вирішенні основних завдань практики.

Індивідуальне завдання – передбачає поглиблене вивчення одного з напрямків діяльності об’єкту практики. Індивідуальне завдання формується, виходячи із специфіки діяльності підприємства та теми дипломної роботи студента.

Індивідуальне завдання розробляється для кожного студента науковим керівником дипломної роботи та узгоджується з керівником практики від кафедри до початку проходження практики. В календарному графіку проходження практики передбачається термін його виконання.

Результати виконання індивідуального завдання можуть бути використані студентами при підготовці доповідей, статей та написанні дипломних робіт.

Консультування та контроль за виконанням індивідуального завдання до дипломної  роботи здійснюється безпосередньо науковим керівником роботи.

 

7. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ

Завершальним етапом проходження практики є складання кожним студентом письмового звіту про проходження практики, написанням та оформленням індивідуального завдання та щоденника практики, що подається на кафедру менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики.

Обсяг і зміст завдання, що належить виконувати студенту, встановлюється керівником практики від Університету відповідно до змісту програми практики і календарного плану проходження практики.

Обсяг звіту не повинен перевищувати 30-35 сторінок машинописного тексту. Виконане індивідуальне завдання – до 15 сторінок. Зразок титульного листа поданий у додатку.

За своїм змістом та структурою звіт повинен відповідати програмі практики. Звіт має бути структурований, акуратно оформлений, надрукований державною мовою на стандартних аркушах паперу. Сторінки мають бути пронумеровані, зшиті.

Структура звіту практики

Вступна частина відображає актуальність проблеми, об’єкт і предмет дослідження, мету і завдання практики, методи її досягнення (2 стор.).

Перший розділ – Загальна характеристика підприємства (8-10 стор.).

Другий розділ – Аналіз фінансово-господарського стану підприємства (7-8 стор).

Третій розділ – Стратегія та організаційні засади менеджменту ЗЕД підприємства (8-10 стор.).

Інливідуальне задання повинне відповідати та розкривати тему, обрану студентом до початку практики (10-15 стор.).

У Висновках узагальнюються основні результати дослідження бази практики, робляться висновки щодо досягнення мети і виконання завдань практики. Особлива увага приділяється конкретним пропозиціям щодо удосконалення діяльності підприємства (3-4 стор).

Список використаних джерелце перелік джерел, на які є посилання в основній частині звіту і які наводяться у кінці тексту (1-2 стор). 

Список використаних джерел повинен включати законодавчі та нормативні акти, інструктивні матеріали, сучасну літературу з питань менеджменту і нараховувати 10-15 назв. Бібліографічні описи наводять у порядку їх згадування в тексті та відповідно до стандартів з бібліотечної та видавничої справ.

У Додатках вміщують матеріал, який:

– є необхідним для повноти представлення результатів роботи, але включення його до основної частини звіту може змінити впорядковане ї логічне уявлення про роботу;

– не може бути послідовно розміщений в основній частині роботи через великий обсяг або способи відтворення.

Це, як правило, такі матеріали:

– баланс підприємства і звіт про фінансові результати;

– річний або квартальний звіт за підсумками виробничо-господарської діяльності підприємства чи його підрозділи за відповідні періоди;

– статут підприємства, установчий договір і інші документи, що засвідчують його правовий статус (свідоцтва, сертифікати, патенти, тощо);

– посадові інструкції спеціалістів та колективний договір;

– плани (стратегічний бізнес-план, інвестиційний план, тощо);

– інші матеріали, що надають можливість більш змістовно висвітлити зміст практики і набуті навички, а також наочний матеріал.

У щоденнику практики мають бути зроблені відповідні відмітки, а саме: чітко визначений календарний графік проходження практики, сформульоване і затверджене індивідуальне завдання, робочі записи під час практики, висновок керівника практики від Університету про роботу студента на практиці.

 

8. ЗАХИСТ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ

Підсумки практики підводяться під час складання студентами залікової сесії. Для цього призначається комісія, яка затверджується завідувачем кафедри. Диференційна оцінка з практики враховується на одному рівні з іншими оцінками, які характеризують успішність студента.

