Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5134 Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з курсу Інформаційні системи

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з предмету Інформаційні системи

« Назад

ЗМІСТ

1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ   3

2. ЗАВДАННЯ.. 4

Додаток А. Початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку станом на 01 січня 201__ року, грн. 6

Додаток А1. Початкові залишки на аналітичних рахунках бухгалтерського обліку станом на 01 січня 201__ року. 7

Додаток Б. Перелік господарських операцій за січень 20__ року. 8

3. ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ   9

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.. 15

1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» виконується протягом семестру. Контрольна робота подається на кафедру для реєстрації, потім робота передається для перевірки викладачем дисципліни. Якщо робота виконана не в повному обсязі й/або із грубими помилками й відхиленнями від вимог методичних вказівок, то вона повертається студенту на доробку.

Контрольна робота виконується на аркушах формату А4 комп’ютерним способом українською мовою. Загальний обсяг контрольної роботи до 15 сторінок.

При виконанні роботи обов’язково необхідно записувати назву та умову задачі. У контрольній роботі необхідно описувати порядок виконання роботи, супроводжуючи опис картинками, створеними за допомогою PrintScreen. Наприкінці роботи повинен бути наведений список використаної літератури. У додатках повинні бути роздруковані з програми створені первинні документи, облікові регістри та звіти, вказані у Завданні 3.

Структура контрольної роботи: Контрольна робота складається з трьох завдань. Номер варіанту вибирається за списком студентів в журналі академічної групи.

2. ЗАВДАННЯ

Завдання 1 – це теоретична частина контрольної роботи, яка виконується за допомогою літературних джерел в обсязі, достатньому для розкриття питання, пов’язаного з автоматизацією однієї з підсистем автоматизованої інформаційної системи (АІС) бухгалтерського обліку. Варіанти для першого завдання наведені нижче:

2. Потреба створення інформаційних систем обліку, їх роль в управлінні економічним об’єктом.

Завдання 2 – В середовищі табличного процесора MS Excel розробити додаток користувача для автоматизації процесу заповнення «Журналу господарських операцій» в умовах підприємства студента. У Журналі господарських операцій вказати первинні документи та облікові регістри.

Перелік господарських операцій по варіантах наведений у додатку Б.

Завдання 3 – У програмі «1С:Підприємство» ввести початкові залишки по рахунках бухгалтерського обліку (додаток А, А1), створити первинні документи по задачі варіанта студента (на підставі Завдання 2). Також необхідно сформувати журнал господарських операцій, оборотно-сальдову відомість, журнали-ордери та відомості до них, Головну книгу, Баланс та Звіт про фінансові результати.

Спочатку необхідно:

- заповнити дані про підприємство (назва створеного підприємства – прізвище, ім’я, по батькові студента);

- заповнити параметри облікової політики на поточний рік;

- створити 5 працівників (2 працівника адміністративної сфери, 3 працівника виробництва);

- створити 2 засновники;

- створити 4 контрагента (2 - покупця, 2 – постачальника).

Залишки на рахунках вказані на 01 січня поточного року, операції відобразити у січні поточного року, відповідно всі звіти сформувати за січень поточного року.

Додаткова інформація: підприємство застосовує метод нарахування амортизації – прямолінійний; метод оцінки виробничих запасів при їх списанні – середньозважений.

Додаток А. Початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку станом на 01 січня 201__ року, грн

Додаток А1. Початкові залишки на аналітичних рахунках бухгалтерського обліку станом на 01 січня 201__ року

 

Додаток Б. Перелік господарських операцій за січень 20__ року

 

Варіант 2

1.Отримано комп’ютер як внесок до статутного капіталу вартістю 6000,00 грн.

2. Нараховано амортизацію на всі основні засоби за січень.

3. Нараховано заробітну плату працівникам (ЄСВ 37,4%).

4. Реалізовано комп’ютер на суму 7200,00 грн. з ПДВ.

5. Відвантажено готову продукцію (див. залишки на початок) покупцю на суму 1440,00 грн. з ПДВ.

6. Отримано кошти за відвантажену продукцію в розмірі 1440,00 грн.

7. Передано сировину на виробництво ( 50 кг м’яса курячого).

8. Оприбутковано готову продукцію на склад ( рулет курячий 30 кг).

9. Отримано послуги оренди виробничого приміщення за січень на суму 4800,00 грн. в т.ч. ПДВ.

10. Визначено фінансовий результат за січень.

3. ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Завдання 2.

Microsoft Excel (повна назва Microsoft Office Excel) — програма для роботи з електронними таблицями, створенa корпорацією Microsoft для Microsoft Windows, Windows NT і Mac OS. Застосунок входить до складу офісного пакету Microsoft Office.

Типові області застосування Excel:

- завдяки тому, що лист Excel являє собою готову таблицю, Excel часто використовують для створення документів без усіляких розрахунків, що просто мають табличне представлення (наприклад, прайс-листи в магазинах, розклади);

- у Excel легко можна створювати різні види графіків і діаграм, які беруть дані для побудови з комірок таблиць (графік зниження ваги тіла за вказаний період від початку занять спортом);

- його можуть використовувати звичайні користувачі для елементарних розрахунків (скільки витратив за цей місяць, що/кому/коли дав/взяв);

- Excel містить багато математичних і статистичних функцій, завдяки чому його можуть використовувати школярі і студенти для розрахунків курсових, лабораторних робіт;

- Excel інтенсивно використовується в бухгалтерії — у багатьох фірмах це основний інструмент для оформлення документів, розрахунків і створення діаграм. Природно, він має в собі відповідні функції;

- Excel може навіть працювати як база даних. Хоча, звичайно, до повноцінної бази даних йому далеко.

Виконуючи завдання 2, створимо журнал господарських операцій за січень поточного року ( роздрукований журнал додано у додатки), який відображено на рис. 2.1.

М5134, Рис. 2.1 - Журнал господарських операцій за січень

Рис. 2.1 - Журнал господарських операцій за січень

Завдання 3.

Для виконання завдання використано програмне забезпечення «1С:Підприємство».

Для початку роботи створимо нове підприємство – Піковець Марина Романівна – у пункті меню Довідники – Фірми. Далі заповнимо початкові залишки за допомогою операцій вручну або документів по введенню залишків у пункті меню Документи – Допоміжні документи (рис. 3.1).

М5134, Рис. 3.1 - Введення початкових залишків

Рис. 3.1 - Введення початкових залишків

Далі виконуємо операції за допомогою первинних документів: придбання принтеру відображаємо за допомогою прибуткової накладної. Введення в експлуатацію принтеру відображаємо за допомогою Акту введення в експлуатацію, який створюємо в пункті меню Документи – Необоротнв активи – Введення в експлуатацію (рис. 3.2).

М5134, Рис. 3.2 - Акт введення в експлуатацію основних засобів

Рис. 3.2 - Акт введення в експлуатацію основних засобів

Для того, щоб сплатити за основні засоби, можна ввести на підставі прибуткової накладної ввести платіжне доручення. Потім в пункті меню Банк створюємо документ Банківська виписка, у якій обираємо платіжне доручення на оплату постачальнику.

Для нарахування заробітної плати створюємо документ Нарахування заробітної плати в пункті меню Документи – Зарплата – Нарахування зарплати (рис. 3.3).

М5134, Рис. 3.3 - Нарахування заробітної плати

Рис. 3.3 - Нарахування заробітної плати

Для відображення реалізації готової продукції створюємо в пункті меню Документи – Розрахунки з клієнтами – Накладна на реалізацію ТМЦ (рис. 3.4).

М5134, Рис. 3.4 - Накладна на реалізацію ТМЦ

Рис. 3.4 - Накладна на реалізацію ТМЦ

Для передачі сировини на виробництво створюємо накладну на передачу у виробництво ТМЦ, яка створюється у пункті меню Документи – Складський облік – Передача ТМЦ у виробництво (рис. 3.5).

М5134, Рис. 3.5 - Накладна на передачу ТМЦ у виробництво

Рис. 3.5 - Накладна на передачу ТМЦ у виробництво

При оприбуткуванні готової продукції у пункті меню Документи – Виробництво створюємо документ Виробництво продукції. Для оприбуткування послуг у програмі створюємо документ Прибуткування послуг у пункті меню Документи – складські – Прибуткування послуг.

Для розрахунку фінансового результату використовуємо документ Закриття місяця, який створюємо у пункті меню Документи – Регламентні документи – Закриття місяця (рис. 3.6).

М5134, Рис. 3.6 - Закриття місяця

Рис. 3.6 - Закриття місяця

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

1. Терещенко Л. О., Матієнко-Зубенко І. І. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. Посіб. / Л. О. Терещенко, І. І. Матієнко-Зубенко — К.: КНЕУ, 2004. — 187 с.

2. Бутинець Ф. Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник / Ф. Ф. Бутинець. — Житомир ПП “Рута”, 2002. – 672 с.

3. Завгородний В. П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля анализа и аудита /В. П. Завгородний. — К.: А. С. К., 1998. — 754 с.

4. Дубій О. 12 уроків з 1С: Бухгалтерії / О. Дубій. — Львів: Бак, 2003. — 216 с.