Члени призначеної комісії знайомляться з поданими матеріалами звітності, та рекомендують їх до захисту з попередньою оцінкою.

Під час захисту практики студент має можливість покращити попередню оцінку усною відповіддю та відповідями на запитання членів комісії.

Підсумковим результатом проходження практики є диференційована оцінка, яка заноситься в екзаменаційну відомість в заліковій книжці та в журналі обліку успішності.

Студент, що не виконав програму практики і отримав незадовільний відгук на базі практики або незадовільну оцінку при захисті звіту, направляється на практику вдруге в період канікул або відраховується з навчального закладу.

Відповідальний за організацію, контроль та проведення роботи з науково-дослідної практики на кафедрі своєчасно подає завідуючій відділом практики звіт про результати проведення практики, який обов’язково візується завідувачем кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності і логістики. 

Критерії оцінки результатів виробничої  практики

Результати проходження практики оцінюватимуться у 100 балів:

– оцінювання практики керівником від підприємства - 30 балів;

– вичерпність і правильність виконання завдань практики та якість оформлення звіту (повнота розкриття і розуміння основної частини практики та індивідуального завдання, повнота висновків, якість оформлення звіту та щоденника) - 50 балів;

– захист студентом звіту практики (повнота відповідей на запитання програми практики)  - 20 балів.

 

Умови нарахування балів результатів виробничої практики 

Види та зміст обов’язкових завдань

Максимальна оцінка

Примітки

Оцінювання практики керівником від підприємства

30

 

Повнота розкриття та розуміння основної частини практики

20

 

Повнота розкриття індивідуального завдання

10

 

Повнота висновків

10

 

Якість оформлення звіту та щоденника

10

 

Захист звіту з практики

20

Повнота доповіді та відповіді на запитання вичерпані

Разом:

100

 

Підсумкова оцінка виставляється комісією колегіально за наступними  критеріями:

Оцінка "відмінно" – студент отримав високу позитивну оцінку керівника від бази практики, основні завдання практики та індивідуальне завдання виконані повністю, зробив  висновки, звіт з практики та щоденник оформленні охайно та якісно, при захисті показав вміння аналізувати та систематизувати інформацію отриману під час практики, відповіді на запитання під час звіту дав вичерпані.

Оцінка "добре" – студент отримав позитивну оцінку від керівника бази практики, при написанні звіту виконав основні завдання практики  та індивідуальне завдання, зробив  висновки, звіт з практики та індивідуальне мають недоліки при оформленні, при захисті достатньо проявив отримані вміння та навички щодо роботи з документацією та інформацією щодо результатів роботи  підприємства, відповіді на запитання під час захисту надані неповні.

Оцінка "задовільно" – студент отримав низьку позитивну оцінку від керівника бази практики, при написанні звіту виконав основні завдання практики та індивідуальне завдання, оформлення звіту та щоденника з практики має значні недоліки, при захисті не достатньо проявив отримані вміння та навички щодо роботи з документацією та інформацією щодо результатів роботи  підприємства, не зміг дати вичерпані відповіді на запитання під час практики.

Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його рейтингова оцінка переводиться згідно з таблицею:

Шкала оцінювання виробничої практики

Проміжок за шкалою Університету

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 та вище

Відмінно (A)

Відмінно

80–89

Дуже добре (B)

Добре

70–79

Добре (C)

60–69

Задовільно (D)

Задовільно

50–59

Достатньо (E)

25–49

Незадовільно (FX)

Незадовільно

1–24

Неприйнятно (F)

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

  1. Наказ Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року N93 «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0173-93.

  2. Програми нормативних навчальних дисциплін і практик підготовки спеціаліста і магістра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» за спеціальностями / Науково-метод. комісія з менеджменту і адміністрування ; упоряд. А. А. Мазаракі та ін. – К.: КНТЕУ, 2011. – 365 с.

  3. ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»  – Режим доступу: http://www.uazakon.com/ document/spart94/inx94057.htm.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!