5. Чистов Д. В., Таранов А. В., Заремба О. А., Заремба А. В. Хозяйственные операции в компьютерной бухгалтерии для Украины: Фирма “1С” / Д. В. Чистов, А. В. Таранов, О. А. Заремба, А. В. Заремба — М., — 2002. – 523 с.

Допоміжна

6. 1С: Предприятие. Управление распределенными информационными базами: Фирма “1С”. М., 1999. - 69 с.

7. Автоматизированные системы обработки экономической информации: Учебник / В. С. Рожнов, О. М. Островский, В. Б. Либерман / Под ред. проф. В. С. Рожнова. — М.: Финансы и статистика, 1989. — 272 с.

8. Автоматизовані системи обробки економічної інформації: Підручник / За ред. Г. В. Лавінського. — К.: Вища шк. 1995. — 287 с.

9. Береза А. М. Основи створення інформаційних систем / А. М. Береза. — К.: КНЕУ, 1999. – 164 с.

10. Берченко Н., Березовская И. Самоучитель работы в Internet и каталог ресурсов / Н. Берченко, И. Березовская. — К., 1999. — 477 с.

11. Гаврилов А. Настройка и программирование системы 1С: Предприятие / А. Гаврилов. — СПб., 2001. – 288 с.

12. Грушевская В. П. Методическое пособие по ведению бухгалтерского учёта в программе 1С: Предприятие 7.7 (Бухгалтерский учёт для Украины) / В. П. Грушевская. — К., 2003. — 60 с.

13. Гужва В. М., Постєвой А. Г. Інформаційні системи в міжнародному бізнесі: Навч. посіб. / В. М. Гужва, А. Г. Постєвой — К., 1999. — 163 с.

14. Джоел Сигл, Аник Куэрши. Программное обеспечение анализа и управления рисками и дипломированные бухгалтеры: Пер. с англ. / Синг Джоел, Аник Куэрши. — М.: Ла-рус, 1999. — 278 с.

15. Гусев А. А., Ильина Л. В. Программирование в среде 1С: Бухгалтерия. / А. А. Гусев, Л. В. Ильина— М.: 2001. — Ч. 1. – 352 с.

16. Каллас К. Организация автоматизированной информационной системы бухгалтерского учета / К. Каллас. — М.: Финансы и статистика, 1990. – 176 с.

17. Комп’ютеризація інформаційних процесів на виробничих підприємствах / За ред. В. Ситника, Х. Сороки. — К.: Техніка, 1991. – 81 с.

18. Криницкий Р. И. Контроль и ревизия в условиях автоматизации бухгалтерского учета. / Р. И. Криницкий — М.: Финансы и статистика, 1990. – 120 с.

19. Пархоменко В. М. Бухгалтерський облік в Україні: Нормативи. Коментарі / В. М. Пархоменко. — К.: РВО “Поліграфкнига”, 1994. — Ч. 1. -352 с.

20. Пархоменко В. М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі / В. М. Пархоменко— К.: Лібра, 1996. — Ч. 2,3. – 438 с.

21. Семёнова В. Ю. 1 С: Бухгалтерия 7.7 для Украины: Учеб. пособ. / В. Ю. Семёнова — К.: РИМП “София”, 2001. — 120 с.

22. Ситник В. Ф. та ін. Основи інформаційних систем: Навч. посіб. / В.Ф. Ситник — К.: КНЕУ, 2001. -332 с.

23. Ситник В. Ф., Краєва О. С. Технологія автоматизованої обробки економічної інформації: Навч. посіб. / В. Ф. Ситник, О. С. Краєва — К., 1998. — 199 с.

24. Ситник В. Ф., Писаревська Т. А. та ін. Основи інформаційних систем. / В. Ф. Ситник, Т. А. Писаревська. — К.: КНЕУ, 1997. – 332 с.

25. Романов А. Н. Компьютеризация аудиторской деятельности. / А. Н. Романов — М.: ЮНИТИ, 2001. — 215 с.

26. Чистов Д. В., Иванов Е. А. Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе “1С: Бухгалтерия версии 7.7 для Украины” с примерами решений. Версия экзамена на 2001 г. Фирма “1С”: Учеб. пособие. / Д. В. Чистов, Е. А. Иванов — М., 2001. – 250 с.

27. 1С: Предприятие 7.7. Конфигурация “Бухгалтерский учет” для Украины. Руководство по ведению учета (описание конфигурации). Фирма “1С”. — М., 2000. – 150 с.

28. 1С: Бухгалтерія версія 7.7. Українська типова конфігурація Форт2000: Керівництво користувача. — К., 2000. – 190 с.

29. Учебно-методический комплекс “1С: Бухгалтерия 7.7”. — М., 2000. - 350 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!